Tuyên bố chung số 58/2004/LPQT

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Tuyên bố chung số 58/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyên bố chung số 58/2004/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyên bố chung số 58/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ******* S : 58/2004/LPQT Hà N i, ngày 26 tháng 7 năm 2004 Tuyên b chung gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa h i giáo Pa-ki-xtan có hi u l c t ngày 25 tháng 3 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh TUYÊN B CHUNG GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA H I GIÁO PA-KI-XTAN Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa h i giáo Pa-ki-xtan (sau đây g i t t là hai Bên). Đánh giá cao m i quan h h u ngh s n có, coi đó là n n t ng v ng ch c đ m r ng và làm sâu s c hơn n a s h p tác cùng có l i v nhi u m t gi a hai nư c. Mong mu n tăng cư ng hơn n a các m i quan h s n có gi a hai nư c trong th k 21 đ đ i phó v i nh ng thách th c m i do toàn c u hóa, kh ng b qu c t đ t ra cũng như nh ng thách th c to l n khác đ i v i c ng đ ng qu c t . Kh ng đ nh l i s tôn tr ng đ i v i các nguyên t c cơ b n c a Hi n chương Liên H p qu c và lu t pháp qu c t , đ c bi t là nh ng nguyên t c tôn tr ng đ c l p, ch quy n, toàn v n lãnh th , không can thi p vào công vi c n i b c a nhau, bình đ ng và cùng có l i. Ph n đ u xây d ng m i quan h h p tác nhi u m t, lâu dài và n đ nh vì l i ích c a nhân dân hai nư c, góp ph n vào hòa bình, n đ nh, h p tác và th nh vư ng khu v c Châu Á và toàn th gi i. Đã nh t trí như sau: 1. Hai Bên coi tr ng m i quan h h u ngh và h p tác cùng có l i gi a hai nư c. Hai bên đ ng ý s làm h t s c mình đ phát tri n hơn n a các m i quan h và h p tác trong lĩnh v c chính tr , kinh t và văn hóa vì l i ích chung c a hai nư c. 2. Hai Bên s h p tác trong vi c duy trì hòa bình và n đ nh Đông Nam Á, Nam Á và các khu v c khác trên th gi i nh m thúc đ y và gìn gi hòa bình và an ninh qu c t . Hai Hên
  2. kh ng đ nh l i cam k t th c hi n các m c tiêu và nguyên t c c a Hi n chương Liên H p qu c trong quan h song phương và đóng góp vào vi c gi i quy t hòa bình các xung đ t và tranh ch p trên th gi i. 3. Hai Bên s tăng cư ng các cơ ch h p tác và tham kh o chung qua vi c th ch hóa các cu c g p song phương hàng năm gi a hai B Ngo i giao. 4. Hai Bên nh t trí s ký các th a thu n v mi n th th c cho ngư i mang h chi u ngo i giao và công v đ t o thu n l i cho giao lưu gi a hai nư c. 5. Hai Bên s h p tác ch t ch và ti n hành các bi n pháp c n thi t phù h p v i đi u ki n c a nư c mình đ đóng góp cho các n l c qu c t nh m ch ng t i ph m có t ch c, kh ng b , buôn l u, t i ph m kinh t , buôn bán vũ khí b t h p pháp cũng như các ho t đ ng t i ph m khác. 6. Hai Bên cam k t đa d ng hóa các m t hàng xu t nh p kh u và đ y m nh các ho t đ ng xúc ti n thương m i. Hai Bên đ ng ý s thành l p Di n đàn Doanh nghi p Vi t Nam - Pa-ki- xtan, tăng cư ng trao đ i đoàn và thông tin, t ch c các cu c ti p xúc gi a các doanh nghi p hai nư c, tích c c khuy n khích doanh nghi p m i nư c tham gia vào các h i ch tri n lãm t i m i nư c. 7. Hai Bên cũng cam k t t o đi u ki n thu n l i cho các nhà đ u tư, k c các doanh nghi p nh và v a, thúc đ y liên doanh và khuy n khích h p tác ch t ch hơn gi a các thành ph n tư nhân c a hai nư c. 8. Hai Bên khuy n khích các cu c ti p xúc tr c ti p và ký k t các văn b n th a thu n h p tác cùng có l i trên các lĩnh v c nông nghi p, phát tri n ngu n nhân l c, giáo d c, phát tri n cơ s h t ng, du l ch và công ngh thông tin. 9. Hai Bên đ ng ý phát tri n và thúc đ y các ho t đ ng và chương trình nh m đ y m nh quan h gi a nhân dân v i nhân dân và giao lưu văn hóa, k c trao đ i sinh viên, h p tác gi a các vi n nghiên c u và trao đ i truy n thông. 10. Hai Bên nh t trí tăng cư ng h p tác v các v n đ cùng quan tâm t i Liên H p qu c và các di n đàn qu c t và khu v c khác. Làm t i I-xla-ma-bát, ngày 25 tháng 3 năm 2004, thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Anh. Các văn b n đ u có giá tr như nhau. Trong trư ng h p có s hi u khác nhau, văn b n ti ng Anh s đư c dùng làm cơ s đ gi i thích./. THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG CH NGHĨA VI T NAM HÒA H I GIÁO PA-KI-XTAN B TRƯ NG B NGO I GIAO B TRƯ NG B NGO I GIAO Nguy n Dy Niên Mi-an Khu-sít M. Ka-su-ri
Đồng bộ tài khoản