intTypePromotion=3

Trùng Điều trị phẫu thuật triệt để ở trẻ bệnh hirschsprung bằng kỹ thuật hạ đại tràng qua ngã hậu môn

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
8
lượt xem
1
download

Trùng Điều trị phẫu thuật triệt để ở trẻ bệnh hirschsprung bằng kỹ thuật hạ đại tràng qua ngã hậu môn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích: Trình bày kỹ thuật, đánh giá chỉ định và kết quả của phương pháp hạ đại tràng qua ngã hậu môn. Tư liệu và phương pháp: Từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 10 năm 2004, 283 bệnh nhân bệnh Hirschsprung được phẫu thuật bằng phương pháp hạ đại tràng qua ngã hậu môn tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Chẩn đoán được xác định bằng X quang đại tràng cản quang hoặc sinh thiết trực tràng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trùng Điều trị phẫu thuật triệt để ở trẻ bệnh hirschsprung bằng kỹ thuật hạ đại tràng qua ngã hậu môn

Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> ÑIEÀU TRÒ PHAÃU THUAÄT TRIEÄT ÑEÅ ÔÛ TREÛ BEÄNH HIRSCHSPRUNG<br /> BAÈNG KYÕ THUAÄT HAÏ ÑAÏI TRAØNG QUA NGAÕ HAÄU MOÂN<br /> Vuõ Tuaán Ngoïc*, Tröông Nguyeãn Uy Linh*, Ñaøo Trung Hieáu**<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Muïc ñích: Trình baøy kyõ thuaät, ñaùnh giaù chæ ñònh vaø keát quaû cuûa phöông phaùp haï ñaïi traøng qua ngaõ<br /> haäu moân.<br /> Tö lieäu vaø phöông phaùp: Töø thaùng 10 naêm 2002 ñeán thaùng 10 naêm 2004, 283 beänh nhaân beänh<br /> Hirschsprung ñöôïc phaãu thuaät baèng phöông phaùp haï ñaïi traøng qua ngaõ haäu moân taïi beänh vieän Nhi Ñoàng<br /> 1. Chaån ñoaùn ñöôïc xaùc ñònh baèng X quang ñaïi traøng caûn quang hoaëc sinh thieát tröïc traøng.<br /> Keát quaû: 283 beänh nhaân goàm 189 nam vaø 94 nöõ, tuoåi töø 10 ngaøy ñeán 14 tuoåi. thôøi gian phaãu thuaät<br /> trung bình 78.51 phuùt. Maùu maát trung bình 16.72ml, khoâng coù beänh nhaân naøo phaûi truyeàn maùu. Chieàu<br /> daøi ñoaïn ruoät ñöôïc caét ñi trung bình 30cm. Cho aên ñöôøng mieäng sau moå trung bình 18 giôø. Thôøi gian haäu<br /> phaãu trung bình 4.55 ngaøy. Khoâng coù bieán chöùng vaø taát caû beänh nhaân ñeàu töï ñi tieâu ñöôïc khi xuaát vieän.<br /> Keát luaän: Haï ñaïi traøng qua ngaõ haäu moân trong ñieàu trò beänh Hirschsprung coù theå ñöôïc thöïc hieän<br /> moät caùch deã daøng, an toaøn vaø coù tính thaåm myõ. Beänh nhaân sau moå ít ñau, ñöôïc cho aên sôùm, nhanh choùng<br /> phuïc hoài chöùc naêng, ít tai bieán vaø bieán chöùng.<br /> <br /> SUMMARY<br /> TRANSANAL ENDORECTAL PULL – THROUGH IN INFANTS<br /> WITH HIRSCHSPRUNG’S DISEASE<br /> Vu Tuan Ngoc, Truong Nguyen Uy Linh, Dao Trung Hieu<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 5 – 11<br /> <br /> Purpose: This report presents the technique and evaluates the indications, and results of Transanal<br /> Endorectal pull – through (TEPT) in the management of Hirschsprung’s disease.<br /> Method: Between October 2002 and October 2004, 283 patients with Hirschsprung’s disease were<br /> operated by Transanal Endorectal pull – through at Children hospital No.1. The diagnosis were confirmed<br /> by barium enema or rectal biopsy findings.<br /> Result: There were 283 patients included 189 boys and 94 girls. Age ranged from 10 days to 14<br /> years. Mean operating time was 78.51 minutes. Mean blood lost was 16.72ml, and no patients required<br /> transfusion. Average length of bowel resected was 30cm. Mean time to oral feeding was 18 hours, and<br /> mean postoperative time was 4.55 days. There was no complications and all patients could pass tool<br /> before discharge.<br /> Conclusion: In the management of Hirschsprung’s disease, Transanal Endorectal pull – through can<br /> be performed safety, permits early feeding, causes minimal pain, facilitates early discharge, and presents<br /> a low rate of complications.<br /> <br /> * Boä moân Nhi - Đại học Y Dược TPHCM<br /> ** Beänh vieän Nhi ñoàng 1, TP. HCM<br /> <br /> 5<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Beänh Hirschsprung laø moät beänh lyù ngoaïi khoa<br /> thöôøng gaëp nhaát ôû treû em vôùi taàn suaát töø 1/4400 –<br /> 1/7000 treû sinh soáng(2). Theo thoáng keâ taïi beänh vieän<br /> Nhi Ñoàng 1 moãi naêm phaãu thuaät gaàn 150 tröôøng hôïp<br /> chieám tyû leä 10% treân toång soá caùc phaãu thuaät ñöôøng<br /> tieâu hoùa noùi chung vaø chieám haøng ñaàu trong dò daïng<br /> baåm sinh ñöôøng tieâu hoùa.<br /> Beänh Hirschsprung ñöôïc theå hieän treân laâm saøng<br /> vôùi trieäu chöùng taéc ruoät hoaøn toaøn hay khoâng hoaøn<br /> toaøn, do söï thieáu vaéng teá baøo haïch thaàn kinh ruoät. Söï<br /> thieáu vaéng haïch thaàn kinh ruoät naøy laøm ñoaïn ruoät bò<br /> teo nhoû maát chöùc naêng, nhu ñoäng ruoät. Ñoaïn ruoät<br /> naøy thöôøng naèm ôû ñoaïn tröïc traøng vaø ñaïi traøng sigma<br /> (80% tröôøng hôïp) nhöng cuõng coù khi chieám toaøn boä<br /> ñaïi traøng, hay leân caû hoài traøng thaäm chí leân tôùi hoång<br /> traøng(1,2,3).<br /> Töø naêm 1948 nhôø söï phaùt hieän nguyeân nhaân<br /> beänh lyù cuûa beänh Hirschsprung, neân nhieàu phöông<br /> phaùp phaãu thuaät ñöôïc ra ñôøi, nhaèm loaïi boû hoaëc coâ<br /> laäp ñoaïn ruoät beänh lyù naøy. Caùc phöông phaùp phaãu<br /> thuaät naøy ñöôïc thöïc hieän moät laàn hay nhieàu laàn moå.<br /> Vaøi phöông phaùp ñaõ trôû thaønh kinh ñieån trong ñieàu trò<br /> beänh Hirschsprung, ñoù laø phöông phaùp Swenson<br /> (1948), phöông phaùp Duhamel (1956), phöông phaùp<br /> Soave (1964).<br /> Naêm 1994 Georgeson(5) ñaõ ñeà xuaát ra phöông<br /> phaùp haï ñaïi traøng qua ngaõ haäu moân ñeå phaãu thuaät<br /> trieät ñeå trong beänh Hirschsprung. Naêm 1998 De la<br /> Torre Mondragon vaø Ortega – Salgado(4) laàn ñaàu tieân<br /> moâ taû phöông phaùp haï ñaïi traøng hoaøn toaøn qua<br /> ñöôøng haäu moân. Phöông phaùp naøy khoâng ñoøi hoûi<br /> phaûi môû buïng hoaëc söû duïng noäi soi oå buïng ñaõ cho<br /> thaáy coù nhieàu öu ñieåm. Sau ñoù ñöôïc chaáp nhaän ôû<br /> nhieàu trung taâm Nhi treân theá giôùi. Thöïc chaát phöông<br /> phaùp haï ñaïi traøng qua ngaõ haäu moân laø phöông phaùp<br /> Soave Boley caûi tieán coù phoái hôïp vôùi moät phaàn<br /> phöông phaùp Swenson nhöng khaéc phuïc nhöõng maët<br /> haïn cheá cuûa 2 phöông phaùp treân vôùi nhöõng öu ñieåm<br /> nhö sau:<br /> - San thöông thì buïng ôû möùc toái thieåu (neáu ñoaïn<br /> voâ haïch daøi phaûi keát hôïp vôùi thì buïng).<br /> <br /> 6<br /> <br /> - Phaãu tích tröïc traøng ñöôïc thöïc hieän qua ngaõ<br /> haäu moân, do ñoù san thöông vuøng tieåu khung laø toái<br /> thieåu(3,6,7,8,9,10).<br /> Taïi Vieät Nam ñaõ coù nhieàu phöông phaùp phaãu<br /> thuaät ñaõ ñöôïc thöïc hieän taïi Beänh vieän Nhi ñoàng 1,<br /> Beänh vieän Nhi ñoàng 2, Vieän Nhi Quoác Gia.... Töø naêm<br /> 2002 chuùng toâi aùp duïng phöông phaùp haï ñaïi traøng<br /> qua ngaõ haäu moân cho beänh Hirschsprung, ñöôïc thöïc<br /> hieän taïi Beänh vieän Nhi ñoàng 1. Muïc ñích cuûa nghieân<br /> cöùu naøy laø nhaèm trình baøy chi tieát cuûa phöông phaùp<br /> phaãu thuaät, xem xeùt tính khaû thi vaø ñaùnh giaù keát quaû<br /> sau moå.<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN<br /> CÖÙU<br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> Bao goàm taát caû beänh nhaân beänh Hirschsprung<br /> ñöôïc moå baèng kyõ thuaät haï ñaïi traøng qua ngaõ haäu moân<br /> taïi Beänh vieän Nhi ñoàng 1 töø thaùng 10/2002 ñeán thaùng<br /> 10/2004. Beänh ñöôïc chaån ñoaùn döïa vaøo:<br /> + Giaûi phaãu beänh lyù: Voâ haïch tröïc traøng.<br /> + Caùc tröôøng hôïp ñöôïc chaån ñoaùn döïa treân laâm<br /> saøng keát hôïp vôùi X quang ñaïi traøng coù caûn quang ñieån<br /> hình laø beänh Hirschsprung. Chieàu daøi ñoïan voâ haïch<br /> ñöôïc xaùc ñònh treân hình aûnh X quang coù caûn quang<br /> vaø trong luùc phaãu thuaät, döïa vaøo söï thay ñoåi ñöôøng<br /> kính ruoät cuûa ñaïi traøng taïo neân ñoaïn ruoät hình pheãu<br /> cuûa vuøng chuyeån tieáp. Taát caû caùc tröôøng hôïp phaãu<br /> thuaät ñeàu ñöôïc göûi giaûi phaãu beänh lyù (ñoaïn ruoät ñöôïc<br /> caét boû ñi).<br /> Phöông phaùp nghieân cöùu:<br /> Ñaây laø moät nghieân cöùu tieàn cöùu moâ taû:<br /> Caùc döõ lieäu nghieân cöùu bao goàm:<br /> - Caùc ñaëc ñieåm cuûa beänh nhaân: giôùi, tuoåi.<br /> - Trieäu chöùng laâm saøng.<br /> - Ñaùnh giaù tình traïng maát maùu khi moå, thôøi gian<br /> moå.<br /> Ghi nhaän thôøi gian phuïc hoài nhu ñoäng ruoät sau<br /> moå. Caùc bieán chöùng haäu phaãu.<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> KYÕ THUAÄT HAÏ ÑAÏI TRAØNG QUA NGAÕ HAÄU<br /> MOÂN<br /> Beänh nhaân ñöôïc chuaån bò ñaïi traøng tröôùc moå<br /> baèng thuït thaùo vôùi nöôùc muoái sinh lyù vaø nong haäu<br /> moân.<br /> Beänh nhaân ñöôïc ñaët naèm tö theá saûn khoa, voâ<br /> caûm baèng gaây meâ keát hôïp gaây teâ xöông cuøng baèng<br /> Marcain 0.25%. Banh roäng haäu moân baèng khung<br /> Lone Star, loøng haäu moân tröïc traøng ñöôïc laøm saïch<br /> bôûi dung dòch Povidone 10%. Nieâm maïc tröïc traøng<br /> ñöôïc caét voøng phía treân ñöôøng löôïc khoaûng 0.5 ñeán<br /> 1cm. Khoang döôùi nieâm maïc ñöôïc boùc taùch caån thaän<br /> ñi leân treân cho ñeán neáp phuùc maïc (khoaûng 3 – 5cm).<br /> Môû coå loàng thanh cô ñeå taïo söï thoâng thöông vôùi<br /> khoang phuùc maïc. Boùc taùch tröïc traøng vaø xöû lyù maïc<br /> treo ñaïi traøng baèng dao ñieän cho ñeán khi thaáy ñöôïc<br /> vuøng chuyeån tieáp. Ñaïi traøng ñöôïc caét boû treân vuøng<br /> chuyeån tieáp 10 cm. Tieán haønh noái ñaïi traøng laønh vôùi<br /> oáng haäu moân.<br /> <br /> Môû coå loàng thanh cô tröïc traøng taïo söï thoâng thöông<br /> vôùi khoang phuùc maïc<br /> <br /> Banh haäu moân baèng voøng Lone Star<br /> <br /> Caét maïc treo ñaïi traøng<br /> <br /> Boùc taùch khoang döôùi nieâm maïc<br /> <br /> 7<br /> <br /> moân trung bình treân vuøng chuyeån tieáp laø 10cm.<br /> - Thôøi gian moå trung bình laø 78,5 phuùt, ngaén<br /> nhaát laø 45 phuùt, daøi nhaát laø 190 phuùt.<br /> - Löôïng maùu maát trung bình 16,72ml, khoâng coù<br /> ø g hôïp naøo caàn phaûi truyeàn maùu sau moå vaø<br /> tröôn<br /> khoâng coù tai bieán trong khi moå.<br /> Giaûi phaãu beänh sau moå<br /> + Taïi ñoaïn cuoái tröïc traøng tatá caû ñeàu voâ haïch.<br /> + Taïi mieäng noái ruoät coù 2 tröôøng hôïp voâ haïch,<br /> thieåu haïch 102 tröôøng hôïp, bình thöôøng 179 tröôøng<br /> hôïp.<br /> Caét boû ñaïi traøng treân vuøng chuyeån tieáp vaø noái ñaïi<br /> traøng vôùi oáng haäu moân<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> Töø thaùng 10/2004 ñeán thaùng 10/2004 chuùng toâi<br /> ñaõ tieán haønh phaãu thuaät cho 283 beänh nhaân ñöôïc<br /> chaån ñoaùn laø beänh Hirschsprung theo kyõ thuaät haï ñaïi<br /> traøng qua ngaõ haäu moân. Trong ñoù coù 101 tröôøng hôïp<br /> phaûi keát hôïp vôùi ñöôøng môû oå buïng (ñöôøng<br /> Pflannestiel) vaø 182 tröôøng hôïp chæ ñôn thuaàn ñöôïc<br /> phaãu tích döôùi oáng haäu moân.<br /> Trong 283 tröôøng hôïp bao goàm 198 nam vaø<br /> 94 nöõ; tuoåi ñöôïc moå nhoû nhaát 10 ngaøy tuoåi, lôùn<br /> nhaát 14 tuoåi.<br /> Caùc trieäu chöùng laâm saøng ñöôïc ghi nhaän laø:<br /> ƒ<br /> <br /> Chaäm tieâu phaân su 97%.<br /> <br /> ƒ<br /> <br /> Tieâu boùn 100%<br /> <br /> ƒ<br /> <br /> Chöôùng buïng 88%<br /> <br /> ƒ<br /> <br /> Vieâm ruoät tröôùc moå: 27%.<br /> <br /> Hieän töôïng thaùo coáng chieám ña soá caùc tröôøng<br /> hôïp ñöôïc chaån ñoaùn laø beänh Hirschsprung.<br /> Chaån ñoaùn xaùc ñònh döïa vaøo giaûi phaãu beänh lyù: voâ<br /> haïch 110 tröôøng hôïp (39%).<br /> - Coù 173 tröôøng hôïp chuû yeáu döïa vaøo laâm saøng vaø<br /> X quang ñaïi traøng coù caûn quang ñieån hình (61%).<br /> - Chieàu daøi trung bình ñoaïn ruoät ñöôïc caét boû laø<br /> 30cm. Vò trí ñaïi traøng ñem xuoáng noái vôùi oáng haäu<br /> <br /> 8<br /> <br /> - Thôøi gian haäu phaãu trung bình laø 4,55 ngaøy, cho<br /> aên ñöôøng mieäng sau moå trung bình 18 giôø.<br /> - Bieán chöùng heïp haäu moân sau moå laø 12<br /> tröôøng hôïp (4,2%) vaø vieâm ruoät nheï sau moå coù 24<br /> tröôøng hôïp (8,3%). Khoâng coù tröôøng hôïp naøo xì<br /> mieäng noái sau moå, chæ moät tröôøng hôïp bò nhieãm<br /> truøng veát moå. Taát caû beänh nhaân ñeàu ñi tieâu ñöôïc<br /> tröôùc khi xuaát vieän.<br /> <br /> BAØN LUAÄN<br /> Muïc ñích cuûa phaãu thuaät ñieàu trò beänh<br /> Hirschsprung laø laáy ñi ñoaïn ñaïi traøng (caû ruoät non) voâ<br /> haïch, mang ruoät coù chi phoái thaàn kinh haïch bình<br /> thöôøng xuoáng haäu moân vaø baûo toàn chöùc naêng co thaét.<br /> Phöông phaùp haï ñaïi traøng theo ngaõ haäu moân cuõng<br /> ñaït ñöôïc muïc ñích naøy. Cuõng gioáng nhö caùc phöông<br /> phaùp khaùc (Swenson, Duhamel, Soave), nhöng<br /> phöông phaùp haï ñaïi traøng theo ngaõ haäu moân ñaït ñöôïc<br /> nhieàu öu ñieåm hôn(6,7,8,9). Bôûi dieän boùc taùch naèm giöõa<br /> lôùp cô vaø lôùp nieâm maïc cuûa tröïc traøng neân traùnh ñöôïc<br /> caùc toån thöông thaàn kinh vuøng chaäu chi phoái cho söï<br /> ñi tieåu vaø chöùc naêng tình duïc sau naøy. Boùc taùch töø<br /> oáng haäu moân caùch ñöôøng löôïc leân treân 1cm cuõng<br /> giuùp khoâng laøm toån thöông caùc cô thaét vuøng haäu<br /> moân, giuùp caûi thieän ñöôïc nhieàu chöùc naêng ñi caàu sau<br /> moå. Neáu phaûi keát hôïp vôùi thì buïng cuõng chæ laø trieät<br /> maïch ñôn thuaàn ñaïi traøng bò beänh, khoâng boùc taùch<br /> xuoáng phaàn ñaùy chaäu cuõng giuùp khoâng laøm toån<br /> thöông thaàn kinh ñaùy chaäu(3,4,12,13,14).<br /> Qua 283 tröôøng hôïp ñöôïc phaãu thuaät haï ñaïi traøng<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> qua ngaõ haäu moân chuùng toâi nhaän thaáy raèng:<br /> Xaùc ñònh chaån ñoaùn<br /> Xaùc ñònh beänh Hirschsprung ñöôïc döïa vaøo laâm<br /> saøng vôùi caùc trieäu chöùng chuû yeáu laø: boùn, phaân su,<br /> chöôùng buïng,....<br /> - Sinh thieát tröïc traøng voâ haïch 110 tröôøng hôïp<br /> chieám 39%. Vieäc sinh thieát tröïc traøng chuùng toâi thöïc<br /> hieän ôû nhöõng tröôøng hôïp ñöôïc phaãu thuaät laàn 2 trôû<br /> leân (ñaõ laøm haäu moân taïm), trieäu chöùng laâm saøng vaø<br /> hình aûnh X quang ñaïi traøng khoâng ñieån hình (thöôøng<br /> gaëp ôû treû lôùn).<br /> - Hình aûnh X quang ñaïi traøng coù caûn quang ñieån<br /> hình 173 tröôøng hôïp (61%), ña soá caùc tröôøng hôïp<br /> ñöôïc xaùc ñònh Hirschsprung qua hình aûnh X quang<br /> ñaïi traøng coù caûn quang laø ñeàu coù vuøng chuyeån tieáp roõ<br /> raøng ñieån hình cuûa beänh Hirschsprung. Coâng trình<br /> nghieân cöùu cuûa Tröông Nguyeãn Uy Linh vôùi 143<br /> tröôøng hôïp beänh Hirschsprung döôùi 3 thaùng tuoåi<br /> ñöôïc chaån ñoaùn nhôø X quang ñaïi traøng coù caûn quang<br /> vaø theo nghieân cöùu cuûa Nguyeãn Ñöùc Tuaán(11) thì<br /> 87,5% treû sô sinh beänh Hirschsprung coù hieän dieän<br /> vuøng chuyeån tieáp treân phim chuïp ñaïi traøng coù caûn<br /> quang, vaøo khoaûng 62.5% tröôøng hôïp ñöôïc phaùt hieän<br /> sau sinh, coøn treû Nhuõ nhi 98% beänh nhaân coù xuaát<br /> hieän vuøng chuyeån tieáp treân phim chuïp ñaïi traøng coù<br /> caûn quang.<br /> Do vaäy giaù trò cuûa hình aûnh vuøng chuyeån tieáp cuûa<br /> phim ñaïi traøng coù caûn quang trong beänh<br /> Hirschsprung coù moät giaù trò cao.<br /> Ñeå ñoái chieáu laïi taát caû caùc tröôøng hôïp (283<br /> tröôøng hôïp) sau khi moå chuùng toâi mang ñoaïn ruoät<br /> ñöôïc caét ñeàu göûi giaûi phaãu beänh lyù: coù keát quaû ruoät<br /> voâ haïch laø 100%.<br /> Giôùi<br /> Nam chieám 66.8% (183 tröôøng hôïp) vaø Nöõ 33.2%<br /> (94 tröôøng hôïp) treû trai bò nhieàu hôn treû gaùi laø 3/1.<br /> Theo thoáng keâ cuûa Pearl vaø Pari (4/1) vaø Philipart 3/1<br /> (y vaên 3 – 4 laàn treû nam nhieàu hôn nöõ)(1,2).<br /> Tuoåi<br /> Trong 283 tröôøng hôïp chuùng toâi chia soá tuoåi ra<br /> <br /> laøm 3: sô sinh döôùi 1 thaùng, Nhuõ nhi (1 thaùng – 2<br /> tuoåi) vaø treû lôùn treân 2 tuoåi.<br /> Sô sinh: 83 tröôøng hôïp (28%);<br /> Nhuõ nhi: 121 tröôøng hôïp (44%);<br /> Treû lôùn: 78 tröôøng hôïp (27%).<br /> Trong ñoù tröôøng hôïp nhoû nhaát laø 10 ngaøy tuoåi,<br /> tröôcù ñaây thôøi ñieåm phaãu thuaät cho beänh<br /> Hirschsprung khi treû phaûi ñaït ñeán troïng löôïng treân<br /> 10kg. Nhöng ngaøy nay vôùi söï phaùt trieån cuûa gaây meâ,<br /> hoài söùc troïng löôïng khoâng coøn laø vaán ñeà quan troïng.<br /> Do vaäy tuoåi phaãu thuaät ngaøy nay ñöôïc ruùt ngaén laïi.<br /> Tuy nhieân do tính chaát phöùc taïp cuûa caùc phöông<br /> phaùp phaãu thuaät trieät ñeå (Swenson, Soave, Duhamel)<br /> hoaëc caàn nhöõng duïng cuï ñaét tieàn khoâng theå aùp duïng<br /> roäng raõi trong hoaøn caûnh Vieät Nam. Chính vì theá, söï<br /> ra ñôøi cuûa phöông phaùp haï ñaïi traøng qua ngaõ haäu<br /> moân vôùi nhieàu öu ñieåm nhö ñaõ noùi treân seõ laøm giaûm<br /> toái thieåu toån thöông vuøng ñaùy chaäu khi phaãu tích.<br /> Chính nhôø ôû nhöõng treû sô sinh vieäc boùc taùch caùc ñoaïn<br /> ruoät beänh lyù raát deã daøng (chöa bò vieâm ruoät, ñoaïn ñaïi<br /> traøng phía treân vuøng beänh lyù chöa giaõn quaù to) neân<br /> chuùng toâi maïnh daïn aùp duïng phöông phaùp naøy cho<br /> treû sô sinh (28.2%)<br /> Ñöôøng moå<br /> Trong 283 tröôøng hôïp, chuùng toâi phaûi môû<br /> theâm ñöôøng buïng (Pflannestiel) laø 101 tröôøng hôïp<br /> (36%). Caùc tröôøng hôïp moå theâm ñöôøng buïng laø ñeå<br /> trieät maïch ñoaïn ñaïi traøng beänh lyù vaø moät phaàn<br /> ñoaïn ruoät bò giaõn. Vì vôùi ñöôøng moå haäu moân ñôn<br /> thuaàn chuùng toâi khoâng theå keùo ñaïi traøng qua<br /> ñöôøng döôùi ñöôïc. Ña soá phaûi môû ñöôøng buïng laø caùc<br /> tröôøng hôïp ñaõ laøm haäu moân taïm trong thôøi gian sô<br /> sinh (do taéc ruoät: 45 tröôøng hôïp), trong ñoù ñaëc bieät<br /> coù 13 tröôøng hôïp laø ñöa hoài traïng xuoáng (voâ haïch<br /> toaøn boä ñaïi traøng). Ngoaøi ra, coøn laïi laø caùc tröôøng<br /> hôïp ñoaïn voâ haïch ñaïi traøng quaù daøi treân 50cm,<br /> thöôøng leân ñeán ñaïi traøng ngang. Hay nhöõng<br /> tröôøng hôïp ñoaïn giaõn quaù lôùn (ôû treû lôùn) ñöôøng<br /> kính ñaïi traøng treân 10cm. Coù moät yeáu toá ñaëc bieät<br /> cuõng laøm chuùng toâi phaûi môû ñöôøng buïng laø ñaïi<br /> traøng ñoaïn döôùi chöùa nhöõng u phaân raát cöùng vaø raát<br /> to (5 tröôøng hôïp).<br /> <br /> 9<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản