intTypePromotion=1

Trắc nghiệm hóa hữu cơ luyện thi và những quy tắc

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
535
lượt xem
305
download

Trắc nghiệm hóa hữu cơ luyện thi và những quy tắc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm hóa hữu cơ luyện thi và những quy tắc giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa hữu cơ luyện thi và những quy tắc

  1. PHAÀN BA HOAÙ HOÏC HÖÕU CÔ I . Nhöõng quy taéc vaø khaùi nieäm cô baûn cuûa hoaù hoïc höõu cô 1/ Hoaù hoïc höõu cô nghieân cöùu : a) Taát caû caùc hôïp chaát trong thaønh phaàn coù chöùa cacbon b) Ña soá caùc hôïp chaát cuûa cacbon vaø daãn suaát cuûa chuùn g c) Caùc hôïp chaát coù trong thaønh phaàn cuûa cô theå soáng d) Phaûn öùng hoaù hoïc xaûy ra trong cô theå soáng 2/ YÙ nghóa to lôùn trong söï phaùt trieån cuûa hoaù hoïc höõu cô laø laàn ñaàu tieân toång hôïp ñöôïc hôïp chaát höõu cô töø hôïp chaát voâ cô . Haõy tìm söï töông öùng giöõa teân nhaø baùc hoïc vaø teân hôïp chaát höõu cô laàn ñaàu tieân toång hôïp ñöôïc : 1, Bectoâleâ a) Axit axetic 2, Butler b) Ure 3, Vioâlerop c) Ñöôøng 4, Kolbe d) Chaát beùo 3/ Coù caùc chaát sau : CH4, CO, HCHO, CaC2, CO2, H2CO3, CH3COOH. Chuùng ñeàu laø nhöõng hôïp chaát höõu cô. Coù bao nhieâu keát luaän sai ? a) 1 b) 2 c) 4 d) 3 4/ Moät trong nhöõng ñieåm cuûa thuyeát Butleâroâp veà caáu taïo hoaù hoïc laø : a) Tính chaát cuûa caùc chaát phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn phaân töû vaø thöù töï lieân keát cuûa caùc nguyeân töû trong phaân töû. b) Nguyeân töû cuûa caùc nguyeân toá trong phaân töû caùc chaát coù hoaù trò xaùc ñònh. c) Tính chaát cuûa caùc chaát phuï thuoäc vaøo söï lieân keát cuûa caùc nguyeân töû trong phaân töû. d) Caùc phaân töû hôïp chaát höõu cô khaùc nhau coâng thöùc thöïc nghieäm. Haõy chæ ra ñieåm sai. 5/ Ñaëc ñieåm cô baûn cuûa caùc hôïp chaát höõu cô laø : a) Lieân keát giöõa caùc nguyeân töû laø lieân keát coäng hoaù trò b) Soá oxi hoaù cuûa cacbon trong caùc hôïp chaát coù giaù trò khoâng ñoåi c) Khi ñun noùng ñeán 600oC, caùc hôïp chaát höõu cô bò phaân huyû vaø chaùy thaønh than d) Hieän töôïng ñoàng phaân laø raát phoå bieán Haõy chæ ra ñieåm sai. 6/ Moät maãu thöû, coâ laäp töø daàu thoâ baèng söï chöng caát phaân ñoaïn, ñöôïc phaân tích keát hôïp giöõa saéc kí khí vaø khoái phoå, cho thaáy coù chöùa moät hôïp chaát vôùi caáu taïo phaân töû sau C3H7 CH3 CH3 CH CH CH2 C CH3
  2. C3H7 C2H5 Lieân ñoaøn Quoác teá Hoaù hoïc Thuaàn tuyù vaø ÖÙng duïng (IUPAC ) ñaõ giôùi thieäu qui taéc ñoïc teân caùc hôïp chaát höõu cô döïa treân caáu truùc phaân töû töø naêm 1892. Teân IUPAC ñuùng cuûa chaát treân laø gì ? a) 2 – etyl – 2 – metyl – 4,5 – ñipropylhexan b) 3,3 – ñimetyl – 4,5 – ñipropylhepan c) 2 – etyl – 2,5 – ñimetyl – 4 – propyloctan d) 3,3,6 – trimetyl – 5 – propylnonan 7/ Neáu khi phaù vôõ kieân keát coäng hoaù trò trong phaân töû caùc chaát phaûn öùng , caëp electron duøng chung ñöôïc chia ñeàu cho caùc nguyeân töû thì nhöõng phaàn töû ñöôïc taïo thaønh coù electron ñoäc thaân goïi laø : a) Ion b) Goác töï do c) Cation d) Anion 8/ Nhöõng loaïi phaûn öùng höõu cô maø saûn phaåm phaûn öùng phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn chaát phaûn öùng bao goàm phaûn öùng : a) Truøng hôïp b) Thay theá c) Keát hôïp d) Phaân li 9/ Nhöõng phaûn öùng rieâng bieät chæ coù trong hoaù hoïc höõu cô laø : a) Phaûn öùng truøng hôïp b) Phaûn öùng ñoàng truøng hôïp c) Phaûn öùng nhieät phaân d) Phaûn öùng truøng ngöng Haõy chæ ra ñieåm sai 10/ Trong daõy : NH3, CL2, BR-, I-, H2O, H+ coù bao nhieâu phaàn töû thuoäc nhoùm taùc nhaân cho electron( hay nhoùm taùc nhaân nucleâoâphin ) ? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 11/ Trong daõy : H+, Ca2+, I-, BR2, H2O, Na+ coù bao nhieâu phaàn töû thuoäc nhoùm taùc nhaân nhaän electron( hay nhoùm taùc nhaân eâleâctroâphin ) ? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 12/ Nhoùm nguyeân töû xaùc ñònh tính chaát ñaëc tröng cuûa moät loaïi hôïp chaát höõu cô ñöôïc goïi laø : a) Nhoùm ñoàng ñaúng b) Goác töï do c) Nhoùm chöùc d) Boä phaän caáu truùc 13/ Cho coâng thöùc caáu taïo cuûa hai chaát : CH3 – CH2 – OH ; CH3 – O – CH3, ñaây laø hai chaát : a) Ñoàng ñaúng b) Xeton c) Ñoàng phaân d) Röôïu
  3. 14/ Nhöõng hôïp chaát gioáng nhau veà thaønh phaàn vaø caáu taïo hoaù hoïc, nhöng phaân töû khaùc nhau moät hay nhieàu nhoùm ( – CH2 – ) ñöôïc goïi laø : a) Ñoàng phaân b) Ñoàng ñaúng c) Gioáng nhau d) Hiñrocacbon 15/ Trong daõy ñoàng ñaúng cuûa metan khoâng coù chaát : a) C6H12 b) C40H82 c) 16/ Nhöõng chaát coù thaønh phaàn phaân töû gioáng nhau, nhöng khaùc nhau veà caáu taïo, do ñoù daãn ñeán coù tính chaát khaùc nhau ñöôïc goïi laø : a) Ñoàng phaân b) Ñoàng vò c) Ñoàng ñaúng d) Gioáng nhau 17/ Caùc kieåu ñoàng phaân ñöôïc quy veà 2 daïng chung laø : a) Ñoàng phaân maïch cacbon vaø ñoàng phaân theo vò trí cuûa lieân keát boäi b) Ñoàng phaân nhoùm chöùc vaø ñoàng phaân theo vò trí cuûa lieân keát ñoâi c) Ñoàng phaân caáu truùc vaø ñoàng phaân khoâng gian d) Ñoàng phaân ñeàu ñaën vaø ñoàng phaân khoâng ñeàu ñaën 18/ Ñoàng phaân khoâng gian laø : a) Ñoàng phaân vò trí nguyeân töû hiñro trong phaân töû b) Ñoàng phaân lieân keát ñoâi c) Ñoàng phaân maïch cacbon trong khoâng gian d) Ñoàng phaân cis – trans 19/ Ñoàng phaân caáu truùc laø : a) Ñoàng phaân caáu taïo maïch cacbon b) Ñoàng phaân vò trí lieân keát boäi trong phaân töû c) Ñoàng phaân nhoùm chöùc trong phaân töû d) Ñoàng phaân traïng thaùi phaân töû trong khoâng gian 20/ Ba daïng ñoàng phaân ( ortho, metan, para ) coù ôû : a) Phenol b) Crezol c) Benzen d) Etanol 21/ Ñoàng phaân laäp theå coù ôû : a) Axit beùo b) Axit fomic c) Axit  - amino axetic d) Axit oleic 22/ Nhöõng chaát coù ñoàng phaân vò trí nhoùm chöùc trong phaân töû laø : a) Clorometan vaø bromometan b) 2 – cloropropan vaø 1 – cloropropan c) Clorometan vaø clorofom d) Hiñro clorua vaø hiñro bromua
  4. 23/ Ví duï veà ñoàng phaân vò trí lieân keát boäi trong phaân töû höûu cô laø : a) 2 – metyl butan vaø 2,2 – ñimetyl propan b) Pentin vaø penten c) Axit crotonic vaø axit vinyl axetic d) Butanol – 1 vaø butanol – 2 24/ Ví duï veà ñoàng phaân maïch cacbon trong phaân töû hôïp chaát höõu cô laø : a) Butanol vaø 2 – metylpropanol b) Axit aminoaxetic vaø axit cloroaxetic c) Alinin vaø phenylamin d) Pentan vaø amin 25/ Caùc chaát ( ghi ôû coät beân phaûi ) thuoäc loaïi chaát höõu cô naøo ( ghi ôû coät beân traùi ) : 1, Ankan a) Xiclohexan 2, Anken b) Axetilen 3, Ankin c) Iso butan 4, Aren d) Isopren 5, Xicloankan e) Xilen 6, Ñien g) 2 – metyl propilen 26/ Caùc chaát ( ghi ôû coät beân phaûi ) thuoäc loaïi chaát höõu cô naøo ( ghi ôû coät beân traùi ) : 1, Röôïu a) Alinin 2, Phenol b) Propanal 3, Anñehit c) Etilen glicol 4, Xeton d) Crezon 5, Amin e) Piriñin 6, Hôïp chaát dò voøng g) Axeton II. HIÑRO CACBON – POLIME 1/ Hiñrocacbon no maïch hôû coù nhöõng teân goïi : a) Ankan b) Hiñrocacbon baõo hoaø c) Paraphin d) Hiñrocacbon etan 2/ Tính chaát ñaëc tröng cuûa metan laø : 1, Chaát khí khoâng maøu; 2, Haàu nhö khoâng muøi; 3, Nheï hôn khoâng khí 2 laàn; 4, Tan toát trong nöôùc; 5, Chaùy cho ngoïn löûa maøu xanh Tham gia caùc phaûn öùng : 6, Theá; 7, Keát hôïp; 8, Ñeà hiñro hoaù; 9, Truøng hôïp. Nhöõng tính chaát naøo sai ? a) 2, 3, 7 b) 4, 6, 7 c) 2, 3, 4, 7, 9 d) Ñuùng caû 3/ Theå tích khoâng khí caàn ñeå ñoát chaùy heát 1 m3 khí thieân nhieân ( 91% CH4, 4% C2H6, 2% H2 vaø 3% N2 ) laø : a) 1000 lit b) 25 m3 c) 9,4 m3 d) 940 lit
  5. 4/ Nguoàn metan chuû yeáu duøng trong toång hôïp höõu cô laø : a) Cacbon b) Khí thieân nhieân c) Nhoâm cacbua d) Daàu moû 5/ Trong phaân töû hôïp chaát 2, 2, 3 – trimetyl pentan, soá nguyeân töû cacbon baäc I, baäc II, baäc III vaø baäc IV töông öùng laø : a) 5, 1, 1 vaø 1 b) 4, 2, 1 vaø 1 c) 1, 1, 2 vaø 4 d) 1, 1, 1 vaø 5 6/ Hai hôïp chaát : 2, 3 – ñimetyl butan vaø 2,2 – ñimetyl butan laø hai chaát : a) Ñoàng phaân b) Ankan c) Ñoàng ñaúng d) Parafin Haõy chæ ra ñieåm sai 7/ Haõy ñieàn vaøo vò trí caùc chöõ caùi ( A, B, C ) baèng nhöõng cuïm töø phuø hôïp : Caùc phaân töû ankan ñaõ ñöôïc baõo hoaø hiñro ñeán ( A ), nguyeân töû cacbon ôû traïng thaùi lai hoaù ( B ) , taát caû caùc lieân keát trong phaân töû ankan laø ( C ) 8/ Coâng thöùc phaân töû toång quaùt cuûa ankan laø : a) CnH2n+1 b) CnH2n -1 c) CnH2n d) CnH2n+2 9/ ÔÛ ñieàu kieän thöôøng, pentañcan ( C15H32 ) laø chaát : a) Khí b) Loûng c) Raén d) Khoâng toàn taïi 10/ Trong phaân töû etan, caùc nguyeân töû lieân keát vôùi nhau baèng : a) Baûy lieân keát  b) Saùu lieân keát  vaø moät lieân keát  c) Saùu lieân keát  vaø moät lieân keát  d) Baûy lieân keát  11/ Moät ankan chaùy hoaøn toaøn trong oxi theo tæ leä theå tích 1 : 6,5 coù coâng thöùc phaân töû laø : a) C3H8 b) C4H10 c) C5H12 d) C5H10 12/ Moät parafin ôû theå khí coù khoái löôïng rieâng ( ôû ñktc ) baèng 3, 839g/l coù coâng thöùc phaân töû laø : a) C4H10 b) C5H12 c) C7H16 d) C6H14 13/ Goïi teân hôïp chaát : CH3 – CH2 – CHCL – CH2 – CH – CHCL – CH3 a) 3 – metyl heptanclro – 2,5 b) 3 – metyl – 2,3 – ñiclorohetan c) Ñicloro isoheptan d) 2,5 – ñicloro – 3 – metylheptan
  6. 14/ Xicloparafin coøn coù nhöõng teân goïi : a) xicloankan b) Xiclan c) Naphten d) Naphtalan 15/ Xiclohexan öùng vôùi coâng thöùc phaân töû toång quaùt : a) CnH2n+2 b) CnH2n c) CnH2n - 2 d) CnH2n-4 16/ Anken coøn coù nhöõng teân goïi : a) Eten b) Hiñrocacbon khoâng no c) Parafin d) Olefin 17/ Lieân keát ñoâi trong phaân töû anken goàm : a) Hai lieân keát  b) Moät lieân keát  vaø moät lieân keát  c) Hai lieân keát  d) Lieân keát coäng hoaù trò 18/ Tính chaát ñaëc tröng cuûa etilen laø : 1, Chaát khí khoâng maøu; 2, Coù muøi nheï; 3, Naëng hôn khoâng khí moät chuùt; 4, Tan ít trong nöôùc; Tham gia caùc phaûn öùng : 5, Keát hôïp; 6, Phaân huyû; 7, Oxi hoaù; 8, Truøng hôïp; 9, Ñoàng phaân hoaù. Nhöõng tính chaát naøo sai ? a) 2, 5, 9 b) 7, 9 c) 3, 6, 9 d) 2, 4, 7, 8 19/ Phaûn öùng coäng hôïp hiñrohalogenua naøo döôùi ñaây xaûy ra traùi vôùi quy taéc Maccopnhicop ? a) CH2 = CH – CH3 + HCL  b) CH3 – CH2 – CH = CH2 + HBr  c) CH2CL – CH = CH2 + HCL  d) CH2 = CH – CH3 + HBr  20/ Tæ khoái cuûa moät hiñrocacbon so vôùi hiñro baèng 21 . Hiñrocacbon ñoù laø : a) C3H6 b) C2H6 c) C2H4 d) C3H8 21/ Tính chaát ñaëc tröng cuûa axetilen laø : 1, chaát khí khoâng maøu; 2, Coù muøi ñaëc tröng; 3, Nheï hôn metan; 4, Tan toát trong nöôùc Tham gia caùc phaûn öùng : 5, Keát hôïp ; 6, Hiñrat hoaù; 7, Oxi hoaù; 8, Theá; 9, Truøng hôïp; 10, Truøng ngöng. Nhöõng tính chaát naøo sai ? a) 3, 8, 10 b) 2, 3, 4, 10 c) 3, 9 d) 5, 6, 7, 8
  7. 22/ Ñeå ñieàu cheá 5,1617 lít axetilen ôû ñktc, hieäu suaát phaûn öùng laø 95% caàn löôïng canxi clobua chöùa 10% taïp chaát laø : a) 17,6 g b) 15,0 g c) 16,54 g d) 20,0 g 23/ 5 – metyl hexin – 2 öùng vôùi coâng thöùc toång quaùt : a) CnH6n b) CnH2n c) CnH2n-2 d) CnH2n+2 24/ Hiñrocacbon coù 2 lieân keát ñoâi ñöôïc goïi laø : a) Hiñrocacbon lieân keát ñoâi b) Hiñrocacbon löôõng cöïc c) Hiñrocacbon ñime d) Hiñrocacbon ñien 25/ Octañien öùng vôùi coâng thöùc toång quaùt : a) CnH2n-2 b) CnH2n+2 c) CnH2n+4 d) CnH2n 26/ Giöõa cao su ñivinyl vaø cao su butañien 1,3 khaùc nhau ôû choã : a) Caáu truùc laäp theå b) Thaønh phaàn cuûa monome ban ñaàu c) Coâng thöùc thoâ cuûa caùc maét xích caáu truùc d) Chæ laø teân goïi thöông maïi 27/ Giöõa hiñrocacbon no vaø hiñrocacbon chöa no khaùc nhau ôû choã : a) Ñoä hoaø tan trong nöôùc b) Tính chaát vaät lí c) Khaù naêng phaûn öùng d) Thaønh phaàn ñònh tính 28/ Hiñrocacbon thôm coøn coù nhöõng teân goïi : a) Benzen b) Xiclo ankan c) Aren d) Hiñrocacbon voøng 29/ Tính chaát ñaëc tröng cuûa benzen laø : 1, Chaát khí khoâng maøu; 2, Coù muøi nheï; 3, Thöïc teá khoâng tan trong nöôùc; 4, Chaùy cho ngoïn löûa khoâng maøu; Tham gia caùc phaûn öùng : 5, Theá; 6, Keát hôïp; 7, Deã daøng bò oxi hoaù; 8, Deã truøng hôïp Nhöõng tính chaát naøo ñuùng ? a) Taát caû b) 3, 4, 5, 8 c) 2, 4, 5, 6 d) 2, 3, 5, 6 30/ Hôïp chaát 1,3 – ñimetylbenzen coù teân goïi khaùc laø : a) Para – xilen b) Crezol c) Meta – xilen d) Ortho – xilen 31/ Soá lieân keát  trong phaân töû benzen baèng : a) 12 b) 18
  8. c) 6 d) 9 32/ Moãi nguyeân töû cacbon trong phaân töû benzen ôû traïng thaùi : a) Kích thích b) Lai hoaù sp2 c) Töï phaân cöïc d) Caân baèng ñoäng 33/ Nhöõng phöông phaùp cheá hoaù daàu moû chuû yeáu laø : a) Crackinh xuùc taùc b) Crackinh baèng nhieät c) Chöng caát d) Cacbon hoaù Phöông phaùp naøo sai ? 34/ Hoãn hôïp goàm caùc hiñrocacbon coù 6 – 10 nguyeân töû cacbon trong phaân töû taïo thaønh: a) Xaêng b) Daàu löûa c) Ligroin d) Daàu gozoin 35/ Saûn phaåm chöng caát daàu moû laø : 1, Mazut; 2, Xaêng; 3, Daàu löûa; 4, Ligroin; 5, Daàu gozoin Haõy xeáp caùc saûn phaåm treân theo thöù töï taêng daàn nhieät ñoä soâi : a) 2, 4, 3, 5, 1 b) 2, 3, 5, 4, 1 c) 4, 3, 2, 1, 5 d) 5, 2, 3, 1, 4 36/ Söï coäng hôïp lieân tieáp cuûa nhöõng phaân töû gioáng nhau taïo thaønh maïch daøi ñöôïc goïi laø : a) Phaûn öùng polime hoaù b) Phaûn öùng ña keát hôïp c) Phaûn öùng keát hôïp d) Phaûn öùng chuoãi 37/ Saûn phaåm cuûa phaûn öùng polime hoaù ñöôïc goïi laø : a) Capron b) Polime c) Chaát deûo d) Hôïp chaát cao phaân töû 38/ Phaân töû polime bao goàm söï laëp ñi laëp laïi cuûa raát nhieàu caùc : a) Monome b) Nguyeân toá c) Ñoaïn maïch d) Maét xích caáu truùc 39/ Quaù trình polome hoaù coù keøm theo söï taïo thaønh caùc phaân töû ñôn giaûn goïi laø : a) Ñime hoaù b) Ñeà polime hoaù c) Truøng ngöng d) Ñoàng truøng hôïp 40/ Soá maét xích caáu truùc laëp laïi trong phaân töû lôùn cuûa polime ñöôïc goïi laø : a) Soá chínhcuûa polime b) Heä soá polime hoaù c) Yeáu toá polime d) Khaû naêng polime hoaù 41/ Soá polime hoaù trong maãu cao su Butañien ( M  40.000 ) baèng : a) 400 b) 550 c) 800 d) 740 42/ Polistien ñöôïc ñieàu cheá : a) Truøng ngöng sitiren b) Truøng hôïp vinyl benzen
  9. c) Ñoàng phaân hoaù stiren d) Töø boät stiren trungtrancbspkt
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2