Trắc nghiệm khách quan hóa hửu cơ P3

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
93
lượt xem
39
download

Trắc nghiệm khách quan hóa hửu cơ P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu trắc nghiệm hóa học được sử dụng ôn thi, ôn tập . Tài liệu mang tính chất tham khảo giúp ích cho việc luyện thi đại học, cao đẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm khách quan hóa hửu cơ P3

 1. Tr c nghi m hóa h u cơ 1 Biên so n: Võ H ng Thái 353. B n ch t c a liên k t hi ro là: a) Liên k t c ng hóa tr gi a hai nguyên t hi ro trong phân t H2 b) L c liên k t gi a ion H+ mang i n tích dương v i ngu n giàu ên t mang i n tích âm c) L c hút tĩnh i n gi a H mang m t ph n i n tích dương v i ngu n giàu i n tích âm mang m t ph n i n tích âm d) T t c u sai 354. Ch n k t lu n không úng: a) T t c rư u ơn ch c no m ch h u nh hơn nư c b) T t c rư u ơn ch c u có tính axit y u hơn nư c c) Do có t o liên k t hi ro nên t t c rư u u có nhi t sôi cao hơn so v i ng phân ete c a nó d) Do t o ư c liên k t hi ro v i nư c nên t t c rư u ơn ch c no u hòa tan ư c trong nư c, trong khi t t c các hi rocacbon u không hòa tan trong nư c 355. 82,5ºC; 108ºC; 117,7ºC là nhi t sôi c a các rư u: (I): Butan-1-ol; (II): 2-Metylpropan-1-ol; (III): 2-Metylpropan-2-ol Nhi t sôi tăng d n c a ba rư u trên là: a) (I) < (II) < (III) b) (III) < (II) < (I) c) (I) < (III) < (II) d) (II) < (I) < (III) 356. un nóng rư u etylic v i H2SO4 m c t nhi t th p n tăng d n nhi t 180ºC nh m ch ehi rat hóa rư u, thu ư c h n h p A g m các ch t khí và hơi. Trong h n h p A có th có bao nhiêu ch t h u cơ? (Cho bi t trong các ch t h u cơ thu ư c có ch t ph n ng ư c v i Na t o khí hi ro) a) 2 ch t b) 3 ch t c) 4 ch t d) 5 ch t 357. A là m t d n xu t monoclo no m ch h mà khi t cháy a mol A thì thu 5a mol CO2. A phù h p v i sơ ph n ng dư i ây (m i mũi tên là m t ph n ng): A  → B (Rư u b c 1)  → D  → E (rư u b c 2) → F  → G (Rư u b c 3) Tên c a A là: a) 1-Clo-2-metylbutan b) 2-Clo-3-metylbutan c) 1-Clo-2,2- imetylpropan d) 1-Clo-3-metylbutan 358. A là m t rư u ng ng rư u alylic. T kh i hơi c a A so v i khí sunfurơ b ng 1,125. Có bao nhiêu công th c c u t o c a A phù h p gi thi t cho trên? (Không tính công th c c u t o c a các rư u không b n) a) 6 b) 5 c) 4 b) 3 (C = 12; H = 1; O = 16; S = 32) 359. H n h p A g m hai rư u cùng dãy ng ng. Th c hi n ph n ng ehi rat hóa hoàn toàn 4,84 gam h n h p A b ng cách un nóng v i dung d ch H2SO4 m c 170ºC, thu ư c h n h p hai olefin có kh i lư ng phân t hơn kém nhau 14 vC. Lư ng h n h p olefin này làm m t màu v a 0,9 lít dung d ch Br2 0,1M. Công th c hai rư u là: a) C2H5OH; C3H7OH b) C3H7OH; C4H9OH c) C4H9OH; C5H11OH d) C5H11OH; C6H13OH (C = 12; H = 1; O = 16)
 2. Tr c nghi m hóa h u cơ 2 Biên so n: Võ H ng Thái 360. A là m t hi rocacbon. T kh i hơi c a A so v i metan b ng 6,5. Công th c phân t c a A là: a) C6H6 b) C8H8 c) C7H14 d) C8H18 (C = 12; H = 1) 361. X là m t hi rocacbon. Phân tích nh lư ng cho th y c m t ph n kh i lư ng H thì có b n ph n kh i lư ng C. X là: a) Propan b) Buta ien-1,3 c) Vinylaxetilen d) Etan (C = 12; H = 1) 362. t cháy h t 2,24 lít khí m t hi rocacbon i u ki n tiêu chu n, thu ư c 8,8 gam CO2. T d ki n này, hi rocacbon trên có th phù h p v i bao nhiêu ch t? a) M t ch t b) Hai ch t c) Ba ch t d) Hơn ba ch t (C = 12; O = 16) 363. A là m t hi rocacbon. t cháy 0,15 mol A r i cho h p th s n ph m cháy vào lư ng nư c vôi trong dư, thu ư c 60 gam k t t a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. S công th c phân t có th có c a A là: a) 6 b) 5 c) 4 d) Ít hơn 4 (C = 12; O = 16; Ca = 40) 364. t cháy h t 2,2 lít hơi hi rocacbon A m ch h (th tích o 27,3ºC; 851,2mmHg). Cho h p th s n ph m cháy vào dung d ch Ba(OH)2 dư, thu ư c 59,1 gam k t t a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. S công th c phân t c a A phù h p v i d ki n trên là: a) 3 b) 4 c) 5 d) Nhi u hơn 5 (Ba = 137; C = 12; O = 16) 365. t cháy 0,01 mol ch t h u cơ A, s n ph m cháy ch g m CO2 và H2O. Cho h p th s n ph m cháy vào bình ng dung d ch Ca(OH)2 có dư. Kh i lư ng bình tăng 3,1 gam, trong bình có xu t hi n 5 gam k t t a. A là: a) C5H10 b) C4H10 c) C5H10On d) C4H8O2 (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 366. Phân tích nh lư ng hai hi rocacbon X, Y cho th y có cùng k t qu : c 1 ph n kh i lư ng H thì có 12 ph n kh i lư ng C. T kh i hơi c a Y so v i hi ro b ng 65. T kh i hơi c a X so v i Y b ng 0,4. Công th c phân t c a X là: a) C2H2 b) C4H4 d) C6H6 d) C8H8 (C = 12; H = 1) 367. A là m t hi rocacbon hi n di n d ng khí i u ki n thư ng. t cháy A, thu u c CO2 và H2O có t l kh i lư ng là m CO2 : m H 2O = 44 : 9. Công th c phân t c a A là: a) C2H2 b) C4H4 c) C3H6 d) (a), (b) (C = 12; O = 16; H = 1) 368. Hi rocacbon A hi n di n d ng khí i u ki n thư ng. T kh i hơi c a A so v i nitơ l n hơn 2. A là: a) C4H10 b) C4H8 c) C5H8 d) Isopren (C = 12; H = 1; N = 14)
 3. Tr c nghi m hóa h u cơ 3 Biên so n: Võ H ng Thái 369. X là m t ch t h u cơ ư c t o b i các nguyên t C, H, O, N. Thành ph n ph n trăm các nguyên t c a X là: 58,537% C; 4,065% H; 11,382% N. Công th c phân t c a X cũng là công th c ơn gi n c a nó. Công th c phân t c a X là: a) C2H5NO2 b) C6H5ON2 c) C6H5O2N d) C6H3O7N3 (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 370. Kh i lư ng riêng c a etilen i u ki n tiêu chu n là: a) 0,9655g/L b) 1,25g/L c) 1,034g/L d) 1,875g/L (C = 12; H = 1) 371. Kh i lư ng riêng c a nitroetan (C2H5NO2) 136,5ºC; 1,2atm là: a) 2,679g/L b) 2,857g/L c) 2,586g/L d) 3,348g/L (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 372. A là m t hi rocacbon. M t th tích hơi A có cùng kh i lư ng v i 6,5 th tích khí metan. Các th tích khí, hơi o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t. A là: a) C7H8 b) C6H6 c) C7H16 d) C8H8 (C = 12; H = 1) 373. Y là m t hi rocacbon m ch h . Hơi Y n ng hơn khí oxi 1,25 l n. Có bao nhiêu công th c c u t o có th có c a Y? a) 1 b) 2 c) 3 d) Nhi u hơn 3 (C = 12; H = 1; O = 16) 374. t cháy hoàn toàn 3 gam ch t h u cơ A, thu ư c 2,24 lít CO2 ( ktc) và 1,8 gam H2O. T kh i hơi c a A l n hơn 3 và nh hơn 4. Công th c phân t c a A là: a) C3H6O3 b) C3H8O3 c) C6H6O d) C4H4O2 (C = 12; H = 1; O = 16) 375. Kh i lư ng m t phân t CO2 là: a) 44 b) 44 gam c) 7,3065.10-23 gam d) T t c u sai (C = 12; O = 16) 376. Th y ngân là kim lo i duy nh t hi n di n d ng l ng i u ki n thư ng. Kh i lư ng riêng c a th y ngân là 13,6 g/mL. T kh i c a th y ngân và t kh i hơi c a th y ngân là: a) 6,917 b) 13,6 g/L và 6,917g/L c) 13,6 và 6,917 d) 8,955 và 6,917 (Hg = 200,6) 377. S nguyên t O có trong 3,42 gam ư ng saccarozơ (saccarose, sucrose, C12H22O11) là: a) 0,11 b) 0,01 c) 0,72.1023 d) T t c u sai (C = 12; H = 1; O = 16) 378. A là m t hi rocacbon. t cháy h t 1 mol A thu ư c 5 mol CO2. S mol H2O trong s n ph m cháy > 5 mol. Khi cho A tác d ng Cl2 theo t l mol 1 : 1 thì ch thu m t s n ph m h u cơ duy nh t (ngoài ra còn có s n ph m vô cơ). A là: a) C5H12 b) Isopentan c) 2,2- imetylpropan d) c (a), (b), (c) 379. A là m t hi rocacbon. t cháy 0,1 mol A thu ư c 0,8 mol CO2 và 0,9 mol H2O. A tác d ng Cl2 theo t l mol nA : nCl 2 = 1 : 1, ch thu m t s n ph m h u cơ. A là:
 4. Tr c nghi m hóa h u cơ 4 Biên so n: Võ H ng Thái a) 2,2,3,3-terametylbutan b) neopentan c) C5H12 d) C8H18 380. Theo danh pháp qu c t IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, Hi p h i Qu c t Hóa h c ng d ng và Thu n túy) thì tên các nhóm th ư c g i theo th t v n. Tên theo IUPAC c a ch t CH3 CH CH CH2 C CH CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 là: a) 3-Etyl-2,5- imetylhept-5-en b) 3,6- imetyl-5-etylhept-2-en c) 5-Etyl-3,6- imetylhept-2-en d) C (a), (b) và (c) 381. H n h p A g m hai hi rocacbon ng ng liên ti p. 2,24 lít h n h p hơi A ( ktc) có kh i lư ng 2,58 gam. Hai hi rocacbon trong h n h p A là: a) Metan, Etan b) Etan, Propan c) Etilen, Propilen d) Axetilen, Propin (C = 12; H = 1) 382. H n h p A g m hai hi rocacbon ng ng liên ti p. t cháy h t 2,24 lít h n h p khí A ( ktc) c n dùng 6,496 lít O2 ( ktc). H p th s n ph m cháy vào bình ng dung d ch xút dư, kh i lư ng bình tăng 11,72 gam. Ph n trăm th tích m i khí trong h n h p A là: a) 30%; 70% b) 40%; 60% c) 50%; 50% d) 80%; 20% (C = 12; H = 1) 383. Xét các ch t: Propen (A); But-1-en (B); But-2-en (C); Isobutilen (D); 2-Metylbut-2-en (E); 3-Metylpent-2-en (F). Ch t nào có ng phân cis, trans? a) (B), (C), (D) b) (B), (D), (E) c) (E), (F) d) (C), (F) 384. Ch n nhi t sôi thích h p cho các ch t: Neopentan (A); Isobutan (B); Pentan (C); Isopentan (D); Butan (E): -11,7ºC; -0,5ºC; ; 9,5ºC; 28ºC; 36ºC a) (A): -0,5ºC; (B): -11,7ºC; (C): 9,5ºC; (D): 28ºC; (E): 36ºC b) (A): 36ºC; (B): 28ºC; (C): 9,5ºC; (D): -11,7ºC; (E): -0,5ºC c) (B): -11,7ºC; (E): -0,5ºC; (A): 9,5ºC; (D): 28ºC; (C): 36ºC d) (A): -11,7ºC; (B): -0,5ºC; (D): 9,5ºC; (E): 28ºC; (C): 36ºC 385. H n h p A g m hai olefin ng ng liên ti p. Th c nghi m cho th y 1,4 gam h n h p A làm m t màu v a 10 mL dung d ch KMnO4 2M. Kh i lư ng m i ch t có trong 1,4 gam h n h p A là: a) 0,84g; 0,56g b) 0,80g; 0,60g c) 0,75g; 0,65g d) 0,92g; 0,48g (C = 12; H = 1) 386. Nung nóng m t ch t A v i vôi tôi xút th y có t o khí metan. A là: a) Natri axetat b) NaOOCCH2COONa c) CH(COONa)3 d) (a), (b), (c) 387. A là m t hi rocacbon. Ph n trăm kh i lư ng C c a A là 83,333%. Công th c phân t c a A là: a) C4H10 b) C5H10 c) C6H14 d) C5H12 (C = 12; H = 1) 388. A là m t hi rocacbon. Ph n trăm kh i lư ng H c a A là 15,789%. A tác d ng Cl2 theo t l mol 1 : 1, trong s n ph m thu ư c ch có m t ch t h u cơ. A là: a) Neopentan b) C8H16 c) (CH3)3CC(CH3)3 d) C8H18
 5. Tr c nghi m hóa h u cơ 5 Biên so n: Võ H ng Thái (C = 12; H = 1) 389. Ph n ng etilen làm m t màu nư c brom. Ch n phát bi u úng: a) ây là m t ph n ng oxi hóa kh b) ây là m t ph n ng c ng ng th i cũng là m t ph n ng oxi hóa kh , etilen b kh b i nư c brom c) ây là m t ph n ng oxi hóa kh trong ó brom ã kh etilen d) ây là m t ph n c ng nên là m t lo i ph n ng trao i 390. Ph n ng propilen tác d ng hi ro có Ni làm xúc tác, un nóng. Ch n phát bi u úng nh t: a) ây là m t ph n ng oxi hóa kh b) ây là m t ph n ng c ng ng th i cũng là m t ph n ng oxi hóa kh , trong ó propilen b kh c) ây là m t ph n ng oxi hóa kh , trong ó hi ro ã oxi hóa propilen d) ây là m t ph n ng c ng nên cũng là m t ph n ng oxi hóa kh 391. A là m t hi rocacbon. Th tích khí propin b ng 2,3 th tích hơi A có cùng kh i lư ng. A là: a) C8H8 b) C7H16 c) C7H8 d) T t c u không úng (C = 12; H = 1) 392. H n h p khí A g m 0,2 mol etilen và 0,3 mol hi ro ư c cho vào m t bình kín có ch a m t ít b t Ni làm xúc tác. Nung nóng bình m t th i gian, thu ư c 0,35 mol h n h p khí B. T kh i hơi c a B và kh i lư ng riêng c a h n h p B i u ki n tiêu chu n là: a) 0,61; 0,79g/L b) 0,50; 0,82g/L c) 0,75; 0,95g/L d) 0,67; 0,86g/L (H = 1; C = 12) 393. H n h p khí A g m 0,2 mol propen và 0,3 mol hi ro ư c d n qua ng s có ch a b t Ni là xúc tác nung nóng, thu ư c h n h p khí B g m 0,35 mol. Hi u su t ph n ng c ng gi a propen v i hi ro là: a) 50% b) 75% c) 80% d) 100% (C = 12; H = 1) 394. V i ph n ng propilen làm m t màu tím c a dung d ch kali pemanganat, t o rư u a ch c và có t o ch t không tan mangan ioxit có màu nâu en. T ng h s ng trư c các ch t c a ph n ng này là: a) 12 b) 14 c) 16 d) 18 395. Nguyên nhân c a hi n tư ng ng phân cis, trans trong anken là: a) Do anken có c u t o khác nhau m c dù có cùng công th c phân t b) Do c u t o trong không gian c a hai anken khác nhau c) Do hai anken có cùng công th c phân t nhưng có công th c c u t o trong không gian khác nhau d) Do không có s quay t do quanh liên k t ôi C=C 396. H n h p khí A g m 6,72 lít iosobutilen và 4,48 lít hi ro ư c d n qua ng s nung nóng có ch a b t Ni làm xúc tác. Sau ph n ng thu ư c 7,616 lít h n h p khí B. T t c th tích u o i u ki n tiêu chu n. Hi u su t ph n ng c ng trên b ng bao nhiêu? a) 80% b) 85% c) 95% d) 100%
 6. Tr c nghi m hóa h u cơ 6 Biên so n: Võ H ng Thái (C = 12; H = 1) 397. Khi em hi rat hóa isobutilen, có axit vô cơ làm xúc tác, un nh , thì: a) Thu ư c m t s n ph m rư u b) Thu ư c hai s n ph m rư u c) Thu ư c rư u isobutylic nhi u (s n ph m chính), rư u tert.butylic ít (s n ph m ph ) d) Thu ư c hai rư u có hàm lư ng nhi u ít khác nhau 398. Th c hi n ph n ng ehi rat hóa 3-metylbutan-2-ol b ng cách un nóng rư u này v i H2SO4 m c 170ºC thì thu ư c ch t h u cơ nào? a) 2-Metylbut-2-en b) Ch y u là 2-Metylbut-1-en c) M t ete d) Ch y u là 2-Metylbut-2-en 399. A là m t hi rocacbon ch a 84% kh i lư ng cacbon trong phân t . A có bao nhiêu ng phân? a) 5 b) 7 c) 9 d) Nhi u hơn 9 (C = 12; H = 1) 400. A là m t olefin. t cháy 1 mol A thu ư c 5 mol CO2. Có th vi t ư c nhi u nh t bao nhiêu ph n ng trùng h p A phù h p v i d ki n này? a) 4 b) 5 c) 6 d) nhi u hơn 6 401. A là m t d n xu t monoclo no m ch h . Khi t cháy h t 1 mol A, thu ư c 5 mol CO2. A phù h p sơ : A dd NaOH, tº B (rư u b c 1) H2SO4( ), 170ºC C H2O, H+, tº D (rư u b c 2) D H2SO4( ), 170ºC E H2O, H+, tº F (rư u b c 3) A là: a) C5H11Cl b) 2-Clo-3-metylbutan c) 1-Clo-2-metylbutan d) 1-Clo-3-metylbutan 402. H n h p A g m hai rư u ng ng liên ti p. un nóng 3,42 gam h n h p A v i H2SO4 m c 170ºC ehi rat hoàn toàn, thu ư c h n h p hai olefin. H n h p olefin này làm m t màu v a lư ng nư c brom có hòa tan 8 gam Br2. Kh i lư ng m i rư u có trong 3,24 gam h n h p A là: a) 1,2 gam; 2,22 gam b) 1,8 gam; 1,62 gam c) 0,9 gam; 2,52 gam d) 1,5 gam; 1,92 gam (C = 12; H = 1; O = 16; Br = 80) 403. Th c hi n ph n ng cracking 5,8 gam isobutan, thu ư c h n h p A g m ba hi rocacbon. Lư ng h n h p A này làm m t màu v a 60 mL dung d ch KMnO4 1M. Coi s cracking ankan ch t o ra ankan khác và anken. Hi u su t ph n ng cracking isobutan là: a) 50% b) 70% c) 90% d) 100% (C = 12; H = 1) 404. H n h p A g m hai hi rocabon ng ng liên ti p. t cháy hoàn toàn a gam h n h p A r i cho s n ph m cháy h p th h t vào dung d ch X có hòa tan Ba(OH)2 dư, thu ư c
 7. Tr c nghi m hóa h u cơ 7 Biên so n: Võ H ng Thái 55,16 gam k t t a và dung d ch Y. Kh i lư ng dung d ch Y nh hơn kh i lư ng dung d ch X là 36,9 gam. Công th c phân t hai hi rocacbon trong h n h p A là: a) C4H10, C5H12 b) C5H12, C6H14 c) C4H8, C5H10 d) C3H8, C4H10 (C = 12; H = 1; Ba = 137; O = 16) 405. Ch t hexa-2,4- ien có bao nhiêu công th c c u t o? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 406. Ch t 2-metylhexa-2,4- ien có bao nhiêu công th c c u t o? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 407. A là m t hi rocacbon m ch h . Khi t cháy 0,5 mol A, thu ư c 44,8 lít CO2 ( ktc). Trong s n ph m cháy, th tích hơi nư c b ng th tích khí CO2 ( o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t). D a vào d ki n này, A có th ng v i bao nhiêu ch t? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 408. dài liên k t gi a C v i C trong ba phân t etan (C2H6), etilen (C2H4), axetilen (C2H2): a) B ng nhau b) Không b ng nhau c) Trong etan dài nh t, trong axetilen ng n nh t d) Trong axetilen dài nh t, trong etan ng n nh t, còn trong etilen trung gian 409. Trùng h p 2m3 etilen ( ktc), thu ư c 2kg nh a polietilen. Hi u su t ph n ng trùng h p etilen là: a) 100% b) 90% c) 80% d) 70% (C = 12; H = 1) 410. M t h c sinh v hai công th c: A A' A B' C C C C A B' A A' Ch n phát bi u úng nh t: a) ây là m t ch t b) ây là hai ch t khác nhau vì hai công th c c u t o này khác nhau, chúng không ch ng khít lên nhau ư c, vì không có s quay t do quanh liên k t ôi C=C c) ây là hai ch t ng phân cis, trans vì có cùng công th c phân t (CA2A’B’), nhưng khác nhau công th c c u t o trong không gian d) T t c u không phù h p 411. V i hai công th c sau: A A' A B' C C C C B B' B A' Ch n phát bi u úng nh t: a) ây là m t ch t b) ây là hai ch t c) Hai ch t này không ng phân d) ây là hai ch t ng phân
 8. Tr c nghi m hóa h u cơ 8 Biên so n: Võ H ng Thái 412. V i hai công th c: A A' A B' CH CH CH CH B B' B A' a) ây là hai ch t ng phân b) ây là m t ch t c) ây là hai ch t ng phân l p th d) ây là hai ch t ng phân cis, trans 413. H n h p khí A g m 0,1 mol buta-1,3- ien và 0,2 mol hi ro ư c d n qua ng s ng b t Ni làm xúc tác un nóng, thu ư c h n khí B g m b n ch t là butan, but-1-en, buta- 1,3- ien và hi ro. T kh i hơi c a h n h p B b ng 1,25. Hi u su t ph n ng buta-1,3- ien c ng hi ro là: a) 70% b) 80% c) 90% d) 95% (C = 12; H = 1) 414. T kh i hơi và kh i lư ng riêng c a buta ien-1,3 (buta-1,3- ien) ktc là: a) 1,862; 1,862 g/L b) 1,862; 2,41 c) 1,862; 2,41 g/L d) 1,931; 2,5 g/L (C = 12; H = 1) 415. Isopren (2-Metylbuta-1,3- ien) là m t ch t l ng không màu, r t d bay hơi và b c cháy. Isopren có kh i lư ng riêng 0,681 g/cm3. Kh i lư ng cao su isopren thu ư c khi trùng h p 1m3 isopren, hi u su t 90%, là: a) 612,9 kg b) 612,9 g c) 756,7 kg d) 3 035,7 g 416. Tên c a ch t có CTCT dư i ây theo danh pháp qu c t (IUPAC, chú ý là tên nhóm th c tru c sau theo th t v n) CH3 C C CH CH CH CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 a) 3,5- ietyl-2,4- imetylhepta-2,6- ien b) 3,5- ietyl-4,6- imetylhepta-1,5- ien c) 4,6- imetyl-3,5- ietylhepta-1,5- ien d) 2,4- imetyl-3,5- ietylhepta-2,6- ien 417. Khi cho buta ien-1,3 (buta-1,3- ien) c ng brom thì có th thu ư c t i a bao nhiêu s n ph m c ng? a) 3 b) 2 c) 1 d) 4 418. Khi cho isopren c ng brom thì trên nguyên t c có th thu ư c t i a bao nhiêu s n ph m c ng? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 419. H n h p A g m hai anka ien liên h p ng ng k ti p. 1,76 gam h n h p A c ng hi ro t o ankan tương ng thì ph i c n dùng 1,344 lít khí hi ro ( ktc). Kh i lư ng m i ch t có trong 1,76 gam h n h p A là: a) 0,54g; 1,22g b) 1,36g; 0,40g c) 1,08g; 0,68g d) 0,81g; 0,95g (C = 12; H = 1) 420. H n h p A g m hai anka ien ng ng liên ti p. 1,41 gam h n h p A ph n ng v i nư c brom t o s n ph m c ng brom ch g m liên k t ơn (d n xu t tetrabrom c a ankan)
 9. Tr c nghi m hóa h u cơ 9 Biên so n: Võ H ng Thái thì c n dùng 100 mL dung d ch Br2 0,6M. Ph n trăm s mol m i ch t trong h n h p A là: a) 40%; 60% b) 50%; 50% c) 45%; 55% d) 35%; 65% (C = 12; H = 1) 421. X là m t lo i cao su, phân t ch g m cacbon và hi ro. t cháy hoàn toàn m gam X b ng oxi v a . Cho h p th s n ph m cháy hoàn toàn vào bình ng 3 lít dung d ch Ba(OH)2 0,2M, th y kh i lư ng bình tăng thêm 58,4 gam, trong bình có 39,4 gam k t t a. N u un nóng dung d ch trong bình l i xu t hi n thêm k t t a n a. Tr s c a m là: a) 13,6g b) 12,5g c) 14,2g d) 10,2g (C = 12; H = 1; O = 16) 422. A là m t polime. t cháy h t 10,2 gam A, s n ph m cháy g m 16,8 lít CO2 ( ktc) và 10,8 gam H2O. Công th c c a A là: a) (− CH 2 − CH = CH − CH 2 − )n b) [− CH 2 − CH = CH − CH 2 − CH (C6 H 5 ) − CH 2 −]n c) [− CH 2 − CH = C (CH 3 ) − CH 2 −]n d) M t polime khác (C = 12; H = 1; O = 16) 423. A là m t anka ien không phân nhánh. t cháy 1mol A, thu ư c 6 mol CO2. A có m t ng phân cis hay trans i v i nó. A là: a) 2-Metylpenta-1,3- ien b) Hexa-2,4- ien c) Hexa-1,2- ien d) Hexa-1,3- ien 424. A là m t h p ch t h u cơ. t cháy a mol A c n 7a mol O2, s n ph m cháy g m 5a mol CO2 và 4a mol H2O. Công th c t ng quát dãy ng ng c a A là: a) CnH2n b) CnH2n - 2 c) CnH2n - 2Ox d) CnH2n – 6 425. A là m t ch t h u cơ. t cháy 1 mol A, s n ph m cháy g m 4 mol CO2 và 3 mol H2O. Công th c t ng quát c a A có d ng: a) C4H6 b) CnH2n – 2 c) CnH2n – 2Ox d) CnH2n + 2Ox 426. A là m t hi rocacbon. M t ph n th tích hơi A có cùng kh i lư ng v i 4,25 ph n th tích khí metan (các th tích hơi, khí o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t). A có m ch cacbon phân nhánh, m ch h . A có th có bao nhiêu CTCT? a) 2 b) 3 c) 4 d) Nhi u hơn 4 (vì có ng phân cis, trans) (C = 12; H = 1) 427. A là m t hi rocacbon. Th tích khí etan b ng 1,8 th tích hơi A tương ương kh i lư ng (các th tích o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t). Trùng h p A thì thu ư c m t lo i cao su B. Th tích A c n dùng ( ktc) s n xu t ư c 1 t n cao su B, hi u su t ph n ng trùng h p 80%), là: a) 518,52 m3 b) 331,80 m3 c) 411,76 m3 d) M t tr s khác (C = 12; H = 1) 428. A là buta ien-1,3 (buta-1,3- ien). Ngư i ta d n 1,792 lít khí A ( ktc) qua 1,1 lít dung d ch nư c Br2 0,1M. Th y nư c brom m t màu h t và cũng không có khí thoát ra kh i bình nư c brom. Cho bi t có ba lo i s n ph m c ng brom, trong ó lo i s n ph m c ng
 10. Tr c nghi m hóa h u cơ 10 Biên so n: Võ H ng Thái 1,4 có lư ng g p 4 l n so v i lo i s n ph m c ng 1,2. Kh i lư ng m i lo i s n ph m c ng brom là: a) 3,21g; 12,84g; 5,87g b) 2,568g; 10,272g; 9,08g c) 1,926g; 7,704g; 12,29g d) 2,14g; 8,56g; 11,22g (C = 12; H = 1; Br = 80) 429. Khi cho isopren tác d ng HBr theo t l mol 1 : 1 thì có th thu ư c t i a bao nhiêu s n ph m c ng? (không k ng phân cis, trans) a) 2 b) 3 c) 4 d) 6 430. Ph n ng: aC12H22O11 + bMnO4- + cH+  → dCO2↑ + eMn2+ + fH2O T ng các h s (a + b + c + d + e + f) là: a) 269 b) 432 c) 324 d) 120 431. T tinh b t có th i u ch cao su buna theo sơ sau ây: HS 90% HS 70% HS 60% HS 80% Tinh boät Glucozô Röôïu etylic Buta-1,3-ñien Cao su buna Kh i lư ng tinh b t c n dùng s n xu t ư c 100 kg cao su buna theo sơ ph n ng v i các hi u su t ph n ng như trên là: a) 725,34 kg b) 856, 26kg c) 992,06 kg d) 1,2 t n (Tinh b t có công th c (C6H10O5)n; C = 12; H = 1; O = 16) 432. t cháy m t hi rocacbon X, thu ư c h n h p Y. Cho Y l n lư t qua bình (I) ng H2SO4 m c, bình (II) ng dung d ch Ca(OH)2 dư, th y kh i lư ng bình (I) tăng 10,8 gam, bình (II) có 50 gam k t t a. Bi t X ph n ng v i Cl2 có chi u sáng ch cho m t d n xu t monoclo. X là: a) Neohexan b) Isopentan c) Neopentan d) 2,2,3,3-Tetrametylbutan (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 433. Buta-1,3- ien có t kh i và kh i lư ng riêng ktc là: a) 1,862; 1,862 g/cm3 b) 1,862; 1,862 g/L c) 1,862; 2,41 g/cm3 d) 1,862; 2,41 g/L (C = 12; H = 1) 434. Tên c a ch t có công th c c u t o dư i ây CH3 CH3 CH3 CH2 CH C CH CH CH3 CH2 CH3 C CH CH3 là: a) 4,4- imetyl-5-etyl-3-isopropylhept-1-in b) 5-Etyl-4,4- imetyl-3-isopropylhept-1-in c) 5-Etyl-3-isopropyl-4,4- imetylhept-1-in d) 2,4,4-Trimetyl-3-etinyl-5-etylheptan 435. A là m t h p ch t h u cơ ch ư c t o b i hai nguyên t hóa h c là cacbon và hi ro. T kh i hơi c a A so v i etan b ng 1,8. Công th c chung c a dãy ng ng c a A là: a) CnH2n + 2 b) CnH2n .c) CnH2n – 2 d) CnH2n – 6 (C = 12; H = 1)
 11. Tr c nghi m hóa h u cơ 11 Biên so n: Võ H ng Thái 436. H n h p A g m hai ch t k ti p nhau trong dãy ng ng ankin. t cháy h t 11,2 lít h n h p khí A ( ktc), cho h p th s n ph m cháy vào bình ng dung d ch xút có dư, th y kh i lư ng bình tăng 96,4 gam. Ph n trăm th tích m i khí trong h n h p A là: a) 60%; 40% b) 50%; 50% c) 45%; 55% d) 35%; 65% (C = 12; H = 1; O = 16) 437. A là m t ch t h u cơ. t cháy h t 1 mol A thu ư c 6 mol CO2 và 3 mol H2O. T kh i hơi c a A so v i axetilen b ng 3. Khi cho 7,8 gam A tác d ng v i lư ng dư dung d ch b c nitrat trong amoniac thì thu ư c 29,2 gam m t k t t a màu vàng nh t. A có c u t o m ch th ng. A là: a) Butylaxetilen b) Hexa-1,3- iin c) But-1-in d) Hexa-1,5- iin (C = 12; H = 1; Ag = 108) 438. H n h p khí A g m axetilen và hi ro. Cho bi t 6,72 lít h n h p A ( ktc) có kh i lư ng 3 gam. D n 3 gam h n h p A qua ng s nung nóng có Ni làm xúc tác, thu ư c h n h p khí B g m b n khí (etan, etilen, axetilen và hi ro) có t kh i so v i metan b ng 1,103. Hi u su t ph n ng c ng gi a axetilen và hi ro là: a) 65% b) 75% c) 85% d) 95% (C = 12; H = 1) 439. D n 1,008 lít axetilen ( ktc) qua 200 mL dung d ch Br2 0,25M. Dung d ch brom m t màu h t và có 336 mL m t khí thoát ra ( ktc). Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Kh i lư ng s n ph m c ng brom là: a) 1,86 gam b) 6,92 gam c) 8,65 gam d) (a), (b) (C = 12; H = 1; Br = 80) 440. A là m t ch t thu c dãy ng ng axetilen. A tác d ng v i lư ng dư nư c brom, thu ư c ch t B có t kh i hơi so v i hơi nư c b ng 20. A là: a) Axetilen b) Metylaxetilen c) Etylaxetilen d) Propylaxetilen (C = 12; H = 1; O = 16; Br = 80) 441. dài liên k t gi a C v i C trong các phân t : (I): etyl clorua (C2H5Cl), (II): vinyl clorua (C2H3Cl), (III): etinyl clorua (C2HCl) tăng d n như sau: a) (I) < (II) < (III) b) (III) < (II) < (I) c) (II) < (III) < (I) d) (I) < (III) < (II) 442. T khí thiên nhiên, ch a 95% th tích khí metan, ngư i ta i u ch nh a cupren ( ư c dùng làm ch t cách i n, cách nhi t) theo sơ sau: HS 80% HS 90% Khí thieân nhieân Metan Axetilen Cupren Th tích khí thiên nhiên ( ktc) c n dùng i u ch ư c 1 t n cupren là: 3 3 a) 2 519 m b) 2 393 m c) 2 274 m3 d) 3 060 m3 (C = 12; H = 1) 443. X là m t hi rocacbon. Khi cho X tác d ng v i clo, ngư i ta thu ư c m t d n xu t clo Y. M t ph n th tích hơi Y v i 3,3 ph n th tích khí etan có cùng kh i lư ng. X là: a) Etan b) Etilen c) Axetilen d) Etan ho c Etilen (C = 12; H = 1; Cl = 35,5)
 12. Tr c nghi m hóa h u cơ 12 Biên so n: Võ H ng Thái 444. T metan i u ch ư c cao su buna theo sơ sau: HS 80% HS 70% HS 60% HS 90% Metan Axetilen Vinyl axetilen Buta-1,3-ñien Cao su buna Th tích khí metan ( ktc) c n dùng i u ch ư c 2 t n cao su buna theo sơ trên là: 3 3 a) 2 743 m b) 5 467 m c) 10 974 m3 d) 8 672 m3 (C = 12; H = 1) 445. Ankin u m ch khi cho tác d ng v i dung d ch b c nitrat trong amoniac, thu ư c m t ch t không tan có màu vàng nh t: AgNO3 / NH R-C≡CH + Ag2O   3 → R-C≡CAg↓ + H2O  Ch n phát bi u h p lý nh t: a) ây là m t ph n ng oxi hóa kh b) ây là m t ph n ng trao i, ph n ng x y ra ư c nh có t o k t t a c) Nguyên t H liên k t v i Cacbon mang n i ba tương i linh ng (có ph n nào tính axit) d) ây là m t ph n ng th , trong ó nguyên t H ư c thay th b i nguyên t Ag. Ph n ng c trưng này u c dùng nh n bi t các ankin 446. A và B là hai hi rocacbon ng phân. t cháy h t 1 mol A c n dùng 784 lít không khí ( ktc), không khí g m 20% th tích oxi. Cho h p th s n ph m cháy vào bình nư c vôi dư, kh i lư ng bình tăng 292 gam. A, B u có m ch h , phân nhánh. A tác d ng dung d ch AgNO3/NH3 t o ch t không tan có màu vàng nh t, còn t B i u ch ư c m t lo i cao su nhân t o. A, B là: a) C5H8 b) A: Isopropyl axetilen; B: Isopren c) A: CH3(CH3)C=CH-CH=CH2; B: CH3CH(CH3)CH2C≡CH d) A: Etyl axetilen; B: Buta-1,3- ien (C = 12; H = 1; O = 16) 447. Ph n ng axetilen làm m t màu tím dung d ch kali pemanganat x y ra như sau: CH≡CH + KMnO4  → KOOC-COOK + MnO2↓ + KOH + H2O H s nguyên nh nh t ng trư c ch t b kh bên tác ch t, các h s khác cũng u là s nguyên, là: a) 3 b) 4 c) 8 d) 12 448. V i các ch t: (I): H2O; (II): CH3COOH; (III): CH3CH2OH; (IV): HCl. Ch t nào tác d ng v i t èn thì s t o ư c axetilen? a) (I) b) (I); (II); (III); (IV) c) (I); (IV) d) (I); (II); (IV) CH3 CH3 449. Công th c t ng quát các ch t ng ng c a các ng phân xilen ( ) có d ng là: a) CnH2n - 8 b) CnH2n - 4 c) CnH2n - 6 d) CnH2n – 10 450. Công th c phân t c a ch t tetralin ( ) là: a) C10H8 b) C10H10 c) C10H12 d) C10H14
 13. Tr c nghi m hóa h u cơ 13 Biên so n: Võ H ng Thái 451. Có bao nhiêu mol antraxen (antracen, anthracene, ) trong 21,36 gam antraxen? a) 0,120 b) 0,118 c) 0,121 d) 0,123 (C = 12; H = 1) 452. Khi cho benzen tác d ng clo v i s hi n di n b t s t làm xúc tác Fe + Cl2 Cl + HCl Ch n câu nói úng: a) ây là m t ph n ng th ng th i cũng là m t ph n ng oxi hóa kh , trong ó Cl2 là ch t oxi hóa còn benzen là ch t kh , C c a benzen có s oxi hóa t +1 bi n thành -1 b) ây là m t th ái i n t (thân i n t ), trong ó nguyên t Cl ã thay th H c a benzen, gi ng như ph n ng th trong ankan c) Nhân benzen mang nhi u i n t π, nên nguyên t Cl (c a Cl2) mang m t ph n i n tích dương d th vào nhân thơm. Vì là ph n ng th nên là m t ph n ng trao i d) ây là m t ph n ng th , cũng là m t ph n ng oxi hóa kh , benzen b oxi hóa b i clo. 453. em nitro hóa 9,36 gam benzen b ng 11,37 mL dung d ch HNO3 60,67% (có kh i lư ng riêng 1,37 g/mL), thu ư c 12,3 gam nitrobenzen. Hi u su t ph n ng nitro hóa là: a) 66,67% b) 83,33% c) 70% d) 80% (H = 1; N = 14; O = 16) 454. Hi rocacbon nào không có ng phân là h p ch t thơm? (I): Toluen; (II): Benzen; (III): Stiren; (IV): Etylbenzen; (V): Alyl benzen; (VI): Cumen (Isopropyl benzen); (VII): Naptalen a) T t c các ch t trên b) (I); (II) c) (I), (II), (III) d) (I), (II), (III), (VII) 455. V i các ch t: (I): Etan, (II): Etilen, (III): Axetilen, (IV): Benzen dài liên k t gi a C v i C trong phân t các ch t trên theo th t tăng d n là: a) (I) < (II) < (III) < (IV) b) (IV) < (III) < (II) < (I) c) (III) < (IV) < (II) < (I) d) ((III) < (II) (IV) < (I) 456. H n h p A g m hai hi rocacbon cùng dãy ng ng v i toluen hơn kém nhau 28 vC trong phân t . t cháy h t m gam h n h p A r i cho s n ph m cháy h p th vào bình ng nư c vôi, kh i lư ng bình tăng 10,78 gam. Trong bình có 10 gam k t t a, un nóng dung d ch trong bình, thu ư c thêm 5 gam k t t a n a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Ph n trăm kh i lư ng m i ch t trong h n h p A là: a) 59,54%; 40,46% b) 63,72%; 36,28% c) 45%; 55% d) 38,25%; 61,75% (C = 12; H = 1; Ca = 40; O = 16) 457. Phenantren có công th c c u t o là . Công th c chung c a dãy ng ng phenantren là: a) CnH2n – 6 b) CnH2n – 10 c) CnH2n – 14 d) CnH2n – 18
 14. Tr c nghi m hóa h u cơ 14 Biên so n: Võ H ng Thái 458. S liên k t σ và liên k t π có trong phân t axit p-fomylbenzoic (hay p- OHC COOH cacboxibenzan ehit, ) là: a) 13σ; 3π b) 17σ; 4π c) 17σ; 5π d) 17σ; 8π 459. Hi rocacbon X có thành ph n kh i lư ng cacbon là 90,566%. X không làm m t màu dung d ch brom. Khi cho X tác d ng Cl2 theo t l s mol 1 : 1 (có b t s t làm xúc tác) thì ư c m t ch t h u cơ duy nh t là d n xu t monoclo. X là: a) Neopentan b) 1,4- imetylbenzen c) Benzen d) o-Xilen (C = 12; H = 1) 460. H p ch t A là m t hi rocacbon thơm. Hơi A n ng hơn khí metyl axetilen 2,65 l n. Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p c a A? a) 4 ch t b) 3 ch t c) 5 ch t d) 6 ch t (C = 12; H = 1) 461. H n h p A g m etan, etilen và propin. Cho 12,24 gam h n h p A tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3, sau khi ph n ng xong, thu ư c 14,7 gam k t t a. M t khác 4,256 lít h n h p A ( ktc) ph n ng v a 140 mL dung d ch Br2 1M. S mol etan có trong 12,24 gam h n h p A là: a) 0,1 b) 0,2 c) 0,15 d) 0,25 (C = 12; H = 1; Ag = 108) 462. Có dãy chuy n hóa sau: Cl2 dd NaOH CuO ddAgNO3/NH 3 CH 3OH Toluen B1 B2 B3 B4 0 B5 as t0 t0 H 2SO4, t B5 là: a) Rư u benzylic b) CH3C6H4OH c) Metyl benzoat d) Axit benzoic 463. A là m t h n h p g m hai ch t thu c dãy ng ng stiren, có kh i lư ng phân t hơn kém nhau 14 vC. t cháy hoàn toàn m gam A b ng oxi dư. Cho s n ph m cháy h p th vào 300 mL dung d ch NaOH 2M. Kh i lư ng bình ng dung d ch xút tăng 22,44 gam và thu ư c dung d ch D (có ch a c mu i trung tính l n mu i axit). Cho BaCl2 dư vào dung d ch D, thu ư c 35,46 gam k t t a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. CTPT hai hi rocacbon trong h n h p A là: a) C9H10; C10H12 b) C8H8; C9H10 c) C10H12; C11H14 d) C11H14; C12H16 (C = 12; H = 1; Ba = 137; O = 16) 464. A là m t xicloankan có kh i lư ng riêng d ng hơi b ng 2,5 g/L 136,5ºC; 912 mmHg. A là: a) Xiclopropan b) Xiclobutan c) Xiclopentan d) Xiclohexan (C = 12; H = 1) 465. A là m t hi rocacbon. T kh i hơi c a A so v i nitơ b ng 2. A có th ng v i bao nhiêu ch t? a) 1 b) 4 c) 5 d) 6 ( C = 12; H = 1; N = 14)
 15. Tr c nghi m hóa h u cơ 15 Biên so n: Võ H ng Thái 466. A là h n h p g m hai hi rocacbon ng ng liên ti p. t cháy h t 1,68 lít hơi A ( ktc) r i cho s n ph m cháy h p th vào bình ng dung d ch nư c vôi lư ng dư, kh i lư ng bình tăng 17,05 gam và trong bình có 27,5 gam k t t a. Ph n trăm s mol m i ch t trong h n h p A là: a) 33,33%; 66,67% b) 35%; 65% c) 40%; 60% d) 44,44%; 55,56% (C = 12; H = 1) 467. M t lư ng khí xiclopropan 27ºC, áp su t 960 torr có th tích là 2 m3. 177ºC, 800 torr thì lư ng khí này chi m th tích b ng bao nhiêu? a) 2,5 m3 b) 3,6 m3 c) 1,6 m3 d) T t c u sai 468. Cho 100,8 gam xiclohexan tác d ng v i 24,64 lít khí clo ( ktc) v i s hi n di n ánh sáng, thu ư c ch t h u cơ là m t d n xu t monoclo có kh i lư ng là 118,5 gam. Hi u su t c a ph n ng gi a xiclohexan v i clo là: a) 83,33% b) 80% c) 95% d) 90,91% (C = 12; H = 1; Cl = 35,5) 469. Các nhi t : -33ºC; 12,5ºC; 49ºC; 80,74ºC là nhi t sôi c a các ch t sau (không ch c úng theo th t s p s n): (I): xiclopropan (II): xiclobutan (III): xiclopentan (IV): xiclohexan Nhi t sôi các ch t gi m d n là: a) (I), (II), (III), (IV) b) (IV), (III), (II), (I) c) (II), (IV), (I), (III) d) (IV), (III), (I), (II) 470. Ngư i ta cho toluen vào xăng nh m tăng ch s octan c a xăng. T s th tích gi a không khí (coi oxi chi m 20% th tích không khí) và hơi toluen có th t cháy hoàn toàn toluen là: a) 37,5 : 1 b) 45 : 1 c) 36 : 1 d) 107,5 : 1 471. Hai khí metan và xiclopropan ư c ch a trong hai bình riêng có cùng th tích, nhi t . Bình ng metan có áp su t g p ôi so v i bình ng xiclopropan. Ch n k t lu n úng v lư ng metan, xiclpropan trong hai bình: a) Kh i lư ng metan g p ôi so v i kh i lư ng xiclopropan b) Th tích metan g p ôi so v i xiclopropan c) S mol xiclopropan g p ôi so v i metan d) Th tích xiclopropan b ng m t n a th tích metan n u o trong cùng i u ki n 472. X, Y, Z là ba hi rocacbon cùng dãy ng ng, công th c phân t Y hơn X ba nhóm metylen, Z hơn Y ba nhóm metylen. Kh i lư ng phân t Z g p ba l n kh i lư ng phân t c a X. t cháy h t a mol Y r i cho s n ph m cháy h p th vào bình ng dung d ch xút lư ng dư thì kh i lư ng bình xút tăng bao nhiêu gam? a) 372a b) 248a c) 204a d) 230a (C = 12; H = 1; O = 16) 473. X, Y, Z là ba hi rocacbon u có m ch cacbon không phân nhánh, u hi n di n d ng khí i u ki n thư ng. t cháy h t 2,24 lít m i khí X, Y, Z ( ktc) r i cho s n ph m cháy m i ch t i qua ba bình ng dung d ch H2SO4 m c, kh i lư ng m i bình u
 16. Tr c nghi m hóa h u cơ 16 Biên so n: Võ H ng Thái tăng 7,2 gam. X, Y không làm m t màu nư c brom, còn Z làm m t màu nư c brom. Y, Z tham gia ph n ng c ng hi ro. Z không có ng phân l p th . Ch n k t lu n úng nh t: a) X, Y, Z ch a s nguyên t H b ng nhau trong phân t và s nguyên t cacbon trong phân t nh hơn ho c b ng 4 b) X: n-Butan; Y: Xiclobutan; Z: Buten-1 c) X: Propan; Y: Xiclobutan; Z: But-2-en d) X: Propan; Y: Xiclobutan; Z: But-1- en (H = 1; O = 16) 474. H n h p A có kh i lư ng a gam, g m ba ch t X, Y, Z là ba aren có công th c tương ng là: X (CnH2n – 6 ) ; Y (Cn’H2n’ – 6); Z (CmH2m – 6) Trong ó n < n’ < m. Hai ch t X, Z có s mol b ng nhau trong h n h p và cách nhau k ch t trong dãy ng ng. t cháy a gam h n h p A, thu ư c b mol CO2 Xác nh ph n trăm kh i lư ng m i ch t trong h n h p A, n u a = 38,2 gam; k = 2; b = 2,9 mol và ch t Y không có ng phân là h p ch t thơm. a) 20,42%; 48,17%; 31,41% b) 20%; 30%; 50% c) 21,15%; 45,27%; 33,58% d) 22,35%; 47,23%; 30,42% (C = 12; H = 1) 475. H n h p khí A g m xiclopropan và xiclobutan. T kh i hơi c a h n h p A so v i khí hi ro b ng 23,8. N u t cháy h t 4,48 lít h n h p A ( ktc) thì thu ư c m gam CO2. Tr s c a m là: a) 25,48 b) 29,92 c) 30,17 d) 35,98 (C = 12; H = 1) 476. H n h p A g m hai hi rocacbon cùng dãy ng ng. Bình B ng dung d ch ư c t o ra do hòa tan 44,8 gam CaO trong nư c. t cháy h t m gam h n h p A r i cho h p th s n ph m cháy vào bình B. Kh i lư ng bình B tăng 57,66 gam. Trong bình th y có k t t a, l c b k t t a, ph n dung d ch thu ư c nh hơn ph n dung d ch trư c khi h p th s n ph m cháy là 9,34 gam. un nóng ph n dung d ch này th y xu t hi n k t t a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Tr s c a m là: a) 5,69 b) 9,45 c) 13,02 d) 14,74 (Ca = 40; O = 16; C = 12; H = 1) 477. H n h p A g m hai hi rocacbon k ti p nhau trong dãy ng ng benzen. Bình B ng dung d ch ư c t o ra do hòa tan 68,85 gam BaO hòa tan trong nư c. t cháy h t m gam h n h p A r i cho h p th s n ph m cháy vào bình B. Kh i lư ng bình B tăng 45,06 gam, trong bình B th y có ch t r n. L c b ch t r n, kh i lư ng dung d ch thu ư c l n hơn ph n dung d ch trư c khi h p th s n ph m cháy là 33,24 gam. em un nóng ph n dung d ch này, th y có t o ch t không tan. Các ph n ng x y ra hoàn toàn, s mol m i ch t có trong m gam h n h p A là: a) 0,05; 0,06 b) 0,08; 0,09 c) 0,12; 0,10 d) 0,07; 0,06 (Ba = 137; O = 16; C = 12; H = 1) 478. A là m t h p ch t h u cơ. em t 8,8 gam A. S n ph m cháy ch g m CO2 và nư c. Cho h p th s n ph m cháy vào bình dung d ch nư c vôi trong do hòa tan 16,8 gam CaO trong nư c. Sau khi h p th s n ph m cháy th y kh i lư ng bình tăng 32,8 gam. L c b k t t a, l y ph n dung d ch cho tác d ng v i lư ng dư nư c vôi, th y t o ra 40 gam ch t không tan. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. a) A là m t hi rocacbon b) A là m t ankan
 17. Tr c nghi m hóa h u cơ 17 Biên so n: Võ H ng Thái c) A là m t h p ch t có mang nhóm ch c d) T t c u sai (C = 12; H = 1; Ca = 40; O = 16) 479. Công th c chung c a ch t cùng dãy ng ng v i rư u isoamylic là: a) CnH2n(OH)2 b) CnH2n + 1OH c) CnH2n -1OH d) CnH2n – 1(OH)3 480. A là ch t h u cơ thu c dãy ng ng rư u alylic. Rót 3,6 gam A vào m t c c có ng Na lư ng dư, có m t khí thoát ra kh i c c. Sau khi ph n ng k t thúc, th y kh i lư ng c c tăng thêm 3,55 gam. Công th c phân t c a A là: a) C3H6O b) C6H12O c) C5H10O d) C4H8O (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 481. H n h p A g m hai rư u ơn ch c no m ch h ng ng liên ti p. Cho 12,12 gam h n h p A tác d ng h t v i kali, có 2,576 lít hi ro thoát ra ( ktc). Kh i lư ng m i ch t có trong 12,12 gam h n h p A là: a) 5,52 g; 6,6 g b) 6,4 g; 5,72 g c) 3 g; 9,12 g d) 4,6 g; 7,52 g (C = 12; H = 1; O = 16; K = 39) 482. H n h p A g m hai rư u ơn ch c, k ti p nhau trong dãy ng ng. t cháy m gam h n h p A, sau ó cho s n ph m cháy l n lư t i qua bình (1) ng P2O5 dư r i bình (2) ng nư c vôi dư. Kh i lư ng bình (1) tăng 4,32 gam. Kh i lư ng bình (2) tăng 7,48 gam. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Hai ch t trong h n h p A là: a) C2H5OH; C3H7OH b) Etanol; Propan-2-ol c) C3H7OH; C4H9OH d) Rư u etylic; Rư u n-propylic (C = 12; H = 1; O = 16) 483. A là m t h p ch t h u cơ mà khi t cháy ch t o CO2 và H2O. H n h p g m A và khí oxi có t l s mol tương ng 1 : 8 trong m t khí nhiên k . B t tia l a i n t cháy h t A. Cho hơi nư c ngưng t , s mol nư c thu ư c b ng 4/9 s mol các ch t trư c khi cháy. H n h p khí còn l i (h n h p B) có t kh i so v i metan b ng 2,3. Cho h n h p B i qua bình ng CaO dư, thì s mol khí b h p th b ng 1/3 s mol h n h p khí trư c khi cháy. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. A là: a) C3H8O2 b) C3H8O3 c) Propan d) Etylenglicol (C2H4(OH)2) (C = 12; H = 1; O = 16) 484. H n h p A g m hai rư u trong dãy ng ng rư u etylic, phân t hơn kém nhau hai nhóm metylen. Th c hi n ph n ng ete hóa hoàn toàn 6,8 gam h n h p A, thu ư c h n h p g m ba ete có kh i lư ng là 5,36 gam. Ph n trăm kh i lư ng m i ch t có trong h n h p A là: a) 67,65% C2H5OH; 32,35% C4H9OH b) 44,12% C3H7OH; 55,88% C5H11OH c) 47,06% CH3OH; 52,94% C3H7OH d) 40% CH3OH; 60% C3H7OH (C = 12; H = 1; O = 16) 485. H n h p A g m hai rư u no ơn ch c k ti p nhau trong dãy ng ng. un nóng 13,92 gam h n h p A v i H2SO4 m c, thu ư c h n h p B g m các ch t cùng dãy ng ng có kh i lư ng 11,58 gam. T kh i hơi h n h p B so v i h n h p A b ng 1,66. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. S mol m i rư u có trong 13,92 gam h n h p A là: a) 0,09; 0,163 b) 0,12; 0,14 c) 0,13; 0, 15 d) 0,19; 0,17 (C = 12; H = 1; O = 16)
 18. Tr c nghi m hóa h u cơ 18 Biên so n: Võ H ng Thái 486. X là m t ch t h u cơ ch a m t lo i nhóm ch c, khi cháy ch t o CO2 và H2O. Ph n trăm kh i lư ng oxi trong X là 42,105%. X là: a) C2H5OH b) C2H4(OH)2 c) C3H8O3 d) C3H8O2 (C = 12; H = 1; O = 16) 487. H n h p A g m hai rư u. un nóng m gam h n h p A v i H2SO4 m c, thu ư c 3,584 lít h n h p hơi hai olefin k ti p nhau trong dãy ng ng ( ktc). N u em t cháy h t lư ng olefin này, r i cho h p th s n ph m cháy trong bình ng dung d ch NaOH dư, thì kh i lư ng bình tăng 24,18 gam. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Tr s c a m là: a) 8,34 b) 6,1 c) 10,58 d) T t c u sai (C = 12; H = 1; O = 16) 488. H n h p A g m hai rư u. Th c hi n ph n ng ete hóa h n h p A, thu ư c h n h p g m ba ete ơn ch c. L y 0,1 mol m t trong ba ete này em t cháy, r i cho s n ph m cháy này h p th vào bình ng dung d ch nư c vôi có hòa tan 0,3 mol Ca(OH)2. Kh i lư ng bình tăng 24,8 gam. L c b k t t a trong bình, un nóng ph n dung d ch, thu ư c 10 gam k t t a n a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Hai rư u trong h n h p A là: a) Metanol; Etanol b) Rư u metylic; Rư u alylic c) Etanol; Propenol d) Rư u isopropylic; Rư u isoamylic (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 489. H n h p A g m hai rư u. un nóng h n h p A v i H2SO4 m c 140ºC, thu ư c h n h p g m ba ete ơn ch c. L y 2,24 lít hơi m t trong ba ete trên ( ktc) em t cháy, r i cho s n ph m cháy h p th vào bình ng dung d ch Ba(OH)2 dư (dung d ch X). Ph n r n trong bình có kh i lư ng 59,1 gam. Ph n dung d ch sau khi b ph n r n (dung d ch Y). Kh i lư ng dung d ch Y nh hơn kh i lư ng dung d ch X là 38,7 gam. Công th c hai rư u trong h n h p A là: a) Metanol; Propenol b) Rư u etylic; Rư u alylic c) Metanol; Etanol d) Propan-1-ol; Butan-2-ol (C = 12; H = 1; O = 16; Ba = 137) 490. S linh ng c a nguyên t H liên k t v i O trong các phân t : (I): Nư c; (II): Metanol; (III): Etanol; (IV): Etan-1,2- iol tăng d n như sau: a) (I), (II), (III), (IV) b) (IV), (III), (II), (I) c) (III), (II), (IV), (I) d) (III), (II), (I), (IV) 491. m nh tính axit các ch t: (I): Axit fomic (HCOOH); (II): Axit axetic (CH3COOH); (III): Nư c; (IV): Phenol (C6H5OH); (V): Glixerol; (VI): Rư u metylic (CH3OH); (VII): Rư u etylic (CH3CH2OH) gi m d n như sau: a) (I), (II), (IV), (V), (III), (VII), (VI) b) (I), (II), (IV), (V), (III), (VI), (VII) c) (II), (I), (IV), (V), (III), (VI), (VII) d) (II), (I), (IV), (V), (III), (VII), (VI) 492. M t chai rư u khai v ch a 750 mL rư u 10º. Etanol có kh i lư ng riêng 0,7907 g/mL. i u ch lư ng rư u có trong chai rư u trên b ng s lên men t glucozơ, hi u su t 60%, thì c n dùng bao nhiêu gam glucozơ (C6H12O6)? a) 193,35 b) 139,21 c) 210 d) 186,48 (C = 12; H = 1; O = 16)
 19. Tr c nghi m hóa h u cơ 19 Biên so n: Võ H ng Thái 493. Rư u m nh 40º có kh i lư ng riêng 0,948 g/mL. Etanol có kh i lư ng riêng 0,791 g/mL. N ng ph n trăm c a rư u 40º là: a) 47,9% b) 33,4% c) 37,8% d) 36,2% (C = 12; H = 1; O = 16) 494. A là m t rư u ơn ch c no m ch h . Khi t cháy h t 0,1 mol A r i cho h p th s n ph m cháy vào bình ng nư c vôi dư, sau thí nghi m, kh i lư ng bình nư c vôi tăng 32,8 gam. Khi ehi rat hóa A b ng cách un nóng A v i H2SO4 m c t 120ºC t i 180ºC, ch thu ư c ete, ch không t o olefin. A là: a) Rư u tert-butylic b) Rư u isoamylic c) 2,2- imetylbutan-1-ol d) Rư u neopentylic (C = 12; H = 1; O = 16) 495. A là m t ch t h u cơ mà khi t cháy 0,1 mol A c n 0,9 mol O2. Cho h p th s n ph m cháy (ch g m CO2 và H2O) vào bình ng nư c vôi trong dư, kh i lư ng bình tăng 37,2 gam, trong bình có t o 60 gam k t t a. S ng phân cis, trans m ch h c a A là: a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 496. Th c hi n ph n ng cracking 11,2 lít hơi isopentan ( ktc), thu ư c h n h p A ch g m các ankan và anken. Trong h n h p A có ch a 7,2 gam m t ch t X mà khi t cháy thì thu ư c 11,2 lít CO2 ( ktc) và 10,8 gam H2O. Hi u su t ph n ng cracking isopentan là: a) 80% b) 85% c) 90% d) 95% (C = 12; H = 1; O = 16) 497. Cho h n h p A g m 4,48 lít etilen và 6,72 lít hi ro, u i u ki n tiêu chu n, i qua ng s ng Ni làm xúc tác, un nóng, thu ư c h n h p khí B. Trong h n h p B có 1,4 gam m t ch t Y, mà khi t cháy thì t o s mol nư c b ng s mol khí cacbonic. Ph n trăm th tích m i khí trong h n h p Y là: a) 40%; 40%; 20% b) 41,25%; 15,47%; 43,28% c) 42,86%; 14,28%; 42,86% d) M t k t qu khác (C= 12; H = 1) 498. T 13,8 gam rư u etylic ngư i ta i u ch ư c buta ien-1,3 v i hi u su t 80%. Cho lư ng hi rocacbon này tác d ng hoàn toàn v i dung d ch nư c brom có hòa tan 22,4 gam Br2. Sau ph n ng không còn hi rocacbon và brom. Lư ng s n ph m c ng brom 1,2 và 1,4 thu ư c b ng nhau. S mol các s n ph m c ng thu ư c là: a) 0,06 mol; 0,06 mol b) 0,05 mol; 0,05 mol; 0,02 mol c) 0,04 mol; 0,04 mol; 0,04 mol d) 0,045 mol; 0,045 mol; 0,03 mol (C = 12; H = 1; O = 16; Br = 80) 499. Th c hi n ph n ng ete hóa m gam h n h p A g m hai rư u ơn ch c no m ch h , hơn kém nhau m t nhóm metylen trong phân t , b ng cách cho h n h p A qua H2SO4 m c, un nóng 140˚C. Sau khi k t thúc ph n ng, thu ư c 22,7 gam h n h p ba ete. Cho các khí, hơi sau ph n ng qua bình ng P2O5 dư, kh i lư ng bình tăng thêm 4,5 gam. Công th c hai rư u trong h n h p A là: a) CH3OH; C2H5OH b) C2H5OH; C3H7OH c) C3H7OH; C4H9OH d) C4H9OH; C5H11OH
 20. Tr c nghi m hóa h u cơ 20 Biên so n: Võ H ng Thái (C = 12; H = 1; O = 16) 500. Nhi t sôi tăng d n: 112ºC; 129ºC; 138ºC; 157ºC. ây là nhi t sôi c a 4 rư u: (I): Rư u n-amylic (pentan-1-ol); (II): Rư u isoamylic (3-metylbutanol-1); (III): Rư u neoamylic (2,2- imetylpropan-1-ol); (IV): Rư u n-hexylic (hexan-1-ol) Nhi t sôi các rư u ng v i th t trên là: a) (I), (II), (III), (IV) b) (IV), (III), (II), (I) c) (II), (III), (I), (IV) d) (III), (II), (I), (IV) 501. A là m t rư u ơn ch c. Cho 4,64 gam A tác d ng v i CuO un nóng A chuy n hóa h t thành hơi m t an ehit. Sau thí nghi m th y kh i lư ng ch t r n gi m 1,28 gam. A là: a) Etanol b) Propanol-1 c) Propenol d) Rư u n-butylic (C = 12; H = 1; Cu = 64; O = 16) 502. A là m t rư u. em oxi hóa m gam A b ng CuO un nóng chuy n hóa h t A thành m t xeton (ceton, ketone) ơn ch c d ng l ng, có kh i lư ng 6,48 gam. Sau thí nghi m ph n ch t r n gi m 1,44 gam. Tr s c a m và A là: a) m = 6,66; Butanol -2 b) m = 5,4; Propanol -2 c) m = 6,66; Propanol-2 d) m = 8,64; Butanol-2 (C = 12; H = 1; O = 16; Cu = 64) 503. em oxi hóa 9,2 gam etanol b ng CuO un nóng, thu ư c 12,4 gam h n h p H g m etanal, axit etanoic, etanol và nư c. Cho lư ng h n h p H này tác d ng v i lư ng dư NaHCO3 thì có t o 0,05 mol khí CO2. Hi u su t etanol ã b oxi hóa là: a) 70% b) 75% c) 80% d) 85% (C = 12; H = 1; O = 16; Cu = 64) 504. A là m t rư u thu c dãy ng ng etylenglicol. Ngư i ta nh n th y 18,24 gam A hòa tan v a 11,76 gam Cu(OH)2. A là: a) C5H10(OH)2 b) C4H8(OH)2 c) C3H6(OH)2 d) C2H4(OH)2 (C = 12; H = 1; O = 16; Cu = 64) 505. A là m t ch t h u cơ ch a m t lo i nhóm ch c, có thành ph n nguyên t là C, H, O, ch a không quá 4 nguyên t O trong phân t . Ph n trăm kh i lư ng oxi c a A là 52,174%. Ch n k t lu n úng: a) A có th là m t ete a ch c b) A không tác d ng ư c v i kim lo i ki m c) A có th hòa tan Cu(OH)2 d) (a), (b) (C = 12; H = 1; O = 16) 506. A là m t ch t h u cơ ch a m t lo i nhóm ch c, m ch th ng. A cháy ch t o CO2 và H2O, trong ó s mol H2O l n hơn s mol CO2. Th tích khí CO2 thu ư c g p 6 l n th tích hơi A em t cháy (các th tích o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t). Khi cho A tác d ng v i Na có dư thì s mol khí hi ro thu ư c g p ba l n s mol A em cho ph n ng. A là: a) C6H14O3 b) C6H14O6 c) Glucose (C6H12O6) d) Sorbitol (C6H8(OH)6) (C = 12; H = 1; O = 16) 507. em 15,5 gam etylenglicol (HOCH2-CH2OH) oxi hóa b ng O2 có b t Cu làm xúc tác, un nóng, thu ư c 24,46 gam h n h p A g m an ehit oxalic (HOC-CHO), axit oxalic

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản