TỰ HỌC EXCEL 2007 - THƯƠNG DUNG

Chia sẻ: Nguyễn Quang Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
530
lượt xem
252
download

TỰ HỌC EXCEL 2007 - THƯƠNG DUNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tự học excel 2007 - thương dung', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỰ HỌC EXCEL 2007 - THƯƠNG DUNG

 1. Bai 7 ngay 21.11.2009 utbinh soan  ̀ ̀ ̣ UT BINH ĐA VIÊT ĐƯỢC 6 BAI HƯỚNG DẪN THƯC HANH EXCEL 2007 VA ĐA RUT RA   ́ ̉ ̃ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̃ ́ 1 SỐ  KINH NGHIÊM  ĐỂ  TÂP HỢP TRONG BAI “ THƯƠNG DUNG “ NAY . BAI NAY   ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ RÂT CO ICH VI THƯỜNG XUYÊN DUNG NO VA TỪ  NAY VỀ  SAU UT BINH KHÔNG   ́ ́́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̉ CÂN LẬP LAI CHI TIẾT  ĐỞ  MÂT THI GIỜ  SOAN THAO – CHO BAI VIẾT NGĂN GON   ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ LAI  BĂNG  CACH   CHI  NOI  ĐAI Y  THAO  TAC  VÀ  BAN  NAO QUÊN  THAO  TAC   THÌ   ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣́ ́ ̣ ̀ ́ THAM KHAO LAI TRONG BAI NAY . BAI NAY SE  ĐƯƠC BỔ  SUNG THƯƠNG XUYÊN   ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ̀ VA MONG  ĐON NHẬN THÊM  “THAO TAC THƯỜNG XUYÊN “   CUA BAN  ĐOC GỞI  ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ĐÊN . KHÔNG GI “ GAN CUNG MINH “ LA MƠI BĂT  ĐÂU HOC MA  ĐA VIÊT BAI DAY  ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̃ ́ ̀ ̣ THIÊN HA PHAI KHÔNG CAC BAN NHƯNG DO CHƯ NHÂN  ̣ ̉ ́ ̣ ̃ ( THƯƠNG NGƯƠI DỞ HƠN MINH ) – DO CHỮ DUNG ( PHAI CO GAN ) – DO CHỮ TRÍ   ̀ ̀ ̃ ̉ ́ ( PHAI HOC TUY ĐA LƠN TUÔI ĐÊ KHOI BI CHÊ LA DỐT ) . TOM LAI SỐNG TRÊN ĐỜI   ̉ ̣ ̃ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ CÂN 3 CHƯ : NHÂN – TRI – DUNG .  CHINH VI CÂU MAO ĐÊ NAY TRONG BAI VIÊT : “  ̀ ̃ ́ ̃ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ TAO DVD BĂNG CHƯƠNG TRINH PROSHOW GOLD VA NAP MỰC MAY IN PHUN “ UT   ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ BINH ĐA GƠI ĐĂNG TRÊN BAO LAM BAN VỚI MAY VI TINH VA ĐƯỢC CHẤP THUẬN   ̉ ̃ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ CHO ĐĂNG . 1.   ́ CACH TAO 1 Ô CHƯA NHIÊU DONG VĂN BAN  :  ̉  ̣ ́ ̀ ̀ Chon 1  Ô  > Nhâp Văn ban : Số  TT > Enter > Chon lai  Ôvừa nhập > Nut Wrap Text >  ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ Thu hep Côt > Nơi rông Dong > Ban đa co Ô Sô TT chữ SỐ nằm trên chữ TT trong 1 Ô  ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̃́ ́ .(H9) . 1
 2. 2.   ́ CACH    CHON KHÔ  : I ̣ ́ Nhâp Ô Trai trên cua Khôi muôn chon > Giữ Phim Shift > Nhâp Ô Đay Phai >  ́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̉ Toan Khối đa được tô mau xam > Ctrl+C để Copy Khối nay . ̀ ̃ ̀ ́ ̀ 3.    ́ CACH NƠI RÔNG HAY THU HEP CÔT  :  ̣  ́ ̣ ̣ Chon   Ô   cần   nới   rộng  hay thu hep Cột nay >  ̣ ̣ ̀ Đề  con tro tai goc  đay  Phai   cua   Ô   Chữ     Con  ̣̉ ́ ́ ̉ ̉ Trỏ  biên   thanh   Dấu  +  >   Rê   qua   Phai   để   nơi  ́ ̀ ̉ ́ rông   Côt   và   qua   Trai  đê thu hep Côt . ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ 2
 3. 4.   ́ CACH NƠI RÔNG HAY THU HEP   ̀    :  ̣  DONG ́ ̣ Chon  Ô  cần nới rộng hay thu hep Dong nay >  Đề  con tro tai goc  đay Phai cua  Ô   • ̣ ̣ ̀ ̀ ̣̉ ́ ́ ̉ ̉ Chữ  Con Tro biên thanh Dâu + > Rê xuông dươi hay lên trên  đê thu hep Dong  và   ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̀ xuông dưới để nới rộng Dong  . ́ ̀ 5.   ́ CACH   ̣  TAO KHÔI CHO 1 Ô   :  ́ Tao Khối cho  Ô  cần nới rộng : Chon  Ô  bên Phai (  Ô  cần nới rộng  đến giới han  • ̣ ̣ ̉ ̣ nay ) > Rê qua Trai đến Ô cần nơi rông  hoăc Nhâp chon Ô Đâu > Giữ Shift > Nhâp  ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ chon Ô chot . ̣ ́ 3
 4. 6.   ́ CACH   ÔN 1 DONG   :   TR ̣ ̀  Trôn Ô : Chon Ô cân Trôn sau khi đa Tao Khôi > Nhâp xô xuông cua Format > Tab   • ̣ ̣ ̀ ̣ ̣̃ ́ ́ ̉ ́ ̉ Alignment > Chon Merge Cells > Ok   > Chon Nut Middle Align va Nut Center  để   ̣ ̣ ́ ̀ ́ canh giưa > Nut Bold để in đậm . ̃ ́ Hoăc :  Chon  Ô  cân Trôn sau khi  đa Tao Khôi > Nhâp Merge & Center > Chon   • ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ́ ̣ Merge Cells . 7.   ̣ TAO 4 KHÔI MĂT HANG DAN NÔI TIÊP : ́  ́ ̣ ̀ ́ ́ 4
 5. • Cach chon Khôi : Nhâp  Ô  goc Trai trên > Giữ  Phim Shift > Nhấp  Ô   đay Phai   ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ dươi > Đa thây tô xam Toan Khôi đa chon > Ctrl+C để Copy Khối vưa chon . ́ ̃ ́ ́ ̀ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ • Nhâp Ô C5 > Ctrl+V để Dan vao tao Bang nối tiếp > Nhấp Ô K5 va Ô O5 để Dan   ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ tiêp tuc > Ban đa co 4 Khối MĂT HANG giông nhau nôi tiêp năm ngang > Nhâp   ́ ̣ ̣ ̃́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ đup bên ngoai để biến mất Vung Chon đang nhấp nhay .  ́ ̀ ̀ ̣ ́ 8.   ̣ TAO 1 DONG PHU LÊN 4 KHÔI MĂT HANG  :  ̀  ̀ ̉ ́ ̣ • Tô Khôi 4 Ô Măt Hang > Nhâp xô xuông cua Insert > Chon Insert Sheet Row .  ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̣ • Đa co 1 Dong trên 4 MĂT HANG .  ̃́ ̀ ̣ ̀ 5
 6. 9.   IÊU CHINH BANG TINH NĂM TRONG KHÔ GIÂY IN : Đ̀   ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ́ Nhâp The Page Layout > Giam dân tri số  % cua Scale cho  đến khi Mep Phai Giấy In  ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̉ năm bên ngoai Bang Tinh hoăc năm  đe lên Mep Phai Bang Tinh   > Nhâp Nut Print   ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ́ Preview đê xem trươc . (H7+8). ̉ ́ 6
 7. 10.   ̣ TAO 4 MĂT HANG CO 4 CÔT BÊN DƯƠI : ́  ̣ ̀ ́ ̣ Măt Hang TIVI co 4 Cột la  : Số TT – Số Lượng – Đơn Gia – Thanh Tiền va 3 Mặt  • ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ Hang con lai cung co 4 Côt giống vây . Ban nhập lai nội dung cho 4 Côt nay .   ̀ ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ (H10) . Chon Khôi TIVI va 4 Côt > Ctrl+C > Ctrl+V  Dan tao  đu 4 Măt Hang > Nhâp lai   • ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ Tên Măt Hang . (H11) . ̣ ̀ 7
 8. Giáo Trình Microsoft Excel 2007 Toàn tập - SSDG Nội dung : Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel Chương 2: Các Khái Niệm Cơ Bản Và Xử Lý Dữ Liệu Trong Bảng Tính Chương 3: Các Thao Tác Dữ Liệu Đặc Biệt Trong Excel Chương 4: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm Chương 5: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu Chương 6: Đồ Thị Trong Excel Chương 7: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính Chương 8: Làm Việc Với Nhiều Bảng Tính - Macro, Templates Chương 9: Phím Tắt Và Thủ Thuật Chương 10: Gồm 50 bài tập có phim minh họa: Bài tập cơ bản: 30 bài Bài tập nâng cao: 10 bài Bài tập mở rộng: 10 bài HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH Chương trình sẽ tự động cài đặt. Bạn chỉ cần click chuột vào nút "Tiếp Tục" để hoàn tất quá trình cài đặt. Nếu máy tính của Bạn không tự động cài đặt được. Bạn sẽ phải tự cài đặt bằng cách mở chương trình Windows Explorer lên. Sau đó, Bạn vào thư mục SETUP và chọn tập tin SetUp.exe để cài đặt. Trong lúc sử dụng chương trình, có thể do tốc độ của ổ đĩa CD Rom hơi chậm, nên Bạn vui lòng chờ trong giây lát ! Nếu chương trình cài đặt bị lỗi bạn hãy vào thư mục CDRom\Setup và chạy tập tin ISScript10.MSI Chúc Bạn cài đặt và sử dụng tốt chương trình ! Download : http://www.mediafire.com/download.php?kxyz1kcxcwb http://www.mediafire.com/download.php?m9monnj4mzj http://www.mediafire.com/download.php?dv9hmlp3tsi http://www.mediafire.com/download.php?ukclx12m23j http://www.mediafire.com/download.php?jv0otz65tn0 http://www.mediafire.com/download.php?zevgtwmzwzl http://www.mediafire.com/download.php?jj9hymdyhwj Giáo Trình Microsoft Word 2007 : http://www.mediafire.com/?efgmbe4wlnj http://www.mediafire.com/?jyyiujxo1ga http://www.mediafire.com/?jj4jn419voy http://www.mediafire.com/?menedkz95z9        Y 22.11.2009 : NG  À   8
 9. BÀI 5,6,7 : EXCEL 2007 MẪU 3 VÀ 4 . [img]http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU3.png[/img] [img]http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU4.png[/img] [img]http://utbinh.com/A11/21.11.2009/THUONGDUNG.png[/img] http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU3.png http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU4.png http://utbinh.com/A11/21.11.2009/THUONGDUNG.png http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU3.doc http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU4.doc http://utbinh.com/A11/21.11.2009/THUONGDUNG.doc http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU3.pdf http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU4.pdf Files Thực Tập Excel của Mẫu 3 và 4 : http://utbinh.com/A11/21.11.2009/Book1_20112009.xls http://utbinh.com/A11/21.11.2009/Book2_20112009.xls http://utbinh.com/A11/21.11.2009/THUONGDUNG.pdf Giáo Trình EXCEL 2007 (245KB) : http://utbinh.com/A11/21.11.2009/GiaoTrinh_EXCEL2007.doc Sử Dụng FONT và Mediafire 3.0 ( 1.98MB) : http://utbinh.com/A11/21.11.2009/FONTCHU_MEDIAFIRE.doc 4 Slide Show Power Point ngày 21.11.2009 ( 17.19MB ) : http://utbinh.com/A11/21.11.2009/SLIDESHOW_22112009.rar Tình Đời (670KB) : http://utbinh.com/A11/21.11.2009/tinhdoi.doc Những "tuyệt chiêu" trong Excel   ùy biến cửa sổ làm việc của bảng tính T   1.   ập dữ liệu đồng thời vào nhiều sheet Nh   2.   ăn chận người sử dụng thực hiện một số hành động nào đó nhất định Ng   3.   ăn chặn các nhắc nhở không cần thiết Ng   4.   n sheet sao cho người dùng không thể dùng lệnh unhide để hiện ra Ẩ   5.   ự thiết kế một bảng tính mẫu (template) T   6.   ạo chỉ mục cho các Sheet trong Workbook T   7.   ới hạn vùng cuộn của bảng tính Gi   8.   óa và bảo vệ những ô có chứa công thức Kh   9.   ử dụng định dạng theo điều kiện để tìm dữ liệu trùng S   10.   ìm dữ liệu xuất hiện 2 hoặc nhiều lần bằng công cụ Conditional Formating T   11.   ạo riêng một thanh công cụ cho riêng một bảng tính cụ thể T   12.   Sao chép công thức giữ nguyên tham chiếu tương đố  (giống như sao chép  i 13. tham chiếu tuyệt đối) 9
 10.   ỡ bỏ những liên kết ma G   1 4.   ảm kích thước file Excel bị phình to bất thường Gi   15.   ứu dữ liệu từ một bảng tính bị lỗ  C i 16.   ử dụng Data­Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác S   17.   iều khiển Conditional Formating bằng checkbox Đ   18.   nh dấu những ô chứa công thức bằng Conditional Formatting Đá   19.   m hoặc cộng những ô đã được định dạng có điều kiện Đế   20.   ô màu dòng xen kẽ T   21.   ạo hiệu ứng 3D trong các bảng tính hay các ô T   22.   ật, tắt chức năng Conditional Formatting bằng 1 checkbox B   23.   ùng nhiều List cho 1 Combobox D   24.   ạo một danh sách xác thực thay đổi theo sự lựa chọn từ một danh sách khác T   25.   ử dụng chức năng thay thế (Replace) để gỡ bỏ các ký tự không mong muốn S   26.   Chuyển đổi con số dạng văn bản sang số thực   27.   ích xuất dữ liệu số trong 1 chuỗi bằng VBA Tr   28.   ùy biến chú thích của ô bảng tính T   29.   Sort thứ tự dựa trên nhiều hơn ba cột   30.   ắp xếp ngẫu nhiên S   31.   Thao tác trên dữ liệu với Advanced Filter   32.   ạo các định dạng số cho riêng bạn T   33.   ăng thêm số lần Undo cho Excel T   34.   ự tạo danh sách để fill T   35.   àm nổi các Subtotal của Excel L   36.   Chuyển đổi các hàm và công thức trong Excel thành giá tr  ị 37.   êm dữ liệu vào danh sách Validation một cách tự động Th   38.   ày tháng trong Excel Ng   39.   Cho phép sử dụng tính năng Group and Outline trên bảng tính bị khoá   40.   ẫy lỗi để trống dữ liệu"]Bẫy lỗi để trống dữ liệu B   41.   ảm danh sách xổ xuống của Validation, sau khi chọn 1 Gi   42.   êm các danh sách có sẵn và cả danh sách tự tạo vào menu chuột phả  Th i 43. Giáo Trình Microsoft Excel 2007 Toàn tập http://www.mediafire.com/download.php?kxyz1kcxcwb http://www.mediafire.com/download.php?m9monnj4mzj http://www.mediafire.com/download.php?dv9hmlp3tsi http://www.mediafire.com/download.php?ukclx12m23j http://www.mediafire.com/download.php?jv0otz65tn0 http://www.mediafire.com/download.php?zevgtwmzwzl http://www.mediafire.com/download.php?jj9hymdyhwj Giáo Trình Microsoft Word 2007  : http://www.mediafire.com/?efgmbe4wlnj    http://www.mediafire.com/?jyyiujxo1ga    http://www.mediafire.com/?jj4jn419voy    10
 11. http://www.mediafire.com/?menedkz95z9    11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản