Tóan - MỘT SỐ NHÂN VỚI MỘT HIỆU

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
111
lượt xem
14
download

Tóan - MỘT SỐ NHÂN VỚI MỘT HIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết cách thực hiện nhân một số với một hiệu , một hiệu với một số Áp dụng nhân một số với một hiệu , một hiệu với một số để tính nhẩm , tính nhanh GV gọi 3HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 56, kiểm tra vở bài tập về nhà của 1 số HS

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan - MỘT SỐ NHÂN VỚI MỘT HIỆU

  1. TOÁN M TS NHÂN V I M T HI U I/ M C TIÊU : Giúp HS Bi t cách th c hi n nhân m t s v i m t hi u , m t hi u v i m t s Áp d ng nhân m t s v i m t hi u , m t hi u v i m t s tính nh m , tính nhanh II/ DÙNG D Y H C B ng ph vi t s n n i dung bài t p 1 trang 67 SGK III/ CÁC HO T NG D Y H C Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1/ KI M TRA BÀI CŨ GV g i 3HS lên b ng yêu c u HS làm 3HS lên b ng làm bài ,HS dư i l p các bài t p hư ng d n luy n t p thêm theo dõi nh n xét bài làm c a c a ti t 56, ki m tra v bài t p v nhà b n c a 1 s HS
  2. GV ch a bài , nh n xét và cho i m HS 1/ D Y H C BÀI M Í a/ Gi i thi u bài GV : Gi h c toán hôm nay các em s HS nghe Gv gi i thi u bài bi t cách th c hi n nhân m t s v i m t hi u , nhân m t hi u v i m t s và áp d ng tính ch t này tính giá tr c a bi u th c b ng cách thu n ti n B/ Tính và so sánh giá tr c a 2 bi u th c GV vi t lên b ng hai bi u th c 3 x (7-5) và 3 x 7 –3 x 5 GV yêu c u HS tính giá tr c a 2 bi u th c trên 1HS lên b ng làm bài HS c l p làm bài vào nháp 3 x ( 7-5) =3 x 2 = 6 V y giá tr c a 2 bi u th c trên như th 3 x 7 – 3 x 5 = 21 – 15 = 6 nào so sánh v i nhau ? Giá tr c a 2 bi u th c b ng nhau GV nêu : V y ta có : 3 x ( 7- 5 ) = 3 x 7 +3 x 5
  3. c/ Quy t c m t s nhân v i m t hi u GV ch vào bi u th c 3 x ( 7 – 5 ) và nêu : 3 là 1s , ( 7- 5) là m t hi u . V y bi u th c 3 x ( 7- 5 ) có d ng tích c a 1sô (3) nhân v i m t hi u (7-5 ) GV yêu c u HS c bi u th c phía bên ph i d u b ng (=) 3 x 7 –3 x 5 GV nêu Tích 3 x7 chính là tích c a s th nh t trong bi u th c 3 x (7-5 ) nhân v i s b tr c a hi u ( 7-5 ).Tích th hai 3 x 5 cũng là tích c a s th nh t trong bi u th c 3 x ( 7-5) Nhân v i s tr c a hi u ( 7- 5) Như v y bi u th c 3 x 7 –3 x 5 chính là hi u c a tích gi a s th nh t trong bi u th c 3 x ( 7-5 ) v i s b tr c a hi u ( 7-5 ) tr i tích c a s này v i s tr c a hi u (7-5) GV h i : V y khi th c hi n nhân m t s v i m t hi u , chúng ta có th làm
  4. th nào? GV : G i s ó là a , hi u là ( b-c) hãy vi t bi u th c a nhân v i hi u ( b-c) Bi u th c a x ( b-c) có d ng là 1 s nhân v i m t hi u , khi th c hi n tính giá tr c a bi u th c này ta còn có cách Chúng ta có th l n lư t nhân s ó nào khác ? h y vi t bi u th c th hi n v i m t s b tr , r i tr 2 k t qu i u ó? cho nhau GV nêu : v y ta có HS Vi t : a x (b-c ) a x (b-c) = a x b – a x c HS vi t a x b – a x c GV yêu c u HS nêu l i quy t c m t s nhân v i m t hi u D/ Luy n t p , th c hành Bài 1 : HS vi t và c l i công th c bên GV h i : bài t p yêu c u chúng ta làm gì ? HS nêu như ph n bài h c trong SGK GV treo b ng ph có vi t s n n i dung c a bài t p và yêu c u HS c các c t trong b ng GV h i : Chúng ta ph i tính giá tr c a
  5. bi u th c nào ? GV yêu c u HS t làm bài Bài t p yêu c u chúng ta tính giá tr c a bi u th c r i vi t vào ô tr ng GV ch a bài theo m u GV h i c ng c l i quy t c m t s HS c th m nhân v i m t hi u N u a= 3 , b = 7 , c = 3 thì giá tr c a 2 bi u th c a x (b-c) và a x b – a x c như th nào v i nhau ? Bi u th c a x (b-c) và bi u th c GV h i tương t v i 2 trư ng h p còn axb–axc l i 1HS lên b ng làm bài , HS c l p GV : Như v y giá tr c a 2 bi u th c a làm bài vào VBT x(b-c) và a x b –a x c luôn như th nào v i nhau khi thay các ch a,b,c b ng cùng 1 b s Bài 2 Giá tr c a 2 bi u th c này b ng GV h i : Bài t p a yêu c u chúng ta làm nhau và cùng b ng 12 gì? GV vi t lên b ng 26 x 9 và yêu c u HS c bài m u và suy nghĩ v cách tính nhanh
  6. GV h i : Vì sao có th vi t : 26 x 9 = 26 x ( 10 –1) ? Hư ng d n HS cách làm + Áp d ng tính ch t nhân m t s v i m t hi u Bài 3: G i HS c + Bài toán yêu c u gì? + Vì 9 = 10 –1 26 x9 =26 x (10 –1 ) Hư ng d n HS gi i = 26 x 10 – 26 = 260 – 26 = 234 3 / C ng c , d n dò: G i HS nh c l i tính ch t nhân m t s v i m t hi u Nh n xét + Tìm s tr ng c a hàng còn l i sau khi bán. HS nghe gi ng;
  7. Làm bài vào v
Đồng bộ tài khoản