intTypePromotion=1

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa dân tộc thiểu số: Tri thức dân gian của người Tày về việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
24
lượt xem
0
download

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa dân tộc thiểu số: Tri thức dân gian của người Tày về việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích chính của nghiên cứu này là khẳng định giá trị truyền thống tốt đẹp và quý báu của đồng bào Tày trong việc bảo vệ và duy trì nòi giống. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa dân tộc thiểu số: Tri thức dân gian của người Tày về việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

§Ò tμi: Tri thøc d©n gian vÒ ch¨m sãc søc kháe bμ mÑ vμ trÎ em cña ng−êi Tμy<br /> huyÖn Hμ Qu¶ng, tØnh Cao B»ng.<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI<br /> KHOA VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ<br /> <br /> TRI THỨC DÂN GIAN CỦA NGƯỜI TÀY VỀ VIỆC<br /> CHĂM SÓC SỨC KHOẺ BÀ MẸ VÀ TRẺ EM TẠI HUYỆN<br /> HÀ QUẢNG TỈNH CAO BẰNG<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp cử nhân văn hóa<br /> Ngành: Văn hóa dân tộc thiểu số<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: NGUYỄN MINH THU<br /> Giảng viêng hướng dẫn: TS. HOÀNG NAM<br /> <br /> HÀ NỘI - 2010<br /> <br /> Khãa luËn tèt nghiÖp<br /> <br /> 1<br /> <br /> NguyÔn Minh Thu_VHDT 12A<br /> <br /> §Ò tμi: Tri thøc d©n gian vÒ ch¨m sãc søc kháe bμ mÑ vμ trÎ em cña ng−êi Tμy<br /> huyÖn Hμ Qu¶ng, tØnh Cao B»ng.<br /> <br /> Lêi c¶m ¬n<br /> §Ó thùc hiÖn vµ hoµn thµnh bµi viÕt cña m×nh, ngoµi sù nç lùc cña b¶n<br /> th©n, em ®· nhËn ®−îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa<br /> VHDT. Nh©n ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n quý thÇy c«.<br /> §Æc biÖt em xin tr©n träng c¶m ¬n thÇy, GS. Hoµng Nam ®· trùc tiÕp<br /> h−íng dÉn chu ®¸o vµ chØ b¶o tËn t×nh ®Ó em hoµn thµnh tèt ®Ò tµi nghiªn<br /> cøu nµy.<br /> Em còng xin c¶m ¬n UBND huyÖn Hµ Qu¶ng ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn<br /> thuËn lîi ®Ó cung cÊp tµi liÖu cho em vµ em còng xin c¶m ¬n c¸c b¸, c¸c mÐ,<br /> c¸c c« trªn ®Þa bµn ®· gióp em trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tÕ vµ cung cÊp<br /> nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u ®Ó em hoµn thµnh tèt bµi viÕt nµy.<br /> Bµi khãa luËn lµ kÕt qu¶ cña sù vËn dông kiÕn thøc cña 4 n¨m häc, dï<br /> ®· cè g¾ng nh−ng do tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ nªn trong bµi viÕt cßn<br /> nhiÒu thiÕu sãt. Mong quý thÇy c« gãp ý ®Ó bµi viÕt cña em ®−îc hoµn thiÖn<br /> h¬n.<br /> Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2010<br /> NguyÔn Minh Thu<br /> <br /> Khãa luËn tèt nghiÖp<br /> <br /> 2<br /> <br /> NguyÔn Minh Thu_VHDT 12A<br /> <br /> §Ò tμi: Tri thøc d©n gian vÒ ch¨m sãc søc kháe bμ mÑ vμ trÎ em cña ng−êi Tμy<br /> huyÖn Hμ Qu¶ng, tØnh Cao B»ng.<br /> <br /> Lêi cam ®oan<br /> <br /> Hä vµ tªn: NguyÔn Minh Thu<br /> Líp : VHDT 12 A<br /> Khoa: V¨n hãa d©n téc thiÓu sè<br /> Tr−êng §¹i häc V¨n hãa Hµ Néi<br /> T«i xin cam ®oan khãa luËn tèt nghiÖp cö nh©n v¨n hãa chuyªn ngµnh<br /> khoa v¨n hãa d©n téc lµ bµi viÕt cña t«i. TÊt c¶ nh÷ng th«ng tin vµ sè liÖu<br /> trong bµi ®Òu ®óng sù thËt.<br /> <br /> Sinh viªn<br /> NguyÔn Minh Thu<br /> <br /> Khãa luËn tèt nghiÖp<br /> <br /> 3<br /> <br /> NguyÔn Minh Thu_VHDT 12A<br /> <br /> §Ò tμi: Tri thøc d©n gian vÒ ch¨m sãc søc kháe bμ mÑ vμ trÎ em cña ng−êi Tμy<br /> huyÖn Hμ Qu¶ng, tØnh Cao B»ng.<br /> <br /> Môc lôc<br /> <br /> Lêi c¶m ¬n........................................................................................<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lêi më ®Çu........................................................................................<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lý do chän ®Ò tµi...............................................................................<br /> <br /> 7<br /> <br /> 2<br /> <br /> Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi........................................................<br /> <br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> NhiÖm vô nghiªn cøu cña ®Ò tµi........................................................<br /> <br /> 10<br /> <br /> 4<br /> <br /> LÞch sö nghiªn cøu ...............................................................................<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br /> §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi......................................<br /> <br /> 10<br /> <br /> 6<br /> <br /> §ãng gãp khoa häc cña ®Ò tµi..............................................................<br /> <br /> 11<br /> <br /> 7<br /> <br /> Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu........................................................................<br /> <br /> 12<br /> <br /> 8<br /> <br /> Bè côc cña ®Ò tµi....................................................................................<br /> <br /> 12<br /> <br /> Ch−¬ng 1:Kh¸i qu¸t m«i tr−êng sinh th¸i , ®iÒu<br /> <br /> 13<br /> <br /> kiÖn tù nhiªn vμ con ng−êi ë huyÖn Hμ Qu¶ng,<br /> tØnh Cao B»ng.<br /> 1.1<br /> <br /> M«i tr−êng sinh th¸i............................................................................... 13<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> VÞ trÝ ®Þa lý............................................................................................<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> §Þa h×nh............................................................................... ................<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Tµi nguyªn thiªn nhiªn...........................................................................<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> §Æc ®iÓm kinh tÕ- x·héi.....................................................................<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> D©n c−.................................................................................................<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Kinh tÕ................................................................................................<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> X· héi.................................................................................................<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Phong tôc, tËp qu¸n...........................................................................<br /> <br /> 21<br /> <br /> Khãa luËn tèt nghiÖp<br /> <br /> 4<br /> <br /> NguyÔn Minh Thu_VHDT 12A<br /> <br /> §Ò tμi: Tri thøc d©n gian vÒ ch¨m sãc søc kháe bμ mÑ vμ trÎ em cña ng−êi Tμy<br /> huyÖn Hμ Qu¶ng, tØnh Cao B»ng.<br /> <br /> 1.3.1<br /> <br /> ¡n uèng...............................................................................................<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.3.2<br /> <br /> VÒ mÆc..................................................................................................<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.3.3<br /> <br /> VÒ nhµ ë.............................................................................................<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.3.4<br /> <br /> TÝn ng−ìng, t«n gi¸o............................................................................... 23<br /> <br /> 1.3.5<br /> <br /> LÔ héi.................................................................................................<br /> <br /> 24<br /> <br /> 1.3.6<br /> <br /> Tôc lÖ c−íi xin......................................................................................<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1.3.7<br /> <br /> Tôc lµm ma, chay...............................................................................<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.3.8<br /> <br /> TËp qu¸n sinh ®Î vµ nu«i d¹y con c¸i..............................................<br /> <br /> 28<br /> <br /> Ch−¬ng 2: tri thøc d©n gian cña ng−êi tμy vÒ<br /> <br /> 28<br /> <br /> ch¨m sãc søc kháe bμ mÑ vμ trÎ em ë huyÖn<br /> Hμ qu¶ng, tØnh Cao b»ng<br /> 2.1<br /> <br /> Quan niÖm ch¨m sãc søc kháe bµ mÑ vµ trÎ em cña ng−êi Tµy huyÖn<br /> <br /> 28<br /> <br /> Hµ Qu¶ng, tØnh Cao B»ng. ................................................................<br /> 2.1.1<br /> <br /> Quan niÖm vÒ ch¨m sãc ¨n uèng hµng ngµy cho bµ mÑ vµ trÎ em<br /> <br /> 31<br /> <br /> 2.1.2<br /> <br /> Quan niÖm vÒ bÖnh ë bµ mÑ vµ trÎ em.............................................<br /> <br /> 32<br /> <br /> * Quan niÖm d©n gian........................................................................<br /> <br /> 32<br /> <br /> * Nguyªn nh©n g©y bÖnh.......................................................................<br /> <br /> 32<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Tri thøc d©n gian vÒ ch¨m sãc bµ mÑ.....................................................<br /> <br /> 34<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Ch¨m sãc bµ mÑ khi mang thai............................................................... 35<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> * Mét sè bµi thuèc ch÷a bÖnh cho bµ mÑ khi mang thai. .....................<br /> <br /> 37<br /> <br /> * Nh÷ng kiªng kÞ ®èi víi ng−êi phô n÷ mang thai...............................<br /> <br /> 38<br /> <br /> Ch¨m sãc bµ mÑ khi sinh.....................................................................<br /> <br /> 39<br /> <br /> * ChuÈn bÞ cho ngµy sinh...................................................................<br /> <br /> 39<br /> <br /> * Khi ng−êi thai phô sinh...................................................................<br /> <br /> 39<br /> <br /> Khãa luËn tèt nghiÖp<br /> <br /> 5<br /> <br /> NguyÔn Minh Thu_VHDT 12A<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2