intTypePromotion=3

Trắc nghiệm sinh: Sự sống trong các đại thái cổ nguyên sinh và cổ sinh (Kèm đáp án)

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
69
lượt xem
11
download

Trắc nghiệm sinh: Sự sống trong các đại thái cổ nguyên sinh và cổ sinh (Kèm đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: sự sống trong các đại thái cổ nguyên sinh và cổ sinh (kèm đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh: Sự sống trong các đại thái cổ nguyên sinh và cổ sinh (Kèm đáp án)

 1. S s ng trong các đ i thái c nguyên sinh và c sinh Câu 1 Đ i thái c b t đ u cách hi n nay bao nhiêu năm và kéo dài trong bao lâu? A) B t đ u cách đây kho ng 3.500 tri u năm,kéo dài kho ng 900 tri u năm B) B t đ u cách đây kho ng 570 tri u năm,kéo dài kho ng 340 tri u năm C) B t đ u cách đây kho ng 220 tri u năm, kéo dài kho ng 150 tri u năm D) B t đ u cách đây kho ng 2.600 tri u năm, kéo dài kho ng 2.038 tri u năm Đáp án A Câu 2 Đ c đi m c a v qu đ t đ i thái c A) Có s phân b l i đ i l c và đ i dương do nh ng đ t t o núi l a l n B) Khí quy n nhi u CO2 và núi l a ho t đ ng m nh C) Chưa n đ nh, nhi u l n t o núi và phun d d i D) Đ a th tương đ i yên tĩnh, đ i l c chi m ưu th , bii n ti n sâu vào l c đa Đáp án C Câu 3 Đ c đi m nào dư i đây không thu c v đ i thái c : A) b t đ u cách đây kho ng 3500 tri u năm, kéo dài kho ng 90 tri u năm B) V qu đ t chưa n đ nh,nhi u l n t o núi và phun l a d d i C) S s ng đã phát sinh v i s có m t c a than chì và đá vôi D) Đã có h u h t đ i di m nghành đ ng v t không xương s ng Đáp án D Câu 4 Đ c đi m c a s s ng trong đ i thái c : A) Vi khu n và t o đã phân b r ng. Trong gi i th c v t, d ng đơn bào v n chi m ưu th nhưng trong gi i đ ng v t d ng đa bào đã chi m ưu th
 2. B) Chuy n bi n đ i s ng dư i n oclên c n .Ph c t p hoá t ch c cơ th và hoàn thi n phương th c sinh s n C) Phát tri n ưu th c a cây h t tr n, bò sát phát tri n D) Phát tri n t d ng chưa có c u t o t bào, đ n đơn bào r i đa bào, phân hoá thành hai nhánh đ ng v t và th c v t nhưng v n đang còn t p trung dư i nư c Đáp án D Câu 5 Đ c đi m c a thưc v t trong đ i thái c : A) Xu t hi n quy t tr n, chưa có lá nhưng có thân d thô sơ B) Có d u v t c a t o l c d ng s i C) Quy t kh ng l b tiêu di t và xu t hi n nh ng cây h t tr n D) Xu t hi n cây h t kín Đáp án B Câu 6 Đ c đi m c a đ ng v t đ i thái c A) Đ ng v t không xương s ng đã có c lo i chân kh p và da gai, tôm ba lá phát tri n m nh B) Xu t hi n đ i di n c a ru t khoang C) Bò sát phát tri n, cá xương phát tri n,cá s n thu h p D) Xu t hi n bò sát răng thú Đáp án B Câu 7 D u hi u nào ch ng t s s ng đã phát sinh đ i thái c A) S có m t c a than chì và đá vôi B) V t tích c a t o l c C) V t tích c a d i di n ru t khoang D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 8 Đ i nguyên sinh b t đ u cách hi n nay bao nhiêu năm và kéo dài trong bao nhiêu lâu? A) B t đ u cách đay kho ng 3.500 tri u năm, kéo dài kho ng 900 tri u năm B) B t đ u cách đay kho ng 570 tri u năm, kéo dài kho ng 340 tri u năm
 3. C) B t đ u cách đay kho ng 220 tri u năm, kéo dài kho ng 150tri u năm D) B t đ u cách đay kho ng 2.600 tri u năm, kéo dài kho ng 2.038 tri u năm Đáp án D Câu 9 Đ c trưng c a v đ t đ i nguyên sinh? A) Có s phân b l i l c đ a và đ i dương do nh ng đ t t o núi l a l n B) Bi n ti n vào r i rút ra nhi u l n, nhi u dãy núi l n xu t hi n C) Chưa n đ nh, nhi u l n t o núi và phun l a d d i D) Đ a th tương đ i yên tĩnh, đ i l c chi m ưu th , bi n ti n sâu vào l c đa Đáp án A Câu 10 Đ c đi m nào dư i đây không thu c v đ i nguyên sinh? A) Có nh ng đ t t o núi l a l n đã phân b l i đ i l c và đ i dương B) Đã có đ i di n h u h t các ngành đ ng v t không xương s ng C) S s ng tr thành 1 nhân t làm bi n đ i m t đ t, bi n đ i thành ph n khí quy n, hình thành sinh quy n D) Đã xu t hi n các th c v t c n đ u tiên Đáp án D Câu 11 Đ c đi m n i b t c a s s ng trong đ i nguyên sinh là: A) Vi khu n và t o phân b r ng B) Đã có đ i di n h u h t các ngành đ ng v t không xương s ng, đ ng v t nguyên sinh, b t bi n C) S s ng đã làm bi n đ i m t đ t, bi n đ i thành ph n khí quy n, hình thành sinh quy n D) Trong gi i th c v t, d ng đơn bào v n chiêm ưu th nhưng trong gi i đ ng v t d ng đa bào đã chi m ưu th Đáp án C Câu 12 Đ c đi m c a h th c v t trong đ i nguyên sinh: A) Xu t hi n quy t tr n, chưa có lá nhưng có thân r thô sơ
 4. B) T o phân b r ng, th c v t đơn bào chi m ưu th C) Quy t kh ng l b tiêu di t và xu t hi n cây h t tr n D) T o l c và t o nâu chi m ưu th Đáp án B Câu 13 Đ c đi m c a h đ ng v t đ i nguyên sinh? A) Đ ng v t không xương s ng đã có c lo i chân kh p và da gai, tôm 3 lá phát tri n m nh B) Xu t hi n đ i di n c a ru t khoang C) Đã có đ i di n h u h t các loài đ ng v t không xương s ng, đ ng v t nguyên sinh, b t bi n D) Xu t hi n bò sát răng thú Đáp án C Câu 14 Đi m gi ng nhau v đ c đi m c a s s ng trong đ i thái c và đ i nguyên sinh A) S s ng t p trung ch y u dư i nư c, sinh v t g m vi khu n, t o; th c v t ch y u là d ng đơn bào, đ ng v t đã có đ i di n c a ngành không xương s ng B) Chuy n bi n đ i s ng dư i nư c lên c n. Ph c t p hoá t ch c cơ th và hoàn thi n phương th c sinh s n C) Cây h t tr n và bò sát phát tri n D) Th c v t h t kín, sâu b , chim và thú phát tri n Đáp án A Câu 15 T i sao s s ng đ i thái c và nguyên sinh l i ít di tích A) Do nh ng bi n đ ng l n v đ a ch t làm phân b l i đ i l c và đ i dương B) Do s s ng t p trung ch y u dư i nư c C) Do v qu đ t chưa n đ nh, nhi u l n t o núi và phun l a d d i D) Do th c v t ch y u d ng đơn bào, đ ng v t g m các đ i di n c a ngành không xương s ng Đáp án D
 5. Câu 16 Đ i c sinh b t đ u cách hi n nay bao nhiêu năm và kéo dài trong bao lâu? A) B t đ u cách đây kho ng 2.600 tri u năm, kéo dài kho ng 2.038 tri u năm B) B t đ u cách đây kho ng 3.500 tri u năm, kéo dài kho ng 900 tri u năm C) B t đ u cách đây kho ng 570 tri u năm, kéo dài kho ng 340 tri u năm D) B t đ u cách đây kho ng 220 tri u năm, kéo dài kho ng 150 tri u năm Đáp án C Câu 17 Đ c đi m n i b t c a s s ng tong đ i c sinh là: A) Chuy n bi n đ i s ng dư i nư c lên c n c a đ ng v t th c v t B) Đã có đ i di n h u h t các ngành đ ng v t không xương s ng, đ ng v t nguyên sinh, b t bi n C) S s ng đã làm bi n đ i m t đ t, bi n đ i thành ph n khí quy n, hình thành sinh quy n D) Trong gi i th c v t d ng đơn bào v n chi m ưu th nhưng trong gi i đ ng v t d ng đa bào đã chi m ưu th Đáp án A Câu 18 Đ i c sinh cách đay hơn 570 tri u năm đư c chia làm: A) 4 k : (1) k Cambri; (2) k Xilua; (3) k tam đi p; (4) k Giura B) 2 k : (1) k th 3 (2) k th 4 C) 3 k : (1) k tam đi p; (2) k giura; (3) k ph n tr ng D) 5 k : (1) k Cambri; (2) k Xilua; (3) k Đêvôn; (4) k than đá; (5) k pecmi Đáp án D Câu 19 Đ i c sinh cách đây hơn 570 tri u năm, trong đó k xilua b t đ u cách đây : A) 490 tri u năm B) 370 tri u năm C) 325 tri u năm
 6. D) 220 tri u năm Đáp án A Câu 20 Đ i c sinh cách đây hơn 570 tri u năm trong đó k cambri b t đ u cách đây: A) 325 tri u năm B) 220 tri u năm C) 490 tri u năm D) 570 tri u năm Đáp án D Câu 21 Đ i c sinh cách đây hơn 570 tri u năm, trong đó k đêvôn cách đây: A) 490 tri u năm B) 325 tri u năm C) 370 tri u năm D) 570 ti u năm Đáp án C Câu 22 Đ i c sinh cách đây hơn 570 tri u năm, trong đó k than đá b t đ u cách đây: A) 220 tri u năm B) 325 tri u năm C) 370 tri u năm D) 490 tri u năm Đáp án B Câu 23 S ki n n i b t nh t trong đ i c sinh là: A) S di chuy n c a sinh v t t dư i nư c lên c n B) S xu t hi n c a lư ng cư và bò sát C) S hình thành đ y đ các ngành đ ng v t không xương s ng D) Xu t hi n th c v t h t kín Đáp án A Câu 24 Đ c đi m khí h u và đ a ch t c a k cambri?
 7. A) Đ u k đ t li n b lún, nhi u bi n nh đư c t o thành, khí h u m, cu i k có đ t t o núi m nh làm n i lên 1 đ i l c l n, khí h u khô hơn B) Đ a th thay đ i nhi u, bi n ti n vào r i rút ra, nhi u dãy núi l n xu t hi n, phân hoá thành khí h u l c đ a khô hanh và khí h u mi n ven bi n m ư t. Đ i l c b c hình thành nh ng sa m c l n C) Đ u k khí h u m và nóng, cu i k bi n rút lui nhi u, khí h u khô hơn D) Khí quy n nhi u CO2 núi l a hoat đ ng m nh Đáp án D Câu 25 Đ c đi m khí h u và đ a ch t c a k xilua: A) Đ u k đ t li n b lún, nhi u bi n nh đư c t o thành, khí h u m, cu i k có đ t t o núi m nh làm n i lên 1 đ i l c l n, khí h u khô hơn B) Đ u k khí h u m và nóng, cu i k bi n rút lui nhi u, khí h u khô hơn C) L c đ a ti p t c nâng cao, khí h u khô và l nh hơn. N i lên ni u dãy núi l n, 1 s vùng khí h u khô rõ r t D) Đ a th thay đ i nhi u l n, bi n ti n vào r i rút ra, nhi u dãy núi l n xu t hi n, phân hoá thành khí h u l c đ a khô hanh và khí h u mi n ven bi n m ư t. Đ i l c B c hình thành nh ng sa m c l n Đáp án A Câu 26 Đ c đi m khí h u và đ a ch t c a k Đêvôn? A) Đ u kì khí h u m và nóng, cu i k bi n rút lui nhi u, khí h u khô hơn B) l c đ a ti p t c nâng cao, khí h u khô và l nh hơn. N i lên nhi u dãy núi l n, 1 s vùng khí h u khô rõ r t C) Đ a th thay đ i nhi u l n, bi n ti n vào r i rút ra, nhi u dãy núi l n xu t hi n, phân hóa thành khí h u l c đ a khô hanh và khí h u mi n ven bi n m ư t. Đ i l c B c hình thành nh ng sa m c l n D) Đ u k đ t li n b lún, nhi u bi n nh đư c t o thành, khí h u m, cu i k có đ t t o núi m nh làm n i lên 1 đ i l c l n, khí h u khô hơn Đáp án C Câu 27 Đ c đi m khí h u và đi ch t c a k than đá?
 8. A) Đ a th thay đ i nhi u l n, bi n ti n vào r i rút ra, nhi u dãy núi l n xu t hi n, phân hoá thành khí h u l c đ a khô hanh và khí h u mi n ven bi n m ư t. Đ i l c B c hình thành nh ng sa m c l n B) Đ u k khí h u nóng và m, cu i k bi n rút lui nhi u, khí h u khô hơn C) L c đ a ti p t c nâng cao, khí h u khô và l nh hơn. N i lên nhi u dãy núi l n, 1 s vùng khí h u khô rõ r t D) Đ u k đ t li n b lún, nhi u bi n nh đư c t o thành, khí h u m, cu i kì có đ t t o núi l a m nh n i lên 1 đ i l c l n, khí h u khô hơn Đáp án B Câu 28 Đ c đi m khí h u và đi ch t c a k pecmi? A) Đ a th thay đ i nhi u l n, bi n ti n vào r i rút ra, nhi u dãy núi l n xu t hi n, phân hoá thành khí h u l c đ a khô hanh và khí h u mi n ven bi n m ư t. Đ i l c B c hình thành nh ng sa m c l n B) Đ u k đ t li n b lún, nhi u bi n nh đư c t o thành, khí h u m, cu i kì có đ t t o núi l a m nh n i lên 1 đ i l c l n, khí h u khô hơn C) Đ u kì khí h u m và nóng, cu i k bi n rút lui nhi u, khí h u khô hơn D) L c đ a ti p t c nâng cao, khí h u khô và l nh hơn. N i lên nhi u dãy núi l n, 1 s vùng khí h u khô rõ r t Đáp án D Câu 29 Đ c đi m c a h th c v t k cambri? A) Xu t hi n th c v t c n đ u tiên là quy t tr n, chưa có lá nhưng có thân r thô sơ B) S s ng t p trung dư i bi n, t o l c và t o nâu chi m ưu th C) Th c v t di cư lên c n hàng lo t, xu t hi n nh ng cây quy t th c v t đ u tiên đã có r , thân, có m ch d n và bi u bì có l khí. Cu i k quy t tr n thay th b i th ch tùng, dương x , m c t c D) Xu t hi n cây h t tr n có thân, r , lá và hoa, th tinh không ph thu c vào môi trư ng thích nghi v i khí h u khô Đáp án B
 9. Câu 30 Đ c đi m c a h th c v t k Xilua? A) S s ng t p trung dư i bi n, t o l c và t o nâu chi m ưu th B) Th c v t di cư lên c n hàng lo t, xu t hi n nh ng cây quy t th c v t đ u tiên đã có r , thân, có m ch d n và bi u bì có l khí. Cu i k quy t tr n thay th b i th ch tùng, dương x , m c t c C) Xu t hi n th c v t c n đ u tiên là quy t tr n, chưa có lá nhưng có thân r thô sơ D) Xu t hi n cây h t tr n có thân, r , lá và hoa, th tinh không ph thu c vào môi trư ng thích nghi v i khí h u khô Đáp án C Câu 31 Đ c đi m c a h th c v t k Đêvôn? A) S s ng t p trung dư i bi n, t o l c và t o nâu chi m ưu th B) Xu t hi n th c v t c n đ u tiên là quy t tr n, chưa có lá nhưng có thân r thô sơ C) Th c v t di cư lên c n hàng lo t, xu t hi n nh ng cây quy t th c v t đ u tiên đã có r , thân, có m ch d n và bi u bì có l khí. Cu i k quy t tr n thay th b i th ch tùng, dương x , m c t c D) Xu t hi n cây h t tr n có thân, r , lá và hoa, th tinh không ph thu c vào môi trư ng thích nghi v i khí h u khô Đáp án C Câu 32 Đ c đi m c a h th c v t k than đá? A) Hình thành các r ng quy t kh ng l , cu i k xu t hi n dương x có h t B) Xu t hi n th c v t c n đ u tiên là quy t tr n, chưa có lá nhưng có thân r thô sơ C) Th c v t di cư lên c n hàng lo t, xu t hi n nh ng cây quy t th c v t đ u tiên đã có r , thân, có m ch d n và bi u bì có l khí. Cu i k quy t tr n thay th b i th ch tùng, dương x , m c t c D) Xu t hi n cây h t tr n có thân, r , lá và hoa, th tinh không ph thu c vào môi trư ng thích nghi v i khí h u khô
 10. Đáp án A Câu 33 Đ c đi m c a h th c v t k Pecmi? A) Hình thành các r ng quy t kh ng l , cu i k xu t hi n dương x có h t B) Xu t hi n cây h t tr n có thân, r , lá và hoa, th tinh không ph thu c vào môi trư ng thích nghi v i khí h u khô C) Xu t hi n th c v t c n đ u tiên là quy t tr n, chưa có lá nhưng có thân r thô sơ D) Th c v t di cư lên c n hàng lo t, xu t hi n nh ng cây quy t th c v t đ u tiên đã có r , thân, có m ch d n và bi u bì có l khí. Cu i k quy t tr n thay th b i th ch tùng, dương x , m c t c Đáp án B Câu 34 Đ c đi m c a h đ ng v t k Cambri? A) Đ ng v t có bò c p tôm, c anh vũ. Xu t hi n đ i di n đ u tiên c a đ ng v t xương s ng là cá giáp, chưa có hàm B) Đ ng v t không xương s ng đã có c lo i chân kh p và da gai. Tôm 3 lá phát tri n m nh va b tuy t di t vào cu i k C) Cá giáp có hàm thay th cá giáp không hàm. Cá s n, cá xương v i hàm và vây ch n phát tri n. Xu t hi n cá ph i và cá vây chân. Vào lư ng k t cá vây chân xu t hi n b n lư ng cư ( ch nhái) đ u c ng D) M t s nhóm ch nhái đ u c ng đã thích nghi h n v i đ i s ng c n tr thành nh ng bò sát đ u tiên. Đã xu t hi n sâu b bay, côn trùng (gián, chu n chu n, cào cào) Đáp án B Câu 35 Đ c đi m c a h đ ng v t k Xilua? A) Đ ng v t không xương s ng đã có c lo i chân kh p và da gai. Tôm 3 lá phát tri n m nh va b tuy t di t vào cu i k B) Cá giáp có hàm thay th cá giáp không hàm. Cá s n, cá xương v i hàm và vây ch n phát tri n. Xu t hi n cá ph i và cá vây chân. Vào lư ng k t cá vây chân xu t hi n b n lư ng cư ( ch nhái) đ u c ng
 11. C) Đ ng v t có bò c p tôm, c anh vũ. Xu t hi n đ i di n đ u tiên c a đ ng v t xương s ng là cá giáp, chưa có hàm D) M t s nhóm ch nhái đ u c ng đã thích nghi h n v i đ i s ng c n tr thành nh ng bò sát đ u tiên. Đã xu t hi n sâu b bay, côn trùng (gián, chu n chu n, cào cào) Đáp án C Câu 36 Đ c đi m c a h đ ng v t k Đêvôn? A) Đ ng v t có bò c p tôm, c anh vũ. Xu t hi n đ i di n đ u tiên c a đ ng v t xương s ng là cá giáp, chưa có hàm B) M t s nhóm ch nhái đ u c ng đã thích nghi h n v i đ i s ng c n tr thành nh ng bò sát đ u tiên. Đã xu t hi n sâu b bay, côn trùng (gián, chu n chu n, cào cào) C) Đ ng v t không xương s ng đã có c lo i chân kh p và da gai. Tôm 3 lá phát tri n m nh va b tuy t di t vào cu i k D) Cá giáp có hàm thay th cá giáp không hàm. Cá s n, cá xương v i hàm và vây ch n phát tri n. Xu t hi n cá ph i và cá vây chân. Vào lư ng k t cá vây chân xu t hi n b n lư ng cư ( ch nhái) đ u c ng Đáp án D Câu 37 Đ c đi m c a h đ ng v t k than đá? A) Cá giáp có hàm thay th cá giáp không hàm. Cá s n, cá xương v i hàm và vây ch n phát tri n. Xu t hi n cá ph i và cá vây chân. Vào lư ng k t cá vây chân xu t hi n b n lư ng cư ( ch nhái) đ u c ng B) Đ ng v t có bò c p tôm, c anh vũ. Xu t hi n đ i di n đ u tiên c a đ ng v t xương s ng là cá giáp, chưa có hàm C) Đ ng v t không xương s ng đã có c lo i chân kh p và da gai. Tôm 3 lá phát tri n m nh va b tuy t di t vào cu i k D) M t s nhóm ch nhái đ u c ng đã thích nghi h n v i đ i s ng c n tr thành nh ng bò sát đ u tiên. Đã xu t hi n sâu b bay, côn trùng (gián, chu n chu n, cào cào)
 12. Đáp án D Câu 38 S s ng di cư t dư i nư c lên c n vào giai đo n: A) K Cambri B) K Đêvôn C) K than đá D) K Xilua Đáp án D Câu 39 Đ ng v t không xương s ng đ u tiên lên c n là: A) Cá vây tay B) Nh n C) c anh vũ D) Bò c p tôm Đáp án B Câu 40 Đ ng v t có xương s ng đ u tiên lên c n: A) ch nhái c ng đ u B) Cá vây chân C) Cá giáp D) Cá vây tay Đáp án B Câu 41 Th c v t đ u tiên lên c n là: A) Dương x có h t B) Quy t th c v t C) Cây h t tr n D) Quy t tr n Đáp án D Câu 42 Cây h t tr n đ u tiên xu t hi n vào k ? A) Pecmi B) Xilua C) Đêvôn
 13. D) Than đá Đáp án A Câu 43 Quy t tr n xu t hi n đ u tiên vào k : A) Cambri B) Xilua C) Đêvôn D) Than đá Đáp án B Câu 44 Quy t th c v t xu t hi n vào k : A) Cambri B) Xilua C) Đêvôn D) Than đá Đáp án C Câu 45 Cá giáp chưa có hàm, đ i di n đ u tiên c a đ ng v t có xương s ng, xu t hi n đ u tiên vào k : A) Cambri B) Xilua C) Đêvôn D) Than đá Đáp án B Câu 46 B n lư ng cư ( ch nhái) đ u cưng xu t hi n đ u tiên vào k ? A) Cambri B) Xilua C) Đêvôn D) Than đá Đáp án C Câu 47 Nh ng bò sát đ u tiên xu t hi n đ u tiên vào k : A) Cambri
 14. B) Xilua C) Đêvôn D) Than đá Đáp án D Câu 48 Bò sát răng thú có răng phân hoá thành răng c a, nanh, hàm xu t hi n đ u tiên vào k : A) Pecmi B) Xilua C) Đêvôn D) Than đá Đáp án A Câu 49 Đ i di n đ u tiên c a đ ng v t có xương s ng là: A) Cá giáp chưa có hàm B) Cá ph i và cá vây chân C) Bò c p tôm D) Cá chân kh p và da gai Đáp án A Câu 50 Th c v t di cư lên c n hàng lo t giai đo n: A) K Cambri B) K Xilua C) K Đêvôn D) K than đá Đáp án C Câu 51 S s ng t dư i nư c có đi u ki n di cư lên c n là nh : A) Ho t đ ng quang h p c a th c v t có di p l c t o ra oxy phân t làm hình thành l p ozon làm màn ch n tia t ngo i B) Sinh kh i l n c a th c v t c n C) Do bi n ti n vào r i rút ra nhi u l n, nhi u dãy núi l n xu t hi n, phân hoá thành khí h u l c đ a khô hanh và khí h u mi n bi n m ư t
 15. D) A, B đúng Đáp án A Câu 52 Đ ng v t t dư i nư c có đi u ki n di cư lên c n là nh : A) Ho t đ ng quang h p c a th c v t có di p l c t o ra oxy phân t làm hình thành l p ozon làm màn ch n tia t ngo i B) Sinh kh i l n c a th c v t c n C) Do b n lư ng cư ( ch nhái) đ u c ng có kh năng v a s ng dư i nư c, v a s ng trên c n D) A, B đúng Đáp án -D Câu 53 Tôm 3 lá phát tri n m nh và b tuy t di t giai đo n A) K Cambri B) K Xilua C) K Đêvôn D) K Pecmi Đáp án A Câu 54 Quy t tr n b tuy t di t giai đo n: A) K Cambri B) K Đêvôn C) K Xilua D) K than đá Đáp án B Câu 55 Đ c đi m nào dư i đây là không đúng v i k Đêvôn? A) Nhi u dãy núi l n xu t hi n, phân hoá thành l c đ a khí h u khô hanh và khí h u mi n ven bi n m ư t B) Quy t tr n ti p t c phát tri n và chi m ưu th C) Cá giáp có hàm thay th cá giáp không hàm và phát tri n ưu th D) Xu t hi n cá ph i và cá vây chân, v a bơi trong nư c, v a bò trên c n Đáp án B
 16. Câu 56 B n lư ng cư đ u c ng v a s ng dư i nư c v a s ng trên c n xu hi n vào giai đo n: A) Cu i K Đêvôn B) Đ u k Đêvôn C) Cu i K Xilua D) Cu i k Pecmi Đáp án A Câu 57 Dương x có h t xu t hi n vào giai đo n: A) Cu i k Đêvôn B) Đ u k Xilua C) Cu i k than đá D) Cu i k Pecmi Đáp án C Câu 58 Các r ng quy t kh ng l xu t hi n vào giai đo n: A) K Xilua B) K Pecmi C) K Xilua D) K Đêvôn Đáp án C Câu 59 Trong k than đá, r ng quy t kh ng l b vùi l p do: A) Do l c đ a ti p t c nâng cao nên khí h u tr nên khô và l nh hơn. N i lên nh ng dãy ní l n, m t s vùng có khí h u khô rõ r t. Quy t kh ng l v n ch thích nghi v i khí h u m và nóng nên b tuy t di t B) Do mưa nhi u nh ng r ng quy t này b vùi l p t i ch ho c cu n trôi và vùi sâu xu ng đáy bi n C) Do bi n ti n vào r i rút ra nhi u l n khi n các r ng quy t b vùi l p D) Không thíh nghi v i khí h u m và nóng c a k than đá Đáp án B Câu 60 Lí do đã làm cho quy t kh ng l b tuy t di t?
 17. A) Do bi n ti n vào r i rút ra nhi u l n khi n các r ng quy t b vùi l p B) Không thíh nghi v i khí h u m và nóng c a k than đá C) Do l c đ a ti p t c nâng cao nên khí h u tr nên khô và l nh hơn. N i lên nh ng dãy ní l n, m t s vùng có khí h u khô rõ r t. Quy t kh ng l v n ch thích nghi v i khí h u m và nóng nên b tuy t di t D) Do mưa nhi u nh ng r ng quy t này b vùi l p t i ch ho c cu n trôi và vùi sâu xu ng đáy bi n Đáp án C Câu 61 Quy t kh ng l b tuy t di t giai đo n? A) K Pecmi B) K Đêvôn C) K Xilua D) K Xilua Đáp án A Câu 62 Đ c đi m nào dư i đây không đúng v i k than đá? A) Vào cu i k quy t kh ng l b tiêu di t và xu t hi n nh ng cây h t tr n đ u tiên B) Mưa nhi u làm các r ng quy t b s t l , vùi l p sau này bi n thành nh ng m than đá C) Xu t hi n dương x có h t đ m b o cho th c v t phát tán đ n nh ng vùng khô ráo D) M t s nhóm lư ng cư đ u c ng đã thíh nghi v i đ i s ng c n tr thành bò sát đ u tiên Đáp án A Câu 63 Sinh s n b ng h t đã thay th th c v t sinh s n b ng bào t là do: A) Th tinh không l thu c vào nư c B) Phôi đư c b o v trong h t có ch t d tr C) Đ m b o cho th c v t d phân tán đ n nh ng vùng khô ráo D) T t c đ u đúng
 18. Đáp án -D Câu 64 Các sâu b bay đ u tiên chi m lĩnh không trung th i kì: A) K Cambri B) K Pecmi C) K than đá D) K Đêvôn Đáp án D Câu 65 Trong đ i c sinh, sâu b bay giai đo n m i xu t hi n đã phát tri n r t m nh là do: A) Không có k thù và th c ăn th c v t phong phú B) Có ít k thù và th c ăn th c v t phong phú C) Không có k thù và th c ăn đ ng v t phong phú D) Th c ăn th c v t phong phú Đáp án A Câu 66 đ i c sinh, nhóm lư ng cư đ u c ng đã tr thành nh ng bò sát đ u tiên, thích nghi h n v i đ i s ng c n b ng cách: A) Đ tr ng có v c ng B) Ph i và tim hoàn thi n hơn C) Da có v y s ng ch u đư c khí h u khô D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 67 Chu n chu n, gián b t đ u xu t hi n giai đo n: A) K Pecmi B) K than đá C) K Đêvôn D) K tam đi p Đáp án B Câu 68 Đ c đi m nào dư i đây không ph i c a k Pecmi?
 19. A) Bò sát răng thú xu t hi n, có b răng phân hoá thành răng c a, răng nanh, răng hàm B) Cây h t tr n đ u tiên xu t hi n th tinh không l thu c vào nư c nên thích nghi v i khí h u khô C) Quy t kh ng l ti p t c phát tri n m nh D) Bò sát phát tri n nhanh, đa s ăn c , 1 s ăn th t Đáp án C Câu 69 Trong đ i c sinh, nguyên nhân d n đ n s phát tri n ưu th c a nh ng cơ thê ph ac t p hơn v t ch c, hoàn thi n hơn v cách sinh s n là do: A) Đi u ki n s ng trên c n ph c t p hơn dư i nư c nên ch n l c t nhiên đã d n đ n két qu trên B) Do trong đ i c sinh đã x y ra nhiêu bi n c khí h u, đ a ch t ph c t p nên ch n l c t nhiên đã d n đ n k t qu trên C) Do xu t hi n c a nhi u loài đ ng v t ăn c và ăn th t làm cho sinh v t đa d ng và ph c t p hơn D) Do ho t đ ng c a các lò phóng x trong t nhiên làm gia tăng t n s đ t bi n và áp l c ch n l c Đáp án A Câu 70 Ý nghĩa s di cư th c v t, đ ng v t t dư i nư c lên c n? A) Sinh kh i l n c a th c v t c n và quang h p c a th c v t có di p l c t o ra oxy phân t làm hình thành l p ozon làm ch n tia t ngo i t o đi u ki n cho sinh v t phát tri n trên m t đ t B) Thúc đ y s hình thành dương x có h t và bò sát v i c u trúc cơ th ph c t p và phương th c sinh s n hoàn thi n hơn C) Thúc đ y hình thành th c v t h t kín và l p thú D) Do đi u ki n trên c n ph c t p hơn dư i nư c nên áp l c ch n l c t nhiên đã đ m b o s phát tri n ưu th c a nh ng cơ th ph c t p hơn v t ch c cơ th và hoàn thi n hơn trong phương th c sinh s n Đáp án D
 20. Câu 71 Đi u ki n nào k than đá đã làm xu t hi n dương x có h t? A) Mưa nhi u làm các r ng quy t kh ng l b vùi d p B) Vào cu i k bi n rút lui nhi u, khí h u tr nên khô hơn, t o đi u kiên cho s phát tri n c a dương x có h t C) Không b tàn phá b i sâu b bay D) HÌnh thành nh ng sa m c l n, có nh ng tr n mưa l n xen k v i nh ng kì h n hán kéo dài Đáp án B Câu 72 Đ th c v t và đ ng v t di cư tư bi n lên đ t li n đã c n nh ng đi u ki n nào? A) Vào cu i k Xilua có 1 đ t t o núi l a m nh làm n i lên 1 đ i l c l n, khí h u khô hơn làm xu t hi n nh ng d ng th c v t c n đ u tiên là quy t tr n có thân và r thô sơ B) S t p trung nhi u di v t h u cơ trên đ t li n d n t i s xu t hi n c a n m là th c v t d dư ng đ u tiên C) Sinh kh i l n c a th c v t c n và ho t đ ng quang h p c a th c v t có di p l c t o ra oxy phân t làm hình thành l p ozon ch n tia t ngo i t o đi u ki n cho đ ng vc t di cư lên c n D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 73 Đ c đi m n i b t nh t c a th c v t và đ ng v t trong đ i c sinh là gì? A) S phát tri n c a th c v t h t tr n và bò sát B) Đ ng v t và th c v t chinh phuc đ t li n C) S xu t hi n và phát tri n c a th c v t h t kín, sâu b , thú và chim D) S phát tri n c a quy t th c v t, ch nhái và bò sát Đáp án B
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản