Tự động điều khiển thiết bị điện P1

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

1
415
lượt xem
197
download

Tự động điều khiển thiết bị điện P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nguyên tác xây dựng hệ thống tự động điều khiển - Chức năng , yêu cầu , mục tiêu tự động điều khiển thiết bị điện - cấu trúc của hệ tự động hóa - cách thể hiện sơ đồ nguyên lý , lắp ráp và nguyên lý lắp đặt - phân tích và tổng hợp hệ thống - các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế - một số sơ đồ mạch điển hình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự động điều khiển thiết bị điện P1

 1. Tự động hoá thiết bị điện Ch−¬ng 1: C¸c nguyªn t¾c x©y dùng hÖ thèng tù ®éng ®iÒu khiÓn. Chøc n¨ng, yªu cÇu, môc tiªu tù ®éng ®iÒu khiÓn TB§ CÊu tróc cña hÖ tù ®éng ho¸ C¸c kÝ hiÖu ®iÖn C¸ch thÓ hiÖn s¬ ®å nguyªn lÝ, l¾p r¸p vμ nguyªn t¾c l¾p ®Æt. Ph©n tÝch vμ tæng hîp hÖ thèng C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n khi thiÕt kÕ Mét sè s¬ ®å m¹ch ®iÓn h×nh chøc n¨ng cña m¹ch tù ®éng Th«ng tin - giao tiÕp (HMI). – Giao tiÕp gi÷a ng−êi vµ m¸y. – C¸c thiÕt bÞ giao tiÕp, hiÖn thÞ: Nót nhÊn, c«ng t¾c, chuyÓn m¹ch, kh«ng chÕ chØ huy... Bµn phÝm Mµn h×nh ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t HiÓn thÞ b»ng LED, cßi, mµn h×nh tinh thÓ láng LCD Xö lÝ tÝn hiÖu. – TiÕp nhËn c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn, tiÕn hµnh tÝnh to¸n, ®−a ra c¸c lÖnh vËn hµnh. GV: Nguyễn Vũ Thanh 1
 2. Tự động hoá thiết bị điện §iÒu khiÓn n¨ng l−îng. – Thùc hiÖn c¸c biÕn ®æi tÜnh. ChØnh l−u B¨m ¸p mét chiÒu §iÒu ¸p xoay chiÒu BiÕn tÇn – Thùc hiÖn biÕn ®æi hÖ c¬ ®iÖn §iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬. §iÒu khiÓn th«ng sè theo yªu cÇu c«ng nghÖ. – Tù ®éng khëi ®éng, h·m, ®¶o chiÒu. – Tù ®éng ®Æt vµ gia tèc cho ®éng c¬. – KiÓm so¸t tÝn hiÖu ®−a vµo hÖ thèng (hÖ tuú ®éng). – Tù ®éng ®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh ®Æt tr−íc – Tù ®éng ®iÒu khiÓn d©y chuyÒn c«ng nghÖ. æn ®Þnh th«ng sè. – C¸c th«ng sè cña hÖ thèng nh− ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn, nhiÖt ®é, c«ng suÊt... cã thÓ bÞ thay ®æi trong qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn. Khi c¸c th«ng sè nµy thay ®æi cã thÓ sÏ ¶nh h−ëng ®Õn c«ng nghÖ, do vËy cÇn thiÕt kÕ hÖ ®iÒu khiÓn ®Ó æn ®Þnh chóng. GV: Nguyễn Vũ Thanh 2
 3. Tự động hoá thiết bị điện Yªu cÇu cña m¹ch tù ®éng Yªu cÇu vÒ kÜ thuËt – §¸p øng chÕ ®é lµm viÖc cña thiÕt bÞ ®iÖn. – §¶m b¶o c¸c sai sè tÜnh vµ ®éng cña hÖ ®iÒu khiÓn. – §¶m b¶o ®é t¸c ®éng nhanh vµ chÝnh x¸c. – Cã chØ tiªu n¨ng l−îng cao (hiÖu suÊt, cosϕ). – Phï hîp víi ®iÒu kiÖn m«i tr−êng. §iÒu khiÓn ®¬n gi¶n, ho¹t ®éng tin cËy – Tèi thiÓu ho¸ sè l−îng c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn. – C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc ph¶i cã tÝnh l¾p lÉn. – C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cã sù ®ång nhÊt ho¸. – Tèi thiÓu c¸c thao t¸c ®iÒu khiÓn ®èi víi ng−êi vËn hµnh. Linh ho¹t vμ thuËn tiÖn khi ®iÒu khiÓn – Linh ho¹t trong chuyÓn ®æi c¸c chÕ ®é lµm viÖc. – Bè trÝ hîp lÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn. GV: Nguyễn Vũ Thanh 3
 4. Tự động hoá thiết bị điện DÔ dμng ph¸t hiÖn vμ kiÓm tra sù cè – §©y lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn. – Trong mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn phøc t¹p, th−êng chia ra thµnh nhiÒu nhãm chøc n¨ng, mçi nhãm chøc n¨ng ®Òu ®−îc thiÕt kÕ c¸c tÝn hiÖu gi¸m s¸t vµ b¸o sù cè (b¸o lçi). Linh ho¹t vμ thuËn tiÖn khi ®iÒu khiÓn – Linh ho¹t trong chuyÓn ®æi c¸c chÕ ®é lµm viÖc. – Bè trÝ hîp lÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn. T¸c ®éng chÝnh x¸c ë ®iÒu kiÖn b×nh th−êng vμ sù cè. – CÇn ®¶m b¶o tèt sù vËn hµnh b×nh th−êng cña hÖ ®iÒu khiÓn. – CÇn cã c¸c m¹ch b¶o vÖ hÖ thèng khi x¶y ra sù cè, tr¸nh ®æ vì toµn bé hÖ thèng. – CÇn kh¾c phôc c¸c m¹ch gi¶ trong khi vËn hµnh x¶y ra sù cè. ThuËn tiÖn cho l¾p ®Æt, söa ch÷a, vËn hμnh – §èi víi c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn phøc t¹p, cÇn chia nhá thµnh c¸c m«dule. C¸c m«dule nµy ph¶i ®−îc kÕt nèi víi nhau dÔ dµng. – C¸c m«dule cÇn cã c¸c kÝ hiÖu ®Çu d©y, hoÆc cÇu ®Êu, gi¾c c¾m ®Æc biÖt. – Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÇn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng më réng, do ®ã kh«ng gian thiÕt kÕ l¾p ®Æt ph¶i thuËn lîi. GV: Nguyễn Vũ Thanh 4
 5. Tự động hoá thiết bị điện – C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hoÆc m«dule ®iÒu khiÓn cÇn cã tÝnh n¨ng l¾p lÉn, dÔ dµng th¸o rêi trong tr−êng hîp cÇn b¶o d−ìng t¹i c¸c trung t©m söa ch÷a. KÝch th−íc, gi¸ thμnh ph¶i hîp lÝ. – KÝch th−íc thiÕt kÕ cÇn phï hîp víi kh«ng gian l¾p ®Æt. – Gi¶m thiÓu c¸c chi tiÕt bé phËn kh«ng cÇn thiÕt. – TËn dông nh÷ng thiÕt bÞ, chi tiÕt phï hîp víi yªu cÇu ®iÒu khiÓn ®Ó gi¶m gi¸ thµnh nh−ng vÉn ®¸p øng ®−îc chØ tiªu chÊt l−îng. An toμn trong thiÕt kÕ vμ vËn hμnh. – YÕu tè an toµn lu«n ®−îc ®Ò cËp ®Õn trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ hÖ thèng. – Lu«n cã c¸c thiÕt bÞ phßng chèng ch¸y næ cho c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc, c¸c van b¸n dÉn c«ng suÊt. – C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cÇn cã c¸c m¹ch chèng nhiÔu v« tuyÕn, nhiÔu ®iÖn tõ trong m«i tr−êng c«ng nghiÖp. – C¸c quy ph¹m vÒ an toµn trong sö dông khai th¸c thiÕt bÞ ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cÇn ®−îc xÐt tíi khi thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng. GV: Nguyễn Vũ Thanh 5
 6. Tự động hoá thiết bị điện môc tiªu cña m¹ch tù ®éng Gi¶m gi¸ thμnh s¶n phÈm. N©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm. T¨ng n¨ng suÊt, ®æi míi s¶n phÈm. T¸c ®éng lªn nhiÒu kh©u cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. T¸c ®éng lªn nhiÒu ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt. N©ng cao kh¶ n¨ng ph¸t triÓn s¶n xuÊt. CÊu tróc cña hÖ tù ®éng ho¸ CÊu tróc tæng qu¸t: PHÇn §K PHÇn t® §éng c¬, thiÕt bÞ biÕn ®æi... C¬ cÊu ®iÒu khiÓn Th«ng tin vμo C¶m biÕn LÖnh ¤t«m¸t M¸y s¶n xuÊt lËp tr×nh ThiÕt bÞ ®iÖn GV: Nguyễn Vũ Thanh 6
 7. Tự động hoá thiết bị điện kÝ hiÖu ®iÖn C¬ cÊu ®iÒu khiÓn KhÝ cô ®ãng c¾t M¸y ®iÖn mét chiÒu Liªn hÖ c¬ khÝ M¸y ®iÖn xoay chiÒu ¢m thanh KhÝ cô ®¬n cùc Cuén hót CÇu ch× M¸y biÕn ¸p thÓ hiÖn s¬ ®å nguyªn lÝ ThÓ hiÖn b»ng nÐt vÏ ®Ëm (®éng lùc) nh¹t (®iÒu khiÓn) KÝ hiÖu trªn b¶n vÏ Bè trÝ linh kiÖn, thiÕt bÞ trªn b¶n vÏ §¸nh sè ®Çu d©y GV: Nguyễn Vũ Thanh 7
 8. Tự động hoá thiết bị điện ThÓ hiÖn b»ng nÐt vÏ Rd Rd M D K Rd Rd K K M3 b) 3 a) ThÓ hiÖn s¬ ®å m¹ch ®iÖn b»ng nÐt vÏ a) s¬ ®å ®éng lùc, b) s¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn ThÓ hiÖn b»ng kÝ hiÖu – VÝ dô: R¬le: R1, CÇu dao: CD1 ¸pt«m¸t: AT1, CÇu ch×: CC1 C«ngt¾ct¬ thuËn: T C«ngt¾ct¬ ng−îc: N – Sè thø tù mèi nèi hoÆc nót: 1, 2, 3, 4... Bè trÝ linh kiÖn thiÕt bÞ trªn b¶n vÏ – Ph©n cét trªn b¶n vÏ, c¸c thiÕt bÞ th−êng ®−îc bè trÝ theo cét. – C¸c thiÕt bÞ th−êng ®−îc vÏ theo nhãm chøc n¨ng, vÝ dô nhãm c¸c r¬le, nhãm c¸c c«ngt¾ct¬, nhãm c¸c ¸pt«m¸t – §èi víi c¸c tËp b¶n vÏ, th−êng ®−îc ®¸nh sè trang, mèi liªn hÖ vÒ ®iÖn gi÷a c¸c trang ph¶i ®−îc kÝ hiÖu râ rµng, vÝ dô: 12/6 trang 12, cét 6 GV: Nguyễn Vũ Thanh 8
 9. Tự động hoá thiết bị điện 1 2 3 4 5 6 7 K 12/6 K K 11/5 7/4 10/6 1 2 3 4 5 6 7 §¸nh sè ®Çu d©y – T¹o thuËn lîi khi ®äc b¶n vÏ, vµ khi t¹o b¶n vÏ l¾p r¸p – VÝ dô: A1, B2, C3 hoÆc 405, 354... – C¸c sè gièng nhau, ph¶i lµ c¸c ®iÓm ®¼ng thÕ thÓ hiÖn s¬ ®å l¾p r¸p Ph©n chia khu vùc l¾p r¸p, nhãm c¸c thiÕt cïng mét khu vùc (cïng mét tñ ®iÖn). LËp b¶ng nèi d©y gi÷a c¸c khu vùc (nhãm thiÕt bÞ). T¹o lËp s¬ ®å nèi d©y gi÷a c¸c khu vùc. Nèi d©y tõng khu vùc (nhãm thiÕt bÞ). GV: Nguyễn Vũ Thanh 9
 10. Tự động hoá thiết bị điện VÝ dô: § Ap D M Rn Rn1 K X1 X3 CC1 1 2 3 4 5 X2 X4 K Rt1 Rt1 6 K1 K Rt2 Rn Rt2 7 K2 Rt2 M3 8 3 Rn1 K2 r2 K1 r1 S¬ ®å l¾p r¸p khu vùc ®éng lùc L3 X1 X2 X1 L2 Ap X2 r1 r2 L1 X3 X4 2 6 4 K1 K K1 X3 K 3 1 4 3 4 K2 K2 4 Rn 7 5 2 3 4 5 A B C 1 X4 a b c 4 6 7 §Õn stato §C §Õn r«to §C GV: Nguyễn Vũ Thanh 10
 11. Tự động hoá thiết bị điện Rt1 Rt2 8 Rn1 X4 6 3 3 7 M D 3 1 2 2 3 8 3 6 § 3 4 5 3 4 5 6 7 X4 1 2 3 4 khu vùc r¬le khu vùc ®iÒu khiÓn C¸c nguyªn t¾c l¾p ®Æt Bè trÝ thiÕt bÞ – Theo nguyªn t¾c träng l−îng – Theo nguyªn t¾c ph¸t nhiÖt – Theo nguyªn t¾c chøc n¨ng – Theo hä linh kiÖn – Theo chøc n¨ng phôc vô cña nhãm linh kiÖn GV: Nguyễn Vũ Thanh 11
 12. Tự động hoá thiết bị điện D©y ®éng lùc vμ ®iÒu khiÓn – D©y dÉn ph¶i ®¶m b¶o ®−îc møc ®é an toµn khi vËn hµnh. ChÞu ®−îc dßng ®iÖn I®m cña phô t¶i. ChÞu ®−îc ®é bÒn c¬. MÇu s¾c d©y phï hîp víi yªu cÇu. – D©y ®éng lùc cã thÓ lµ thanh c¸i, hoÆc c¸p ®iÖn. C¸c ®Çu nèi cÇn cã ®Çu cèt (hoÆc kÑp c¸p kiÓu lµn sãng). – D©y ®iÒu khiÓn th−êng lµ d©y ®ång mÒm gåm nhiÒu sîi nhá, cã vá bäc c¸ch ®iÖn. – C¸c ®Çu cèt nèi d©y cÇn ®−îc ®¸nh sè theo b¶n vÏ nguyªn lÝ, c¸c sè nµy th−êng ®−îc in trªn c¸c ghen nhùa. – Trong mét sè tr−êng hîp ®Æc biÖt cÇn chèng ch¸y, d©y dÉn th−êng ®−îc bäc nhùa ®Æc biÖt, lµm chËm qu¸ tr×nh ch¸y, cã ®Æc tÝnh ng¨n chÆn sù ph¸t triÓn cña löa, h¹n chÕ khãi vµ c¸c chÊt khÝ g©y ¨n mßn vµ ®éc h¹i. Bè trÝ d©y trong tñ ®iÖn – Th−êng ®−îc ®i theo hai chiÒu n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng. – C¸c nhãm d©y cïng chøc n¨ng th−êng ®−îc bã b»ng d©y rót nhùa mÒm, mÇu ®en hoÆc tr¾ng. – C¸c d©y dÉn trong tñ ®iÖn cÇn ®−îc ®Æt trong m¸ng d©y cã sÎ r·nh hoÆc èng ®i d©y. – C¸c d©y dÉn ®i ra thµnh tñ hoÆc cöa tñ, cÇn cã ®é vâng thÝch hîp vµ ®−îc cuèn gän gµng. GV: Nguyễn Vũ Thanh 12
 13. Tự động hoá thiết bị điện Nèi d©y gi÷a b¶ng m¹ch vμ nèi ra ngoμi – Nèi d©y gi÷a c¸c b¶ng m¹ch trong tñ ®iÖn th−êng sö dông cÇu ®Êu kÕt hîp víi c¸c gi¾c c¾m. – Nèi d©y gi÷a c¸c bo m¹ch ®iÒu khiÓn th−êng sö dông gi¾c c¾m tÝn hiÖu, cã thÓ d−íi d¹ng sîi rêi, cã thÓ d−íi d¹ng c¸p tÝn hiÖu. – §Ó nèi d©y ra ngoµi, th−êng dïng cÇu ®Êu hoÆc nèi trùc tiÕp lªn thanh c¸i. C¸c cÇu ®Êu nµy th−êng ®−îc bè trÝ gÇn chç cho d©y ra hoÆc cho d©y vµo. – Khi cã nhiÒu tñ nèi víi nhau, th× c¸c d©y ra vµ vµo ph¶i ®−îc bè trÝ nèi tiÕp nhau, tr¸nh ®i d©y lßng vßng. Bè trÝ bo m¹ch ®iÒu khiÓn – C¸c bo m¹ch in ph¶i ®−îc l¾p trªn khung g¸ c¸ch ®iÖn víi tñ. – C¸c bo m¹ch in cã thÓ ®−îc ®æ nhùa trong ®Ó cè ®Þnh linh kiÖn vµ cè ®Þnh vµo khung g¸. – Do sè l−îng d©y ®iÒu khiÓn nhiÒu, nªn ta cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó ph©n biÖt, tr¸nh nhÇm lÉn khi thay thÕ. – VÞ trÝ l¾p ®Æt c¸c bo m¹ch ®iÒu khiÓn ph¶i ë vÞ trÝ thuËn lîi, ®Ó dÔ dµng hiÖu chØnh vµ thay thÕ. GV: Nguyễn Vũ Thanh 13
 14. Tự động hoá thiết bị điện Ph©n tÝch vμ tæng hîp hÖ thèng ®iÒu khiÓn N¾m râ ®−îc yªu cÇu cña ®èi t−îng cÇn ®iÒu khiÓn tù ®éng. N¾m râ ®−îc tõng kh©u trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn. Trªn c¬ së ®ã lùa chän ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn, tiÕn hμnh kh¶o s¸t ë chÕ ®é ®éng vμ chÕ ®é tÜnh. c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n khi thiÕt kÕ hÖ tù ®éng Trong ®iÒu khiÓn tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn Trong ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh tuÇn tù Trong ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh liªn tôc GV: Nguyễn Vũ Thanh 14
 15. Tự động hoá thiết bị điện Trong ®iÒu khiÓn tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn – Trong ®iÒu khiÓn tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn th−êng x¶y ra c¸c qu¸ tr×nh khëi ®éng, h·m vµ ®¶o chiÒu quay. §Ó lµm ®−îc ®iÒu nµy, cã thÓ dùa vµo bèn nguyªn t¾c sau: n Nguyªn t¾c thêi gian ω0 tc ωc Nguyªn t¾c tèc ®é ω1 t1 Nguyªn t¾c dßng ®iÖn ω2 t2 Nguyªn t¾c hµnh tr×nh ω3 t3 I Ic I2 I1 Nguyªn t¾c thêi gian – Khi khëi ®éng ®ãng toµn bé ®iÖn trë më m¸y, råi dùa vµo c¸c mèc thêi gian t1, t2 vµ t3 ®Ó c¾t tõng cÊp ®iÖn trë. Nguyªn t¾c tèc ®é – Khi khëi ®éng ®ãng toµn bé ®iÖn trë më m¸y, råi dùa vµo c¸c mèc tèc ®é ω1, ω2 vµ ω3 ®Ó c¾t tõng cÊp ®iÖn trë. Nguyªn t¾c dßng ®iÖn – Khi khëi ®éng ®ãng toµn bé ®iÖn trë më m¸y, råi dùa vµo viÖc gi¶m dßng ®iÖn khëi ®éng ®Õn I2 ®Ó c¾t tõng cÊp ®iÖn trë. Nguyªn t¾c hμnh tr×nh – Lµ nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn tù ®éng dùa trªn hµnh tr×nh chuyÓn ®éng cña hÖ truyÒn ®éng ®iÖn. GV: Nguyễn Vũ Thanh 15
 16. Tự động hoá thiết bị điện ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh tuÇn tù Dùa vμo bμi to¸n c«ng nghÖ, ph©n tÝch yªu cÇu ®iÒu khiÓn. Sö dông c¸c c«ng cô ph©n tÝch nh− m¹ng Grafcet (SFC) cho c¸c bμi to¸n tuÇn tù. ChuyÓn ®æi sang c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn sö dông linh kiÖn rêi, hoÆc c¸c thiÕt bÞ lËp ch−¬ng tr×nh, nh−: vi ®iÒu khiÓn, PLC, LOGO! ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh liªn tôc X¸c ®Þnh, n¾m ch¾c ®Æc ®iÓm vμ m« h×nh ho¸ ®èi t−îng ®iÒu khiÓn. X¸c ®Þnh yªu cÇu vÒ chÊt l−îng ®iÒu chØnh, møc ®é sai sè, ®é qu¸ ®iÒu chØnh... Lùa chän ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn vμ bé ®iÒu khiÓn phï hîp. TiÕn hμnh thö nghiÖm vμ kiÓm tra ë chÕ ®é tÜnh vμ chÕ ®é ®éng. GV: Nguyễn Vũ Thanh 16
 17. Tự động hoá thiết bị điện mét sè s¬ ®å m¹ch ®iÓn h×nh M¹ch b¶o vÖ kh«ng. M¹ch b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn cùc ®¹i. M¹ch b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn cùc tiÓu. M¹ch b¶o vÖ qu¸ t¶i. M¹ch b¶o vÖ hμnh tr×nh. M¹ch b¶o vÖ qu¸ tr×nh khëi ®éng. M¹ch liªn ®éng ®iÖn vμ liªn ®éng c¬. M¹ch phanh h·m ®iÖn tõ M¹ch b¶o vÖ kh«ng. M D K K M¹ch b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn cùc ®¹i. Rd Rd M D K Rd Rd K K M3 3 b) a) GV: Nguyễn Vũ Thanh 17
 18. Tự động hoá thiết bị điện M¹ch b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn cùc tiÓu. CD Rd KT CC1 CC2 3 r3 r2 r1 K 2 4 5 6 K 1 M 7 K3 K3 K2 K1 K2 K1 D M K Rd 8 9 K M¹ch b¶o vÖ qu¸ t¶i Ap D M Rn K X1 CC1 1 2 3 X2 CC2 K Rt1 Rt1 4 K1 K Rt2 Rn Rt2 5 K2 6 M3 3 K2 r2 K1 r1 GV: Nguyễn Vũ Thanh 18
 19. Tự động hoá thiết bị điện M¹ch b¶o vÖ hμnh tr×nh Ap D MT Rn HCT 4 T X1 CC1 1 2 3 5 X2 CC2 T MN HCN N 6 N T N Rn Xe ch¹y HCN HCT 7 M3 3 M¹ch b¶o vÖ qu¸ tr×nh khëi ®éng Ap D M Rn Rn1 K X1 CC1 1 2 3 X2 CC2 K Rt1 Rt1 4 K1 K Rt2 Rn Rt2 5 K2 Rt2 M3 Rn1 3 6 K2 r2 K1 r1 GV: Nguyễn Vũ Thanh 19
 20. Tự động hoá thiết bị điện M¹ch liªn ®éng ®iÖn vμ liªn ®éng c¬ Ap D MT Rn HCT T X1 CC1 1 2 3 N 4 5 6 7 X2 CC2 T MN HCN N 8 T 9 10 11 N T N xe hµng Rn HCN HCT A B 12 M3 3 M¹ch phanh h·m ®iÖn tõ Ap D MPh Rn Ph X1 CC1 1 2 3 4 5 X2 CC2 Ph MN K K Ph 6 Ph Rn 7 K M3 3 GV: Nguyễn Vũ Thanh 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản