Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyển tập những bài thơ phổ nhạc

Chia sẻ: The Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

933
lượt xem
214
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập những bài thơ phổ nhạc của nhiều tác giả. Đây là tập thơ mà ngôn ngôn của nó là nguồn cảm xúc để các nhạc sĩ thổi hồn sang âm nhạc và có được những thành công nhất định. Với ngôn ngữ giàu sức biểu cảm,làm rung động lòng người dù trải qua nhiều thập kỉ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập những bài thơ phổ nhạc

 1. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 1 Muåc luåc Thaânh phöë tònh yïu vaâ nöîi nhúá ...............................................................3 Súåi nhúá súåi thûúng ....................................................................................5 Nùm nùm röìi khöng gùåp ..........................................................................7 Tia nùæng haåt mûa .....................................................................................9 Ngûúâi haâng xoám ...................................................................................... 10 Bêët chúåt trïn bïën àoâ ngang ................................................................... 12 Laá Diïu böng ........................................................................................... 14 Ngêåm nguâi ............................................................................................... 16 Cuöëi cuâng cho möåt tònh yïu................................................................... 17 Xuên Diïåu................................................................................................ 19 Chiïìu ........................................................................................................ 20 Trûúâng Sún Àöng, Trûúâng Sún Têy ...................................................... 21 Àöi mùæt ngûúâi Sún Têy........................................................................... 23 Chiïìu ........................................................................................................ 25 Coân möåt chuát gò àïí nhúá .......................................................................... 26 Em vêîn àúåi anh vïì .................................................................................. 27 Hoa trùæng thöi caâi trïn aáo tñm............................................................... 29 Bïn cûãa söí................................................................................................ 32 Tûå tònh dûúái hoa ..................................................................................... 34 Tûâ êëy ........................................................................................................ 36 Thú tònh ngûúâi lñnh biïín ........................................................................ 37 Àûâng nhòn em nhû thïë ........................................................................... 39 Öng àöì ...................................................................................................... 41 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 2. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 2 Maâu tñm hoa sim..................................................................................... 43 Thú sêìu ruång ........................................................................................... 46 Tiïëng saáo thiïn thai................................................................................ 47 Thú Buâi Cöng Minh ................................................................................ 48 Quï hûúng ............................................................................................... 50 Hûúng thêìm ............................................................................................ 52 Truác àaâo ................................................................................................... 54 Chuâa Hûúng ............................................................................................ 56 Khöng àïì gúãi muâa àöng.......................................................................... 62 Quï hûúng - baâi hoåc àêìu cho con........................................................... 63 Chuát tònh àêìu.......................................................................................... 65 Lyá qua cêìu ............................................................................................... 67 Thú tònh cuöëi muâa thu............................................................................ 68 Thuyïìn vaâ biïín ....................................................................................... 70 AÁo luåa Haâ Àöng....................................................................................... 72 Tuöíi mûúâi ba............................................................................................ 74 Gûãi em dûúái quï laâng ............................................................................. 76 Cho möåt ngaây sinh.................................................................................. 78 Töëng biïåt haânh ........................................................................................ 79 Nhúá ........................................................................................................... 81 Lúâi toã tònh trïn àaão Öng Àen ................................................................ 82 Rùçng xûa coá giaä tûâ quan ........................................................................ 84 Ngaây xûa Hoaâng Thõ .............................................................................. 85 Dùåm vïì ..................................................................................................... 88 Àêy thön Vô Daå ....................................................................................... 89 Tònh quï................................................................................................... 90 Nuå hoa vaâng muâa xuên.......................................................................... 92 Vaâm Coã Àöng .......................................................................................... 94 Àúåi ............................................................................................................ 96 Hai sùæc hoa ti gön ................................................................................... 97 Thú viïët úã biïín......................................................................................... 99 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 3 Thaânh phöë tònh yïu vaâ nöîi nhúá Nguyïîn Nhêåt AÁnh Haâng me xanh ngùæt Coá tûå bao giúâ Maâ nay àûáng àoá Cho em laâm thú Con àûúâng ta qua Àïën nay bao tuöíi Em qua trùm tuöíi Em laåi nghòn lêìn Sao coân böëi röëi Khi cêìm tay anh. Bêìu trúâi hònh vuöng Nùçm trïn cao öëc Mùåt trúâi àûáng nêëp Sau nhûäng maái nhaâ Àïí daânh boáng maát Cho ngûúâi ài xa. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 4 Em úi, lùæng tai Nghe thaânh phöë thúã Bùçng tiïëng soáng vöî Dûúái nhûäng thên taâu Bùçng hûúng rûâng giaâ Trïn vai böå àöåi Bùçng hûúng àöìng nöåi. Thanh niïn xung phong Bùçng muâi dêìu xùng Bùçng bao tiïëng àöång Êm thanh cuöåc söëng. Goä àïën ngaây àïm Anh ài cuâng em Qua trùm goác phöë Loâng chùèng hïì quïn Tûâng viïn àaá nhoã. Nay chiïën trûúâng xa Dêîu nhiïìu gian khöí Traái tim thaânh phöë Vêîn àêåp trong ngûúâi Nhû laâ cuöåc söëng Nhû laâ tònh yïu Nhû laâ nöîi nhúá Suöët àúâi mang theo. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 5 Súåi nhúá súåi thûúng Thuyá Bùæc Trûúâng Sún àöng Trûúâng Sún têy Bïn nùæng àöët Bïn mûa quêy Em dang tay Em xoeâ tay Chùèng thïí xua tan mêy Chùèng thïí naâo che anh àûúåc Ruát súåi thûúng Chùæp maái lúåp Ruát súå nhúá Àan voâm xanh http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 6 Nghiïng sûúân àöng Che mûa anh Nghiïng sûúân têy Xoaâ boáng maát Rúåp trúâi thûúng Maâu xanh suöët Em nghiïng hïët Vïì phûúng anh. 1973 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 7 Nùm nùm röìi khöng gùåp Phaåm Vùn Bònh ... Nùm nùm röìi khöng gùåp Tûâ khi em lêëy chöìng Anh dùåm trûúâng mï maãi Àúâi chia hai nhaánh söng Phong thû tònh ngêy daåi Vaâ vai möi rêët mïìm Nhûäng heån hoâ cuöëng quyát Trïn löëi xûa thiïn àûúâng Ngaây nhaâ em phaáo nöí Anh cuöån mònh trong chùn Nhû con sêu laâm töí Trong traái vaãi cö àún Ngaây nhaâ em phaáo nöí Têm höìn anh rúám maáu Öi nhaát cheám hû vö Öi nhaát cheám hû vö http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 8 Nùm nùm röìi ài biïåt Àûúâng xûa quïn löëi vïì Trong àòu hiu gioá cuöën Nùçm chú vú gaác chuöng Nùm nùm röìi trúã laåi Möåt maâu tang nguát trúâi Chuáa buöìn trïn thaánh giaá Mùæt nhaåt nhoaâ mûa qua Nùm nùm röìi khöng gùåp Tûâ khi em lêëy chöìng Thûúng ngûúâi em nùm cuä Thûúng goaá phuå bïn söng http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 9 Tia nùæng haåt mûa Lïå Bònh Hònh nhû trong tûâng tia nùæng Coá neát tinh nghõch baån trai Hònh nhû trong tûâng tia nùæng Biïët chiïìu tiïëng ve ngên daâi. Hònh nhû trong tûâng haåt mûa Coá nuå cûúâi duyïn baån gaái Hònh nhû trong tûâng haåt mûa Coá doâng lûu buát àoång laåi... Tia nùæng haåt mûa treã maäi Maâu hoa phûúång àoã vö tû Baån úi, àûâng traách vö cúá Laâm buöìn tia nùæng haåt mûa! http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 10 Ngûúâi haâng xoám Nhaâ naâng úã caånh nhaâ töi Caách nhau caái giêåu muâng túi xanh rúân Hai ngûúâi söëng giûäa cö àún Naâng nhû cuäng coá nöîi buöìn giöëng töi. Giaá àûâng coá giêåu muâng túi Thïë naâo töi cuäng sang chúi thùm naâng Töi chiïm bao rêët nheå nhaâng Coá con bûúám trùæng thûúâng sang bïn naây... Bûúám úi, bûúám haäy vaâo àêy Cho töi hoãi nhoã cêu naây chuát thöi Chaã bao giúâ thêëy naâng cûúâi Naâng hong tú û úát ra ngoaâi maái hiïn Mùæt naâng àùm àùæm tröng lïn Con bûúm bûúám trùæng vïì bïn êëy röìi Böîng dûng töi thêëy böìi höìi Töi buöìn tûå hoãi: hay töi yïu naâng? Khöng, tûâ ên aái nhúä nhaâng Tònh töi than laånh tro taân laâm sao! http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 11 Tú hong naâng chaã cêët vaâo Con bûúm bûúám trùæng höm naâo cuäng sang. Mêëy höm nay chùèng thêëy naâng Giaá töi cuäng coá tú vaâng maâ hong Caái gò nhû thïí nhúá mong? Nhúá naâng, khöng, quyïët laâ khöng nhúá naâng Vêng, tûâ ên aái nhúä nhaâng Loâng töi riïng nhúá baån vaâng ngaây xûa. Têìm têìm giúâi cûá àöí mûa Hïët höm nay nûäa laâ vûâa böën höm! Cö àún buöìn laåi thïm buöìn Taånh mûa bûúm bûúám biïët coân sang chúi? Höm nay mûa àaä taånh röìi Tú khöng hong nûäa, bûúám lûúâi khöng sang Bïn hiïn vêîn vùæng boáng naâng Rûng rûng töi guåc xuöëng baân... rûng rûng Nhúá con bûúám trùæng laå luâng Nhúá tú vaâng nûäa, nhûng khöng nhúá naâng Húäi úi bûúám trùæng tú vaâng Mau vïì maâ chõu tang naâng ài thöi Àïm qua naâng àaä chïët röìi Ngheån ngaâo töi khoác, quaã töi yïu naâng Höìn tr inh coân úã trêìn gian Nhêåp vïì bûúám trùæng maâ sang bïn naây http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 12 Bêët chúåt trïn bïën àoâ ngang Àynh Trêìm Ca Chiïìu qua bïën àoâ ngang tònh cúâ nghe baâi haát cuä ngûúâi haânh khêët muâ vaâ cö gaái nhoã cêy guitar laåc phñm cuä meâm chiïëc thau nhöm moáp meáo vaâng öë nhûäng àöìng tiïìn Cö beá haát nöîi àau mïnh möng cuãa ngûúâi tònh phuå chiïìu bay mûa hiu hùæt doâng söng khaách qua àoâ cuöëi nùm lûa thûa coá ngûúâi dûâng laåi múã boáp töi cho tay vaâo tuái röîng khöng http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 13 Mêëy mûúi nùm röìi ngûúâi con gaái qua söng töi viïët lúâi ca sao buöìn quaá vêåy? nhûäng lúâi ca cho loâng töi thuãa êëy ai biïët bêy giúâ böë con ngûúâi haânh khêët duâng àïí haát ùn xin Chiïìu rêy rêy nhûäng bui mûa ïm kyã niïåm cuä khöng hïì söëng laåi trong töi chó loeá lïn cêu hoãi biïët böë con ngûúâi haát rong kiïëm àuã söëng khöng? http://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 14 Laá Diïu böng Hoaâng Cêìm Vaáy Àònh Baãng buöng chuâng cûãa voäng Chõ thêín thú ài tòm Àöìng chiïìu Cuöëng raå Chõ baão - Àûáa naâo tòm àûúåc Laá Diïu böng Tûâ nay ta goåi laâ chöìng Hai ngaây Em tòm thêëy Laá Chõ chau maây - Àêu phaãi Laá Diïu böng Muâa àöng sau Em tòm thêëy Laá Chõ lùæc àêìu tröng nùæng vaän bïn söng Ngaây cûúái chõ Em tòm thêëy Laá Chõ cûúâi xe chó êëm trön kim Chõ ba con http://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 15 Em tòm thêëy Laá Xoeâ tay phuã mùåt Chõ khöng nhòn Tûâ thuúã êëy Em cêìm chiïëc Laá Ài àêìu non cuöëi bïí Goá quï vi vuát goåi Diïu böng húâi...! ... ÚÁi Diïu böng!... http://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 16 Ngêåm nguâi Nùæng chia nûãa baäi, chiïìu röìi... Vûúâng hoang trinh nûä xïëp àöi laá rêìu. Súåi buöìn con nhïån giùng mau; Em úi! Haäy nguã... anh hêìu quaåt àêy. Loâng anh múã vúái quaåt naây; Trùm con chim möång vïì bay àêìu giûúâng. Nguã ài em, möång bònh thûúâng! Ru em sùén tiïëng thuyâ dûúng mêëy búâ... Cêy daâi boáng xïë ngêín ngú... - Höìn em àaä chñn mêëy muâa thûúng àau? Tay anh em haäy tûâa àêìu, Cho anh nghe nùång traái sêìu ruång rúi... http://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 17 Cuöëi cuâng cho möåt tònh yïu Trõnh Cung ÛÂ thöi em vïì Chiïìu mûa àöng túái Bêy giúâ anh vui Hai baân tay àoái Bêy giúâ anh vui Hai baân chên moãi Thúâi gian núi àêy Bêy giúâ anh vui Möåt linh höìn röîi Tònh yïu xûá naây. Möåt lêìn yïu thûúng Möåt àúâi baäo nöíi Giaä tûâ giaä tûâ Chiïìu mûa döng túái Em úi em úi! Sêìu thöi xuöëng àêìy Laâm sao em nhúá http://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 18 Mûa ngoaâi song bay Lúâi ca anh nhoã Nöîi loâng anh àêy. 1958 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 19 Xuên Diïåu Trùng nhêåp vaâo dêy cung nguyïåt laånh, Trùng thûúng, trùng nhúá, húäi trùng ngêìn! Àaân buöìn, àaân lùång, öi àaân chêåm, Möîi gioåt sûúng taân nhû lïå ngên. Mêy vùæng trúâi trong, àïm thuãy tinh Linh lung boáng saáng böîng ruâng mònh, Vò nghe nûúng tûã trong cêu haát Àaä chïët àïm r ùçm theo nûúác xanh. Thu laånh, caâng thïm nguyïåt toã ngúâi, Àaân ghï nhû nûúác, laånh, trúâi úi. Long lanh tiïëng soãi vang vang hêån: Trùng nhúá Têìm Dûúng, nhaåc nhúá ngûúâi... Böën bïì aánh baåc biïín pha lï; Chiïëc àaão höìn töi rúån böën bïì... Sûúng baåc laâm thinh, khuya nñn thúã Nghe sêìu êm nhaåc àïën sao Khuï. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC 20 Chiïìu Xuên Diïåu Höm nay trúâi nheå lïn cao Töi buöìn khöng hiïíu vò sao töi buöìn... Laá höìng rúi lùång ngoä thuön Sûúng trinh rúi kñn tûâ nguöìn yïu thûúng Phêët phú höìn cuãa böng hûúâ n g Trong húi phiïu baåt coân vûúng maáu höìng Nghe chûâng gioá yá qua söng E bïn lau laách thuyïìn khöng vùæng búâ Khöng gian nhû coá dêy tú Bûúác ài seä àûát, àöång húâ seä tiïu Ïm ïm chiïìu ngêín ngú chiïìu Loâng khöng sao caã, hiu hiu kheä buöìn... http://www.ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2