intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính: Bảo mật mạng WAN sử dụng VPN

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
145
lượt xem
22
download

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính: Bảo mật mạng WAN sử dụng VPN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính: Bảo mật mạng WAN sử dụng VPN nghiên cứu về phương pháp bảo mật mạng WAN sử dụng VPN. Kết quả của nghiên cứu này giúp cho các doanh nghiệp tổ chức bảo vệ dữ liệu cuarminhf khi truyền trên môi trường mạng WAN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính: Bảo mật mạng WAN sử dụng VPN

 1. 123456738797916
 2. 31 714571879 1 79 7!"#$794%7 3&'(&)*+,-./01(232456& 789):;
 3. 74D713!E F G G H H H H IJHKLMHNHOPQRH
 4. 123467489 
 5. 4
 6. 4
 7. ! "#9$
 8. 9%4#&'4(
 9. )
 10. * +,-./.01"23  4
 11. 54674899999999999999999999999999999 4
 12. 54674:9999999999999999999999999999--   1234674;8?4#
 13. @AB234674
 14. ;C.* 674DE4#4#
 15. 7F92
 16. G4
 17. HI4
 18. E4# H BJ -------#$-------4#K-------
 19. L4#---------47A--------------- DM
 20. NOA
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2