intTypePromotion=4

Toàn thư tự học chữ Hán: Phần 2

Chia sẻ: ViDoha2711 ViDoha2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:235

0
8
lượt xem
0
download

Toàn thư tự học chữ Hán: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Toàn thư tự học chữ Hán" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn sử triết tinh tuyển, Bách gia chư tử, kinh luận Phật giáo, văn Bạch thoại, câu pháp của Liễu Công Quyền, thư pháp, Tam tự kinh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toàn thư tự học chữ Hán: Phần 2

 1. roAN THU Tl,/ HOC CHU HAN 325 Phdn thu nhi{t VAN sifTRIET TINH TUYEN ¥ - 1¥- i.., : ~ £. fg 1'~ 15! • KINH THI - Sd TO' ? ' ff~_!-~tf KINHTHI~ ~ 1 IUI§i Quan thu' 1m 1m §i~ Quan quan thl1 ci1U, 1:EfJJJ Z ~HI T:;ti Ha chi cha u. ~~~:9: Y€u dieu thuc ncr, ~-Tftf~ Quan til' hao du. ~~1¥* Sam si h:;tnh thai, 1ItiifrEZ Ta hcru l11U chi. ~~~:9: Y€u dieu thuc ncr, ;m~*z Ngl,l mi du chi. *Z./f1~ C~u chi ba't dac, ;m~~,m~ Ngl,l mi tl1 b~c. 1t:$1:#-{f:$1:#- ;~' P.)G .,Q..., P.)(. Du tail Du tail iUt.BZ 1~U Tri€n chuy€n phan trac . ~~1¥* Sam si h:;tnh thai, 1Iti* Z. Ta hcru thi (thai) chi.
 2. 326 327 TRAN VAN CHANH roAN THli TV HQC CHU HAN f)]~~~ Y€u di~u th1,1c nG', rae giii-tac phiim ~ 3'~ -1=:----'-? f)oy Ia bai dau tien trong phon "Qu6c phong-Chu Nam' cua Kinh -, !10, /)(. !'(__ Cftm sat vi (huu) chi. Thi, m¢t tQp thcJ co nhat cua Trung Quoc, hi$n con dllQC 305 bai. deu ~~1¥*• Sam si h
 3. 328 TRAN VAN CHANH roAN THV n,f HQC CHU HAN 329 dju hdn. Thlic ngu ta cdu mong. Cdu mong khong duc;c gijp. Ngay Muo'n co thf:lc nfl, nay v~ cung ta. dern ta nh(J trong. Dling dijc, nh(J dling dijc. Ttiin trd ngu khong Tie'ng chuang, tieng tro'ng vui hoa, yen. Tie'ng dan cdm sdt m(Jn ma yeu duang! Rau hf;mh c9ng ngdn dai. Hai theo dong td hflu. Nguui con gdi TAN EJA djch dju hi~n. Ta ke't than vdi nang trong tie'ng dan cdm, dan sdt. Rau ht;mh c9ng ngdn dai. Vat theo dong td hflu. Nguui con gdi w dju hdn. Ta ddnh tie'ng chuang tie'ng tr6ng di lam vui long nang. 2 - TVC. djch *LIJ Dong Sdn !' fit 1.13. * LIJ Nga t6 Dong Son, ·ia'la/fm~ Thao thao bat quy. Nga lai tlf dong, fit*EI* ~i'E -1=1- .~ 13 l'l~~t~ Linh vU ky (ky) mong. fit*EU~ Nga dong vie't quy, ~ ~ ~~ .~~ - fit{,'~~~ flilj f&:;&t
 4. 330 331 TRAN VAN CHANH toAN THLI Tl,l HQC CHCI HAN 1~:J:i~1:Y Dlfc dlfc tieu hang. rae gia-tac phii?m #PJ~m Di~c kha uy da, Bai nay trong ' Quoc phong , Man phong ' cua Kinh Thi, to tam tlnh cua m¢t chinh nhan tren dllong trd ve. • ... fiT PJ 'I~ -ili Y kha hoai da . ~(- fJtf.EL~ LlJ Nga t6 Dong Son, '18'18/f&~ Thao thao bat quy. fJt*EI* Nga lai tlf dong, ----··· ~;:a:;; -t::r .J$ f.1 1'1~ ::!==!: f~ Linh vu ky (ky) mong. fmq~-yt~ Qmin minh vu d
 5. 332 TRAN VAN CHANH 333 roAN THlJ T\,1 HQC CHU HAN eT6 {§_: di .Dong Sdn * LlJ: m1i Dong Son, (J huy~n Khuc Ph1,1 tinh Son Dong ngay nay, con gQi la Mong Son eThao thao hoang oanh • Chi ti't Vll quy zr T m~: co kia v€ nha ·ch6ng("chi" la d
 6. 334 TRAN VAN CHANH 335 roAN THll Tl,l HQC CHO' HAN Trifi mua roi lflt phtl't. Kho? qua trdi tron trim, Ai nga ph!J rna U, $:~5(-BJ: Qudt !au da ke't trdi, Treo tren dan cui l(j.t. Sinh nga lao ttJy. 1=-~~1$ Qud thong xuong mdi hien. Ta tit khi xa cdch, Blnh chi khanh hi, Ddy nha gidn da't cht;~y, Nay dii c6 ba nam. #1LZ.w9t *l&Z.I¥G Duy 16i chi si. Ngoai cila sfl nh?n giang. Ta chinh chien nui Dong, Da't trf/ng thanh san nai, Bi~n bi?t khong triJ vl Dam d6m chie'u l(jp foe . Duifng v~ tit phu(]ng dong, Cdnh the lu(]ng ddng sf!, Trifi mua roi la't pha't. Nhung ddng baa thu(]ng nho. Chim hoimg ly bay bay, Ta chinh chien nui Dong, Cdnh chim bay lap lodng. Bi~n bi?t khong triJ vl Co kia v~ nha ch6ng, Duifng v~ tit phu(]ng dong, Ngl!a do, vang, do'm trdng. Trifi mua roi la't pha't. Mf! ke't cho khan gidt, Qudn keu tren to?kien, Nghi l~ th(j.t ruifm ra. Chinh ph~ kh6c phong khue. Ch6ng vf! moi hai hoa, Quet nla, lap !6 vdch, Tinh xua, ta ra sao? Nghi chinh phu sdp v~. TVC. djch i!fRZ.~ Ti€n dan chi sinh, /f:tzonz~9t Bat' nhu' ttl' chi cll'u hi. 1W; )( iPJ 'l'il vo phtJ ha h6? w ~ fiJT 'td::. 1m: .m. 11\\ \t t-lj V6 mau ha thi? 3 tB ~ iJ i~Hlfll Xuat tac ham tuat, A.~iJft¥ Nh~p tac my chi. )(/5~~ PhtJ h~ sinh nga, ~~ Lt;~c nga -Bl/5~~ Mau h~ cue nga. ~~:13~ L!JC l!JC gia nga, ~~1tt;i; Phi nga y hao. ff1~tf~ Phil nga sue nga, -R~)(£3: Ai nga ph!J rna u, ~~w~ Truong nga dtJc nga. ~~1~~ C6 nga ph!JC nga, ~~{fl}J~ Sinh nga cu lao. tBA./Jl~ Xuat nh~p phuc nga. ~~:13~ L!Jc h,1c gia nga, /'h7;Jrf2 ~ /.~ tf)\ 'fl\1. K_ lc.., DtJc bao chi due, ~~1tt*1 Phi nga y uy. ~*~~j H:;ta thien vong eve.
 7. 336 roAN THU Tl,l HQC CHU HAN 337 TRAN VAN CHANH f¥j LlJ 7,,4 7.!~ Nam son li~t li~t, , Chi trong sach Kinh ngh'fa thu{lt van giai cau "Hi;io thien v6ng ~J!l~~ Phieu phong phat phat: ctfc" la "troi cao thien I~ch" , "troi cao khong nhan tu" v1 troi £'2-++--:
 8. 338 TRAN VAN CHANH roAN THV Tl/ HQC CHa HAN 339 Thu®g thay cha mf, V6 vJ yeu quy ta, ~a:~~Z*~~,~u~~-,~~Z*~~,~ Sinh ta khd dau. Nuoi fUn khan che chiJ. U~~~o~*'~~W~o Co nga cao !Un, U;li cham nom dam ng6, Khong phdi co nga, mil co uy. Ra, vao om lip ta. PHIENAM Thu®g thay cha mf, On sau muo'n dap dJn, Nguphu Sinh ta kh6 b,ty. Nhu tr(!i xanh baa La. Khuat Nguyen ky ph6ng, du 11 giang dam, hanh ngam tr~ch Blnh df!ng rli
 9. TOAN THV Tl,1 HQC CHU HAN 341 340 TRAN VAN CHANH Khuat nguyen sou khi ong do qua dCii. Nhdn vqt Khu6t Nguyen lffi& NGO PHAP (340-278 trlldc C N) Ia toe gia chfnh cua nhGng bai "Sa tC/" noi tieng. 6ng CD 5! (kie'n): bi, dl1
 10. 342 343 TRAN VAN CHANH roAN THU Tl,l HQC CHU HAN ----- "Song Thuong nu(Jc chdy trong veo, Thz ta dem gi(it cdi leo mu ta. PRIEN AM Song Thuong nuac d[!,c chdy ra, B6c cti Thz ta l9i xu6ng di ma nla chan". Khua't Nguyen ky ph6ng, tam nien ba't dac phl.Jc kien, ki~t tri Hat xong, di thdng, kh6ng them m
 11. - 345 344 TRAN VAN CHANH roAN THU TIJ HQC CHU HAN vdi jj]) .Du dl,li nluin 3J[f -}(A: lui toi nhung nguoi quy~n quy (Sil tt't) .Thanh danh JJX.ij: gay dQ'ng ten tu61e Nguy than m~: nguy h(li de'n than mlnh eThau sinh y~ {±_ ( 9~ = '\'@tr): song t
 12. 346 347 TRAN VAN CHANH roAN THU' TIJ HQC CHa HAN xu'ng ng6i thU' hai). - Ong mwfn dt:;Iy toi vi?c gz? Khulit Nguyen ddp: NGOPHAP - Toi nen khdn khdn, khoiin khoiin, thimh thf:(c di he't long CD fR(u'): gidi tU' bi€u thj bj d
 13. 348 349 TRAN VAN CHANH roAN THV n,1 HQC CHU HAN Tac giii-tac philm Kinh Djch (con gQi Ia Chu Djch) Ia ·mc;>t trong nhQng bQ s6ch triet ly do SQ nhat cua Trung Quae co dQi, dll
 14. 350 TOAN THll Tl,l HQC CHlJ HAN 351 TRAN VAN CHANH 7 NCO PHAP CD * (hi): trCJ tir bi~u thi kh£ng dinh: ~t$5E* (Can kh6n 7(#±ill~ m.J ~ dinh hi). 7(#~~,~~~*;~~U~,~~~*o ® tJ (di): theo (gidi tir): ~tJ~J}(V~t di qugn phan). JJJij¥:ffm- , ~u *~* 1£7(JJX:~ ' 1±±ill!JX:% ' 0 :1J 1.-)Jt~ ~ ' 1o/J 1--.J u)} ' 5129 ~ ~1t~* * 0 0 D[CH NGHlk Trdi cao diit thiip TriJi caa dlit thap, vi tri cua que Can que Khan moi dut;Jc PHIENAM (thdnh nhan) xdc dinh; caa thap dii bay ra thl Sl;{ quy va ti?n cua Thien ton dja ti sl;( vt;it moi dliu vaa ngoi vi nay. Thien ton dia ti, Can Khon dinh hi; ti cao di tr~n, quy ti~n vi E>qng va tinh cua triJi da't dii c6 quy lut;it nha't dinh thl tinh cha't hi duong cuong va lim nhu moi phlin bi?t n;zch roi. D()ng tinh huu thttong, cttcrng nhu doan hi Cdc quan ni?m y thac trang thien hc;z t~;t h9p nhau thea lac;zi, Phuong di lo~i tl;l, v~t di qu~n phan, cat hung sinh hi (con) cdc laai dqng thl;(c vt;it thz phlin ra thea nh6m, tit d6 moi T~i thien thanh tttqng, t~i dia thanh hlnh, bien h6a hi~n hi sinh ra edt va hung. Nhflng vt;it tren triJi (nht;it nguy?t tinh thdn ...) thanh ra nhdu (Chu Djch, H? tit thli(Jng) biiu tut;Jng; nhflng vt;it (j duoi da't (nui song,dqng thl;(c vt;it...) thanh Tac gid-tac philm ra nhdu hznh thi; le bie'n h6a nhu vt;iy dii hi?n ro. Bai nay trich (J phon dau "H$ tCJ thLJQng truy$n' cua Chu Dich. ban TVC. dich Ve Sl,f bien h6a d(>ng tTnh CUO CUO VU tn,J VQn VQt thea lu(Jt dm dll
 15. 352 353 TRAN VAN CHANH TOAN THlJTl,l HQC CHa HAN .n :K .::F- El : II" 1PJ ~ /f -:t tl1 ? .n ° El : ll" 1m ~ i& .n 0 :K .::F- NGO PHAP E!< 1r ;J\.:r:-~z o ~i& 1~~~!JE-tl1.n 0 CD ~ ( nha't)(d
 16. 354 fL-1-B : u- *i]Iz frfu ' W- *Z.~ TRAN VAN CHANH ' li 7KZ~-ti1 , fffi - roAN THu' TV HQC CHU HAN 355 ~;G~.n 0 rU NGO *i]Iz fffu ' :JC-r~0 , ~JiW§g , ~1§ flffHi o i!ix u- eD{li d6ng *[P]: the gioi hoa blnh thong nhat eDifW: tham dlf, A~~m~m,~~-1-~-1-,~~~M~,M~ffim, dlf vao .L{lp ~ij: te ch~p (le te ell' hanh vao thang 12 moi nam) w~ffi~'~'-'M'~'~*~,~~ffiR;~~ .Tat~: xong eTan'ffi: khach .Qzuin im: m6n khuyet, cll'a khuyet ~'~~&;~~~-~~-ti1'~~-~2;~~~~ (cll'a c6 hai lftu gac a truoc cung di~n, d~n dai ... ) .vj nhienD~?t,: lli~~-ti1,~~~2o~~~Mfffi~R,~Ma~fffi~ bui ngui, ng?m ngui .ThanDI_: than thCi (cling viet la~).TrQng * 11= , i!!Jz: 7}? fffi ~ M , ~ ~ fPJ .n Ni fr:fl/E: ten cua Kh6ng Ttl' eNgon Yin ~=~ fj!: tuc Ttl' Du (hQc tro Kh6ng Ttl') eD{li d{lo*i]I: d~o IOn (theo chu giai cua Trinh PHIENAM Huy~n, la d~o trj nude cua thai Ngli de) eTam d{li chi anh D~i d6ng .:=.1~z~: "tam d~i" la 3 doi H~, Thuong, Chu; "anh" la nguoi Tich TrQng Ni dlf u l~p tan, slf tat, xuat du u quan chi thu
 17. 356 357 TRAN VAN CHANH roAN THLI TV HQC CHU HAN NG0PHAP con trai c6 phf].n, con gdi c6 noi cho'n di nuong vi; do'i vdi · CD~ (cai): c6 le, duong nhu (ph6 tll'): ~Pl ~111 (Cai than L6 tai h6a, ghet rdng roi viii a d(i't, kh6ng cdn chua cd't a noi da). minh; do'i vdi sue life, ghet rdng kh6ng ra til minh, kh6ng ® z (chi) trong cau Ji*Z.~-fft (Khau vi chi dai da) la tan cdn phdi lam Vl minh. ly cho nen mUu m6 diu dt;p tdt rna ngu cua d
 18. 358 TOAN THU TlJ HQC CHU HAN 359 TRAN VAN CHANH "noi dau ngftm") eTztfJng ;f§: xem, trong, nhln eNgq.n ~: tho b
 19. 360 TRAN VAN CHANH TOAN THlJTl,l HQC CHU HAN 361 {.~~:rz, /f1!f;E;=§JtotB o ~§~~z, l-),f*flt-TI%~.a;; thich .Bat xi /f1!f: khong chi .Le dan ~ ~: dan den, dan chung , #~fft'J~ ' ·Az ff:t~ , '§' ~.L-_:j,~z o Azgg~ , rm .chzlc ~~: sach Dr;Ii hQC d§n cau n~y viet la rSJ (thU'
 20. 362 TRAN VAN CHANH TOAN THli Tl) HQC CHlJ HAN 363 TA TRUY~N ? 12 " ft 1' Ky mau vie't: "Di~c su tri chi, nhu'cjc ha ?" D6i vie't: "Ng61t, than chi van da . Than tu'ong ftn, yen dt,1ng van chi? Th~ du hi~n da". frZ.ff£::f'~iif~ 6:1$ Ky mau vi ---~: "Nang nhu' thi h6? Du nhu giai ftn". ~~ - ~~~'fl'-Zff£::f'~~' ~# m &o ff£B: r Toc vuo bo di an cho den chet, va thai d¢ hoi cai cuo Tan Van c6ng. Ky mau vie't: "H;;tp di~c du chi, dT tu thuy doi?" D6i vie't: "Vu'U nhi hi~u chi, t9i htfll th~m yen. Tha xua't oan T(J NGO ng6n, bat thtfc ky thtfc." •Giili Chi Tlzoi frzff£ : ten nguoi, c6 cho con vie't la Gioi Tu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2