intTypePromotion=1
ADSENSE

Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục part 9

Chia sẻ: Ajdka Ajsdkj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

130
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vào Chiến tranh thế giới thứ II, lý thuyết điều khiển đã là một phần quan trọng của hệ thống kiểm soát hỏa lực, hệ thống dẫn đường và điện tử học. Cuộc chạy đua không gian cũng phụ thuộc vào sự chính xác của việc điều khiển tàu không gian. Tuy nhiên, lý thuyết điều khiển cũng được sử dụng trong các lĩnh vực khác càng ngày càng nhiều như trong kinh tế học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục part 9

 1. N o Mue Lo~i D~c Vi trl t nmg tin Y nghia Ho::tt dQhg I /O ve ap D~a c hi di~n ban hieu C an thi~p di~u khie:n hLIOng 24 DC BOO47 29 0 bang t ay Bang tay dieu khi~n Dieu khi~n banh hi1 q uay ve 29 B0048 0 n{ vj tri 9 0° Tin hi~u dieu khi~n phanh xc cau 29 0 0 0049 n< TJ! d¢ng £lieu khi~n huang 29 OO04A 0 n< hang PLC Tin h i¢u d en q uay ho,:!t d()ng 29 B004D 0 n{ T in hi¢u cap n guon c ho qLl~t l am 33 BlOF Khi c ong t ac t o 0 n{ 21M = 1 mat dQng c o nang Khi cong rac 33 n o hi¢u cap ngu6n cho c16ng BlOE 0 n{ w 22MF= 1 eel c hong n ghicng p hai T in hi¢u cap n guon c ho d(mg d ew BlOD J3 K hi c 6ng () n{ 22MR = 1 c o c hong n ghicng tnii T in hi¢u cap n gu6n c ho d ¢ng cet w ]3 BlOC K hi c ong d.c () n{ 23M = 1 h om d au b oi trem
 2. Vi t ri Lo~i Dac t rung M uc tin Y n ghla Ho
 3. SU D VNG TRONG H~ THONG TRUYEN D QNG Dl~N CAU TRVC RTG 10.9. BQ BIEN TAN 10.9.1. Thong so c ue be? b i"n teln Lo~i e RN 3 0YB7S - 4 so seTi 0 lHYl2345ROOl - 1H M arnell c o d inh M 6men c o dtnh Ngu6n 3 PH 380 - 440 YISO H z 3 PH 3 80 - 440Y160Hz 1 04 A 124 A 3 PH 3 80 - 480 Y T in hi¢u fa 4 5.7 k YA 5 7.2kYA Khoi l uqng 30 kg 10.9.2. Ceiu true c ue bQ bien tan K€t cau e ua bi> b ien t an gian tiep e ua hi; t hong b aa gam f fi¢t k hoi c hinh hm m 6t t hieu va khoi n ghjch hill [ NV. D au v aa ella hi? b ien tan duqc c ung cilp d icn (lp 4 60 V c ho k hoi c hioh lUll, k hoi nay c 6 n hi¢m V ll d ua r a di¢n rip mQt chieu 6 0 d jnh II = 6 00 V. K hoi n ghjch hru [ NV dung c ae van IGBT c6 vai (ro b ien d(}, d ien a p diiu vao thanh n gu6n di¢n xoay c hieu ba p ha h lnh sin c6 cap t an s 6 di~n ap t hay d bi d6 cilp n gu6n c ho d 6ng c o thl!c hi~n. [ NV n gu6n c ho c ae d ¢og c o di¢n truyi!o dQog c hfoh n hu co c au d i c huyen xe c an, di chuy€n giilll, c o c;1u n ang hi). cua n iu tflle. CIU tflle g iao c 6 ba c o cflu truycn d ¢ng c hinh, trong c ang n gh¢ n ang chuy~n c ontainer khi dj~u khi~n n ang h
 4. , --,-," ~--- I " ,'"'",,,,,,,, I .nC 1.· , Lc-- - ,-',,- - - - - -.' - - - - - ~,d P'" " ;" "" " , , -- , ¢ ~., t , ~ L1 ~ ", ,,C IV '. 0" - l.-.,- "'''' 11 '\ i 1 1[( II ! - l~I': V T" ''',~''" 10 "",.",, I ,. II Ili, "te" ~llJ,i" 1 1""lli\ II no, h "" ']1! ( I I I" r -" ( I : [ -- , ..---- --- L _ _ ,_~~lI_ _ _ _ _ _ '_ _ _I ----------,~ Hinh 10.10. Ciiu true ella b¢ hiell tdll S It dl;ln8 fren ca'u trlj-c giim K fG 213
 5. 10.9.3. ChUc n 6ng c ua c ac Cl!c a. Chftc n ang cua cae m lfch c hinh, cae cifc t itp J(ft: C ifC c ae q rc vao e lla n guon di¢o D uqc n 6i vCti n gu6n d i¢n 3 p ha L J/R,L2/S,U/T m",ch c h(nh Cae elfc r a e ua b ien Hin DUCJc n6i v6i dQog co 3 pha U ,V,\\' di~u Cae e1fe vao e lla n guon DUcK n 6i v 6i n gu6n d i¢n w ay khi~n phy. c hitu, dm;tc dung eho m~ch ROTOR chinh, n guon di¢n dV t ru e ho ml),ch d ieu k hi€n O k q rc n 6i bQ d i¢n k Mng D uqc n oi v ai dilu v ao e ua n gu6n P I,P(+) dieu c hinh bo dien k hiog d ong dien mot chicu Duqc obi vui di~n tr6 ham. Cae ellc n6i di~n tr6 ham. P (+), D B m~ch C ae q rc cUa mach noi dong Cap di¢n ap noi dong m¢l chicu m ¢t chicu P (+), N (-) D uqc n 6i b 9 h am b en n goai hoac bo taj sinh dicn O le cl)c noi dat N 6i M t e ho k hung e ua b(l b ien G t an D uqc n 6i v6i dat h. Ch((c n ang cUa cae cue m {lnh die'u khie'n : Ky hi¢u Ch(rc n ang T en elfc q rc C lP n gu6n c ho c hiet l'tp C lP n gu6n 10 V mc)t c hieu M U;;tt ttic d(l P OT 13 ( l-SkOl D]~u k hicn toe d b d~)ng e n t heo l enh elien ap DJ(~n a p v ao 12 \ ':10 w ang tl.! tir b en n'~o:\i K hoi c hung d au vao MQt dau n6i c hung c ho c ac t in h i¢u llIang t u 11 w ong tl! dJ.u v30. D ien a p D C Gall v ao t uong A il Ditu ' laO t uong tl! 1 tiI 0 M n 10 V tt.( D au v ao tllC1ng lI! 2 Dit;n trc'1 d au vao: I Okn Khtii c hung dilu v ao A i2 tLfung t l.r M ve F WD-CM: O N - D(lng CO ch~y L t;nh ho;;tt d 6ng p hla t heo c hicll trl1(Jc t ien F WD F WD-CM: O FF - D(lng gJ6.m tell" d 6 va cO d ung lai. dao R EV-eM: O N - Dt;lng c o ch,~y nglIuc c hicu L ¢nh ho,!t d bng R Ev-eM: O FF - Dong e
 6. max M ue mm t yp X5 M UcON 2V Di~n XG OV lip - Mue O FF 24V lam vi~c 2 2V X7 hi~n Dong l am viee 4,5 3,2 - X8 t hai r nA rnA X9 - - 0,5 D ong db c ho p hep k hi r nA d lmg hi~u Not v6i n gu6n tin hi¢u dau ra c ua PLC Cap nguon tin PLC P LC ( dien ap q uy dinh 2 4 ( 22-27) V D C), D au n oi c hung d ung c ho tin hi¢u van ky Kh6i chung dau vao ky thu~t CM s6. thuat s6 ap DC (lIang hi~u Man hlnh d ua tin fa 0 di¢n Drill fa t uang tl! AOI (l! giila 0 va ± t o v K h6i chung dAu ra t uang A 02 tv Trcr k hing c o th€ n6i: o M n Mt 3 k n A 03 M hi~u dau ra nhu 51! v~n h~mh Dau fa tranzito Tin , toc dl) Wang YI duang , d~ phOng sam qua tai Y2 Tfnh nang ky thuat: Y3 max typ r nm M \lc Y4 D i¢o ap - lV 2V M ucON - 24V Jam vi¢c Muc OFF 2 7V - - D ong lam vi¢c hi¢n 50 rnA thai - 0,( D ong db c ho p hcp khi - dUng r nA K hai c hung trazito d au M(:lt dau n6i chung cho d au r a c ua tranzito. C ME e ach nhau tiI dau n6i e M va I I. ra Dall fa c ua t in hi~u baD d ¢ng n hu r dle n oi dau Dall fa r ole b aa d ong 3 0A ( cho b at ky 16i nao). ra ( I SPDT) khi b ¢ bi€n tan d img d o bao d¢ng 3 0B Di~n ap n6i: 2 50 V AC, 0,3A, coscp ::: 0 ,3 3 0e R ole d au f a Co t ht chQn I (in hicu Y5A Y 5C D ien a p n6i: 2 50 V A C, 0 ,3A, C OS(p = 0,3 D au van I d au f a c ho sl! thong tin RS485 R X(+) R S485 t hong tin d au vaal d au r a R X(·) T X(+) T X(·) C ap n6i e he c hin su S D(M) N 6i vOi dAy k im la
 7. 1. Cae q lc lIao c ua n guon di¢n mt;lch ch{nh: L lIR. L 2/S, L3/T D uqc n6i v6i nguon di¢n q ua cau dao tiep m at d~ bao v¢ d uang d ay. Pha bat ky c o thd dUQ'C n6i voi day d in bift kyo Noi m\lt c 6ng t ic t o di¢n tu bq bien tan M c o th~ ngiit ra k hai n guon di¢o. K h6ng k hai dQng h ay dtcng bQ b ien Hin btlllg cach b~t ho~c tat cau d ao ngllon chfnh. Dung cac q rc m~ch di€ll khi~n, F WD va R EV va khoa STOP t ren bimg K EYPAD M k hai d\lng hoac dtcng bQ bien Uin. v, w 2. Cac c/fc ra cua bt) h itn titn: v , w voi luu y k h6ng duqc Dall 06i c ac cl!c ra c ua bQ b ien tan toi ba pha clla dQng Mu n6i sai pha. va TO 3. Dau vao eua nguon die'u khie'n ph!f: RO tae to di¢n tu trang m"-4\-. . . . . --0----+- -'.---'r~'--1'It--·-o---+---;-- ::::::t ~ T l fillh 10.11. Dau vdo ella tlgl/on die'iI k hiln plll.1 4. Cae C/fC nt/i bt) di¢n k hang mt)t chie'u DC [ PI va P(+) ] 136 trf cac cl!c o ay M n6i h\l di¢n khang mQt chi€u D C hi¢u c hinh h¢ s 6 c 6ng s uat d
 8. , , , --" Hin/J 10.12. Cae c/'(c lIoi b¢ di~'n khiIll[? m¢f chi{1I D C 5. Cac clfc mfi h9 dien t ra p hanh N oi c ae cl!c hq di¢n tr6 phanh P+ va. D B vao cae q rc e ua bo bien tan P+ va D B .EO t fi day chi~u dan sao cho dai khOng qua 5 f fi. , n.:im o lin Iro" I-~l I H tnh 10.13. Cae CI/C nOI b ¢ di~fI I ra h alll 217
 9. 6. Cac clfc cua m ach ntJi dong m¢t chie'u t Jifn I rq h orn -, - , , -"£-1 _eM .L, IJ '-+, l L~ IF -( , I DE _J , ~', I -'9J- - - '--
 10. A: Mim h lnh L ED, hi~n t ht 4 c on so. DlIQC si'1 dt;mg M hi¢n thi ca.c k hac nhau cu.a d frli¢u ffil,lC quan sat tiln so c ai d~t. de hi~n thi c ac d
 11. C HIfO NG l l . TRANG BI DI EN - DIEN n J DI ~U KHI tN CAU TR UC Q C NAN G CHUy itN CO NTAI NE R 11.1 KHAI NI~M CHUNG VE CAU TRVC GIAN Q C 11 .1.1. Khai q uat v '; e au t rve g ien Q C l i ~n I~ Diu (f!,le ginn xep dO' container Mi lSllQ P ateto 11 d u Ifl,lC cring c 6 cO ngson kll ban 1' c huyen d~ng tr~n d uong ray. xe con di c h uYCn bAng d ip keo, SlI dl.lng n ang i uq ng di¢n 3 pha. U. loai Ihie'l bi hi~n dai nhat de xe'p d o c ontainer I(!n x u6ng tau . Cau In;! C g ian b6c x€p c ontainer cho tau bien bi~u di ~ n trC:1l h lnh I I . J. • -- • . "_ _ .... !~ ...;.i~~ f hnh J / I e (i" m,le cian b & .rei) COl/I(lll1er c lio ( iill bien de Ta't en cae chuyen dl)ng doi hoi xe'p d o Conl
 12. bi ue gill ci\u trl,le k hong d leh ehuy~n d uai - K~p r ay d i¢n thuY· I,!e dLTCJe t rang giG x.mty 35 cau m ls t rong k hi t rue ho,!t d(mg. - cae thiet bj a n t oan e ua c au trl,le c o nhi6u cbng Ule g iai h~Il, kho{i lien d()ng, p hanh h am, cae nut dirng klli'ln d ip. - n(l d ieu e hinh c hong i :k dLTCJe di6u k hien b ang m ay d nh M h am S'! Hie c ontainer khi di c huyen xe con, de d,lm b aa de dilOg d jnh vj c ontainer va k hung n ang. ky t hu"t cO b an e uo h9 eelu t,ve g ian Q C 11.1.2. C ae t hong 56 - Loai c au t rt,lC G iu t rye ebng, xe cun di e huytn b,\ng n ip k eo, c ongson nflOg hi,i k icu b an Ie. - Suc n ang d inh m(re: + Khi d ung k hung n ,lng:36,5 ([In. + Khi d ung d am nang: 40 tfin. - Khit n ang qUit t,lL: 125 (}'(' I,ii u!nh m ue (CO c au n.lng) va - Lo(!.i c ontainer: I SO I AA (40'); I CC (20') loni c ontainer 45' Co c ong ngh¢ duc goc kit'u o ng 16ng. - Lo:;ti k hung n ang: 2 0' / 40' /45' t heo c bng ngh~ o ng l ong. - Hanh t rlnh x e can m ang hang: 5 0 m. + Tiim v6i ngoili ( tir t am r ay di ehuyc'n r a phia bel ~ong) :30 m . + T am \'ui t rang (tlr t am r ay di c huycn ra phia bb :'>ong) : 20 m. - Chicu c au nflOg: 27,5 m . T rang do: + C hicu c ao n ang hang : 18,5 m + Chi~ll
 13. + Di¢n a p d jnh muc: U,lrn = 4 40 V. - DQng c o d i c huy€n x e con: + C ong suift d jnh muc: P dm = 75 kW. + Toc dq: n = 1500 vglph. + Di~n a p d inh muc: U Jm = 440 V. - DQng c o d i c huy€n gian: Gam 8 d qng c o voi cac t h6ng s o nhu s au: + C 6ng su.1t d inh muc: P,lrn == 11 kW. + T oc d
 14. BllII die'u khufll ben l ay m ii S6 Lo~i "~n \'3 t en g9i C 6ng dl;lDg v a c ach hanh TT Tay trang dicu khiEn: V~n hanh c o c au di c huytn x e can. I S tien - 0 - 5 lui. Dieu chinh lUng c anh dAn huang: 56 2 Nut an (sang): "Flipper 174" 1+4. Kh6i dong bom khu~mfp.& NUl
 15. C on T u k hat: " Den c him" 1 4P C on t ae b~t: " Den moe dan" 15Q '~l I ~'I '+' I 2 c....:....::J ,~ J , em I. '= , MQ ~ , , ~~' , ~[¢~ ~"""4 '"~ r - "2 : 1\ ~lr "J " , '~§ " " :(, J§'j] ~" '" _ , Ul eln " : ~r 83 " "~~" ~g e'~ ® "~ TJ::ll " o::IJ ~ 17 ' 70 •• o::IJ i " 0 ," I. .. _ _ [ill 0 '" H lIIlIll.2. Bo" tri u k thiet hi die'u k hilll 6" cabin cau true Q C . . ~ ~ ~ ..> -' ..> A A" H~ 11.2. THONG DIEU KHIEN C AP NGUON C HO CAU TRVC G IAN Q C 1. N guon di¢n cilp t il tr(fm bien op cua x i n ghi¢p Sa do nguyen I)' dieu khi~n cap nguon eha cau trl,lc gian Q C duqe bi€u dicn tren hlnh 11.3. Ngu6n di¢n ba pha cti~n ap 6300 V, 50 Hz va duqe ctua den h 6 cap di¢n t';li cau tim, ben q mh duo-ng ray ella cau tr\-le QC. 224
 16. lo~i: 2. Ngu6'n di¢n c ho cdc d¢ng di¢n cua cae co' Call baD g 6m h ai C (j S l: 3 pha, 440 V, 5 OlIz. 5 2; 3 pha, 380 V, 50 Hz, Ngu6n S l Iii n gu6n clit;n cung cap cho b 9 bien tan, dicu khien c ho CilC d{)ng c o truyen d~'mg Trang cac c a c au chfnh ( nang hi). hang. Ji chuyen chan de. di c huytn xe c on va nang ha gi~lll). N gu6n di¢n S 2 d uqc Slr d\lng c ho cac c1l9n phanh di¢n tir, c ac dQng c o b om thuS' Ilfc, d()ng c o c uon Ciip cli~n c ap nguon, qll~t lam mat.. 3. Ngu6'11 dietl cap c ho m,!ch die'u khie'n, do [uallg, tin hi¢u: N guon di¢n mQt pha 220 V, 50 Hz: cap cho cac role, c bng rac t o trong m,,!-ch dleu khlen, dau ra ella cac PLC va cho cac van di¢n tir. N guon di¢n mQt c hieu 2 4 V nguon cap c ho cac dau vao ella P LC va la ngucJn cho cac d¢ng dit;n lam nhiem vu lau ri:ra kinh cabin va d n gi).t n uac mua. CO' 11.2,1. C huc n ang c ac p han t v c ua hi? t hong cOp n gu6n c ho c au t rvc QC P han cap n guon phla cao lip va mach dieu khie'n dnac giai thi¢u trong bon ban ve lap r,:jp: SII 08, 09, 12, 13 c ua t~-p ho so cau truc QC. 50 do nguyen Iy' phfin d ip ngu6n duqc bicu dicn tren hlnh ! 1,3 M,~ch d 9ng life: di¢n ,ip U == 6 300 V. C H: 1I~ th6ng c h6i than, vanh truqrltly di~n tit h o c ap di¢n ~lr bb' vao, cung cap t ai hc thong Thanh d i ba pha, 6300 V c ua Q C. DS: M,:jy d tt di~n c hinh cung c ap clien cho toan bQ he thong. Ud ,,, == 3 .3/7,2 kV, Ic1fll = I~ kA. cat v eSl: May c ap di¢n cho mily hie'n ap dijng life M TRL U = 7,2 kV, IJm = 4 k A. JIlL P Fl: S a d u chI bao v¢ ngiin m
 17. M~ch d ieu khi~n: M~ch di~u khien chfnh QC s u d\,mg di¢n ap I pha, 2 20 V, 50 Hz H(y t u phfa sa c ap c ua P I! q ua a ptomat MCB2. a 5 1G: R ale d ong di¢n bao v¢ ch~ m at (m~eh n gu6n e ae pha p hia eao a p v6i dat). N6 e 6 a rn
 18. SIX: Rale dong di¢n bao v¢ qua tai cho toan bQ h¢ thong. 3 EI: Rale dong di¢n b£1.O v~ qua tai may bien ap "MJ'Rl. 3E2: Rale dong di¢n baa v¢ qua tai may bien ap W R2. H SPI: Rale cap di¢n cho cu¢n dong may elit YCS!, dong M TRl van ho~t dQng. V CSI: Cu¢n dong may elit V CSt VCSIX: Rale kh6ng che cu(m rna may d t chinh 0S-SOL(SHl2-7D). HSP2: Rale cap di¢n cho cw?n dong may cat YCS2, dong MTR2 va~ lu6i. VCS2: CUQn dong may cat VCSl (12 - 6,74). VCR2X: Rale khong che cw)n rna m
 19. cUQn d ay thl! d ip ella rmiy bien cl.p M TRl, cap nguon 3 p ha 3 80V toi c ae dau R 02, S 02, 1'02 e hb elm G\c c o cau hoat d()ng. An nut C S20N(12 - 4B), S HP2(12 - 4D); a HP2(12 - 6A) = 1. Do d .e tie"p di~m b PFX2, b 51GX(12 - 6A,Bl = 1. UUTI e ho A V CS(09 - 5B) = 1. Cap n gu6n t6i may bien ap MTR2 cap ngucin 440V, 3 pha toi cae dau R Ol, S Ol, 1'01 san sang d ua toi bQ b ien tan P WM d ip di~n eho Gil' dong co co Cilu ehfnh. T hao luc n gal n gu6n ho~t d a S1X(l3 - 48) = 1 => S lXX(l3 - 48) = 1 => h 51XX(l2 - 60) = 0 :=;, VCS1 = 0 va V CS2 = 0 ngftt dien hyj so' c ap clla hal hie'n iip M TRl; M TR2 dirng ho~t d ong cua cau tr!,lc. D ong thai J o a 51XX(I3 - 4C) = 1:::::) d en P L7 s ang hao st.f eel q ua till. Khi ua khAe phl!e xong s u co. iln nut R ST d en P L7 tat, thao tac cap nguon S I, S 2 (hrqe thlfc hi~n lai theo trinh tu drr neu. 3. B ao v¢ hai m ay b iln a p d ong llfc M TRI, M TR2 Do d~e di~m ella h~ t hong lit khi hO';lt dQng hlnh thubng hai n guon di~n S l va S 2 phai dUQ'c d ip d ong thbi n cn hai m ay b icn a p M TR1, 2 phiii cong tac song song. Y cu cau d~t r a cho h¢ 228
 20. a t hong baD v~ hai m ay b ien a p p hai hOt co c au t'.li m dt t hai dic'm nhat dinh. K hi d ich c huyJn tay (rang b en p hni nguoi 1,li t ren c ahin t hea c hieu t ien, lui se d i€u c hlnh co c au n1l.ng t heo c hicu h,!-, n ang. So d o di~n n guyen 1)' d icu khi~n c u cAu 11i1.ng h
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2