intTypePromotion=3

Trọn bộ Giáo án Tin học 10

Chia sẻ: Tran Duc Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:90

0
253
lượt xem
82
download

Trọn bộ Giáo án Tin học 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Trọn bộ Giáo án Tin học 10 hệ thống tất cả những bài soạn trong môn Tin học theo chương trình học của sách giáo khoa Tin học lớp 10. Thông qua giáo án này các giáo viên sẽ có thêm tư liệu trong việc soạn một bài giáo án sinh động, hấp dẫn đúng theo mục tiêu dạy học lấy học sinh làm trung tâm.

 

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trọn bộ Giáo án Tin học 10

 1. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 Ngµy so¹n: TiÕt PPCT: 1 Ch¬ng I: Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n cña tin häc § 1: Tin häc lµ mét ngµnh khoa häc (1 tiÕt) I. Môc tiªu bµi häc: - HiÓu ®îc sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ngµnh Tin häc. - BiÕt c¸c ®Æc trng u viÖt cña m¸y tÝnh. - BiÕt ®îc mét sè øng dông cña Tin häc vµ m¸y tÝnh ®iÖn tö trong c¸c ho¹t ®éng cña ®êi sèng. II. ChuÈn bÞ: - ThÇy: Gi¸o ¸n, SGK. - Trß: S¸ch vë, ®å dïng häc tËp. III. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. æn ®Þnh líp 2. Bµi míi: TG Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 15p § 1: Tin häc lµ mét ngµnh khoa häc Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu sù 1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ngµnh Tin häc ngµnh Tin häc. - Tin häc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thµnh mét ngµnh khoa häc ®éc lËp ®Ó ®¸p GV: N¨m 1950 trung t©m nghiªn øng nhu cÇu khai th¸c tµi nguyªn th«ng cøu kü thuËt cña Minneapolis tin cña con ngêi. ®a ra m¸y tÝnh ERA 1101 - Tin häc g¾n liÒn víi mét c«ng cô lao N¨m 1973 m¸y tÝnh th¬ng m¹i ®éng míi lµ m¸y tÝnh ®iÖn tö. Mµ m¸y ho¸ ®Çu tiªn Micral tÝnh võa lµ ®èi tîng nghiªn cøu, võa lµ c«ng cô. GV: M¸y tÝnh ®iÖn tö ra ®êi nh - C¸c mèc thêi gian ®¸nh dÊu sù h×nh mét c«ng cô lao ®éng míi, ®¸p thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng khoa øng nhu cÇu khai th¸c tµi häc: nguyªn th«ng tin cña con ngêi + 1890 – 1920: ®iÖn n¨ng, ®iÖn tho¹i, vµ ngµy cµng cã m¸y bay,.. nhiÒu øng dông trong c¸c lÜnh + 1950 – 1970: m¸y tÝnh ®iÖn tö.. Gv: Tống Trần Đức Trang: 1
 2. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 vùc x· héi, gióp c¶i thiÖn cuéc + 1970 ®Õn nay: m¹ng m¸y tÝnh. sèng. 20p Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc tÝnh, vai trß cña MT§T 2. §Æc tÝnh vµ vai trß cña m¸y tÝnh ®iÖn tö - Nh÷ng ®Æc tÝnh nµo khiÕn a) §Æc tÝnh m¸y tÝnh ®iÖn tö ngµy vµng - M¸y tÝnh cã thÓ lµm viÖc 24/24 giê mµ ph¸t triÓn vµ øng dông réng r·i kh«ng mÖt mái. trong ®êi sèng x· héi.? - Tèc ®é xö lÝ th«ng tin nhanh. - M¸y tÝnh cã kh¶ n¨ng thay thÕ - Lµ thiÕt bÞ cã ®é chÝnh x¸c cao. con ngêi trong mäi vÊn ®Ò ®îc - Lu ®îc nhiÒu th«ng tin trong mét kh«ng kh«ng. gian h¹n chÕ. - Gi¸ thµnh rÎ -> tÝnh phæ biÕn cao. M¸y tÝnh ngµy cµng gän nhÑ vµ tiÖn dông. - C¸c m¸y tÝnh c¸ nh©n cã thÓ liªn kÕt víi nhau thµnh m¹ng m¸y tÝnh vµ cã thÓ CH: To¸n häc lµ mét ngµnh chia sÎ d÷ liÖu gi÷a c¸c m¸y tÝnh víi nhau khoa häc v× nã cã: ®èi tîng, -> kh¶ n¨ng thu thËp vµ xö lÝ th«ng tin c«ng cô, ph¸p ph¸p, néi dung tèt h¬n. nghiªn cøu cô thÓ. Theo em Tin häc cã lµ ngµnh b) Vai trß khoa häc kh«ng vµ nh÷ng ®Æc - Ban ®Çu m¸y tÝnh ra ®êi chØ víi môc trng nh ®èi t¬ng, c«ng cô...lµ ®Ých tÝnh to¸n ®¬n thuÇn, dÇn dÇn nã g×? kh«ng ngõng ®îc c¶i tiÕn vµ hç trî cho GV: M¸y tÝnh ®iÖn tö lµ ph¬ng rÊt nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. tiÖn gióp ngµnh Tin häc ®¹t ®îc - Ngµy nay m¸y tÝnh xuÊt hiÖn ë kh¾p môc ®Ých nghiªn cøu cña n¬i, chóng lµ mét c«ng cô lao ®éng do m×nh, ®ång thêi còng lµ mét con ngêi s¸ng t¹o ra ®Ó trî gióp trong 5p trong nh÷ng ®èi tîng nghiªn cøu c«ng viÖc, hiÖn kh«ng thÓ thiÕu trong cña ngµnh nµy. kØ nguyªn th«ng tin vµ ngµy cµng cã nhiÒu kh¶ n¨ng k× diÖu. 3. ThuËt ng÷ “ tin häc” - Tin häc lµ mét ngµnh khoa häc dùa trªn Gv: Tống Trần Đức Trang: 2
 3. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 m¸y tÝnh ®iÖn tö. - Nã nghiªn cøu cÊu tróc, tÝnh chÊt chung cña th«ng tin. - Nghiªn cøu c¸c quy luËt, ph¬ng ph¸p thu nhËp, biÕn ®æi, lu tr÷, t×m kiÕm, truyÒn th«ng tin vµ øng dông cña nã trong ®êi sèng x· héi. 4. Cñng cè: - Tæng hîp kiÕn thøc bµi häc. Nh¾c l¹i mét sè ®Æc tÝnh vµ vai trß cña m¸y tÝnh ®iÖn tö. 5. Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc bµi, lµm c¸c c©u hái bµi tËp trong SGK. - ChuÈn bÞ bµi míi cho tiÕt sau. IV. Rót kinh nghiÖm: Ngµy so¹n: TiÕt PPCT: 2 - 3 § 2: Th«ng tin vµ d÷ liÖu(2 tiÕt) I. Môc tiªu bµi häc - BiÕt kh¸i niÖm th«ng tin, lîng th«ng tin, c¸c d¹ng th«ng tin, m· hãa th«ng tin. - BiÕt c¸c d¹ng biÓu diÔn th«ng tin trªn m¸y tÝnh. - BiÕt ®¬n vÞ ®o th«ng tin lµ bit vµ c¸c ®¬n vÞ béi cña bit. - BiÕt c¸c hÖ ®Õm c¬ sè 2, 16 trong biÓu diÔn th«ng tin. II. ChuÈn bÞ - ThÇy: Gi¸o ¸n, SGK. - Trß: S¸ch vë, ®å dïng häc tËp. III. TiÕn tr×nh bµi häc 1. æn ®Þnh líp 2. Bµi cò: Gv: Tống Trần Đức Trang: 3
 4. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 C©u hái 1: Cuéc c¸ch m¹ng th«ng tin ra ®êi ®îc ®¸nh dÊu bëi sù ra ®êi cña dông cô nµo, nªu c¸c ®Æc trng cña dông cô ®ã? C©u hái 2: H·y chøng tá tin häc lµ mét ngµnh khoa häc? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung TiÕt 1 § 2: Th«ng tin vµ d÷ liÖu Ho¹t ®éng 1: H×nh thµnh kh¸i 1. Kh¸i niÖm th«ng tin vµ d÷ liÖu. 20p niÖm vµ t×m hiÓu c¸c ®¬n vÞ - Th«ng tin:Th«ng tin cña mét thùc thÓ ®o th«ng tin lµ nh÷ng hiÓu biÕt cã thÓ cã ®îc cña GV: Giíi thiÖu kh¸i niÖm th«ng thùc thÓ ®ã. tin vµ d÷ liÖu. - D÷ liÖu: Lµ th«ng tin ®· ®îc ®a vµo m¸y tÝnh. HS: Ghi nhËn kiÕn thøc. 2. §¬n vÞ ®o lîng th«ng tin -Bit (viÕt t¾t cña Binary Digital) lµ ®¬n vÞ nhá nhÊt ®Ó ®o lîng th«ng tin. Th«ng tin ®îc biÓu diÔn trong m¸y tÝnh GV: Giíi thiÖu ®¬n vÞ Bit. lµ 0 vµ 1 - C¸c béi sè cña bit. GV: LÊy vÝ dô vÒ biÓu diÔn KÝ hiÖu §äc lµ §é lín th«ng tin vÒ sù t¾t s¸ng cña 8 Byte (B) Bai 8 Bit bãng ®Ìn. KB Ki- l« - bai 1024 byte MB Mª-ga-bai 1024 KB GB Gi-ga-bai 1024MB HS: Ghi nhËn kiÕn thøc. TB Tª-ra-bai 1024GB PB Pª-ta-bai 1024TB 3. C¸c d¹ng th«ng tin Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸c a. D¹ng sè: Sè nguyªn, sè thùc… 20p d¹ng th«ng tin b. D¹ng phi sè - D¹ng v¨n b¶n: tê b¸o, cuèn s¸ch… C©u hái: Em h·y kÓ tªn c¸c d¹ng - D¹ng h×nh ¶nh: bøc tranh, b¶n ®å... th«ng tin mµ em biÕt? - D¹ng ©m thanh: tiÕng nãi, tiÕng chim HS: Tra lêi c©u hái hãt..... GV: NhËn xÐt vµ ghi b¶ng. 4. M· ho¸ th«ng tin trong m¸y tÝnh. TiÕt 2: Gv: Tống Trần Đức Trang: 4
 5. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu c¸ch - Th«ng tin muèn m¸y tÝnh xö lý ®îc 15p m· ho¸ TT trong m¸y tÝnh cÇn chuyÓn hãa, biÕn ®æi th«ng tin thµnh mét d·y bit. C¸ch lµm nh vËy gäi GV: Giíi thiÖu c¸ch m· ho¸ th«ng lµ m· hãa th«ng tin. tin vµ c¸c b¶ng m· chuÈn ®îc sö - B¶ng m· ASCII gåm 256 kÝ tù ®îc dông trong m¸y tÝnh. ®¸nh sè tõ 0-255. (Phô lôc 1) - B¶ng m· Unicode m· ho¸ ®îc 216 kÝ tù, GV: Cho HS quan s¸t b¶ng m· m· ho¸ hÇu hÕt c¸c ng«n ng÷ trªn thÕ ASCII ®Ó lÊy vÝ dô minh ho¹. giíi. VÝ dô: Ký tù A trong b¶ng ASCII: HS: lÊy vÝ dô minh ho¹. M· thËp ph©n: 65 M· nhÞ ph©n: 01000001 H§ 3: T×m hiÓu c¸ch biÓu 5. BiÓu diÔn th«ng tin trong m¸y 25p diÔn TT trong m¸y tÝnh tÝnh a. Th«ng tin lo¹i sè * HÖ ®Õm - HÖ ®Õm lµ tËp hîp c¸c ký hiÖu vµ quy GV: HÖ ®Õm ®îc hiÓu nh tËp t¾c sö dông tËp ký hiÖu ®ã ®Ó biÓu hîp c¸c kÝ hiÖu vµ qui t¾c sö diÔn vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ c¸c sè. dông c¸c kÝ hiÖu ®ã ®Ó biÓu - BÊt k× mét sè tù nhiªn nµo lín h¬n 1 diÔn vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ c¸c sè. ®Òu cã thÓ chän lµm c¬ sè cho hÖ Cã hai lo¹i hÖ ®Õm: hÖ ®Õm ®Õm phô thuéc vµo vÞ trÝ vµ hÖ - HÖ thËp ph©n (c¬ sè 10): 0,..,9. ®Õm kh«ng phô thuéc vµo vÞ - NÕu mét sè N trong hÖ sè ®Õm c¬ trÝ. sè b cã biÓu diÕn lµ: N= dndn-1dn-2....d1d0,d-1d-2...d-m Th× gi¸ trÞ cña nã lµ: N=dnbn + dn-1bn-1+...+d0b0 + d-1b-1 + d-mb-m. C©u hái: Chóng ta ®ang sö dông hÖ ®Õm c¬ sè mÊy? *C¸c hÖ ®Õm dïng trong tin häc HS: Tra lêi. - HÖ nhÞ ph©n ( hÖ c¬ sè 2): Lµ hÖ GV: Cñng cè l¹i c©u tr¶ lêi. chØ dïng 2 sè 0 vµ 1. GV: Híng dÉn HS chuyÓn tõ hÖ VÝ dô: 01000001 2 vµ 16 sang hÖ 10 Cã gi¸ trÞ: 0.27 + 1.26 + 0.25+ 0.24+ 0.23 +0.22+ 0.21 +1.20 = 65 Gv: Tống Trần Đức Trang: 5
 6. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 HS: VËn dông chuyÓn sè, ghi nhËn kiÕn thøc. - HÖ c¬ sè 16 (HÖ hexa): hÖ dïng c¸c sè 0, 1, 2 , ... 9, A, B,..,F ®Ó biÓu diÔn. GV:Sè nguyªn bao gåm nh÷ng - C¸ch biÓu diÔn sè nguyªn: sè nµo? + Sè nguyªn cã dÊu: bÝt cao nhÊt biÓu diÔn dÊu, 7 bit cßn l¹i biÓu diÔn sè. Ph¹m vi -127->127. + Sè nguyªn d¬ng: 8 bit biÓu diÔn sè tõ 0->255 GV: Cho HS thÊy ®îc th«ng tin b. Th«ng tin d¹ng phi sè d¹ng phi sè còng ®îc biÓu diÔn - D¹ng v¨n b¶n: Sö dông b¶ng ASCII. díi d¹ng c¸c d·y bit nhÞ ph©n -> BiÓu diÔn nh víi d¹ng sè. nguyªn lý. - C¸c d¹ng kh¸c: ©m thanh, h×nh ¶nh....®îc biÓu diÔn bëi c¸c d·y bit phøc t¹p h¬n. Nguyªn lÝ m· ho¸ nhÞ ph©n (SGK tr13). 4. Cñng cè: - Nh¾c l¹i kh¸i niÖm d÷ liÖu vµ th«ng tin, ®¬n vÞ ®o lîng TT - M· ho¸ th«ng tin vµ c¸c béi sè cña ®¬n vÞ th«ng tin. 5. Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc bµi, lµm c¸c c©u hái bµi tËp trong SGK. - ChuÈn bÞ bµi tiÕt bµi tËp thùc hµnh. IV. Rót kinh nghiÖm: Ngµy so¹n: Gv: Tống Trần Đức Trang: 6
 7. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 TiÕt PPCT: 4 Bµi thùc hµnh sè 1.(1tiÕt) Lµm quen víi th«ng tin vµ m· ho¸ th«ng tin I. Môc tiªu bµi häc - Cñng cè hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ tin häc, m¸y tÝnh - Sö dông b¶ng m· ASCII ®Ó m· hãa x©u kÝ tù, sè nguyªn. - ViÕt ®îc sè thùc díi dÊu phÈy ®éng. II. ChuÈn bÞ - ThÇy: Gi¸o ¸n, SGK. - Trß: S¸ch vë, ®å dïng häc tËp. III. TiÕn tr×nh bµi häc 1. æn ®Þnh líp 2. Bµi cò: kÕt hîp trong bµi 3. Bµi míi: TG Ho¹t ®éng cña GV vµ Néi dung HS Nhãm 1. GV: Chia líp C©u 1. NÒn v¨n minh th«ng tin g¾n liÒn víi lo¹i thµnh 4 nhãm c«ng cô nµo. th¶o luËn c©u A. §éng c¬ h¬i níc B. M¸y ®iÖn tho¹i tr¶ lêi sau ®ã C. M¸y ph¸t ®iÖn D. M¸y tÝnh ®iÖn tö cö ®¹i diÖn C©u 2. Th«ng tin lµ cña mçi nhãm A. C¸c v¨n b¶n vµ sè liÖu B. H×nh ¶nh vµ ©m thanh lªn tr×nh bµy. C. HiÓu biÕt con ngêi vÒ sù vËt, kh¸i niÖm, hiÖn tîng nµo ®ã. HS: Ho¹t D. A vµ C ®éng nhãm. C©u 3. CÇn bao nhiªu bit ®Ó biÓu diÔn th«ng tin Lµm c¸c c©u vÒ tr¹ng th¸i sÊp hay ngöa cña mét ®ång xu. hái bµi tËp, A. 1 bit B. 2 bit tr×nh bµy, C. 3 bit C. 4 bit nhËn xÐt bµi C©u 4. ViÕt c¸c sè thùc sau díi d¹ng dÊu phÈy lµm. ®éng 237, 43,979 0,00000076 GV: ChuÈn Gv: Tống Trần Đức Trang: 7
 8. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 x¸c kiÕn thøc. Nhãm 2. C©u 1. LÜnh vùc tin häc A. nghiªn cøu tÊt c¶ nh÷ng g× liªn quan ®Õn m¸y tÝnh ®iÖn tö. B. nghiªn cøu c¸c ph¬ng ph¸p thu thËp, xö lÝ vµ truyÒn th«ng tin. C. nghiªn cøu cÊu tróc, tÝnh chÊt cña th«ng tin. D. nghiªn cøu cÊu tróc, tÝnh chÊt cña th«ng tin, ph¬ng ph¸p thu thËp, xö lÝ vµ truyÒn th«ng tin. C©u 2. Trong tin häc, d÷ liÖu lµ A. c¸c sè liÖu B. th«ng tin vÒ ®èi tîng ®ang xÐt C. th«ng tin ®· ®îc ®a vµo m¸y tÝnh. D. A vµ B. C©u 3. Muèn biÓu diÔn sè -121 cÇn Ýt nhÊt bao nhiªu byte. C©u 4. D·y bit “01001000 01001111 01000011” Nhãm 3 C©u 1. Chän tæ hîp c¸c ph¬ng ¸n thÝch hîp nhÊt ®Ó ®iÒn vµo « trèng trong ph¸t biÓu sau: Tin häc lµ mét ngµnh (a) ph¸t triÓn vµ sö dông (b) ®Ó nghiªn cøu cÊu tróc, c¸c tÝnh chÊt cña (c), c¸c ph¬ng ph¸p thu tËp, lu tr÷, biÕn ®æi, truyÒn (c) vµ øng dông vµo c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c nhau cña ®êi sèng x· héi a b c A Khoa häc M¸y tÝnh ®iÖn tö D÷ liÖu B Khoa häc M¸y tÝnh D÷ liÖu C Khoa häc M¸y tÝnh ®iÖn tö Th«ng tin D C«ng nghiÖp M¸y tÝnh ®iÖn tö Th«ng tin C©u 2. GhÐp mçi ®¬n vÞ th«ng tin ë cét A víi mét gi¸ trÞ t¬ng øng ë cét B. A B (1) 1KB (a) 210 TB (2) 1 PB (b) 210 MB (3) 1 MB (c) 210 byte Gv: Tống Trần Đức Trang: 8
 9. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 (4) 1GB (d) 210 KB (5) 1 TB (e) 210 GB C©u 3 D·y bit nµo díi ®©y lµ biÓu diÔn nhÞ ph©n cña sè 87 trong hÖ thËp ph©n A. 11010111 B. 10010110 C. 1010111 D. 1010111011 C©u 4. ViÕt c¸c sè thùc sau díi d¹ng dÊu phÈy ®éng 0,0000123 56,8956 126 Nhãm 4. C©u 1. Víi mçi dßng ë cét A ghÐp t¬ng øng mét dßng ë cét B sao cho phï hîp A B (1) Th«ng tin (a) thÓ hiÖn th«ng tin trong m¸y tÝnh (2) D÷ liÖu (b) ®¬n vÞ ®o lîng th«ng tin (3) Bit (c) lµ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ sù vËt, hiÖn t- îng (4) D·y bit (d) lµ m· ho¸ th«ng tin trong m¸y tÝnh C©u 2. Mét b¶n nh¹c thêng viÕt trªn giÊy thêng chøa th«ng tin díi d¹ng nµo. A. ¢m thanh B. H×nh ¶nh C. V¨n b¶n D. A vµ B E. B vµ C C©u 3. Trong tin häc, mïi vÞ lµ th«ng tin d¹ng A. h×nh ¶nh vµ ©m thanh B. phi sè C. hçn hîp sè vµ phi sè D. cha x¸c ®Þnh C©u 4. M· ho¸ th«ng tin thµnh d÷ liÖu lµ qu¸ tr×nh A. chuyÓn th«ng tin vÒ d¹ng mµ m¸y tÝnh cã thÓ xö lÝ ®îc B. thay ®æi h×nh thøc biÓu diÔn ®Ó ngêi kh¸c kh«ng hiÓu ®îc. C. chuyÓn th«ng tin vÒ d¹ng m· ASCII. D. chuyÓn th«ng tin bªn ngoµi thµnh c«ng tin bªn trong Gv: Tống Trần Đức Trang: 9
 10. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 m¸y tÝnh 4. Cñng cè: - Nh¾c l¹i c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n ban ®Çu cña tin häc. 5. Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc bµi, lµm c¸c c©u hái bµi tËp trong SGK. - ChuÈn bÞ bµi tiÕt tiÕp theo. IV. Rót kinh nghiÖm: Ngµy so¹n: TiÕt PPCT: 5, 6, 7 § 3: giíi thiÖu vÒ m¸y tÝnh(3 tiÕt) I. Môc tiªu bµi: - Gióp häc sinh biÕt vÒ hÖ thèng tin häc, cÊu tróc m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ th«ng dông cã liªn quan. II. ChuÈn bÞ: - ThÇy: Gi¸o ¸n, SGK, §å dïng ®å dïng d¹y häc. - Trß: S¸ch vë, ®å dïng häc tËp. III. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. æn ®Þnh líp: 2. Bµi cò: 1. KN th«ng tin; c¸c ®¬n vÞ ®o th«ng tin? 2. Sö dông hÖ ®Õm nµo ®Ó m· hãa TT? 3. Bµi gi¶ng: TG Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung TiÕt 1 giíi thiÖu vÒ m¸y tÝnh 20p H§1: H×nh thµnh KN vµ s¬ ®å 1. Kh¸i niÖm hÖ thèng tin häc: cÊu tróc m¸y tÝnh - KN: SGK- trong khung Gv: Tống Trần Đức Trang: 10
 11. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 -GV: Gîi ý vµ dÉn hs tíi KN - HTTH gåm 3 thµnh phÇn: Hardware; -GV: M« t¶ cho hs 2 thµnh software; P's Control. phÇn trong htth. 10p -GV: Giíi thiÖu c¸c bé phËn 2. S¬ ®å cÊu tróc cña m¸y tÝnh chÝnh vµ cho hs xem s¬ ®å. - 5 nhãm bé phËn chÝnh: CPU; Main -GV: H·y cho biÕt chøc n¨ng Memo; Secondary Memo; Input; cña mçi bé phËn? Output. -HS: Tr¶ lêi c©u hái. - S¬ ®å: B¶ng phô. H§ 2: Giíi thiÖu c¸c bé phËn 10p chÝnh trong s¬ ®å cÊu tróc 3. Bé xö lý trung t©m (Central MT Processing Unit) - TÇm quan träng: SGK (khung) -GV: Cho hs xem h×nh vµ giíi - CPU gåm 2 bé phËn chÝnh: thiÖu CPU vµ c¸c bé phËn + Bé ®iÒu khiÓn (Control Unit): §iÒu chÝnh cña nã. khiÓn c¸c bé phËn kh¸c thùc hiÖn ch- ¬ng tr×nh. -GV: Gi¶i thÝch vÒ chøc n¨ng + Bé sè häc (Arithmetic/Logic Unit): nhiÖm vô cña c¸c bé phËn. Thùc hiÖn c¸c thao t¸c sè häc vµ logic. - Bé phËn kh¸c: Thanh ghi( Register); Bé nhí truy cËp nhanh(Cache) 15p 4. Bé nhí trong (Main Memory) TiÕt 2 - KN: SGK (khung) -GV: Cho hs xem h×nh vµ giíi - ROM (Read Only Memory): ChØ ®äc thiÖu c¸c phÇn chÝnh cña nã. ®îc; kh«ng mÊt d÷ liÖu khi t¾t m¸y. - RAM ( Random Access Memory): Cã -GV: Gi¶i thÝch vÒ chøc n¨ng thÓ ghi ®îc nhng mÊt d÷ liÖu khi t¾t nhiÖm vô cña c¸c bé phËn. m¸y. - Bé nhí trong gåm c¸c « nhí ®îc s¸nh -GV: H·y nªu sù kh¸c biÖt gi÷a sè tõ 0. Mçi « thêng lµ 1 byte. Rom vµ Ram? -HS: tr¶ lêi c©u hái. 10p 5. Bé nhí ngoµi (Secondary Memo) -GV: Cho hs xem vµ giíi thiÖu -KN: SGK (khung) c¸c lo¹i bé nhí ngoµi. - §Üa cøng: g¾n trong m¸y -GV: H·y so s¸nh Bé nhí trong - §Üa mÒm, CD Gv: Tống Trần Đức Trang: 11
 12. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 vµ Bé nhí ngoµi? - ThiÕt bÞ nhí flash: USB -HS: tr¶ lêi c©u hái. 15p 6. ThiÕt bÞ vµo (Input device) H§ 3: Giíi thiÖu c¸c bé phËn - KN: SGK (khung) chÝnh trong s¬ ®å cÊu tróc - Bµn phÝm ( Keyboard): Gåm nhãm MT fÝm ký tù vµ nhãm phÝm chøc n¨ng. - Chuét ( Mouse): Lµ c«ng cô thay thÕ -GV: Cho HS xem vµ giíi thiÖu h÷u hiÖu cho 1 sè thao t¸c bµn phÝm. c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®Çu vµo. - M¸y quÐt (Scanner): §a v¨n b¶n vµ h×nh ¶nh vµo m¸y díi d¹ng ¶nh. -GV: H·y cho biªt chøc n¨ng cña - Webcam: camera kÜ thuËt sè. bµn phÝm, chuét? - Micro: §Ó thu ©m. -HS: Tr¶ lêi c©u hái. 7. ThiÕt bÞ ra: ( Output device) -GV: Cho HS xem vµ giíi thiÖu - KN: SGK (khung) c¸c lo¹i thiÕt bÞ ra. - Mµn h×nh (Monitor): + §é ph©n gi¶i: Lîng ®iÓm ¶nh -GV: Gi¶i thÝch vÒ chøc n¨ng (pixel) trªn mµn h×nh. nhiÖm vô cña c¸c bé phËn. + ChÕ ®é mµu: - M¸y in (Printer): in th«ng tin ra giÊy - M¸y chiÕu (Projector). - Loa vµ tai nghe (Speaker headphone) - Modem: ThiÕt bÞ truyÒn th«ng gi÷a c¸c m¸y tÝnh. 8. Ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh TiÕt 3 a. N.Lý ®iÒu khiÓn b»ng ch¬ng tr×nh: H§ 4: T×m hiÓu nguyªn lÝ - Th«ng tin vÒ 1 lÖnh bao gåm: ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh + §Þa chØ trong bé nhí + M· cña thao t¸c -GV: Tr×nh bµy vÒ c¸c nguyªn + §Þa chØ c¸c « nhí liªn quan. lý mµ theo ®ã m¸y tÝnh lµm b. N.Lý lu tr÷ ch¬ng tr×nh viÖc. - lÖnh ®îc m· hãa ®Ó lu tr÷ vµ xö lý c. N.Lý truy cËp theo ®Þa chØ - M¸y tÝnh xö lý ®ång thêi 1 d·y bit, d·y - HS: Ghi nhËn kiÕn thøc ®ã gäi lµ "tõ m¸y" d. N.Lý Ph«n N«i man (Von Neuman) Gv: Tống Trần Đức Trang: 12
 13. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 -GV: Tr×nh bµy vÒ nguyªn lý - Lµ tæng hîp c¸c nguyªn lý nãi trªn Von Neumann. 4. Cñng cè: C©u hái 1: Nh¾c l¹i c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng tin häc? C©u hái 2: Nªu c¸c thµnh phÇn chÝnh cña m¸y tÝnh? C©u hái 3: So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a bé nhí trong vµ bé nhí ngoµi? 5. Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc bµi, n¾m ®îc c¸c bé phËn cña m¸y tÝnh ®Ó chuÈn bÞ thùc hµnh lµm quen víi m¸y tÝnh. - Gi¶i c¸c c©u hái vµ bµi tËp (SGK_Tr.28). IV. Rót kinh nghiÖm: Ngµy so¹n: TiÕt PPCT: 8, 9 Bµi tËp vµ thùc hµnh 2: lµm quen víi m¸y tÝnh(2 tiÕt) I. Môc tiªu bµi: - Quan s¸t vµ nhËn biÕt c¸c bé phËn chÝnh cña m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi cã liªn quan. - TËp 1 sè thao t¸c sö dông m¸y nh bËt, t¾t, dïng bµn phÝm, chuét. II. ChuÈn bÞ: - ThÇy: Gi¸o ¸n, SGK, phßng m¸y. - Trß: S¸ch vë, ®å dïng häc tËp. III. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. æn ®Þnh líp: 2. Bµi cò: KÕt hîp trong tiÕt thùc hµnh ®Ó hái. 3. Bµi gi¶ng: TG Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung Bµi thùc hµnh sè 2: lµm quen víi m¸y tÝnh Gv: Tống Trần Đức Trang: 13
 14. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 Ho¹t ®éng1: Híng dÉn HS c¸c thao t¸c thùc hµnh 1. Lµm quen víi m¸y tÝnh - Mµn h×nh, bµn phÝm, æ ®Üa, GV: Tæ chøc hs quan s¸t trªn m¸y vµ m¸y in... nªu nhËn biÕt c¸c bé phËn. Híng - C¸ch khëi ®éng m¸y tÝnh. dÉn bËt t¾t m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt - BËt t¾t mét sè c¸c thiÕt bÞ ngo¹i bÞ. vi kh¸c. HS: Quan s¸t, tr¶ lêi vµ thùc hµnh theo híng dÉn. 2. Sö dông bµn phÝm GV: - Tæ chøc hs quan s¸t trªn m¸y - Ph©n biÖt c¸c nhãm phÝm trªn vµ nªu nhËn biÕt c¸c nhãm phÝm. bµn phÝm. - HD gâ mét sè tæ hîp phÝm. - Thùc hµnh, ph©n biÖt viÖc gâ 1 HS: Quan s¸t, ph©n biÖt c¸c nhãm phÝm vµ gâ tæ hîp phÝm. phÝm vµ thùc hµnh theo híng dÉn. - Thùc hµnh gâ ®o¹n ký tù. GV: HD c¸c thao t¸c víi chuét vµ cho hs thùc hµnh 3. Sö dông chuét - Thùc hµnh c¸c thao t¸c víi chuét: Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc cho HS di chuyÓn chuét, nh¸y chuét, nh¸y thùc hµnh ®óp chuét, kÐo th¶ chuét... HS: Thùc hµnh theo híng dÉn. 4. Cñng cè: - GV tæng hîp tæng quan vÒ m¸y tÝnh vµ nh¾c hs nhí c¸c thao t¸c víi mét sè thiÕt bÞ. 5. Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc bµi vµ lµm c¸c bµi tËp trong SGK - ChuÈn bÞ bµi míi IV. Rót kinh nghiÖm: Ngµy so¹n: TiÕt PPCT:10,11,12,13,14 § 4: Bµi to¸n vµ thuËt to¸n (6 tiÕt) Gv: Tống Trần Đức Trang: 14
 15. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 I. Môc tiªu bµi: -BiÕt K/N bµi to¸n vµ thuËt to¸n vµ c¸c tÝnh chÊt cña thuËt to¸n. -BiÕt biÓu diÔn thuËt to¸n b»ng liÖt kª c¸c bíc vµ b»ng s¬ ®å khèi. - X©y dùng ®îc thuËt to¸n cña mét sè bµi to¸n ®¬n gi¶n b»ng liÖt kª c¸c bíc vµ b»ng s¬ ®å khèi. II. ChuÈn bÞ: - ThÇy: Gi¸o ¸n, SGK, - Trß: S¸ch vë, ®å dïng häc tËp. III. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. æn ®Þnh líp: 2. Bµi gi¶ng: TG Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung TiÕt 1 Bµi to¸n vµ thuËt to¸n 15p Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu KN bµi to¸n 1 . Kh¸i niªm bµi to¸n -GV: Tr×nh bµy K/N; lÊy vd minh -K/N: Lµ nh÷ng viÖc mµ con ngêi ho¹. muèn m¸y tÝnh thùc hiªn -2 yÕu tè: Input vµ Output. -GV: Gäi hs lÊy thªm vd vÒ bµi -VD: T×m íc sè chung cña 2 sè to¸n. nguyªn d¬ng m vµ n? Input: m, n nguyªn d¬ng; -HS: LÊy vd theo yªu cÇu. Output: ¦CLN cña m vµ n. 25p 2 . Kh¸i niªm thuËt to¸n -K/N: SGK (trong khung) -Tinh chÊt: Dõng, x®Þnh, ®óng ®¾n. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu KN thuËt to¸n vµ vd -GV: Tr×nh bµy K/N; nªu c¸c tÝnh chÊt vµ gi¶i thÝch tÝnh chÊt. -VD: Cho n lµ sè nguyªn d¬ng vµ d·y -HS: ghi nhËn kiÕn thøc. sè nguyªn n sè: a1,…,an. H·y t×m sè lín nhÊt trong d·y sè ®ã? -GV: LÊy vd minh ho¹ vµ híng dÉn Input: n nguyªn d¬ng vµ d·y n sè cho hs hiÓu thuËt to¸n b»ng c¶ 2 nguyªn: a1. . .an. c¸ch. Output: Sè lín nhÊt Max cña d·y sè. Híng DÉn: -ý tëng: + khëi t¹o Max = a1; Gv: Tống Trần Đức Trang: 15
 16. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 -GV: HD nhËn ra ý tëng gi¶i quyÕt + cho i ch¹y tõ 2 ®Õn n vµ bµi to¸n tõ ®ã ®a ra thuËt to¸n. so s¸nh a(i) víi Max. 30p -HS: ghi nhËn kiÕn thøc. -ThuËt to¸n: TiÕt 2 * C¸ch liÖt kª c¸c bíc: Ho¹t ®éng 3: HD x©y dùng thuËt +B1: NhËp n vµ d·y a1. . .an; to¸n +B2: Max Max th× Max
 17. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 -HS: ghi nhËn kiÕn thøc +B3: nÕu 1
 18. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 - ThÇy: Gi¸o ¸n, SGK, - Trß: S¸ch vë, ®å dïng häc tËp. III. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. æn ®Þnh líp: 2. Bµi cò:- Ph¸t biÓu khµi niÖm thuËt to¸n vµ tÝnh chÊt cña nã? 3. Bµi gi¶ng: TG Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung Bµi to¸n vµ thuËt to¸n TiÕt 4 3 . C¸c vÝ dô vÒ thuËt to¸n. 20p Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc cho HS a . KiÓm tra tÝnh nguyªn tè x©y dùng thuËt to¸n s¾p xÕp. (§· nªu ë tiÕt tríc) b .Bµi to¸n s¾p xÕp b»ng tr¸o ®æi -GV: Gäi hs x¸c ®Þnh bµi to¸n. (Exchange Sort): + Input: D·y n sè nguyªn a1,a2,..,an. -HS: ChØ ra Input vµ Output. + Output: D·y sè kh«ng gi¶m. -ý tëng: Víi 2 sè liÒn nhau, nÕu sè tr- -GV: HD nhËn ra ý tëng gi¶i quyÕt íc lín h¬n sè sau th× ®æi chç cho bµi to¸n tõ ®ã ®a ra thuËt to¸n. nhau. LÆp l¹i ®Õn khi hÕt. -HS: ghi nhËn kiÕn thøc. -ThuËt to¸n: * C¸ch liÖt kª c¸c bíc: -GV: HD, gîi ý HS cïng lËp c¸c bíc +B1: NhËp n vµ a1,a2,..,an; cña thuËt to¸n. +B2: m
 19. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 -HS: ChØ ra Input vµ Output. + Output: ChØ sè i tho¶ a(i) = k hoÆc th«ng b¸o d·y kh«ng cã sè h¹ng b»ng k. -GV: Gîi më t×m ý tëng . -HS: Nªu ý tëng theo híng dÉn. -ý tëng: T×m lÇn lît tõ ®Çu cho ®Õn khi t×m ®îc hoÆc ®Õn hÕt. -ThuËt to¸n: * C¸ch liÖt kª c¸c bíc: -GV: HD, vÊn ®¸p gîi më ®Ó x©y +B1: NhËp n , a1;a2;..;a(n) vµ sè k ; dùng thuËt to¸n. +B2: i k th× lÆp l¹i viÖc t×m trªn d·y a1; a2;..; a(g). + NÕu a(g) < k th× lÆp l¹i viÖc t×m trªn d·y a(g); a(g+1);...; a(n) -ThuËt to¸n: Gv: Tống Trần Đức Trang: 19
 20. Trêng PTTH Trần Phú Giáo án Tin học 10 15p * C¸ch liÖt kª c¸c bíc: +B1: NhËp n vµ a1;a2;..;a(n) vµ sè k ; -GV: Híng dÉn, vÊn ®¸p gîi më ®Ó +B2: ®

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản