Trả lương theo sản phẩm

Chia sẻ: Vu Manh Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
368
lượt xem
82
download

Trả lương theo sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Áp dụng hình thức trả lương này tiền lương trả cho người lao động được tính toán căn cứ vào số lượng và chất lượng công việc đã hoàn thành . Tiền lương theo sản phẩm được xây dựng trên cơ sở định mức lao động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trả lương theo sản phẩm

  1. Trả lương theo sản phẩm: Áp dụng hình thức trả lương này tiền lương trả cho ng ười lao đ ộng đ ược tính toán căn cứ vào số lượng và chất lượng công việc đã hoàn thành . Tiền l ương theo sản phẩm được xây dựng trên cơ sở định mức lao đ ộng , đó là m ức s ản xuất trung bình tiên tiến mà phần đông những ng ười lao đ ộng có th ể đ ạt t ới , bảo đảm tốc độ tăng tiền lương tương xứng với tốc độ tăng năng suất lao d ộng tiên tiến , thúc đẩy người lao động chậm tiến và kích thích ng ười lao d ộng quan tâm đầy đủ kết quả lao dộng của mình , tìm m ọi cách tăng năng su ất lao đ ộng dể tăng thu nhập . Có hai hình thức trả lương theo sản phẩm : Khoán theo sản phẩm : Được áp dụng trong điểu kiện có đ ịnh m ức lao đ ộng , trên cơ sở định mức lao động giao khoán cho cá nhân ng ười lao đ ộng và tính đơn giá tiền lương . Phương pháp này tương ứng với ch ỉ tiêu k ế ho ạch sản xu ất kinh doanh được chọn là tổng sản phẩm bằng hiện vật (kể cả sản ph ẩm quy dổi) , thường được áp dụng đối với doanh nghi ệp s ản xu ất kinh doanh m ột lo ại hoặc một số loại sản phẩm có thể quy đổi được như xi măng , v ật li ệu xây d ựng , điện , thép , rượu bia , xăng dầu …TRong thương mại hình th ức này còn đ ược áp dụng cho nhiều khâu công việc khác nhau trong kinh doanh nh ư: b ảo qu ản hàng hóa , phân loại , bao gói chọn lọc , ch ỉnh lý và vận chuy ển hàng hóa . Qu ỹ tiền lương được khoán và trả như sau Tổng số lương phải trả =(số sản phẩm)*(đơn giá tiền lương Đơn giá tiền lương được tính như sau: = Vgiờ * Tsp đg Trong đó : Vđg : đơn giá tiền lương (đơn vị tính là đồng / một đơn vị hiện vật) Vgiờ : tiền lương giờ ,được tính trên cơ sở lương bình quân và m ức l ương t ồi thi ểu và mức lương tối thiểu của doanh nghiệp. Tsp : mức lao động của một đơn vị sản phẩm hoặc sản phẩm quy đ ổi (tính theo giờ/người) Khoán lương theo khối lượng công việc: được thực hiên trong đi ều ki ện không có định mức lao độngvà không khoán dến tạn ng ười lao đ ộng . Trong các doanh nghiệp thương mại hình thức này được áp d ụng ph ổ bi ến đ ưới hình th ức tr ả lương theo doanh sô Trả lương theo doanh số cugnx là một hình th ức trả l ương theo s ản ph ẩm nhưng vì sản phẩm của người lao động trong các doanh nghi ệp đ ược bi ểu hi ện bằng doanh số bán hàng trong một đơn vị th ời gian. T ổng qu ỹ l ương đ ược tính như sau: Tổng quỹ lương phải trả = doanh số thực hiện * đơn giá tiền lương
  2. Trong đó: đơn giá tiền lương được tính trên cơ sở doanh s ố đ ịnh m ức đ ược giao đầu năm(doanh số kế hoạch ). Đơn giá tiền lương = tổng quỹ lương kế hoạch/tổng doanh số kế hoạch Tổng quỹ lương kế hoạch được tính như sau Tổng quỹ lương kế hoạch = {Ldb * TLmindn *(Hcb +Hpc)+Vvc } *12 Trong đó : Ldb : lao động định biên của doanh nghiệp TLmindn : mức lương tối thiểu của doanh nghiệp lựa chọn trong khung quy đ ịnh Hcb : hệ số bậc công việc bình quân Hpc : hệ số các khoản phụ cấp bình quân Vvc : quỹ lương bộ máy gián tiếp trong 1 tháng Ưu điểm nổi bật của hình thức trả lương theo doanh s ố là kết hợp được việc trả lương theo trình độ chuyên môn của người lao đ ộngv ới k ết qu ả lao đ ộng c ủa họ. nếu tập thể lao động có trìh dộ tay nghề cao, m ức l ương c ơ b ản cao thì có đơn giá tiền lương cao . Trong điều ki ện đ ơn giá ti ền l ương nh ư nhau t ập th ể nào đạt được doanh số cao thì có tổng quỹ lương l ớn h ơn. B ởi v ậy v ừa kích thích họ không ngừng nâng cao tay nghề để nâng cao b ậc l ương c ơ b ản , m ặt kahcs làm cho người lao động quan tâm nhi ều h ơn đ ến k ết qu ả lao đ ọng c ủa mình Song hình thức trả lương này chỉ phù hợp trong đk th ị trường ổn đ ịnh, giá cả không có sự đột biến. Mặt khác áp dụng hình thức này d ễ khuy ến khích ng ười lao động chạy theo doanh số xem nhẹ việc kinh doanh nh ững m ặt hàng có giá trị thấp . Bởi vậy khi áp dụng hình thức trả l ương theo doanh s ố các doanh nghiệp cần chú ý các vấn đề sau: Khi giao doanh số định mức(hoặc doanh số kế hoạch ) phải xác đ ịnh rõ k ết cấu mặt hàng kinh doanh. Phải có quy ước về chất lượng phục vụ, về văn minh thương mại. Hình thức trả lương hỗn hợp: Đây là sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa hình thức trả l ương theo th ời gian và hình thức trả lương theo sản phẩm. Áp dụng hình thức trả l ương này, tiền lương của người lao động được chia thành 2 bộ phân: Một bộ phận cứng:Bộ phận này tương đối ổn định nhằm đảm bảo m ức thu nhập tối thiểu cho người lao động, ổn định đời sống c ủa ng ười lao đ ộngvà gia đình họ.Bộ phận này sẽ quy định được bậc lương cơ bản và ngày công làm việc của người lao động trong mỗi tháng.
  3. Bộ phận biến động: tùy vào năng suất , chất l ượng và hi ệu qu ả lao đ ộng c ủa từng cá nhân người lao động và kết quả hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp . Hình thức trả lương theo thu nhập trong các doanh nghi ệp th ương m ại hi ện nay là một trong những hình thức trả lương h ỗn h ợp này . Theo hình th ức này qu ỹ lương khoán được tính như sau: Quỹ lương phải trả = thu nhập tính lương thực tế * đơn giá tiền l ương Đơn giá tiền lương = tổng quỹ lương kế hoạch/ thu nhập tính lương kế hoạch Trong đó: thu nhập tính lương kế hoạch (hay th ực t ế)= t ổng doanh thu k ế hoạch (hay thực tế) – tổng chi phí vật chất ngoài lương kế hoạch(hay th ực t ế)
Đồng bộ tài khoản