intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyên Ngôn Độc Lập Hiến Pháp Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

182
lượt xem
64
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyên Ngôn Độc Lập Hiến Pháp Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ 1 Tuyên Ngôn Độc Lập Trang 2-10 Hiến Pháp Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Trang 12-36 Những Điều sửa đổi và Bổ sung Trang 38-54 2 Tuyên Ngôn độc Lập Được thông qua trong đại hội các đại biểu của 13 bang của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7, 1776 Trong tiến trình phát triển của nhân loại, khi một dân tộc nào đó cần thiết phải xóa bỏ những mối liên kết chính trị giữa họ với một dân tộc khác và khẳng định trước các lực lượng trên toàn trái đất vị thế độc lập...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyên Ngôn Độc Lập Hiến Pháp Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

 1. Tuyên Ngôn Độc Lập Hiến Pháp Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ 1
 2. Tuyªn Ng«n §éc LËp Trang 2-10 HiÕn Ph¸p Hîp Chñng Quèc Hoa Kú Trang 12-36 Nh÷ng §iÒu söa ®æi vµ Bæ sung Trang 38-54 2
 3. Tuyªn Ng«n ®éc LË p §­îc th«ng qua trong ®¹i héi c¸c ®¹i biÓu cña 13 bang cña Hîp chñng quèc Hoa Kú ngµy 4 th¸ng 7, 1776 Trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i, khi mét d©n téc nµo ®ã cÇn thiÕt ph¶i xãa bá nh÷ng mèi liªn kÕt chÝnh trÞ gi÷a hä víi mét d©n téc kh¸c vµ kh¼ng ®Þnh tr­íc c¸c lùc l­îng trªn toµn tr¸i ®Êt vÞ thÕ ®éc lËp vµ b×nh ®¼ng mµ c¸c qui luËt cña tù nhiªn vµ th­îng ®Õ ®· ban cho hä, th× sù t«n träng ®Çy ®ñ ®èi víi c¸c quan ®iÓm cña nh©n lo¹i ®ßi hái hä ph¶i tuyªn bè nh÷ng nguyªn do dÉn hä ®Õn sù biÖt lËp ®ã. Chóng t«i kh¼ng ®Þnh mét ch©n lý hiÓn nhiªn r»ng mäi ng­êi sinh ra ®Òu b×nh ®¼ng, r»ng t¹o hãa ®· ban cho hä nh÷ng quyÒn tÊt yÕu vµ bÊt kh¶ x©m ph¹m, trong ®ã cã quyÒn sèng, quyÒn ®­îc tù do vµ m­u cÇu h¹nh phóc. R»ng ®Ó ®¶m b¶o cho nh÷ng quyÒn lîi nµy, c¸c chÝnh phñ ®­îc lËp ra trong nh©n d©n vµ cã ®­îc nh÷ng quyÒn lùc chÝnh ®¸ng trªn c¬ së sù nhÊt trÝ cña nh©n d©n, r»ng bÊt cø khi nµo mét thÓ chÕ chÝnh quyÒn nµo ®ã ph¸ vì nh÷ng môc tiªu nµy, th× nh©n d©n cã quyÒn thay ®æi hoÆc lo¹i bá chÝnh quyÒn ®ã vµ lËp nªn mét chÝnh quyÒn míi, ®Æt trªn nÒn t¶ng nh÷ng nguyªn t¾c còng nh­ tæ chøc thùc thi quyÒn hµnh theo mét thÓ chÕ sao cho cã hiÖu qu¶ tèt nhÊt ®èi víi an ninh vµ h¹nh phóc cña hä. ThËt vËy, sù thËn träng sÏ buéc ng­êi ta hiÓu râ r»ng mét chÝnh quyÒn ®· ®­îc thiÕt lËp qua mét thêi gian dµi th× kh«ng nªn thay ®æi chØ v× nh÷ng lý do ®¬n gi¶n, nhÊt thêi. Mäi kinh nghiÖm ®Òu ®· chøng tá ®iÒu ®ã, r»ng khi c¸i xÊu cßn trong chõng mùc chÞu ®ùng næi, th× nh©n lo¹i dÔ cam chÞu nã, h¬n lµ d¸m tù trao cho m×nh quyÒn lo¹i bá nh÷ng thÓ chÕ mµ hä ®· quen thuéc. Nh­ng khi hµng lo¹t c¸c hµnh vi l¹m quyÒn vµ chiÕm ®o¹t theo ®uæi nh÷ng môc tiªu gièng nhau, lé râ ý ®å ¸p chÕ hä d­íi ¸ch chuyªn quyÒn ®éc ®o¸n, th× hä cã quyÒn vµ cã bæn phËn ph¶i lËt ®æ chÝnh 4
 4. T uyªn Ng«n ® éc LË p quyÒn ®ã vµ bæ nhiÖm nh÷ng chiÕn sÜ míi ®Ó b¶o vÖ nÒn an ninh cña hä trong t ­¬ng lai. Nh÷ng thuéc ®Þa nµy ®· tõng ph¶i c¾n r¨ng chÞu ®ùng, nh­ng b©y giê ®· ®Õn lóc buéc hä ph¶i xãa bá thÓ chÕ chÝnh quyÒn cò. LÞch sö cña vua n­íc Anh hiÖn nay lµ lÞch sö cña nh÷ng nçi ®au th­¬ng vµ sù t­íc ®o¹t triÒn miªn, tÊt c¶ ®Òu nh»m môc ®Ých trùc tiÕp lµ thiÕt lËp ¸ch chuyªn chÕ b¹o ng­îc ë nh÷ng bang nµy. §Ó chøng minh cho ®iÒu nµy, ta h·y ®Ó cho c¸c sù viÖc tù nã lªn tiÕng víi c¶ thÕ gian ngay th¼ng. ¤ng ta ®· tõ chèi kh«ng phª chuÈn mét sè ®¹o luËt, tèt ®Ñp vµ cÇn thiÕt nhÊt ®èi víi lîi Ých cña c«ng chóng. ¤ng ta ®· cÊm ®o¸n kh«ng cho c¸c viªn thèng ®èc th«ng qua nh÷ng ®¹o luËt mang tÝnh cÊp b¸ch vµ bøc xóc, hoÆc ®×nh chØ viÖc thùc thi nh÷ng ®¹o luËt nµy ®Ó chê ®­îc «ng phª chuÈn vµ trong khi ®×nh chØ nh­ vËy, «ng ®· hoµn toµn bá mÆc, kh«ng cßn bËn t©m vÒ chóng n÷a. ¤ng ta ®· tõ chèi kh«ng th«ng qua nh÷ng ®¹o luËt vÒ c­ tró cña nh÷ng vïng d©n c­ lín, trõ phi ®¸m d©n nµy tõ bá quyÒn ®¹i diÖn trong c¬ quan lËp ph¸p, mét quyÒn v« cïng quÝ gi¸ ®èi víi hä nh­ng l¹i rÊt ®¸ng sî ®èi víi nh÷ng tªn b¹o chóa. ¤ng ta ®· triÖu häp c¸c c¬ quan lËp ph¸p ë nh÷ng ®Þa ®iÓm kh«ng b×nh th­êng, kh«ng tiÖn nghi, c¸ch xa nh÷ng kho l­u gi÷ hå s¬ c«ng céng vµ chØ nh»m môc ®Ých duy nhÊt lµ lµm cho hä do mÖt mái mµ ph¶i tu©n theo c¸c chñ tr­¬ng cña «ng ta. ¤ng ta ®· nhiÒu lÇn gi¶i t¸n c¸c h¹ nghÞ viÖn v× ®· c­¬ng quyÕt chèng l¹i sù x©m ph¹m cña «ng ®èi víi c¸c quyÒn cña nh©n d©n. Råi sau khi gi¶i t¸n, mét thêi gian dµi «ng ta ®· tõ chèi kh«ng cho bÇu l¹i nh÷ng c¬ quan nµy, do ®ã nh÷ng quyÒn lËp ph¸p kh«ng g× xãa bá ®­îc ®· ®­îc trao l¹i cho d©n chóng thùc thi. Cïng lóc ®ã, nhµ n­íc ®øng tr­íc c¸c nguy c¬ vÒ ngo¹i x©m vµ néi lo¹n. ¤ng ta ®· ra søc ng¨n c¶n viÖc t¨ng d©n sè ë c¸c bang nµy. Víi môc ®Ých ®ã, «ng ng¨n c¶n viÖc thùc hiÖn luËt nhËp quèc tÞch cho ng­êi n­íc ngoµi, tõ chèi kh«ng th«ng qua nh÷ng ®¹o luËt kh¸c khuyÕn khÝch nhËp c­ vµ t¨ng thªm c¸c ®iÒu kiÖn ®èi víi quyÒn së h÷u ®Êt ®ai. ¤ng ta ®· ng¨n c¶n viÖc thùc thi c«ng lý b»ng c¸ch tõ chèi kh«ng th«ng qua nh÷ng ®¹o luËt thiÕt lËp c¸c c¬ quan t­ ph¸p. ¤ng ta ®· buéc c¸c quan tßa ph¶i lÖ thuéc vµo ý chÝ cña «ng b»ng nh÷ng qui ®Þnh vÒ nhiÖm kú còng nh­ c¸c kho¶n l­¬ng bæng tr¶ cho hä. 6
 5. T uyªn Ng«n ® éc LË p ¤ng ta ®· lËp ra rÊt nhiÒu c¬ quan míi vµ bæ nhiÖm vµo ®ã v« sè nh÷ng quan l¹i míi ®Ó x¸ch nhiÔu d©n chóng vµ v¬ vÐt tµi s¶n cña hä. Trong nh÷ng thêi kú hßa b×nh «ng ta vÉn duy tr× nh÷ng ®éi qu©n th­ êng trùc trªn ®Êt n­íc ta mµ kh«ng ®­îc sù ®ång ý cña c¸c c¬ quan lËp ph¸p cña chóng ta. ¤ng ta ®· t¸c ®éng ®Ó cho ngµnh qu©n sù ®éc lËp vµ v­ît lªn trªn quyÒn lùc d©n sù. ¤ng ta ®· cïng víi mét sè ®èi t­îng kh¸c buéc chóng ta ph¶i tu©n theo nÒn ph¸p quyÒn xa l¹ víi hiÕn ph¸p cña chóng ta vµ kh«ng ®­îc luËt ph¸p cña chóng ta c«ng nhËn. Råi «ng ta phª chuÈn nh÷ng ®¹o luËt gi¶ dèi sau ®©y: Cho phÐp nh÷ng ®éi qu©n cã vâ trang ®«ng ®¶o ®ån tró trªn ®Êt n­íc ta. Qua nh÷ng phiªn tßa gi¶ hiÖu, che chë cho chóng khái bÞ trõng ph¹t tr­íc hËu qu¶ cña nh÷ng vô s¸t h¹i d©n c­ ë c¸c bang nµy. C¾t ®øt nh÷ng quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a chóng ta víi c¸c khu vùc kh¸c trªn thÕ giíi. ¸p ®Æt c¸c kho¶n thuÕ khãa mµ kh«ng ®­îc chóng ta ®ång ý. Trong nhiÒu tr­êng hîp, t­íc ®o¹t cña chóng ta quyÒn ®­îc xÐt xö tr­íc ®oµn héi thÈm. §­a chóng ta sang phÝa bªn kia ®¹i d­¬ng ®Ó xÐt xö vÒ c¸c téi tr¹ng kh«ng cã thËt. Xãa bá thÓ chÕ tù do cña luËt ph¸p n­íc Anh ë mét tØnh l©n cËn vµ thiÕt lËp ë ®ã mét chÝnh quyÒn ®éc ®o¸n; råi më réng ranh giíi, coi ®ã lµ mÉu mùc vµ c«ng cô thÝch hîp ®Ó du nhËp ¸ch cai trÞ chuyªn chÕ vµo c¸c thuéc ®Þa nµy. T­íc ®o¹t hiÕn ch­¬ng cña chóng ta, huû bá nh÷ng bé luËt gi¸ trÞ cña chóng ta vµ thay ®æi mét c¸ch c¨n b¶n nh÷ng thÓ chÕ chÝnh quyÒn cña chóng ta. §×nh chØ c¸c c¬ quan lËp ph¸p cña chóng ta råi tù tuyªn bè lµ cã quyÒn lËp ph¸p cho chóng ta trong mäi tr­êng hîp. ¤ng ta ®· tõ bá chÝnh phñ ë ®©y vµ tuyªn bè r»ng chóng ta kh«ng cßn ®­îc «ng che chë vµ b¶o vÖ, råi tiÕn hµnh cuéc chiÕn tranh chèng l¹i chóng ta. ¤ng ta ®· v¬ vÐt biÓn c¶, tµn ph¸ c¸c bê biÓn, thiªu ®èt c¸c thÞ trÊn, huû ho¹i sinh m¹ng cña nh©n d©n chóng ta. Trong thêi gian nµy, «ng ta ®ang ®­a sang nh÷ng ®éi qu©n lín gåm c¸c lÝnh ®¸nh thuª n­íc ngoµi ®Ó thùc thi c¸c c«ng viÖc giÕt chãc, tµn ph¸ vµ 8
 6. T uyªn Ng«n ® éc LË p b¹o ng­îc ®· ®­îc b¾t ®Çu víi nh÷ng c¶nh t­îng tµn ¸c vµ x¶o tr¸ mµ ngay c¶ trong thêi ®¹i d· man nhÊt còng khã mµ s¸nh ®­îc, «ng ta hoµn toµn kh«ng xøng ®¸ng víi ng­êi ®øng ®Çu cña mét quèc gia v¨n minh. ¤ng ta ®· c­ìng Ðp c¸c c«ng d©n cña chóng ta bÞ b¾t ngoµi biÓn kh¬i ph¶i cÇm sóng chèng l¹i ®Êt n­íc m×nh, trë thµnh nh÷ng ®ao phñ giÕt h¹i b¹n bÌ vµ anh em m×nh, hoÆc buéc hä ph¶i tù giÕt h¹i m×nh. ¤ng ta ®· kÝch ®éng nh÷ng cuéc phiÕn lo¹n trong néi bé chóng ta vµ cè c«ng ®­a vµo vïng d©n c­ ë c¸c miÒn biªn c­¬ng n­íc ta sù man rî tµn b¹o kiÓu Indian mµ c¸c h×nh thøc chiÕn trËn khÐt tiÕng cña nã chÝnh lµ sù huû diÖt kh«ng ph©n biÖt løa tuæi, giíi tÝnh vµ ®iÒu kiÖn sinh sèng. Trong c¸c giai ®o¹n x¶y ra t×nh tr¹ng ¸p bøc nh­ vËy, chóng ta ®Òu cã kiÕn nghÞ yªu cÇu båi th­êng víi lêi lÏ hÕt søc khiªm nh­êng, nh­ng nh÷ng kiÕn nghÞ lÆp ®i lÆp l¹i cña chóng ta chØ ®­îc ®¸p l¹i b»ng nh÷ng nçi ®au xãt liªn tiÕp. Mét «ng hoµng víi tÝnh c¸ch ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c hµnh vi mµ ta chØ cã thÓ gäi ®óng tªn lµ b¹o chóa, th× kh«ng xøng ®¸ng lµ ng­êi cai trÞ cña mét d©n téc tù do. Kh«ng ph¶i chóng ta kh«ng muèn l­u ý c¸c b¹n cña chóng ta ë n­ íc Anh. §· nhiÒu lÇn chóng ta c¶nh b¸o hä vÒ nh÷ng ý ®å cña c¸c c¬ quan lËp ph¸p cña hä muèn bµnh tr­íng quyÒn tµi ph¸n kh«ng thÝch hîp sang ®Êt n­íc chóng ta. Chóng ta ®· nh¾c nhë hä vÒ t×nh tr¹ng nhËp c­ vµ c­ tró cña chóng ta ë n¬i ®©y. Chóng ta ®· dùa vµo ý thøc c«ng b»ng, lßng hµo hiÖp vµ c¶ nh÷ng mèi liªn hÖ ruét thÞt gi÷a ®«i bªn ®Ó kªu gäi hä tõ bá nh÷ng cuéc chiÕm ®o¹t ®· g©y c¶n trë cho mèi quan hÖ vµ giao tiÕp gi÷a hai phÝa. Hä ®· kh«ng thÌm l¾ng nghe tiÕng nãi cña chÝnh nghÜa lÉn t×nh m¸u mñ.V× vËy, chóng ta ph¶i ®i tíi ®èi xö víi hä gièng nh­ mäi ng­êi kh¸c trong nh©n lo¹i: trong hoµ b×nh lµ bÌ b¹n, trong chiÕn tranh lµ kÎ thï. V× vËy, chóng ta, nh÷ng ®¹i biÓu dù §¹i héi cña Hîp Chñng Quèc Hoa Kú yªu cÇu c¸c träng tµi tèi cao cña thÕ giíi h·y c«ng nhËn nh÷ng ý ®å chÝnh ®¸ng cña chóng ta trong viÖc nh©n danh vµ thùc thi quyÒn lùc cña nh©n d©n cã thiÖn chÝ ë c¸c thuéc ®Þa nµy, trÞnh träng c«ng khai vµ tuyªn bè r»ng c¸c thuéc ®Þa liªn minh víi nhau nµy ®· vµ cã quyÒn ph¶i lµ Quèc gia Tù do vµ §éc lËp, r»ng hä tõ bá mäi sù trung thµnh ®èi víi v­¬ng miÖn cña Anh Quèc, r»ng nh÷ng liªn hÖ chÝnh trÞ gi÷a hä víi n­íc Anh ®· vµ ph¶i hoµn toµn bÞ xãa bá, r»ng víi t­ c¸ch lµ Quèc gia Tù do vµ §éc lËp, hä hoµn toµn cã quyÒn tiÕn hµnh chiÕn tranh, ký kÕt hiÖp ­íc hßa b×nh, x©y dùng liªn minh, 10
 7. T uyªn Ng«n ® éc LË p thiÕt lËp quan hÖ th­¬ng m¹i vµ thùc thi mäi c«ng viÖc thuéc quyÒn cña nh÷ng Quèc gia §éc lËp. V÷ng tin vµo sù b¶o hé thiªng liªng cña th­îng ®Õ, chóng ta nguyÖn cïng hiÕn d©ng tÝnh m¹ng, tµi s¶n vµ danh dù thiªng liªng cña m×nh ®Ó b¶o ®¶m cho b¶n tuyªn ng«n nµy. John Hancock NEW HAMPSHIRE NEW YORK PENNSYLVANIA J osiah Barlett W m. Floyd R obt. Morris W m. Whipple Phil. Livingston Benjamin Rush Matthew Thornton Frans. Lewis Benj. Franklin Lewis Morris J ohn Morton RHODE ISLAND Gea. Clymer NEW JERSEY J as. Smith S tep.. Hopkins Geo. Taylor William Ellery R ichd. Stockton J ames Wilson J no. Witherspoon CONNETICUT Geo. Ross Fras. Hopkison J ohn Hart R oger Sherman MASSACHUSETTS - BAY Abra. Clark S am'el Huntington S alm. Adams W m. Williams VIRGINIA J ohn Adams Oliver Wolcott R obt. Treat Paine George Wythe Elbridge Gerry DELAWARE R ichard Henry Lee T h. Jefferson Caesar Rodney SOUTH CARONLINA Benj. Harrison Geo. Read T hs. Nelson, Jr. E dward Rutledge T ho. M'Kean Francis Lightfoot Lee T hos. Heyward, Junr. MARYLAND Carter Braxton T homas Lynch, Junr. Arthur Middleton S amuel Chase N ORTH CAROLINA W m. Paca GEORGIA W m. Hooper T hos. Stone J oseph Hewes B utton Gwinnett Charles Carroll J ohn Penn Lyman Hall of Carrollton Geo. Walton 12
 8. H iÕn ph¸p cña Hîp chñng quèc Hoa K ú HiÕn ph¸p Hoa Kú ®· ®­îc ®Ö tr×nh trong Héi nghÞ lËp hiÕn vµo n¨m 1787 nhºm thiÕt lËp thÓ chÕ cña chÝnh phñ Liªn bang vµ b¾t ®Çu cã hiÖu lùc ë Mü n¨m 1789. Tõ ®ã ®Õn nay, 26 ®iÒu ®· ®­îc bæ sung. 10 ®iÒu ®Çu tiªn gäi lµ Tuyªn ng«n Nh©n quyÒn ®­îc th«ng qua n¨m 1791. §iÒu bæ sung thø 26 ®­îc phª chuÈn vµo ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 1971. HiÕn ph¸p c« ®äng vµ ng¾n gän, tr×nh bÇy tæng qu¸t nh÷ng nguyªn t¾c t¹o kh¶ n¨ng më réng ý nghÜa vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn tõ mét quèc gia gåm 13 bang tr¶i réng bªn bê §¹i T©y D­¬ng vµ dÉy nói Allegheny thuéc miÒn ®«ng thµnh mét quèc gia réng lín gåm 50 bang tr¶i réng ë phÝa b¾c lôc ®Þa ch©u Mü v­¬n th»ng ra biÓn Th¸i B×nh D­¬ng. V¨n b¶n gèc còng nh­ b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp ®­îc tr­ng bÇy trong Tßa L­u tr÷ Quèc gia, ®Ó trong hép kÝnh ®­îc thiÕt kÕ cã kh¶ n¨ng chèng l¹i tèt nhÊt mäi sù hñy ho¹i. Chóng t«i, nh©n d©n Hîp Chñng quèc Hoa Kú víi môc ®Ých x©y dùng mét Liªn Bang hoµn h¶o h¬n n÷a, thiÕt lËp c«ng lý, ®¶m b¶o an ninh trong n­íc, t¹o dùng phßng thñ chung, thóc ®Èy sù thÞnh v­îng trong toµn khèi, gi÷ v÷ng nÒn tù do cho b¶n th©n vµ con ch¸u chóng ta, quyÕt ®Þnh x©y dùng HiÕn ph¸p nµy cho Hîp Chñng quèc Hoa Kú. — §iÒu 1 — Kho¶n 1. Toµn bé quyÒn lùc lËp ph¸p ®­îc thõa nhËn t¹i ®©y sÏ ®­îc trao cho Quèc héi Hoa Kú. Quèc héi gåm cã Th­îng viÖn vµ H¹ viÖn. Kho¶n 2. H¹ viÖn sÏ gåm cã c¸c thµnh viªn cø hai n¨m mét lÇn ®­îc d©n chóng ë c¸c bang bÇu ra. §¹i cö tri ë mçi bang ph¶i cã phÈm chÊt cÇn thiÕt nh­ lµ phÈm chÊt cña ®¹i cö tri ë bang cã c¬ quan lËp ph¸p ®«ng ®¶o nhÊt. 14
 9. HiÕn ph¸p cña Hîp chñng quèc Hoa K ú Nh÷ng ng­êi cã thÓ ®­îc bÇu lµm h¹ nghÞ sÜ ph¶i tõ 25 tuæi trë lªn vµ ph¶i lµ c«ng d©n cña Hoa Kú Ýt nhÊt 7 n¨m vµ vµo thêi ®iÓm ®­îc bÇu ph¶i lµ c­ d©n ë bang mµ ng­êi ®ã ®­îc lùa chän. H¹ nghÞ sÜ vµ c¸c lo¹i thuÕ trùc thu sÏ ®­îc ph©n bæ theo c¸c bang [mµ cã thÓ tÝnh gép vµo trong Liªn bang tïy theo sè l­îng t­¬ng øng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tÝnh tæng sè gåm nh÷ng ng­êi tù do, kÓ c¶ nh÷ng ng­êi lµm viÖc theo thêi h¹n vµ 3/5 sè nh÷ng ng­êi cßn l¹i, kh«ng tÝnh nh÷ng ng­êi da ®á vèn kh«ng nép thuÕ]1. C«ng viÖc thèng kª thùc sù sÏ tiÕn hµnh trong vßng ba n¨m sau cuéc häp ®Çu tiªn cña Quèc héi Hoa Kú vµ 10 n¨m mét lÇn tiÕn hµnh theo luËt ®Þnh. Mçi h¹ nghÞ sÜ sÏ ®¹i diÖn cho kh«ng qu¸ 30000 ng­êi. Nh­ng mçi bang sÏ cã Ýt nhÊt mét h¹ nghÞ sÜ. Vµ tr­íc khi viÖc thèng kª vµ ®iÒu tra d©n sè ®­îc tiÕn hµnh, th× bang New Hampshire sÏ ®­îc quyÒn bÇu ba ®¹i biÓu, bang Massachusetts ®­îc bÇu t¸m ®¹i biÓu, bang ®¶o Rhodes vµ Providence Plantations ®­îc bÇu mét ®¹i biÓu, bang Connecticut ®­îc bÇu n¨m ®¹i biÓu, bang New York ®­îc bÇu s¸u ®¹i biÓu, bang New Jersey bèn ®¹i biÓu, bang Pennsynvania t¸m ®¹i biÓu, bang Delaware mét ®¹i biÓu, bang Maryland s¸u ®¹i biÓu, bang Virginia m­êi ®¹i biÓu, bang B¾c Carolina n¨m ®¹i biÓu, bang Nam Carolina n¨m ®¹i biÓu vµ bang Georgia ba ®¹i biÓu. Khi khuyÕt ghÕ d©n biÓu ë bÊt cø mét bang nµo th× chÝnh quyÒn ë ®ã sÏ ban hµnh lÖnh bÇu cö ®Ó bæ sung vµo nh÷ng chç trèng ®ã. H¹ viÖn sÏ bÇu ra Chñ tÞch vµ c¸c quan chøc kh¸c cña ViÖn vµ hä lµ nh÷ng ng­êi duy nhÊt cã quyÒn kÕt téi c¸c quan chøc. Kho¶n 3. Th­îng viÖn Hoa Kú sÏ gåm cã hai th­îng nghÞ sÜ cña mçi bang [do c¬ quan lËp ph¸p ë ®ã bÇu ra]2 víi nhiÖm kú 6 n¨m vµ mçi th­îng nghÞ sÜ sÏ cã mét phiÕu biÓu quyÕt. Ngay sau khi Th­îng viÖn ®­îc bÇu ra vµ nhãm häp lÇn ®Çu, c¸c th­îng nghÞ sÜ sÏ ®­îc ph©n chia sao cho ®ång ®Òu thµnh ba cÊp. Th­îng nghÞ sÜ cÊp 1 sÏ kÕt thóc nhiÖm kú vµo cuèi n¨m thø hai cña nhiÖm kú, th­îng nghÞ sÜ cÊp 2 sÏ kÕt thóc nhiÖm kú vµo cuèi n¨m thø t­, th­îng nghÞ sÜ cÊp 3 sÏ kÕt thóc nhiÖm kú vµo cuèi n¨m thø 6, sao cho sau mçi hai n¨m cã thÓ bÇu l¹i mét phÇn ba th­îng nghÜ sÜ. [Vµ khi cã chç trèng do tõ chøc hoÆc nguyªn nh©n nµo kh¸c trong thêi gian ngõng häp cña c¬ quan lËp ph¸p ë bÊt cø bang nµo, th× chÝnh quyÒn ë ®ã cã thÓ t¹m thêi bæ nhiÖm cho ®Õn kú häp tiÕp ®ã cña c¬ quan lËp ph¸p vµ khi ®ã sÏ bæ sung vµo chç trèng]3. 1. Thay b»ng kho¶n 2 cña ®iÒu bæ sung söa ®æi (BSS§) thø 14 2. Thay b»ng ®iÒu BSS§ thø 17. 16
 10. HiÕn ph¸p cña Hîp chñng quèc Hoa K ú Nh÷ng ng­êi ®­îc bÇu lµm th­îng nghÞ sÜ ph¶i ë ®é tuæi 30 trë lªn vµ cã 9 n¨m lµ c«ng d©n Hoa Kú, ®ång thêi khi ®­îc bÇu ph¶i lµ c­ d©n cña bang mµ ng­êi ®ã ®­îc tuyÓn chän. Phã tæng thèng Hoa Kú sÏ lµ Chñ tÞch Th­îng viÖn, nh­ng kh«ng cã quyÒn bá phiÕu, trõ tr­êng hîp sè phiÕu chèng ngang nhau khi biÓu quyÕt. Th­îng viÖn lùa chän nh÷ng quan chøc kh¸c vµ c¶ quyÒn Chñ tÞch khi Phã Tæng thèng Hoa Kú v¾ng mÆt hoÆc khi Phã Tæng thèng ®¶m nhËn chøc vô Tæng thèng Hoa Kú. Th­îng viÖn lµ n¬i duy nhÊt cã quyÒn xÐt xö tÊt c¶ c¸c vô bÞ kÕt téi. Khi nhãm häp ®Ó xÐt xö, Th­îng NghÞ sÜ sÏ ph¶i tuyªn thÖ hoÆc thÒ. Trong tr­êng hîp xÐt xö Tæng thèng, Ch¸nh ¸n Tßa ¸n Tèi cao sÏ chñ täa phiªn tßa. Kh«ng mét ai bÞ kÕt ¸n nÕu kh«ng ®­îc sù nhÊt trÝ cña hai phÇn ba c¸c th­îng nghÞ sÜ cã mÆt. Møc ¸n ¸p dông trong nh÷ng vô buéc téi nµy kh«ng v­ît qu¸ sù c¸ch chøc vµ t­íc quyÒn cña bÞ c¸o ®ang ®¶m nhËn mét chøc t­íc danh dù, cã lîi tøc hoÆc cã lîi léc trong chÝnh quyÒn Hîp chñng quèc, tuy vËy hä vÉn cã thÓ bÞ truy tè, xÐt xö, kÕt ¸n vµ trõng ph¹t theo luËt ®Þnh. Kho¶n 4. Thêi gian, ®Þa ®iÓm vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh bÇu cö th­îng nghÞ sÜ vµ h¹ nghÞ sÜ sÏ do c¬ quan lËp ph¸p cña mçi bang qui ®Þnh. Nh­ng vµo bÊt cø lóc nµo Quèc héi còng cã thÓ dùa theo luËt ®Æt ra hoÆc thay ®æi c¸c qui ®Þnh ®ã, chØ trõ qui ®Þnh vÒ ®Þa ®iÓm bÇu th­îng nghÞ sÜ. Quèc héi sÏ häp Ýt nhÊt mçi n¨m mét lÇn vµ phiªn häp nµy sÏ vµo [ngµy thø hai ®Çu tiªn cña th¸ng 12]4, trõ tr­êng hîp Quèc héi cã thÓ qui ®Þnh mét ngµy kh¸c dùa theo luËt ®Þnh. Kho¶n 5. Mçi viÖn sÏ cã thÈm quyÒn vÒ cuéc bÇu cö cña m×nh, vÒ kÕt qu¶ cña cuéc bÇu cö ®ã vµ vÒ viÖc ®¸nh gi¸ tiªu chuÈn cña c¸c nghÞ sÜ. §a sè trong mçi ViÖn sÏ tæ chøc mét nhãm ®¹i biÓu theo qui ®Þnh ®Ó triÓn khai c«ng viÖc, cßn thiÓu sè cã quyÒn tr× ho·n phiªn häp vµ cã thÓ ®­îc trao quyÒn buéc nh÷ng thµnh viªn v¾ng mÆt ph¶i tham gia c«ng viÖc theo ®óng thÓ thøc vµ ph¶i nhËn mét h×nh thøc kû luËt theo qui chÕ cña mçi ViÖn. Mçi ViÖn cã thÓ quy ®Þnh nh÷ng qui chÕ cña m×nh, thi hµnh kû luËt nh÷ng thµnh viªn cã hµnh vi sai ph¹m vµ khai trõ mét thµnh viªn víi sù nhÊt trÝ cña hai phÇn ba sè thµnh viªn. Mçi ViÖn Ên hµnh mét tê néi san vÒ c«ng viÖc cña m×nh vµ th«ng b¸o theo ®Þnh kú c¸c c«ng viÖc ®ã trªn tê néi san, trõ nh÷ng viÖc mµ 4. Thay b»ng kho¶n 2 cña ®iÒu BSS§ thø 20 18
 11. HiÕn ph¸p cña Hîp chñng quèc Hoa K ú ViÖn cho lµ cÇn ph¶i gi÷ bÝ mËt. Nh÷ng phiÕu thuËn vµ phiÕu chèng cña c¸c thµnh viªn thuéc hai ViÖn vÒ mäi vÊn ®Ò sÏ ®­îc c«ng bè trªn néi san theo yªu cÇu cña mét phÇn n¨m c¸c thµnh viªn cã mÆt. Trong thêi gian khãa häp cña Quèc héi, nÕu kh«ng ®­îc sù ®ång ý cña ViÖn kia, th× kh«ng mét ViÖn nµo cã thÓ nghØ häp qu¸ ba ngµy hoÆc chuyÓn sang ®Þa ®iÓm kh¸c víi ®Þa ®iÓm mµ hai ViÖn ®· quyÕt ®Þnh. Kho¶n 6. C¸c th­îng nghÞ sÜ vµ h¹ nghÞ sÜ ®­îc nhËn mét kho¶n trî cÊp cho c«ng viÖc cña m×nh theo luËt ®Þnh vµ ®­îc Ng©n khè cña Hîp chñng quèc thanh to¸n. Trong mäi tr­êng hîp, trõ khi cã téi ph¶n quèc, träng téi vµ téi vi ph¹m nÒn an ninh, hä ®­îc h­ëng ®Æc quyÒn kh«ng bÞ b¾t giam trong thêi gian tham dù khãa häp cña ViÖn, trong khi tíi cuéc häp vµ trë vÒ nhµ tõ cuéc häp. §èi víi nh÷ng lêi ph¸t biÓu vµ tranh luËn cña hä trong c¶ hai ViÖn nµy, hä cã quyÒn kh«ng bÞ chÊt vÊn ë nh÷ng n¬i kh¸c. Trong thêi gian ®­îc bÇu lµm Th­îng NghÞ sÜ hoÆc H¹ NghÞ sÜ, kh«ng mét ai sÏ ®­îc bæ nhiÖm vµo mét chøc vô d©n sù trong chÝnh quyÒn Hoa Kú. Trong thêi gian ®ã tiÒn l­¬ng cña hä sÏ kh«ng bÞ gi¶m vµ kh«ng mét ai ®ang ®¶m nhiÖm mét chøc vô d©n sù nµo trong chÝnh quyÒn Hoa Kú ®­îc bÇu vµo Quèc héi. Kho¶n 7. TÊt c¶ dù luËt vÒ tÝch lòy tæng thu nhËp sÏ do H¹ viÖn ®Ò xuÊt, nh­ng Th­îng viÖn cã quyÒn ®Ò nghÞ hoÆc chÊp thuËn nh÷ng ®iÒu söa ®æi trong c¸c dù luËt nµy còng nh­ ®èi víi nh÷ng dù luËt kh¸c. Mçi dù luËt ®· ®­îc th«ng qua t¹i H¹ viÖn vµ Th­îng viÖn tr­íc khi trë thµnh luËt ®Òu ph¶i ®Ö tr×nh lªn Tæng thèng Hoa Kú. NÕu t¸n thµnh, Tæng thèng sÏ ký phª chuÈn, nÕu kh«ng Tæng thèng sÏ tr¶ l¹i ViÖn ®­a ra dù luËt ®ã cïng víi ý kiÕn kh«ng t¸n thµnh. ViÖn nµy sÏ th«ng b¸o réng r·i ý kiÕn kh«ng t¸n thµnh trong néi san vµ tiÕn hµnh xem xÐt l¹i dù luËt. NÕu sau khi xem xÐt l¹i vµ hai phÇn ba thµnh viªn cña ViÖn ®ã ®ång ý th«ng qua dù luËt, th× nã sÏ ®­îc göi cho ViÖn kia, kÌm theo ý kiÕn kh«ng t¸n thµnh. Vµ ViÖn ®ã còng sÏ xem xÐt. NÕu ®­îc hai phÇn ba thµnh viªn cña ViÖn ®ã phª chuÈn, th× nã sÏ trë thµnh mét ®¹o luËt. Nh­ng trong c¸c tr­êng hîp nµy, phiÕu bÇu cña c¶ hai ViÖn ®Òu ph¶i ghi râ t¸n thµnh hay kh«ng t¸n thµnh. Tªn cña nh÷ng ng­êi t¸n thµnh vµ kh«ng t¸n thµnh dù luËt sÏ ®­îc ®­a vµo néi san cña mçi ViÖn. Nh÷ng dù luËt mµ Tæng thèng kh«ng göi tr¶ l¹i trong vßng 10 ngµy (kh«ng kÓ chñ nhËt) sau khi ®Ö tr×nh lªn sÏ trë thµnh ®¹o luËt, coi nh­ Tæng thèng ®· ký phª chuÈn, trõ tr­êng hîp Quèc héi ®ang kh«ng nhãm häp nªn Tæng thèng kh«ng thÓ göi tr¶ l¹i cho Quèc héi ®­îc vµ trong tr­êng hîp ®ã th× dù luËt sÏ kh«ng trë thµnh luËt. 20
 12. HiÕn ph¸p cña Hîp chñng quèc Hoa K ú Nh÷ng mÖnh lÖnh, nghÞ quyÕt hoÆc biÓu quyÕt cÇn sù nhÊt trÝ cña Th­îng viÖn vµ H¹ viÖn (trõ tr­êng hîp Quèc héi nghØ häp), sÏ ®­îc ®Ö tr×nh lªn Tæng thèng Hoa Kú, vµ tr­íc khi cã hiÖu lùc, chóng ph¶i qua sù phª chuÈn cña Tæng thèng, hoÆc nÕu Tæng thèng kh«ng chÊp thuËn, cÇn ph¶i cã sù chÊp thuËn lÇn thø hai cña hai ViÖn víi hai phÇn ba thµnh viªn cña mçi viÖn, theo ®óng c¸c qui chÕ vµ giíi h¹n ®­îc qui ®Þnh cho c¸c tr­êng hîp vÒ dù luËt. Kho¶n 8. Quèc héi sÏ cã quyÒn ®Æt ra vµ thu c¸c kho¶n thuÕ, thuÕ quan, thuÕ m«n bµi ®Ó tr¶ c¸c kho¶n nî vµ chi phÝ cho quèc phßng vµ phóc lîi c«ng céng cña Hoa Kú. Nh­ng c¸c kho¶n thuÕ quan vµ thuÕ m«n bµi ®Òu ph¶i thèng nhÊt trªn toµn câi Hoa Kú. Quèc héi cã quyÒn: Vay tiÒn theo tÝn dông cho Hoa Kú. Qui ®Þnh vÒ th­¬ng m¹i víi ngo¹i quèc, gi÷a c¸c bang vµ víi c¸c bé l¹c da ®á. X©y dùng ®¹o luËt thèng nhÊt vÒ viÖc nhËp quèc tÞch vµ luËt thèng nhÊt trong toµn l·nh thæ Hoa Kú vÒ c¸c vÊn ®Ò ph¸ s¶n. §óc vµ in tiÒn, qui ®Þnh gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn trong n­íc vµ ®ång tiÒn n­íc ngoµi, x¸c ®Þnh tiªu chuÈn c©n ®o. Trõng ph¹t nh÷ng vô lµm gi¶ tr¸i phiÕu vµ ®ång tiÒn ®ang l­u hµnh ë Hoa Kú. X©y dùng c¸c tr¹m b­u ®iÖn vµ m¹ng l­íi b­u ®iÖn. Thóc ®Èy sù tiÕn bé cña khoa häc vµ c¸c nghÖ thuËt h÷u Ých b»ng c¸ch ®¶m b¶o quyÒn së h÷u cña c¸c t¸c gi¶ vµ nhµ ph¸t minh ®èi víi c¸c t¸c phÈm vµ ph¸t minh trong thêi gian h¹n ®Þnh. ThiÕt lËp c¸c tßa ¸n d­íi quyÒn cña Tßa ¸n tèi cao. X¸c ®Þnh râ vµ trõng ph¹t c¸c téi c­íp biÓn vµ träng téi xÈy ra trªn biÓn vµ nh÷ng sù vi ph¹m luËt ph¸p quèc tÕ. Tuyªn chiÕn, ban bè v¨n b¶n trao quyÒn cho c¸c tÇu t­ nh©n ®­îc phÐp tÊn c«ng c¸c tÇu n­íc ngoµi vµ so¹n th¶o nh÷ng luËt liªn quan tíi sù chiÕm dông ®Êt vµ nguån n­íc. Nu«i d­ìng vµ cung cÊp cho qu©n ®éi, nh­ng viÖc chi tiªu kho¶n tiÒn nµy chØ trong thêi h¹n kh«ng qu¸ hai n¨m. ThiÕt lËp vµ duy tr× qu©n chñng h¶i qu©n. So¹n th¶o c¸c luËt lÖ vµ c¸c qui chÕ vÒ lùc l­îng lôc qu©n vµ h¶i qu©n. Trï liÖu viÖc x©y dùng lùc l­îng dù bÞ nh»m thùc thi luËt ph¸p cña Liªn bang, trÊn ¸p c¸c cuéc phiÕn lo¹n vµ ®Èy lïi x©m l¨ng. Trï liÖu sù tæ chøc, vò trang vµ duy tr× kû luËt c¸c lùc l­îng dù bÞ cña c¸c bang, vµ trï liÖu viÖc l·nh ®¹o c¸c lùc l­îng nµy khi nµo ®­îc huy ®éng vµo lùc l­îng liªn bang Hoa Kú, trong khi vÉn giµnh cho c¸c bang cô 22
 13. HiÕn ph¸p cña Hîp chñng quèc Hoa K ú thÓ quyÒn bæ nhiÖm sü quan vµ quyÒn huÊn luyÖn lùc l­îng dù bÞ cña mçi bang theo chuyªn ngµnh mµ quèc héi ®· quy ®Þnh. Thùc thi quyÒn lËp ph¸p ®Æc biÖt trong mäi tr­êng hîp ®èi víi nh÷ng quËn huyÖn (diÖn tÝch kh«ng qu¸ 10 h¶i lý vu«ng) b»ng c¸ch Quèc héi tiÕp nhËn sù nh­îng quyÒn cña c¸c bang ®Æc biÖt, trë thµnh c¬ quan l·nh ®¹o cña chÝnh phñ Hoa Kú vµ thùc thi quyÒn l·nh ®¹o ®èi víi tÊt c¶ nh÷ng ®Þa ®iÓm ®· ®­îc mua l¹i theo sù ®ång ý cña c¬ quan lËp ph¸p cña bang vµ còng theo c¸ch nh­ vËy x©y dùng c¸c ph¸o ®µi, kho vò khÝ, x­ëng chÕ t¹o vò khÝ, kho c¶ng vµ c¸c c¬ së cÇn thiÕt kh¸c. So¹n th¶o mäi ®iÒu luËt cÇn thiÕt vµ ®óng ®¾n ®Ó thùc thi nh÷ng quyÒn lùc nãi trªn, còng nh­ tÊt c¶ nh÷ng quyÒn lùc kh¸c ®· ®­îc HiÕn ph¸p nµy trao cho ChÝnh phñ Hoa Kú, hoÆc cho bÊt cø mét c¬ quan vµ quan chøc nµo kh¸c. Kho¶n 9. ViÖc nhËp c­ hoÆc nhËp khÈu cña nh÷ng ng­êi hiÖn ®ang sèng ë bÊt cø bang nµo sÏ ®­îc c©n nh¾c ®Ó chÊp nhËn, sÏ kh«ng bÞ Quèc héi cÊm ®o¸n tr­íc n¨m 1808, nh­ng sÏ ®¸nh thuÕ kh«ng qu¸ 10 ®«la cho mçi ng­êi nhËp c­. QuyÒn ®­îc tßa ¸n thÈm ®Þnh lý do b¾t giam sÏ kh«ng bÞ t­íc ®o¹t, trõ tr­êng hîp cã phiÕn lo¹n vµ x©m l­îc vµ do yªu cÇu nh»m ®¶m b¶o nÒn an ninh chung. LuËt trõng ph¹t mét con ng­êi mµ kh«ng th«ng qua xÐt xö hoÆc luËt trõng ph¹t nh÷ng hµnh vi kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt sÏ kh«ng ®­îc th«ng qua. [SÏ kh«ng ®Æt ra lo¹i thuÕ th©n hoÆc c¸c lo¹i thuÕ trùc thu kh¸c, nÕu kh«ng t­¬ng øng víi cuéc ®iÒu tra d©n sè kÓ trªn trong ®iÒu nµy]5. SÏ kh«ng ®Æt ra lo¹i thuÕ hoÆc thuÕ quan ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu tõ bÊt cø bang nµo. Trong nh÷ng quy chÕ vÒ th­¬ng m¹i vµ thu nhËp sÏ kh«ng cã sù ­u tiªn nµo ®èi víi bÕn c¶ng cña bÊt cø bang nµo so víi nh÷ng bang kh¸c. TÇu thuyÒn tõ mét bang nµo ®ã sÏ kh«ng bÞ b¾t buéc ph¶i cËp bÕn, chÞu sù kiÓm tra vµ nép thuÕ ë mét bang kh¸c. SÏ kh«ng ®­îc rót bÊt cø kho¶n tiÒn nµo tõ Ng©n khè, trõ tr­êng hîp ®­îc ph¸p luËt cho phÐp. B¶n b¸o c¸o tµi chÝnh thu chi th­êng kú cña nh÷ng kho¶n tiÒn c«ng céng ph¶i ®­îc c«ng bè th­êng xuyªn. Hoa Kú sÏ kh«ng ban tÆng c¸c t­íc hiÖu quý téc. Nh÷ng ng­êi ®¶m nhËn nh÷ng chøc vô cã lîi tøc nÕu kh«ng ®­îc sù ®ång ý cña Quèc héi 5. Thay b»ng ®iÒu BSS§ thø 16 24
 14. HiÕn ph¸p cña Hîp chñng quèc Hoa K ú sÏ kh«ng ®­îc phÐp nhËn bÊt cø quµ tÆng, l­¬ng bæng, hoÆc bÊt cø danh hiÖu, t­íc vÞ nµo do vua chóa hoÆc chÝnh phñ n­íc ngoµi nµo trao tÆng. Kho¶n 10. Kh«ng mét bang nµo ®­îc phÐp tham gia vµo bÊt cø mét hiÖp ­íc, khèi ®ång minh hoÆc liªn hiÖp nµo; kh«ng ®­îc phÐp cÊp giÊy phÐp tr­ng dông, b¾t gi÷ tµu thuyÒn n­íc ngoµi; kh«ng ®­îc ®óc tiÒn hoÆc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu; hoµn toµn kh«ng ®­îc dïng c¸c ®ång tiÒn vµng vµ b¹c ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî; kh«ng ®­îc th«ng qua luËt trõng ph¹t con ng­êi mµ kh«ng qua xÐt xö vµ luËt trõng ph¹t con ng­êi vÒ mét hµnh vi kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt hoÆc mét ®¹o luËt nµo ph­¬ng h¹i ®Õn nghÜa vô thùc hiÖn hîp ®ång; kh«ng ®­îc ban tÆng c¸c t­íc hiÖu qóy téc. NÕu kh«ng ®­îc sù ®ång ý cña Quèc héi, kh«ng mét bang nµo ®­îc ®Æt ra thuÕ vµ thuÕ quan ®¸nh vµo hµng nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu, trõ tr­êng hîp hÕt søc cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn c¸c ®iÒu luËt vÒ thanh tra, vµ hÖ thèng thuÕ ®¸nh vµo hµng nhËp khÈu hoÆc xuÊt khÈu do mét bang nµo ®ã ®Æt ra sÏ ph¶i ®ãng gãp cho Ng©n khè Hoa Kú, ®ång thêi tÊt c¶ c¸c ®iÒu luËt nµy ®Òu ph¶i ®Ö tr×nh lªn ®Ó Quèc héi xÐt duyÖt vµ kiÓm so¸t. NÕu kh«ng ®­îc sù ®ång ý cña Quèc héi, kh«ng mét bang nµo ®­îc ®¸nh thuÕ tµu, duy tr× c¸c ®éi qu©n vµ tµu chiÕn trong thêi kú hßa b×nh, ký kÕt hiÖp ®Þnh hoÆc tháa ­íc víi mét bang kh¸c hoÆc víi lùc l­îng n­íc ngoµi hoÆc tham gia vµo cuéc chiÕn tranh, trõ tr­êng hîp thùc sù bÞ x©m l­îc hoÆc l©m vµo t×nh tr¹ng s¾p xÈy ra nguy biÕn vµ kh«ng thÓ tr× ho·n.  §iÒu 2  Kho¶n 1. QuyÒn hµnh ph¸p sÏ ®­îc trao cho Tæng thèng Hoa Kú. Tæng thèng gi÷ chøc vô cña m×nh trong nhiÖm kú bèn n¨m vµ cïng víi Phã Tæng thèng còng ®­îc bÇu ra theo cïng mét nhiÖm kú vµ ®­îc bÇu cö theo thÓ thøc sau ®©y: Theo thÓ thøc mµ c¬ quan lËp ph¸p ë ®ã qui ®Þnh, mçi bang sÏ cö ra mét sè ®¹i cö tri b»ng tæng sè Th­îng NghÞ sÜ vµ H¹ NghÞ sÜ mµ bang sÏ bÇu ra trong Quèc héi. Nh­ng kh«ng mét th­îng nghÞ sÜ, h¹ nghÞ sÜ hoÆc mét quan chøc nµo ®¶m nhiÖm chøc vô cã lîi tøc sÏ ®­îc chän lµm ®¹i cö tri. [C¸c ®¹i cö tri sÏ häp ë bang cña m×nh vµ bá phiÕu bÇu hai ng­êi vµ Ýt nhÊt mét trong hai ng­êi kh«ng ph¶i lµ c­ d©n trong cïng mét bang víi ng­êi kia. Hä sÏ lËp b¶n danh s¸ch vÒ nh÷ng ng­êi ®i bÇu vµ sè phiÕu bÇu cña mçi ng­êi, ký vµ x¸c nhËn vµo danh s¸ch, g¾n xi niªm phong vµ chuyÓn lªn c¬ quan chÝnh phñ Hoa Kú, ®Ö tr×nh lªn Chñ tÞch Th­îng viÖn. Víi sù cã mÆt cña Th­îng viÖn vµ H¹ viÖn, Chñ tÞch Th­îng viÖn sÏ më tÊt c¶ cø liÖu 26
 15. HiÕn ph¸p cña Hîp chñng quèc Hoa K ú Kho¶n 2. Tæng thèng sÏ lµ Tæng t­ lÖnh c¸c lùc l­îng lôc qu©n vµ h¶i qu©n Hoa Kú vµ cña lùc l­îng dù bÞ ë mét sè bang. Khi b¾t ®Çu thùc sù b¾t tay vµo c«ng, Tæng thèng cã thÓ yªu cÇu c¸c quan chøc phô tr¸ch c¸c c¬ quan hµnh ph¸p ®Ò xuÊt ý kiÕn b»ng v¨n b¶n vÒ bÊt cø vÊn ®Ò nµo liªn quan tíi nhiÖm vô cña nh÷ng c¬ quan ®ã. Tæng thèng cã quyÒn hñy bá b¶n ¸n hoÆc ©n x¸ ®èi víi nh÷ng hµnh vi chèng l¹i Hoa Kú, trõ nh÷ng tr­êng hîp xÐt xö c¸c vô träng téi. Theo tháa thuËn vµ sù ®ång ý cña Th­îng viÖn - víi sù nhÊt trÝ cña hai phÇn ba sè th­îng nghÞ sÜ cã mÆt, Tæng thèng cã quyÒn ký kÕt c¸c ®iÒu ­íc. Vµ còng theo tháa thuËn, ®ång ý cña Th­îng viÖn, Tæng thèng sÏ bæ nhiÖm c¸c ®¹i sø, c¸c c«ng sø, l·nh sù, c¸c quan tßa cña Tßa ¸n tèi cao vµ nh÷ng quan chøc kh¸c cña Hoa Kú. Nh÷ng viÖc bæ nhiÖm nµy kh«ng lµm tr¸i víi nh÷ng qui ®Þnh vµ sÏ ®­îc thùc hiÖn theo luËt ®Þnh, nh­ng Quèc héi cã thÓ c¨n cø vµo c¸c ®iÒu luËt mµ thùc hiÖn quyÒn bæ nhiÖm c¸c quan chøc cÊp d­íi trong c¸c tßa ¸n hoÆc c¸c vô viÖn mµ hä cho lµ phï hîp. Tæng thèng sÏ cã quyÒn bæ sung vµo nh÷ng chç trèng cã thÓ xÈy ra trong thêi gian gi÷a hai kú häp cña Th­îng viÖn b»ng c¸ch cÊp giÊy ñy nhiÖm cã thêi h¹n ®Õn cuèi kú häp sau cña Th­îng viÖn. Kho¶n 3. Theo th­êng lÖ, Tæng thèng sÏ th«ng b¸o th­êng kú cho Quèc héi vÒ t×nh h×nh cña Liªn bang vµ ®Ò nghÞ Quèc héi xem xÐt nh÷ng biÖn ph¸p mµ Tæng thèng thÊy cÇn thiÕt vµ thÝch hîp. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, Tæng thèng cã quyÒn triÖu tËp hai ViÖn hoÆc mét trong hai ViÖn. Trong tr­êng hîp bÊt ®ång gi÷a hai ViÖn vÒ thêi gian ho·n häp, Tæng thèng sÏ quyÕt ®Þnh vÒ thêi gian cuéc häp sÏ ho·n ®Õn bao giê mµ Tæng thèng cho lµ thÝch hîp. Tæng thèng sÏ tiÕp kiÕn c¸c ®¹i sø vµ c¸c c«ng sø. Tæng thèng ®«n ®èc viÖc thi hµnh ph¸p luËt mét c¸ch ®óng ®¾n vµ sÏ giao phã nhiÖm vô cho tÊt c¶ c¸c quan chøc cña Hoa Kú. Kho¶n 4. Tæng thèng, Phã Tæng thèng vµ c¸c quan chøc d©n sù cña Hoa Kú sÏ bÞ c¸ch chøc khi bÞ buéc téi ph¶n quèc, téi nhËn hèi lé cïng nh÷ng téi nghiªm träng kh¸c.  §iÒu 3  Kho¶n 1. QuyÒn lùc t­ ph¸p cña Hoa Kú sÏ ®­îc trao cho Tßa ¸n tèi cao vµ nh÷ng tßa ¸n cÊp d­íi mµ Quèc héi cã thÓ thiÕt lËp trong mét sè tr­êng hîp. C¸c quan tßa cña Tßa ¸n tèi cao vµ c¸c tßa ¸n cÊp d­íi sÏ gi÷ chøc vô cña m×nh ®Õn suèt ®êi nÕu lu«n lu«n cã hµnh vi chÝnh ®¸ng, vµ trong thêi gian ®· nªu trªn, hä ®­îc nhËn kho¶n tiÒn l­¬ng cho c«ng viÖc cña m×nh vµ kho¶n tiÒn nµy sÏ kh«ng bÞ gi¶m ®i trong suèt thêi gian ®ã. 30
 16. HiÕn ph¸p cña Hîp chñng quèc Hoa K ú Kho¶n 2. QuyÒn lùc t­ ph¸p c¨n cø vµo HiÕn ph¸p nµy sÏ cã hiÖu lùc ®èi víi tÊt c¶ c¸c vô viÖc trªn ph­¬ng diÖn luËt ph¸p vµ c«ng lý, c¸c ®iÒu luËt cña Hoa Kú, c¸c hiÖp ­íc ®· hoÆc sÏ ký d­íi thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ; ®èi víi c¸c tr­êng hîp liªn quan tíi c¸c ®¹i sø, c¸c c«ng sø vµ c¸c l·nh sù, ®èi víi c¸c tr­êng hîp liªn quan tíi luËt ph¸p hµng h¶i vµ h¶i qu©n; ®èi víi c¸c tranh chÊp mµ Hoa Kú lµ mét bªn, ®èi víi c¸c cuéc tranh chÊp gi÷a hai bang trë lªn, [gi÷a mét bang víi c¸c c«ng d©n cña bang kh¸c, gi÷a c¸c c«ng d©n cña c¸c bang kh¸c nhau, gi÷a c¸c c«ng d©n trong mét bang tranh chÊp ®Êt ®ai do c¸c bang kh¸c nhau cÊp, gi÷a mét bang hoÆc c¸c c«ng d©n cña bang ®ã víi n­íc ngoµi hoÆc c¸c c«ng d©n vµ ®èi t­îng n­íc ngoµi]8. Trong c¸c tr­êng hîp liªn quan tíi c¸c ®¹i sø, c¸c c«ng sø vµ c¸c l·nh sù, vµ c¸c tr­êng hîp mµ mét bang thuéc vÒ mét bªn, th× Tßa ¸n tèi cao ph¶i më phiªn tßa s¬ thÈm. Trong nh÷ng tr­êng hîp kh¸c, c¨n cø vµo luËt ph¸p, vô viÖc vµ c¶ nh÷ng ngo¹i lÖ vµ tu©n theo nh÷ng quy chÕ do Quèc héi ®Ò xuÊt, Tßa ¸n tèi cao sÏ më phiªn tßa phóc thÈm. Trõ nh÷ng tr­êng hîp bÞ buéc träng téi, viÖc xÐt xö c¸c téi sÏ ph¶i th«ng qua Båi thÈm ®oµn vµ phiªn tßa xÐt xö sÏ më t¹i bang ®· xÈy ra vô viÖc ph¹m téi. Nh­ng nÕu vô viÖc kh«ng xÈy ra trong bÊt cø bang nµo, th× phiªn tßa sÏ häp ë mét n¬i mµ Quèc héi c¨n cø vµo luËt ®Ó quyÕt ®Þnh. Kho¶n 3. Téi ph¶n quèc chèng l¹i Hoa Kú bao gåm hµnh vi g©y chiÕn tranh tÊn c«ng n­íc nµy hoÆc ñng hé kÎ thï, trî gióp vµ óy l¹o chóng. Kh«ng mét ai bÞ ph¸n quyÕt vÒ téi ph¶n quèc, trõ phi cã hai ng­êi lµm chøng vÒ hµnh vi ph¹m téi hoÆc cã sù thó téi c«ng khai tr­íc tßa. Quèc héi cã quyÒn x¸c ®Þnh h×nh ph¹t cho téi ph¶n quèc. Nh­ng kh«ng mét sù trõng ph¹t nµo hay viÖc tÞch thu tµi s¶n l¹i thùc hiÖn ®èi víi nh÷ng ng­êi th©n cña kÎ ph¹m téi, mµ chØ thùc hiÖn ®èi víi b¶n th©n hä mµ th«i.  §iÒu 4  Kho¶n 1. Mçi bang ®Òu ph¶i tin t­ëng tuyÖt ®èi vµo c¸c ®iÒu luËt, hå s¬ vµ thñ tôc tè tông cña c¸c bang kh¸c. Quèc héi b»ng nh÷ng luËt cã tÝnh chÊt chung quy ®Þnh c¸ch thøc chøng thùc c¸c ®iÒu luËt, hå s¬ vµ thñ tôc tè tông ®ã, còng nh­ hiÖu lùc cña chóng. Kho¶n 2. C«ng d©n cña mçi bang sÏ ®­îc h­ëng mäi ®Æc quyÒn vµ quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m nh­ c«ng d©n cña c¸c bang kh¸c. C¸ nh©n bÞ truy tè vÒ téi ph¶n quèc, träng téi hoÆc mét téi nµo kh¸c mµ trèn tr¸nh ph¸p luËt vµ bÞ t×m thÊy ë mét bang kh¸c, th× theo yªu 8. Thay b»ng ®iÒu BSS§ thø 11 32
 17. HiÕn ph¸p cña Hîp chñng quèc Hoa K ú cÇu cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cña bang mµ ng­êi ®ã ch¹y trèn, sÏ bÞ trao tr¶ l¹i vµ dÉn ®é vÒ bang cã thÈm quyÒn xÐt xö. [Kh«ng mét c¸ nh©n nµo vèn bÞ giam cÇm, qu¶n thóc, khæ sai ë mét bang bá trèn sang mét bang kh¸c l¹i cã thÓ dùa vµo luËt lÖ vµ qui chÕ ë ®Þa ph­¬ng míi ®Ó trèn tr¸nh nh÷ng h×nh ph¹t nãi trªn, ng­îc l¹i c¸ nh©n ®ã ph¶i ®­îc trao tr¶ l¹i theo yªu cÇu cña bªn mµ c¸ nh©n ®ã buéc ph¶i lµm viÖc vµ lao ®éng]9. Kho¶n 3. Nh÷ng bang míi cã thÓ ®­îc Quèc héi chÊp nhËn gia nhËp vµo Liªn bang nµy; nh­ng kh«ng mét bang míi nµo sÏ ®­îc thµnh lËp hoÆc dùng nªn d­íi thÈm quyÒn cña bÊt cø bang nµo kh¸c; còng kh«ng mét bang nµo sÏ ®­îc h×nh thµnh b»ng c¸ch s¸t nhËp hai bang trë lªn hoÆc c¸c vïng cña c¸c bang kh¸c nÕu kh«ng ®­îc sù ®ång ý cña c¬ quan lËp ph¸p ë c¸c bang cã liªn quan còng nh­ cña Quèc héi. Quèc héi cã quyÒn ho¹ch ®Þnh vµ x©y dùng c¸c luËt lÖ vµ qui chÕ cÇn thiÕt liªn quan tíi l·nh thæ hoÆc së h÷u kh¸c thuéc vÒ Hoa Kú; vµ kh«ng mét ®iÒu nµo trong HiÕn ph¸p nµy sÏ ®­îc gi¶i thÝch lµm tæn h¹i ®Õn bÊt cø tuyªn bè nµo cña Hoa Kú hay cña bÊt cø mét bang cô thÓ nµo kh¸c. Kho¶n 4. Hoa Kú sÏ ®¶m b¶o cho mçi bang trong Liªn bang nµy mét thÓ chÕ chÝnh quyÒn céng hoµ; vµ sÏ b¶o vÖ mçi bang chèng l¹i sù x©m l­îc; vµ theo yªu cÇu cña c¬ quan lËp ph¸p hoÆc hµnh ph¸p (khi c¬ quan lËp ph¸p kh«ng thÓ nhãm häp) ®Ó chèng l¹i t×nh tr¹ng b¹o lùc trong n­íc.  §iÒu 5  Khi hai phÇn ba thµnh viªn cña c¶ hai ViÖn ®Òu xÐt thÊy cÇn thiÕt hoÆc theo yªu cÇu cña c¸c c¬ quan lËp ph¸p ë hai phÇn ba c¸c bang, Quèc héi sÏ ®­a ra nh÷ng ®iÒu söa ®æi ®èi víi HiÕn ph¸p nµy vµ sÏ triÖu tËp §¹i héi ®Ó ®Ò xuÊt nh÷ng ®iÒu söa ®æi; c¶ trong hai tr­êng hîp chóng ®Òu cã hiÖu lùc nh­ mét bé phËn cña HiÕn ph¸p khi ®­îc phª chuÈn bëi c¸c c¬ quan lËp ph¸p cña ba phÇn t­ c¸c bang, hoÆc bëi §¹i héi cña ba phÇn t­ c¸c bang, theo mét thÓ thøc phª chuÈn do Quèc héi ®Ò nghÞ víi ®iÒu kiÖn lµ kh«ng mét ®iÒu söa ®æi nµo cã thÓ ®­îc ®Ò xuÊt tr­íc n¨m 1808 theo mét c¸ch thøc ¶nh h­ëng ®Õn ®o¹n 1 vµ ®o¹n 4 trong kho¶n 9 cña §iÒu 1; vµ kh«ng mét bang nµo, nÕu b¶n th©n kh«ng ®ång ý, l¹i cã thÓ bÞ t­íc ®o¹t quyÒn bá phiÕu b×nh ®¼ng trong Th­îng viÖn. 9. Thay b»ng ®iÒu BSS§ thø 13 34
 18. HiÕn ph¸p cña Hîp chñng quèc Hoa K ú  §iÒu 6  Mäi kho¶n nî ®· ký kÕt vµ nh÷ng cam kÕt cã tr­íc khi th«ng qua HiÕn ph¸p nµy vÉn cã hiÖu lùc ®èi víi Liªn bang ®­îc thµnh lËp trong khu«n khæ HiÕn ph¸p nµy còng nh­ ®èi víi Liªn minh cò. HiÕn ph¸p nµy, c¸c ®¹o luËt cña Hoa Kú ®­îc ban hµnh theo HiÕn ph¸p nµy, mäi ®iÒu ­íc ®· hoÆc sÏ ®­îc ký kÕt d­íi thÈm quyÒn cña Hoa Kú sÏ lµ luËt tèi cao cña quèc gia. Quan tßa ë c¸c bang ®Òu ph¶i tu©n theo nh÷ng luËt nµy; bÊt cø mét ®iÒu g× trong HiÕn ph¸p hoÆc luËt cña c¸c bang mµ tr¸i ng­îc víi HiÕn ph¸p Liªn bang ®Òu kh«ng cã gi¸ trÞ. C¸c th­îng nghÞ sÜ vµ h¹ nghÞ sÜ, c¸c thµnh viªn cña c¬ quan lËp ph¸p c¸c bang, c¸c quan chøc trong c¬ quan hµnh ph¸p cña Liªn bang lÉn tiÓu bang ®Òu ph¶i tuyªn thÖ hoÆc x¸c nhËn sù ñng hé HiÕn ph¸p nµy. Nh­ ng kh«ng mét ®iÒu kiÖn t«n gi¸o nµo bÞ coi lµ b¾t buéc nh­ tiªu chuÈn ®Ó bæ nhiÖm vµo c¸c chøc vô, c«ng së cña Hîp chñng quèc Hoa Kú.  §iÒu 7  ViÖc c¸c ®¹i héi cña 9 bang phª chuÈn lµ ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thiÕt lËp hiÕn ph¸p gi÷a c¸c bang (vèn còng tham gia phª chuÈn HiÕn ph¸p nµy). BANG NEWHAMPSHIRE BANG PENNSYLVANIA BANG VIRGINIA John Langdon B Franklin John Blair– Nicholas Gilman Thomas Mifflin James Madison Jr. Robt Morris Geo. Clymer BANG MASSACHUSETTS BANG B¾C CAROLINA Thos. FitzSimons Nathaniel Gorham Wm. Blount Jared Ingersoll Rufus King Richd. Dobbs Spaight James Wilson Hu Williamson Gouv Morris BANG CONNECTICUT Wm. Saml. Johnson BANG NAM CAROLINA BANG DELAWARE Roger Sherman J. Rutledge Geo: Read Charles Cotesworth Pinckney Gunning Bedford jun Charles Pinckney BANG NEW YORK John Dickinson Pierce Butler Alexander Hamilton Richard Bassett Jaco: Broom BANG GEORGIA BANG NEW JERSEY William Few Wil: Livingston BANG MARYLAND Abr Baldwin David Brearley. James McHenry _____________ Wm. Paterson. Dan of St Thos. Jenifer William Jackson - Th­ ký Jona: Dayton Danl Carroll 36
 19. HiÕn ph¸p cña Hîp chñng quèc Hoa K ú HiÕn ph¸p ®­îc ®¹i biÓu c¸c bang cã mÆt nhÊt trÝ th«ng qua trong ®¹i héi vµo ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 1787 Thiªn chóa Gi¸ng sinh, vµo n¨m ®éc lËp thø 12 cña Hîp chñng quèc Hoa Kú. §Ó chøng thùc, chóng t«i cã mÆt t¹i ®©y ®ång ý vµ ký tªn. Go. Washington -- Tæng thèng, §¹i biÓu Bang Virginia Héi nghÞ vµo thø hai, ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 1787 —————————————————— víi sù cã mÆt cña ®¹i biÓu c¸c bang: New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, B¾c Carolina, Nam Carolina vµ Georgia. Ra quyÕt nghÞ: HiÕn ph¸p trªn ®©y ®· ®­îc ®Ö tr×nh tr­íc §¹i héi toµn liªn bang vµ ®©y lµ ý kiÕn cña Héi nghÞ, sau ®©y HiÕn ph¸p nµy sÏ ®­îc ®Ö tr×nh lªn Héi nghÞ c¸c ®¹i biÓu ®­îc nh©n d©n ë mçi bang bÇu ra, theo ®Ò nghÞ cña c¬ quan lËp ph¸p ë ®ã sau khi ®· ®ång ý vµ phª chuÈn. Héi nghÞ ë mçi bang sau khi ®ång ý vµ phª chuÈn HiÕn ph¸p sÏ chuyÓn ý kiÕn lªn §¹i héi toµn liªn bang. Héi nghÞ ra quyÕt nghÞ : theo ý kiÕn cña Héi nghÞ, sau khi c¸c Héi nghÞ cña 9 bang phª chuÈn HiÕn ph¸p, Héi nghÞ toµn liªn bang sÏ Ên ®Þnh thêi gian ®Ó c¸c bang th«ng qua HiÕn ph¸p vµ chØ ®Þnh ®¹i cö tri , vµ Ên ®Þnh thêi gian ®Ó ®¹i cö tri häp bÇu Tæng thèng, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm ®Ó Tæng thèng tuyªn thÖ theo HiÕn ph¸p nµy. Sau khi HiÕn ph¸p ®­îc c«ng bè, c¸c ®¹i cö tri sÏ ®­îc chØ ®Þnh, c¸c th­îng nghÞ sÜ vµ h¹ nghÞ sÜ sÏ ®­îc bÇu ra, ®¹i cö tri sÏ tËp hîp trong ngµy ®· ®­îc Ên ®Þnh ®Ó bÇu Tæng thèng vµ sÏ chuyÓn c¸c phiÕu bÇu cña hä ®· ®­îc hä chøng nhËn, ký tªn, g¾n xi niªm phong lªn cho Th­ ký cña chÝnh phñ Hoa Kú trong §¹i héi toµn liªn bang, c¸c th­îng nghÞ sÜ vµ h¹ nghÞ sÜ sÏ ®­îc triÖu tËp häp vµo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm ®· Ên ®Þnh, c¸c th­îng nghÞ sÜ sÏ lùa chän mét Chñ tÞch cña Th­îng viÖn víi môc ®Ých lµ nhËn, më vµ ®Õm 38
 20. Nh÷ng ®iÒu Söa ®æi Bæ sung cña HiÕn ph¸p Hoa K ú phiÕu bÇu Tæng thèng, sau khi ®· lùa chän ®­îc Tæng thèng, Quèc héi sÏ cïng víi Tæng thèng kh«ng chót tr× ho·n tiÕn hµnh thùc thi HiÕn ph¸p. Tu©n theo ý chÝ thèng nhÊt cña Héi nghÞ. Go. Washington — hñ tÞch C W Jackson - Th­ ký 10. 10 §iÒu ®Çu tiªn (dù luËt vÒ nh©n quyÒn) ®· ®­îc phª chuÈn vµo ngµy 15/12/1791 40
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2