Trắc nghiệm khách quan hóa hữu cơ P4

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
62
lượt xem
22
download

Trắc nghiệm khách quan hóa hữu cơ P4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm khách quan hóa hữu cơ p4', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm khách quan hóa hữu cơ P4

 1. Tr c nghi m hóa h u cơ 1 Biên so n: Võ H ng Thái 576. em oxi hóa rư u n-propylic (propan-1-ol) b ng CuO, un nóng, thu ư c ph n khí và hơi g m: CO2; hơi nư c; rư u; 0,1 mol m t axit h u cơ và 0,1 mol m t an ehit. Lư ng khí CO2 trên cho h p th vào nư c vôi dư, thu ư c 9 gam k t t a. Kh i lư ng rư u n- propylic b oxi hóa là: a) 7,2 gam b) 12 gam c) 13,8 gam d) 17,4 gam (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 577. Trà (chè), cà phê, nư c cocacola (cola) u ch a ch t gì? a) Saccarin b) Nicotine c) Theophylline (Dimethylxanthine) d) Caffeine 578. Trái cà chua chín có màu là do trong ó có ch a ch t gì? a) Beta caroten (Beta carotene) b) Lycopen (Lycopene) c) Limonen (Limonene) d) Fructozơ (Fructose) 579. a s các lá cây có màu xanh l c là do trong ó có ch a ch t gì? a) Xantophin (Xanthophyll) b) Caroten (Carotene) c) Melanin d) Clorophin (Chlorophyll) 580. ơn ch t lưu huỳnh (S) có màu gì? a) Vàng nh t b) Không màu c) nh t d) Xanh 581. Vitamin C là: a) Axit xitric (Acid citric) b) Axit ascorbic c) Axit salixilic (Acid salicylic) d) Axit benzentricacboxilic 582. Mùi tanh c a cá ch y u là do hóa ch t nào? a) Amoniac, NH3 b) imetylamin, (CH3)2NH c) Trimetylamin, (CH3)3N d) Metylamin, CH3NH2 583. Ngư i ta nói ăn nhi u hành, t i s b hôi mi ng và cơ th có th ti t ra mùi khó ch u. Loài th c v t này có ch a h p ch t c a nguyên t hóa h c nào mà gây mùi hôi này? a) Lưu huỳnh (S) b) Nitơ (N) c) K m (Zn) d) Photpho (P) 584. A là m t amin. A tác d ng v i dung d ch HCl t o mu i có d ng RNH3Cl. Cho 5,4 gam A tác d ng v i lư ng dư dung d ch CuSO4, thu ư c mu i h u cơ và 5,88 gam k t t a. A là: a) n-Propylamin b) Metylamin c) imetylamin d) Etylamin (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16; Cu = 64) 585. Cho m gam anilin vào lư ng dư dung d ch brom, ph n ng k t thúc, thu ư c k t t a tr ng là d n xu t tribrom c a anilin có kh i lư ng 6,6 gam. Tr s c a m là: a) 0,93 b) 1,395 c) 1,86 d) 2,325 (C = 12; H = 1; N = 14; Br = 80) 586. S dĩ các amin có tính bazơ là do:
 2. Tr c nghi m hóa h u cơ 2 Biên so n: Võ H ng Thái a) Amin tác d ng ư c v i axit t o mu i b) Amin làm quì hóa xanh, mà ch t nào làm xanh quì thì ch t ó là bazơ c) Amin là các d n xu t c a amoniac d) Trong phân t amin có ch a N còn ôi i n t t do, nên nó có th nh n ion H+ 587. Benzen không làm m t màu nư c brom, trong khi anilin làm m t màu nư c brom nhanh chóng. Nguyên nhân là: a) Nhóm amino (-NH2) rút i n t làm cho anilin ph n ng th ái i n t x y ra d dàng v i nư c brom (t i các v trí orto, para) còn benzen thì không ph n ng v i nư c brom. b) Benzen không hòa tan ư c trong nư c và nh hơn nư c nên khi cho vào nư c brom thì có s phân l p, benzen n m l p trên, không ti p xúc ư c v i brom nên không có ph n ng, còn anilin thì ph n ng ư c là do anilin hòa tan d dàng trong nư c. c) Anilin có tính bazơ nên tác d ng ư c v i nư c brom, còn benzen không ph i là bazơ nên không ph n ng ư c. d) Do nhóm amino y i n t vào nhân thơm khi n anilin ph n ng ư c v i dung d ch brom, còn benzen thì không. 588. A là m t amin ơn ch c b c hai. Cho A tác d ng v i dung d ch AlCl3 thì thu ư c k t t a màu tr ng và lư ng mu i h u cơ thu ư c có t l kh i lư ng so v i A em cho ph n ng là mmu i : mA = 163 : 90. A là: a) ietylamin b) imetylamin c) Etylmetylamin d) Etylamin (C = 12; H = 1; N = 14; Cl = 35,5) 589. Cho các ch t: (1): Amoniac; (2): Metylamin; (3): imetylamin; (4): Anilin; (5): iphenylamin. m nh tính bazơ các ch t tăng d n như sau: a) (5) < (4) < (1) < (2) < (3) b) (1) < (2) < (3) < (4) < (5) c) (2) < (3) < (1) < 4) < (5) c) (5) < (4) < (2) < (3) < (1) 590. Ngư i dùng hi ro nguyên t m i sinh ( ang sinh) kh 2,46 gam nitrobenzen, thu ư c 1,674 gam anilin. Hi u su t c a ph n ng i u ch anilin này là: a) 100% b) 90% c) 80% d) 70% (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 591. Công th c chung c a các ch t thu c dãy ng ng glixin (glicocol) là: a) H2NCnH2n-2COOH b) (H2N)2CnH2n-1COOH c) H2NCnH2n-1 (COOH)2 d) H2NCnH2nCOOH 592. A là m t ch t h u cơ thu c dãy ng ng axit glutamic. t cháy h t 1,33 gam A b ng O2, thu ư c 112 cm3 N2 ( ktc). Công th c c a A là: a) HOOCCH2CH2CH2CH(NH2)COOH b) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH c) HOOCCH2CH(NH2)COOH d) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 593. Dung d ch ch t nào không làm i màu rư u quì? a) Alanin (Axit α-aminopropionic) b) Axit glutamic (Axit α-aminoglutaric) c) Lizin (Lysine) d) Axit aspartic (Axit α-aminosucxinic)
 3. Tr c nghi m hóa h u cơ 3 Biên so n: Võ H ng Thái 594. V i h n h p g m hai aminoaxit là glixin (H2NCH2COOH) và alanin (CH3CH(NH2) COOH), có th thu ư c bao nhiêu ipeptit khi cho chúng ph n ng v i nhau? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 595. V i h n h p g m hai minoaxit là glicocol (glixin) và axit 2-aminopropanoic (alanin), có th thu ư c bao nhiêu ipeptit mà trong m i aminoaxit u có ch a hai aminoaxit này? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 596. V i h n h p g m hai axit amin là glixin (glycine, Gly) và alanin (alanine, Ala), có th thu ư c t i a bao nhiêu tripeptit khi cho chúng k t h p v i nhau? (Bi t r ng trong m i tripeptit u có ch a hai aminoaxit này) a) 4 b) 6 c) 8 d) nhi u hơn 8 597. V i h n h p g m hai aminoaxit là glixin (glycine, Gly) và alanin (alanine, Ala), có th thu ư c t i a bao nhiêu tripeptit khi cho chúng k t h p v i nhau? a) 4 b) 6 c) 8 d) nhi u hơn 8 598. Valin (Valine, Val) là m t lo i aminoaxit thi t y u, c n ư c cung c p t ngu n th c ph m bên ngoài, ch cơ th không t t ng h p ư c. Valin ng ng v i alanin. Khi cho 1,404 gam valin hòa tan trong nư c ư c dung d ch. Dung d ch này ph n ng v a v i 12 mL dung d ch NaOH có n ng C (mol/L), thu ư c 1,668 gam mu i. Tr s c a C là: a) 1 M b) 0,5 M c) 2 M d) 1,5 M (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 599. Nhi t nóng ch y: -50ºC; -8ºC; 297ºC c a các ch t: Alanin, ietylamin; axit n-butiric Nhi t nóng ch y (nhi t ông c) c a các ch t tăng d n như sau: a) ietylamin < Alanin < Axit n-butiric b) Alanin < ietylamin < Axit n-butiric c) ietylamin < Axit n-butiric < Alanin d) Alanin < Axit n-butiric < ietylamin 600. H n h p A g m hai aminoaxit ch a m t nhóm amino, m t nhóm ch c axit (nhóm cacboxyl), no, m ch h , ng ng k ti p. Cho m gam h n h p A tác d ng hoàn toàn v i 200 mL dung d ch HCl 2M (có dư), ư c dung d ch B. ph n ng h t v i các ch t trong dung d ch B thì ph i c n dùng 250 mL dung d ch NaOH 2,8 M. M t khác, n u t cháy h t m gam h n h p A r i cho h p th s n ph m cháy vào bình ng lư ng dư dung d ch xút, kh i lư ng bình tăng 52,3 gam. Cho bi t N trong aminoaxit khi cháy t o N2. Công th c hai ch t trong h n h p A là: a) H2NCH2COOH; H2NC2H4COOH b) H2NC2H4COOH; H2NC3H6COOH c) H2NC3H6COOH; H2NC4H8COOH d) H2NC4H8COOH; H2NC5H10COOH (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 601. H n h p A g m hai ch t h u cơ k ti p trong dãy ng ng glixin (glicocol). Cho m gam A tác d ng v i dung d ch HCl có hòa tan 0,4 mol HCl (dư), thu ư c dung d ch B. tác d ng h t các ch t trong dung d ch B thì c n dùng 0,7 mol KOH. N u t cháy h t m gam A b ng oxi, cho s n ph m cháy (g m CO2, hơi nư c và N2) h p th vào bình
 4. Tr c nghi m hóa h u cơ 4 Biên so n: Võ H ng Thái nư c vôi dư, sau thí nghi m, kh i lư ng bình tăng 52,3 gam. Kh i lư ng m i ch t có trong m gam A là: a) 10 g; 15,3 g b) 12,1 g; 13,2 g c) 7,5 g; 17,8 g d) 9,7 g; 15,6 g (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 602. A là ch t h u cơ t p ch c amin, este ư c i u ch do aminoaxit B tác d ng v i rư u etylic (etanol). T kh i hơi c a A so v i hi ro b ng 58,5. Khi t cháy h t 1,17 gam A b ng oxi, thu ư c 1,12 lít CO2; 112 mL N2 và 0,99 gam H2O. Th tích các khí o ktc. B là: a) Glixin (Glycine) b) Alanin c) Axit glutamic d) Lizin (Lysine) (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 603. Hàm lư ng s t (ph n trăm kh i lư ng s t) có trong m t protit là 0,4%. N u trong phân t protit có ch a 1 nguyên t s t. Kh i lư ng phân t c a protit này là: a) 140 vC b) 140 g c) 14000 vC d) Tr s khác (Fe = 56) 604. T t c ch t m (protit, protid, ch t m ơn gi n ư c g i là protein) u ch a các nguyên t C, H, O, N. Ngoài ra có ch t m còn ch a các nguyên t khác, như S, P, Fe, I....Có gì gi ng nhau gi a các ch t m? a) Ch t m cho ph n ng màu c trưng v i HNO3 (t o màu vàng), Cu(OH)2 (t o màu tím xanh) b) Khi t cháy ch t m có t o mùi khét c trưng c) Hàm lư ng N trong ch t m kho ng 16% d) (a), (b), (c) 605. Dùng hóa ch t nào phân bi t ư c: tinh b t, glixerin, lòng tr ng tr ng? a) HNO3 b) Cu(OH)2 c) I2 d) Gi y quì 606. A là m t α-aminoaxit có m ch cacbon không phân nhánh. Th y 0,1 mol A tác d ng v a v i 80 mL dung d ch HCl 1,25M, sau ó em cô c n dung d ch thì thu ư c 18,35 gam mu i. Còn n u em trung hòa 2,94 gam A b ng dung d ch NaOH v a , r i em cô c n thì thu ư c 3,82 gam mu i. A là: a) Axit glutamic (Axit 2-aminopentan ioic) b) Lizin (Lysine, Axit 2,6- iaminohexanoic) c) Alanin (Axit 2-aminopropanoic) d) Axit aspartic (HOOCCH2CH(NH2)COOH) (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 607. V i h n h p hai ancol (rư u) ơn ch c khác nhau khi th c hi n ph n ng ete hóa thì có th thu ư c ba ete ơn ch c. Còn v i h n h p ba ancol ơn ch c thì trên nguyên t c, khi th c hi n ph n ng ete hóa, có th thu ư c t i a bao nhiêu ete ơn ch c? a) 4 b) 5 c) 6 d) > 6 608. Khi un nóng h n h p g m 4 ancol (rư u) ơn ch c v i dung d ch H2SO4 m c 140ºC, thì có th thu ư c nhi u nh t bao nhiêu ete ơn ch c? a) 8 b) 10 c) 12 d) 14
 5. Tr c nghi m hóa h u cơ 5 Biên so n: Võ H ng Thái 609. V i h n h p g m 5 ancol (rư u) ơn ch c khác nhau, n u th c hi n ph n ng ete hoá h n h p ancol này thì trên lý thuy t có th thu ư c nhi u nh t bao nhiêu ete ơn ch c? a) 12 b) 14 c) 15 d) 16 610. A là m t ch t h u cơ ch a m t lo i nhóm ch c. A không ph i là mu i. A tác d ng ư c v i dung d ch ki m. A có th là ch t nào trong các ch t có công th c phân t sau ây: (1): C4H8O; (2): C4H8O2; (3): C4H10O2; (4): C8H8O; (5): C3H7NO2; (6): C4H8Br2 a) (2), (3), (4), (6) b) (2), (5), (6) c) (1), (2), (3), (6) d) (2), (4); (6) 611. A là m t ch t h u cơ ch a m t lo i nhóm ch c. A không tác d ng kim lo i ki m, nhưng tác d ng ư c v i dung d ch ki m. Cho bi t 0,1 mol A tác d ng v a v i 100 mL dung d ch NaOH 1M. Ph n trăm kh i lư ng oxi trong A là 36,364%. Công th c phân t c a A có th ng v i bao nhiêu ch t phù h p v i các tính ch t trên c a A? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 (C = 12; H = 1; O = 16) 612. A là m t ch t h u cơ ơn ch c. Khi t cháy 1 mol A, thu ư c 7 mol CO2 và 3 mol H2O. Còn khi cho 0,1 mol A tác d ng v a dung d ch xút có hòa tan 8 gam NaOH. Công th c phân t A có th ng v i bao nhiêu công th c c u t o phù h p tính ch t c a A? a) 1 b) 2 c) 3 d) > 3 (Na = 23; O = 16; H = 1) 613. A là m t an ehit m ch h , ch a m t liên k t ôi C=C trong phân t , có công th c th c nghi m là (C2H2O)n. Khi cho 1 mol A tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO/NH3, thu ư c 4 mol Ag. A có bao nhiêu công th c c u t o? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 614. Khi cho etilen tác d ng v i dung d ch thu c tím thì thu ư c etylenglicol và t o ch t không tan mangan ioxit có màu en. V i 2,24 lít etilen ( ktc) khi cho tác d ng h t v i dung d ch KMnO4 thì s i n t mà lư ng etilen này trao i là: a) cho 2 mol i n t b) nh n 2 i n t c) nh n 0,2 mol i n t d) cho 0,2 mol i n t 615. V i ph n ng: C6H12O6 + MnO4- + H+ → CO2 + Mn2+ + H2O H s nguyên nh nh t ng trư c ch t oxi hóa c a ph n ng trên là: a) 24 b) 5 c) 16 d) 18 616. Cho 4,032 lít h n h p khí X ( ktc) g m hai hi rocacbon m ch h l i t t qua bình ch a 1 lít dung d ch Br2 0,56M. Sau khi ph n ng hoàn toàn, s mol Br2 gi m i m t n a và kh i lư ng bình tăng 7,36 gam. Công th c phân t hai hi rocacbon là: a) C2H2 và C4H6 b) C2H2 và C3H6 c) C3H4 và C3H6 d) C2H2 và C3H8 (C = 12; H = 1; Br = 80) 617. Tơ capron là m t lo i tơ t ng h p, ư c i u ch t caprolactam. Kh i lư ng phân t c a tơ capron la 15000 vC. S ơn v m t xích c a lo i tơ này là: a) 132 b) 120 c) 110 d) 100 (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16)
 6. Tr c nghi m hóa h u cơ 6 Biên so n: Võ H ng Thái 618. Tơ nilon-6,6 là m t lo i tơ t ng h p, ư c t o ra do s trùng ngưng gi a axit a ipic v i hexametylen iamin. Phân t c a m t lo i tơ nilon-6,6 có s ơn v m t xích là 126. Kh i lư ng phân t c a nilon-6,6 này là: a) 30520 vC b) 28476 vC c) 20000 vC d) 15450 vC (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 619. PVC (polivinyl clorua) ư c i u ch t khí thiên nhiên theo sơ chuy n hóa, kèm theo hi u su t c a t ng quá trình, như sau: HS 18% HS 90% HS 95% Metan A xetilen V inyl clorua PV C 3 Th tích (m , ktc) khí thiên nhiên (metan chi m 95% th tích khí thiên nhiên) c n s n xu t ư c 1,5 t n PVC theo sơ trên là: a) 5612 b) 6314 c) 7128 d) 7354 (C = 12; H = 1; Cl = 35,5) 620. Polivinyl clorua (PVC) không nh ng ư c dùng làm ch t d o mà còn ư c dùng s n xu t tơ clorin. Khi cho khí clo tác d ng v i PVC ư c polime ( i u ch tơ clorin) có ch a 66,77% kh i lư ng clo trong phân t . Trung bình m t phân t clo (Cl2) tác d ng v i m y m t xích (-CH2-CHCl-) trong phân t PVC? (gi thi t r ng h s trùng h p n không thay i sau ph n ng) a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 (C = 12; H = 1; Cl = 35,5) 621. Phương pháp nào phân bi t dùng b ng da th t v i da nhân t o (gi da, b ng PVC)? a) Khi t, da th t cho mùi khét c trưng c a ch t m b) S n ph m cháy c a da gi có th t o k t t a v i dung d ch AgNO3 c) Da th t b cháy còn da gi không b cháy d) (a), (b) 622. Tơ enang là m t lo i tơ t ng h p, thu c lo i tơ poliamit, gi ng như tơ capron. Tơ enang ư c t o ra do s trùng ngưng c a axit ω-aminoenantoic (axit 7-aminoheptanoic). Kh i lư ng phân t c a m t lo i tơ này b ng 190500 vC. Phân t lo i tơ này có ch a bao nhiêu ơn v m t xích? a) 1500 b) 1200 c) 1000 d) 850 (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 623. Xem các lo i tơ: (1): Polieste; (2): Axetat; (3): PVC; (4): Enang; (5): Visco; (6): Nilon-6,6; (7): ng- amoniac; (8): Clorin; (9): Capron. Lo i tơ nào thu c lo i tơ nhân t o? a) T t c các lo i tơ trên, vì u do con ngư i làm ra b) (2), (5), (7) c) (1), (4), (6), (8) d) (1), (3), (5) 624. Cho ch t A tác d ng v i m t lư ng v a dung d ch KOH, em cô c n dung d ch thu ư c ch t r n B và ch t h u cơ D. Cho D tác d ng v i AgNO3/NH3 thu ư c ch t h u cơ E. Cho ch t E tác d ng v i dung d ch KOH, thu ư c ch t B. Ch t A có th là: a) HCOOCH=CH2 b) CH3CH2COOCH2CH=CH2 c) CH3COOCH=CHCH3 d) CH3COOCH=CH2
 7. Tr c nghi m hóa h u cơ 7 Biên so n: Võ H ng Thái 625. Xenlulozơ (Cellulose) là m t lo i polisaccarit, ư c t o do các monosaccarit là β- glucozơ liên k t v i nhau b ng liên k t β-1,4-glucozit. CH 2OH H O H O OH H H H OH n Kh i lư ng phân t trung bình c a xenlulozơ trong s i bông v i là 1 750 000 vC. S g c glucozơ (glucose, s nhóm C6H10O5) trong phân t s i bông g n v i tr s nào nh t? a) 8 000 b) 9 000 c) 10 000 d) 11 000 (C = 12; H = 1; O = 16) 626. Xenlulozơ (Cellulose, Ch t xơ) có c u t o như hình v bên dư i, nó là m t polime do các β-glucozơ k t h p, lo i ra phân t H2O (t i v trí 1,4 gi a hai phân t beta glucozơ), m i ơn v m t xích g m C6H10O5. 6 6 6 CH 2OH CH2OH CH2OH 5 H O 5 O H 5 O H 4 H O H 4 H 1 O OH H 1 4 1 O OH H OH H H 2 3 2 3 2 H 3 H OH H OH H OH lieân keá t beta-1,4-glicozit Phân t xenlulozơ trong s i gai ch a kho ng 36 500 ơn v m t xích. Kh i lư ng phân t xenlulozơ c a s i gai này b ng bao nhiêu? a) 5 913 000 vC b) 6 570 000 vC c) 5 000 000 vC d) 1 750 000 vC (C = 12; H = 1; O = 16) 627. Các ch t có thành chính là xenlulozơ thư ng th y d ng s i, còn các ch t có thành ph n chính là tinh b t thư ng th y d ng h t, m c dù công th c d ng chung c a hai ch t này gi ng nhau, u là polisaccarit c a glucozơ, (C6H10O5)n. Nguyên nhân nào lý gi i tính ch t trên? a) Do b n ch t c u t o hai ch t này khác nhau. b) Do xenlulozơ thư ng g p vách t bào th c v t, v cây, bông,... nên d ng s i, còn tinh b t g p trong c , qu , h t, nên nó n m d ng h t. c) Do xenlulozơ có c u t o m ch th ng, còn tinh b t ch y u có c u t o m ch phân nhánh, các phân t này xo n vào nhau theo tr c chung nên ta th y hi n tư ng trên. d) Do kích thư c phân t r t nh , nên ta không th nhìn th y b ng m t thư ng ư c, do ó không th căn c vào c u t o phân t th ng hay phân nhánh gi i thích ư c. 628. Xét các ch t: (I): glucozơ; (II): saccarozơ; (III): fructozơ; (IV): mantozơ; (V): tinh b t; (VI): xenlulozơ. Ch t nào cho ư c ph n ng tráng gương (tráng b c)? a) (I), (IV), (V) b) (I), (II), (IV) c) (I), (IV) d) (I), (III), (IV) 629. Kh i lư ng axit metacrilic và ancol metylic c n dùng i u ch ư c 2 t n th y tinh h u cơ (polimetyl metacrilat, plexiglas). Cho bi t ph n ng tr i qua hai giai o n v i hi u su t theo th t là 50% và 90%.
 8. Tr c nghi m hóa h u cơ 8 Biên so n: Võ H ng Thái a) 3,822 t n axit; 1,422 t n ancol b) 3,44 t n axit; 1,28 t n ancol c) 1,911 t n axit; 0,711 t n ancol d) 1,72 t n axit; 0,64 t n ancol (C = 12; H = 1; O = 16) 630. Cho h n h p g m không khí (có dư) và hơi c a 24 gam metanol i qua ch t xúc tác là b t ng nung nóng. Ngư i ta thu ư c 40 mL fomalin 36% có kh i lư ng riêng 1,1 g/mL. Hi u su t c a quá trình oxi hóa metanol là: a) 80,4% b) 65,5% c) 70,4% d) 76,6% (C = 12; H = 1; O = 16) 631. Dùng 341 kg xenlulozơ và 420 kg HNO3 nguyên ch t thì có th thu ư c bao nhiêu t n xenlulozơ trinitrat? Cho bi t s hao h t trong quá trình s n xu t là 20% a) 0,75 t n b) 0,6 t n c) 0,5 t n d) 0,85 t n (C = 12; H = 1; O = 16) 632. Có th dùng dung d ch kali pemanganat trong môi trư ng axit H2SO4 phân bi t m i ch t trong các c p hóa ch t nào dư i ây? a) C2H6, C4H10 b) C2H4, C4H6 , CH 3 c) C2H2, C3H4 d) 633. Trong dãy ng ng rư u ơn ch c no m ch h , khi m ch cacbon tăng, nói chung: a) Nhi t sôi tăng, kh năng tan trong nư c tăng b) Nhi t sôi tăng, kh năng hòa tan trong nư c gi m c) Nhi t sôi gi m, kh năng hòa tan trong nư c gi m d) Nhi t sôi gi m, kh năng hòa tan trong nư c tăng 634. Trong dãy ng ng c a axit fomic, khi kh i lư ng phân t tăng, nói chung: a) Tính axit gi m, nhi t sôi tăng, s hòa tan trong nư c tăng b) Tính axit gi m, nhi t sôi gi m, s hòa tan trong nư c gi m c) Tính axit tăng, nhi t sôi tăng, s hòa tan trong nư c gi m d) Tính axit gi m, nhi t sôi tăng, s hòa tan trong nư c gi m 635. Oxi hóa m t lư ng metanol thành metanal và cho s n ph m tan trong nư c, thu ư c dung d ch. T kh i c a dung d ch x p x 1. Cho 10 mL dung d ch này vào lu ng dư dung d ch AgNO3 trong amoniac, thu ư c 4,32 gam b c. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. N ng ph n trăm c a dung d ch metanal (formalin, formol) là: a) 1,5% b) 3,0% c) 4,5% d) 9,0% (Ag = 108; C = 12; H = 1; O = 16) 636. Oxi hóa 48,3 gam etanol b ng h n h p K2Cr2O7 và H2SO4. Etanal sinh ra ư c chưng c t ngay và d n vào lư ng dư dung d ch b c nitrat trong amoniac. Sau ph n ng thu ư c 136,08 gam b c. Hi u su t c a quá trình trên là: a) 40% b) 50% c) 60% d) 70% (C = 12; H = 1; O = 16; Ag = 108) 637. Cho 5,16 gam m t an ehit m ch h no A ph n ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3 sinh ra Ag. Hòa tan lư ng b c này trong dung d ch HNO3 m c, thu ư c 4,928 lít NO2 ( o 27,3ºC và 912 mmHg). N u cho A tác d ng v i hi ro ta ư c m t rư u B không phân nhánh. Công th c c u t o c a A là:
 9. Tr c nghi m hóa h u cơ 9 Biên so n: Võ H ng Thái a) CH3CHO b) HOC-CH2-CH2-CHO c) CH3CH(CH3)CHO d) HOC-CH2CH2CH2-CHO (C = 12; H = 1; O = 16; Ag = 108) 638. t cháy hoàn toàn m t amin ơn ch c A, thu ư c 26,88 lít CO2; 1,12 lít N2 (các th tích o ktc) và 9,9 gam H2O. A là: a) iphenylamin b) Anilin c) 1-Aminopentan d) Trimetylamin (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 639. A là m t ch t h u cơ, m ch h , khi cháy ch t o ra CO2 và H2O. t cháy h t 4,2 gam A c n dùng 50,4 lít không khí ( ktc, không khí ch a 20% th tích oxi). Cho h p th s n ph m cháy vào nư c vôi dư, thu ư c 30 gam k t t a tr ng. T kh i hơi c a A nh hơn 1,44. a) A là m t h p ch t h u cơ có ch a nhóm ch c, công th c có d ng CnH2n+2O b) A là m t anken hay xicloankan c) A là m t an ehit ơn ch c no m ch h d) A là m t olefin (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 640. A là m t ch t h u cơ, khi cháy ch t o CO2 và nư c. T kh i hơi c a A so v i hi ro b ng 30. A có bao nhiêu công th c phân t phù h p? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 (C = 12; H = 1; O = 16) 641. A là m t h p ch t h u cơ ư c t o b i ba nguyên t C, H, O. Ph n trăm kh i lư ng oxi trong A là 69,565%. S nguyên t oxi trong phân t nh hơn 4. A là: a) An ehit b) Este c) Axit d) Ete (C = 12; H = 1; O = 16) 642. A là m t ch t h u cơ có mang nhóm ch c. Khi t cháy h t 1 mol A, thu ư c 8 mol CO2 và 5 mol H2O. T kh i hơi c a A so v i CO2 nh hơn 3. Có bao nhiêu h p ch t ch a nhân thơm ng phân c a A không tác d ng v i kim lo i ki m? a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 (C = 12; H = 1; O = 16) 643. A là m t an ehit no, m ch h . A có công th c th c nghi m (C4H3O3)n. Công th c phân t c a A là: a) C4H3O3 b) C8H6O6 c) C12H9O9 d) C16H12O12 644. A là m t h p ch t h u cơ. t cháy a mol A, thu ư c 4a mol CO2 và 4a mol H2O. A ơn ch c, tác d ng ư c v i dung d ch ki m, nhưng không tác d ng v i kim lo i ki m. Có bao nhiêu công th c c u t o c a A phù h p v i gi thi t cho? a) 6 b) 5 c) 4 d) 7 645. A là m t aminoaxit. T kh i hơi c a A so v i nitơ b ng 5,25. Bi t r ng 25 gam dung d ch 5,88% c a A ph n ng v a v i dung d ch NaOH có hòa tan 0,02 mol NaOH. Còn 25 gam dung d ch trên cho tác d ng v i dung d ch HCl thì ph n ng v a 100 mL dung d ch HCl 0,1M. A là: a) Lyzin (Lysine) [ H2N-(CH2)4-CH(NH2)COOH ]
 10. Tr c nghi m hóa h u cơ 10 Biên so n: Võ H ng Thái b) Axit glutamic [ HOOC-(CH2)2-CH(NH2)COOH ] c) Axit aspartic [ HOOC-CH2-CH(NH2)COOH ] d) M t ch t khác (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 646. A là m t rư u (ancol) ơn ch c. Ph n trăm kh i lư ng oxi c a A là 18,18%. A có bao nhiêu ng phân rư u b c hai? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 (C = 12; H = 1; O = 16) 647. A là m t este. Khi th y phân trong A trong dung d ch ki m, thu ư c mu i c a m t axit h u cơ thơm ơn ch c và m t xeton ơn ch c. T kh i hơi c a A so v i etan b ng 5,4. A có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i các tính ch t trên? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 (C = 12; H = 1; O = 16) 648. A là m t ch t h u cơ mà khi t cháy ch t o CO2 và nư c. Hơi A n ng hơn không khí hai l n. A có th có bao nhiêu công th c phân t phù h p? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 (C = 12; H = 1; O = 16) 649. A là m t ch t h u cơ ơn ch c, khi cháy ch t o ra khí cacbonic và nư c. Ph n trăm kh i lư ng oxi trong A là 53,33%. A tác d ng dung d ch AgNO3/NH3 t o kim lo i Ag. A là: a) An ehit fomic b) Axit fomic c) Metyl fomiat d) An ehit ho c este (C = 12; H = 1; O = 16) 650. A là ch t h u cơ mà khi cháy ch t o ra khí cacbonic và hơi nư c. T kh i hơi c a A so v i hi ro b ng 37. Ngư i ta nh n th y trong các ch t tìm ư c c a A có ch t tác d ng ư c dung d ch AgNO3/NH3 t o kim lo i màu tr ng, cũng có ch t tác d ng dung d ch AgNO3/NH3 t o ch t r n có màu vàng nh t, có ch t tác d ng ư c v i kim lo i ki m. A có th có bao nhiêu công th c phân t ? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 (C = 12; H = 1; O = 16) 651. Trong các ch t: (I): etylenglicol; (II): axit axetic; (III): glixerin (glixerol); (IV): propan iol-1,3; (V): saccarozơ; (VI): mantozơ; (VII): tinh b t; (VIII): xenlulozơ; (IX): fructozơ; (X): propan iol-1,2. Ch t nào hay dung d ch c a nó có th hòa tan Cu(OH)2 t o dung d ch có màu xanh lam? a) T t c các ch t trên b) Các ch t trên tr ra (II) b) Các ch t trên tr ra (II), (IV) d) Các ch t trên tr ra các ch t (IV), (VII), (VIII) 652. Ch n phát bi u sai: a) Metylacrilat ng phân v i vinylaxetat b) Metylacrilat cùng dãy ng ng v i alylaxetat c) Metylcrilat có th tham gia ph n ng trùng h p t o ra m t lo i th y tinh h u cơ d) Metylacrilat làm m t màu nâu c a nư c brom 653. Th y phân hoàn toàn 21,8 gam m t trieste c a glixerin (glixerol) b ng dung d ch xút, thu ư c 9,2 gam glixerin và h n h p ba mu i c a ba axit h u cơ. Các axit h u cơ ó là:
 11. Tr c nghi m hóa h u cơ 11 Biên so n: Võ H ng Thái a) Axit panmitic (C17H35COOH); Axit stearic (C17H35COOH); Axit oleic (C17H33COOH) b) Axit axetic (CH3COOH); Axit acrilic (C2H3COOH); Axit propionic (C2H5COOH) c) Axit miristic (C13H27COOH); Axit linoleic (C17H31COOH); Axit linolenic (C17H29COOH) d) Axit fomic (HCOOH); Axit axetic (CH3COOH), Axit propionic (CH3CH2COOH) (C = 12; H = 1; O = 16) 654. Th y phân hoàn toàn 166,8 gam m t lipit (ch t béo), thu ư c 18,4 gam glixerin và hai axit béo. Hai axit béo ó là: a) C17H35COOH; C17H33COOH b) C17H33COOH; C17H31COOH c) C15H31COOH; C17H35COOH d) C13H27COOH; C15H31COOH (C = 12; H = 1; O = 16) 655. M t hi rocacbon c ng HBr theo t l mol 1:1, thu ư c h p ch t h u cơ có thành ph n kh i lư ng Br là 58,39%. Công th c c a hi rocacbon là: a) C4H8 b) C3H6 c) C2H4 d) C5H10 (C = 12; H = 1; Br = 80) 656. ehi rat hoá rư u C5H11OH ch thu m t anken. Rư u này là: a) Pentanol-2 (Pentan-2-ol) b) 3-Metylbutanol-2 (hay 3-Metylbutan-2-ol) c) Rư u tert-pentylic d) Pentanol-3 (Pentan-3-ol) 657. X là ch t h u cơ ch a ba nguyên t C,H,O. X ph n ng ư c v i kim lo i ki m, v i dung d ch ki m, cho ư c ph n ng tráng gương. Ph n trăm kh i lư ng cacbon trong X là 40%. Công th c c a X là: a) HCOOCH3 b) HCOOH c) HCOOCH2CH2OH d) HOCH2CHO (C = 12; H = 1; O = 16) 658. Ch t nào dư i ây là m t isaccarit? a) Glucozơ (Glucose) b) Xenlulozơ (Cellulose) c) Fructozơ (Fructose) d) Mantozơ (Maltose) 659. Khi t cháy h t 1 mol ch t h u cơ A ơn ch c, thu ư c 4 mol CO2 và 4 mol H2O. A tác d ng ư c v i dung d ch NaOH. Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p c a A? a) 3 b) 4 c) 6 d) 7 660. Ch t h u cơ X cho ư c ph n ng tráng b c. X có công th c th c nghi m là (CH2O)n. X có th có công th c phân t là: a) CH2O b) C2H4O2 c) C3H6O3 d) (a), (b), (c) 661. X là ch t h u cơ ơn ch c. Khi t cháy 1 mol X, thu ư c 7 mol CO2 và 4 mol H2O. T kh i hơi c a X nh hơn 3,8. X không tác d ng NaOH. X có bao nhiêu công th c c u t o ch a nhân thơm thơm? a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 (C = 12; H = 1; O = 16) 662. Có sơ ph n ng (m i mũi tên là m t ph n ng): HCHO  → X  → Metyl fomiat Trong các ch t: (I): CH3OH; (II): CH4; (III): HCOOH
 12. Tr c nghi m hóa h u cơ 12 Biên so n: Võ H ng Thái X có th là: a) (I), (II), (III) b) (I) c) (III) d) (I), (III) 663. Khi cho 178 kg ch t béo (m t lo i triglixerit), ph n ng v a v i 120 kg dung d ch NaOH 20%, gi s ph n ng hoàn toàn. Kh i lư ng xà phòng thu ư c là: a) 279,6 kg b) 183,6 kg c) 122,4 kg d) 150,4 kg (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 664. T 103,2 kg m t lo i ch t béo, mu n s n xu t 112,32 kg xà phòng kali thì c n dùng ít nh t bao nhiêu kg dung d ch KOH 15%? a) 150 b) 120,5 c) 134,4 d) 145,3 (K = 39; O = 16; H = 1; C = 12) 665. em ehi rat hóa 8,78 gam h n h p hai rư u no ơn ch c k ti p nhau trong dãy ng ng b ng dung d ch H2SO4 m c, 170ºC, thu ư c h n h p hai olefin và 2,34 gam nư c. Công th c hai rư u là: a) C2H5OH, C3H7OH b) C3H7OH; C4H9OH c) C4H9OH; C5H11OH d) C5H11OH; C6H13OH (C = 12; H = 1; O = 16) 666. H p ch t C4H6O2(X) có kh năng tác d ng v i kim lo i Na, t o dung d ch xanh lam v i Cu(OH)2, X có công th c c u t o là: (I): CH2=CH-CH2COOH; (II): HCOOCH=CH-CH3; (III): HOC-CH2CH2-CHO; (IV): HO-CH2C≡CCH2-OH a) (I) b) (I), (III) c) (III), (IV) d) (IV) 667. t cháy hoàn toàn m t th tích khí thiên nhiên g m metan, etan, propan và butan b ng oxi không khí (trong không khí, oxi chi m 20% th tích), thu ư c 7,84 lít CO2 ( ktc) và 9,9 gam nư c. Th tích không khí ( ktc) nh nh t c n dùng t cháy hoàn toàn lư ng khí thiên nhiên trên là: a) 70,0 lít b) 78,4 lít c) 84,4 lít d) 56,0 lít (H = 1; C = 12; O = 16) 668. Trong s nh ng dung d ch: Na2CO3; KCl; CH3COONa; NH4Cl; NaHSO4; C6H5ONa; Al2(SO4)3 nh ng dung d ch có pH > 7 là: a) NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 b) Na2CO3, NH4Cl, KCl, Al2(SO4)3 c) KCl, C6H5ONa, CH3COONa d) Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa 669. H p ch t X có công th c phân t trùng v i công thưc ơn gi n nh t, v a tác d ng ư c v i axit v a tác d ng v i ki m trong i u ki n thích h p. Trong phân t X, thành ph n ph n trăm kh i lư ng c a các nguyên t C, H, N l n lư t b ng 40,449%; 7,865% và 15,73%, còn l i là oxi. Khi cho 4,45 gam X ph n ng hoàn toàn v i m t lư ng v a dung d ch NaOH ( un nóng) thu ư c 4,85 gam mu i khan. Công th c c u t o thu g n c a X là: a) CH2=CHCOONH4 b) H2NCOO-CH2CH3 c) H2NCH2COO-CH3 d) H2NC2H4COOH (H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23) 670. Cho các ch t sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hi roxit, natri cacbonat axit. S c p ch t tác d ng ư c v i nhau là:
 13. Tr c nghi m hóa h u cơ 13 Biên so n: Võ H ng Thái a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 671. Cho sơ chuy n hóa: Toluen → X → Y → C6H5COOCH2C6H5 (Benzyl benzoat). M i mũi tên là m t ph n ng. Hai ch t X, Y l n lư t là: a) Rư u bezylic; Axit benzoic b) Benzyl clorua; Rư u benzylic c) Axit benzoic; Phenol d) Stiren; Ancol benzylic 672. Khi t cháy hoàn toàn 4,4 gam ch t h u cơ X ơn ch c thu ư c s n ph m cháy ch g m 4,48 lít CO2 ( ktc) và 3,6 gam nư c. N u cho 4,4 gam h p ch t X tác d ng v i dung d ch NaOH v a n khi ph n ng hoàn toàn, thu ư c 4,8 gam mu i c a axit h u cơ Y và ch t h u cơ Z. Tên c a X là: a) etyl propionat b) metyl propionat c) isopropyl axetat d) etyl axetat ( H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23) 673. Cho 20 mL dung d ch glucozơ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 trong dung d ch NH3, thu ư c 0,432 gam kim lo i b c . N ng mol/L c a dung d ch glucozơ ã dùng là: a) 0,20 M b) 0,10 M c) 0,01 M d) 0,02 M (H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108) 674. Polivinyl ancol (PVA) là polime ư c i u ch b ng ph n ng: a) Trùng h p vinyl axetat (CH3COO-CH=CH2) b) Trùng h p ancol vinyl (CH2=CH-OH) c) Th y phân trong dung d ch ki m ch t poly vinyl axetat (PVAc) d) Th y phân trong dung d ch ki m ch t poly vinyl clorua (PVC) 675. D n h n h p X g m axetilen và hi ro i qua ng s ng b t Ni nung nóng, thu ư c h n h p khí Y. D n Y vào lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3, thu ư c 12 gam k t t a màu vàng nh t. Khí i ra kh i dung d ch ph n ng v a v i 0,1 mol Br2 trong dung d ch và còn l i h n h p khí Z. t cháy hoàn toàn h n h p Z, thu ư c 6,72 lít CO2 ( ktc) và 9,9 gam nư c. Ph n trăm th tích m i khí trong h n h p X là: a) 33,33%; 66,67% b) 40,5%; 59,5% c) 37,5%; 62,5% d) 28,4%; 71,6% (H = 1; C = 12; O = 16; Br = 80; Ag = 108) 676. Cho ch t X tác d ng v i m t lư ng v a dung d ch NaOH, sau ó cô c n dung d ch thu ư c ch t r n Y và ch t h u cơ Z. Cho Z tác d ng v i AgNO3 trong dung d ch NH3 thu ư c ch t h u cơ T. Cho ch t T tác d ng v i dung d ch NaOH l i thu ư c ch t Y. Ch t X có th là: a) HCOOCH=CH2 b) CH3CH2COOCH=CH2 c) CH3COOCH=CH-CH3 d) CH2=CH-COOCH=C=CH2 677. Este X m ch h , có t kh i hơi so v i khí heli b ng 21,5 và khi tham gia ph n ng xà phòng hóa t o ra m t an ehit và m t mu i c a axit h u cơ. Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i X? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 ( H = 1; C = 12; O = 16; He = 4) 678. A là m t axit h u cơ ơn ch c m ch h . Cho 10,32 gam A tác d ng h t v i BaCO3 thì thu ư c 18,42 gam mu i c a axit h u cơ. A là: a) Axit acrilic b) Axit metacrilic
 14. Tr c nghi m hóa h u cơ 14 Biên so n: Võ H ng Thái c) Axit axetic d) Axit propionic (Ba = 137; C = 12; H = 1; O = 16) 679. A là m t ch t h u cơ ơn ch c. t cháy h t 5,28 gam A, thu ư c 5,376 lít CO2 ( ktc) và 4,32 gam H2O. N u cho 5,28 gam A tác d ng v i dung d ch xút có dư thì thu ư c 4,92 gam mu i c a axit h u cơ. A là: a) Metyl propionat b) n-Propyl fomiat c) Vinyl axetat d) Etyl axetat (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 680. A là m t rư u (ancol) mà khi cháy t o CO2 và H2O có t l s mol tương ng là 4 : 5. Th tích hơi nư c t o ra b ng v i th tích khí O2 c n dùng t cháy h t A (các th tích khí hơi o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t). Công th c phân t c a A là: a) C4H8O2 b) C4H10O2 c) C4H10O3 d) C4H10O 681. A là ch t h u cơ khi tác d ng v i dung d ch xút, un nóng, thu ư c mu i B và ch t h u cơ D. Cho D tác d ng v i Cu(OH)2 (trong dung d ch NaOH, un nóng) l i thu ư c mu i B. A là: a) CH2=CH-COOCH2CH=CH2 b) CH3CH2COOCH=CH-CH3 c) CH3COOCH2CH3 d) CH3CH2COO-CH=CH2 682. Có bao nhiêu ng phân v a cho ư c ph n ng tráng gương, v a tác d ng ư c v i kim lo i ki m ng v i các ch t có công th c phân t C4H8O2? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 683. A là m t este, m ch h . Hơi c a A n ng hơn khí metan 6,25 l n. A tác d ng v i dung d ch xút un nóng, thu ư c m t mu i c a axit h u cơ và m t xeton. Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i A (chú ý ng phân cis, trans)? a) 4 b) 3 c) 5 d) 6 (C = 12; H = 1; O = 16) 684. Ch dùng Cu(OH)2 có th phân bi t ư c ư c t t c các ch t nào sau ây? a) Glucozơ, fructozơ, etylenglicol, etanal b) Glixerin, lòng tr ng tr ng, mantozơ, glucozơ c) An ehit axetic, glixerol, etanol, saccarozơ d) Rư u etylic, glixerin, lòng tr ng tr ng, glucozơ 685. A là m t ancol. Oxi hóa hoàn toàn A b ng CuO dư, un nóng, thu ư c 0,5 mol CO2 và 0,6 mol H2O. Khi ehi rat hóa A ch thu ư c m t olefin (không k ng phân cis, trans). Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i A? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 686. A là m t rư u (ancol) thu c dãy ng ng metanol. Ph n trăm kh i lư ng oxi trong A là 18,18%. Có bao nhiêu công th c c u t o rư u b c m t phù h p v i A? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 (C = 12; H = 1; O = 16) 687. Công th c phân t d ng t ng quát c a các ch t thu c dãy ng ng acrolein (hay propenal) là: a) CnH2nO b) CnH2n – 4O
 15. Tr c nghi m hóa h u cơ 15 Biên so n: Võ H ng Thái c) CnH2n – 2O d) CnH2n – 4O2 688. H n h p A g m hai hi rocacbon ng ng liên ti p có t kh i hơi so v i hi ro b ng 9,4. Ph n trăm s mol m i ch t trong h n h p A là: a) 80%; 20% b) 70%; 30% c) 60%; 40% d) 50%; 50% (C = 12; H = 1) 689. Ch n phát bi u không úng: a) Phenyl axetat tác d ng v i dung d ch NaOH t o dung d ch trong ó có hai mu i b) Vinyl acrilat cùng dãy ng ng v i vinyl metacrilat c) Isopropyl fomiat có th cho ư c ph n ng tráng gương d) Alyl propionat tác d ng dung d ch NaOH thu ư c mu i và an ehit 690. Khi t cháy m t aminoaxit, phân t có ch a hai nhóm ch c axit và m t nhóm amino, thu ư c 8,96 lít CO2; 1,12 lít N2 và 6,3 gam H2O (th tích khí o ktc). Công th c phân t c a A là: a) C5H9NO4 b) C4H7NO4 c) C3H5NO4 d) C6H11NO4 (C = 12; H = 1; O = 14; N = 14) 691. Cho 25,4 gam h n h p hai axit h u cơ ơn ch c k ti p nhau trong dãy ng ng d ng l ng tác d ng v i 11,5 gam Na, thu ư c 36,5 gam ch t r n. Hai axit ó là: a) C3H5COOH, C4H7COOH b) HCOOH, CH3COOH c) CH3COOH, C2H5COOH d) C2H5COOH, C3H7COOH (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 692. Th c hi n ph n ng ehi rat hóa hai rư u (ancol), ch thu ư c hai olefin. Hai rư u ó là: a) Butanol-2 và etanol b) Butanol-1 và 3-metylbutanol-2 c) Pentanol-3 và rư u sec-butylic d) Rư u tert-butylic và rư u isopropylic 693. A là m t ch t h u cơ. Th c hi n ph n ng tráng gương a mol A, thu ư c 432a gam Ag. Hi ro hóa hoàn toàn A thu ư c ch t h u cơ B. cho b mol B tác d ng v i lư ng dư Na, thu ư c b mol H2. Công th c c a A có th là: a) Foman ehit b) HCOO-CH2OH c) An ehit oxalic (HOC-CHO) d) HOC-CH2CH(OH)CHO (Ag = 108) 694. Th c hi n ph n ng lên men rư u t 1,5 kg tinh b t, thu ư c rư u etylic và CO2. Hi u su t ph n ng lên men là h%. Cho h p th lư ng khí CO2 sinh ra vào dung d ch nư c vôi, thu ư c 450 gam k t t a, n u em un nóng ph n dung d ch còn l i, sau khi k t thúc ph n ng, thu ư c 150 gam k t t a n a. Tr s c a h là: a) 40,5 b) 85 c) 30,6 d) 81 (C= 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 695. Th c hi n ph n ng xà phòng hóa 8,6 gam vinyl axetat v i 250 mL dung d ch KOH 0,6M. Sau khi k t thúc ph n ng, em cô c n dung d ch thì thu ư c m gam ch t r n khan. Tr s c a m là: a) 11 b) 9,8 c) 14,7 d) 12,6 (C = 12; H = 1; O = 16; K = 39)
 16. Tr c nghi m hóa h u cơ 16 Biên so n: Võ H ng Thái 696. H n h p A g m axit axetic và axit acrilic có s mol b ng nhau. Th c hi n ph n ng este hóa gi a 6,6 gam h n h p A v i 3,84 gam metanol, hi u su t hai ph n ng este hóa u b ng 70%, thu ư c h n h p hai este có kh i lư ng b ng bao nhiêu gam? a) 6,48 b) 5,60 c) 4,82 d) 7,50 (C = 12; H = 1; O = 16) 697. t cháy a mol axit h u cơ A, thu ư c 3a mol CO2. Khi cho a mol A tác d ng dung d ch NaOH 4M thì c n dùng 500a mL dung d ch NaOH trung hòa v a axit. A là: a) CH3CH2COOH b) HOOC-CH2CH2-COOH c) HOOCCH2COOH d) M t axit khác 698. H n h p A g m hai rư u ng ng liên ti p. T kh i hơi c a A so v i hi ro b ng 18,625. Ph n trăm kh i lư ng m i ch t trong h n h p A là: a) 53,69%; 46,31% b) 32,21%; 67,79% c) 77,18%; 22,82% d) 40%; 60% (C = 12; H = 1; O = 16) 699. H n h p A g m hai rư u liên ti p trong dãy ng ng có kh i lư ng phân t trung bình b ng 37,6 vC. Cho t t m gam Na vào 7,52 gam h n h p A. Giá tr nh nh t c a m sau khi ph n ng ch g m các ch t r n là: a) 2,3 b) 1,15 c) 4,6 d) 1,725 (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 700. A là m t an ehit. T kh i hơi c a A x p x 1. Cho 3,6 gam A hòa tan trong nư c t o dung d ch, cho dung d ch này tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3, thu ư c m gam kim lo i. Th tích dung d ch HNO3 1 M c n dùng ít nh t hòa tan h t m gam kim lo i này là (cho bi t ch có khí NO thoát ra): a) 160 mL b) 320 mL c) 80 mL d) 640 mL (C = 12; H = 1; O = 16) 701. A là m t este ơn ch c. Hơi A n ng hơn khí metan 7 l n. Khi th c hi n ph n ng xà phòng hoá A, ngư i ta thu ư c axeton. Công th c c u t o thu g n c a A là: a) CH3CH2COOC(CH3)=CH2 b) CH2=CH-COOC(CH3)=CH2 c) CH2=CH-CH2COOCH=CH2 d) CH3COOC(CH3)=CH2 (C = 12; H = 1; O = 16) 702. Khi th c hi n ph n ng este hóa gi a 3 mol CH3COOH v i 3 mol CH3CH2OH, sau khi ph n ng t tr ng thái cân b ng, thu ư c 2 mol este etyl axetat. t hi u su t ph n ng este hóa 80% thì v i 3 mol CH3CH2OH c n dùng bao nhiêu mol CH3COOH? Cho bi t hi u su t ph n ng tính theo lư ng rư u em dùng và th c hi n ph n ng este hóa trong cùng nhi t . a) 4,8 b) 3,6 c) 2,8 d) 4,0 703. A là m t axit h u cơ ơn ch c có công th c th c nghi m (C2H3O)n. Bi t r ng 1 mol A làm m t màu v a dung d ch có hòa tan 1 mol Br2. A có bao nhiêu công th c c u t o phù h p? a) 5 b) 4 c) 6 d) 3
 17. Tr c nghi m hóa h u cơ 17 Biên so n: Võ H ng Thái 704. A là m t ch t h u cơ ch a m t lo i nhóm ch c. A tác d ng dung d ch AgNO3/NH3, thu ư c kim lo i, ng th i có t o ch t r n màu vàng nh t. Theo k t qu phân tích nh lư ng A cho th y c 4 mol C thì có 4 mol H và 1 mol O. Công th c c a A là: a) C4H4O b) HCOOCH2C≡CH c) HCOO-(CH2)5C≡CH d) HC≡C-CH2CHO 705. Công th c phân t t ng quát c a các ch t thu c dãy ng ng axit a ipic là: a) CnH2nO2 b) CnH2n-2O4 c) CnH2n-2O2 d) CnH2n-4O4 706. H n h p A g m hai ch t h u cơ ch a cùng m t lo i nhóm ch c, m ch th ng. Dung d ch h n h p A tác d ng ư c mu i cacbonat t o khí CO2 thoát ra. ph n ng v a 0,3 mol h n h p A c n dùng 250 mL dung d ch NaOH 2 M. N u t cháy h t 0,3 mol h n h p A thì thu ư c 11,2 mol CO2 ( ktc). Kh i lư ng m i ch t có trong 0,3 mol h n h p A là: a) 4,6 gam; 18 gam b) 9,2 gam; 9 gam c) 6 gam; 14,8 gam d) 9 gam; 10,4 gam (C = 12; H = 1; O = 16) 707. A là m t aminoaxit. T kh i hơi c a A so v i hi ro b ng 73,5. Khi t cháy h t 1,47 gam A b ng oxi, thu ư c 1,12 lít CO2; 112 mL N2 và 0,81 gam H2O. Th tích các khí o ktc. B là: a) Glixin (Glycine) b) Alanin c) Axit glutamic (acid glutamic) d) Lizin (Lysine) (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 708. Cao su nhân t o buna-S ư c t o ra do s ng trùng h p c a buta ien-1,3 v i stiren. M t thí nghi m cho th y 2,62 gam m u cao su buna-S tác d ng v a v i 1,6 gam Br2 hòa tan trong CCl4. Trung bình m t phân t buta ien -1,3 ã k t h p v i bao nhiêu phân t stiren t o lo i cao su này? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 (C = 12; H = 1; Br = 80) 709. H n h p A g m hai hi rocacbon X, Y. t cháy h n h p A thu ư c s mol H2O b ng s mol CO2. Hai hi rocacbon X, Y trong h n h p A có th là: (I): anken- anken; (II): xicloankan - xicloankan; (III): anken - xicloankan (IV): ankan - anken; (V): ankan - ankin; (VI): ankan – ankan; (VII): ankan – anka ien; (VIII): ankin – aren; (IX): ankan - aren a) T t c các trư ng h p trên b) (I), (II), (III) c) (I), (II), (III), (V), (VII), (IX) d) (I), (II), (III), (IV), (V), (VII), (IX) 710. H n h p khí A g m hai hi rocacbon m ch h . Khi cho 6,72 lít h n h p A ( ktc) l i qua 2 lít dung d ch Br2 0,5 M, th y kh i lư ng bình brom tăng thêm 9,4 gam. Lư ng brom còn dư ph n ng v a 0,5 mol etilen. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Công th c hai hi rocabon trong h n h p A là: a) C2H2 và C3H8 b) C2H2 và C3H6 c) C3H4 và C4H8 d) C2H2 và C4H8 (C = 12; H = 1) 711. Các ch t có công th c th c nghi m: (C2H7N)n; (C3H8O)n; (C4H9Cl)n; (C5H12)n có gì gi ng nhau c trưng?
 18. Tr c nghi m hóa h u cơ 18 Biên so n: Võ H ng Thái a) S nguyên t C trong phân t tăng d n b) Trong s n ph m cháy có CO2 và H2O c) Công th c phân t cũng là công th c ơn gi n nh t d) (a), (b), (c) 712. X là m t este mà khi t cháy este này t o s mol H2O b ng s mol CO2. X là: a) Este no m ch h b) Este a ch c no m ch h .c) Este ơn ch c no m ch h d) T t c u sai 713. Công th c c a este a ch c ư c t o b i axit malonic và glixerol là: a) (CH2)2(COO)6(C3H5)3 b) (CH2)4(COO)6(C3H5)2 c) (CH2)3(COO)6(C3H5)2 d) C16H18O6 714. un nóng rư u R v i dung d ch H2SO4 m c th c hi n ph n ng ehi rat hóa ru u R, thu ư c m t ch t h u cơ A, t kh i hơi c a A so v i R b ng 1,7. A là: a) Buta ien-1,3 b) Propen c) Etilen d) M t ch t khác 715. Th c hi n ph n ng ete hóa hoàn toàn h n h p A có t ng s mol là 3 mol g m các ch t: metanol, etanol và propanol-1. Thu ư c h n h p A g m x ch t ete và y gam nư c. Tr s l n nh t c a x và tr s c a y là: a) 4 ete; 36 gam b) 6 ete; 27 gam c) 5 ete; 36 gam d) 8 ete; 27 gam (C = 12; H = 1; O = 16) 716. Trong các ch t h u cơ: (I): HOCH2CH2OH; (II): CH3COOH; (III): C6H5OH (phenol); (IV): CH3COONa; (V):CH3CH2OH; (VI): CH3OOCCOOCH3; (VII): CH3COONH4; (VIII): CH3CH2Br; (IX): C6H5CHO (bezan ehit) H p ch t nào tác d ng ư c v i dung d ch NaOH? a) (II); (III); (IV); (VI); (VII); (VIII) b) (II); (III); (IV); (VI); (VIII) c) (II); (III); (VI); (VIII) d) (II); (III); (VI); (VII); (VIII) 717. A là m t ch t h u cơ. t cháy h t 1 mol A, thu ư c 8 mol CO2 và 4 mol H2O. A ch a 1 nguyên t O trong phân t . A tác d ng ư c v i dung d ch ki m t o mu i. Có bao nhiêu công th c c u t o c a A phù h p v i gi thi t này? a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 718. S t n t èn (khí á) ch a 90% CaC2 c n dùng i u ch 1,89 t n axit axetic, hi u su t 70% là: a) 3,2 t n b) 4,7 t n c) 2,3 t n d) 3,5 t n (Ca = 40; C = 12; H = 1; O = 16) 719. em trùng h p 10 mol metylmetacrilat, thu ư c 850 gam th y tinh h u cơ (plexiglas). Hi u su t quá trình trùng h p là bao nhiêu? a) 80% b) 85% c) 90% d) 100% (C = 12; H = 1; O = 16) 720. Dung d ch CH3COOH 1M có pH = 2,4. i n ly c a CH3COOH trong dung d ch này b ng bao nhiêu? a) 1,3% b) 3,9% c) 0,40% d) 0,87%
 19. Tr c nghi m hóa h u cơ 19 Biên so n: Võ H ng Thái 721. t cháy 1 mol an ehit ơn ch c, thu ư c 5 mol CO2 và 5 mol H2O. A có bao nhiêu ng phân cùng nhóm ch c (cùng mang nhóm an ehit)? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 722. t o gương soi, nh m g n l p kim lo i b c vào th y tinh, ngư i ta dùng phương pháp nào dư i ây? a) Cho dung d ch fomalin (formol) tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 b) Cho axit fomic tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 c) Cho n-butyl axetilen tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 d) Cho dung d ch glucozơ (C6H12O6) tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 723. Cho các ch t: axit axetic, axit a ipic, axit metacrilic, etylenglicol và hexametylen iamin. B ng các ph n ng tr c ti p (m t ph n ng) gi a các ch t trên có th i u ch ư c bao nhi u polime? a) 5 b) 4 c) 3 d) 6 724. N u em th y phân hoàn toàn 1,62 kg tinh b t thì kh i lư ng t i a glucozơ thu ư c b ng bao nhiêu? a) 1,80 kg b) 1,782 kg c) 1,44 kg d) 1,62 kg (C = 12; H = 1; O = 16) 725. H n h p A g m hai ankin. t cháy hoàn toàn 13,2 gam h n h p A, thu ư c 22,4 lít 1 CO2 ( ktc). Cho bi t s mol c a ch t có kh i lư ng phân t l n ch b ng so v i ch t 3 còn l i. Kh i lư ng m i ch t trong 13,2 gam h n h p A là: a) 3,9 g; 9,3 g b) 7,8 g; 5,4 g c) 6 g; 7,2 g d) 5,46 g; 7,74 g (C = 12; H = 1) 726. A là m t ch t h u cơ. Khi t cháy hoàn toàn a mol A, ch thu ư c 9a mol CO2 và 5a mol H2O. A ơn ch c, không tác d ng Na nhưng tác d ng ư c v i dung d ch NaOH. Thí nghi m cho th y 1,5 gam A ph n ng v a v i 100 mL dung d ch NaOH 0,2M. A là: a) Benzyl axetat b) Phenyl axetat c) Phenyl propionat d) Etyl benzoat (C = 12; H = 1; O = 16) 727. Th c hi n ph n ng xà phòng hóa hoàn toàn m gam imetyl malonat c n dùng 100 mL dung d ch NaOH C (mol/L). Sau khi k t thúc ph n ng, thu ư c dung d ch A g m có ancol, mu i và nư c. em cô c n dung d ch A, thu ư c mu i khan. N u em t cháy h t lư ng mu i khan này thì thu ư c 10,6 gam xô a. Tr s c a C và c a m là: a) 2 mol/L; 13,2 gam b) 2 mol/L; 11,8 gam c) 1 mol/L; 6,6 gam d) 1 mol/L; 11,8 gam (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23) 728. M t thùng ch a 80 lít rư u vang 12º. Lư ng rư u vang này ư c i u ch do th c hi n ph n ng lên men rư u t nho. Etanol có kh i lư ng riêng 0,79 g/mL. S lên men rư u có hi u su t 90%. Kh i lư ng glucozơ c n có trong trái nho s n xu t ư c lư ng rư u này là:
 20. Tr c nghi m hóa h u cơ 20 Biên so n: Võ H ng Thái a) 13,50 kg b) 15,453 kg c) 16,487 kg d) 21,60 kg (C = 12; H = 1; O = 16) 729. Có sơ ph n ng: 0 X + NaOH t → Y + Z Y + Ag2O NH 3 → U + Ag  0 Z xt , → T + H2O + H2 t U + NaOH  → V + H2O T xt → Cao su buna X là: a) Vinyl axetat b) n-Butyl acrilat c) Vinyl fomiat d) Etyl fomiat 730. Ch t h u cơ A ch a m t lo i nhóm ch c. Khi t cháy h t a mol A, thu ư c 7a mol CO2 và 6a mol H2O. Hơi A n ng hơn khí metan 10 l n. Khi cho A tác d ng v i dung d ch NaOH, thu ư c m t mu i c a axit h u cơ, etanol và propanol-2. A là: a) Etyl n-propyl oxalat b) Etyl isopropyl malonat c) Etyl isopropyl oxalat d) Etyl isopropyl a ipat (C = 12; H = 1; O = 16) 731. Khi t cháy h t 7,4 gam ch t h u cơ A, thu ư c 6,72 lít CO2 ( ktc) và 5,4 gam H2O. T kh i hơi c a A so v i hi ro b ng 37. A có bao nhiêu ng phân có th cho ư c ph n ng tráng gương? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 (C = 12; H = 1; O = 16) 732. H n h p A g m ba hi rocacbon cùng dãy ng ng. t cháy h t 33,88 lít h n h p khí (hơi) A ( o 27,3ºC; 0,8 atm). Cho h p th h t s n ph m cháy vào bình ng nư c vôi có dư. Sau thí nghi m, kh i lư ng bình nư c vôi tăng thêm 106,6 gam. Các hi rocacbon trong h n h p A thu c dãy ng ng nào? a) Aren ng ng benzen b) Ankin ho c anka ien c) Olefin (Anken) d) Parafin (Ankan) (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 733. H n h p A g m ba ch t h u cơ ng phân có cùng công th c phân t C3H8O. Cho m gam h n h p A tác d ng v i CuO, un nóng, có s oxi hóa h u h n h t ch t h u cơ t o an ehit và xeton, thu ư c h n h p B g m các ch t h u cơ. Lư ng h n h p B này cho tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3, thu ư c 2,16 gam b c kim lo i. Còn n u em un nóng m gam h n h p A v i H2SO4 m c 140ºC, thì thu ư c 3,33 gam h n h p g m b n ete và 0,27 gam H2O. Kh i lư ng m i ch t có trong m gam h n h p A là: a) 0,6 g; 1,2 g; 1,8 g b) 0,6 g; 0,6 g; 3,48 g c) 0,6 g; 0,9 g; 2,1 g c) 0,6 g; 1,5 g; 1,5 g (C = 12; H = 1; O = 16) 734. Ch t béo lâu d b ôi thiu, cho mùi khó ch u, là do nguyên nhân nào? a) Ch t béo lâu nó b th y phân nhi u t o ra axit béo t do. i u này làm tăng ch s axit c a ch t béo và làm cho ch t béo có mùi khó chiu. b) Do lâu, các liên k t ôi trong ch t béo trùng h p v i nhau t o các polime có mùi khó ch u.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản