Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tử vi tướng pháp trọn đời

Chia sẻ: Nhut Thinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:222

4.580
lượt xem
1.948
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là bộ tử vi tướng pháp trọn đời bao gồm các nội dung sau: Phương pháp tối tân nhất trong việc quản nhận xét nội tâm người đàn ông Bạn sẽ có người chồng trẻ tuổi hơn bạn qua tám tướng diện và tám chỉ tay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tử vi tướng pháp trọn đời

 1. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 1 Böùc thö thay lôøi töïa Kính thöa quyù vò, quyù baïn, gaàn ñaây coù moät soá quyù vò göûi thö veà hoûi raát nhieàu veà khoa hoïc huyeàn bí, maø noäi dung gaàn gioáng nhau, caû ngaøn böùc thö cuûa quyù vò chuùng toâi coù traû lôøi chung treân maët baùo: Soá Maïng, Soá Ñeïp, Tin Maät, maø vaãn chöa heát, nay laïi tieáp tuïc nhaän ñöôïc quaù nhieàu thö, cho neân coù thieån yù cuûa nhaø xuaát baûn, neân chuùng toâi quyeát ñònh cho in taäp saùch naøy haàu thoûa maõn taát caû baïn ñoïc ñeå theo doõi khoa huyeàn bí naøy. Thaät vaäy, ôû khoa hoïc naøy, caùc nöôùc taân tieán ngaøy nay cuõng nghieân cöùu vì nhaän thaáy raát ñuùng, chæ tröø nhöõng ngöôøi “boùi ra ma, queùt nhaø ra raùc”thì khoâng keå, coøn ngoaøi ra caên cöù theo coå truyeàn phoái hôïp laïi ñeå nghieân cöùu taäp saùch naøy. Coù hay khoâng, haún baïn ñoïc ñaõ va chaïm nhieàu ôû caùi xaõ hoäi phöùc taïp naøy thì seõ roõ. Haøng trieäu khuoân maët, coù ai gioáng ai bao giôø. Taïi sao? Laïi chaúng heà gioáng ai! Taïo hoùa naøy coù bieät taøi nhö theá! Vì vaäy caù tính cuûa ai cuõng chaúng gioáng ai, nhöng chuùng ta coù theå ñoaùn bieát ñöôïc taâm tính, öôùc muoán cuûa hoï, bieåu loä treân nhöõng khuoân maët, tieáng noùi tieáng cöôøi, qua caùi chæ tay, baøn tay (ma y thaàn töôùng, xem töôùng dieän ñeå bieát ngöôøi sang heøn, phuùc haäu, hay saùt nhôn, aáy laø ñieàu höõu ích ñeå chuùng ta giao dòch haèng ngaøy maø khoâng nhaàm laãn aáy laø ñieàu höõu ích vaäy. Bôûi theá chuùng toâi haêng say laøm vieäc nghieân cöùu tæ mæ, coâng phu qua caùc saùch Taân, Coå tìm nhöõng caùi ñuùng caùi thaät maø vieát neân quyeån saùch naøy, tuy chöa ñuû laém, nhöng neáu caàn thì caùc baïn cuõng coù theå hieåu bieát höõu söï, chaúng haïn nhö muoán cho ngöôøi aáy vay nôï, coù maát khoâng? Hoaëc giao du huøn haïp hay nhôø baïn xem giuøm coâ gaùi aáy coù theå laøm daâu nhaø kia hay khoâng? Choïn ngöôøi giuùp vieäc coù trung thaønh khoâng? Thì ôû ñaây giuùp baïn thoûa maõn phaàn naøo qua söï nhìn maët maø “baét hình dung”ñöôïc ôû moät phaàn veà saéc dieän con ngöôøi, ñeå khoâng phaûi laøm thaày boùi, maø ñeå giao dòch haèng ngaøy treân cuoäc soáng maø chuùng ta ñang vaät loän tranh ñaáu ñeå nuoâi gia ñình, aáy chaúng phaûi laø ñieàu voâ boå vaäy. Kính thö vaø ñeå giuùp baïn theo doõi ôû trang trong. Kính G.S BÖÛU SÔN PHÖÔNG PHAÙP TOÁI TAÂN NHAÁT TRONG VIEÄC NHAÄN XEÙT NOÄI TAÂM NGÖÔØI ÑAØN OÂNG Nhö chuùng ta ñaõ roõ sau khi ñeä nhò theá chieán nhöõng phong traøo vaän ñoäng tranh thuû quyeàn lôïi cuûa nöõ giôùi ñaõ töøng vang boùng moät thôøi theo nhöõng ghi nhaän cuûa nhöõng nhaø söû hoïc thì nhöõng phong traøo ñoù ñaõ töøng lan roäng khaép hoaøn caàu maø keát quaû chuùng ta ñaõ thaáy laø giôùi phuï nöõ treân nhieàu lónh vöïc haàu heát ñeàu ñoaït ñöôïc nhieàu quyeàn lôïi ngang haøng vôùi nam giôùi, maø quan troïng nhaát laø nhöõng cheá ñoä phong kieán veà hoân nhaân khoâng coøn nöõa, ngöôøi phuï nöõ hieän nay cuõng coù quyeàn töï do luyeán aùi, töï do löïa choïn moái tình cuûa mình vaø hoï hoaøn toaøn coù quyeàn töï quyeát ñònh laáy soá maïng cuûa mình. Nhöng chuùng ta haõy nhìn nhaän moät ñieàu khaù quan troïng laø trong soá ñoù cuõng coù nhieàu phuï nöõ vì ngoä nhaän yù nghóa tình yeâu, hoï thöôøng hay bò muø quaùng trong laõnh vöïc naøy, trong xaõ hoäi vaø ñaïo ñöùc ñaõ maát heát giaù trò cuûa thôøi nay. Phuï nöõ thöôøng ñaùnh laïc höôùng ñi cuûa mình, khoâng phaân bieät ñöôïc ngöôøi naøo laø keû ñöùng ñaén vaø keû naøo laø keû phuï baïc. Coù keû laïi hieåu laàm nhöõng keû sôû khanh vaø chòu raát nhieàu thieät thoøi, phaûi hoái haän suoát ñôøi.
 2. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 2 Ngöôøi ta thöôøng noùi: Nhaân baát khaû maïo töôùng. Coù nghóa laø chuùng ta khoâng theå ñoaùn xeùt moät ngöôøi theo maët muõi cuûa hoï. Nhöng xeùt ñuùng ra caâu noùi treân khoâng hoaøn toaøn ñuùng. Vì nhö chuùng ta ñaõ bieát raèng, khuoân maët hay töôùng dieän cuûa moïi ngöôøi ñeàu coù theå ñöôïc coi laø phaûn aûnh cuûa noäi taâm, nhöõng gì ôû trong ñaàu oùc cuûa chuùng ta, nhö vaäy xeùt ñoaùn noäi taâm cuûa moïi ngöôøi qua töôùng dieän (coù theå goïi laø töôùng soá) cuõng caùc phaàn laäp luaän khoa hoïc cuûa noù. Hieän nay, ôû caû theá giôùi nhöõng nhaø töôùng soá ñeàu uûng hoä lyù luaän treân vaø hoï ñeàu ñoàng yù raèng nhöõng ngöôøi phuï nöõ keùm veà kinh nghieäm ñöôøng ñôøi, toát nhaát laø hieåu sô qua veà caùch ñoaùn xeùt noäi taâm cuûa ngöôøi ñaøn oâng theo phöông caùch toái taân, ñeå roài sau naøy trong sinh hoaït xaõ hoäi hay moïi khía caïnh naøo trong vieäc tìm kieám ñoái töôïng tình yeáu seõ traùnh ñöôïc nhöõng caûm giaùc sai laàm vaø ngoä nhaän, vaø luoân giöõ ñöôïc saùng suoát ñeå roài coù theå tìm ra moät ñoái töôïng tình yeâu xöùng ñaùng cuûa mình. Trong baøi naøy chuùng toâi quy tuï laø ba phöông phaùp ñeå nhaän ñoaùn moät ngöôøi ñoù laø töôùng dieän hoïc, töôùng coát hoïc (hình daùng cuûa boä xöông con ngöôøi) vaø chæ tay. Tuy nhieân, chuùng toâi khoâng theå giaûi thích hay phaân tích löông taâm ôû moät nôi haïn cheá nhöng ñaây chuùng toâi seõ göûi ñeán cuøng baïn ñoïc vaøi neùt chính yeáu veà caùch tìm hieåu tính tình, töôùng dieän, xöông coát vaø quan nieäm tình yeâu cuûa ngöôøi ñaøn oâng ñeå baïn coù moät söï chuaån bò veà taâm lyù sau naøy neáu gaëp phaûi keû xaáu, mình coù theå traùch xa kòp thôøi, neáu gaëp keû toát baïn coù theå naém laáy dòp may tìm caùch gaàn nhau, nhö vaäy baïn seõ böôùc tôùi moät con ñöôøng haïnh phuùc vaø gia ñình aám cuõng an vui. Nhaän xeùt ngöôøi ñaøn oâng qua töôùng dieän. Neáu baïn muoán bieát ngöôøi baïn trai cuûa baïn coù phaûi laø moät ngöôøi choàng xöùng ñaùng hay khoâng, nhö tröôøng hôïp naøy baïn coù theå nhaän xeùt anh ta qua töôùng dieän: ít nhaát baïn cuõng tìm ñöôïc caâu traû lôøi maø phaàn chính xaùc ñöôïc 70% hay 80% töôùng dieän cuûa ngöôøi ñaøn oâng ñöôïc chia ra laøm ba loaïi. 1. Loaïi ñaøn oâng: Loaïi ñaøn oâng naøy chæ chuù troïng söï nghieäp cuûa hoï. Ñoái vôùi gia ñình thöôøng khoâng ñeå yù laø bao, loaïi ñaøn oâng naøy ñöôïc goïi laø söï nghieäp töôùng dieän cuûa loaïi ñaøn oâng lo veà söï nghieäp naøy coù nhöõng ñaëc ñieåm laø göông maët nhoïn, vaàng traùn roäng. Chaân maøy ñaäm, maét moät mí khoaûng caùch giöõa loâng maøy vaø maét raát heïp, soáng muõi cao, moâi moûng, mieäng roäng xöông nhoeûo cuûa tai loøi ra. Loaïi ñaøn oâng naøy thöôøng coù chí lôùn vaø raát chaêm lo söï nghieäp, nhieàu tham voïng, laáy söï nghieäp giaøu sang laøm muïc ñích cuûa ñôøi soáng, xuaát thaân sôùm, laøm vieäc caàn maãn vì vaäy maø boû lôõ gia ñình vaø vôï con. -- Neáu loaïi ñaøn oâng naøy coù moät göông maët hôi vuoâng thì coù leõ oâng ta thuoäc veà loaïi ñaøn oâng lao löïc (nhö kyõ sö, ngöôøi baùn haøng, thöông gia) neáu loaïi ñaøn oâng naøy nhoïn vaø gaàn nhö tam giaùc seõ thuoäc veà loaïi lao taâm (nhö buoân baùn, kieán truùc sö, nhaø xuaát baûn). Toùm laïi khuoân maët ngöôøi ñaøn oâng naøy thöôùng coù moät hình tam giaùc hôi vuoâng. 2. Loaïi ñaøn oâng vöøa lo veà söï nghieäp vöøa quan taâm veà gia ñình: Loai ñaøn oâng naøy thöôøng laø nhöõng oâng coù thaùi ñoä thung dung (khoâng naëng veà moät beân, hoï ñeàu quan taâm ñeán gia ñình vaø cuõng chaêm lo coâng vieäc laøm aên, muïc ñích cuûa loaïi naøy thöôøng chæ laø ñuû tieàn ñeå nuoâi soáng gia ñình vôï con, ñoù laø ngöôøi choàng lyù töôûng cuûa phuï nöõ. Khoâng ñeå cho gia ñình laâm vaøo caûnh ngheøo khoå). Khuoân maët cuûa loaïi ñaøn oâng naøy thöôøng laø hình vuoâng, ñaàu troøn, vaàng traùn cao, loâng maøy coù hình tam giaùc vaø ñaäm, hai tai to vaø troøn, maét to, maét moät mí, ñaàu muõi nhoû, nuï cöôøi ñeàu, moâi treân vaø moâi döôùi daày baèng nhau.
 3. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 3 3. Loaïi ñaøn oâng chæ coù gia ñình: Loaïi ñaøn oâng naøy raát trung thaønh vôùi gia ñình, oâng ta nhaát ñònh laø ngöôøi chæ huy toái cao trong gia ñình, lo moïi phöông tieän trong gia ñình vaø phuï traùch moät vaïi vieäc nhaø, luoân luoân loaïi naøy yeâu vôï thöông con, laøm vieäc moät caùch thaän troïng, quan nieäm gia ñình toái cao. Phuïc nöõ coù moät ngöôøi choàng nhö vaäy khoâng coøn caùi gì maø khoâng haøi loøng nöõa. Loaïi ñaøn oâng naøy laø tín ñoà cuûa chuû nghóa gia ñình toái thöôïng. Khoâng bao giôø aên chôi röôïu cheø ôû nhöõng nôi phong löu. Khuoân maët loaïi naøy coù nhieàu ñaëc ñieåm nhöng toùm laïi thöôøng coù: khuoân maët hình traùi tröùng, loâng maøy coù veû nöõ tính, maét troøn nhoû. Khoaûng caùch giöõa loâng maøy vaø maét raát roäng, mí maét döôùi daày, tai to, loã muõi to, nhaân trung daøi, mieäng nhoû, moâi döôùi daøy, caèm troøn. Nhaän xeùt qua (xöông coát) Xöông coát maø hình daùng xöông coát cuûa ngöôøi ñaøn oâng thöôøng ñöôïc töôïng tröng cuûa söï giaøu ngheøo may ruûi. Coù loaïi xöông coát ngöôøi ta nom leân seõ hieåu ñöôïc ngöôøi ñoù laø keû ngheøo, coù loaïi nom vaøo ngöôøi ta hieåu ngay laø haïng cao sang, ôû ñaây cuõng coù ba tröôøng hôïp: Loaïi phung phí böøa baõi, xa hoa, caåu thaû. Khoâng bao giôø nghó ñeán tieát kieäm laø gì, baát keå ngaøy mai ra sao, neáu coù choàng nhö theá, maëc duø cuõng coù phaàn vui thích thoaûi maõi nhöng e raèng khoâng ñöôïc laâu beàn. Thöôøng thì heát caùi vui laïi ñeán caùi buoàn, vì taøi chính gia ñình khoâng ñöôïc ñeàu ñaën, gia ñình luùc naøy cuõng laâm vaøo caûnh khoán khoå cuõng chöa hay, noùi toùm laïi loaïi ñaøn oâng naøy thuoäc veà loaïi aên chôi. Loaïi naøy thöôøng coù moät töôùng coát nhö sau: vaàn traùn loøi ra, coå thoâ vaø nhieàu thòt, bôø vai roäng xeùo, tay chaân ngaén, eo roâng lôùn. 4. Loaïi taøi chính vöõng chaéc: Loaïi ñaøn oâng naøy goïi laø taøi chính vöõng chaéc thöôøng raát chuù yù ñeán vaán ñeà tieát kieäm, vaø luùc naøo cuõng höôùng veà caûi tieán gia ñình, quan nieäm gia ñình raát cao, luùc naøo cuõng döï truø daønh duïm moät soá tieàn ñeå phoøng ngöøa nhöõng tröôøng hôïp ngoaïi leä, loaïi ñaøn oâng naøy coù moät töôùng coát nhö sau: Xöông coát ôû phía sau ñaàu raát cao, bôø vai roäng vaø ngang, bôø ngöïc BAÏN SEÕ COÙ NGÖÔØI CHOÂNG TREÛ TUOÅI HÔN BAÏN QUA TAÙM TÖÔÙNG DIEÄN VAØ TAÙM CHÆ TAY Trong xaõ hoäi nam nöõ ñeàu coù quyeàn haønh ngang haøng vôùi nhau: giôùi nöõ thöôøng raát chuù troïng tôùi vaán ñeà tình yeâu vaø hoân nhaân. Nhöng trong soá ñoù coù moät vaøi tröôøng hôïp vì ngöôøi nöõ giôùi mang moät caù tính ñaëc bieät vaø taâm traïng, vì vaäy maø ñaùnh maát nhöõng dòp may vaø thôøi gian quyù baùu, ñeán phuùt cuoái cuøng, tuoåi thanh xuaân duø chöa qua ñi, nhöng ñaõ laø nöûa chöùng xuaân roài, tuy nhieân roài ñaây cuõng tìm gaëp ñöôïc moät ngöôøi yeâu phaàn nhieàu laø treû hôn, tuïc ngöõ thöôøng goïi laø vôï giaø choàng non, ñôøi soáng cuûa löùa ñoâi sau naøy phaàn ñoâng cuõng gaëp vaøi tröôøng hôïp traéc trôû vì nguyeân nhaân tôùi luùc baïn ñaõ ñeán moät tuoåi taùc naøo ñoù maø ngöôøi choàng vaãn khoûe maïnh thanh xuaân vaø tröôøng hôïp nhö vaäy chaøng seõ ñaâm ra say meâ moät coâ gaùi treû hôn baïn moät caùch deã daøng, ñeán luùc nhö vaäy thì haïnh phuùc gia ñình khoâng coøn nöõa, thaûm kòch gia ñình deã baét ñaàu xaûy ra thì baïn laø ngöôøi thieät thoøi hôn caû. Baïn seõ laáy choâng treû hôn baïn khoâng? Caù taùnh cuûa baïn coù aûnh höôûng töông lai baïn khoâng? Caù taùch cuûa baïn coù laøm cho baïn trôû thaønh moät baø giaø hay moät ngöôøi vôï lôùn tuoåi hôn choàng hay khoâng? Tin hay khoâng tuøy baïn, nhöng coù ñieàu laø chuùng ta coù theå tìm thaáy nhöõng caâu traû lôøi cho nhöõng caâu hoûi treân qua töôùng soá vaø chæ tay, vì chính töôùng dieän vaø chæ tay laø moân phaûn aùnh noäi taâm vaø yù thöùc cuûa baïn maø döïa theo khoa töôùng soá vaø chæ tay, chuùng toâi coù theå ñoaùn ra tình duyeân vaø töông lai cuûa baïn seõ ra theá naøo?
 4. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 4 Chuùng ta baét ñaàu töø chæ tay coù taùm tröôøng hôïp coù theå phaân tích taùch tình cuûa baïn, seõ tìm ra caâu traû lôøi vaø ñoaùn ñöôïc baïn seõ coù ngöôøi choâng treû hôn mình hay khoâng? A. Hieáu thaéng, ñöôøng chæ boån maïng bò caét ñöùt. Loaïi phuï nöõ coù taùnh hieáu thaéng hoï raát chaêm chuù veà coâng vieäc laøm vaø caùch soáng, loaïi phuï nöõ naøy thöôøng laø nhöõng ngöôøi raát caàn maãn chòu cöïc vaø luùc naøo cuõng hôn keû khaùc, tính caån troïng, dai söùc, ñoâi khi coù theå thöùc traéng ñeâm ñeå ñan moät chieác aùo len, hay chæ vì ñoïc moät cuoán tieåu thuyeát naøo ñoù. Ñoái vôùi thôøi trang raát öa thích nhöõng maøu röïc rôõ hay chæ moät maøu. Ñoái töôïng loaïi phuï nöõ naøy thöôøng laø nhöõng chaøng trai treû hôn mình moät ñeán hai tuoåi. Vaø thöôøng daèng dai treân ñöôøng tình yeâu. Khi xa thì muoán gaàn, khi gaàn laïi muoán xa. Loaïi naøy raát gioûi veà ñieàu khieån tình caûm cuûa ngöôøi yeâu. Coøn veà tình baïn, loaïi naøy cuõng ñoái ñaõi moät caùch noàng nhieät, ñoù cuõng ñöôïc coi laø moät öu ñieåm trong tröôøng hôïp naøy. Nhöng chæ khoå thay cho nhöõng anh chaøng ñeo ñuoåi loaïi phuï nöõ naøy thoâi. B. Gaàn nhö laø ñaøn oâng Ñöôøng trí tueä cheû ra laøm 2 Ñöôøng trí tueä cheû ra laøm hai loaïi phuï nöõ naøy coù caù tính veà ngöôøi ñaøn oâng. Thaäm chí coù theå maëc trang phuïc vaø caùch soáng theo veû ñaøn oâng. Laøm vieäc mau leï, ngaên naép. Saép ñaët goïn gaøng, khi ñoái dieän vôùi ngöôøi cuøng phaùi cuõng thöôøng nhaéc ñeán vaán ñeà ñaøn oâng vaø thao thao baát tuyeät. Veà coâng vieäc loaïi naøy coù theå ñaûm nhieäm nhöõng coâng vieäc quan troïng, ñoâi khi chi phoái caû ñaøn oâng. Vì vaäy nhöõng ngöôøi ñaøn oâng coù kinh nghieäm veà cuoäc ñôøi thöôøng traùnh xa loaïi phuï nöõ naøy, coøn nhöõng anh chaøng coøn treû tuoåi laïi thöôøng raát taùn phuïc taøi naêng loaïi naøy, cho neân loai naøy thöôøng coù nhöõng ngöôøi choàng treû hôn, coù khi non caû 2 hay 5 tuoåi C. Gaàn nhö moät ngöôøi meï. Ñöôøng chæ boån maïng cheû ra laøm 2. Loaïi naøy mang naëng nhöõng tình caûm cuûa moät ngöôøi meï hieàn töø. Caù taùnh hoï deã caûm ñoäng, duø cho laø nhöõng bi kòch treân ti vi hay maø aûnh hoï thöôøng rôi nöôùc maét moät caùch deã daøng. Veà coâng vieäc loaïi naøy cuõng raát sieâng naêng, trung thaønh vôùi thaân chuû, coøn veà ñôøi soáng xaõ giao cuõng khaùc bieät vôùi loaïi khaùc, duø cho caâu chuyeän thao thao baát tuyeät laïi nhaøm chaùn ngöôøi baïn tröôùc maët, chuùng cuõng mæn cöôøi ra veû thích thuù, loaïi naøy raát traàm laëng, ít khi xem vaøo nhöõng lôøi noùi cuûa keû khaùc nhöng ñoái vôùi ngöôøi baïn cuøng phaùi, thì phaàn ñoâng loaïi naøy khoâng ñöôïc hoan ngheânh chi maáy vì loaïi naøy thöôøng chæ kích thích. Coøn nhöõng baïn trai treû raát meán nhöõng ngöôøi phuï nöõ naøy gaàn nhö laø nhöõng ngöôøi meï cuûa mình, raát vui thích ñeå gaàn guõi. Cho neân loaïi phuï nöõ naøy thöôøng tìm ñöôïc moät ngöôøi choâng keùm hôn mình hai hoaëc ba tuoåi. D. Loaïi töøng traûi: Ñöôøng tình caûm coù hình chöõ X treân chæ tay neáu ñöôøng tình caûm coù hình chöõ X loaïi phuï nöõ naøy thöôøng laø nhöõng ngöôøi töøng traûi raát nhieàu kinh nghieäm ôû ñôøi, loaïi naøy raát giaøu loøng thöông haïi, deã thoâng caûm keû khaùc, raát ñöôïc ngöôøi khaùc phaùi meán yeâu, veà coâng vieäc loaïi naøy laø nhöõng ngöôøi ñöôïc coi nhö coù taøi naêng raát cao, ñoàng thôøi luùc naøo cuõng saün saøng chæ daãn cho nhöõng anh chaøng treû tuoåi môùi böôùc chaân vaøo xaõ hoäi, ñoâi khi hoï trôû thaønh coá vaán cuûa nhöõng ngöôøi baïn ñoàng thôøi. Cho neân nhöõng anh chaøng treû ñeàu coù caûm tình ñoái vôùi nhöõng phuï nöõ naøy, töø ñoù maø ñi ñeán choã yeâu nhau, chung soáng vôùi nhau, chung soáng vôùi nhau, loaïi naøy thöôøng coù nhöõng ngöôøi choâng treû hôn mình 1 hay 5 ñoâi khi coù theå hôn caû 7 hay 8 tuoåi. E. Loaïi haønh ñoäng: Ñöôøng tình caûm vaø ñöôøng boån maïng naèm cheùo leân nhau nhö hình chöõ X. Loaïi naøy coù taùnh tình côûi môû, lanh leï, laøm vieäc raát coù tinh thaàn traùch nhieäm, noùi laø laøm roài tính sau, luùc naøo cuõng laøm troøn boån phaän cuûa mình, khoâng bao giôø caåu thaû hay chaäm treã. Neáu chuùng ta ñaõ coù
 5. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 5 lôøi höùa baát cöù giaù naøo cuõng phaûi ñi ñeán choã thöïc hieän, ñoái vôùi ñoàng nghieäp khoâng phaân bieät caù nhaân naøo, chuùng ñeàu ñoái xöû töû teá vaø vui veû giuùp baïn giaûi quyeát nhöõng ñieàu khoù khaên vaø beânh vöïc baïn mình, khoâng noùi xaáu keû khaùc, vaø raát gheùt nhöõng keû hay noùi xaáu keû khaùc. Vì vaäy maø nhöõng thanh nieân raát coù caûm tình vôùi chuùng. Ngöôøi choàng thöôøng keùm chuùng ba hay naêm tuoåi. F. Loaïi töï do: Ñöôøng tình caûm vaø ñöôøng trí tueä truøng chaát thaønh moät. Ñöôøng tình caûm truøng leân ñöôøng trí tueä hoï ngöôøi phuï nöõ coù chuû tröông cuûa mình, raát chuû quan giaøu loøng töï tin, coù khieáu veà ngheä thuaät, mang moät söùc huùt raát maïch ñoái vôùi nhöõng chaøng treû. Naøng raát thích ñi daïo phoá moät mình, mua saém nhöõng gì naøng thích, ñoái vôùi thôøi trang, nhöõng phuï nöõ naøy coù moät sôû thích ñaëc bieät, nhöõng chieác aùo maøu saéc trang nhaõ, thanh lòch, nhaát laø veà nhöõng thöù ñoù hôïp thôøi trang vaø ñuùng moát. Veà ñôøi soáng chuùng ta raát khoù maø tìm hieåu, hoï thöôøng laø nhöõng ngöôøi phuï nöõ khoâng sôï coâ ñôn. Vì nhieàu ñieàu kieän cho neân trong vieäc chaáp nhaän tình yeâu vaø ngaøy thaùng troâi qua ñeán giai ñoaïn naøo ñoù chuùng voäi vaõ tìm kieám, thöôøng phaûi tìm kieám vaø an uûi nôi nhöõng chaøng trai treû, ngöôøi choàng cuûa loaïi naøy thöôøng keùm hôn 6 tuoåi trôû leân. G. Loaïi thuï ñoäng: Ñöôøng tình caûm laøm hai. Ñöôøng tình caûm xeû laøm hai: loaïi naøy thuoäc loaïi thuï ñoäng, deã thoûa hieäp vôùi keû khaùc, lyù trí tuy coù phaàn saùng suoát nhöng laïi deã bò chi phoái bôûi tình caûm, ñaëc tính cuûa hoï laø öa thích treû nít vaø thích giao du vôùi tuoåi treû. Cho neân deã maø coù choàng treû tuoåi. Chuùng laáy tö caùch moät ngöôøi chò ñeå baûo ban hay chæ daãn nhöõng thanh nieân aáy, goïi mình baèng chò. Vaø thanh nieân laïi raát coù caûm tình vôùi loaïi phuï nöõ naøy. Ngöôøi choàng cuûa chuùng thöôøng keùm hôn hai tuoåi vaø nhö vaäy nhöõng thanh nieân tuoåi taùc gaàn nhau nhö vaäy coù theå ñeo ñuoåi chuùng moät caùch deã daøng. H. Loaïi soâi noåi: Ñoaïn ñaàu cuûa hai ñöôøng trí tueä vaø tình caûm cheùo ngang nhau nhö hình chöõ X. hoï laø nhöõng phuï nöõ nhieät tình. Maëc duø raát thaän troïng trong vieäc löïa choïn ngöôøi yeâu cuûa mình, nhöng chuùng laïi raát deã bò caûm ñoäng bôûi moät tình caûm noàng naøn cuûa mình moät caùch khoâng ñieàu kieän, hoï thöôøng laø nhöõng ñöùa con gai cuûa nhöõng oâng giaùo sö. Chuùng thöôøng mang moät caûm giaùc raèng ngöôøi con trai yeâu mình laø moät ñieàu laøm vinh haïnh, traùi laïi ñoái vôùi nhöõng tay laõo luyeän vaø lôøi leõ ngoït ngaøo chuùng khoâng öa thích laø bao, ngöôøi choàng cuûa chuùng seõ keùm hôn chuùng 1 ñeán 4 tuoåi. Ngoaøi chæ tay chuùng ta coøn coù theå ñoaùn ñöôïc ngöôøi ñaøn baø naøo seõ coù choàng treû vaø taùnh tình hoï ra sao neáu chuùng ta xeùt qua töôùng dieän, nhöõng ngöôøi ñaøn baø coù choàng treû thöôøng coù nhöõng töôùng dieän nhö sau, goàm 8 tröôøng hôïp 1. Khuoân maët vuoâng, mi maét dôû leân. 2. Khuoân maët traùi xoan vaàng traùn roäng. 3. Khuoân maët daøi goø maù cao. 4. Khuoân maët troøn, xöông haøm roäng. 5. Khuoân maët troøn goø maù cao. 6. Khuoân maët daøi, xöông haøm roäng. 7. Khuoân maët daøi, caèm roäng. 8. Khuoân maët daøi, loâng maøy ñaäm. Taùm töôùng dieän vöøa keå laø nhöõng khuoân maët coù veû khoâng ñoâi xöùng taùnh tình, vì vaäy coù veû khaùc bieät vôùi ngöôøi thöôøng, laáy choàng raát muoän, cuõng khoâng xa laï gì, chæ coù nhöõng chaøng treû chaát phaùc deã caûm ñoäng, coøn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi oâng giaøu kinh nghieäm hai beân ñeàu khoù gaây ñöôïc caûm tình.
 6. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 6 Vôï choàng non khoâng coøn laø moät ñieàu laï luøng trong xaõ hoäi thôøi nay nöõa, cuõng khoâng coù gì goïi laø baát chaùnh nhöng chæ ngaïi raèng tuoåi taùc hai ngöôøi coù moät choã troáng raát to, ñeán luùc xuaân taøn hoa ruïng, ngöôøi vôïi seõ giaø ñi raát nhieàu, coøn ngöôøi choàng laïi vöøa ñuùng luùc thanh xuaân, vì vaäy raát coù theå sinh ra nhöõng maøn bi kòch cuûa gia ñình. Neáu baïn naøo coù töôùng dieän hay chæ tay gioáng nhö tröôøng hôïp treân, khuyeân baïn neân xeùt laïi nhaân sinh quan vaø caùch cö xöû trong ñôøi soáng vaø töông lai cuûa mình. HOÂN NHAÂN: TÌNH DUYEÂN NAÊM TREÂN BAØN TAY CUÛA BAÏN Ñöôøng hoân nhaân kyø duyeân: Ñöôøng hoân nhaân gaàn saùt ñöôøng töù ñaïo laø cöôùi sôùm tröôùc tuoåi 26. Ñöôøng hoân nhaân xa ñöôøng töù ñaïo laø gaû cöôùi chaän sau 35 tuoåi thaønh gia thaát. Hai ñöôøng hoân nhaân ñi song song vöøa thoâ vöøa caïn khoâng hieän saâu caøng gaû cöôùi chaäm ñi nhieàu. Neáu coù ba ñöôøng naèm aáp haøng nhau ñöôøng naèm gaàn töù ñaïo nhaát laø ñöôøng keát hoân ñaàu. Ñöôøng hoân nhaân taøn gia. Ñöôøng hoân nhaân bò ñöôøng phaù taâm chaët ngang nghóa laø bò ngöôøi ta duøng baïo löïc can thieäp vaøo cuoäc hoân nhaân ñang tieán haønh. Sau khi keát hoân seõ taùn gia baïi saûn. Hay gaëp baát traéc. Ñöôøng löông duyeân baát loaïn. Ñöôøng hoâng nhaân coù hình nhö ñuoâi caây teân, tình ñaàu beõ baøng, hoaëc tieán ñeán hoân nhaân bò dang dôû, vì hoaøn caûnh khoâng hôïp. Keát quaû khoâng bao giôø thaønh hoân ñöôïc. Ñöôøng hoân nhaân coù ba ñöôøng chæ nhoû naèm trong theá tam giaùc, treân ñöôøng chæ laïi coù nhöõng ñöôøng nhoû chaéc ngang laø taâm hoàn luùc naøo cuõng baán loaïn, neân hoân nhaân baát hoøa. Ñöôøng hoân nhaân, ñöôøng lieàn nhoû vaø ngaén laïi, lai coù ñöôøng chaén ngang, ñöôøng döôùi daøi aáy laø cuoäc hoân nhaân ñaàu tieân thaát baïi nhöng cuoái cuøng vaãn keát quaû myõ maõn. Ñöôøng löông duyeân ngang traùi. Ñuoâi ñöôøng hoân nhaân nhö reã quaït laø thaát tình hay ngang traùi. Neáu ñöôøng hoân nhaân maø ngoaèn ngoeøo laø vì tình maø töï saùt hay gaëp tai naïn cheát choùc baát ngôø. Cuoái ñöôøng hoân nhaân coù moät hình troøn nhö quaû caàu vôï hay choàng seõ gaëp tai naïn baát ngôø. Nhöng neáu treân quaû caàu töï nhieân coù loâng thì seõ toát ñeïp voâ cuøng. Daàu ñöôøng hoân nhaân coù quaû caàu maø ñöôøng chæ voøng xuoáng qua khoûi ñöôøng töù ñaïo, luùc keát hoân gaëp chuyeän khoâng maáy toát ñeïp. Ñöôøng löông duyeân ngoaïi tình Ñöôøng hoân nhaân nhoû laïi laám chaám nhieàu ñöôøng laø yeâu ñöông khoâng chuyeân nhaát, seõ ñi tìm ngöôøi môùi luoân. Ñöôøng hoân nhaân coù ñöôøng laïi caûn ñaàu laø sau khi keát hoân seõ baát hoøa tai haïi. Ñöôøng hoâng nhaân caûn trôû. Ñöôøng hoân nhaân coù hai ñöôøng naèm song song maø taùch rôøi töù ñaïo khaù xa, vaø ñöôøng töù ñaïo ngaén nguûi thoâ caïn vaø ñöôøng hoân nhaân daøi maø ñi leân thì seõ gaëp ngöôøi coù ngheä thuaät hay sang caû, caûm tình toát ñeïp vaø haïnh phuùc laém. Neáu ñöôøng loït vaøo keû tay coù nghóa laø tröôùc toát sau xaáu. Ñöôøng maïng ñaïo gaëp ñöôøng phaù taâm chaët ngang vôùi laïi ñöôøng taâm ñaïo vaø ñöôøng maïng ñaïo rôøi nhau thì coù nghóa laø cuoäc hoân nhaân bò ngöôøi ta phaù hoaïi. Ñöôøng löông duyeân tan vôõ. Ñöôøng hoân nhaân ñöùt ñoaïn, ñöôøng naøy ñeø leân ñöôøng kia. Cuoäc hoân nhaân khoâng theå tieán haønh ñöôïc, seõ gaëp nhieàu trôû ngaïi trong luùc tieán haønh hoân leã. Hay sau khi keát hoân xong seõ ñi ñeán ly dò neáu gaëp ñöôøng lyù taøi ôû beân treân nöõa thì chaéc chaén cuoäc hoân nhaân naøy khoâng bao giôø thaønh töïu.
 7. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 7 Ñöôøng löông duyeân ña theâ. Ñöôøng hoân nhaân coù theâm hai ñöôøng raát roõ vaø ñi song song vôùi nhau laïi theâm hai ñöôøng lyù taøi beân treân, ngöôøi aáy ñöôïc nhieàu ngöôøi yeâu, cöôùi vôï hoaëc gaû choàng song vaãn coù beù hay leõ. Keát hoân sôùm. Treân söï nghieäp, thích hôïp trong giôùi chính trò vaø lyù taøi – vaø ñöôïc nhieàu ngöôøi meán chuoäng. Ñöôøng löông duyeân baát hoøa. Ñöôøng löông duyeân cong queo laø phu theâ baát hoøa, trong gia ñình khoù beà eâm ñeïp. Ñöôøng hoân nhaân coù moïc loâng nhö ñuoâi teân tua tuûa ra hai beân, vôï bò bònh ngaët ngheøo. Ñöôøng hoân nhaân ngöôïc ñaàu leân thaät cao laø cöôùi hay gaû nhaèm nôi giaøu coù neáu ñöôøng chæ thoå laø cuoäc hoân nhaân khoù thaønh. Neáu ñöôøng chæ ñi suoát keõ tay keát hoân song seõ baïi saûn phaù taøi. Ñöôøng löông duyeân lang chaï. Ñöôøng hoân nhaân ñöùt ñoaïn maø noâi tieáp nhau ñoâi ba ñöôøng laø gaû hay cöôùi nhaèm choã khoâng ñaøng hoaøng. Ñöôøng hoân nhaân ngoaèn ngeøo nhö hai con raén quaán nhau, laø vôï hay choàng ñeàu coù ngoaïi tình caû, vaø cuõng laø trieäu chöùng tieán haønh cuoäc hoân nhaân khoù khaên, hoaëc beänh vaø tai hoïa. Ñöôøng hoân nhaân daøi, ñi xuoáng tôùi loøng baøn tay laø vôï hay choàng cöïc kyø xung khaéc neáu laø nam thì coù naêm baûy vôï, gaùi thì coù hai ba choàng. Neáu ñöôøng chæ aáy ñöùt ñoaïn thì seõ nheï hôn moät nöûa. Ñöôøng löông duyeân xung khaéc. Ñöôøng hoân nhaân coù kim tinh laïi theâm luïc tuù laø seõ cöôùi hay gaû nhaèm ngöôøi coù kyõ thuaät vaø ngheä thuaät, ñöôøng chæ caøng roõ caøng hieäu nghieäm. Ñuoâi ñöôøng hoâng nhaân coù chöõ thaäp laø cöôùi hay gaû nhaèm choã giaøu coù ñöôïc höôûng gia taøi, neáu khoâng chöõ thaäp maø laø ñaùnh cheùo thì sau khi keát hoân moät trong hai ngöôøi cheát baát ñaéc kyø töû. Ñöôøng hoân nhaân daøi vaø ñi xuoáng suoát ñöôøng maïng ñaïo laø vôï choàng khaéc vaø ñi tôùi choã xa nhau. Ñöôøng löông duyeân ly dò. Ñöôøng taâm ñaïo vaø maïng ñaïo rôøi xa nhau laø vôï choàng ly dò nhöng neáu baøn tay cuûa caû vôï laãn choàng ñeàu nhö theá thì traùi laïi choàng vôï seõ thuaän hoøa, nhöng ñeán trung nieân khoâng khoûi tai naïn vaø beänh hoaïn, keát hoân treã, loøng töï nhuû raát naëng, neáu coù ñöôøng thaáu vaên noái lieàn thì nheï ñi moät nöûa. Ñöôøng löông duyeân boäi tình. Ñöôøng boäi tình naèm treân ñöôøng taâm ñaïo thì caû vôï laãn choàng ñeàu phaûn boäi nhau. Neáu treân ñöôøng töù ñaïo thì khi chöa thaønh hoân khoù gaëp ñöôïc tình yeâu chaân chính, neáu naèm treân ñöôøng maïng ñaïo thì haõy coi chöøng baïn hay ngöôøi ôû baát trung. Nhöôïc baèng bò ñöôøng daï xoa ngang thì ñöôøng boäi thình khoâng linh nghieäm. Ñöôøng löông duyeân haùo saéc. Ñöôøng hoân nhaân moïc nhaùnh, treân nhaùnh laïi moïc nöõa laø ngöôøi haùo saéc, vôï ngoaïi tình coù con, huyeát thoáng hoãn taïp neáu thaáy ñöôøng daï xoa, thaát baïi veà tình, keát hoân roài cuõng phaân ly, khoù coù haïnh phuùc laém, neáu nhaùnh rôøi laø khoâng linh nghieäm. Ñöôøng löông duyeân saùt phu. Ñaàu ñöôøng hoân nhaân nhö caây chóa ba laø cöïc kyø ña daâm, loaïn luaân, trai thì gieát vôï, gaùi thì hai choàng, vì hoân nhaân maø gaëp nhieàu ñieàu baát haïnh neáu laø ñoäc thaân, ngheøo khoå hay ñi tu thì giaûm ñi ñöôïc moät nöûa. TÖÔÙNG DIEÄN: TÖÔÙNG HÔÏP VAØ TÖÔÙNG XUNG MUÕI CUÛA BAÏN: MUÕI CUÛA CHAØNG:
 8. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 8 1. ÑOÁI VÔÙI TINH THAÀN TÍCH CÖÏC CUÛA CHAØNG, BAÏN CAÀN COÙ SÖÏ HIEÅU BIEÁT ROÄNG RAÕI ÑEÅ THOÂNG CAÛM. 2. GIAÁC MOÄNG CUÛA BAÏN SEÕ KHIEÁN CHAØNG ÑAÏT ÑÖÔÏC MOÄT TAØI CHAÙNH KHAÛ QUAN VAØ MOÄT TAØI NAÊNG XÖÙNG ÑAÙNG. 3. HAI NGÖÔØI ÑEÀU LAØ KEÛ TÍCH CÖÏC HÔÏP LÖÏC VÔÙI NHAU SEÕ GAÂY DÖÏNG ÑÖÔÏC HAÏNH PHUÙC. 4. TAÙNH NOÙNG NAÛY CUÛA BAÏN COÙ VEÛ CAÀN THIEÁT ÑEÅ BOÀI DÖÔÕNG AÁM CUÙNG CUÛA GIA ÑÌNH, CHAØNG SEÕ KÍNH NEÅ BAÏN. 5. MUÕI CUÛA BAÏN SEÕ CHE ÑAÄY ÑÖÔÏC PHAÀN NAØO TÍNH TIEÂU CÖÏC CUÛA CHAØNG. 6. TAÙNH TRONG SAÏCH CUÛA CHAØNG SEÕ CAÛM ÑOÄNG TRÖÔÙC TÌNH YEÂU VAØ TAØI NAÊNG CAO ÑEÏP CUÛA BAÏN. 7. HAI NGÖÔØI KEÁT DUYEÂN SEÕ SOÁNG TRONG NIEÀM HAÏNH PHUÙC MAÕI MAÕI. 8. HAI NGÖÔØI ÑEÀU LAØ MUÕI NHOÏN SEÕ GAÂY LOÄN MAÕI MAÕI VAØ KHOÂNG HAÏP. MOÂI CUÛA BAÏN: MOÂI CUÛA CHAØNG: 1. CHAØNG SEÕ TRUNG ÑOÄNG VÌ SÖÏ NOÀNG NAØN CUÛA BAÏN. 2. BAÏN COÙ THEÅ HÖÔÙNG DAÃN CHAØNG, CHAØNG COÙ THEÅ CHÒU ÑÖÏNG ÑÖÔÏC. 3. CHAØNG LUOÂN LUOÂN ÑOØI HOÛI QUYEÀN LAÕNH ÑAÏO TRONG ÑÔØI SOÁNG HAY TÌNH YEÂU, BAÏN PHAÛI CHIEÀU YÙ CHAØNG. 4. CHAØNG SEÕ COI BAÏN NHÖ MOÄT NGÖÔØI CHÒ 5. QUAN NIEÄM MAÃU HEÄ TRONG GIA ÑÌNH BAÏN SEÕ MANG LAÏI CHO CHAØNG NHÖÕNG NGUOÀN VUI VEÀ HAÏNH PHUÙC. 6. TAÙNH CHAØNG HÔÏI NHOÛ MOÏN, NHÖNG SÖÏ HIEÅU BIEÁT CUÛA BAÏN SEÕ THOÂNG CAÛM CHO CHAØNG. 7. HAI NGÖÔØI ÑEÀU GIAØU TÌNH CAÛM, GIA ÑÌNH HOØA HÔÏP NHÖ CAÙ VÔÙI NÖÔÙC. 8. ÑOÂI BEÂN ÑEÀU LAØ KEÛ LAÉM CHUYEÄN, TÖÔÙNG XUNG. TIEÁNG NOÙI CUÛA TÌNH YEÂU TRAÀM LAËNG Tieáng noùi cuûa caùch aên uoáng: 1. Khi duøng canh, khuoân maët coâ hôi nghieâng veà phía beân phaûi, trong khi ñoù tay coâ caàm chieác thìa ( muoãng) ñeå saùt gaàn tay traùi cuûa mình, moät daùng ñieäu môøi moïc nhö theá coù nghóa laø “em seõ chìu anh taát caû, em ñaõ yeâu anh”. 2. Haù mieäng thaät to khi duøng canh, chieác thìa ñaët gaàn döôùi caèm, nhö vaäy coù nghóa laø “em khoâng theå nghe lôøi anh ñöôïc, em heát tin caäy anh”. 3. Duøng ban tay che leân moâi mình coù nghóa laø “coâ thaáy khoâng ñöôïc khoûe trong ngöôøi vaø töø choái baát cöù moät caùi hoân naøo”. 4. Traùi laïi coù nghóa laø “coâ thaáy thoaûi maùi vaø saün saøng tieáp ñoùn nuï hoân cuûa chaøng”. Caùch toû tình: 1. Neáu coâ ñaõ choïn chaøng ta laø ngöôøi yeâu xöùng ñaùng cuûa mình, vaø coâ luoân baøy toû tình yeâu vôùi chaøng. Trong khi ñi beân caïnh nhau, coâ coù theå nghieâng ñaàu saùt vaøo beân chaøng, baèng caùch coù theå luoân caû taùc tai cuûa mình ñoàng thôøi vôùi baøn tay phaûi treân aáy coù ñeo chieác nhaãn cuûa mình ñaët tay vaøo baøn tay phaûi cuûa chaøng nhö vaäy coù nghóa laø “em yeâu anh”.
 9. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 9 2. Khi ñoái dieän, coù theå nghieâng veà beân phaûi vôùi goùc ñoä laø saùu phaàn tö, nhìn chaøng baèng moät aùnh maét long lanh nhö theâ coù nghóa laø “em yeâu anh”. Em muoán gaàn guõi anh: Neáu ngöôøi yù trung nhaân cuûa coâ laø moät anh chaøng ñöùng ñaén, quaù lòch söï vaø khoâng hieåu ñöôïc tình caûm cuûa coâ, nhö vaäy coâ phaûi söû duïng “tieáng noùi, ñoäng taùc” ñeå toû tình yeâu vôùi chaøng, coâ phaûi ngoài beân caïnh chaøng, baèng caùch duøng ñaàu goái mình ñaåy nheï vaøo chaân chaøng, ñoàng thôøi tay coâ naém laïi vaø laéc nheï vaøi laàn, ñoäng taùc nhö vaäy coù nghóa laø “em muoán gaàn guõi anh, anh coù theå oâm em”. Caùch taùi heïn: Neáu coâ chôø ñôïi nôi chaøng moät cuoäc heïn hoø keá tieáp, nhö vaäy khi chôø tôùi luùc chia tay, coâ coù theå ñaët nheï baøn tay cuûa mình vaøo phía sau löng cuûa chaøng nhö theå coù nghóa laø “em mong ñôïi söï heïn hoø cuûa anh, em muoán anh heïn em”. Caùch töø choái lòch thieäp: Khí muoán töø choái moät yù kieán naøo cuûa moät ngöôøi baïn khaùc, phaûi laøm sao ñeå khoûi chaïm ñeán töï aùi cuûa keû khaùc, coâ coù theå khoanh tay laïi, ñöa maét nhìn leân phía treân nhö theá coù nghóa laø “toâi phaûi suy nghó kyõ caøng môùi traû lôøi oâng ñöôïc”. Caùch chôø ñôïi söï caàu hoân cuûa chaøng: Neáu coâ ñaõ choïn chaøng laø ngöôøi yeâu chung thuûy, tuy raát mong ñöôïc ñi ñeán hoân nhaân, nhöng laïi ngaïi nguøng, tröôøng hôïp nhö vaäy khi ñi ñeán beân caïnh chaøng, coâ coù theå ñoät nhieân ñi chaäm laïi vaøi böôùc, hay tay naém nhau ñeå sau löng mình, chaêm chuù nhìn vaøo bôøi vai cuûa chaøng moät ñoäng taùc baát chôït nhö vaäy, coù nghóa laø “em chôø ñôïi söï caàu hoân cuûa anh, vaø anh cuõng ñeán luùc phaûi laäp gia ñình roài ñoù”. Toùm laïi nhöõng ñoäng taùc toû tình cuûa nhöõng caëp tình nhaân khoâng haún chæ naèm trong nhöõng tröôøng hôïp vöøa keå, vaø ñeàu coù nhöõng phöông thöùc toû tình khaùc nhau, tuy nhieân nhöõng tröôøng hôïp neâu treân ñöôïc coi laø moät vaøi ñoäng taùc chung trong muoân ngaøn ñoäng taùc toû tình giöõa hai phaùi, khoâng phaân bieät nam hay nöõ, ñoàng thôøi giöõ ñöôïc veû lòch thieäp cho ngöôøi trong cuoäc, maëc daàu ngoaøi nhöõng ñoäng taùc toû tình khaùc, taùo baïo hôn ngöôøi vieát xin pheùp ñöôïc ngöng laïi ôû ñaây, ñeå giaønh quyeàn söû duïng cho ngöôøi trong cuoäc ñeå (tuøy nghi tieän duïng). CAÈM CUÛA BAÏN, CAÈM CUÛA CHAØNG 1. HAI ÑÖÙA ÑEÀU TOÁT SOÁ, TAØI CHAÙNH DOÀI DAØO, XAÕ GIAO ROÄNG, ÑÔØI SOÁNG CHAÊN GOÁI THOAÛI MAÙI, TÖÔNG HÔÏP. 2. HAI NGÖÔØI ÑEÀU LAØ KEÛ TÍCH CÖÏC, ÑOÀNG TAÂM HIEÄP LÖÏC, SEÕ COÙ TÖÔNG LAI. 3. SÖÏ CAÀN CUØ CUÛA CHAØNG SEÕ TÌM THAÁY ÑÖÔÏC AN UÛI ÔÛ TAÙNH CÔÛI MÔÛ CUÛA BAÏN. 4. SÖÏ CHÒU ÑÖÏNG CUÛA CHAØNG SEÕ CHE ÑAÄY TÌNH CAÛM CAÊNG THAÚNG BAÁT CHAÙNH CUÛA BAÏN 5. CHAØNG LAØ MOÄT NGÖÔØI TÖÏ TIN VAØ CÖÙNG RAÉN, NHÖNG BAÏN NEÂN CHÌU CHUOÄNG CHAØNG. 6. HAI NGÖÔØI ÑEÀU LAØ NHÖÕNG KEÛ ÍT NOÙI, KHOÂNG KHÍ GIA ÑÌNH TUY KHOÂNG NAÙO NHIEÄT NHÖNG RAÁT YEÂN LAØNH. 7. HAI NGÖÔØI ÑEÀU LAØ KEÛ NHIEÀU THAM VOÏNG TÖÔNG HÔÏP. 8. HAI NGÖÔØI ÑEÀU MANG TAÙNH NGHEÄ SÓ, XÖÛ SÖÏ THÖÔØNG BAÈNG TÌNH CAÛM TÖÔNG XÖÙNG. HÌNH DAÏNG CAÙC NGOÙN TAY VAØ MOÙNG TAY CAÙC LOÙNG TAY CUÕNG QUAN TROÏNG
 10. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 10 Moùng tay: Nhaø töôùng soá vaø baùc só ñeàu ñoàng yù vôùi nhau trong ñieåm naøy. Moùng tay laø bieåu hieän cho söùc khoûa, tuøy theo maøu saéc vaø hình daùng. Veà vaønh traêng ôû moùng tay: Phía döôùi moùng tay coù hình vaàng traêng maàu traéng. Ñoù laø bieåu hieän cho söùc khoûe. Ngöôøi ñuû söùc khoûe thì vaønh traêng lôùn roõ raøng ôû caû 10 ngoùn tay. Ngöôøi caøng yeáu thì caùc vaàng traêng caøng maûnh daàn. Vaàng traêng maát caû oû 10 ngoùn tay thì söùc ñaõ taøn ruïi haún, khoâng coøn soáng ñöôïc bao laâu nöõa. YÙ nghóa moïng tay: Moùng ngaén: coù söùc maïnh, coù tieàm thöùc maïnh. Moùng ngaén: Cöùng, coù thòt bao truøm, Öa tranh caõi, öa coâng kích. A. Moùng ngaén vuoâng vaø xanh, coi chöøng ñau tim B. Moùng ngaén, roäng vaø vuoâng ôû phía chaân moùng, ngöôøi deã noåi giaän vaø yeâu say söa. C. Moùng ngaén vaø hình tam giaùc, coi chöøng bò teâ lieät. D. Moùng ngaén, heïp, khoáng coù caïnh coi chöøng coù beänh ôû xöôùng soáng. Moùng roäng vaø daøi coù uoán voøng ôû chaân moùng ngöôøi saùng suoát. E. Moùng daøi heïp, söùc yeáu. F. Moùng daøi roäng coi chöøng yeáu phoåi. G. Moùng daøi vaø cong quaép, yeâu say söa, thieân veà tình duïc. H. Moøng daøi heïp, nhuùt nhaùt sôï seät. Neáu heïp vöøa thoâi thì coù baûn taùnh vöøa phaûi khoâng quaù. I. Moùng ñeïp, traéng nhaün, daøi vöøa, baûn chaát sung söôùng khoûe maïnh. K. Moùng quaép vaøo thòt ôû döôùi chaân moùng, coù beänh. Ngoùn tay: Hình ngoùn tay cho ta thaáy 3 loùng: Loùng 1, loùng 2, loùng 3, Tyû leä bình thöôøng cuûa caùc moùng laø: Loùng 1 – 2/10 Loùng 2 – 3,5/10 Loùng 3 – 4,5/10 Chuùng toâi chæ keå boán ngoùn, coøn ngoùi caùi seõ noùi rieâng CAÙC NGOÙN PHAÛI XEÙT A. HÌNH DAÙNG. -- Hình daùng cao thaáp. -- Ngoùn nghieâng vaøo nhau theá naøo. -- Ngoùn coù kích nhau khoâng. B. BEÀ DAØI CUÛA NGOÙN. C. CAÙC GUÙT CUÛA NGOÙN. NGOÙN TAY CUÕNG NOÙI LEÂN TÌNH BAÏN 1. Baïn coù ngoùn tay daøy, nhö vaäy baïn laø ngöôøi ñam meâ vaät chaát, ham chuoäng danh voïng vaø neáu thaät daøy, baïn coù taùnh hay chæ trích pheâ bình vaø baïn coù khuynh höôùng say meâ xa hoa ñi ñeán ñoài truïy.
 11. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 11 2. Neáu baïn coù ngoùn tay moûng, ñoù laø hình thöùc cuûa söï meàn yeáu, nhu nhöôïc, nhöng caàu kyø, noùng naûy. Neáu ngoùn moûng maø coù loùng tay coù maáu, baïn laø ngöôøi nghieâm nghò hay xeùt ñoaùn vaø coù kieán thöùc roäng, coøn moùng moûng khoâng coù maáu baïn laø ngöôøi phaân minh yeâu ñôøi hay giuùp ñôõ vaø hay meâ tình. 3. Ngoùn tay baïn trôn laùng, baïn laø ngöôøi haøo hieäp roäng löôïng vaø baïn deã noåi danh veà phöông dieän vaên hoïc ngheä thuaät, neáu baïn laø ñaøn oâng. Coøn ngoùn tay trôn laùng cuûa phuï nöõ laïi xaáu, ñoù laø söï bieåu loä cho taùnh cheát meâ say duïc voïng. 4. Ngoùn tay baïn coù maáu, baïn laø ngöôøi öa suy nghó, traàm laëng vaø buoàn baõ vaø thích coâ ñôn. Neáu ngoùn tay coù maáu laïi daøi, khoâ ñeùt laø ngoùn tay cuûa nhöõng trieát gia, nhöõng nhaø tö töôûng, nhöõng lyù thuyeát gia, vaø cuõng nhöõng ngöôøi thoáng thaùi. 5. Ngöôøi coù ngoùn tay cöùng ñô laø ngöôøi tham voïng, baïo ngöôïc, chuyeân quyeàn, thích chæ huy vaø ñoäc taøi, ñoäc ñoaùn, khoâng muoán laøm vieäc döôùi quyeàn ngöôøi khaùc, thieáu khoan dung, ít tình caûm. 6. Ngöôøi coù ngoùn tay meàm, ñaàu ngoùn thon nhoïn laø ngöôøi kheùo leùo, deã caûm xuùc, giaàu nhaân aùi, nhôù dai, nhuùt nhaùt. 7. Ngöôøi coù ngoùn cong nhö caùi moùc laø ngöôøi heïp hoøi, nhoû moïn, gian daâm, thieáu nhaân caùch, öa chuyeän ngoaïi tình, thích laáy vôï hay choàng ngöôøi khaùc. 8. Ngöôøi coù ngoùn tay nhoïn laø ngöôøi giaøu töôûng töôûng, nhieàu tröïc giaùc, coù taâm linh. Nhöõng ngöôøi laøm ngheä thuaät vaø caùc baø thöôøng coù ngoùn tay naøy cuõng chöùng toû laø ngöôøi thieát thöïc deã bò löøa vaø coù ngöôøi coù ngoùn tay nhö treân coøn laø ngöôøi daâm ñaõng, tham lam, gian xaûo. HÌNH NGOÙN TAY Baøn tay naøy laø baøn tay cuûa keû saùt nhaân nhöõng ngoùn tay ngaén maäp vaø thoâ xaáu. BAØN TAY CUÛA QUYÙ BAÏN VAØ THEÅ HIEÄN CUÛA CUOÄC ÑÔØI Baøn tay cuûa con ngöôøi thaät laø thieân hình vaïn traïng khoâng ai gioáng ai raát laø thieân bieán vaïn hoùa. Do ñoù trong loøng baøn tay coù nhöõng ñöôøng chæ chaùnh ngöôøi ta goïi laø ñöôøng Maïng ñaïo, Trí ñaïo vaø Taâm ñaïo, cuõng nhö raát nhieàu ñöôøng chæ khaùc naèm ôû treân loøng baøn tay.
 12. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 12 Nhìn toång quaùt ôû loøng baøn tay thì ñöôøng chæ veà Maïng ñaïo öùng nghieäm cho cuoäc ñôøi nhö sanh maïng soáng laâu chôø cheát mau (thoï yeåu) khoûe maïnh, ñau yeáu, tröôøng thoï, yeåu töû song vôùi nhöõng bieán coá cuûa cuoäc ñôøi coù tai naïn bònh taät hoaëc phöôùc ñöùc, veû vang trong cuoäc soáng hieän taïi. 1. Neáu ngöôøi naøo coù loøng baøn tay maø ñöôøng Maïng ñaïo cuït ngaén, ñöùt khuùc, hay khoâng hieän roõ raøng (xem hình veõ ôû döôùi) thì cuoäc soáng cuûa ngöôøi ñoù coù bònh hoaïn, ñôøi soáng öu tö keùm vui veû, söùc khoûe bò keùm ñi, toùm laïi ngöôøi coù baøn tay noùi treân, thì coù theå (cheát yeåu) cheát non. 2. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Maïng ñaïo ôû loøng baøn tay maø coù neùt saâu ñaäm khoâng bò ñöùt khoaûng roài, khoâng coù neùt chaén ngang (coupeù). Thaáy roõ raøng, thì tinh thaàn ngöôøi ñoù leân cao, cuoäc soáng vui veû, haêng haùi laøm vieäc coù nhieàu sinh löïc khoûe maïnh ít hay ñaâu oám. 3. Neáu ngöôøi naøo maø coù ñöôøng Sanh ñaïo khoâng ñöôïc suoâng (ngoaèn ngoeøo) dình nhieàu chæ laïi nhö hình gai goùc thì tinh thaàn yeáu ñuoái, sinh löïc suy keùm, taâm tính gaét goûng, laøm aên hay chaùn naûn, khoâng coù kieân nhaãn, thöôøng hay bò thaát baïi (ngheøo khoå) 4. Ñöôøng naøo coù ñöôøng Maïng ñaïo coù vuoâng troøn nhö (cuø lao) thì cuoäc soáng cuûa hoï coù bònh taät ñau oám, lieân mieân cuoäc soáng raát ö laø cô hoïc, vaát vaû ngheøo naøn, hay ñau baát thöôøng nhaát laø coù bònh ôû con maét. 5. Ngöôøi naøo coù hình trong ñöôøng Maïng ñaïo maø coù moät ñöôøng chaén ngang gioáng nhö hình chöõ thaäp, thì cuoäc soáng cuûa hoï hay böøa baõi, ñam meâ, chaïy theo thoùi ñôøi khoâng coù chuû ñích raát deã sa ngaõ truïy laïc (trai thì traùc taùng, gaùi thì laøm ñó) 6. Ngöôøi naøo coù baøn tay maø ñöôøng Maïng ñaïo coù nhaùnh teû leân nhö caây luùa maø baêng vöôït qua ñöôøng Taâm ñaïo thì ngöôøi aáy laø ngöôøi sung maõn, cuoäc soáng leân cao, coù haïnh phuùc, coù nhieàu ngöôøi thöôùng meán, say söa yeâu ñôøi. 7. Ngöôøi naøo maø ñöôøng Maïng ñaïo coù ñoùng hình tam giaùc, thì cuoäc ñôøi ít laém cuõng traûi quan moät laàn tuø toäi, nhöng khoâng naëng laém, coøn neáu ngöôøi naøo maø ñöôøng Maïng ñaïo coù ñoùng hình vuoâng (carreù) thì chaéc chaéc laø soá hoï bò ôû tuø laâu naêm, hoaëc hoï coù theå gieát ngöôøi 8. Ngöôøi naøo maø ñöôøng Maïng ñaïo coù nhöõng ñöôøng chæ nhoû chóa xuoáng coå tay, thì cuoäc ñôøi ngöôøi ñoù seõ mang laáy nhieàu söï böïc mình, phieàn luïy, theâm vaø ñoù cuoäc ñôøi hay gaëp phaûi nhieàu söï phaûn traéc, coù khi laøm ôn maéc oaùn vì gaùnh laáy tai bay vaï göûi. 9. Ngöôøi naøo coù ñöôøng Maïng ñaïo trong loøng baøn tay cuõng coù nhöõng ñöôøng chæ nhoû chóa leân nhö vaäy, thì baûn thaân cuûa ngöôøi ñoù coù nhieàu söï hy voïng cuûa cuoäc soáng, moïi söï chuù yù sôû caàu, tính toaùn ñaâu ra ñoù ñeàu hanh thoáng. Ñaây laø hình thöùc sô löôïc cuûa baøn tay:
 13. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 13 -- NHÖÕNG DAÁU, ÑIEÅM, CHAÁM, VEÁT, CHÆ VEÀ HÌNH TÖÔÏNG, CUØ LAO, HÌNH VUOÂNG, CHÖÕ THAÄP, TAM GIAÙC, ÑÖÔØNG CHAÉN NGANG . . . V…V 1. Daáu ñöùt khuùc ngaén cuït, hoaëc môøi lôït, thì (coù bònh ôû trong ngöôøi, suy yeáu) 2. Ñieåm coù nhanh nhö chaø gai, ñöôøng Maïng ñaïo khoâng suoâng thì: taùnh tinh, laøm vieäc khoâng coù kieân nhaãn. 3. Ñöôøng Maïng ñaïo coù cuø lao, hay maët vaûy hoaëc coù daáu chöõ thaäp, thì taùnh tình noùng naûy, ngang taøng. 4. Ñöôøng Maïng ñaïo coù hình töôïng ngoâi sao ôû giöõa thì ngöôøi aáu coù phöôùc töôùng toát, giaøu sang, coù ñòa vò. 5. Ñöôøng Maïng ñaïo coù hình vuoâng vaø hình tam giaùc thì coù theå bò tuø toäi gian lao khoå cöïc, cuoäc soáng vaát vaû. ÑÖÔØNG TRÍ ÑAÏO, VEÀ SÖÏ NGHIEÄP VAØ KIEÁN THÖÙC CUÛA MOÃI NGÖÔØI Ñöôøng Trí ñaïo (xem hình ôû phaàn döôùi baøi naøy) 1. Neáu ngöôøi naøo coù trong loøng baøn tay ôû ñöôøng Trí ñaïo naèm ngay chính giöõa loøng baøn tay maø vöøa saâu vöøa ñaäm, saùng roõ raøng chaïy thaúng xuoáng thì nhöõng ngöôøi ñoù coù oùc thoâng minh, hoïc ít bieát nhieàu, khoân ngoan lanh leï. 2. Neáu ngöôøi naøo maø coù ñöôøng Trí ñaïo khoâng ngay maø xeùo ngang qua, khoâng bò nhaùnh, chuøm chóa xieân leân, hoaëc xuoáng thì chöùng toû ngöôøi ñoù luùc naøo cuõng cöông quyeát. Muoán laø laøm chô khoâng ai ngaên caûn ñöôïc vaø coù yù chí kieân nhaãn, khoâng chòu luøi böôùc tröôùc khoù khaên. 3. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Trí ñaïo môø thöôøng noái lieàn vôøi ñöôøng Maïng ñaïo, baét ñaàu tö phía döôùi côõ caùch chöng hai phaân ngoùn tay troû doïc xuoáng maø coù nhöõng neùt chaán ngang hình chöõ thaäp
 14. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 14 chöùng toû söï hoïc vaán cuûa ngöôøi aáy bò caùch trôû, hay vì hoaøn caûnh traùi ngöôïc naøo ñoù, khieán cho hoï coù kieán thöùc heïp hoøi. 4. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Trí ñaïo môø lôït vaø ñöùt khuùc, laïi theâm vaøo ñoù coù 1 hay 2 khoanh troøn, thì chöùng toû ngöôøi aáy thieáu söï khoân ngoan, coù khi bò khuûng hoaûng thaàn kinh ñöa ñeán söï maát trí hoaëc ñieân loaïn. 5. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Trí ñaïo, roõ vaø thaúng neùt, theâm vaøo ñoù coøn coù moät hoaëc nhieàu daâu ngang hình ngoâi sao, thì chöùng toû ngöôøi ñoù hoïc moät bieát möôøi khoân tröôùc tuoåi, möu keá vöôït böïc, phaàn ñoâng laøm coá vaàn, nhöng cuõng laïi laø ngöôøi xaûo quyeät coù khi chuû tröông haønh ñoäng nguy hieåm. 6. neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Trí ñaïo ñaõ ngaén cuït coøn laïi cong queo thì chöùng toû laø ngöôøi aáy coù tanh giaän döõ löu manh, ñeâ tieän, löôøi bieáng, soáng baùm vaøo ngöôøi khaùc, ña soá laø nhöõng ngöôøi ngu ñaàn, doát naùt nhöng neáu cuoäc ñôøi cuûa hoï coù dö aên, dö ñeå, thì hoï cuõng laøm nhöõng vieäc baát chaùnh chô khoâng ñöôïc chaùnh ñaùng. 7. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Trí ñaïo ñoû thaém neùt chæ thaúng, suoâng chaïy giaùp chí bôø baøn tay, chöùng toû laø ngöôøi aáy coù taàm hieåu bieát saâu roäng ñoái vôùi moïi söï vieäc vaø ñaëc bieät laïi coøn coù taùnh cöông tröïc ngay thaúng, baûn thaân coù ñòa vò quan troïng trong xaõ hoäi (toát laém) 8. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Trí ñaïo bò gaõy hay bò nhieàu daáu chöõ thaäp, hay laø khuoân vuoâng laø con ngöôøi aáy coù söï hoïc haønh nöûa chöøng vôõ lôû, neân töông lai cuoäc ñôøi phaûi chòu laän ñaän luoân luoân, coâng danh cuõng theo ñoù maø chuøn böôùc laïi, soá vaát vaû chaúng coù heân. 9. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Trí ñaïo thaúng maø ngoaèn ngoeøo, coøn ñieåm theâm leân nhieàu hay ít loám ñoám troøn nhoû, thì chöùng toû ngöôøi ñoù khaù lôïi haïi, trong loøng thöôøng möu toan ñoäc aùc, laïi coù taùnh nham hieåm, ích kyû, luùc naøo cuõng tham quyeàn coá vò vaø chuû taâm haïi ngöôøi. 10. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Trí ñaïo coù nhöõng chaám son hoaëc taøn nhang hoaëc cuø lao nhoâ leân vaø coù maøu saéc maøu hoàng öûng chöùng toû con ngöôøi aáy toát soá coù theå laøm neân söï nghieäp lôùn, khoâng nhöõng ôû choán quan tröôøng maø coøn baát luaän laø treân ñòa haït naøo cuõng ñeàu thaønh coâng, aáy cuõng laø nhôø kieán thöùc roäng vaø söï hoïc, thi cöû ñoã ñaït cao, ñeå ñöa ñeán cho cuoäc ñôøi cuûa hoï höôûng thuï söï vinh quang phuù quyù. Sô löôïc baøn tay vaø ñöôøng Trí ñaïo
 15. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 15 NHÖÕNG DAÁU, ÑIEÅM, NEÙT, CHÆ VEÕ HÌNH TÖÔÏNG CUØ LAO, MAËT VOÕNG, CHÖÕ THAÄP, NGOÂI SAO TREÂN ÑÖÔØNG TRÍ ÑAÏO COÙ LIEÂN HEÄ ÑEÁN BAÛN THAÂN. 1. Neùt chæ ngaén, coù daáu chöõ thaäp vaø cuø lao thì ngöôøi coù kieán thöùc heïp hoøi, hoïc haønh dôû dang. 2. Ñöôøng Trí ñaïo thaúng neùt roõ raøng vaø ñaäm thì ngöôøi aáy hoïc roäng, taøi cao, ngöôøi coù lyù trí xeùt ñoaùn möu keá gioûi. 3. Ñöôøng Trí ñaïo ngöôøi naøo coù cong queo vaø cuït maø coù tia nhaùnh chóa leân thì gan daï can ñaûm, saâu ñoäc, nhöng laïi hieåm aùc. 4. Ñöôøng Trí ñaïo ngöôøi naøo suoâng daøi vaø neùt chæ tay maøu hoàng thì coù danh vò trong xaõ hoäi lôùn vaø giaøu sang toät böïc. 5. Ñöôøng Trí ñaïo ngöôøi naøo taùi meùt, môø lôït, ñöùt khuùc hay coù chia nhaùnh thì ngöôøi aáy keùm thoâng minh. 6. Ñöôøng Trí ñaïo ngöôøi naøo coù cuø lao maët voõng song song moät ñöôøng nhoû vaø moät ñöôøng lôùn thì thöôøng bò boû rôi, ñau khoå vaø hay thaát baïi treân ñöôøng ñôøi. ÑÖÔØNG TAÂM ÑAÏO VEÀ NHÖÕNG SÖÏ NGHIEÄP VAØ TÌNH YEÂU CUÛA MOÃI NGÖÔØI. Ñöông Taâm ñaïo (xem hình ôû phaàn döôùi baøi naøy) 1. Neáu ngöôøi naøo trong loøng baøn tay coù ñöôøng Taâm ñaïo ñöùng vaøo haøng thöù ba phía treân heát thì ñöôøng Taâm ñaïo naøy coù tính caùch chæ veà noäi taâm, veà gia ñình, tình caûm vaø tình aùi, thì ñöôøng Taâm ñaïo daøi vaø ñaäm, ngöôøi aáy coù nhieàu ñöùc tính toát, coù lyù trí xeùt ñoaùn Taâm ñaïo toát, coù aâm ñöùc.
 16. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 16 2. Neáu ngöôøi naøo maø ñöôøng Taâm ñaïo ngoaèn ngoeøo môø lôït ñöùt khuùc vaø ngaén cuït thì con ngöôøi ñoù coù loøng daï chai ñaù khoâng xuùc caûm, thieáu tö caùch hay laïc leõo ñoái vôùi moïi ngöôøi chung quanh, taâm traïng luùc naøo cuõng boái roái. 3. Neáu ngöôøi naøo ñöôøng Taâm ñaïo roõ reät maø daøi naèm song song vôùi ñöôøng Trí ñaïo hay ôû khoaûng giöõa quaèn quaèn xuoáng vaø coù nhöõng tia nhaùnh chóa leân thì ñoù laø con ngöôøi coù taâm hoân ngheä só, thích giao du nay ñaây mai ñoù, thích ca nhaïc hoaëc laøm phuù vaên chöông. 4. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Taâm ñaïo lôùn nhöùt, daøi, coù ñieåm lôùn, loám ñoám ít nhieàu khoanh troøn maø nhaùnh chóa xuoáng, theâm moät vaøi daáu chöõ thaäp hoaëc maët voõng ñeàu laø con ngöôøi coù cuoäc soáng aâu lo ñaâu khoå veà tình yeâu. 5. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Taâm ñaïo moûng phaân nöûa chia ra laøm hai laèn, laèn chæ phía döôùi coù ñieåm daáu chöõ thaäp theâm nhieàu ít tia nhaùnh chæ leân thì con ngöôøi ñoù coù taâm hoàn laõng maïn ña tình, thì thöôøng coù baûn thaân ñaâm meâ truïy laïc, gaùi laøm ñó, trai laø ñieám thöôøng coù nhöõng moái tình khoâng ñöùng ñaén. 6. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Taâm ñaïo hoàng öûng suoâng vaø daøi keùp daøi khoûi bôø baøn tay caùch hai phaân döôùi ngoùn uùt theâm vaøo ñoù coøn coù ñieåm theâm moät vaøi ngoâi sao thì con ngöôøi ñoù coù raát nhieàu may maén trong cuoäc tình duyeân, ñi ñoâi vôùi ngheà nghieäp coù theå thaønh coâng treân ñòa haït kyõ thuaät. 7. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Taâm ñaïo maø ôû cuoái töùc laø phaàn döôùi ngoùn uùt caùch moät phaân röôõi, coù moät hay hai ba hình tam giaùc thì chöùng toû con ngöôøi ñoù coù moät cuoäc soáng khaéc khoå, tình caûm bò xaùo troän thieáu haïnh phuùc, gaëp ruûi nhieàu may ít, cuoäc ñôøi coâ ñoäc buoàn teû. 8. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Taâm ñaïo chaám döùt ngay ôû ngoùn tay giöõa vaø taïi ñaàu cuõng nhö ôû cuoái ñieåm coù hai daáu chöõ thaäp hoaëc ngoâi sao, thì con ngöôøi ñoù coù taâm traïng chaùn chöôøng theá söï, loøng daï luùc naøo cuõng buøi nguøi suy nghó vaån vô, nhöõng ngöôøi naøo coù laèn chæ nhö treân thì sau naøy seõ tìm choán tu haønh ôû chuøa hoaëc ôû nhaø thôø. 9. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Taâm ñaïo ñieåm ít nhieàu cuø lao ôû gaàn bôø baøn tay thì baát luaän ñaøn baø hay ñaøn oâng ñeàu coù soá ñaøo hoa, ñöôïc raát nhieàu ngöôøi yeâu, nhöng söï yeâu ñöông naøy thay ñoåi nhö xieâm ñoåi aùo. 10. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Taâm ñaïo ñoû vaø thaúng maø khoâng chia nhaùnh raøng ròt, khoâng bò caét ñöùt bôûi caùc daáu chöõ thaäp, khoâng coù ñieåm hình vuoâng vaø daøi töø bôø baøn tay ñeán vöôït leân ñeán döôùi ngoùn troû thì ngöôøi aáy laø ngöôøi daùm laøm nhöõng chuyeän phi thöôøng. PHAÀN ÑOAÙN NOÁT RUOÀI TRONG CÔ THEÅ CON NGÖÔØI NAM VAØ NÖÕ NOÙI CHUNG Ñaây laø phaàn noùi veà toång quaùt, noùi veà ñieåm chính cuûa caùc noát ruoài, xin quyù vò vaø quyù baïn ñöøng laàm laãn noát ruoài vaø taøn nhang. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû chính giöõa traùn, ngöôøi aáy coù soá thoï ngoaøi baûy möôi laïi laø ngöôøi coù ñöùc coù thieân loäc taán (töùc laø ñöôïc höôûng cuûa loäc trôøi cho, khoâng ngheøo khoå) boån maïng coù quyù hôn hoã trôï nhieàu khi tai naïn thaáy cheát tröôùc maét roài cuõng ta bieán ñi, tai qua naïn khoûi, coøn neáu laø ñaøn baø thì may maén veà tình duyeân, cuoäc ñôøi ñöôïc thoûa maõn vinh hoa phuù quyù toät ñænh giaøu sang. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû treân traùn maø phía traùi, soá ngöôøi aáy phaûi xa queâ höông, tha phöông laäp nghieäp hoaëc cuoäc soáng nhieàu phieâu baït, vôï choàng duø coù cöôùi hoûi cuõng khoâng ôû ñôøi vôùi nhau ñöôïc, tuy coù cuûa caûi nhöng maø ñôøi soáng cöù phaûi khoå taâm cöïc trí, taâm tö luùc naøo cuõng bò xaùo ñoäng. Toùm laïi nhöõng ngöôøi coù noát ruoài noùi treân, ñôøi soáng khoâng ñöôïc thong dong.
 17. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 17 -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû traùn phía traùi ñuoâi chaân maøy, thì ngöôøi ñoù coù soá ña caûm ña saàu lo aâu nhöùt veà tình duyeân, phaàn ñoâng thöôøng gaëp caûnh beõ baøng vaø ngang traùi, cuoäc ñôøi gian nan chòu laém truaân chuyeân buoàn cho soá kieáp. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû chính giöõa hai caù khuùc noái ñaàu chaân maøy thì ngöôøi ñoù soá phaûi ly höông xa cha caùch meï, anh em khoâng thuaän hoøa, cuoäc soáng haàu nhö coâ ñoäc veà tình duyeân thì cuõng laän ñaän phaûi bò moät ñoâi laàn tan raõ roài môùi hieäp laïi, taâm trí luùc naøo cuõng roái loaïn tính toaùn moät ñöôøng laøm moät ngaõ. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû döôùi mi maét duø laø beân phaûi hay beân traùi thì ñeàu laø ngöôøi coù soá long ñong, coù cuoäc soáng ñaâu khoå aâm thaàm, taâm söï luùc naøo cuõng buoàn phieàn coù theå noùi laø moät noãi buoàn meânh moâng, thöông vay khoùc möôùn tình duyeân dang dôû, thaân phaän ña ñoan cuoäc soáng raøy ñaây mai ñoù chôù khoâng ôû yeân ñöôïc moät choã. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû phía caèm döôùi traùi goùc mieäng thì ngöôøi ñoù soá ñaøo hoa coù duyeân ngaàm, noùi naêng duyeân daùng, laøm cho ngöôøi ñoái dieän phaûi say meâ ñaém ñuoái, tình caûm luùc naøo cuõng soâi ñoäng vui töôi ñôøi soáng luùc naøo cuõng caûm thaáy vui nhieàu hôn buoàn ít. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû goø maù caùch khoaûng hai phaân duø laø beân maët hay beân traùi naèm ngang soáng muõi thì phaàn ñoâng soá ngöôøi ñoù phaûi bò cheát non (yeåu töû ) hay coù theå bò tai naïn maø cheát baát ñaéc kyø töû. Ngöôïc laïi trong gia ñình thì nhöõng ngöôøi ñoù laø ñöùa con ngoã nghòch baát hieáu meï cha, ngoaøi xaõ hoäi thì khoù gaây caûm tình vôùi ai, bò coi nhö laø thieáu caûm tình. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû khoùe mieäng caùch moät phaân duø laø beân maët hay beân traùi laø nhöõng ngöôøi coù soá saùt theâ hoaëc saùt phu, duyeân nôï vôï choàng hôïp tan, tan hôïp khoâng maáy laùt. Theâm vaøo ñoù laø ngöôøi ña maïng truïy laïc ñöa ñeán moät cuoäc ñôøi hoaøn toaøn hö hoûng. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû giöõa phía treân caùch moät phaân cuûa nhuõ hoa (ngöïc) thì ngöôøi ñoù coù soá toát veà ñöôøng con caùi, nhöng laïi khoå veà choàng, tình duyeân luùc ñaàu maën noàng veà sau buoàn tuûi phieàn muoän. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû ngay aâm moä thì laø con ngöôøi ham ñöôøng traêng gioù maây möa caàn nhu caàu xaùc thòt, ñaøn baø phaûi coù ít nhaát ba ñôøi choàng. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû phía treân caùch moät phaân ôû choã ruùn, soá ngöôøi baàn haøn, ñôøi soáng chaät vaät, khoâng maáy no ñuû vaø tình duyeân raát taàm thöôøng.
 18. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 18 Theo baûn ñoà hình ôû treân thì caùc baïn coi theo soá trung bình cöù moãi daáu chaám, coù ñaùnh soá roõ raøng raát deã tìm, toaøn theå ôû treân khuoân maët, tôùi vaønh tai coù tôùi 95 soá chæ veà noát ruoài, quyù baïn caàn xem cho kyõ noát ruoài cuûa mình cöù coi theo soá maø ñoaùn chaéc chaén chôù chaúng sai chuùt naøo, nhö baûn löôïc giaûi döôùi ñaây. Hình soá 1: Coù noát ruoài ôû ñieåm soá 1 thì ngöôøi aáy khaéc cha, khaéc meï, khoâng thuaän, hoaëc sanh ra thì meï maát, cuoäc ñôøi thaân töï laäp chaúng nhôø caäy ai. Hình soá 2: Thì laøm aên hay gaëp trôû ngaïi vì coù keû tieåu nhaân phaù quaáy. Hình soá 3: Ngöôøi naøo coù noát ruoài ôû ñòa ñieåm daãn trung hình soá 3 naøy thì phaàn ñoâng sanh ra phaûi chòu caûnh moà coâi cha laãn meï, kî song nhaân. Hình soá 4: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài naøy phaàn ñoâng soáng cuoäc ñôøi thích an phaän thuû thöôøng, soáng aån daät. Hình soá 5: Thì ngöôøi aáy ôû ñôøi coù thuûy coù chung, nhaân nghóa, khoâng chòu nòch bôï ai.
 19. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 19 Hình soá 6: Baø naøo coù noát ruoài ngay ñòa ñieåm noùi treân coäng theâm coù moät noát ruoài naèm ôû ñieåm soá 2 thì raát quyù coù theå goïi laø toát soá, soáng thoï (baïch hoå trieàu quyù) Hình soá 7: Thì cuoäc ñôøi laøm vieäc cuõng gaëp nhieàu may maén, coù quyù nhôn phuø hoä taän tình. Hình soá 8: Nhöõng ngöôøi naøo gaëp tröôøng hôïp naøy phaàn cuõng laø ñaïi phuù gia coù ñieàn saûn, giaøu coù keách suø. Hình soá 9: Phaàn ñoâng nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm soá 9 laø nhöõng ngöôøi coù danh vò, coù theå laøm quan. Hình soá 10: Nhöõng ngöôøi naøy soáng nhôø vaû vôùi caùc ngöôøi coù theá löïc. Hình soá 11: Phaàn ñoâng hay bò ngöôøi ta thöa göûi kieän caùo lung tung, loâi thoâi laém. Hình soá 12: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy phaàn ñoâng ñeàu gaëp toaøn söï may maén (Ñaïi kieát) Hình soá 13: Nhöõng ngöôøi naøy thöôøng hay bò khaéc phuï cha cheát tröôùc. Hình soá 14: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy goïi laø noát ruoài ly höông, ñi xöù xa maø laäp nghieäp môùi neân danh. Hình soá 15: Soáng nôi xöù laï queâ ngöôøi cheát boû thaây nôi ñaát khaùch. Hình soá 16: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy phaàn ñoâng bò cheát baèng voõ khí suùng ñaïn, neáu khoâng thì seõ bò thöông. Hình soá 17: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy giaøu coù, laøm chôi aên thieät, tính ñaâu truùng ñoù. Hình soá 18: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài naøy phaàn ñoâng laø chòu caûnh phoøng khueâ chieác boùng, trai thì maát vôï, gaùi thì maát choàng, cuoäc ñôøi khoâng maáy vui ñeïp. Hình soá 19: Cuoäc ñôøi coâ ñoäc baàn haøn vui ít buoàn nhieàu, sau naøy seõ cheát nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi. Hình soá 20: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài naøy thì phaàn ñoâng soáng veà ngheà coâng kî ngheä gia, hoaëc laøm ruoäng. Hình soá 21: Soáng giaøu coù baèng moà hoâi lao ñoäng chöù khoâng duøng trí. Hình soá 22: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy phaàn ñoâng thì cöû ñeàu ñöôïc baûn hoå ñeà danh, cung quan loäc vaø coâng danh ñeàu ñöôïc raïng rôõ. Hình soá 23: Soá giaøu coù nhôø cuûa hoanh taøi, coù theå truùng soá hay truùng aùp phe. Hình soá 24: Thì raát may maén veà ñöôøng coâng danh hay ñöôøng taøi loäc ñeàu coù quyù nhaân phoø trôï. Hình soá 25: Soá ngöôøi soáng gaàn ôû nhöõng böïc cao sang quyeàn quyù. Hình soá 26: Laøm aên soáng vôùi moïi ngaønh, ngaønh naøo cuõng toát soá ñaïi kieát deã laøm aên. Hình soá 27: Soá naøy phaàn ñoâng hay cheát baát ñaéc kyø töû, cheát veà vuõ khí hay bò tai naïn. Hình soá 28: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy phaàn ñoâng laøm aên hay gaëp thaát baïi, phaûi hao taøi toán cuûa, thaân môùi yeân. Hình soá 29: Ñöôïc cuûa loäc trôøi ban, goïi laø thieân loäc taán, laøm chôi aên thieät. Hình soá 30: Nhöõng ngöôøi naøy soáng nhôø caùi may cuûa ngöôøi khaùc maø ñöa ñeán caùi lôïi cho mình. Hình soá 31: Thì hay bò phaù saûn, côø baïc ñaùnh ñaâu thua ñoù laøm aên gaëp nhieàu traéc trôû. Hình soá 32: Cuoäc soáng thöôøng hay ñau yeáu luoân luoân, soá cheát yeåu hay gaëp tai naïn baát thöôøng. Hình soá 33: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thì bò gaëp tai aùch baát ngôø nhöùt laø hay bò thöông tích veà voõ khí. Hình soá 34: Laøm aên thöôøng gaëp caûnh (tieàn kieát haäu hung) tröôùc phaùt ñaït sau bò suïp ñoå. Hình soá 35: Thì phaàn ñoâng gaëp may nhieàu ruûi ít coù quyù nhôn giuùp ñôõ.
 20. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 20 Hình soá 36: Laø noát ruoài phuù quyù gaëp nhieàu dòp may laø giaøu mau. Hình soá 37: Phaàn ñoâng nhöõng ngöôøi naøy huøng döõ taùnh neát khoâng hieàn haøy gaây raéc roái cho ngöôøi khaùc. Hình soá 38: Nhöõng ngöôøi naøy thöôøng gaëp tai naïn, vì baát caàn nhö say röôïu chaúng haïn. Hình soá 39: Nhöõng ngöôøi naøy coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thì ñöôøng coâng danh tình aùi vaø söï nghieäp ñöôïc toát ñeïp. Hình soá 40: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thì giaøu coù lôùn, laøm aên tröôùc khoù sau deã. Hình soá 41: Phaàn ñoâng thì hay gaëp ruûi ro, cuoäc ñôøi may ít ruûi nhieàu. Hình soá 42: Nhöõng ngöôøi naøy thöôøng gaëp nguy hieåm hay bò thöông tích maø phaûi mang theo hoaëc mang taät. Hình soá 43: Nhöõng ngöôøi naøo coù noát ruoài naøy laø noát ruoài aùc haïi cheát baát ñaéc kyø töû, hoaëc cheát veà traän maïc. Hình soá 44: Nhöõng ngöôøi naøo coù noát ruoài ôû ñieåm naøy phaàn ñoâng laø nhöõng ngöôøi haùo saéc. Neáu nöõ aét laø ña tình laõng maïn. Hình soá 45: Laøm aên phaàn nhieàu ñöôïc keû kính ngöôøi neå, soá naøy ñaïi kieát lôïi laøm aên phaùt ñaït ít bò thaát baïi. Hình soá 46: Soá naøy nguy haïi veà tính maïng thöôøng hay bò tai naïn veà xe coä maø cheát. Hình soá 47: Baïn naøo coù noát ruoài ôû ñieåm naøy nam cuõng nhö nöõ ñeàu phaûi ly höông ñi xa laäp nghieäp. Nhöng veà sau bò hao taøi phaù saûn, tröôùc giaøu sau ngheøo. Hình soá 48: Soá naøy bò tai aùch ruûi ro gaëp naïn nhoû hay tai bay vaï göûi chuyeän khoâng laøm maø bò aûnh höôûng. Hình soá 49: Baïn naøo coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thi vôï choâng sanh khaéc ñeán phaân ly, neáu khoâng thì keû coøn ngöôøi maát. Hình soá 50: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thì khaéc vôùi con caùi, sanh ñeû khoù nuoâi. Hình soá 51: Ñaøn oâng maø gaëp noát ruoài ôû ñieåm naøy phaàn nhieàu laø bò caûnh khoùc vôï saàu bi moät mình, soá saùt theâ. Hình soá 52: Noát ruoài ôû ñieåm naøy thì ngöôøi aáy khaéc cha, neáu xa cha laøm aên môùi khaù. Hình soá 53: Nhöõng ngöôøi coù soá ñieåm noát ruoài noùi treân thì thöôøng hay gaëp nhöõng chuyeäng chaúng laønh coù tai hoïa ñöa ñeán lien mieân. Hình soá 54: Soá naøy khaéc meï maø vôï choàng cuõng khoâng hoaø thuaän, choàng vôï phaûi bieät ly. Hình soá 55: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm noùi treân thì thöôøng gaëp nhöõng chuyeän hung döõ ñöa ñeán cho cuoäc ñôøi. Hình soá 56: Phaàn ñoâng khaéc con caùi, neáu ñaøn baø thì sanh nôû khoù nuoâi, phaûi cho con ngöôøi khaùc thay theá môùi ñöôïc an toaøn. Hình soá 57: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm noùi treân thì coù soá saùt vôï, khaéc saùt theâ cung. Hình soá 58: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm treân thì hay coù taät aên caép vaët, thaáy ñaâu laáy ñoù, coù taùnh tham lam. Hình soá 59: Duø ñaøn oâng hay ñaøn baø ñeàu coù tính daâm ñaõng haùo saéc, ñaøn baø thì loøng daï khoâng ñoan chính, coù choàng cuõng laáy trai. Hình soá 60: Nhöõng ngöôøi phaàn ñoâng thoâng minh hoïc ít bieát nhieàu, soá ngöôøi raát khoân ngoan. Hình soá 61: Soá naøy coù tai aùch thöôøng hay bò naïn cheát ñuoái, hoûa thieâu hoaëc teù caây maø cheát.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2