intTypePromotion=3

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa: Thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
86
lượt xem
18
download

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa: Thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là hệ thống hoá các vấn đề lý luận về xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở cấp phường. Khảo sát và phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại Phường Trung Văn. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa: Thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI<br /> KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT<br /> ----------------------<br /> <br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỜI<br /> SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ TẠI PHƯỜNG TRUNG<br /> VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ<br /> NỘI<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn<br /> <br /> : TS. PHẠM BÍCH HUYỀN<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : TRẦN THỊ THANH TÂM<br /> <br /> Lớp<br /> <br /> : QLVH 13C<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành bài khóa luận của mình, trước tiên em xin gửi lời cảm ơn<br /> sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo trong trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã<br /> trang bị hành trang, kiến thức bổ ích cho em trong suốt quá trình học tập,<br /> làm và hoản thiện bài khóa luận này. Đặc biệt em xin được gửi lời cảm ơn<br /> chân thành nhất tới cô giáo Phạm Bích Huyền, giảng viên khoa Quản lý văn<br /> hóa nghệ thuật, người đã trực tiếp hướng dẫn tận tình cho em suốt quá trình<br /> làm bài khóa luận.<br /> Em cũng xin cảm ơn các cán bộ tại Ủy ban nhân dân phường Trung<br /> Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã nhiệt tình cung cấp tài liệu và<br /> thông tin giúp em hoàn thành bài khóa luận này.<br /> Sau cùng em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè<br /> đã ủng hộ, động viên em trong suốt thời gian qua.<br /> Mặc dù rất cố gắng nhưng do hạn chế về kiến thức và thời gian nên<br /> khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Bởi vậy em rất mong<br /> nhận được sự đóng góp của quý thầy cô và bạn bè để bài viết được hoàn<br /> thiện hơn nữa.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Trần Thị Thanh Tâm<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 3<br /> 1. Lý do chọn đề tài........................................................................................... 3<br /> 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................ 4<br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................... 5<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................. 5<br /> 5. Đóng góp của đề tài ...................................................................................... 5<br /> 6. Cấu trúc của đề tài......................................................................................... 6<br /> CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ VÀ<br /> KHÁI QUÁT VỀ PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH<br /> PHỐ HÀ NỘI ............................................................................................... 7<br /> 1.1. Lý luận về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ............................................ 7<br /> 1.1.1. Một số khái niệm .................................................................................... 7<br /> 1.1.2. Nội dung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.......................................... 12<br /> 1.1.3. Vai trò của việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ............................... 15<br /> 1.2. Khái quát về phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội17<br /> 1.2.1. Đặc điểm tự nhiên ................................................................................. 17<br /> 1.2.2. Đặc điểm kinh tế, văn hóa – xã hội....................................................... 20<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ<br /> PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI ..................24<br /> 2.1. Cơ sở và nguồn lực cho công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở phường<br /> Trung Văn ....................................................................................................... 24<br /> 2.1.1. Văn bản hành chính .............................................................................. 24<br /> 2.1.2. Ban chỉ đạo............................................................................................ 26<br /> 2.1.3. Đội ngũ cán bộ ...................................................................................... 27<br /> 2.2. Một số hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở phường Trung Văn28<br /> 2.2.1. Hoạt động thông tin cổ động, phát thanh .............................................. 28<br /> <br /> 2.2.2. Hoạt động văn nghệ quần chúng – thể dục thể thao ............................. 34<br /> 2.2.3. Hoạt động bảo tồn, bảo tàng văn hóa truyền thống .............................. 36<br /> 2.2.4. Hoạt động nhà văn hóa, câu lạc bộ ....................................................... 40<br /> 2.2.5. Công tác xây gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa .................................... 42<br /> 2.3. Đánh giá công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phường Trung Văn50<br /> 2.3.1. Thành tựu .............................................................................................. 50<br /> 2.3.2. Hạn chế ................................................................................................. 53<br /> 2.3.3. Nguyên nhân ......................................................................................... 54<br /> CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ PHƯỜNG TRUNG VĂN .56<br /> 3.1. Phương hướng .......................................................................................... 56<br /> 3.1.1. Phương hướng của Đảng và Nhà nước ................................................. 56<br /> 3.1.2. Phương hướng mục tiêu của phường Trung Văn ................................. 58<br /> 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đời .......... 60<br /> sống văn hóa cơ sở ở phường Trung Văn ....................................................... 60<br /> 3.2.1. Tăng cường quản lý nhà nước về văn hoá và nâng cao nhận thức của người<br /> dân ................................................................................................................... 60<br /> 3.2.2. Đa dạng hóa, kết hợp nhiều hình thức sinh hoạt văn hoá và duy trì, phát triển<br /> các loại hình văn hoá lành mạnh, gắn liền với việc bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn<br /> hoá truyền thống.............................................................................................. 62<br /> 3.2.3. Phát huy sức mạnh cộng đồng dân cư để xây dựng văn hoá, văn minh khu<br /> dân cư .............................................................................................................. 63<br /> 3.2.4. Xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa trên địa bàn phường .... 64<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................66<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................69<br /> PHỤ LỤC ....................................................................................................71<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Văn hóa giữ vị trí rất quan trọng trong đời sống xã hội và tác động đến hầu<br /> hết các lĩnh vực, văn hóa quyết định đến giáo dục nhân cách, bồi dưỡng đạo đức,<br /> phẩm chất tình cảm, năng lực thẩm mỹ, thỏa mãn các nhu cầu tinh thần cho con<br /> người. Văn hóa góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế, đặc biệt trong quá trình<br /> gia nhập thị trường quốc tế của Việt Nam. Trong sự nghiệp đó thì văn hóa là trọng<br /> tậm “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực<br /> thúc đẩy kinh tế – xã hội”[3,tr110].Góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ<br /> Tổ quốc. Nhận thức đúng vai trò, vị trí của công tác văn hóa sẽ là điều kiện để nền<br /> văn hóa trở thành nền tảng cho sự phát triển xã hội.<br /> Đời sống văn hóa là một vấn đề lớn trong quá trình xây dựng nền văn hóa xã<br /> hội chủ nghĩa, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Văn hóa nghệ thuật là một<br /> mặt trận quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đời sống văn<br /> hóa là một bộ phận của đời sống xã hội, nó đóng góp vào đời sống văn hóa của<br /> một dân tộc, một cộng đồng trong tiến trình lịch sử xã hội. Phát triển đời sống văn<br /> hóa không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần của xã hội, mà còn là động lực thúc đẩy<br /> sự phát triển của xã hội.<br /> Nghị quyết 05 (khóa VIII) của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung Ương Đảng<br /> đặc biệt quan tâm đến vấn đề văn hóa đời sống, văn hóa cơ sở và khẳng định đây<br /> là một nhiệm vụ của cách mạng tư tưởng văn hóa,..cần phải đưa văn hóa thâm<br /> nhập vào cuôc sống hàng ngày của người dân. Đến Nghị quyết Đại hội Đảng lần<br /> thứ X, quan điểm đó được nhấn mạnh “Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao<br /> chất lượng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển văn hóa gắn<br /> kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế-xã hội, làm cho văn hóa thấm<br /> sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội” [4,tr106].<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản