intTypePromotion=3

Trắc nghiệm sinh: Sự phát sinh và phát triển của sự sống (Kèm đáp án)

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
72
lượt xem
12
download

Trắc nghiệm sinh: Sự phát sinh và phát triển của sự sống (Kèm đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: sự phát sinh và phát triển của sự sống (kèm đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh: Sự phát sinh và phát triển của sự sống (Kèm đáp án)

 1. S phát sinh và phát tri n c a s s ng Câu 1 nh ng nguyên t nào ph bi n trong cơ th s s ng A) C, H, O B) C, H, O, N C) C, H, O, P D) C, H, N ĐÁP ÁN B Câu 2 Cơ s v t ch t ch y u c a s s ng A) Prôtêin và lipit B) Axit nuclêic C) Prôtêin và cacbonhydrat D) Prôtêin và a xitnuclêic ĐÁP ÁN D Câu 3 S lo i nguyên t có m t trong cơ th s ng A) kho ng 30 lo i B) Kho ng 40 lo i C) kho ng 50 lo i D) kho ng 60 lo i ĐÁP ÁN D Câu 4 Các nguyên t có m t trong cơ th s ng A) Đ u có m t trong gi i vô cơ B) T o thành các ph n t ph c t p C) Có kho ng 60 nguyên t D) t t c đ u đúng ĐÁP ÁN -D Câu 5 Ti l c a các nguyên t H, O, C, N trong cơ th s ng A) chi m kho ng 96% t ng s các nguyên t B) chi m kho ng 3% t ng s các nguyên t
 2. C) chi m kho ng 1% t ng s các nguyên t D) chi m kho ng 50% t ng s các nguyên t ĐÁP ÁN A Câu 6 t l c a các nguyên t S, P, Na, K trong c th s ng A) chi m kho ng 96% t ng s các nguyên t B) chi m kho ng 3% t ng s các nguyên t C) chi m kho ng 1% t ng s các nguyên t D) chi m kho ng 50% t ng s các nguyên t ĐÁP ÁN B Câu 7 Trong cơ th s ng các nguyên t k t h p v i nhau đ t o thành: A) Các h p ch t vô cơ B) Các h p ch t h u cơ C) Các h p ch t vô cơ và h u cơ D) Các h p ch t prôtêin và a xitnuclêic ĐÁP ÁN C Câu 8 ch t h u cơ là nh ng h p ch t c a nguyên t : A) Cacbon B) Hydro C) Nitơ D) phôtpho ĐÁP ÁN A Câu 9 Trong cơ th s ng phân t prôtêin có vai trò A) H p ph n c u t o ch y u c a ch t nguyên sinh B) Thành ph n ch c năng trong c u t o c a enzim và hoocmôn C) duy trì thông tin quy đ nh các tính tr ng c a cơ th D) A và B đúng ĐÁP ÁN -D Câu 10 Trong cơ th s ng axítnuclêic đóng vai trò quan tr ng trong A) Ho t đ ng di truy n và sinh s
 3. B) Ho t đ ng sinh s n ch t C) Ho t đ ng xúc tác và đi u hoà D) C u t o nên ch t nguyên sinh ĐÁP ÁN A Câu 11 M i ph n t prôtêin trung bình có A) 100 đ n 30.000 phân t axit amin B) 10.000 đ n 25.000 phân t axit amin C) 1.000 đ n 30.000 phân t axit amin D) 100 đ n 3000 phân t axit amin ĐÁP ÁN A Câu 12 M i phân t AND có trung bình A) 100 đ n 30.000 nuclêôtit B) 10.000 đ n 25.000 nuclêôtit C) 1.000 đ n 25.000 nuclêôtit D) 1000 đ n 2.500 nuclêôtit ĐÁP ÁN B Câu 13 Phân t prôtêin l n nh t có chi u dài kho ng A) 0,1 micrômet B) 1 micrômet C) 10 micrômet D) 0,001 micrômet ĐÁP ÁN A Câu 14 Quan h chuy n đ i gi a hai đơn v micrômet và angstron như sau A) 1mi crômet = 10 -1Ao B) 1mi crômet = 10-2Ao C) 1mi crômet = 10-3Ao D) 1mi crômet = 10-4Ao ĐÁP ÁN D Câu 15 Trong c u trúc c a prôtêin có kho ng
 4. A) 30 lo i axit amin B) 20 lo i axit amin C) 40 lo i axit amin D) 64 lo i axit amin ĐÁP ÁN B Câu 16 Trong c u trúc c a axít nuclêic có kho ng A) 4 lo i nuclêôtit B) 20 lo i nuclêôtit C) 64 lo i nuclêôtit D) 14 lo i nuclêôtit ĐÁP ÁN A Câu 17 C u trúc m t đơn phân nuclêôtit AND g m có A) A xit phôtphoric, đư ng ribô, 1 bazơ nitric B) đư ng đêoxyribô, axit phôtphoric, axit amin C) axit phôtphoric, đư ng ribô, ađênin D) a xit photphoric, đư ng đêoxyribô, 1 bazơ nitric ĐÁP ÁN D Câu 18 Các đơn phân nuclêôtit k t h p l i đ t o thành chu i pôlynuclêôtit b ng lo i liên k t: A) Liên k t hyđrô B) Liên k t c ng hoá tr C) Liên k t ion D) Liên k t peptit ĐÁP ÁN B Câu 19 S đa d ng c a phân t AND đư c quy t đ nh b i: A) S lư ng các nuclêôtit B) Thành ph n c a các nuclêôtit tham gia C) Tr t t s p x p c a các nuclêôtit D) t t c đ u đúng
 5. ĐÁP ÁN -D Câu 20 Y u t nào quan tr ng nh t đóng vai trò quy t đ nh tính ch t đ c thù cho phân t axit nuclêic A) S lư ng các nuclêôtit B) Thành ph n cá``c lo i nuclêôtit tham gia C) tr t t s p x p c a các nuclêôtit D) t t c đ u đúng ĐÁP ÁN C Câu 21 C u trúc không gian c a AND quy t đ nh bơ : A) Các liên k t hoá tr gi a các bazơ nitric B) Các liên k t hydro gi a các bazơ nitric C) Vai trò c a đư ng đêôxyribô và axit photphoric D) Nguyên t c b sung gi a hai chu i pôlynuclêôtit ĐÁP ÁN D Câu 22 Nguyên t c b sung đư c th c hi n trong c u trúc c a phân t AND như sau: A) 1 bazơ nitric có kích thư c l n b sung v i 1 bazơ nitric có kích thư c bé qua các liên k t hydro B) A c a mách này b sung v i T c a m ch kia và ngư c l i qua hai liên k t hydro C) G c a m ch này b sung v i X c a m ch kia và ngư c l i qua ba liên k t hydrô D) Nuclêôtit c a m ch này g n v i nuclêôtit c a m ch kia b ng các liên k t hoá tr ĐÁP ÁN A Câu 23 Các nguyên t có m t trong c u trúc c a AND là: A) C, N,O B) C, H, O, N C) C, H, O, P, N
 6. D) C, H, O ĐÁP ÁN C Câu 24 V I 4 lo i nuclêôtit A, T, G, X s có bao nhiêu mã b ba khác nhau có th t o thành: A) 64 mã B) 20 mã C) 12 mã D) 24 mã ĐÁP ÁN A Câu 25 Đ c đi m chung trong c u trúc cơ b n c a m t a xitamin A) H3P04- đư ng ribô và 1 trong 4 lo i bazơ nitric A, U, G, X B) H3PO4-đư ng đêô xyribô và m t trong 4 lo i bazơ nitric A, T, G, X C) M t nhóm amin(-C00H), m t nhóm hydrôxyl (-OH) và m t g c R đ c trưng cho t ng lo i axit amin D) m t nhóm cácbonxin (-C00H), m t nhóm amin(-NH2) và m t g c R đ c trưng cho t ng lo i axit amin ĐÁP ÁN D Câu 26 Các axit amin trong chu i pôlypeptit đư c n i v i nhau b ng liên k t: A) ph tphodieste B) Peptit C) Hydro D) Ion ĐÁP ÁN B Câu 27 m i axit amin trong phân t prôtêin đư c mã l nh hoá trên gen dư i d ng A) Mã b 1 B) Mã b 2 C) Mã b 4 D) Mã b 3
 7. ĐÁP ÁN D Câu 28 Các mã b ba khác nhau b i: A) S lư ng các nuclêôtit B) Thành ph n các nuclêôtit C) Tr t t c a các nuclêôtit D) t t c đ u đúng ĐÁP ÁN -D Câu 29 s mã b ba tr c ti p mã hoá cho các axit amin A) 24 B) 40 C) 61 D) 64 ĐÁP ÁN C Câu 30 t i sao ch có 20 lo i a xit amin nhưng l i có t i 64 lo i mã b ba khác nhau? A) Nhi u mã b ba có th cùng mã hoá cho m t axit amin B) Có ba mã b ba vô nghĩa báo hi u k t thúc ho t đ ng gi i mã C) A và B đ u đúng D) A và B sai ĐÁP ÁN -C Câu 31 Tính ch t nào dư i đây c a mã b ba là không đúng A) Mã di truy n không th ng nh t cho toàn b sinh gi i B) M i mã b ba ch mã hoá cho m t axit amin C) nhi u mã b ba có th cùng mã hoá cho m t axit amin D) Có ba mã vô nghĩa ĐÁP ÁN A Câu 32 s đa d ng và đ c thù c a phân t prôtêin và a xit nuclêic đư c quy t đình b i: A) S lư ng thành ph n c a các đơn phân
 8. B) S lư ng, thành ph n c a các nguyên t tham gia vào c u trúc C) S lư ng, thành ph n và tr t t săp x p c a các đơn phân D) S lư ng, thành ph n c a các nguyên t tham gia ĐÁP ÁN C Câu 33 Đ c đi m n i b t cu các đa phân t sinh h c là A) Đa dang B) Đ c thù C) Câú t o ph c t p và kích thư c l n D) A và B đúng ĐÁP ÁN -D Câu 34 s khác nhau v c u t o v t ch t gi a…(H: h u cơ và vô cơ; Đ: đơn phân và đa phân; T: t bào và cơ th ) th hi n t các c p đ phân t . Càng lên cao c p đ t ch c cao hơn…tính(P: ph c t p và đa d ng; Đ: đa d ng và đăc thù; T: ph c t p, đa d ng và đ c thù) c a các h s ng bi u hi n càng rõ A) Đ; P B) T; Đ C) T; T D) H; T ĐÁP ÁN D Câu 35 Trong các d u hi u c a hi n tư ng s ng, d u hi u nào không th có v t th vô cơ: A) Trao đ i ch t và sinh s n B) T đ i m i thành ph n c a t ch c C) V n đ ng, c m ng, sinh trư ng và s nh s n D) t t c đ u không có v t th vô cơ ĐÁP ÁN D Câu 36 Các v t th s ng đang t n t i trên qu đ t là…(K: nh ng h khép kín, M: nh ng h m ) có cơ s v t ch t ch y u là……(P: các đ i phân t protêin, N:
 9. các đ i phân t axit nuclêic, PN: các đ i phân t prôtêin và axit nuclêic) có kh năng t đ i mơí, t sao chép, t đi u ch nh, tích lu thông tin di trưy n A) K, PN B) K, P C) M, N D) M, PN ĐÁP ÁN D Câu 37 Phát bi u nào dư i đây là không đúng A) t đi u ch nh là kh năng t đ ng duy trì và gi v ng s n đ nh v thành ph n và tính ch t B) AND luôn luôn t sao đúng m u c a nó, do đó c u trúc c a AND luôn luôn duy trì tính đ c trưng, n đìnhk và b n v ng qua các th h C) Cơ s phân tích c a s ti n hoá là quá trình tích lu thông tin di truy n. C u trúc c a AND ngày càng ph c t p hơn và bi n hoá đa d ng hơn so v i nguyên m u D) t ch c s ng là nh ng h m , thư ng xưyên trao đ i ch t v i môi trư ng, d n toi s thư ng xuyên t đ i m i thành ph n c a t ch c ĐÁP ÁN B Câu 38 S s ng có nh ng d u hi u đ c trưng sau: A) H m B) Có kh năng t sao chép và t đi u ch nh C) Có kh năng tích lu thông tin di truy n D) t t c đ u đúng ĐÁP ÁN -D Câu 39 Các t ch c s ng, t c p đ phân t đ n c p đ trên cơ th là h m th hi n qua đ c đi m sau: A) Di truy n và sinh s n, đ m b o cho s s ng sinh sôi, n y n , duy trì liên t c
 10. B) thư ng xuyên trao đ i v t ch tv i môi trư ng, d n t i s thư ng xuyên đ i m i thành ph n c a t ch c C) kh năng t đ ng duy trì và gi v ng s n đ nh v thành ph n và tính ch t D) m c d u AND có kh năng sao chépl i đúng khuôn m u c a nó, nhưng do các tác nhân bên trong ho c bên ngoài c a cơ th , c u trúc c a nó có th b bi n đ i làm cho c u trúc c a AND ngày càng ph c t p hơn, đa d ng hơn so v i nguyên m u ĐÁP ÁN B Câu 40 Các t ch c s ng, t c p đ phân t đ n c p đ trên c th đ u có kh năng t sao chép th hi n qua đ c đi m: A) kh năng t đ ng duy trì và gi v ng n đ nh v thành ph n và tính ch t B) m c d u AND có kh năng sao chép l i đúng khuôn m u c a nó. Nhưng do đ c đi m tác nhân bên trong ho cbên ngoài cơ th , c u trúc c a nó có th b bi n đ i làm cho c u trúc c a AND ngày càng ph c t p hơn, đa d ng hơn so v i nguyên m u C) Di truy n và sinh s n, đ m b o cho s s ng sinh sôi, n y n , duy trì liên t c D) thư ng xuyên trao đ i v t ch t v i môi trư ng, d n t i s thư ng xuyên trao đ i m i thành ph n c a t ch c ĐÁP ÁN C Câu 41 Các t ch c, t c p đ phân t đ n c p đ trên cơ th đ u có kh năng t đi u ch nh th hi n qua đ c đi m: ` thư ng xuyên trao đ i v t ch t v i môi trư ng, d n t i s thư ng xuyên t đ i m i thành ph n c a t ch c B) Di truy n và sinh s n, đ m b o cho s sinh s ng sinh sôi, n y n , duy trì liên t c
 11. C) m c d u AND có kh năng sao chép l i đúng khuôn m u c a nó, nhưng do các tác nhân bên trong hoăcj bên ngoài cơ th , c u trúc c a nó có th b bi n đ i làm cho c u trúc c a AND ngày càng ph c t p hơn, đa d ng hơn so v i nguyên m u D) kh năng t đ ng duy trì và gi v ng s n đ nh v thành ph n và tính ch t ĐÁP ÁN D Câu 42 Các t ch c s ng, t c p đ phân t đ n c p đ trên cơ th đ u có kh năng t đi u ch nh th hi n qua đ c đi m: A) Thưòng xuyên trao đ i v t ch t v i môi trư ng, d n tơi s thư ng xuyên t đ i m i thành ph n c a t ch c B) Di truy n và sinh s n, đ m b o cho s s ng sinh sôi, n y n , duy trì liên t c C) thư ng xuyên trao đ i v t ch t v i môi trư ng d n t i s thư ng xuyên thành ph n c a t ch c D) kh năng t đ ng duy trì và gi v ng s n đ nh v thành ph n và tính ch t ĐÁP ÁN A Câu 43 Cơ s phân t c a s ti n hoá th hi n qua quá trình: A) T đi u ch nh đ duy trì s n đ nh v thành ph n và tính ch t c a h s ng B) thư ng xuyên trao đ i ch t v i môi trư ng d n t i s thư ng xuyên t đ i m i thành ph n c a t ch c C) Tích lu thông tin duy trì thông qua s thay đ i c u trúc c a AND D) t nhân đôi c a AND ĐÁP ÁN C
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản