intTypePromotion=3

Trắc nghiệm sinh: Các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người (Có đáp án)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
83
lượt xem
11
download

Trắc nghiệm sinh: Các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh: Các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người (Có đáp án)

  1. Câu 1 Quá trình phát sinh loài ngư i ch u s chi ph i c a các nhân t A) Bi n d , di truy n, ch n l c t nhiên B) Lao đ ng, ti ng nói, ý th c C) Bi n d , di truy n,ch n l c t nhiên và lao đ ng, ti ng nói, ý th c D) Ch n l c t nhiên và lao đ ng Đáp án C Câu 2 Quá trình phát sinh loai ngư i ch u s chi ph i c a: A) Nhân t sinh h c B) Nhân t xã h i C) Nhân t sinh h c và nhân t xã h i D) Ch n l c t nhiên và lao đ ng Đáp án C Câu 3 Vai trò c a nhân t xã h i trong quá trình phát sinh loài ngư i đư c đưa ra b i: A) S. Đacuyn B) F. Ăngghen C) M.Kimura D) L.P.Pavlôp Đáp án B Câu 4 Vai trò c a nhân t sinh h c trong quá trình phát sinh loài ngư i đư c đưa ra b i A) S. Đacuyn B) F. Ăngghen C) M.Kimura D) G.N.Machusin Đáp án A Câu 5 Đi m cơ b n đ phân bi t ngư i và đ ng v t là: A) C u trúc giai ph u c a cơ th B) Th tích c a h p s C) Các n p nhăn và khúc cu n não D) Kh năng ch t o và s d ng công c lao đ ng theo nh ng m c đích nh t đ nh Đáp án D Câu 6 Y u t cơ b n nào trong quá trình phát sinh loài ngư i đã làm cho con ngư i thoát kh i trình đ đ ng v t? A) Lao đ ng v i ho t đ ng ch t o công c B) Kh năng tác đ ng vào t nhiên, c i t o hoàn c nh s ng C) S hoàn thi n ch c năng ph c t p c a bàn tay D) Phát tri n ti ng nói phân âm ti t Đáp án A Câu 7 Công c cu i ghè c a ngư i t i c ph n ánh A) Ngư i t i c ch s d ng các công c có s n trong t nhiên B) Ngư i t i c ch t o ra c ng c lao đ ng đơn gi n
  2. C) Ngư i t i c đã ch t o công c m t cách có h th ng, có m c đích D) Ngư i t i c đã ch t o các công c lao đ ng tinh x o Đáp án C Câu 8 Bư c chuy n bi n quan tr ng trong vi c chuy n bi n t vư n thành ngư i là: A) Bi t ch t o công c lao đ ng và dung công c đó đ đ u tranh v i t nhiên B) S hình thành dáng đi th ng C) S phát tri n ti ng nói phân âm ti t D) Tât c đ u đúng Đáp án B Câu 9 T i sao dáng đ ng th ng là m t đ c đi m có l i đươc ch n l c t nhiên b o t n và tích lũy trong quá trình phát sinh loài ngư i: A) Có tác d ng phát hi n đư c k thù t xa môi trư ng tr ng tr i B) Giúp gi i phóng hai chi trư c kh i ch c năng di chuy n C) Giúp ch t o công c lao đ ng t t hơn D) Giúp săn b n t t hơn Đáp án A Câu 10 S hình dáng đi th ng đã d n đ n m t bi n đ i quan tr ng nh t trên cơ th loài ngư i là: A) C t s ng cong chuy n t hinh cung sang hình ch S B) L ng ng c chuy n t h p b ngang sang b trư c sau C) Xương ch u phát tri n làm vi c sinh s n thu n l i hơn D) Gi i phóng chi trươc ra kh i ch c năng di chuy n Đáp án D Câu 11 Lí do nào khi n b n vư n ngư i phương nam bu c ph i chuy n xu ng m t đ t? A) Các v cháy r ng làm r ng thu h p B) Vào n a sau c a k Th Ba c a đ i Tân sinh, băng hà tràn xu ng phía Nam, khi h u l nh r ng b thu h p C) Vào kì pilôxen k Th Ba xu t hi n nh ng đư ng n t sâu trên v Qu đ t, ho t đ ng núi l a và đ ng đ t gia tăng đ t ng t D) Ra tăng áp l c ch n l c t nhiên trong đi u ki n s ng trên cây Đáp án B Câu 12 Phát bi u nào dư i đây v bàn tay c a loài ngư i là không đúng A) Tay ngư i không ch là cơ quan lao đ ng mà còn là s n ph m c a lao đ ng B) Tr i qua hang v n năm dư i tác d ng c a lao đ ng, tay ngư i hoàn thi n d n, th c hi n đư c các ch c năng ngày càng ph c t p C) T ngư i Pitêcantr p đã th hi n tính thu n tay ph i trong lao đ ng D) Nh gi i phóng chi trư c ra kh i ch c năng di chuy n mà tay đư c gi i phóng, hoàn thi n và b t đ u hoàn thi n ch c năng lao đ ng Đáp án C
  3. Câu 13 Bư c chuy n bi n nào đã giúp bàn tay ngư i tr thành cơ quan s d ng và ch t o công c lao đ ng: A) Hình thành dáng đi th ng B) C t s ng cong hình ch S và bàn chân có d ng vòm C) Nhu c u trao đ i kinh nghi m D) Săn b n và chăn nuôi Đáp án A Câu 14 Y u t nào đóng vai trò chính trong vi c làm cho xương hàm và bb răng c a ngư i b t thô, răng lanh thu nh : A) D ng l a đ n u chin th c ăn B) Bi t ch t o và s dung công c lao đ ng có m c đích C) Phát tri n ti ng nói D) Chuyên t ăn th c v t sang ăn t p Đáp án A Câu 15 Dáng đ ng th ng đư c c ng c dư i tác dung c a: A) Vi c ch t o và s d ng công c lao đ ng B) Vi c chuy n t đ i s ng trên cây xu ng m t đ t tr ng tr i C) Vi c săn b n và chăn nuôi D) Nhu c u trao đ i kinh nghi m trong sinh ho t t p th Đáp án B Câu 16 Dáng đi th ng ng i đã d n đ n nh ng thay đ i nào trên cơ th ngư i: A) Gi i phóng hai chi trư c kh i ch c năng di chuy n B) C t s ng chuy n thành d ng u n cong hình ch S C) L ng ng c h p v trư c sau, xương ch u r ng, bàn chân có d ng vòm D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 17 Dáng đi th ng ngư i đã d n đ n nh ng thay đ i v gi i ph u nào trên cơ th ngư i A) Xương ch u r ng hơn bàn chân có d ng vòm B) C t s ng chuy n thành hình cung C) L ng ng c h p b ngang D) T t c đ u đúng Đáp án A Câu 18 Bi n đ i nào dư i đây c a h p s ch ng t ti ng nói đã phát tri n: A) Xương hàm thanh B) Không có g mày C) Chán r ng và th ng D) Hàm dư i có l i c m rõ Đáp án D Câu 19 S hình thành ti ng nói loài ngư i đư c thúc đ y b i các y u t nào dư i đây:
  4. A) Vi c ch t o công c lao đ ng c n nhi u ngư i tham ra B) Ph i truy n đ t kinh nghi m cho ngư i khác đ đ u tranh hi u qua v i thiên nhiên C) Ph i s ng t p th d d a vào nhau t v và ki m ăn D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 20 Lao đ ng trong t p th đã thúc đ y nhu c u trao đ i ý ki n, kinh nghi m gi a các thành viên d n đ n A) T nh ng ti ng hú kéo dài có n i dung thong tin nghèo nàn thành ti ng nói có âm thanh tách b ch t ng ti ng B) L i c m càng dô ra do c m là nơi bám c a các cơ lư i C) B máy phát âm, v n có thu n l i t s bi n đ i tư th đ u và c do đi th ng ngư i đư c hoàn thi n d n D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 21 S truy n đ t kinh nghi m qua các th h nh ti ng nói và ch vi t đư c g i là…….. A) S di truy n tin hi u B) S di truy n sinh h c C) S di truy n xã h i D) A và C đúng Đáp án A Câu 22 S truy n đ t thông tin di truy n qua các th h thong qua AND đư c g i là……. A) S di truy n tin hi u B) S di truy n sinh h c C) S di truy n phân t D) B và C đúng Đáp án B Câu 23 S phát tri n c a lao đ ng và ti ng nói đã kích thích s phát tri n c a ngư i A) B não và các cơ quan c m giác B) Ch vi t C) Tính thu n tay ph i D) Tư duy tr u tư ng Đáp án A Câu 24 Ti ng nói phát tri n đã nh hư ng đ n A) M t s vùng v não như thuỳ thái dương, thuỳ trán B) Xu t hi n vùng c đ ng nói, vùng hi u ti ng nói C) Bán c u não trái c a ngư i l n hơn bán c u não ph i D) A và B đúng Đáp án -D
  5. Câu 25 N i dung nào sau đây nói v s phát tri n b não và ý th c c a ngư i là không đúng A) S phát tri n c a lao đ ng và ti ng nói đã kích thích s phát tri n c a b não và các cơ quan c m giác B) S phát tri n c a lao đ ng và ti ng nói đã kích thích s phát tri n c a b não và các cơ quan c m giác C) Ti ng nói phát tri n cũng nh hư ng đ n m t s vùng v não D) Do có h th ng tín hi u th hai nên s lư ng ph n x có đi u ki n ngư i gi m hơn nhi u so v i đ ng v t Đáp án D Câu 26 N i dung nào dư i đây nói v ý th c c a ngư i là không đúng A) Ti ng nói và ý th c có tác d ng ngư c tr l i giúp cho lao đ ng phát tri n B) Não ngư i có kh năng ph n ánh th c t i khách quan, dư i d ng tr u tư ng khái quát đ t cơ s cho s hình thành ý th c C) Giúp con ngư i truy n đ t kinh nghi m đ u tranh thiên nhiên và xã h i hi u qu hơn D) Ý th c làm cho con ngư i ngày càng phát tri n vư t lên t t c các đ ng v t khác Đáp án C Câu 27 Trong lao đ ng tính thu n tay ph i s d n đ n k t qu A) Bán c u não trái c a ngư i l n hơn bán c u não ph i B) S d ng công c lao đ ng hi u qu hơn C) Bán c u não ph i c a ngư i l n hơn bán c u não trái D) A và B đúng Đáp án C Câu 28 Vi c con ngư i dùng th t làm th c ăn s d n đ n: A) Làm tăng cư ng th l c thúc đ y s phát tri n c a toàn b cơ th B) Tăng cư ng th l c và giúp b não phát tri n C) Hình thành ti ng nói phân âm ti t D) Công c lao đ ng ngày càng tinh x o Đáp án B Câu 29 Vi c s d ng th c ăn n u chín d n đ n k t qu A) Làm tăng kh năng đ ng hoá và gi m năng lư ng khi tiêu hoá B) S h p thu t t hơn s làm tăng cư ng s phát tri n th l c và b não C) Làm xương hàm và b răng b t thô, răng nanh thu nh D) t t c đ u đúng Đáp án -D Câu 30 Nhân t đóng vai trò ch đ o trong quá trình phát sinh loài ngư i giai đo n vư n ngư i hoá th ch là: A) S thay đ i đi u ki n đ a ch t khí h u kì th 3 B) Lao đ ng, ti ng nói, tư duy C) Vi c ch t o và s d ng công c lao đ ng có m c đích
  6. D) Bi n d , di truy n và ch n l c có t nhiên Đáp án D Câu 31 Nhân t đóng vai trò ch đ o trong quá trình phát tri n loài ngư i giai đo n ngư i t i c là A) Vi c ch t o và s d ng công c lao đ ng có m c đích B) Bi n d ,di truy n và ch n l c có t nhiên C) S thay đ i đi u ki n đ a ch t, khí h u th k th 3 D) Lao đ ng, ti ng nói, tư duy Đáp án D Câu 32 Di truy n tín hi u là hình th c truy n đ t thông tin A) B ng ti ng nói và ch vi t B) Thông tin qua các ph n x C) Qua AND D) Qua nguyên phân, gi m phân và th tinh Đáp án A Câu 33 Trong quá trình phát sinh loaiì ngư i, nhân t xã h i đã không phát huy tác d ng vào giai đo n A) Vư n ngư i hoá th ch B) Ngư i t i c C) Ngư i c D) Ngươi hi n đ i Đáp án A Câu 34 Trong quá trình phát tri n loài ngư i, nhân t sinh h c đã tác đ ng trong giai đo n A) Vư n ngư i hoá th ch B) Ngư i t i c và ngư i c C) Ng ơi hi n đ i D) Trong m i giai đo n c a quá trình phát sinh loài ngư i Đáp án D Câu 35 Nguyên nhân chính làm loài ngư i không b bi n đ i thành m t loài khác v m t sinh h c là A) S phát tri n c a h th ng tín hi u th 2 B) Con ngư i ngày nay đã có c u trúc cơ th hoàn h o nh t C) Loài ngư i có th thích nghi v i m i đi u ki n sinh thái đa d ng và không ph thu c vào đi u ki n t nhiên và cách li đ a lí D) Con ngư i không còn ch u tác đ ng c a các tác nhân đ t bi n Đáp án C Câu 36 Con ngư i thích nghi v i môi trư ng ch y u thông qua; A) Lao đ ng s n xu t, c i t o s n xu t B) Bi n đ i hình thái, sinh lí trên cơ th C) S phân hoá và chuyên hoá các cơ quan D) S phát tri n c a lao d ng và ti ng nói Đáp án A
  7. Câu 37 Đ ng l c c a quá trình phát tri n xã h i loài ngư i là A) C i ti n công c lao đ ng B) Phát tri n l c lư ng s n xu t C) C i t o quan h s n xu t D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 38 Nh ng bi n đ i trên cơ th các d ng vư n ngư i hoá th ch là k t qu c a A) Tác đ ng c a lao đ ng B) S tích lu c a các đ t bi n và bi n d t h p dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên C) Tác đ ng c a các nhân t xã h i D) S d ng l a đ n u chín th c ăn, chuy n t ăn th c v t sang ăn t p Đáp án B Câu 39 Theo G.N.Machusin(1982) quá trình bi n đ i khá nhanh giai đo n vư n vư n ngư i hoá th ch đư c gi i thích là do A) Các bi n đ ng đ a ch t trong kì Pilôxen k Th 3, t i vùng Đông Phi làm tăng n n phóng x trong 1 kho ng th i gian tương đ i ng n qua đó gia tăng t n s các đ t bi n, tăng áp l c ch n l c t nhiên làm tăng t c đ c i bi n di truy n B) Khi s ng trên m t đ t tr ng tr i, con ngư i đã ch u s tác đ ng c a ch n l c t nhiên, dáng đi th ng đ ng đư c c ng c và nhanh chóng thúc đ y s bi n đ i cơ th trên cơ th vư n ngư i hoá th ch C) Thông qua ch t o và s d ng công c lao đ ng có m c đích con ngư i đã nhanh chóng bi n đ i, đ c bi t là s phát tri n c a h th ng tín hi u th 2 D) S ph i h p tác đ ng c a c 2 nhân t sinh h c và xã h i đã nhanh chóng thúc đ s ti n hoá c a loài ngư i Đáp án A Câu 40 Phát bi u nào dư i đây v s phát sinh và phát tri n c a loài ngư i là không đúng A) Nhân t xã h i b t đ u t giai đo n ngư i t i c , càng v sau càng tác d ng m nh m và đóng vai trò ch đ o trong s phát tri n loài ngư i B) Nhân t sinh h c đã đóng vai trò ch đ o trong giai đo n vư n ngư i hoá th ch sau đó y u d n C) Ngày nay m c d u các quy lu t sinh h c đ c trưng cho đ ng v t có vú v n phát huy tác d ng đ i v i con ngư i nhưng xã h i loài ngư i phát tri n dư i tác d ng ch đ o c a các quy lu t xã h i D) Con ngư i thích nghi v i môi trư ng ch y u b ng nh ng bi n đ i hình thái, sinh lí trên cơ th , b ng s phân hoá và chuyên hoá các cơ quan Đáp án D
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản