intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ Luật học: Chuẩn bị xét xử vụ án hình sự - Thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: Nghiệt đồng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
31
lượt xem
2
download

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ Luật học: Chuẩn bị xét xử vụ án hình sự - Thực trạng và giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở làm sáng tỏ lý luận và nội dung cơ bản của hoạt động chuẩn bị xét xử vụ án hình sự theo Bộ Luật tố tụng Hình sự năm 2003, việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn cũng như xác định một số bất cập và nguyên nhân của nó, tác giả đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng chế định này trong hoạt động chuẩn bị xét xử vụ án hình sự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sỹ Luật học: Chuẩn bị xét xử vụ án hình sự - Thực trạng và giải pháp

Më ®Çu<br /> 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi<br /> ChuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù lµ ho¹t ®éng tè tông h×nh sù ®-îc thùc hiÖn trong<br /> giai ®o¹n xÐt xö vô ¸n h×nh sù. Víi ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cña m×nh, t¸c gi¶ lùa<br /> chän vµ lµm s¸ng tá mét sè ®iÒu cña Bé LuËt tè tông H×nh sù n¨m 2003 quy ®Þnh vÒ ho¹t<br /> ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù. Nh- vËy, nghiªn cøu vµ lµm râ quy ®Þnh vÒ ho¹t<br /> ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù lµ mét ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc luËt cã ý<br /> nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi thùc tiÔn xÐt xö vô ¸n h×nh sù cña ngµnh Tßa ¸n còng<br /> nh- ho¹t ®éng x©y dùng, ¸p dông ph¸p luËt h×nh sù vµ c¸c ngµnh luËt kh¸c cã liªn quan.<br /> TÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy, trong khoa häc ph¸p lý kh«ng nhiÒu ®Ò tµi nghiªn cøu, bµi viÕt<br /> ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n còng nh- thùc tiÔn ¸p dông quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ho¹t<br /> ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù.<br /> C¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù cña Bé LuËt tè tông<br /> H×nh sù n¨m 2003 so víi quy ®Þnh tr-íc ®ã ®· cã nhiÒu ®iÓm míi vµ cô thÓ h¬n<br /> nh-ng vÉn cßn mét sè h¹n chÕ ch-a ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu cña thùc tiÔn xÐt xö trong<br /> qu¸ tr×nh c¶i c¸ch t- ph¸p. §©y lµ mét ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc luËt rÊt cã Ých,<br /> nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c thùc tiÔn. Ho¹t ®éng nµy gióp cho c¸c nhµ<br /> x©y dùng ph¸p luËt, ¸p dông ph¸p luËt vµ ®Æc biÖt h¬n c¶ lµ ®èi víi nh÷ng ng-êi lµm<br /> c«ng t¸c xÐt xö cã quyÕt ®Þnh ®óng ®Ó b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña nhµ n-íc,<br /> c«ng d©n vµ x· héi.<br /> §©y lµ mét ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc luËt t-¬ng ®èi réng vµ cã søc hÊp dÉn<br /> rÊt lín ®èi víi t«i v× mét sè lý do sau:<br /> Thø nhÊt, ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù quy ®Þnh trong Bé LuËt tè<br /> tông H×nh sù n¨m 2003 cßn thiÕu râ rµng, cô thÓ lµ mét sè kh¸i niÖm sau ®©y ®-îc<br /> hiÓu nh- thÕ nµo: ThÕ nµo lµ chuÈn bÞ xÐt xö s¬ thÈm vô ¸n h×nh sù? ChuÈn bÞ xÐt xö<br /> phóc thÈm vô ¸n h×nh sù? B¶n chÊt ph¸p lý vµ néi dung ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô<br /> ¸n h×nh sù ? Nguyªn nh©n mét sè v-íng m¾c trong thùc tiÔn ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt<br /> xö vô ¸n h×nh sù vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh- thÕ nµo? ChuÈn bÞ xÐt xö s¬ thÈm vô ¸n<br /> h×nh sù kh¸c víi chuÈn bÞ xÐt xö phóc thÈm vô ¸n h×nh sù ë chç nµo?<br /> Thø hai, ®©y lµ mét chÕ ®Þnh liªn quan ®ång thêi ®Õn nhiÒu ngµnh luËt chø<br /> kh«ng chØ ®èi víi ngµnh luËt h×nh sù vµ tè tông h×nh sù. Do ®ã, viÖc lµm râ kh¸i niÖm<br /> 1<br /> <br /> nµy cÇn ph¶i cã sù kÕt hîp ®ång bé gi÷a nhiÒu ngµnh luËt kh¸c nhau. V× vËy, cã thÓ<br /> nãi r»ng nghiªn cøu nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n<br /> h×nh sù lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®èi víi ho¹t ®éng xÐt xö vô ¸n h×nh sù.<br /> Thø ba, ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù ®-îc quy ®Þnh trong Bé LuËt<br /> tè tông H×nh sù n¨m 2003 lµ sù thÓ hiÖn mét phÇn c¸c nguyªn t¾c nh©n ®¹o, nguyªn<br /> t¾c c«ng b»ng, nguyªn t¾c x¸c ®Þnh sù thËt cña vô ¸n. Sù tån t¹i nh÷ng quy ®Þnh nµy<br /> lµ c¬ së cho nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c trong lÜnh vùc ph¸p luËt cã mét ®Þnh h-íng<br /> ®óng ®¾n khi vËn dông, x©y dùng ph¸p luËt. Nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c ¸p dông ph¸p<br /> luËt cã mét quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n: Cã ®-a vô ¸n ra xÐt xö hay kh«ng? QuyÕt ®Þnh ®×nh<br /> chØ vô ¸n hay t¹m ®×nh chØ vô ¸n? QuyÕt ®Þnh cã tr¶ hå s¬ ®Ó ®iÒu tra bæ sung hay<br /> kh«ng?. Bªn c¹nh ®ã, ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù cßn gãp phÇn ®¶m b¶o<br /> cho viÖc thùc hiÖn nguyªn t¾c kh«ng tr¸nh khái tr¸ch nhiÖm h×nh sù, mµ néi dung c¬<br /> b¶n cña nguyªn t¾c nµy lµ: ChØ nh÷ng ng-êi thùc hiÖn hµnh vi ph¹m téi ®-îc quy<br /> ®Þnh t¹i Bé LuËt H×nh sù míi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Mäi hµnh vi ph¹m téi<br /> ph¶i ®-îc ph¸t hiÖn kÞp thêi, xö lý nhanh chãng vµ kh¸ch quan theo ®óng ph¸p luËt<br /> víi môc ®Ých kh«ng bá lät téi ph¹m vµ ng-êi ph¹m téi, tr¸nh lµm oan ng-êi v« téi.<br /> Thø t-, c¸c b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c n¨m cña ngµnh Tßa ¸n c¶ n-íc nãi chung<br /> vµ ngµnh Tßa ¸n nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi nãi riªng nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khi ®Ò cËp<br /> ®Õn c¸c vô ¸n h×nh sù, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n bÞ söa, huû th× nguyªn nh©n dÉn ®Õn<br /> t×nh tr¹ng trªn lµ do mét sè nh÷ng ng-êi tiÕn hµnh tè tông cßn thiÕu kü n¨ng nghiÖp<br /> vô, chuyªn m«n vµ cßn chñ quan trong ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù nªn<br /> dÉn ®Õn t×nh tr¹ng huû, söa ¸n. Nh- vËy, ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng söa, huû ¸n th× nh÷ng<br /> ng-êi tiÕn hµnh tè tông mµ trong ®ã ThÈm ph¸n ®-îc ph©n c«ng chñ täa phiªn tßa lµ<br /> ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chñ ®¹o ph¶i cã kü n¨ng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cao trong<br /> ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù nãi riªng vµ xÐt xö vô ¸n h×nh sù nãi chung.<br /> Tõ nh÷ng lËp luËn trªn, t«i chän ®Ò tµi “ChuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù - Thùc<br /> tr¹ng vµ gi¶i ph¸p” ®Ó nghiªn cøu vµ b¶o vÖ víi mong muèn ®Ò tµi khoa häc thµnh<br /> c«ng sÏ ®ång thêi cã ý nghÜa trªn hai ph-¬ng diÖn lý luËn vµ thùc tiÔn.<br /> 2. T×nh h×nh nghiªn cøu ®Ò tµi<br /> Nghiªn cøu ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù ®· ®-îc mét sè t¸c gi¶<br /> nghiªn cøu ë nhiÒu cÊp ®é kh¸c nhau.<br /> 2<br /> <br /> C«ng tr×nh nghiªn cøu mang tÝnh ®¹i c-¬ng cã: 1. GS.TSKH Lª V¨n C¶m chñ tr×<br /> (2009), Gi¸o tr×nh T- ph¸p H×nh sù. Bé m«n T- ph¸p H×nh sù - Khoa LuËt §¹i häc<br /> Quèc gia Hµ Néi; 2.TS. NguyÔn Ngäc ChÝ chñ biªn (2001), Gi¸o tr×nh LuËt tè tông<br /> H×nh sù ViÖt Nam, Khoa LuËt §¹i häc quèc gia Hµ Néi. Nxb §¹i häc Quèc gia Hµ<br /> Néi; 3. PGS.TS Hoµng ThÞ Minh S¬n chñ biªn (2008) Gi¸o tr×nh LuËt tè tông H×nh sù<br /> ViÖt Nam (t¸i b¶n lÇn thø 4 cã söa ®æi, bæ sung), Tr-êng §¹i häc LuËt Hµ Néi. Nxb<br /> C«ng an nh©n d©n, Hµ Néi; 4. TS. NguyÔn S¬n (2004), PhÇn 5 Ch-¬ng 2. ChuÈn bÞ<br /> xÐt xö vô ¸n h×nh sù - Gi¸o tr×nh kü n¨ng gi¶i quyÕt vô ¸n h×nh sù. Nxb T- ph¸p, Hµ<br /> Néi. 5. TS. Lª V¨n C¶m (2005), Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n trong khoa häc LuËt h×nh sù<br /> phÇn chung, Nxb §¹i häc Quèc gia, Hµ Néi.<br /> C«ng tr×nh nghiªn cøu chuyªn s©u cã: 1. Th.s Tèng ThÞ Thanh Thanh (2004),<br /> ChuÈn bÞ xÐt xö s¬ thÈm vô ¸n h×nh sù, luËn v¨n th¹c sÜ LuËt häc, Häc viÖn t- ph¸p. 2.<br /> Th.s NguyÔn ThÞ Thu HiÒn (2011), ChuÈn bÞ xÐt xö s¬ thÈm vô ¸n h×nh sù, luËn v¨n<br /> th¹c sÜ LuËt häc, Tr-êng §¹i häc LuËt Hµ Néi.<br /> C¸c bµi viÕt cã: 1. TS. Hoµng ThÞ Minh S¬n: “Mét sè quy ®Þnh cña Bé LuËt tè<br /> tông H×nh sù vÒ quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n trong ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö s¬ thÈm vµ<br /> thùc tiÔn ¸p dông”, t¹p chÝ LuËt häc sè 7/2009; 2. Vò Gia L©m (2011), “Hoµn thiÖn<br /> mét sè quy ®Þnh vÒ xÐt xö s¬ thÈm h×nh sù nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nguyªn t¾c<br /> hai cÊp xÐt xö”. T¹p chÝ Tßa ¸n nh©n d©n (sè 21/T11 - 2011), tr1-7; 3. NguyÔn §øc<br /> Lùc (2011), “ThÈm quyÒn xÐt xö cña Tßa ¸n qu©n sù – Nh÷ng v-íng m¾c trong viÖc<br /> x¸c ®Þnh thÈm quyÒn xÐt xö”, TAQS khu vùc 1 - qu©n khu 3. T¹p chÝ Tßa ¸n nh©n d©n<br /> (sè 1/T1-2011), tr23, 25 - 27; 4. §inh V¨n QuÕ (2011), “Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn<br /> c¸c quy ®Þnh cña Bé LuËt tè tông H×nh sù vÒ xÐt xö s¬ thÈm c¸c vô ¸n h×nh sù. T¹p<br /> chÝ Tßa ¸n nh©n d©n (sè 17/T9 - 2011), tr 16 - 18; 5. NguyÔn Minh Sö (2011), “KiÕn<br /> nghÞ nh»m n©ng cao vÞ thÕ ®éc lËp cña ThÈm ph¸n trong ho¹t ®éng xÐt xö”. T¹p chÝ<br /> Tßa ¸n nh©n d©n (sè 14/T7 - 2011), tr 1- 3.<br /> C¸c c«ng tr×nh khoa häc vµ bµi viÕt kÓ trªn ®Òu cã gi¸ trÞ to lín vÒ lý luËn vµ<br /> thùc tiÔn, nh-ng ch-a cã c«ng tr×nh vµ bµi viÕt nµo nghiªn cøu mét c¸ch ®Çy ®ñ, bëi<br /> ch-a ®Ò cËp ®Õn ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö phóc thÈm vô ¸n h×nh sù.<br /> 3. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu<br /> Môc ®Ých nghiªn cøu<br /> 3<br /> <br /> Trªn c¬ së lµm s¸ng tá lý luËn vµ néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt<br /> xö vô ¸n h×nh sù theo Bé LuËt tè tông H×nh sù n¨m 2003, viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh<br /> nµy trong thùc tiÔn còng nh- x¸c ®Þnh mét sè bÊt cËp vµ nguyªn nh©n cña nã, t¸c gi¶<br /> ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ¸p dông chÕ ®Þnh nµy trong ho¹t ®éng<br /> chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù.<br /> NhiÖm vô nghiªn cøu<br /> MÆt lý luËn: X©y dùng kh¸i niÖm, ph©n tÝch ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña ho¹t ®éng<br /> chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù, ®ång thêi ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ nh÷ng quy ®Þnh cña Bé<br /> LuËt tè tông H×nh sù n¨m 2003 ®èi víi ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù.<br /> MÆt thùc tiÔn: Trªn c¬ së nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña<br /> Bé LuËt tè tông H×nh sù n¨m 2003 ®èi víi ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù<br /> trong thùc tiÔn xÐt xö c¸c vô ¸n h×nh sù. Th«ng qua ®ã ph©n tÝch nh÷ng tån t¹i cña<br /> viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt ®èi víi ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù.<br /> Tõ viÖc nghiªn cøu vµ ph©n tÝch trªn ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n h¹n chÕ vµ ®Þnh h-íng<br /> kh¾c phôc ®èi víi ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù.<br /> 4. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu<br /> §èi t-îng nghiªn cøu<br /> Thø nhÊt, c¸c vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n cña ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù.<br /> Thø hai, quy ®Þnh cña Bé LuËt tè tông H×nh sù n¨m 2003 vÒ ho¹t ®éng chuÈn bÞ<br /> xÐt xö vô ¸n h×nh sù: Thô lý vµ nghiªn cøu hå s¬, x¸c ®Þnh thÈm quyÒn xÐt xö vô ¸n,<br /> quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ mét<br /> sè ho¹t ®éng cÇn thiÕt kh¸c cho viÖc më phiªn tßa.<br /> Ph¹m vi nghiªn cøu<br /> Kh«ng nghiªn cøu s©u vÊn ®Ò lý luËn mµ tËp trung nghiªn cøu nh÷ng quy ®Þnh<br /> cña Bé LuËt tè tông H×nh sù n¨m 2003 vµ thùc tiÔn ¸p dông c¸c ho¹t ®éng chuÈn bÞ<br /> xÐt xö vô ¸n h×nh sù. Bªn c¹nh ®ã, t¸c gi¶ còng ®Ò cËp ®Õn mét sè quy ph¹m kh¸c cña<br /> Bé LuËt H×nh sù vµ mét sè ngµnh luËt cã liªn quan nh»m hç trî cho viÖc gi¶i quyÕt<br /> nhiÖm vô vµ ®èi t-îng nghiªn cøu.<br /> Trªn c¬ së nghiªn cøu thùc tiÔn ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña Bé LuËt tè tông H×nh<br /> sù n¨m 2003 trong ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù tõ n¨m 2006 ®Õn nay, t¸c<br /> 4<br /> <br /> gi¶ cã ®iÓm qua mét vµi quy ph¹m ph¸p luËt tr-íc ®ã trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña<br /> lÞch sö lËp hiÕn vµ lËp ph¸p víi tinh thÇn kÕ thõa cã chän läc vµ ph¸t triÓn.<br /> 5. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu<br /> Dùa trªn c¬ së lý luËn vµ ph-¬ng ph¸p luËn TriÕt häc M¸c - Lªnin, t- t-ëng Hå<br /> ChÝ Minh, quan ®iÓm cña §¶ng, Nhµ n-íc ViÖt Nam ta vÒ vÊn ®Ò c¶i c¸ch t- ph¸p vµ<br /> x©y dùng nhµ n-íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa.<br /> 6. §iÓm míi cña luËn v¨n<br /> Trªn c¬ së nguyªn t¾c hai cÊp xÐt xö, t¸c gi¶ nghiªn cøu ®Çy ®ñ ho¹t ®éng<br /> chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù ë hai cÊp xÐt xö lµ: ChuÈn bÞ xÐt xö s¬ thÈm vµ chuÈn bÞ<br /> xÐt xö phóc thÈm vô ¸n h×nh sù.<br /> §©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc chuyªn ngµnh luËt tè tông h×nh sù ViÖt<br /> Nam t-¬ng ®èi cã hÖ thèng vµ ®Çy ®ñ vÒ c¸c vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn ®èi víi ho¹t<br /> ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù ë cÊp ®é mét luËn v¨n th¹c sÜ. Trong c«ng tr×nh<br /> nghiªn cøu khoa häc cña m×nh, t¸c gi¶ ®· lµm s¸ng tá mét sè vÊn ®Ò sau: Ph©n tÝch<br /> mét c¸ch cã hÖ thèng vµ t-¬ng ®èi toµn diÖn vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn ®èi víi ho¹t<br /> ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù : kh¸i niÖm, b¶n chÊt ph¸p lý vµ ®Æc ®iÓm c¬ b¶n<br /> cña ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù, c¸c quyÕt ®Þnh vµ viÖc ¸p dông biÖn<br /> ph¸p ng¨n chÆn. C¸c kü n¨ng nghÒ nghiÖp, chuyªn m«n cña nh÷ng ng-êi tiÕn hµnh tè<br /> tông mµ vai trß chñ ®¹o lµ ThÈm ph¸n chñ täa phiªn tßa. ThÈm ph¸n chñ täa phiªn tßa<br /> ph¶i tu©n thñ, chÊp hµnh ®óng ph¸p luËt, thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh theo<br /> quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña nhµ n-íc, tæ chøc, c¬<br /> quan vµ c¸ nh©n.<br /> Ph©n tÝch tõng tr×nh tù, thñ tôc trong c¸c ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh<br /> sù víi môc ®Ých: X©y dùng ®Þnh nghÜa, néi dung, tÇm quan träng vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông<br /> ®Ó cã ®-îc sù ®¸nh gi¸ tæng hîp thÕ m¹nh vµ h¹n chÕ cña chÕ ®Þnh nµy trªn ph-¬ng<br /> diÖn lý luËn vÒ lËp ph¸p tè tông h×nh sù.<br /> Ph©n tÝch viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña Bé LuËt tè tông H×nh sù n¨m 2003 ®èi<br /> víi ho¹t ®éng chuÈn bÞ xÐt xö vô ¸n h×nh sù trong thùc tiÔn ho¹t ®éng cña Tßa ¸n tõ<br /> n¨m 2006 ®Õn nay vµ ®iÓm qua mét sè quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ vÊn ®Ò nµy trong lÞch sö<br /> lËp ph¸p. Qua ®ã ®Ó cã nhËn thøc ®óng vÒ thùc tr¹ng ¸p dông ph¸p luËt tè tông h×nh<br /> sù liªn quan ®Õn xÐt xö vô ¸n h×nh sù ë n-íc ta trong thêi gian qua. Qua ®ã còng nªu<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản