intTypePromotion=1

Trình tự thiết kế

Chia sẻ: Hoang Hiep | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

0
148
lượt xem
42
download

Trình tự thiết kế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về trình tự thiết kế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trình tự thiết kế

  1. • Trnh ự hi tkế     ụ ì t t ế   .Thíd • 1.chọn oạixí   l   ch • 2.chọn  ố ăng  a  ỏ  1  29  2u    s r đĩ nh Z =  –  >=19,r đ tong  ó  u  t  ố r ền.í số ăng  a ớn  2 =uZ1  – ỉ s tuy tnh  r đĩ l Z • 3.tnh  ước  ch   í b xí t • 4.Định  ơ  ộ  ảng    s b kho cách r c  ( ếu  chưa  tụ a n a  cho  tước)r itnh  ắtxí x heo  r  ồ  í m   ch  t công hức 12­   t ( 3)và   r x heo  ố  ẵn  ần  ất quitòn  t s ch g nh . • 5.tnh  ng  nh   í đườ kí các  a  ch                  đĩ xí                      t     heo  công hức 12­ . t ( 1) • 6.tnh ực ác  ụng ên r c heo   í l t d l tụ t công hức 12­ t ( 16)
  2. • Thídụ:    hi tkế  ộ r ền  ng  ch r t ế   b tuy độ xí tong  ẫn  ng  ăng  d độ b t ivận ốc  a  ch  ẫn  ả, t đĩ xí d n1=140  ph,t  ố r ền  vg/  ỉ s tuy u=2. công  ấtR =2. ,ảitọng  . ch  ằm   5, su   5kw t  r êm xí n nghiêng  ộtgóc ớn  ơn  độ  vớiđường  ằm   m   l h 60  so    n ngang,r c  ch  t ể  i u  ỉnh  c,  r n  ch  tụ xí có h đ ề ch đượ bôitơ xí bằng  ương  ph pháp  ỏ  ọt nh gi .
  3. • Trnh ự hực  ện ì t t hi 1. C họn oạixí vìvận ốc  ỏ  l   ch.   t nh không  cao  nên  chọn oạixí con ăn  l   ch  l 2.C họn  ố ăng  a  ỏ heo  i u  ện              s r đĩ nh t đ ề ki             Z1  29   >=   ấy Z1=25 ăng   =  ­2u  19,l   r    Z2  u. =  5. =  5  ấy      =  Z1  2. 25  62. ,l Z2=63 ăng  r • Tỷ  ố r ền hực  ủa  ộ r ền  ch s tuy t c b tuy xí • U   Z2/ =  25  52 =  Z1  63/ =2. 1 Xác  nh  ước  ch  heo  đị b xí tt công  ấttnh oán    su  í t R (heo  t công hức  22 r t 12­ tang    ta  ảng  15)và r b . tang  sách   i tm áy ập  12.5 r 15  chitế   t 2  
  4. • Lấy  đ  1 t itọng  );ka  1 vìl y  ảng  k =  (ả  r êm    =  (  ấ kho cách r c  ần  ằng  =    k0  1.        tụ ng b a  40t); =  25        ( ộ r ền  góc  b tuy có  nghiêng    >  0  )      60   ; ψ    •  kđc  1 bộ r ền  t ể  i u  ỉnh  c)kb    =  ( tuy có h đ ề ch đượ   =  1 bôitơn  ỏ  ọt. (  r nh gi ) • Trong  ó: đ   ệ  ố ảitọng  ng đ k :h s t  r độ •          :hệ  ố    n  ều    ch        ka   s xétđế chi dàixí •             ệ  ố    n         k0 :h s xétđế cách  ố r  ộ r ền b tíb tuy •          đc   ệ  ố    n  ả  ăng  i u  ỉnh ực  ăng         k :h s xétđế kh n đ ề ch l c xích •         kb   ệ  ố    n  i u  ện   r n           :h s xétđế đ ề ki bôitơ •    ệ  ố  i u  ện  ử  ụng  ch công hức  18   h s đ ề ki s d xí ( t 12­ tang  r 13)          
  5. •    K  1   .1   25   .1  25     =  .1   .1, .1   =1, • H ệ  ố ăng  a  ẫn:K z  Z01 /Z1 =  25  1 s r đĩ d   =    25/ =  • H ệ  ố  ố  s s vòng  (ấ n quay l y  01 = 200  ph)   vg/ •        n =  01/ =  140  1,      k n n1  200/ =  42  • C ông  ấttnh oán:R t  25   .1, .2, =    su  í t   =1, .1   42   5        4, kw     44  Theo  ảng  5 r b 12. tang  ( ớin01 =200  ph)chọn  15 v   vg/   ch  dãy  bước t=  05, xí 1  có     19. công  ấtcho  su   phép  [ ]–  8  .Tr  ố   ỏ  ơn r  ố  ớihạn t R   4, kw   ị s tnh h tị s gi   (heo  bảng  3 r 12. tang  8)
  6. • 4.định  ơ  ộ  ảng    s b kho tụ : cách r c            a  40t=  .19, =            =    40   05  762  m . m Tí số  ch heo  nh  xí t công hức hức 12 3) t t ( ­   X = 0,5(25 + 63) + 2,762 / 19,05 + 0,25(63 − 25) 2 .19,05 /(π 2 .762) = 124.9 Lấy  ố  ắtxí X  124 s m   ch  =  Tí chí xác  ảng  nh  nh  kho tụ a heo  cách r c  t công hức  4 t 12­ a = 0,25.19,05[124 − 0,5(25 + 63) + [124 − 0,5(25 + 63]2 − 2[(63 − 25) / π ]2 = 753,2mm Để  ch  ỏichịu ực  ăng  xí kh   l c quá ớn,útbớtkhoảng  l r     cách  m ột a    ượ l ng  ∆a = 0.002a ≈ 1,5mm V ậy ấy  =  l a  752  m m
  7. • 5.tnh  ng  nh   í đừ kí các  a  ch  đĩ xí công hức  1 t 12­ • Đường  nh  a  ch  ẫn  kí đĩ xí d 19,05 d1 = = 152mm sin(π / 25) • Đường  nh  a  ch  ị  ẫn kí đĩ xí b d 19,05 d2 = = 382mm sin(π / 63) • Tí l c ác  ụng ên r c heo  nh ự t d l tụ t công hức  16.ấy  ệ  ố  t 12­ l h s kt  1, =  1. • 6. ực  L vòng heo  t công hức 12­ t ( 12) Ft = 6.10 7.2,5 /( 25.140.19,05) = 2250 N .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản