Tổng hợp đề thi Thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Thân Thanh Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
294
lượt xem
87
download

Tổng hợp đề thi Thanh toán quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp đề thi Thanh toán quốc tế dưới đây gồm các câu hỏi lý thuyết và bài tập thanh toán quốc tế, bên cạnh các câu hỏi ôn tập tài liệu này còn kèm theo đáp án trả lời theo từng đề thi. Giúp các bạn dễ dàng tham khảo ôn luyện và hệ thống kiến thức thanh toán quốc tế được tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp đề thi Thanh toán quốc tế

 1. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… §Ò thi sè 5 C©u sè1: C¸c lo¹i tiÒn tÖ thÕ giíi ®−îc sö dông trong thanh to¸n quèc tÕ hiÖn nay v ®Æc ®iÓm ? C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC . 1- Hai biªn lai b−u ®iÖn ®−îc xuÊt tr×nh, do hai b−u ®iÖn kh¸c nhau ®ãng dÊu nh−ng cïng mét ng y, cã thÓ hiÓu l giao h ng tõng phÇn kh«ng? 1.1- Cã. 1.2- Kh«ng. 2- NÕu ng y hÕt hiÖu lùc cña L/C r¬i v o ng y lÔ , th×: 2.1- ng y hÕt h¹n hiÖu lùc l ng y l m viÖc ngay tr−íc ng y lÔ. 2.2- ng y hÕt h¹n hiÖu lùc l ng y l m viÖc ®Çu tiªn ngay sau ®ã 2.3-ng y hÕt h¹n hiÖu lùc ®−îc kÐo d i mét thêi gian ®óng b»ng kú nghØ. 3- Mét L/C ®−îc ph¸t h nh cã hiÖu lùc trong 6 th¸ng. 3.1- UCP kh«ng khuyÕn khÝch c¸c ng©n h ng ph¸t h nh L/C theo c¸ch n y. 3.2- Ng©n h ng cã thÓ l m nh− vËy, nh−ng ng y b¾t ®Çu tÝnh v o thêi h¹n hiÖu lùc lu«n ph¶i l ng y ®Çu tiªn cña th¸ng. 3.3- C¸ch n y chØ ®−îc chÊp nhËn khi ghi râ ng y giao h ng. 4- L/C hÕt h¹n v o thø 7 (ng y ng©n h ng nghØ). Bé chøng tõ ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n h ng chØ ®Þnh v o ng y thø hai kÕ tiÕp: 4.1- Ng©n h ng chØ ®Þnh ghi ng y trªn phong bao ®ùng chøng tõ l thø s¸u, tr−íc ng y hÕt h¹n. 4.2- Ng©n h ng chØ ®Þnh cã thÓ ghi ng y trªn phong bao l thø hai v× ng©n h ng ph¸t h nh biÕt râ nã kh«ng l m viÖc v o thø b¶y. 4.3- Ng©n h ng chØ ®Þnh ph¶i ®−a ra b¶n c«ng bè r»ng bé chøng tõ ®−îc xuÊt tr×nh trong thêi h¹n hiÖu lùc ®−îc gia h¹n theo ®óng ®iÒu kho¶n 44 môc (a) cña UCP 500. 5- C¸c tõ “ngay lËp tøc” hay “c ng nhanh c ng tèt” cã nghÜa l : 5.1- 3 ng y. 5.2- 7 ng y l m viÖc. 5.3- SÏ bÞ c¸c ng©n h ng bá qua. 6- NÕu L/C quy ®Þnh sè l−îng h ng gåm 10 « t« v 5 m¸y kÐo , cho phÐp giao h ng tõng phÇn , mét ho¸ ®¬n chØ kª khai ® giao 4 « t« , liÖu Ng©n h ng cã chÊp nhËn kh«ng ? 6.1- Cã 6.2- Kh«ng 7- Ai l ng−êi ký ph¸t hèi phiÕu theo L/C : 7.1- Ng−êi xuÊt khÈu , 7.2- Ng−êi yªu cÇu ph¸t h nh L/C , 7.3- Ng−êi h−ëng lîi L/C . 8- Mét ho¸ ®¬n kª khai tÊt c¶ h ng ho¸ chØ râ trªn L/C , ®ång thêi ghi chó c¸c mÆt h ng ® ®−îc giao , liÖu Ng©n h ng cã chÊp nhËn kh«ng ? 8.1- Cã. 8.2- Kh«ng. 9- Trong sè c¸c lo¹i sau, Theo UCP 500 th× chøng tõ n o l chøng tõ t i chÝnh? 9.1- Hãa ®¬n. 9.2- GiÊy b¸o cã. 9.3- Hèi phiÕu. 9.4-VËn ®¬n ®−êng biÓn. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 16 tgiungar33@yahoo.com
 2. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 10- Ng©n h ng tõ chèi tiÕp nhËn GiÊy chøng nhËn xuÊt xø v× kh«ng ghi ng y th¸ng x¸c nhËn nguån gèc xuÊt xø cña h ng ho¸ l : 10.1- §óng , 10.2- Sai . 11- NÕu L/C yªu cÇu C/O do Ng−êi xuÊt khÈu cÊp , ng©n h ng cã thÓ tõ chèi tiÕp nhËn C/O v× do Phßng th−¬ng m¹i ë n−íc xuÊt khÈu cÊp l : 11.1- §óng , 11.2 – Sai . 12- GiÊy C/O cã thÓ ghi ng−êi göi h ng hoÆc ng−êi xuÊt khÈu l mét ng−êi kh¸c víi ng−êi h−ëng lîi L/C hoÆc ng−êi göi h ng ghi trong chøng tõ vËn t¶i 12.1- Cã thÓ , 12.2- Kh«ng thÓ . 13- Mét L/C cã thÓ chuyÓn nh−îng ghi “cã thÓ chiÕt khÊu t¹i quÇy ng©n h ng ng−êi h−ëng lîi”, ng−êi h−ëng lîi ®Çu tiªn yªu cÇu ng©n h ng chuyÓn nh−îng chuyÓn n¬i thanh to¸n tíi n−íc cña ng−êi h−ëng lîi thø hai. Ng©n h ng cã thÓ l m ®−îc nh− vËy kh«ng ? 13.1- Cã. 13.2- Kh«ng. 14- Mét L/C chØ cã thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc nÕu: 14.1- Nã ghi râ r»ng nã cã thÓ chia nhá. 14.2- Nã ®−îc x¸c nhËn v ng©n h ng x¸c nhËn cho phÐp chuyÓn nh−îng. 14.3- Nã ®−îc ph¸t h nh d−íi h×nh thøc cã thÓ chuyÓn nh−îng. 15- NÕu mét th− tÝn dông chuyÓn nh−îng l lo¹i th− tÝn dông chiÕt khÊu tù do, th×: 15.1- C¸c ng©n h ng ®Òu cã thÓ trë th nh ng©n h ng chuyÓn nh−îng. 15.2- ChØ cã ng©n h ng ®−îc uû nhiÖm trong L/C míi cã thÓ trë th nh ng©n h ng chuyÓn nh−îng . 15.3- ChØ cã ng©n h ng cña ng−êi h−ëng lîi thø hai míi l ng©n h ng chuyÓn nh−îng. 16- Ng©n h ng ®−îc uû nhiÖm tr¶ tiÒn trong L/C chuyÓn nh−îng cã thÓ tõ chèi chuyÓn nh−îng L/C chuyÓn nh−îng ®−îc kh«ng? 16.1- Cã , 16.2- Kh«ng. 17- A l ng−êi h−ëng lîi mét L/C chuyÓn nh−îng trong L/C quy ®Þnh kh«ng cho phÐp giao h ng tõng phÇn, vËy: 17.1- A cã thÓ chuyÓn nh−îng cho c¶ B v C. 17.2- A cã thÓ chuyÓn nh−îng cho B v B cã thÓ t¸i chuyÓn nh−îng cho A. 17.3- A cã thÓ chuyÓn nh−îng cho B v B cã thÓ chuyÓn nh−îng cho C. 18- NÕu mét L/C chuyÓn nh−îng quy ®Þnh giao h ng theo ®iÒu kiÖn CIF, ng−êi h−ëng lîi thø hai ph¶i xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm . 18.1- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt. 18.2- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø hai. 18.3- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø hai, víi ®iÒu kiÖn ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm cho phÇn chªnh lÖch. 19- Chøng tõ n o kh«ng thay thÕ ®−îc trong thanh to¸n b»ng L/C chuyÓn nh−îng ? 19.1- Ho¸ ®¬n. 19.2- Bill of Lading 19.3- Hèi phiÕu. 20- Ng−êi h−ëng lîi cña mét L/C kh«ng cã ghi l cã thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc cã quyÒn yªu cÇu ng©n h ng chuyÓn nh−îng to n bé hay mét phÇn sè tiÒn cña L/C --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 17 tgiungar33@yahoo.com
 3. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 20.1- Cã , 20.2- kh«ng . C©u sè 3 : H y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn ( Remittence ) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? C©u sè 4: H y tr×nh bÇy L/C gi¸p l−ng ( ( Back to back L/C ) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? §¸p ¸n c©u sè 5 C©u sè1: ( 2,5 ®iÓm ) 1.1- TiÒn tÖ thÕ giíi ( World Currency ) : a/ Kh¸i niÖm : l tiÒn tÖ n o m tÊt c¶ c¸c n−íc ph¶i sö dông ®Ó dù tr÷ v thanh to¸n quèc tÕ cuèi cïng víi nhau kh«ng cÇn ph¶i ký hiÖp ®Þnh ®a ph−¬ng hoÆc song ph−¬ng , ®ång tiÒn ®ã chØ cã thÓ l v ng . b/ §Æc ®iÓm sö dông v ng trong TTQT ë thêi ®¹i ng y nay : - V ng kh«ng ®−îc dïng l m ph−¬ng tiÖn tÝnh to¸n quèc tÕ , - V ng kh«ng ®−îc dïng ®Ó thanh to¸n quèc tÕ h ng ng y gi÷a c¸c quèc gia , - V ng chØ ®−îc dïng ®Ó thanh to¸n cuèi cïng h ng n¨m gi÷a c¸c n−íc con nî cuèi cïng v n−íc chñ nî cuèi cïng ; - V ng l ph−¬ng tiÖn dù tr÷ tiÒn tÖ quèc tÕ . 1.2- TiÒn tÖ quèc tÕ ( International Currency ) a/ Kh¸i niÖm : l tiÒn tÖ ®−îc quy ®Þnh trong c¸c hiÖp ®Þnh tiÒn tÖ quèc tÕ cã c¸c chøc n¨ng do hiÖp ®Þnh quy ®Þnh . trong lÞch sö tiÒn tÖ thÕ gíi cã c¸c tiÒn tÖ quèc tÕ nh− : USD thuéc HiÖp ®Þnh tiÒn tÖ Bretton Woods , EURO cña Liªn minh tiÒn tÖ Ch©u ©u ( EMU ) , Transferable Rouble thuéc HiÖp ®Þnh thanh to¸n nhiÒu bªn b»ng Róp chuyÓn nh−îng cña c¸c n−íc trong Héi ®ång t−¬ng trî kinh tÕ quèc tÕ XHCN ( SEV). b/ §Æc ®iÓm : - TiÒn tÖ quèc tÕ hiÖn h nh chØ cßn : EURO , SDR . - EURO l tiÒn tÖ quèc tÕ ®a quèc gia . - SDR l tiÒn tÖ quèc tÕ ch−a cã c¸c chøc n¨ng : + TÝnh to¸n trong th−¬ng m¹i quèc tÕ , + Dù tr÷ qu«c tÕ , + Thanh to¸n quèc tÕ . + SDR l tiÒn tÝn dông quèc tÕ cña IMF . 1.3- TiÒn quèc gia ( National Money) ®−îc sö dông l m tiÖn tÖ quèc tÕ a/ Kh¸i niÖm : l tiÒn tÖ cña c¸c quèc gia riªng biÖt ®−îc c¸c ®èi t¸c cña hai n−íc lùa chän l m tiÒn tÖ tÝnh to¸n , thanh to¸n trong c¸c hîp ®ång th−¬ng m¹i v ®Çu t− quèc tÕ . C¸c ®ång tiÒn th−êng ®−îc lùc chän l USD , GBP , JPY ..... b/§Æc ®iÓm : - ViÖc lùa chän tiÒn quèc gia n o l m ph−¬ng tiÖn tÝnh to¸n v thanh to¸n trong c¸c hîp ®ång th−¬ng m¹i quèc tÕ v ®Çu t− quèc tÕ l ho n to n tù do v phô thuéc v o sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c ®èi t¸c trong ® m ph¸n v ký kÕt hîp ®ång ; - Cã hai lo¹i tiÒn tÖ quèc gia tham gia thanh to¸n quèc tÕ : TiÒn mÆt v tiÒn tÝn dông . Thanh to¸n quèc tÕ chñ yÕu b»ng tiÒn tÝn dông . - Tû gi¸ hèi ®o¸i cña c¸c tiÒn tÖ quèc gia tham gia thanh to¸n quèc tÕ ®Òu ®−îc th¶ nèi tù do ; --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 18 tgiungar33@yahoo.com
 4. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… - Søc mua cña c¸c tiÒn tÖ qu«c gia n y th−êng xuyªn biÕn ®éng , trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn sù xuèng gi¸ liªn tôc cu¶ USD v B¶ng Anh . - HÇu hÕt c¸c tiÒn tÖ n y ®Òu l tiÒn tù do chuyÓn ®æi to n phÇn . C©u sè 2 : ( 2,5 ®iÓm ) Tr¶ lêi ®óng = 0,1315 ®iÓm . Tr¶ lêi sai trõ ®i = 0,0657 ®iÓm 1.1 ; 2.2 ; 3.1; 4.3; 5.3; 6.1; 7.3; 8.1; 9.3; 10.1; 12.1; 13.2; 14.3; 15.2; 16.1; 17.2; 18.1; 19.2 ; 20.1 . C©u sè 3 : ( 2,5 ®iÓm ) 3.1- Kh¸i niÖm : Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn l ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh kh¸ch h ng ( ng−êi yªu cÇu chuyÓn tiÒn ) yªu cÇu ng©n h ng chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ng−êi kh¸c ( ng−êi h−ëng lîi ) ë mét ®Þa ®iÓm quy ®Þnh b»ng ph−¬ng tiÖn chuyÓn tiÒn do kh¸ch h ng yªu cÇu . C¸c ph−¬ng tiÖn chuyÓn tiÒn gåm cã chuyÓn tiÒn b»ng th− ( M/T ) v chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn ( T/T ) . 3.2- C¸c tr−êng hîp ¸p dông : - ChuyÓn tiÒn thanh to¸n h ng nhËp khÈu ; - ChuyÓn tiÒn kiÒu hèi vÒ n−íc ; - ChuyÓn tiÒn ®Çu t− ra n−íc ngo i ; - ChuyÓn tiÒn thanh to¸n c¸c ho¹t ®éng phi th−¬ng m¹i cña ChÝnh phñ , tæ chøc kinh tÕ , v¨n ho¸ , x héi , c¸ nh©n .... - ChuyÓn tiÒn tr¶ nî n−íc ngo i ; - ChuyÓn tiÒn thanh to¸n cæ tøc , tr¸i tøc quèc tÕ ; - C¸c chuyÓn tiÒn yÕu tè kh¸c ph¸t sinh gi÷a hai n−íc . 3.3- §Æc ®iÓm : - Ch−a cã luËt quèc tÕ còng nh− tËp qu¸n quèc tÕ ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc n y , phô thuéc v o luËt quèc gia cña mçi n−íc ; - Cã hai lo¹i ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn : + Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®éc lËp ; + Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn l mét bé phËn cña c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n kh¸c , hoÆc më ®Çu mét phÇn hoÆc kÕt thóc to n bé ph−¬ng thøc thanh to¸n kh¸c . - L mét ph−¬ng thøc thanh to¸n ®¬n gi¶n nhÊt trong c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ . C©u sè 4: (2,5 ®iÓm ) 4.1- Kh¸i niÖm : L/C gi¸p l−ng ( Back to back L/C ) l mét lo¹i L/C ®−îc ph¸t h nh dùa v o mét L/C kh¸c l m t i s¶n ký quü . 4.2- §Æc ®iÓm vËn dông : - Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ; - Sö dông trong bu«n b¸n th«ng qua trung gian ; - Hai L/C n y ®éc lËp víi nhau , do ®ã ®¶m b¶o ®−îc bÝ mËt th−¬ng m¹i , ®iÒu m L/C chuyÓn nh−¬ng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc . §Ò thi sè 6 TTQT --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 19 tgiungar33@yahoo.com
 5. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… ( Thêi gian 150 phót ) C©u sè 1 : TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi l g× , ph©n lo¹i h y gíi thiÖu nh÷ng tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi m ViÖt nam th−êng sö dông ? C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC 1- Ng©n h ng tõ chèi kh«ng tiÕp nhËn Bill of Lading ghi “ Duplicate “ ,“ Triplicate” víi lý do l thiÕu ch÷ “Original” l 1.1- §óng , 1.2- Sai . 2- Trªn B/L ghi “ shipped in apparent good order” hoÆc “clean on board” l kh«ng kh¸c biÖt víi c¸ch ghi “ Shipped on board ” l 2.1- §óng , 2.2- Sai . 3- Mét vËn ®¬n theo hîp ®ång thuª t u do ®¹i lý cña chñ t u ký vÉn ph¶i ghi râ tªn cña thuyÒn tr−ëng. 3.1- §óng. 3.2- Sai. 4- L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh hîp ®ång thuª t u. 4.1- Ng©n h ng th«ng b¸o ph¶i kiÓm tra hîp ®ång. 4.2- Ng©n h ng th«ng b¸o ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi h−ëng lîi. 4.3- Ng©n h ng th«ng b¸o sÏ chuyÓn nã cho Ng©n h ng ph¸t h nh m kh«ng cÇn kiÓm tra hay chÞu tr¸ch nhiÖm g×. 5- Mét L/C quy ®Þnh c¶ng bèc h ng l “ any European Port ” .Trªn VËn ®¬n hîp ®ång thuª tÇu ph¶i ghi c¶ng bèc h ng n o 5.1- BÊt cø c¶ng bèc n o ë Ch©u ©u , 5.2- Mét c¶ng n o ®ã chñ yÕu ë Ch©u ©u , 5.3- Mét c¶ng ® bèc h ng thùc tÕ trong bÊt cø c¶ng n o ë Ch©u ©u. 6- L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh “Multimodal transport document”.Ng©n h ng cã thÓ kh«ng tiÕp nhËn : 6.1- Ocean Bill of Lading , 6.2- Charter party Bill of Lading , 6.3- Combined transport document . 6.4- Combined Bill of Lading . 7- Chøng tõ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc l chøng tõ: 7.1- Dïng cho viÖc vËn chuyÓn cã sù tham gia cña Ýt nhÊt hai con t u kh¸c nhau. 7.2- Ghi nhËn r»ng chuyÓn t¶i ® ®−îc thùc hiÖn. 7.3- Dïng cho viÖc vËn chuyÓn liªn quan ®Õn Ýt nhÊt hai ph−¬ng thøc vËn chuyÓn kh¸c nhau. 8- NÕu mét L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh mét chøng tõ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc dïng cho c¶ qu¸ tr×nh chuyªn chë, c¸c ng©n h ng sÏ bá qua c¸c ®iÒu kiÖn trong L/C cÊm chuyÓn t¶i. 8.1- §óng. 8.2- Sai. 9- L/C yªu cÇu mét bé AWB ®Çy ®ñ. AWB sè 3 d nh cho ng−êi göi h ng cã ®−îc chÊp nhËn 9.1- Cã. 9.2- Kh«ng. 10- Mét chøng tõ vËn t¶i, ghi tªn ng−êi göi h ng kh«ng ph¶i l ng−êi h−ëng lîi cña L/C, ph¶i tõ chèi. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 20 tgiungar33@yahoo.com
 6. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 10.1- §óng. 10.2- Sai. 11-“C−íc phÝ cã thÓ ®−îc tr¶ tr−íc” t¹o th nh b»ng chøng r»ng c−íc phÝ ® ®−îc thanh to¸n. 11.1- §óng. 11.2- Sai. 12- Mét L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh mét chøng tõ b¶o hiÓm. Chøng tõ n o trong sè c¸c chøng tõ sau kh«ng ®−îc chÊp nhËn? 12.1- GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. 12.2- GiÊy b¶o hiÓm t¹m thêi. 12.3- B¶o hiÓm ®¬n. 13- Mét L/C giao h ng ®iÒu kiÖn CIF v yªu cÇu mét giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. Trong sè c¸c lo¹i sau, giÊy chøng nhËn n o ®−îc chÊp nhËn? 13.1- B¶o hiÓm ®óng 100% . 13.2- B¶o hiÓm 113% CIF 13.3- B¶o hiÓm 110% CIF , nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh sè tiÒn b¶o hiÓm tèi thiÓu . 13.4- B¶o hiÓm 110% sè tiÒn b¶o hiÓm tèi thiÓu quy ®Þnh trong L/C , nÕu L/C quy ®Þnh 14- Mét chøng tõ b¶o hiÓm ghi ng y muén h¬n ng y ký ph¸t B/L vÉn ®−îc chÊp nhËn l . 14.1- §óng. 14.2- Sai. 15- Víi lo¹i “b¶o hiÓm mäi rñi ro” tÊt c¶ c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra ®Òu ®−îc b¶o hiÓm. 15.1- §óng. 15.2- Sai. 16- Ho¸ ®¬n lu«n ph¶i ®−îc ký. 16.1- §óng. 16.2- Sai. 17- Sè tiÒn L/C l 100.000 ®« la MÜ. Mét ho¸ ®¬n ghi sè tiÒn 105.000 ®« la MÜ ®−îc xuÊt tr×nh, nÕu giao h ng mét lÇn , 17.1- Ng©n h ng chØ ®Þnh cã thÓ chÊp nhËn ho¸ ®¬n ®ã v chØ tr¶ 100.000 ®« la MÜ. 17.2- Ng©n h ng chØ ®Þnh cã thÓ tõ chèi ho¸ ®¬n ®ã v× ® v−ît qu¸ sè tiÒn L/C. 17.3- Ng©n h ng chØ ®Þnh cã thÓ chÊp nhËn ho¸ ®¬n ®ã víi ®iÒu kiÖn sè h ng trÞ gi¸ 5.000 ®« la MÜ còng ® ®−îc göi. 18- NÕu L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh “ Commercial Invoice ” , ng©n h ng cã thÓ tõ chèi : 18.1- Invoice , 18.2- Consular Invoice , 18.3- Tax invoice . 18.4- Proforma invoice 19- Tõ “kho¶ng” dïng ®Ó chØ sè l−îng ®−îc hiÓu l cho phÐp mét dung sai ± 10%. 19.1- Sè l−îng. 19.2- Sè l−îng v sè tiÒn. 20- Khi n o dung sai ± 5% ®−îc ¸p dông?. 20.1- Khi sè l−îng ®−îc thÓ hiÖn b»ng kil«gam hoÆc mÐt. 20.2- Khi sè l−îng ®−îc thÓ hiÖn b»ng ®¬n vÞ chiÕc. C©u sè 3: H y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc thanh to¸n ghi sæ ( Open Account ) v ®Æc ®iÓm vËn dông? --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 21 tgiungar33@yahoo.com
 7. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… C©u sè 4: H y tr×nh bÇy L/C chuyÓn nh−îng ( Transferable L/C ) v ®Æc ®iÓm vËn dông? §¸p ¸n ®Ò thi sè 6 ------------------ ( thêi gian 150 phót ) C©u 1 : ( 2,5 ®iÓm ) 1.1- Kh¸i niÖm : l tiÒn tÖ m luËt cña n−íc ph¸t h nh ®ång tiÒn ®ã cho phÐp nh÷ng ai cã thu nhËp ®ång tiÒn n y ®Òu cã quyÒn yªu cÇu ng©n h ng cña n−íc ®ã ®æi ra c¸c ngo¹i tÖ kh¸c mét c¸ch tù do , kh«ng cÇn ph¶i cã giÊy phÐp ®æi tiÒn . 1.2- C¸c lo¹i tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi : a/ TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi to n phÇn ( Total Free Convertible Currency ) l tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi kh«ng phô thuéc v o h¹n ng¹ch chuyÓn ®æi hoÆc nguån thu nhËp tiÒn tÖ hoÆc ng−êi chuyÓn ®æi l c− tró hay phi c− tró . C¸c tiÒn tù do chuyÓn ®æi to n phÇn : USD , EURO , GBP , JPY , AUD , ATS , CAD , SGD , SEK , MYR ..... b/ TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn ( Partial Free Convertible Currency ) l tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi phô thuéc v o h¹n ng¹ch chuyÓn ®æi hoÆc nguån thu nhËp tiÒn tÖ hoÆc ng−êi chuyÓn ®æi l c− tró hay phi c− tró . C¸c tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn : PHP , KRW , TWD , IDR , THB , EGP. C©u sè 2 : ( 2,5 ®iÓm ) Tr¶ lêi 1 ý ®óng = 0,1138 ®iÓm Tr¶ lêi 1 ý sai trõ = 0,0569 ®iÓm 1.2; 2.1; 3.2; 4.3; 5.3; 6.1; 6.2; 7.3; 8.1; 9.1; 10.2; 11.2; 12.2; 13.3; 13.4; 14.2; 15.1; 16.2; 17.2; 18.4; 19.2 ; 20.1. C©u sè 3 : ( 2,5 ®iÓm ) 3.1- Kh¸i niÖm : Ph−¬ng thøc thanh to¸n ghi sæ l mét ph−¬ng thøc , trong ®ã quy ®Þnh Ng−êi b¸n sau khi ho n th nh giao h ng sÏ ghi nî ng−êi mua trong mét quyÓn sæ tai ®¬n vÞ cña m×nh , ®Õn tõng ®Þnh kú nhÊt ®Þnh , ng−êi mua sÏ dïng ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn m hai bªn ® tho¶ thuËn ®Ó tr¶ tiÒn cho ng−êi b¸n , kÕt thóc hîp ®ång , hai bªn sÏ quyÕt to¸n sæ nî . 3.2- Tr−êng hîp ¸p dông : - Phæ biÕn trong thanh to¸n néi ®Þa ; - Thanh to¸n h ng ®æi h ng th−êng xuyªn ; - Thanh to¸n trong ph−¬ng thøc ®¹i lý , göi b¸n ; - Thanh to¸n c−íc phÝ , b¶o hiÓm phÝ , tiÒn hoa hång trong m«i giíi , l i ng©n h ng ; - Hai bªn mua b¸n ph¶i tin cËy lÉn nhau ; - Thanh to¸n trong c¸c hiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i tay ®«i . 3.3- §Æc ®iÓm : - Ch−a cã luËt v tËp qu¸n quèc tÕ ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc n y , do vËy luËt quèc gia chi phèi ph−¬ng thøc ghi sæ ; - Thùc chÊt l ng−êi b¸n cÊp tÝn dông cho ng−êi mua ; - Ghi sæ nî ®¬n biªn , kh«ng ghi song biªn , nÕu cã , sæ cña bªn mua chØ l sæ theo râi , kh«ng cã gi¸ trÞ ph¸p lý . --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 22 tgiungar33@yahoo.com
 8. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… - L ph−¬ng thøc ®¬n gi¶n , nh−ng phøc t¹p trong quan hÖ ph¸p lý , cô thÓ l hai bªn ph¶i th«ng nhÊt rÊt nhiÒu nh÷ng néi dung ghi sæ , vÝ dô : + §«ng tiÒn ghi sæ nî l tiÒn tÝnh to¸n cã bao gåm l tiÒn thanh to¸n kh«ng , nÕu cã , ph¶i thèng nhÊt tû gi¸ thanh to¸n ; + Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®Ó thanh to¸n trong tõng kú thanh to¸n l g× ? + C¸c h×nh thøc chÕ t i ¸p dông khi thanh to¸n chËm hoÆc kh«ng thanh to¸n ? + Trong quyÕt to¸n , nÕu cã chªnh lÖch , gi¶i quyÕt nh− thÕ n o ? C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm ) 4.1- Kh¸i niÖm : L/C chuyÓn nh−îng l mét L/C trong ®ã ng©n h ng ph¸t h nh cam kÕt sÏ chuyÓn nh−îng quyÒn thùc hiÖn L/C cho mét hay nhiÒu ng−êi kh¸c khi cã lÖnh yªu cÇu chuyÓn nh−îng cña ng−êi h−ëng lîi hiÖn h nh L/C. 4.2- §Æc ®iÓm vËn dông: - Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ; - Cã 3 m« h×nh chuyÓn nh−îng : + ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc ng−êi xuÊt khÈu ( l ng−êi h−ëng lîi ) ; + ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc ng−êi nhËp khÈu ( l ng−êi h−ëng lîi L/C ); + ChuyÓn nh−îng L/C qua n−íc thø ba . - Sö dông L/C chuyÓn nh−îng trong bu«n b¸n th«ng qua trung gian . - §iÒu kiÖn tu chØnh L/C chuyÓn nh−îng . - VÊn ®Ò thay thÕ chøng tõ trong L/C chuyÓn nh−îng ph¶i ®−îc quy ®Þnh râ r ng . §Ò thi sè 7 TTQT --------------- ( Thêi gian 150 phót) C©u sè1: Tû gi¸ hèi ®o¸i l g× ? C¸c lo¹i ngo¹i hèi quy ®Þnh trong Quy chÕ qu¶n lý ngo¹i hèi cña n−íc Céng ho x héi Chñ nghÜa ViÖt Nam ? C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC 1- NÕu L/C kh«ng yªu cÇu ghi râ ng y göi h ng thùc tÕ, ng y giao h ng trong tr−êng hîp vËn chuyÓn b»ng ®−êng h ng kh«ng l 1.1- ng y nhËn h ng ho¸. 1.2- ng y ph¸t h nh AWB. 1.3- ng y bay thùc tÕ ghi trong « “chuyÕn bay/ ng y” cña AWB . 2- Ng y ®¸o h¹n hèi phiÕu “ 180 ng y sau ng y xuÊt tr×nh” l ng y n o? 2.1- 180 ng y sau ng y xuÊt tr×nh chøng tõ t¹i ng©n h ng tr¶ tiÒn 2.2- 180 ng y sau ng y xuÊt tr×nh chøng tõ t¹i ng©n h ng tr¶ tiÒn nÕu chøng tõ phï hîp víi L/C . 2.3- Trong tr−êng hîp chøng tõ cã sai biÖt , sau khi th−¬ng l−îng, ng©n h ng ®ång ý thanh to¸n h«Ý phiÕu , ng y ®¸o h¹n cña hèi phiÕu l ng y sau ng y ®ång ý thanh to¸n ®ã . 3- NÕu L/C yªu cÇu B/L ®−îc lËp “theo lÖnh”v ký hËu, th× ai l ng−êi ký hËu? 3.1- Ng©n h ng chiÕt khÊu. 3.2- Ng−êi göi h ng. 3.3- C«ng ty vËn t¶i. 4- VËn ®¬n ho n h¶o nghÜa l g×? --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 23 tgiungar33@yahoo.com
 9. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 4.1- L mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù söa lçi ( correction ) n o. 4.2- L mét vËn ®¬n phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C vÒ mäi ph−¬ng diÖn. 4.3- L mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù ghi chó n o vÒ khuyÕt tËt cña bao b× /h ng ho¸. 5- NÕu L/C yªu cÇu “ clean Bill of lading ” , ng©n h ng cã thÓ tõ chèi kh«ng nhËn nh÷ng B/L n o 5.1- B/L ghi “ bao b× h ng ho¸ bÞ r¸ch ”, 5.2- “ Shipped on board ” B/L , 5.3- “ clean shipped on board ” B/L . 5.4- Bao b× dïng l¹i . 6- L/C yªu cÇu mét AWB. LiÖu mét HAWB cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng, nÕu tÊt c¶ c¸c yªu cÇu vÒ AWB trong UCP ®Òu ®−îc ®¸p øng ®Çy ®ñ: 6.1- Cã. 6.2- Kh«ng. 7- Mét B/L ® xo¸ tõ “ clean” trªn B/L ® ghi chó “ clean on board ” , hái ng©n h ng cã thÓ coi B/L l “ unclean” kh«ng 7.1- Cã 7.2- kh«ng . 8- Theo UCP 500 ,Ng©n h ng chÊp nhËn PhiÕu b¶o hiÓm t¹m thêi l 8.1- §óng. 8.2- Sai. 9- Chøng tõ b¶o hiÓm do V¨n phßng cña ng−êi m«i giíi b¶o hiÓm ph¸t h nh sÏ ®−îc ng©n h ng chÊp nhËn , nÕu nh− : 9.1- Do V¨n phßng cña ng−êi m«i giíi b¶o hiÓm ký ®èi chøng ( countersigned ) , 9.2- Do c«ng ty b¶o hiÓm ® ký, 9.3- Do ®¹i lý cña Ng−êi b¶o hiÓm ® ký . 10- Ng©n h ng chØ chÊp nhËn chøng tõ b¶o hiÓm thÓ hiÖn c¸c rñi ro b¶o hiÓm cã kho¶ng c¸ch tèi thiÓu l 10.1- Tõ kho c¶ng ®i ®Õn kho c¶ng ®Õn , 10.2- door to door , 10.3- Tõ ®Þa ®iÓm giao h ng t¹i ®Õn ®Þa ®iÓm dë h ng t¹i n¬i ®Õn quy ®Þnh trong L/C , 10.4- Tõ n¬i nhËn h ng ®Ó göi ®Õn n¬i h ng ®Õn cuèi cïng quy ®Þnh trong L/C . 11- L/C cã yªu cÇu mét vËn ®¬n ®−êng biÓn; nh−ng l¹i xuÊt tr×nh mét vËn ®¬n theo hîp ®ång thuª t u th× cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng ? 11.1- Cã. 11.2- Kh«ng 12- Mét vËn ®¬n cña ng−êi chuyªn chë do thuyÒn tr−ëng ký m kh«ng chØ râ tªn cña thuyÒn tr−ëng th× cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng? 12.1- Cã. 12.2- Kh«ng. 13- Mét vËn ®¬n cña ng−êi chuyªn chë do ®¹i lý cña thuyÒn tr−ëng ký m kh«ng chØ râ tªn cña thuyÒn tr−ëng cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng? 13.1- Cã. 13.2- Kh«ng. 14- NÕu ph¶i ghi chó “® bèc h ng lªn tÇu” trªn B/L “ nhËn h ng ®Ó chë” th× ng−êi ký B/L ph¶i ghi: 14.1- Ng y h ng ho¸ ® ®−îc bèc lªn t u. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 24 tgiungar33@yahoo.com
 10. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 14.2-Ng y h ng ® ®−îc bèc lªn t u ®Ých danh v ph¶i ®−îc x¸c thùc. 14.3- Ng y h ng ho¸ ® ®−îc bèc lªn t u, ®−îc x¸c thùc bëi tªn cña bªn ghi chó. 15- LiÖu mét bé vËn ®¬n ®Çy ®ñ chØ bao gåm mét b¶n gèc (1/1)? 15.1- Cã. 15.2- Kh«ng. 16- L/C cÊm chuyÓn t¶i. Mét vËn ®¬n c«ng- te- n¬ cho to n bé chuyÕn ®i v ®−îc xuÊt tr×nh víi ®iÒu kho¶n “ Ng−êi chuyªn chë chØ b¶o l−u quyÒn chuyÓn t¶i” cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng? 16.1- Cã. 16.2- Kh«ng. 17- VËn ®¬n cã chøc n¨ng. 17.1- L b»ng chøng vÒ nghÜa vô cña ng−êi göi h ng ®èi víi c«ng ty vËn t¶i. 17.2- L b»ng chøng thanh to¸n c−íc phÝ. 17.3- L b»ng chøng cña hîp ®ång chuyªn chë . 18- Chøng tõ n o trong sè c¸c chøng tõ sau l giÊy chøng nhËn “quyÒn së h÷u ®èi víi h ng ho¸” ?. 18.1- AWB. 18.2- VËn ®¬n ®−êng biÓn . 18.3- RWB 18.4- SWB 19- Mét vËn ®¬n theo hîp ®ång thuª t u do thuyÒn tr−ëng ký vÉn ph¶i ghi râ tªn cña ng−êi chuyªn chë. 19.1- §óng. 19.2- Sai. 20- Ng©n h ng tõ chèi kh«ng tiÕp nhËn Bill of Lading ghi “ Duplicate “ ,“ Triplicate” víi lý do l thiÕu ch÷ “Original” l 20.1- §óng , 20.2- Sai . C©u sè 3: H y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n ( Clean Collection ) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? C©u sè 4: H y tr×nh bÇy L/C ®iÒu kho¶n ®á ( Red Clause L/C ) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? §¸p ¸n ®Ò sè 7 ------------------ C©u sè1: ( 2,5 ®iÓm ) 1.1- Kh¸i niÖm :Tû gi¸ hèi ®o¸i l quan hÖ so s¸nh gi÷a c¸c tiÒn tÖ cña c¸c n−íc víi nhau hoÆc l gi¸ c¶ cña tiÒn tÖ n−íc n y thÓ hiÖn b»ng mét sè tiÒn tÖ n−íc kia hoÆc ng−îc l¹i . a/ Quan hÖ so s¸nh gi÷a c¸c tiÒn tÖ víi nhau trong thêi ®¹i ng y nay l so s¸nh søcmua gi÷a c¸c ®ång tiÒn víi nhau ( 3 PPP ) . b/ §¬n vÞ so s¸nh søc mua gi÷a c¸c tiÒn tÖ l ræ h ng ho¸ v dÞch vô v ræ tiÒn tÖ cïng víi gi¸ v ng quèc tÕ . 1.2- C¸c lo¹i ngo¹i hèi gåm cã : a/ Ngo¹i tÖ ( Foreign Currency ) ; --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 25 tgiungar33@yahoo.com
 11. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… b/ C¸c ph−¬ng tiÖn l−u th«ng tÝn dông ghi b»ng ngo¹i tÖ : Check , Bill of Exchange , Promissory Note , Credit Card ... c/ C¸c lo¹i chøng kho¸n cã gi¸ ghi b»ng ngo¹i tÖ : Stock , Bond , Derivative Documents .... d/ V ng ®−îc dïng l m ph−¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ ; e/ Néi tÖ cã nguån gèc ngo¹i tÖ . C©u sè 2 : ( 2,5 ®iÓm ) Tr¶ lêi 1 ý ®óng = 0,1136 ®iÓm Tr¶ lêi sai 1 ý trõ = 0,0568 ®iÓm . 1.2; 2.2; 3.2; 4.3; 5.1; 6.1; 7.2 ; 8.2 ; 9.2 ; 9.3 ; 10.3; 10.4; 11.1; 12.1; 13.2; 14.2; 15.1; 16.1; 17.3; 18.2; 19.2; 20.2. C©u sè 3 : ( 2,5 ®iÓm ) 3.1- Kh¸I niÖm : Ph−¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n l mét ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh ng−êi h−ëng lîi c¸c c«ng cô t i chÝnh uû th¸c cho ng©n h ng thu sè tiÒn ghi trªn c¸c c«ng cô t i chÝnh ®ã tõ ng−êi cã nghÜa vô tr¶ tiÒn quy ®Þnh trªn c«ng cô t i chÝnh . C«ng cô t i chÝnh bao gåm : Hèi phiÕu , Kú phiÕu , sÐc ...... 3.2- Tr−êng hîp ¸p dông : - Nhê thu phiÕu tr¬n trong c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i quy ®Þnh : + Ng−êi b¸n sau khi ho n th nh giao h ng v chøng tõ cho ng−êi mua th× ký ph¸t hèi phiÕu ®ßi tiÒn ng−êi mua , sau ®ã uû th¸c cho ng©n h ng thu tiÒn hèi phiÕu tõ ng−êi mua ; + Ng−êi b¸n sau khi nhËn ®−îc kú phiÕu hoÆc sÐc cña ng−êi mua th× tiÕn h nh giao h ng v chøng tõ cho ng−êi mua , sau ®ã uû th¸c cho ng©n h ng thu tiÒn kú phiÕu hoÆc sÐc tõ ng−êi mua . - Nhê thu tr¬n trong c¸c ho¹t ®éng phi th−¬ng m¹i quy ®Þnh : Ng−êi h−ëng lîi c¸c c«ng cô t i chÝnh sÏ uû th¸c cho ng©n h ng thu tiÒn tõ c¸c c«ng cô t i chÝnh ®ã , vÝ dô nhê thu sÐc , tiÒn l i cña c¸c chøng kho¸n cã gi¸ ... 3.3- §Æc ®iÓm : - T¹p qu¸n quèc tÕ ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n l URC 522 , 1995, ICC ( Quy t¾c thèng nhÊt nhê thu , b¶n söa ®æi 1995 , sè xuÊt b¶n 522 cña Phßng th−¬ng m¹i quèc tÕ ); - Ng−êi b¸n ph¶i tin cËy tuyÖt ®èi v o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng−êi mua ; - T¸ch rêi viÖc nhËn chøng tõ v h ng ho¸ ra khái viÖc thanh to¸n , do ®ã ngêi b¸n sÏ ph¶i g¸nh chÞu nhiÒu rñi ro trong thanh to¸n v ®èi víi h ng ho¸ ® giao . - §−îc ¸p dông phæ biÕn trong thanh to¸n phi th−¬ng m¹i : Nhê thu tiÒn ®iÖn , tiÒn n−íc , tiÒn b−u chÝnh viÔn th«ng , tiÒn l i ng©n h ng , tiÒn hoa hång , tiÒn cæ tøc , tr¸i tøc , tiÒn tróng sæ sè quèc tÕ , tiÒn th−ëng , tiÒn ph¹t ...... - Ng©n h ng chØ gi÷ vai trß l ng−êi trung gian thu nhé v chi hé , ngaßi ra ng©n h ng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× c¶ . C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm ) 4.1- Kh¸i niÖm : L/C ®iÒu kho¶n ®á ( red Clause L/C ) l mét lo¹i L/C øng mét phÇn sè tiÒn cña L/C cho ng−êi h−ëng lîi tr−íc ng y giao h ng , sè tiÒn cßn l¹i cña L/C sÏ ®−îc thanh to¸n --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 26 tgiungar33@yahoo.com
 12. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… víi ®iÒu kiÖn ng−êi h−ëng lîi ph¶i xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ quy ®Þnh trong L/C phï hîp vèi c¸c ®iÒu kiÖn v ®iÒu kho¶n cña L/C . 4.2- §Æc ®iÓm vËn dông : - Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ; - Ng−êi h−ëng lîi L/C ®iÒu kho¶n ®á ph¶i yªu cÇu ng©n h ng cña m×nh ph¸t h nh th− b¶o l nh ho n tr¶ tiÒn øng tr−íc nÕu nh− kh«ng thùc hiÖn ®−îc hîp ®ång . - §Ó nhËn ®−îc tiÒn øng tr−íc , ng−êi h−ëng lîi sö dông hèi phiÕu ®Ó ®ßi tiÒn ng©n h ng ph¸t h nh . - L/C ®iÒu kho¶n ®á thùc sù l mét kho¶n tÝn dông m ng−êi nhËp khÈu cÊp cho ng−êi xuÊt khÈu . ---------------------------------------- §Ò thi sè 8 ttqt --------------- ( Thêi gian 150 phót ) C©u sè1: Tr×nh bÇy c¸c lo¹i tû gi¸ hèi ®o¸i nÕu ph©n lo¹i theo c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ ( Tû gi¸ T/T , M/T , SÐc , Hèi phiÕu .. )? C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC 1- Ngay khi nhËn ®−îc th«ng b¸o mét L/C ®−îc chuyÓn b»ng ®iÖn nh− l b¶n cã gi¸ trÞ thùc hiÖn, ng©n h ng th«ng b¸o ph¸t hiÖn bøc ®iÖn thùc ra kh«ng ho n chØnh: 1.2- L/C b»ng ®iÖn ®ã cã ®−îc coi l b¶n cã gi¸ trÞ thùc hiÖn. 1.3- L/C b»ng ®iÖn ®ã chØ cã gi¸ trÞ tham kh¶o. 1.4- Ng©n h ng th«ng b¸o g¸nh chÞu rñi ro nÕu nã kh«ng b¸o l¹i t×nh tr¹ng ®ã cho Ng©n h ng ph¸t h nh kh«ng chËm trÔ. 2- Ng©n h ng ph¸t h nh th«ng b¸o L/C qua Ng©n h ng th«ng b¸o A. Theo tho¶ thuËn gi÷a ng−êi h−ëng lîi v ng−êi xin më L/C chuyÓn ng©n h ng th«ng b¸o sang ng©n h ng B, Ng©n h ng ph¸t h nh tiÕn h nh söa ®æi tªn cña ng©n h ng th«ng b¸o l B,vËy : 2.1- Ng©n h ng ph¸t h nh cã thÓ th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n h ng B v yªu cÇu ng©n h ng B th«ng b¸o cho ng©n h ng A biÕt ®iÒu n y. 2.2- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n h ng A. 2.3- Ng©n h ng ph¸t h nh cã thÓ th«ng b¸o söa ®æi qua ng©n h ng B v yªu cÇu hä th«ng b¸o cho ng©n h ng A huû bá L/C ®ã . 3- Ngay sau khi nhËn ®−îc chØ thÞ kh«ng râ r ng vÒ viÖc söa ®æi L/C : 3.1- Ng−êi h−ëng lîi ph¶i chØ thÞ cho ng−êi xin më L/C liªn hÖ víi ng©n h ng ph¸t h nh ®Ó x¸c minh. 3.2- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt kh«ng chËm trÔ. 3.3- Ng©n h ng th«ng b¸o ph¶i yªu cÇu ng©n h ng ph¸t h nh x¸c minh kh«ng chËm trÔ. 4- Ng©n h ng ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ c¸c chøng tõ yªu cÇu trong L/C : 4.1- §Ó biÕt ch¾c r»ng chóng cã ch©n thùc v phï hîp kh«ng. 4.2- §Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c tËp qu¸n ng©n h ng tiªu chuÈn quèc tÕ cã ®−îc ph¶n ¶nh trong c¸c chøng tõ hay kh«ng . 4.3- §Ó ®¶m b¶o r»ng chøng tõ phï hîp trªn bÒ mÆt víi c¸c ®iÒu kho¶n v ®iÒu kiÖn cña L/C. 5- NÕu chøng tõ kh«ng quy ®Þnh trong L/C ®−îc xuÊt tr×nh, ng©n h ng chiÕt khÊu: 5.1- Ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi xuÊt tr×nh. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 27 tgiungar33@yahoo.com
 13. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 5.2- Ph¶i chuyÓn chóng cho ng©n h ng ph¸t h nh m kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g×. 5.3- Cã thÓ chuyÓn chóng cho ng©n h ng ph¸t h nh m kh«ng cam kÕt g× nÕu ng−êi h−ëng lîi yªu cÇu. 6- C¸c chøng tõ xuÊt tr×nh cã sai biÖt so víi L/C thuéc tr¸ch nhiÖm vÒ ai? 6.1- Thuéc ng−êi xin më L/C nÕu anh ta kh«ng tõ chèi chóng. 6.2- Thuéc vÒ ng−êi h−ëng lîi. 6.3- Thuéc vÒ Ng©n h ng chØ ®Þnh, nÕu ng©n h ng n y ® thanh to¸n chóng cã b¶o l−u. 7- Ng©n h ng chØ ®Þnh göi c¸c chøng tõ ®Õn Ng©n h ng ph¸t h nh kÌm theo b¶n c«ng bè chóng ho n to n phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn v ®iÒu kho¶n cña L/C. 7.1- Ng©n h ng ph¸t h nh kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ. 7.2- Ng©n h ng ph¸t h nh kh«ng thÓ bÊt ®ång víi Ng©n h ng chØ ®Þnh v× ng©n h ng n y h nh ®éng víi t− c¸ch l ®¹i lý cña nã. 7.3- Ng©n h ng ph¸t h nh cã nhiÖm vô kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ . 8- Ng©n h ng ph¸t h nh v Ng©n h ng x¸c nhËn cã mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kiÓm tra chøng tõ nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸: 8.1- 7 ng y l m viÖc ng©n h ng cho mçi ng©n h ng . 8.2- 7 ng y theo lÞch cho mçi ng©n h ng. 8.3- 7 ng y ng©n h ng. 9- Ng©n h ng ph¸t h nh yªu cÇu ng©n h ng A x¸c nhËn L/C v th«ng b¸o cho ng−êi h−ëng lîi qua ng©n h ng B. Ng©n h ng B tiÕp nhËn chøng tõ v göi chóng trùc tiÕp dÕn ng©n h ng ph¸t h nh 9.1- Ng©n h ng ph¸t h nh cã quyÒn tõ chèi chøng tõ v× kh«ng do Ng©n h ng x¸c nhËn xuÊt tr×nh. 9.2- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i xin uû quyÒn thanh to¸n tõ Ng©n h ng x¸c nhËn. 9.3- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i thanh to¸n nÕu chøng tõ phï hîp. 10- Ai l ng−êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng xem bé chøng tõ cã phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n v ®iÒu kiÖn cña L/C hay kh«ng? 10.1- Ng−êi xin më L/C. 10.2- Ng©n h ng ph¸t h nh. 10.3- Ng−êi xin më L/C v Ng©n h ng ph¸t h nh. 11- “C¸c chøng tõ thÓ hiÖn trªn bÒ mÆt phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C” cã nghÜa g×? 11.1- C¸c chøng tõ l ch©n thùc v kh«ng gi¶ m¹o. 11.2- C¸c chøng tõ kh«ng m©u thuÉn víi tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ nghiÖp vô ng©n h ng nh− ® ®−îc ph¶n ¶nh trong UCP. 11.3- Trªn bÒ mÆt cña c¸c chøng tõ ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña L/C v kh«ng m©u thuÉn lÉn nhau . 12- NÕu ng©n h ng ph¸t h nh thÊy r»ng c¸c chøng tõ trªn bÒ mÆt kh«ng phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n v ®iÒu kiÖn cña L/C m ng©n h ng kh«ng thÓ tiÕp nhËn chøng tõ : 12.1- Nã ph¶i tiÕp cËn ng−êi xin më L/C ®Ó xin bá qua c¸c sai biÖt. 12.2- Nã cã thÓ tr¶ l¹i bé chøng tõ cho ng−êi xuÊt tr×nh l−u ý anh ta tÊt c¶ c¸c sai biÖt. 12.3- Nã ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi xuÊt tr×nh ngay . 13- NÕu mét hèi phiÕu cã ghi kú h¹n l “ 360 ng y kÓ tõ ng y B/L” , ng y cña B/L n o ®Ó tÝnh ng y ®¸o h¹n cña hèi phiÕu 13.1- Ng y 20/03/2004 l ng y ký ph¸t B/L “ on board ” , 13.2- Ng y 15/03/2004 l ng y ph¸t h nh B/L “ Received for shipment ”, --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 28 tgiungar33@yahoo.com
 14. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 13.3- Ng y 15/03/2004 l ng y ph¸t h nh B/L “ Received for shipment ” v trªn B/L ®ã cã 3 ghi chó bèc h ng : - 13.3.1- “ Clean shipped on board ” 21/03/2004 ; - 13.3.2- “ Clean shipped on board” 22/03/2004; - 13.3.3.- “ Clean shipped on board” 26/03/2004 . 14- NÕu bé chøng tõ cã 20 sai biÖt ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn Ng©n h ng ph¸t h nh, ng©n h ng ph¶i göi b¶n l−u ý sai biÖt cho ng−êi xuÊt tr×nh, chØ ra: 14.1- Mét sè sai biÖt c¬ b¶n bëi v× kh«ng cÇn ph¶i chØ râ tÊt c¶. 14.2- Chi tiÕt vÒ 20 sai biÖt ® ph¸t hiÖn. 14.3- C¸c sai biÖt c¬ b¶n kÌm theo côm tõ “v c¸c sai biÖt kh¸c”. 15- Khi kiÓm tra chøng tõ Ng©n h ng ph¸t h nh th«ng b¸o c¸c sai biÖt trong bé chøng tõ nh−ng l¹i kh«ng cã thÓ gi÷ chóng ®Ó chê quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng−êi xuÊt tr×nh, th× 15.1- c¸c sai biÖt ®−îc coi l ® ®−îc bá qua, Ng©n h ng ph¸t h nh mÊt quyÒn khiÕu n¹i vÒ chøng tõ cã sai biÖt . 15.2- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i ®îi ng−êi xin më L/C ®ång ý bá qua c¸c sai biÖt v× nã ® b¸o cho ng−êi xuÊt tr×nh l bé chøng tõ kh«ng phï hîp. 15.3- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i gÜ− bé chøng tõ ®Ó chê quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng−êi xin më L/C. 16- Cã nhiÒu bé B/L xuÊt tr×nh theo mét hèi phiÕu kú h¹n “ 180 ng y kÓ tõ ng y B/L ” , hái ng y n o ®−îc dïng ®Ó tÝnh ng y ®¸o h¹n cña hèi phiÕu 16.1- Ng y cña B/L ®Çu tiªn , 16.2- Ng y ghi chó “ on board ” cña B/L cuèi cïng , 16.3- Ng y ph¸t h nh cña B/L “ on board ” cña B/L cuèi cïng . 17- C¸c ng©n h ng cã thÓ ph¶i l nh tr¸ch nhiÖm do hËu qu¶ g©y ra bëi: 17.1- thÊt l¹c chøng tõ ®−îc göi ®i theo ®iÒu kiÖn cña L/C. 17.2- bøc ®iÖn göi ®i bÞ c¾t xÐn. 17.3- dÞch L/C sang ng«n ng÷ cña ng−êi h−ëng lîi . 18- Khi chØ ®Þnh mét ng©n h ng kh¸c thùc thi c¸c chØ thÞ cña ng−êi xin më L/C, ng©n h ng ph¸t h nh ®ang h nh ®éng 18.1- víi chi phÝ v rñi ro cña nã. 18.2- víi chi phÝ v rñi ro cña ng−êi xin më L/C . 19- NÕu tÊt c¶ tiÒn hoa hång v phÝ do ng−êi h−ëng lîi chÞu m Ng©n h ng th«ng b¸o kh«ng thÓ thu ®−îc phÝ ®ã, vËy ng−êi cã tr¸ch nhiÖm cuèÝ cïng tr¶ phÝ ®ã l ai? 19.1- Ng©n h ng ph¸t h nh . 19.2- Ng©n h ng th«ng b¸o bëi v× lÏ ra nã ph¶i thu tr−íc khi th«ng b¸o L/C. 19.3- Ng−êi xin më L/C . 20- B¶n ho¸ ®¬n n o sÏ ®−îc chÊp nhËn l chøng tõ gèc: 20.1- b¶n sao ho¸ ®¬n b»ng giÊy than ® ®−îc ký hîp lÖ b»ng tay. 20.2- NÕu b¶n ho¸ ®¬n photocopy ®−îc ®ãng dÊu “b¶n gèc” v cã ch÷ ký ®−îc t¹o qua hÖ thèng m¸y Fax. 20.3- B¶n sao ho¸ ®¬n qua hÖ thèng m¸y tÝnh v ®−îc ký b»ng c¸ch ®ãng dÊu. C©u sè 3 : H y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ ( Documentary Collection ) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? C©u sè 4: H y tr×nh bÇy L/C x¸c nhËn ( Confirmed Letter of Credit ) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? §¸p ¸n ®Ò sè 8 --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 29 tgiungar33@yahoo.com
 15. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… -------------- C©u sè1:( 2,5 ®iÓm ) 1.1- Tû gi¸ chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn ( Telegraphic Transfer Exchange Rate ): l tû gi¸ b¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch h ng m ng©n h ng cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn sè ngo¹i tÖ ®ã cho ng−êi chØ ®Þnh b»ng ph−¬ng tiÖn ®iÖn tÝn . §Æc ®iÓm : - Tèc ®é chuyÓn tiÒn nhanh , - Chi phÝ cao ; - L tû gi¸ c¬ së ®Ó tÝnh ra c¸c lo¹i tû gi¸ kh¸c . 1.2- Tû gi¸ chuyÓn tiÒn b»ng th− ( Mail Transfer Exchange Rate) l tû gi¸ b¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch h ng m ng©n h ng cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn sè ngo¹i tÖ ®ã cho ng−êi chØ ®Þnh b»ng ph−¬ng tiÖn th− tÝn . §Æc ®iÓm : - Tèc ®é chuyÓn tiÒn chËm , - Chi phÝ rÎ ; 1.3- Tû gi¸ sÐc ( Check Exchange Rate) l tû gi¸ b¸n sÐc ngo¹i tÖ cho kh¸ch h ng . §Æc ®iÓm : - Ng−êi h−ëng lîi sÐc muèn thu tiÒn sÐc ph¶i nhê ng©n h ng thu hé , do vËy tèc ®é thu tiÒn rÊt chËm ; - Tû gi¸ sÐc b»ng tû gi¸ T/T trõ ®i sè tiÒn l i ph¸t sinh trong thêi gian kÓ tõ khi mua sÐc ®Õn lóc sÐc nhËn ®−îc tiÒn . VÝ dô : + Tû gi¸ T/T ViÖt Nam – Hoa Kú (USD/VND) = 15.600/15.680 + L i suÊt huy ®éng cña NHTM ViÖt Nam = 10% n¨m + Thêi gian chuyÓn sÐc ViÖt Nam – Hoa kú = 1 th¸ng . Tû gi¸ sÐc 1 USD = 15.680 – [( 15.680 x 0,10):12] = 15.549,33 VND. 1.4- Tû gi¸ hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay( At sight Draft Exchange Rate ) l tû gi¸ b¸n “hèi phiÕu ngo¹i tÖ” cho kh¸ch h ng . §Æc ®iÓm : - Ng−êi h−ëng lîi hèi phiÕu ng©n h ng ph¶i xuÊt tr×nh hèi phiÕu ®Õn ng©n h ng chØ ®Þnh ®Ó thu tiÒn . - C¸ch tÝnh gièng nh− tû gi¸ sÐc , tuy nhiªn l i suÊt ®Ó tÝnh tû gi¸ l l i suÊt huy ®éng ngo¹i tÖ . 1.5- Tû gi¸ hèi phiÕu kú h¹n ( Usance Draft Exchange Rate ) l tû gi¸ b¸n “hèi phiÕu kú h¹n ngo¹i tÖ” cho kh¸ch h ng . §¨ch ®iÓm : - Tèc ®é thu tiÒn chËm h¬n hèi phiÕu tr¶ ngay . - Thêi h¹n tÝnh l i b»ng kú h¹n hèi phiÕu céng víi thêi h¹n chuyÓn hèi phiÕu . C©u sè 2 : ( 2,5 ®iÓm ) Tr¶ lêi 1 ý ®óng = 0,1190 ®iÓm Tr¶ lêi 1 ý sai trõ = 0,0595 1.3; 2.2; 3.3; 4.3; 5.2; 6.2; 7.3 ; 8.1; 9.3 ;10.2; 11.3; 12.2; 13.1; 13.3.1; 14.2; 15.1; 16.3; 17.3; 18.2; 19.3; 20.1. C©u sè 3 : (2,5 ®iÓm ) 3.1- Kh¸i niÖm : Ph−¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ l ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh ng−êi b¸n hoÆc ng−êi cung øng dÞch vô sau khi ho n th nh nghÜa vô quy ®Þnh trong hîp ®ång sÏ --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 30 tgiungar33@yahoo.com
 16. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… xuÊt tr×nh kú phiÕu ® tiÕp nhËn hoÆc lËp mét hèi phiÕu ®ßi tiÒn( hoÆc ho¸ ®¬n ) kÌm víi c¸c chøng tõ thùc hiÖn hîp ®ång ®Ó uû th¸c cho ng©n h ng thu tiÒn kú phiÕu hoÆc hèi phiÕu ( hoÆc ho¸ ®¬n ) tõ ng−êi tr¶ tiÒn quy ®Þnh trªn kú phiÕu hoÆc hèi phiÕu ( hoÆc ho¸ ®¬n ) víi ®iÒu kiÖn : - D/P ( Nhê thu tr¶ tiÒn ®æi chøng tõ ) hoÆc , - D/A ( nhê thu chÊp nhËn ®æi chøng tõ ) hoÆc , - D/TC ( Nhê thu thùc hiªn c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®æi chøng tõ ) 3.2- Tr−êng hîp ¸p dông : - ¸p dông phæ biÕn trong thanh to¸n h ng ho¸ xuÊt nhËp khÈu , - Nhê thu trong c¸c lÜnh vùc phi th−¬ng m¹i : kÕt qu¶ ®Çu t− ë n−íc ngo i , c¸c lo¹i c−íc phÝ , b¶o hiÓm phÝ , hoa hång m«i giíi , tiÒn l i cho vay , tiÒn lêi trong ®Çu t− v o thÞ tr−êng chøng kho¸n ...... 3.3- §Æc ®iÓm : - URC 522 1995 ICC ( Quy t¾c thèng nhÊt nhê thu b¶n söa ®æi n¨m 1995 , sè 522 cña Phßng th−¬ng m¹i quèc tÕ ) l v¨n b¶n ph¸p lý ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc n y . - Ph−¬ng thøc n y ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng−êi b¸n , nÕu nh− ng−êi mua muèn nhËn h ng . - Tèc ®é thu tiÒn rÊt chËm ; - Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn l c«ng ®o¹n cuèi cïng cña ph−¬ng thøc nhê thu , do vËy hai bªn ph¶i thèng nhÊt c¸ch ¸p dông ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn . - Ng©n h ng chØ gi÷ vai trß l ng−êi trung gian thu hé v chi hé , ngo i ra ng©n h ng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× c¶ . C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm ) 4.1- Kh¸i niÖm : L/C x¸c nhËn ( Confirmed L/C ) l mét lo¹i th− tÝn dông do ng©n h ng ph¸t h nh ra v ®−îc mét ng©n h ng kh¸c chÊp nhËn tr¶ tiÒn cho ng−êi h−ëng lîi L/C theo c¸c ®iÒu kiÖn v ®iÒu kho¶n cña L/C ®ã . 4.2- §Æc ®iÓm vËn dông : - Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ; - Cã ba m« h×nh x¸c nhËn : + Ng©n h ng x¸c nhËn ë n−íc thø ba ; + Ng©n h ng x¸c nhËn l ng©n h ng kh¸c ë n−íc ng−êi h−ëng lîi L/C ; + Ng©n h ng x¸c nhËn ®ång thêi l ng©n h ng th«ng b¸o L/C . - Tu chØnh L/C còng ph¶i ®−îc x¸c nhËn bëi ng©n h ng x¸c nhËn . - Thñ tôc phÝ x¸c nhËn th−êng rÊt cao , do vËy trong L/C ph¶i quy ®Þnh râ ai l ng−êi tr¶ thñ tôc phÝ x¸c nhËn . ------------------------------------------ §Ò thi sè 9 TTQT --------------------- ( thêi gian 150 phót ) C©u sè1: Tr×nh bÇy c¸c lo¹i sÐc trong thanh to¸n quèc tÕ ? C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC . 1- Ngay khi nhËn ®−îc th«ng b¸o mét L/C ®−îc chuyÓn b»ng ®iÖn nh− l b¶n cã gi¸ trÞ thùc hiÖn, ng©n h ng th«ng b¸o ph¸t hiÖn bøc ®iÖn thùc ra kh«ng ho n chØnh: 1.2- L/C b»ng ®iÖn ®ã cã ®−îc coi l b¶n cã gi¸ trÞ thùc hiÖn. 1.3- L/C b»ng ®iÖn ®ã chØ cã gi¸ trÞ tham kh¶o. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 31 tgiungar33@yahoo.com
 17. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 1.4- Ng©n h ng th«ng b¸o g¸nh chÞu rñi ro nÕu nã kh«ng b¸o l¹i t×nh tr¹ng ®ã cho Ng©n h ng ph¸t h nh kh«ng chËm trÔ. 2- Ng©n h ng ph¸t h nh th«ng b¸o L/C qua Ng©n h ng th«ng b¸o A. Theo tho¶ thuËn gi÷a ng−êi h−ëng lîi v ng−êi xin më L/C chuyÓn ng©n h ng th«ng b¸o sang ng©n h ng B, Ng©n h ng ph¸t h nh tiÕn h nh söa ®æi tªn cña ng©n h ng th«ng b¸o l B,vËy : 2.1- Ng©n h ng ph¸t h nh cã thÓ th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n h ng B v yªu cÇu ng©n h ng B th«ng b¸o cho ng©n h ng A biÕt ®iÒu n y. 2.2- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n h ng A. 2.3- Ng©n h ng ph¸t h nh cã thÓ th«ng b¸o söa ®æi qua ng©n h ng B v yªu cÇu hä th«ng b¸o cho ng©n h ng A huû bá L/C ®ã . 3- Ngay sau khi nhËn ®−îc chØ thÞ kh«ng râ r ng vÒ viÖc söa ®æi L/C : 3.1- Ng−êi h−ëng lîi ph¶i chØ thÞ cho ng−êi xin më L/C liªn hÖ víi ng©n h ng ph¸t h nh ®Ó x¸c minh. 3.2- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt kh«ng chËm trÔ. 3.3- Ng©n h ng th«ng b¸o ph¶i yªu cÇu ng©n h ng ph¸t h nh x¸c minh kh«ng chËm trÔ. 4- Ng©n h ng ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ c¸c chøng tõ yªu cÇu trong L/C : 4.1- §Ó biÕt ch¾c r»ng chóng cã ch©n thùc v phï hîp kh«ng. 4.2- §Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c tËp qu¸n ng©n h ng tiªu chuÈn quèc tÕ cã ®−îc ph¶n ¶nh trong c¸c chøng tõ hay kh«ng . 4.3- §Ó ®¶m b¶o r»ng chøng tõ phï hîp trªn bÒ mÆt víi c¸c ®iÒu kho¶n v ®iÒu kiÖn cña L/C. 5- NÕu chøng tõ kh«ng quy ®Þnh trong L/C ®−îc xuÊt tr×nh, ng©n h ng chiÕt khÊu: 5.1- Ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi xuÊt tr×nh. 5.2- Ph¶i chuyÓn chóng cho ng©n h ng ph¸t h nh m kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g×. 5.3- Cã thÓ chuyÓn chóng cho ng©n h ng ph¸t h nh m kh«ng cam kÕt g× nÕu ng−êi h−ëng lîi yªu cÇu. 6- C¸c chøng tõ xuÊt tr×nh cã sai biÖt so víi L/C thuéc tr¸ch nhiÖm vÒ ai? 6.1- Thuéc ng−êi xin më L/C nÕu anh ta kh«ng tõ chèi chóng. 6.2- Thuéc vÒ ng−êi h−ëng lîi. 6.3- Thuéc vÒ Ng©n h ng chØ ®Þnh, nÕu ng©n h ng n y ® thanh to¸n chóng cã b¶o l−u. 7- Ng©n h ng chØ ®Þnh göi c¸c chøng tõ ®Õn Ng©n h ng ph¸t h nh kÌm theo b¶n c«ng bè chóng ho n to n phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn v ®iÒu kho¶n cña L/C. 7.1- Ng©n h ng ph¸t h nh kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ. 7.2- Ng©n h ng ph¸t h nh kh«ng thÓ bÊt ®ång víi Ng©n h ng chØ ®Þnh v× ng©n h ng n y h nh ®éng víi t− c¸ch l ®¹i lý cña nã. 7.3- Ng©n h ng ph¸t h nh cã nhiÖm vô kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ . 8- Ng©n h ng ph¸t h nh v Ng©n h ng x¸c nhËn cã mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kiÓm tra chøng tõ nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸: 8.1- 7 ng y l m viÖc ng©n h ng cho mçi ng©n h ng . 8.2- 7 ng y theo lÞch cho mçi ng©n h ng. 8.3- 7 ng y ng©n h ng. 9- Ng©n h ng ph¸t h nh yªu cÇu ng©n h ng A x¸c nhËn L/C v th«ng b¸o cho ng−êi h−ëng lîi qua ng©n h ng B. Ng©n h ng B tiÕp nhËn chøng tõ v göi chóng trùc tiÕp dÕn ng©n h ng ph¸t h nh 9.1- Ng©n h ng ph¸t h nh cã quyÒn tõ chèi chøng tõ v× kh«ng do Ng©n h ng x¸c nhËn xuÊt tr×nh. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 32 tgiungar33@yahoo.com
 18. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 9.2- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i xin uû quyÒn thanh to¸n tõ Ng©n h ng x¸c nhËn. 9.3- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i thanh to¸n nÕu chøng tõ phï hîp. 10- Ai l ng−êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng xem bé chøng tõ cã phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n v ®iÒu kiÖn cña L/C hay kh«ng? 10.1- Ng−êi xin më L/C. 10.2- Ng©n h ng ph¸t h nh. 10.3- Ng−êi xin më L/C v Ng©n h ng ph¸t h nh. 11- “C¸c chøng tõ thÓ hiÖn trªn bÒ mÆt phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C” cã nghÜa g×? 11.1- C¸c chøng tõ l ch©n thùc v kh«ng gi¶ m¹o. 11.2- C¸c chøng tõ kh«ng m©u thuÉn víi tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ nghiÖp vô ng©n h ng nh− ® ®−îc ph¶n ¶nh trong UCP. 11.3- Trªn bÒ mÆt cña c¸c chøng tõ ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña L/C v kh«ng m©u thuÉn lÉn nhau . 12- NÕu ng©n h ng ph¸t h nh thÊy r»ng c¸c chøng tõ trªn bÒ mÆt kh«ng phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n v ®iÒu kiÖn cña L/C m ng©n h ng kh«ng thÓ tiÕp nhËn chøng tõ : 12.1- Nã ph¶i tiÕp cËn ng−êi xin më L/C ®Ó xin bá qua c¸c sai biÖt. 12.2- Nã cã thÓ tr¶ l¹i bé chøng tõ cho ng−êi xuÊt tr×nh l−u ý anh ta tÊt c¶ c¸c sai biÖt. 12.3- Nã ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi xuÊt tr×nh ngay . 13- NÕu mét hèi phiÕu cã ghi kú h¹n l “ 360 ng y kÓ tõ ng y B/L” , ng y cña B/L n o ®Ó tÝnh ng y ®¸o h¹n cña hèi phiÕu 13.1- Ng y 20/03/2004 l ng y ký ph¸t B/L “ on board ” , 13.2- Ng y 15/03/2004 l ng y ph¸t h nh B/L “ Received for shipment ”, 13.3- Ng y 15/03/2004 l ng y ph¸t h nh B/L “ Received for shipment ” v trªn B/L ®ã cã 3 ghi chó bèc h ng : - 13.3.1- “ Clean shipped on board ” 21/03/2004 ; - 13.3.2- “ Clean shipped on board” 22/03/2004; - 13.3.3.- “ Clean shipped on board” 26/03/2004 . 14- NÕu bé chøng tõ cã 20 sai biÖt ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn Ng©n h ng ph¸t h nh, ng©n h ng ph¶i göi b¶n l−u ý sai biÖt cho ng−êi xuÊt tr×nh, chØ ra: 14.1- Mét sè sai biÖt c¬ b¶n bëi v× kh«ng cÇn ph¶i chØ râ tÊt c¶. 14.2- Chi tiÕt vÒ 20 sai biÖt ® ph¸t hiÖn. 14.3- C¸c sai biÖt c¬ b¶n kÌm theo côm tõ “v c¸c sai biÖt kh¸c”. 15- Khi kiÓm tra chøng tõ Ng©n h ng ph¸t h nh th«ng b¸o c¸c sai biÖt trong bé chøng tõ nh−ng l¹i kh«ng cã thÓ gi÷ chóng ®Ó chê quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng−êi xuÊt tr×nh, th× 15.1- c¸c sai biÖt ®−îc coi l ® ®−îc bá qua, Ng©n h ng ph¸t h nh mÊt quyÒn khiÕu n¹i vÒ chøng tõ cã sai biÖt . 15.2- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i ®îi ng−êi xin më L/C ®ång ý bá qua c¸c sai biÖt v× nã ® b¸o cho ng−êi xuÊt tr×nh l bé chøng tõ kh«ng phï hîp. 15.3- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i gÜ− bé chøng tõ ®Ó chê quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng−êi xin më L/C. 16- Cã nhiÒu bé B/L xuÊt tr×nh theo mét hèi phiÕu kú h¹n “ 180 ng y kÓ tõ ng y B/L ” , hái ng y n o ®−îc dïng ®Ó tÝnh ng y ®¸o h¹n cña hèi phiÕu 16.1- Ng y cña B/L ®Çu tiªn , 16.2- Ng y ghi chó “ on board ” cña B/L cuèi cïng , 16.3- Ng y ph¸t h nh cña B/L “ on board ” cña B/L cuèi cïng . 17- C¸c ng©n h ng cã thÓ ph¶i l nh tr¸ch nhiÖm do hËu qu¶ g©y ra bëi: 17.1- thÊt l¹c chøng tõ ®−îc göi ®i theo ®iÒu kiÖn cña L/C. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 33 tgiungar33@yahoo.com
 19. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 17.2- bøc ®iÖn göi ®i bÞ c¾t xÐn. 17.3- dÞch L/C sang ng«n ng÷ cña ng−êi h−ëng lîi . 18- Khi chØ ®Þnh mét ng©n h ng kh¸c thùc thi c¸c chØ thÞ cña ng−êi xin më L/C, ng©n h ng ph¸t h nh ®ang h nh ®éng 18.1- víi chi phÝ v rñi ro cña nã. 18.2- víi chi phÝ v rñi ro cña ng−êi xin më L/C . 19- NÕu tÊt c¶ tiÒn hoa hång v phÝ do ng−êi h−ëng lîi chÞu m Ng©n h ng th«ng b¸o kh«ng thÓ thu ®−îc phÝ ®ã, vËy ng−êi cã tr¸ch nhiÖm cuèÝ cïng tr¶ phÝ ®ã l ai? 19.1- Ng©n h ng ph¸t h nh . 19.2- Ng©n h ng th«ng b¸o bëi v× lÏ ra nã ph¶i thu tr−íc khi th«ng b¸o L/C. 19.3- Ng−êi xin më L/C . 20- B¶n ho¸ ®¬n n o sÏ ®−îc chÊp nhËn l chøng tõ gèc: 20.1- b¶n sao ho¸ ®¬n b»ng giÊy than ® ®−îc ký hîp lÖ b»ng tay. 20.2- NÕu b¶n ho¸ ®¬n photocopy ®−îc ®ãng dÊu “b¶n gèc” v cã ch÷ ký ®−îc t¹o qua hÖ thèng m¸y Fax. 20.3- B¶n sao ho¸ ®¬n qua hÖ thèng m¸y tÝnh v ®−îc ký b»ng c¸ch ®ãng dÊu. C©u sè 3 : H y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc thanh to¸n b¶o l nh theo yªu cÇu ( Letter of Demand Guarantee ) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? C©u sè 4: H y tr×nh bÇy L/C kh«ng thÓ huû bá ( Irrevocable Letter of Credit) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? §¸p ¸n ®Ò thi sè 9 ----------------- C©u sè1( 2,5 ®iÓm ) 1.1- SÐc ®Ých danh ( Name Check , Nominated Check ) l lo¹i sÐc ghi râ tªn ng−êi h−ëng lîi trªn tê sÐc . SÐc ®Ých danh kh«ng thÓ chuyÓn nh−îng b»ng thñ tôc ký hËu , chØ cã ng−êi n o cã tªn ghi trªn sÐc míi cã thÓ lÜnh tiÒn tõ ng©n h ng . 1.2- SÐc v« danh ( Nameless Check ) l lo¹i sÐc kh«ng ghi tªn ng−êi h−ëng lîi trªn tê sÐc . Trªn sÐc chØ ghi c©u “ Tr¶ cho ng−êi cÇm sÐc ”. BÊt cø ai cÇm sÐc n y ®Òu cã thÓ trë th nh ng−êi h−ëng lîi sÐc . ViÖc chuyÓn nh−îng sÐc chØ b»ng c¸ch trao tay , kh«ng cÇn ký hËu . 1.3- SÐc theo lÖnh ( To order Check ) l lo¹i sÐc ghi tr¶ theo lÖnh cña ng−êi h−ëng lîi. SÐc theo lÖnh cã thÓ chuyÓn nh−îng dÔ d ng b»ng thñ tôc ký hËu . Trong thanh to¸n quèc tÕ , sÐc theo lÖnh ®−îc sö dông rÊt phæ biÕn . 1.4- SÐc g¹ch chÐo ( Crossed Check ) l lo¹i sÐc trªn bÒ mÆt tr−íc cña sÐc cã hai g¹ch chÐo song song víi nhau . G¹ch chÐo cã thÓ ®−îc in s½n , còng cã thÓ do ng−êi h−ëng lîi sÐc g¹ch chÐo b»ng bót cña m×nh . sÐc g¹ch chÐo kh«ng thÓ lÜnh ®−îc tiÒn mÆt . Cã hai c¸ch g¹ch chÐo : G¹ch chÐo phæ th«ng ( Generally crossed Check ) v g¹ch chÐo ®Æc biÖt ( Specially crossed Check) . G¹ch chÐo phæ th«ng l g¹ch chÐo m ë gi÷a hai dßng g¹ch chÐo kh«ng cã ghi chó g× c¶. Víi lo¹i g¹ch chÐo n y , nguêi h−ëng lîi cã thÓ uû th¸c cho bÊt cø ng©n h ng n o thu tiÒn còng ®−îc . --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 34 tgiungar33@yahoo.com
 20. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… G¹ch chÐo ®Æc biÖt l g¹ch chÐo m ë gi÷a hai dßng g¹ch chÐo cã ghi tªn mét ng©n h ng n o ®ã . Trong tr−êng hîp n y , chØ cã ng©n h ng ®ã míi cã thÓ ®−îc ng−êi h−ëng lîi uû quyÒn thu hé tiÒn m th«i. 1.5- SÐc chuyÓn kho¶n ( Transferable Check ) l lo¹i sÐc kh«ng thÓ nhËn ®−îc tiÒn mÆt , chØ cã thÓ nhËn tiÒn th«ng qua viÖc chuyÓn tiÒn tõ t i kho¶n ng−êi ph¸t sÐc sang t i kho¶n ng−êi h−ëng lîi sÐc . 1.6- SÐc du lÞch ( Traveller±s Check ) l lo¹i sÐc do ng©n h ng ph¸t h nh ®Ó b¸n cho kh¸ch du lÞch , trong ®ã ng©n h ng ph¸t h nh cam kÕt tr¶ tiÒn mÆt cho kh¸ch du lÞch l ng−êi h−ëng lîi sÐc khi sÐc ®−îc xuÊt tr×nh . SÐc du lÞch kh¸c víi sÐc ng©n h ng v sÐc c¸ nh©n ë nh÷ng ®iÓm chñ yÕu sau ®©y : - Kh«ng chuyÓn nh−îng ®−îc ; - Thêi h¹n hiÖu lùc l v« h¹n ; - SÐc cã mÖnh gi¸ ; - Ng−êi mua sÐc l ng−êi h−ëng lîi sÐc ; - Khi nhËn tiÒn ph¶i ký ®èi chøng . - Ng©n h ng ph¸t sÐc l ng©n h ng tr¶ tiÒn sÐc . 1.7- SÐc x¸c nhËn ( Certified Check ) l lo¹i sÐc th−¬ng m¹i ( Private check ) ®−îc mét ng©n h ng x¸c nhËn viÖc tr¶ tiÒn . Trong tr−êng hîp sÐc kh«ng ®−îc thanh to¸n , ng©n h ng x¸c nhËn ph¶i ®øng ra tr¶ tiÒn sÐc cho ng−êi h−ëng lîi sÐc . C©u sè 2 : ( 2,5 ®iÓm ) Tr¶ lêi 1 ý ®óng = 0,1190 ®iÓm Tr¶ lêi 1 ý sai trõ = 0,0595 1.3; 2.2; 3.3; 4.3; 5.2; 6.2; 7.3 ; 8.1; 9.3 ;10.2; 11.3; 12.2; 13.1; 13.3.1; 14.2; 15.1; 16.3; 17.3; 18.2; 19.3; 20.1. C©u sè 3: ( 2,5 ®iÓm ) 3.1- Kh¸i niÖm : Ph−¬ng thøc b¶o l nh thanh to¸n theo yªu cÇu l mét ph−¬ng thøc quy ®Þnh Ng©n h ng ph¸t h nh theo yªu cÇu cña mét kh¸ch h ng ph¸t h nh mét th− b¶o l nh trong ®ã sÏ cam kÕt båi th−êng mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng−êi h−ëng lîi, nÕu ng−êi yªu cÇu kh«ng thanh to¸n ®óng h¹n nh− quy ®Þnh trong th− b¶o l nh , víi ®iÒu kiÖn l ng−êi h−ëng lîi ph¶i xuÊt tr×nh mét b¶n tuyªn bè vÒ sù vi ph¹m kh«ng thanh to¸n v hèi phiÕu ký ph¸t ®ßi tiÒn ng©n h ng ph¸t h nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn v ®iÒu kho¶n cña th− b¶o l nh . 3.2- §Æc ®iÓm vËn dông : - URDG 458 1992 ICC ( Quy t¾c thèng nhÊt b¶o l nh theo yªu cÇu ) l tËp qu¸n quèc tÕ ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc b¶o l nh thanh to¸n theo yªu cÇu . - Ng−êi yªu cÇu ph¸t h nh b¶o l nh ph¶i ký quü 100% trÞ gi¸ th− b¶o l nh v d nh quyÓn cho ng©n h ng ph¸t h nh gi¶i ng©n tiÒn ký quü v« ®iÒu kiÖn nÕu c¸c chøng tõ cña ng−êi h−ëng lîi xuÊt tr×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn v ®iÒu kho¶n cña th− b¶o l nh . - TÝnh chÊt ®éc lËp v kh«ng thÓ huû bá cña th− b¶o l nh . - Ph−¬ng thøc n y chØ cã lîi cho ng−êi xuÊt khÈu . V× vËy, ng−êi nhËp khÈu kh«ng muèn ¸p dông , nÕu cã , chØ ¸p dông trong lÜnh vùc phi th−¬ng m¹i . C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm ) 4.1- Kh¸i niÖm : IRRevocable L/C l mét lo¹i L/C sau khi ng©n h ng ph¸t h nh ra muèn söa ®æi , bæ sung hoÆc huû bá trong thêi h¹n hiÖu lùc cña nã th× cÇn ph¶i cã sù ®ång ý cña ng−êi h−ëng lîi L/C v nh÷ng ng−êi kh¸c cã liªn quan . 4.2- §Æc ®iÓm vËn dông : --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 35 tgiungar33@yahoo.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản