Toán luyện tập chung tuần 9 (tt)

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
92
lượt xem
4
download

Toán luyện tập chung tuần 9 (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Củng cố cách viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau. - Luyện tập giải toán. 2. Kĩ năng: Rèn học sinh đổi đơn vị đo dưới dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau nhanh, chính xác. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán luyện tập chung tuần 9 (tt)

  1. TOAÙN LUYEÄN TAÄP CHUNG I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Cuûng coá caùch vieát soá ño ñoä daøi, khoái löôïng, dieän tích döôùi daïng soá thaäp phaân theo caùc ñôn vò ño khaùc nhau. - Luyeän taäp giaûi toaùn. 2. Kó naêng: Reøn hoïc sinh ñoåi ñôn vò ño döôùi döôùi daïng soá thaäp phaân theo caùc ñôn vò ño khaùc nhau nhanh, chính xaùc. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích moân hoïc. II. Chuaån bò: + GV: Phaán maøu. + HS: Vôû baøi taäp, baûng con, SGK. III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Hoïc sinh laàn löôït söûa - Hoïc sinh söûa baøi. baøi 3 ,4/ 47 - Lôùp nhaän xeùt. - Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Luyeän taäp chung 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït Hoaït ñoäng caù nhaân. ñoäng:  Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp Muïc tieâu: Höôùng daãn
  3. hoïc sinh cuûng coá vieát soá ño ñoä daøi, khoái löôïng, dieän tích döôùi daïng soá thaäp phaân theo caùc ñôn vò ño khaùc nhau. Phöông phaùp: Ñaøm - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu thoaïi, thöïc haønh. ñeà.  Baøi 1: - Hoïc sinh laøm baøi vaø neâu Giaùo vieân nhaän xeùt. keát quaû - Hoïc sinh neâu caùch laøm. - Lôùp nhaän xeùt.  Baøi 2: - Hoïc sinh ñoïc ñeà. - Hoïc sinh laøm baøi. - Hoïc sinh söûa baøi. - Hoïc sinh neâu caùch laøm. - Giaùo vieân nhaän xeùt. - Lôùp nhaän xeùt.
  4.  Hoaït ñoäng 2: Höôùng Hoaït ñoäng nhoùm, baøn. daãn hoïc sinh luyeän giaûi toaùn. Muïc tieâu: Reøn HS tính nhanh , chính xaùc Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh, ñoäng - Hoïc sinh ñoïc ñeà. naõo. - HS neâu tuùi cam naëng 1  Baøi 5: kg 800 g _GV cho HS vieát soá thích - Hoïc sinh laøm baøi. hôïp vaøo choã chaám : - Hoïc sinh söûa baøi. a) 1 kg 800 g = ……. kg - Xaùc ñònh daïng toaùn keát hôïp ñoåi khoái löôïng. b) 1 kg 800 g = …. g - Lôùp nhaän xeùt. Hoaït ñoäng caù nhaân.  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hoïc sinh neâu
  5. - Hoïc sinh nhaéc laïi noäi - Toå chöùc thi ñua: dung. 7 m2 8 cm2 = ……… m2 7 1’ m2 = ……… dm2 10 5. Toång keát - daën doø: - Daën doø: Hoïc sinh laøm baøi 4 / 48 - Chuaån bò: Luyeän taäp chung . - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản