Trắc nghiệm Liên kết gen (21-31)

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
89
lượt xem
32
download

Trắc nghiệm Liên kết gen (21-31)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm Liên kết gen (21-31) . Tài liệu dành cho các bạn tham khảo, nhất là các bạn học sinh yêu thích và đang học chuyên ngành sinh học, muốn tìm hiểu thêm nhiều tài liệu bổ ích giúp củng cố kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Liên kết gen (21-31)

  1. Trắc nghiệm Liên kết gen (21-31) 21. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là gì? A. Hoán vị gen xảy ra như nhau ở giới đực và giới cái. B. Các gen nằm trên cùng 1 NST bắt đôi không bình thường trong kỳ đầu của giảm phân I. C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các NST.
  2. D. Trao đổi chéo giữa các cromatit trong NST kép tương đồng ở kỳ đầu giảm phân I 22. Phát biểu nào sau đây không đúng với tần số hoán vị gen? A. Tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen trên NST. B.Càng gần tâm động, tần số hoán vị càng lớn. C. Tỉ lệ nghịch với các lực liên kết giữa các gen trên NST. D. Không lớn hơn 50%. 23. Hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập có đặc điểm chung là: A. Các gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể đồng dạng
  3. B. Làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp C. Làm xuất hiện biến dị tổ hợp D. Các gen phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do 24. Đặc điểm nào dưới đây là không đúng khi nói về tần số hoán vị gen? A. Tần số hoán vị gen không quá 50%. B. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen C. Được ứng dụng để lập bản đồ gen. D. Tần số hoán vị gen càng lớn, các gen càng xa nhau
  4. 25. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập A. Các gen phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do B. Làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp C. Các gen không alen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. D. Làm xuất hiện biến dị tổ hợp 26. Trong tự nhiên ở những đối tượng nào dưới đây hiện tượng hoán vị gen chỉ có thể xảy ra ở một trong hai giới A. ruồi giấm B. đậu Hà lan C. bướm tằm D. A và C
  5. 27. Việc lập bản đồ gen được hình thành trên nguyên tắc: A. Căn cứ vào kết quả lai phân tích cá thể trội B. Tự thụ hoặc tạp giao C. Dựa vào hiện tượng phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do của các gen trong giảm phân D. Dựa vào tần số hoán vị gen để suy ra vị trí tương đối của các gen trên nhiễm sắc thể (NST) 28. Sự khác nhau cơ bản giữa quy luật hoán vị gen và phân li độc lập xảy ra do: A. Hoạt động của các NST trong quá trình giảm phân
  6. B. Hiện tượng chuyển đoạn nhiễm sắc thể (NST) do đột biến cấu trúc C. Sự tác động qua lại giữa các gen trong cặp alen D. Sự tổ hợp tự do của các NST trong quá trình thụ tinh 29. Tỉ lệ 3 : 1 đều có xuất hiện trong trường hợp một gen quy định nhiều tính trạng và trường hợp các gen liên kết hoàn toàn. Để có thể phân biệt được hai hiện tượng này người ta căn cứ vào: A. Trường hợp các gen liên kết hoàn toàn có thể xảy ra hiện tượng hoán vị gen B. Lai phân tính cá thể dị hợp tử
  7. C. Khi bị đột biến, trong trường hợp 1 gen quy định nhiều tính trạng, tất cả các tính trạng đều bị thay đổi, trong trường hợp liên kết gen hoàn toàn chỉ có một tính trạng bị thay đổi D. Thực hiện việc lai thuận nghịch, dựa vào kết quả lai để phân biệt 30. Căn cứ vào tần số hoán vị gen, người ta có thể xác định được điều nào sau đây? A. Vị trí và khoảng cách tương đối giữa các gen trên cùng 1 lôcut. B. Vị trí tương đối và kích thước của các gen trên cùng 1 NST. C. Vị trí và khoảng cách tương đối giữa các gen trên cùng 1 NST.
  8. D. Vị trí và khoảng cách tuyệt đối giữa các gen trên cùng 1 NST 31. Đặc điểm nào dưới đây không phải là của nhiễm sắc thể (NST) thường: A. Tồn tại nhiều cặp đồng dạng B. Các cặp NST trong bộ NST của mỗi tế bào đều đồng nhất về hình dạng và kích thước C. Giống nhau ở cả hai giới D. Mang các gen quy định tính trạng thường Đáp án : 1. C 2. D 3. D 4. D 5. 6. 7. D 8. D A A 9. C 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
  9. D D C B D C C 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. C B D B D B C B 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. D D A A C C B
Đồng bộ tài khoản