intTypePromotion=1

Bài tập về Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Chia sẻ: Nguyen Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
222
lượt xem
37
download

Bài tập về Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1: Có số liệu về tiền lương phải trả cho công nhân của một doanh nghiệp như sau: Tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất theo kế hoạch là 100.000.000 triệu đồng, thực tế doanh nghiệp đã trả 118.000.000 triệu đồng. Biết rằng sản lượng kế hoạch 10.000 sản phẩm, trong thực tế doanh nghiệp ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập về Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

 1. CHƯƠNG 1 LÝ LU N CHUNG V PHÂN TÍCH HO T NG S N XU T KINH DOANH Bài 1: Có s li u v ti n lương ph i tr cho công nhân c a m t doanh nghi p như sau: Ti n lương ph i tr cho công nhân s n xu t theo k ho ch là 100.000.000 ng, th c t doanh nghi p ã tr 118.000.000 ng. Bi t r ng s n lư ng k ho ch 10.000 s n ph m, trong th c t doanh nghi p t s n lư ng 12.000 s n ph m. Yêu c u: Phân tích tình hình tr lương t i doanh nghi p b ng các phương pháp so sánh Bài 2: Tình hình nguyên v t li u t i m t doanh nghi p như sau: - T n kho nguyên v t li u cu i năm 2006 là 500.000 mét - Trong năm 2007 + Nh p kho nguyên v t li u theo h p ng mua bán v i nhà cung c p là 1.200.000 mét.Nh p kho do mua t các ngu n khác 400.000 mét. + Xu t kho nguyên v t li u dùng dùng s n xu t 1.400.000 mét. + Hao h t ngoài nh m c: 150.000 mét - Trong năm 2008: + Nh p kho trong kỳ 1400.000 mét theo h p ng và theo các ngu n khác là 250.000 mét + Xu t kho dùng s n xu t 1.450.000 mét, hao h t ngoài nh m c 100.000 mét Yêu c u: Hãy dùng phương pháp liên h cân i phân tích các nhân t nh hư ng n ngu n nguyên v t li u. Bài 3: T i doanh nghi p có tài li u v chi phí v t li u s n xu t s n ph m như sau: Ch tiêu K ho ch Th c hi n S lư ng s n ph m s n 1000 1.100 xu t (cái) M c tiêu hao v t li u 10 9,5 bình quân (kg/sp) ơn giá v t li u ( /kg) 500 600 Yêu c u: Áp d ng phương pháp thay th liên hoàn phân tich m c nh hư ng c a s lư ng s n ph m, m c tiêu hao v t li u và giá v t li u n giá tr s n lư ng s n xu t. 1
 2. Bài 4: Có tài li u m t trư ng h c như sau: Năm Quy t toán chi S h c sinh 2007 420 Tri u ng 700 HS 2008 640 Tri u ng 800 HS Yêu c u: Dùng pp thay th liên hoàn phân tích t ng chi ngân sách năm 2008 so v i năm 2007 và xác nh m c nh hư ng c a các nhân t . Bài 5: Có tài li u v k t qu kinh doanh c a m t doanh nghi p như sau: ơn v tính: 1000.00 0 ng Ch tiêu Năm trư c Năm nay T ng doanh thu bán hang 3.000 3.200 Các kho n gi m tr doanh thu 200 240 Giá v n hàng bán 2.200 2.100 L i nhu n g p 600 860 Yêu c u:Hãy s d ng phương pháp cân i phân tích các nhân t nh hư ng nl i nhu n g p c a doanh nghi p Bài 6: Có tài li u t i m t doanh nghi p như sau: Ch tiêu Tháng 1 Tháng 2 1. Kh i lư ng s n ph m s n xu t (chi c) 1.000 1.100 2. M c gi công cho 1 s n ph m (gi /s n ph m) 10 9,8 3. ơn giá gi công ( ng/gi ) 6.000 6.500 Yêu c u: Dùng phương pháp thay th lien hoàn hãy phân tích m c nh hư ng các nhân t n chi phí ti n lương. 2
 3. Bài 7: M t doanh nghi p có tài li u th ng kê s gi máy ho t ng và chi phí năng lư ng trong 6 tháng như sau: VT: Tri u ng Tháng S gi máy ho t ng Chi phí năng lư ng 1 5.000 520 2 5.800 620 3 5.200 540 4 7.000 680 5 6.100 645 6 6.000 630 Yêu c u: 1. Hãy phân tích cơ c u chi phí năng lương thành bi n phí và nh phí. 2. N u như tháng 7 doanh nghi p ch y 5.500 gi máy thì chi phí năng lư ng là bao nhiêu? Bài 8: Công ty X có tài li u sau: VT: 1.000 ng Ch tiêu K ho ch Th c t Giá tr thành ph m t n u kỳ 1.000.000 1.200.000 Giá tr thành ph m nh p trong kỳ 5.000.000 5.200.000 Giá tr thành ph m xuát bán trong kỳ 4.000.000 3.400.000 Giá tr thành ph m t n cu i kỳ 2.000.000 3.000.000 Yêu c u: B ng phương pháp cân i, hãy xác nh m c nh hư ng c a t ng nhân t n ch tiêu bán hàng trong kỳ. 3
 4. Chương 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH S N XU T Bài 1: Có tài li u m t công ty trong năm như sau: Ch tiêu K ho ch Th c t 1. Giá tr sl s n xu t hàng 1.000 1.025 hóa 2.Giá tr s n xu t hàng hóa 900 880 3.Giá tr s n xu t hàng hóa 900 800 tiêu th 4.Chi phí u tư s n xu t 750 780 Yeâu caàu: 1- Haõy Ñaùnh giaù khaùi quaùt caùc chæ tieâu phaûn aûnh quy moâ saûn xuaát. 2- Phaân tích moái lieân heä gi a các chæ tieâu saûn xuaát. 3- Phaân tích keát quaû saûn xuaát trong moái lieân heä vôùi chi phí ñaàu tö. - Bài 2: Trong kì phân tích, doanh nghi p s n xu t kinh doanh ba lo i m t hàng như sau: Kh i lư ng s n ph m S n ph m ơn v tính K ho ch Th c hi n A Kg 700 750 B T n 600 600 C Mét 1.000 950 Yêu c u : Phân tích k t qu s n xu t theo m t hàng v i thư c o hi n v t. Bài 3: Có tài li u t i m t doanh nghi p s n xu t theo ơn t hàng như sau: M t hàng S n lư ng ơn giá k s n xu t K ho ch Th c t ho ch A 10.000 9.600 20 B 30.000 32.000 16 C 15.000 15.000 12 Yêu c u: 4
 5. 1. ánh giá tình hình hoàn thành k ho ch m t hàng chung c a doanh nghi p 2. ánh giá tình hình hoàn thành k ho ch m t hàng ch y u. Bài 4: Có tài li u t i m t doanh nghi p s n xu t nhi u m t hàng như sau: S n lư ng s n xu t (cái) ơn giá c Gi công m/SP Tên SP KH TT nh ( ) (h) 1 2 3 4 A 1.150 800 12.000 50 B 8.000 8.200 5.000 10 C 500 600 10.000 60 D - 400 6.000 20 Yêu c u: Hãy phân tích nh hư ng c a k t c u m t hàng n giá tr s n lư ng s n xu t. Bài 5: Coù taøi lieäu saûn phaåm K ñöôïc phaân laøm 2 thöù haïng nhö sau: - Ñôn giaù loaïi 1 : 5.000 ñ - Ñôn giaù loaïi 2 : 4.000 ñ Naêm tröôùc saûn xuaát 10.000 SP trong ñoù loaïi 1 chieám 70%.Naêm nay toång soá SP SX 11.500 SP trong ñoù loaïi 1 laø 8.625 SP Yeâu caàu: Söû duïng các phöông phaùp phaân tích baûo ñaûm chaát löôïng SP K ôû doanh nghieäp . Bài 6: Có tài li u v tình hình chi phí s n xu t và chi phí s n ph m h ng t i m t doanh nghi p như sau: ơn v tính: 1000 KÌ TRƯ C KÌ NÀY Tên s n ph m T ng chi phí Chi phí v T ng chi phí Chi phí v s n xu t SP h ng s n xu t SP h ng A 50.000 2.500 45.000 2.340 B 30.000 1.200 40.000 1.400 Yêu c u: Phân tích tình hình ch t lư ng s n xu t. Bài 7: Có s li u v tình hình s n xu t các m t hàng ch y u c a m t doanh nghi p như sau: S n Kh i lư ng s n ph m s n xu t (kg) Giá c nh nh m c gi 5
 6. ph m K ho ch Th c t (1000 ) công / SP (gi ) A 2.000 1.800 250 20 B 3.000 3.200 500 45 C 5.000 4.500 300 30 D 2.500 2.800 400 25 Gi nh doanh nghi p trên s n xu t các m t hàng n nh theo các h p ng ã kí v i khách hàng. Yêu c u: a. ánh giá tình hình s n xu t c a t ng lo i s n ph m và toàn b doanh nghi p. b. Phân tích tình hình s n xu t v m t hàng. c. Phân tích nh hư ng c a k t c u m t hàng n giá tr s n xu t. Bài 8: Có tài li u c a m t doanh nghi p như sau: ơn v tính: 1.000 CP SP h ng không th CP SC SP h ng có S n Giá thành s n xu t s a ch a ư c th s a ch a ư c ph m Kì trư c Kì này Kì trư c Kì này Kì trư c Kì này A 50.000 50.500 100 100 150 100 B 100.000 80.000 150 50 200 220 C 20.000 20.000 0 5 10 0 D 30.000 32.000 12 8 9 16 Yêu c u : Hãy phân tích tình hình ch t lư ng s n ph m trong s n xu t 6
 7. Chương 3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH S D NG CÁC Y U T S N XU T KINH DOANH Bài 1: S d ng tài li u t m t doanh nghi p, có b ng phân tích tình hình s d ng tài s n c nh như sau: ơn v : tri u ng Ký Năm Chênh l ch Ch tiêu Năm nay hi u trư c M c T l Giá tr s n xu t s n lư ng Q 79.500,00 92.460,58 12.960,58 16,30% Nguyên giá bình quân TSC V 9.400,00 9.560,00 160,00 1,70% Hi u su t s d ng TSC H 8,46 9,67 1,21 14,36% Hãy phân tích hi u su t s d ng tài s n c nh s n xu t Bài 2: Có s li u v tình hình cung c p và d tr v t li u cho s n xu t t i m t doanh nghi p trong m t kỳ như sau: Ch tiêu ơn v tính K ho ch Th c hi n 1. Kh i lư ng s n ph m s n xu t Cái 12.000 12.500 2. M c tiêu hao NVL 1 s n ph m Kg 20 19 3. T ng m c tiêu hao Kg 240.000 237.500 4. V t li u t n kho u kỳ Kg 12.500 12.500 5. V t li u thu mua trong kỳ Kg 240.500 239.00 6. V t li u t n kho cu i kỳ Kg 13.000 14.000 Hãy phân tích m c nh hư ng c a các nhân t t i kh i lư ng s n ph m s n xu t. Bài 3: T s li u c a m t doanh nghi p s n xu t, ta l p ư c b ng phân tích như sau: ơn v : tri u ng Ký Năm Chênh l ch Ch tiêu Năm nay hi u trư c M c T l Giá tr s n xu t s n lư ng Q 465.000 485.440 +20.440 +4,40% T ng chi phí v t li u C 215.000 218250 +3.250 +1,51% Hi u su t s d ng H 2,16 2,22 +0,06 +2,84% 7
 8. Bài 4: Hãy phân tích tình hình hoàn thành k ho ch s d ng s lư ng lao ng c a doanh nghi p X qua b ng s li u sau: Ch tiêu ơn v tính K ho ch Th c hi n Giá tr s n lư ng s n ph m Tri u ng 5.000 5.250 S lư ng lao ng bq theo danh sách Ngư i 2.000 2.015 Trong ó: + Công nhân s n xu t Ngư i 1.600 1.650 + Nhân viên Ngư i 400 365 Bài 5: T i 1 doanh nghi p có các s li u sau: Ch tiêu ơn v tính Kỳ trư c Kỳ này S công nhân bình quân Ngư i 600 580 T ng s ngày làm vi c trong năm Ngày 149.760 153.816 T ng s gi làm vi c trong năm Gi 1.123.200 1.138.238 Năng su t lao ng bình quân gi 1.000 /gi 200 225 Yêu c u: Hãy phân tích m c nh hư ng c a các nhân t tác ng t i s tăng gi m giá tr s n xu t s n lư ng kỳ này so v i kỳ trư c. Bài 6: Hãy phân tích tình hình bi n ng v lao ng và năng su t lao ng c a m t doanh nghi p qua s li u sau: Ch tiêu ơn v tính Kỳ trư c Kỳ này 1. Giá tr s n lư ng 1.000 100.500.000 102.605.760 2. S CNSX bình quân năm Ngư i 750 820 3. S nhân viên gián ti p bq năm Ngư i 210 205 4. S ngày làm vi c bq năm 1 CN Ngày 265 260 5. S gi làm vi c bq ngày 1 CN Gi 7,6 7,8 Bài 7: T i 1 doanh nghi p có các s li u sau: Ch tiêu ơn v tính 2005 2006 1. S CNSX bình quân năm Ngư i 450 470 2. T ng s ngày làm vi c trong năm Ngày 126.500 126.000 3. T ng s gi làm vi c trong năm Gi 961.400 995.400 4. Năng su t lao ng bình quân gi 1.000 /gi 100 105 8
 9. Yêu c u: Hãy dùng phương pháp phân tích nhân t tính m c nh hư ng c a các nhân t thu c v y u t lao ng tác ng n s tăng gi m c a giá tr s n lư ng năm 2006 so v i năm 2005. Bài 8: Trong m t h p ng gia công xu t kh u, công ty ã tho thu n v i bên d t hàng gia công là xu t kh u 500.000 s n ph m Y. Theo quy cách s n ph m ã ư c tho thu n, nh m c tiêu hao nguyên v t li u A cho s n ph m Y là 5kg/sp. Tình hình t n kho nguyên v t li u A u kỳ c a công ty là 50.000 kg, c n d tr g i u cho h p ng ti p theo là 100.000 kg. Th c t công ty ã nh p v 2.525.000 kg, t n cu i kỳ là 75.000 kg. Hãy xác nh và phân tích m c nh hư ng c a các nhân t v cung ng nguyên v t li u th c hi n h p ng gia công xu t kh u t i công ty. Bài 9: T i 1 doanh nghi p xu t nh p kh u có các s li u v tình hình cung ng nguyên v t li u cho h p ng gia công xu t kh u như sau: Ch tiêu ơn v tính K ho ch Th c hi n 1. S lư ng nguyên li u t n u kỳ Mét 10.000 5.800 2. S lư ng nguyên li u nh p trong kỳ Mét 300.200 33.816 3. S lư ng nguyên li u t n cu i kỳ Mét 10.200 7.116 4. Tiêu hao nguyên li u bình quân /sp Mét/sp 30 32,5 Yêu c u: Hãy phân tích m c nh hư ng c a các nhân t v cung ng v t li u s n xu t s n ph m theo h p ng gia công xu t kh u. Bài 10: Có tài li u v tình hình s d ng máy móc thi t b t i 1 doanh nghi p như sau: Ch tiêu ơn v nh m c Th c t 1. S lư ng máy móc s d ng bq trong năm Cái 120 118 2. S ngày làm vi c bình quân trong năm Ngày 260 280 3. S gi làm vi c bình quân m t ngày Gi 18 18,5 4. S n lư ng bình quân m i gi máy Kg 20 19 Yêu c u: Hãy dùng phương pháp phân tích nhân t phân tích m c nh hư ng c a các nhân t trên n kh i lư ng s n ph m s n xu t c a doanh nghi p trong năm. 9
 10. Bài 11: Có các s li u v tình hình s d ng nguyên v t li u t i 1 ơn v như sau: Ch tiêu ơn v nh m c Th c t 1. S lư ng nguyên v t li u t n kho u kỳ Kg 20.000 11.080 2. S lư ng nguyên v t li u t n kho cu i kỳ Kg 26.000 28.000 3. S lư ng nguyên v t li u mua trong kỳ Kg 506.000 562.520 4. Tiêu hao nguyên v t li u bình quân 1 sp Kg/cái 20 22 Yêu c u: Hãy phân tích m c nh hư ng c a các nhân t thu c v nguyên v t li u tác ng t i s tăng gi m kh i lư ng s n ph m s n xu t gi a th c t và nh m c. Bài 12: Có tài li u v m i quan h gi a thi t b s n xu t và tài s n c nh c a m t doanh nghi p như sau: ơn v Ký Ch tiêu Năm trư c Năm sau tính hi u 1. T ng giá tr s n xu t s n lư ng 1.000 Q 48.000.000 53.760.000 2. Giá tr bình quân TSC dùng vào sx 1.000 Φs 1.200.000 1.280.000 3. Giá tr thi t b sx bq dùng vào sx 1.000 Φtb 600.000 625.500 4. Hi u su t s d ng TSC Hs 40 42 5. Hi u su t s d ng thi t b sx Htb 80 85,95 6. T ph n TBSX trong TSC % dtb 50 48,87 Yêu c u: Phân tích nh ng nguyên nhân nh hư ng t i s bi n ng hi u su t s d ng tài s n c nh c a doanh nghi p. 10
 11. Chương 4 PHÂN TÍCH CHI PHÍ S N XU T VÀ GIÁ THÀNH S N PH M Bài 1:Có tài li u t i m t doanh nghi p như sau: ơn v tính: tri u ng CH TIÊU K HO CH TH C HI N Doanh thu 5.000 6.000 Giá v n hàng bán 4.000 4.800 T su t giá v n hàng bán 80,00% 80,00% Chi phí ho t ng 500 550 T su t chi phí 10,00% 9,17% L i nhu n 500 650 T su t l i nhu n 10,00% 10,83% Yêu c u : Phân tich tình hình th c hi n chi phí c a doanh nghi p Bài2: Có tài li u v tình hình s n xu t hai lo i s n ph m A và B c a m t doanh nghi p như sau: Kh i lư ng s n ph m (kg) Giá thành Giá bán 1 S n ph m K ho ch Th c hi n 1kg (1.000 ) kg (1.000 ) S n ph m X Lo i 1 70 75 20 40 Lo i 2 30 25 20 30 S n ph m Y Lo i 1 125 135 40 70 Lo i 2 25 15 40 55 Yêu c u: Phân tích m i quan h gi a giá thành và ch t lư ng s n ph m. Bi t r ng: Giá thành và giá bán s n ph m th c hi n không i so v i k ho ch Bài 3: Có tài li u v tình hình s n xu t hai lo i s n ph m M và N c a m t doanh nghi p như sau: Kh i lư ng SP Giá bán bq S n Giá thành (ng / chi c) (chi c) (ng /chi c) ph m KH TH KH TH KH TH M 100 150 20 25 30 40 N 150 180 40 42 60 70 11
 12. Yêu c u: Phân tích m i quan h gi a giá thành và ch t lư ng s n ph m. Bài 4: Có tài li u v chi phí s n xu t chung c a m t doanh nghi p trong 6 tháng u năm như sau: N i dung chi ti t K ho ch ( ng) Th c hi n ( ng) 1.Các y u t chi phí bi n i 10.000.000 10.500.000 -V t li u ph 4.000.000 3.500.000 -Nhiên li u 3.000.000 3.400.000 - i n , nư c 3.000.000 3.600.000 2.Các chi phí c nh. 40.000.000 41.500.000 -Chi phí kh u hao TSC 28.000.000 31.000.000 -Ti n lương nhân viên 2.000.000 1.500.000 -Ti n thuê nhà xư ng 10.000.000 9.000.000 3.T ng c ng chi phí s n xu t chung 50.000.000 52.000.000 Yêu c u: Hãy phân tích chi phí n xu t chung c a doanh nghi p trong 6 tháng u năm. Bi t r ng k ho ch doanh nghi p có i u ch nh theo t l hoàn thành k ho ch 110%. 12
 13. Chương 5 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU TH VÀ L I NHU N Bài 1: Có s li u v tình hình kinh doanh t i m t doanh nghi p như sau: ơn v tính: tri u ng S lư ng s n CP tiêu th Thu su t S n ph m tiêu ơn giá bán ơn giá v n ơn v s n thu x.kh u ph m th ph m KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH A 150 160 10 9,8 6,5 6,4 0,4 0,3 5% 4% B 200 190 25 25 15,5 16 1,5 1,8 2% 2% C 45 50 19 22 15 15 1,5 1,3 5% 10% Yêu c u: Phân tích tình hình l i nhu n c a doanh nghi p 13
 14. Chương 6 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Bài 1: Các báo cáo tài chính c a m t công ty trong nh ng năm g n ây cung c p m t s thông tin ch y u như sau: ơn v tính: tri u ng Năm th Ch tiêu 1 2 3 4 T ng tài s n 1.200 1.250 1.255 1.486 N 0 0 0 0 Doanh thu thu n 1.800 1.900 1.950 2.200 L i t c sau thu 200 180 - 50 220 1.Tính các ch tiêu doanh l i tài s n, doanh l i tiêu th , doanh l i v n t có, và vòng quay tài s n. T ó hãy ưa ra nh n xét v m c thay i qua các năm. 2. Gi s công ty s d ng 25% n vay, và s thay i phương th c tài tr không làm thay i v doanh thu và l i nhu n. K t qu c a câu 1 s thay i ra sao. B n có nh n xét gì v s thay i ó. Bài 2: Vì m t sơ su t nào ó, trên các b ng báo cáo tài chính c a m t công ty b thi u m t s thông tin. Hãy dùng s li u b sung sau hoàn thành các báo cáo tài chính còn thi u sót ó. T s thanh toán hi n th i: 3 l n Vòng quay t n kho: 3 vòng T s n : 50% Kỳ thu ti n bình quân: 45 ngày Doanh l i tiêu th : 7% Lãi g p trên t ng tài s n: 40% B ng cân i k toán: VT: tri u ng Tài s n S ti n Ngu n v n S ti n Ti n 500 Kho n ph i tr 400 Các kho n ph i thu ? Thương phi u ? T n kho ? N tích lu 200 TSC thu n ? N dài h n ? V n t có 3.750 T ng c ng ? T ng c ng ? 14
 15. B ng k t qu kinh doanh VT: tri u ng Ch tiêu S ti n Doanh thu thu n 8.000 Giá v n hàng bán ? L it cg p ? Chi phí kinh doanh ? Chi phí lãi vay 400 L i t c trư c thu ? Thu thu nh p (28%) ? L i t c sau thu ? Bài 3: Hãy hoàn thành b ng cân i k toán c a m t công ty dư i ây: B ng cân i k toán VT: tri u ng Tài s n S ti n Ngu n v n S ti n Ti n ? Kho n ph i tr ? Các kho n ph i thu ? N dài h n 70.000 T n kho ? V n c ph n ? TSC thu n ? L i nhu n l i 8.000 T ng c ng 400.000 T ng c ng 400.000 T s n : 70% Vòng quay tài s n: 1,6 vòng Kỳ thu ti n bình quân:35 ngày T s thanh toán nhanh: 0,8 l n Vòng quay t n kho: 4 vòng T l lãi g p: 26% Bài t p 4: Có s li u trên các báo cáo tài chính c a m t công ty như sau: B ng cân i k toán ơn v tính: 1.000.000.000 ng Tài s n 2008 2007 Ngu n v n 2008 2007 Ti n m t 45 95 Các kho n ph i tr 100 95 u tư ng n h n 0 61 N tích lu 90 40 Các kho n ph i thu 177 130 Vay ng n h n 25 95 T n kho 455 320 N dài h n 155 40 Tài s n c nh thu n 660 295 C ph n thư ng 385 225 Nguyên giá 890 450 L i nhu n l i 570 405 Kh u hao 245 160 T ng c ng 1.325 905 T ng c ng 1.325 905 15
 16. B ng báo cáo k t qu kinh doanh năm 2008 ơn v tính: 1.000.000.000 ng Ch tiêu S ti n Doanh thu thu n 2.750 Giá v n hàng bán 1.780 Chi phí kinh doanh 610 L i t c trư c thu và lãi 360 Chi phí lãi vay 206 L i t c trư c thu 154 Thu thu nh p 94 L i t c sau thu 60 a. Xác nh t l chia c t c năm 2008 c a công ty. b. Các t s trung bình c a ngành là: Doanh l i v n t có 20%, vòng quay tài s n 1,8 l n, doanh l i tiêu th 5,5%. Tính t s n c a ngành. c. ánh giá tình hình tài chính c a công ty. 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2