Tuyển tập các bài toán Pascal

Chia sẻ: Tina Tina | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
244
lượt xem
97
download

Tuyển tập các bài toán Pascal

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1 :Nhập 3 số a , b , c bất kì . Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không ? Thông báo lên màn hình ‘ Thỏa mãn ‘, ‘ Không thỏa mãn trong từng trường hợp tương ứng . Bài 2 :Nhập N số bất kì . Đếm các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 và tính tổng của chúng . Sau đó , đưa ra màn hình : So cac so 10 và

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập các bài toán Pascal

 1. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG  Bµi tËp: C¢U LÖNH IF … THEN … ELSE Baøi 1 :Nhaäp 3 soá a , b , c baát kì . Haõy kieåm tra xem ba soá ñoù coù theå laø ñoä daøi ba caïnh cuûa moät tam giaùc hay khoâng ? Thoâng baùo leân maøn hình ‘ Thoûa maõn ‘, ‘ Khoâng thoûa maõn trong töøng tröôøng hôïp töông öùng . Baøi 2 :Nhaäp N soá baát kì . Ñeám caùc soá lôùn hôn 10 vaø nhoû hôn 20 vaø tính toång cuûa chuùng . Sau ñoù , ñöa ra maøn hình : So cac so >10 vaø = 15 hay ngöôïc laïi . Baøi 6 :Vieát chöông trình nhaäp hai soá thöïc . Sau ñoù hoûi pheùp tính caàn thöïc hieän vaø in keát quaû cuûa pheùp tính ñoù . Neáu laø “+” , in keát quaû cuûa toång leân maøn hình . Neáu laø “-” , in keát quaû cuûa hieäu leân maøn hình . Neáu laø “/” , in keát quaû cuûa thöông leân maøn hình . Neáu laø “*” , in keát quaû cuûa tích leân maøn hình . Neáu laø “+” , in keát quaû cuûa toång leân maøn hình . Neáu laø “+” , in keát quaû cuûa toång leân maøn hình . Baøi 7 :Giaûi vaø bieän luaän phöông trình : x2 + ( m – 2 ) x + 1 = 0 ôû ñaây m laø tham soá thöïc tuyø yù . Baøi 8 :Vieát chöông trình nhaäp hai soá töï nhieân N, M vaø thoâng baùo ‘Dung‘ neáu N , M cuøng tính chaün leõ , trong tröôøng hôïp ngöôïc laïi thì thoâng baùo ‘Sai‘. VßNG LÆP X¸C §ÞNH Vµ KH¤NG X¸C §ÞNH Söû duïng leänh For Baøi 1 :Laäp trình tính tích caùc soá töï nhieân töø 1 tôùi 10 . Baøi 2 :Vieát chöông trình ñeám soá laàn xuaát hieän cuûa caùc kí töï thuoäc baûng chöõ caùi trong 50 laàn goõ kí töï baèng baøn phím (khoâng phaân bieät a vôùi A, b vôùi B …, duøng haøm Upcase ñeå chuyeån ñoåi chöõ thöôøng vôùi chöõ hoa) . Baøi 3 :Cho soá töï nhieân n , haõy laäp trình ñeå tính caùc toång sau : a. 1 + 1/22 + 1/32 + … + 1/n2 b. 1 + 1/2! + 1/3! + … + 1/n! Baøi 4 :Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc sau : ( 1 + 1/12 ) ( 1 + 1/22 ) … ( 1 + 1/n2 ) Söû duïng leänh While Baøi 5 :Laäp trình tính toång : A = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n ôû ñaây n laø soá töï nhieân ñöôïc nhaäp vaøo töø baøn phím . Baøi 6 :Tính haøm luõy thöøa an , ôû ñaây a thöïc vaø n töï nhieân ñöôïc nhaäp vaøo töø baøn phím Baøi 7 :Vieát chöông trình nhaäp moät daõy soá toái ña 100 soá , sau ñoù in ra maøn hình caùc soá khaùc nhau . Ph¹m T¨ng Tïng 1
 2. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG Baøi 8 :Vieát chöông trình nhaäp moät daõy soá toái ña 100 soá , sau ñoù saép xeáp laïi theo thöù töï taêng daàn . Söû duïng leänh Repeat Baøi 9 :Cho moät daõy soá ñöôïc nhaäp töø baøn phím . Haõy vieát chöông trình nhaäp moät soá a roài lieät keâ taát caû caùc phaàn töû trong daõy lôùn hôn a. Baøi 10 :Vieát chöông trình nhaäp moät daõy soá toái ña 50 soá roài in ra maøn hình caùc soá truøng nhau cuûa daõy . Baøi 11 :Baïn coù 1000 ñ ñem göûi ngaân haøng vôùi laõi suaát 8%/thaùng . Sau moãi thaùng tieàn laõi ñöôïc nhaäp vaøo ñeå tính laõi suaát thaùng sau . Baïn muoán ñeå daønh cho ñeán khi soá tieàn taêng leân laø x . Vaäy phaûi ñeå trong bao laâu Baøi 12 :Vieát chöông trình tìm ÖSCLN cuûa N soá ñöôïc nhaäp töø baøn phím . CH¦¥NG TR×NH CON Baøi 1 :Duøng thuû tuïc chuyeån moät soá töï nhieân n cho tröôùc sang heä cô soá 2 . Baøi 2 :Duøng thuû tuïc giaûi phöông trình baäc hai ax2 + bx + c = 0. Baøi 3 :Haõy vieát laïi thuû tuïc Insert ñoái vôùi moät chuoãi kí töï cho tröôùc tuøy yù . Baøi 4 :Vieát chöông trình thöïc hieän laàn löôït caùc coâng vieäc sau : _ Laäp thuû tuïc nhaäp ba soá thöïc döông a , b , c töø baøn phím . _ Laäp thuû tuïc kieåm tra xem ba soá treân coù laäp thaønh ba caïnh cuûa tam giaùc hay khoâng ? _ Vieát thuû tuïc tính dieän tích cuûa tam giaùc . _ Vieát thuû tuïc tính caùc trung tuyeán cuûa tam giaùc . _ Vieát hoaøn thieän chöông trình chính . Baøi 5 :Giaûi phöông trình x + y + z = 12 trong phaïm vi soá nguyeân khoâng aâm vôùi ñieàu kieän x
 3. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG ... an = 2an-1 + an-2 ( n > 2 ) Haõy laäp chöông trình tính vaø gaùn giaù trò cuûa daõy vaøo bieán maûng . Baøi 7 :Nhaäp soá töï nhieân N vaø vieát chöông trình taïo maûng bao goàm N soá nguyeân toá ñaàu tieân . Baøi 8 :Vieát chöông trình nhaäp moät baûng soá 3 x 3 vôùi ñieàu kieän caùc soá ñöôïc nhaäp seõ hieän treân maøn hình ñuùng taïi vò trí cuûa mình treân baûng soá . Baøi 9 :a. Vieát chöông trình nhaäp döõ lieäu töø daõy ñoái xöùng vaøo maûng moät chieàu . b. Vieát chöông trình nhaäp döõ lieäu laø ma traän ñoái xöùng vaøo maûng hai chieàu . X¢U KÝ Tù Baøi 1 :Laäp trình ñeám soá laàn xuaát hieän ôû moãi loaïi kí töï thuoäc baûng chöõ caùi tieáng Anh trong moät xaâu kí töï Str . Baøi 2 :Cho soá töï nhieân n vaø xaâu coù ñoä daøi n . Haõy bieán ñoåi xaâu ñaõ cho baèng caùch thay ñoåi trong ñoù : a. Taát caû caùc daáu ! baèng daáu chaám . b. Moãi moät nhoùm caùc daáu chaám lieàn nhau baèng moät daáu chaám . c. Moät nhoùm caùc daáu chaám ñöùng lieàn nhau baèng daáu ba chaám . Baøi 3 :Cho soá töï nhieân n vaø moät daõy caùc kí töï S1 , S2 , … , Sn . Haõy tìm soá töï nhieân I ñaàu tieân sao cho caùc kí töï Si , Si+1 ñeàu laø chöõ caùi a . Neáu trong daõy khoâng coù nhöõng caëp nhö vaäy thì thoâng baùo . Baøi 4 :Cho soá töï nhieân n vaø daõy caùc kí töï S1 , S2 , … , Sn . Bieát raèng trong daõy coù ít nhaát moät daáu phaåy . Haõy tìm soá töï nhieân i sao cho : a. Si laø daáu phaåy ñaàu tieân . b. Si laø daáu phaày cuoái cuøng . Baøi 5 :Vieát chöông trình nhaäp moät xaâu kí töï , sau ñoù chæ ra xem xaâu ñoù coù phaûi laø xaâu ñoái xöùng khoâng ( xaâu ñoái xöùng laø xaâu coù caùc kí töï gioáng nhau vaø ñoái xöùng nhau qua ñieåm giöõa xaâu , ví duï ‘ABBA’ hoaëc ‘ABCBA’ ) . Baøi 6 :Cho moät xaâu kí töï S . Haõy vieát chöông trình tính xem trong S coù bao nhieâu loaïi kí töï khaùc nhau ( phaân bieät chöõ in hoa vôùi chöõ in thöôøng ) . Ví duï vôùi S laø “Pascal” ta coù ñaùp soá laø 5 . Baøi 7 :Vieát chöông trình nhaäp moät xaâu kí töï vaø bieán ñoåi chuùng thaønh toaøn chöõ in hoa . Baøi 8 :Hoï teân moät hoïc sinh ñöôïc nhaäp töø baøn phím . Baïn haõy vieát chöông trình ñieàu chænh laïi caùc kí töï ñaàu cuûa caùc töø ñôn trong teân cuûa hoïc sinh aáy trôû thaønh chöõ in hoa . Baøi 9 :Vieát chöông trình nhaäp xaõu kí töï töø baøn phím , sau ñoù goït xaâu laïi baèng caùch caùch xoaù ñi caùc kí töï troáng ôû hai ñaàu cuûa xaâu . Ví duï neáu nhaäp xaâu “ Ha noi “ , thì keát quaû seõ laø “Ha noi” . D÷ LIÖU KIÓU TÖP Baøi 1 :Baïn haõy vieát haøm Card(A) ñeám soá phaàn töû cuûa taäp hôïp A cho tröôùc coù kieåu Set Of 0 .. 99 . Baøi 2 :Baïn haõy laäp chöông trình taïo moät taäp hôïp caùc soá nguyeân chaün kieåu Byte vaø loaïi khoûi noù caùc soá chia heát cho 3 . Keát quaû theå hieän treân maøn hình . Baøi 3 :Xeùt chöông trình sau : Program B4 ; Var Thoat : Set Of Char = [‘e’ , ’E’] ; BEGIN Write (‘ Hay go E de ket thuc : ‘) ; Repeat Ch := Readkey ; Until Ch in thoat ; END . Haõy tìm vaø söûa loãi trong chöông trình ñoù . Baøi 4 :Baïn haõy laäp chöông trình hieån thò moät menu daïng sau treân maøn hình 1. Xem 2. Sua chua 3. Loai bo 4. Nhap them Ph¹m T¨ng Tïng 3
 4. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG 5. Thoat Lua chon cua ban : _ Sau ñoù ñôïi goõ phím . Chöông trình phaûi ñôïi cho tôùi khi phím goõ vaøo laø moät trong caùc chöõ soá 1 .. 5 hoaëc caùc chöõ caùi ñaàu cuûa caùc tuyø choïn thì thoâng baùo phím goõ vaøo hôïp leä vaø keát thuùc chöông trình . Trong chöông trình phaûi duøng moät taäp hôïp ñeå kieåm tra vieäc nhaäp giaù trò cho bieán töø baøn phím . Baøi 5 :Haõy laäp chöông trình nhaäp vaøo moät xaâu nhò phaân . Caùc kí töï nhaäp vaøo khoâng hôïp leä bò boû qua . Baøi 6 :Haõy laäp chöông trình nhaäp vaøo moät xaâu kí töï töø baøn phím . Yeâu caàu caùc kí töï nhaäp vaøo phaûi laø caùc chöõ caùi thuoäc baûng chöõ caùi tieáng Anh , boû qua caùc phím khaùc . Baøi 7 :Vieát chöông trình coù chöùc naêng theâm phaàn töû vaøo taäp hôïp tröïc tieáp töø baøn phím vaø loaïi bôùt phaàn töû khoûi taäp hôïp cuõng tröïc tieáp töø baøn phím . CÊU TRóC D÷ LIÖU KIÓU RECORD Baøi 1 :Thoâng tin veà moãi hoïc sinh goàm :  Hoï ñeäm : moät xaâu 25 kí töï .  Teân : moät xaâu 10 kí töï .  Tuoåi : moät soá nguyeân hai chöõ soá .  Lôùp : moät xaâu hai chöõ soá vaø moät chöõ caùi vieát hoa Haõy laäp chöông trình nhaäp töø baøn phím danh saùch moät lôùp 15 hoïc sinh vaøo moät maûng baûn ghi . Sau ñoù hieån thò danh saùch leân maøn hình , moãi ngöôøi moät doøng . Baøi 2 :Thoâng tin veà moãi hoïc sinh laø moät baûn ghi goàm caùc tröôøng :  Hoïñeäm : moät xaâu 25 kí töï .  Teân : moät xaâu 10 kí töï .  Tuoåi : moät soá nguyeân hai chöõ soá .  Lôùp : moät xaâu hai chöõ soá vaø moät chöõ caùi vieát hoa Moät file baûn ghi chöùa moät danh saùch moät lôùp goàm 20 hoïc sinh . Haõy laäp chöông trình hieån thò danh saùch leân maøn hình , moãi ngöôøi moät doøng . Baøi 3 :Moät file baûn ghi chöùa moät danh saùch hoïc sinh , thoâng tin veà moãi hoïc sinh gioáng nhö baøi treân . Haõy laäp chöông trình taïo moät file baûn ghi khaùc chöùa danh saùch ñoù , moãi baûn ghi goàm caùc tröôøng :  Hoïteân : moät xaâu 35 kí töï .  Tuoåi : moät soá nguyeân hai chöõ soá .  Khoái : moät soá nguyeân hai chöõ soá .  Lôùp : moät chöõ caùi vieát hoa Baøi 4 :Moät file baûn ghi chöùa moät danh saùch hoïc sinh PTTH , thoâng tin veà moãi hoïc sinh ngoaøi caùc tröôøng Hoïñeäm , Teân , Tuoåi , Lôùp gioáng nhö caùc baøi treân coøn coù theâm tröôøng Ñieåm chöùa ñieåm trung bình cuûa hoïc sinh trong naêm hoïc . Haõy laäp chöông trình : a. Hieån thò leân maøn hình danh saùch nhöõng hoïc sinh gioûi nhaát cuûa tröôøng laø nhöõng baïn coù ñieåm trung bình töø 8.0 trôû leân vaø cao nhaát trong khoái . b. Laäp danh saùch hoïc sinh trong naêm hoïc môùi , bieát moät hoïc sinh coù ñieåm trung bình töø 5.0 trôû leân thì ñöôïc leân lôùp . Chuù yù : lôùp 10A leân lôùp 11A , lôùp 11A leân 12A ... Keát quaû chöùa trong file . Baøi 5 :Cho file baûn ghi f chöùa döõ lieäu veà kho saùch , döõ lieäu veà moãi cuoán saùch ñöôïc chöùa trong moät baûn ghi goàm 3 tröôøng mang thoâng tin veà :  Hoï teân taùc giaû : moät xaâu 26 kí töï .  Teân saùch : moät xaâu 40 kí töï .  Naêm xuaát baûn : moät soá nguyeân 4 chöõ soá . Haêy laäp chöông trình nhaäp döõ lieäu vaøo kho saùch , sau ñoù tìm ra :  Nhöõng cuoán saùch cuûa moät taùc giaû cho tröôùc xuaát baûn vaøo moät naêm cho tröôùc .  Nhöõng cuoán saùch coù teân cho tröôùc . Keát quaû hieän treân maøn hình Baøi 6 : Ph¹m T¨ng Tïng 4
 5. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG File baûn ghi F chöùa danh saùch caùc ngaøy leã trong moät naêm , moãi baûn ghi goàm ngaøy thaùng , teân ngaøy leã vaø soá ngaøy ñöôïc nghæ . Haõy laäp chöông trình nhaäp danh saùch caùc ngaøy leã vaø tính :  Toång soá caùc ngaøy leã vaø toång soá caùc ngaøy nghæ leã trong naêm .  Toång soá caùc ngaøy leã vaø toång soá caùc ngaøy nghæ leã trong quí 1 , quí 2 , … Keát quaû theå hieän treân maøn hình . CÊU TRóC D÷ LIÖU KIÓU FILE Baøi 1 :Haõy laäp chöông trình taïo moät teäp soá nguyeân chöùa caùc soá nguyeân toá nhoû hôn 10000 theo thöù töï taêng daàn . Baøi 2 :Cho f laø teäp vaên baûn chöùa caùc xaâu 10 kí töï . Haõy laäp chöông trình nhaäp vaø hieån thò noäi dung file ñoù leân maøn hình , moãi xaâu moät doøng , ñaày trang maøn hình thì döøng laïi ñôïi goõ Enter môùi hieån thò trang tieáp theo cho tôùi heát. Baøi 3 :Baïn haõy vieát chöông trình cho pheùp ñoïc döõ lieäu töø baøn phím vaø ghi theâm vaøo cuoái moät teäp caùc baûn ghi . Baøi 4 :Cho moät vaên baûn chöùa trong moät text file f . Trong vaên baûn , tính töø traùi sang phaûi , töø treân xuoáng döôùi , kí töï # laø kí hieäu xoaù ñi moät töø ñöùng ngay tröôùc noù neáu coù . Ví duï ‘#Ta#oi di ngu#h###hoc’ coù nghóa laø ‘Toi di hoc’ . Baïn haõy vieát chöông trình söûa laïi file f theo quy öôùc treân . Baøi 5 :Cho 2 file f vaø g cuøng kieåu ( nhöng khoâng roõ kieåu naøo ) . Baïn haõy laäp thuû tuïc gaùn noäi dung cuûa file g cho file f. Baøi 6 :Cho moät file text ghi laïi moät chöông trình Pascal cuûa moät hoïc sinh . Haõy vieát chöông trình kieåm tra loãi cuûa chöông trình Pascal treân theo caùc caùch sau ñaây : Caùch 1 : Kieåm tra xem soá löôïng caùc daáu ‘ ( daáu môû vaø daáu ñoùng ) coù baèng nhau khoâng ? Caùch 2 : Kieåm tra xem soá löôïng caùc töø Begin vaø End coù baèng nhau khoâng ? Baøi 7 :Cho moät file text . Haõy vieát chöông trình ñeám xem file text treân chöùa bao nhieâu töø . ( Chuù yù : theo quy ñònh , caùc töø caùch nhau bôûi moät hay nhieàu daáu caùch ) . Baøi 8 :Cho moät file text . Vieát chöông trình loaïi boû caùc khoaûng troáng thöøa beân trong file text naøy . CÊU TRóC D÷ LIÖU KIÓU CON trá Baøi 1 :Baïn haõy laäp chöông trình cho pheùp ta nhaäp töø baøn phím moät danh saùch ñöôïc gheùp noái . Sau ñoù gôõ boû moät record khoûi danh saùch . Baøi 2 :Baïn haõy laäp chöông trình cho pheùp nhaäp moät danh saùch ñöôïc gheùp noái . Sau ñoù cheøn theâm moät record vaøo danh saùch . Baøi 3 :Baïn haõy laäp chöông trình cho pheùp nhaäp moät danh saùch ñöôïc gheùp noái . Sau ñoù ñoåi choã hai record trong danh saùch . §å HäA Baøi 1 :Veõ hình chöõ nhaät coù taâm truøng vôùi taâm maøn hình , caùc caïnh song song vaø tæ leâ vôùi caùc caïnh maøn hình , kích thöôùc lôùn daàn theo thôøi gian . Baøi 2 :Veõ hình chöõ nhaät nhö treân , kích thöôùc ñieàu khieån ñöôïc . Neáu goõ phím + thì hình lôùn leân , goõ phím – thì nhoû ñi , goõ Enter thì döøng chöông trình . Baøi 3 :Moät baøn côø vua hieån thò treân maøn hình . Neáu ñaët moät con haäu ( hình troøn maøu ñoû ) vaøo moät oâ baèng caùch nhaäp teân oâ , chaúng haïn a5 , thì caùc oâ bò con haâu khoáng cheá seõ ñöôïc toâ maøu xanh . Baïn haõy laäp chöông trình thöïc hieän caùc yeâu caàu treân . Baøi 4 :Veõ ñoàng hoà ñieän töû hoaït ñoäng treân maøn hình . Baøi 5 :Hieån thò moät ñieåm chuyeån ñoäng ñeàu theo chieàu kim ñoàng hoà treân quyõ ñaïo troøn , taâm laø taâm maøn hình , baùn kính r = 150. Baøi 6 :Hieån thò moät hình chöõ nhaät treân maøn hình , vò trí coù theå ñieàu khieån ñöôïc baèng baøn phím . Goõ caùc phím muõi teân ñeå dòch chuyeån hình ñoù theo caùc höôùng töông öùng . Baøi 7 :Veõ hình sau vôùi caùc phoâng chöõ , caùc maøu khaùc nhau : Size Size 16 Size 24 Size 32 Ph¹m T¨ng Tïng 5
 6. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG Size 40 Baøi 8 :Veõ heä truïc toaï ñoä vaø ñoà thò haøm soá y = x2 vôùi ñaày ñuû chuù thích . Baøi 9 :Veõ vaø toâ maøu cho ngoâi nhaø sau . Ñaûm baûo khaû naêng baät taét ñieän cho ngoâi nhaø . Neáu goõ phím + thì ñeøn saùng ( cöûa soå coù maøu traéng ) , goõ phím – thì ñeøn taét ( cöûa soá coù maøu ñen ) . I , N , Dem : Integer ; Híng dÉn :  C¢U LÖNH IF … THEN … ELSE BEGIN 1) Var Write (' Bao nhieu so : ') ; Readln a , b , c : Real ; ( N ) ; Tong := 0 ; Dem := 0 ; BEGIN For I := 1 To N Do Writeln (' Nhap do dai 3 canh cua Begin tam giac : ') ; Write (' So = ') ; Readln ( So Write (' a = ') ; Readln ( a ) ; ) ; Write (' b = ') ; Readln ( b ) ; If ( So > 10 ) and ( So < 20 ) Write (' c = ') ; Readln ( c ) ; Then Begin If ( a + b > c ) and ( b + c > a ) Tong := Tong + So ; and ( c + a > b ) Dem := Dem + 1 ; and ( a > 0 ) and ( b > 0 ) and ( End ; c > 0 ) Then End ; Writeln (' Thoa man : Day la 3 canh cua mot tam giac ') Writeln (' So cac so >10 va
 7. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG Max , a , b , c , d : Real ; Write (' Diem van : ') ; Readln ( Van ) ; BEGIN Tongdiem := Toan + Van + Ngoaingu ; Writeln (' Nhap gia tri cua 4 so : ') ; Clrscr ; Write (' a = ') ; Readln ( a ) ; Writeln (' Phieu Bao Diem ') ; Write (' b = ') ; Readln ( b ) ; Writeln (' So bao danh : ', Write (' c = ') ; Readln ( c ) ; SBD ) ; Write (' d = ') ; Readln ( d ) ; Writeln (' Diem van : ', Van ) ; Max := a ; Writeln (' Diem toan : ', If Max < b Then Max := b ; Toan ) ; If Max < c Then Max := c ; Writeln (' Diem ngoai ngu : ', If Max < d Then Max := d ; Ngoaingu) ; Writeln (' Gia tri lon nhat la : ', Writeln (' Tong diem : ', Max ) ; Tongdiem) ; Readln ; If Tongdiem >= 15 Then END . Writeln(' Ban da trung tuyen ') 4) Var Else Thu , Ngay , Thang : Byte ; Writeln(' Ban khong trung tuyen Nam : Integer ; ') ; Readln ; BEGIN END . Write (' Doc Ngay Thang Nam : ') ; 6) Uses Crt ; Readln ( Ngay , Thang , Nam ) ; Var Nam := 1900 + ( Nam mod 1900 ) ; a , b , T : Real ; Pt : Char ; If Thang < 3 Then Begin BEGIN Thang := Thang + 12 ; Clrscr ; Nam := Nam - 1 ; Write (' a = ') ; Readln( a ) ; End ; Write (' b = ') ; Readln( b ) ; Thu := Abs ( Ngay + Thang * 2 + Write (' Phep tinh thuc hien la (+ ( Thang + 1 ) * 3 - * /) : ') ; div 5 + Nam + Nam div 4 ) mod 7 Readln( Pt ) ; ; If Pt = '+’ Then T := a + b ; If Pt = '-’ Then T := a - b ; Case Thu Of If Pt = '*’ Then T := a * b ; 0 : Writeln (' Chu Nhat ') ; If Pt = '/’ Then T := a / b ; 1 : Writeln (' Thu Hai ') ; Write ( a , pt , b , ' = ', T ) ; 2 : Writeln (' Thu Ba ') ; Readln ; 3 : Writeln (' Thu Tu ') ; END . 4 : Writeln (' Thu Nam ') ; 7) Uses Crt; 5 : Writeln (' Thu Sau ') ; Var 6 : Writeln (' Thu Bay ') ; m , Delta : Real ; End ; Readln ; BEGIN END . Clrscr; 5) Uses Crt ; Write (' m = ') ; Readln( m ) ; Var SBD : Integer; Delta := sqr( m-2 ) - 4 ; Van , Toan , Ngoaingu , Tongdiem : If Delta < 0 Then Real ; Writeln(' Phuong trinh vo nghiem ') Else BEGIN Begin Clrscr ; If Delta = 0 Then Write (' So bao danh : ') ; Readln( Writeln(' Phuong trinh co SBD ) ; nghiem kep X= ', -( m - 2 ) / 2 ) Write (' Diem toan : ') ; Else Readln( Toan ) ; Begin Write (' Diem ngoai ngu : ') ; Writeln(' Phuong trinh co 2 Readln( Ngoaingu ) ; nghiem : ') ; Ph¹m T¨ng Tïng 7
 8. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG Writeln (' X1 = ', ( -(m-2) ch := Upcase(ch) ; (* Ñoãi chöõ + sqrt(delta) ) / 2 ) ; thöôøng thaønh chöõ hoa *) Writeln (' X2 = ', ( -(m-2) a[ch] := a[ch] + 1 ; - sqrt(Delta) ) / 2 ) ; End; End ; Writeln (' So lan xuat hien cac ki End ; tu la :') ; Readln ; For ch :='A' to 'Z' do (* Kieåm END . tra boä ñeám töø 'A' tôùi 'Z' *) 8) Uses Crt ; If a[ch] > 0 Then (* Var Neáu Ch coù xuaát hieän *) N , M : Integer ; Writeln (ch , a[ch] : 4 , ' lan . ') ; (* Vieát ra maøn hình kí töï vaø Begin soá laàn xuaát Clrscr ; hieän *) Write(' N , M = ') ; Readln( N , Readln ; M ) ; END . If ( (N + M) mod 2 = 0 ) Then 3)a) Var n , i : Word ; Writeln(' Dung ! ') S : Real ; Else Writeln(' Sai ! ') ; Readln ; BEGIN END . Write (' Nhap n : ') ; Readln (n) ; S := 0 ; For i := 1 To n Do S := S + 1 / sqr(i) ; VßNG LÆP X¸C §ÞNH Vµ Writeln (' S = ', S:0:2) ; KH¤NG X¸C §ÞNH Readln ; 1)Var i : Byte ; (* chæ soá chaïy *) END . p : word ; (* tích soá *) b) Var n , i , j , p : Word ; S : Real ; BEGIN BEGIN p := 1; (* cho giaù trò ban ñaàu Write (' Nhap n : ') ; Readln(n) ; cuûa tích *) p := 1 ; For i := 1 to 10 Do (* cho i s := 0 ; chaïy töø 1 tôùi 10 *) For i :=1 To n Do p := p * i ; (* laàn löôït Begin nhaân i vôùi p *) p := p * i ; (* tính i *) Write (' 1 * 2 * ... * 10 = ', S := S + 1 / p ; p ) ; End ; Readln ; Writeln (' S = ', S:0:2) ; END . Readln ; END . 2) 4)Var i , n : Byte ; Uses Crt ; p : Real ; Var a : Array[ 'A'..'Z' ] of Begin integer; (* maûng boä ñeám *) Write(' Nhap n : ') ; Readln (n) ; ch : char ; p := 1 ; (* bieán nhaäp kí töïù *) For i := 1 To n Do p := p * ( 1 + i : byte ; (* chæ 1/sqr(i) ) ; soá cuûa laàn goõ phím *) Writeln(' p = ', p:10:5 ) ; Readln ; BEGIN End . Clrscr ; 5) Uses Crt ; For ch :='A' to 'Z' Do a[ch] := 0 ; Var i , n : Integer ; (* xaû boä ñeám *) tong: Real ; Writeln (' Go phim 50 lan ') ; BEGIN For i := 1 To 50 Do (* Clrscr ; thöïc hieän 100 laàn *) Write (' Cho so tu nhien n : ') ; Begin Readln (n) ; ch :=Readkey ; (* nhaäp kí töï tong :=0 ; vaøo Ch khoâng caàn goõ Enter *) i :=1 ; While i
 9. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG Begin Clrscr ; tong := tong + 1/i ; Write(' Do dai cua day so N = ') ; i := i + 1 ; Readln (N) ; End ; Writeln (' Nhap day so : ') ; Writeln (' Tong can tim la : ', For i := 1 To N Do tong:12:6 ) ; Begin Readln ; Write('A[', i ,'] = ') ; END . Readln ( A[i] ) ; 6) Uses Crt ; End ; Var i , n : Integer ; i := 1 ; a , giatri : Real ; While (i
 10. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG Var a , b : Array[1..50] Of Integer var ; thang : Byte ; n , m , i , j , k : Byte ; tien , lai , x : Real ; trung : Boolean ; BEGIN BEGIN clrscr ; Clrscr ; writeln (' Chuong trinh tinh thoi Write (' Nhap do dai cua day so gian rut tien lai ') ; nguyen : ') ; Readln(n) ; write (' So tien lai muon rut ra : Writeln (' Nhap cac phan tu cua ') ; readln(x) ; day : ') ; tien := 1000 ; For i := 1 To N do thang :=1 ; Begin repeat Write (' a[', i ,'] = ') ; lai := tien * 8 / 100 ; Readln( a[i] ) ; tien := tien + lai ; End ; thang := thang + 1 ; i := 1 ; m := 0 ; until tien >= x ; Repeat writeln (' Ban phai gui tien trong trung := false ; ', thang div 12 , ' nam ', j := i + 1; thang mod 12 ,' thang .') ; Repeat writeln (' Khi do so tien ban rut If ( j
 11. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG b : Array[0 .. 1] Of Char = ('0' , END . '1') ; 3) Uses Crt; Var Var a, b, c: real ; du , So : Integer ; (*================================*) S : String ; Procedure Nhap(Var a, b, c: real); Procedure input (Var a: real; Begin tenbien: Char); S := '' ; (* xaâu roãng *) Begin So := n ; Repeat Repeat Write('Nhap ' + tenbien+' = Du := So mod 2 ; '); Readln(a); So :=So div 2 ; Until (a>=0); S := b[du] + s ; End; Until So = 0 ; Begin (* baét ñaàu thuû tuïc nhaäp St := S ; *) End ; Input(a, 'a'); 2) Uses Crt ; Input(b, 'b'); Var a, b, c, x1, x2: real; Input(c, 'c'); (*================================*) End; (* keát thuùc thuû tuïc Procedure Nhapabc(var aa,bb,cc: nhaäp *) real); (*================================*) Begin Procedure Kiemtra(a, b, c: Real); Write('a='); Readln(aa); Begin Write('b='); Readln(bb); If (a
 12. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG Dientich(a, b, c); Clrscr; Trung_tuyen(a, b, c); Nhap(a, b, c); Readln; Kiemtra(a, b, c); END. Dientich(a, b, c); 4) Uses Crt; Trung_tuyen(a, b, c); Var a, b, c: real ; Readln; (*================================*) END. Procedure Nhap(Var a, b, c: real); 5) Uses Crt; Procedure input (Var a: real; Var X, Y, Z: byte; tenbien: Char); Begin Begin Clrscr; Repeat Writeln('Giai phuong trinh Write('Nhap ' + tenbien+' = X+Y+Z=12 trong pham vi ' '); Readln(a); + 'so nguyen khong Until (a>=0); am voi dieu kien x
 13. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG 7) For id:=1 to length(V) do Uses Crt; If(pos(V[id],U) = 0) and Var xau1,xau2,xau: string; (pos(V[id],luu)=0) then (*==================================* luu:= concat(luu,V[id]); ) d:=length(luu); Procedure compare(s1, s2: string; Var End; kq: string); (*=================================*) Var i: byte; Procedure nhap; (*===============================*) Begin Function kt(ch: char; st: string): Repeat boolean; Write('So xau ki tu (>=2):') ; (* Kieåm tra xem kí töï Ch coù trong Readln(n); xaâu St khoâng . Neáu coù thì If n=2; End; Writeln('Nhap ',n,' xau ki tu :'); (*================================*) For i:=1 to n do Begin (* Thaân cuûa thuû tuïc Begin Compare*) Write('S',i,'='); kq:=''; (* Xaâu roãng *) Readln(S[i]); For i:=1 to length(s1) do End; If (not kt(s1[i],kq)) and End ; (kt(s1[i],s2)) then (*===============================*) kq:=concat(kq,s1[i]); BEGIN (* Chöông trình chính *) End; Clrscr; (*==============================*) nhap; BEGIN max:=0; Clrscr; min:=255; Writeln('Nhap 2 xau S1 va S2 :'); For i:=1 to n-1 do Write('S1: '); Readln(xau1); For j:=i+1 to n do Write('S2: '); Readln(xau2); Begin Compare(xau1, xau2, xau); If maxd(S[i],S[j]) then Else Writeln('Khong co ki tu nao min:=d(S[i],S[j]); trong ca hai xau '); End; Write('Nhan ENTER de ket Write('Max(d(Si,Sj)=',max,' thuc...'); Min(d(Si,Sj)=',min); Readln; Readln; END . END . 8) 9) Uses Crt; Uses Crt; Const M=100; Type uoc_nguyen_to=array[1..50] of Var S: array[1..M] of string; longint; max, min, i, j, n: byte; Var (*===============================*) u, N: longint; Function D(U,V: string): byte; i, dem: integer; (*Traû veà toång soá loaïi kí töï a: uoc_nguyen_to; khoâng gioáng nhau (*================================*) trong 2 xaâu U vaø V *) Procedure nhap(Var NN:longint); Var k, id: byte; Begin s, luu: string; Repeat Begin Write('Nhap N='); Readln(NN); luu:=''; (* Xaâu roãng *) Until NN>=0; For id:=1 to length(U) do End; If (pos(U[id],V)=0) and (*=================================*) (pos(U[id],luu)=0) then Procedure viet; luu:=concat(luu,U[id]); Begin Ph¹m T¨ng Tïng 13
 14. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG If dem=0 then Writeln(' a21x+a22y=c2'); Writeln('So ',N,' khong the Writeln('Nhap cac he so cua he phan tich thanh ' phuong trinh'); + 'tich cua cac so Write('a11='); Readln(a[1,1]); nguyen to') Write('a12='); Readln(a[1,2]); Else Write('c1='); Readln(c[1]); If dem=1 then Writeln(N, '=', Write('a21='); Readln(a[2,1]); a[dem]) Write('a22='); Readln(a[2,2]); Else Write('c2='); Readln(c[2]); Begin d:=a[1,1]*a[2,2] - a[2,1] * Write(N,'='); a[1,2]; For i:=1 to dem-1 do dx:=c[1]*a[2,2] - c[2] * a[1,2]; Write(a[i],'*'); dy:=a[1,1]*c[2] - a[2,1] * c[1]; Writeln(a[dem]); If d=0 then Writeln(' He vo nghiem End; hoac vo so nghiem') End; Else (*================================*) Begin Procedure phantich(N1:longint); x:=dx/d; y:=dy/d; Begin Writeln('He co nghiem duy If N1>1 then nhat :'); Begin Writeln('x=', x:0:2, ' ; u:=2; y=', y:0:2); dem:=0; End ; Repeat Readln; If (N1 mod u=0) then END . Begin 2)Uses Crt ; inc(dem); Var a : Array[1..10, 2..9] Of Byte ; a[dem]:=u; i, j : Byte ; N1:=N1 div u; BEGIN End Clrscr ; Else inc(u); For i := 1 To 10 Do Until N1=1; For j := 2 To 9 Do a[i, j] := End i*j ; Else dem:=0; Writeln(' Bang cuu chuong : ') ; Viet; Writeln ; End; For i := 1 To 10 Do (*==============================*) For j := 2 to 9 do Write BEGIN (* Main Program *) ( j:4 , 'x' , i:2 , '=' , a[i , j]:2) Clrscr; ; Writeln('Phan tich so N thanh tich (* heát 80 coät töï ñoäng cua cac so nguyen to :'); xuoáng haøng *) nhap(N); Readln ; phantich(N); END . Write('Nhan Enter de ket 3)Var m , n , k , s : Word ; thuc ...'); tb : real ; Readln; BEGIN END . Writeln('Nhap 2 so nguyen duong m, n :') ; Write (' m = ') ; Readln(m) ; Write (' n = ') ; Readln(n); C¸U TRóC D÷ LIÖU KIÓU M¶NG If m > n Then (* ñoãi choã 1)Uses Crt; ñeå m
 15. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG + 'nguyen tu m den n if j>1 then for k:=1 to j-1 la: ', tb:12:2); do Readln ; if a[i,k]=ba then END . d:=true; 4) Var m , n , i , j : Byte ; if i>1 then for k:=1 to i-1 a : Array[1..100, 1..100] Of do Real; if a[k,j]=ba then BEGIN d:=true; Write ('Nhap cac kich thuoc cua ba:=ba+1; mang hai chieu : ') ; until not d; Write (' So hang m = ') ; a[i,j]:=ba-1; Readln(m) ; end; Write (' So cot n = ') ; for i:=1 to n do Readln(n) ; for j:=1 to n do write(a[i,j]:8); Writeln (' Nhap cac phan tu cua readln; mang : ') ; END . For i := 1 To m Do 8) var For j := 1 To n Do a:array[1..100,1..100]of byte; Begin n,i,j,k,l,ba:byte; Write ('a[', i:2, ', ' , d:boolean; j:2 ,']=') ; Readln(a[i, j]) ; BEGIN End ; write(' Nhap kich thuoc cua mang Readln ; hai chieu NxN. N = ');readln(n); END . for i:=1 to n do 5)Var a : Array[1..20] Of Byte ; for j:=1 to n do i : Byte ; begin BEGIN ba:=0; a[1] :=1; repeat a[2] :=1; d:=FALSE; For i:=3 to 20 do a[i]:=a[i- if j>1 then for k:=1 to j-1 1]+a[i-2] ; do END. if a[i,k]=ba then 6)Var a : Array [1..100] Of Word ; d:=true; i, N : Byte ; if i>1 then for k:=1 to i-1 S : Real ; do BEGIN if a[k,j]=ba then Write (' Nhap so N>=2 : ') ; d:=true; Readln(n) ; ba:=ba+1; a[1] := 1 ; until not d; a[2] := 2 ; a[i,j]:=ba-1; For i := 3 To N Do a[i] := 2*a[i- end; 1]+a[i-2] ; for i:=1 to n do S := 0 ; for j:=1 to n do write(a[i,j]:8); For i := 1 to N do S := readln; S+1/sqr(a[i]) ; END . Writeln (' S = ', S:12:6) ; 9) Readln ; a) Var a: array [1..100] of integer; END. n, i: byte; 7)var Begin a:array[1..100,1..100]of byte; Write('Nhap so phan tu cua day doi n,i,j,k,l,ba:byte; xung:'); d:boolean; Readln(n); BEGIN Writeln('Nhap cac phan tu cua write(' Nhap kich thuoc cua mang day:'); hai chieu NxN. N = ');readln(n); For i:=1 to (n+1) div 2 do for i:=1 to n do Begin for j:=1 to n do Write('a[', i:2, ']='); begin Readln(a[i]); ba:=0; a[n-i+1] := a[i]; repeat End; d:=FALSE; Readln ; Ph¹m T¨ng Tïng 15
 16. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG END ; b) Var a: array [1..100, 1..100] of BEGIN integer; Clrscr; n, i, j: integer; Write(' Cho mot xau ki tu S = '); BEGIN Readln(S); Write('Nhap kich thuoc cua mang i:=1; doi xung: '); While i< length(S) do Readln(n); If (S[i]='.')and(S[i+1]='.') Write('Nhap cac phan tu cua then Delete(S,i,1) mang:'); Else inc(i); For i:=1 to n do Write('Chuoi sau khi da bien doi For j:=1 to i do la: ' ,S); Begin Readln; Write('a[', i:2, ',', END . j:2, ']='); Readln(a[i, j]); c ) a[j,i]:=a[i,j]; Uses crt; End; Var S: string; Readln ; i, j: byte; END . BEGIN Clrscr; Write('Nhap xau S='); Readln(S); i:=1; While i
 17. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG i: integer; End; BEGIN Write('So ki tu khac nhau cua xau Write('Cho mot xau S co dau ",": S la: ', Dem); '); Readln(S); Readln; i:= pos(',', S); (* vò trí END . cuûa daáu ',' trong S *) If i 0 then Write(' Vi tri thoa 7)Var S : string; i : man la: ', i); integer; Readln; BEGIN END . Write('Cho mot xau ky tu: '); b ) Readln(S); Var S: string; For i:=1 to length(S) do i: integer; If S[i] in ['a' ..'z'] then S[i]:= Upcase(S[i]); BEGIN Write('Chuoi sau khi da bien doi Write('Cho mot xau S co dau ",": la: ', S); '); Readln(S); Readln; i:= length(S); END . While (i>=1)and(S[i] ',' ) do i:=i -1; 8)Uses crt; If i>=1 then Write('So thu tu Const Chu=['a'..'z']; thoa man la: ', i) Var Hoten: string; Else Write('Khong ton tai.'); i,len: byte; Readln; BEGIN END . Clrscr; 5)Uses Crt; Write('Ho ten='); Readln(Hoten); Var St : string; Len:=length(Hoten); dx : Boolean; If Hoten[1] in Chu then i, len: byte; Hoten[1]:=Upcase(Hoten[1]); BEGIN For i:=2 to len do Clrscr; If (Hoten[i-1]=#32)and(Hoten[i] Write(' Nhap xau St = '); in Chu) then Readln(St); Hoten[i]:=Upcase(Hoten[i]); dx:= True; Write('Ho ten sau khi dieu chinh i:=1; la: ', Hoten); len:= Length(St); Readln; While dx and (i
 18. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG Begin BEGIN S:=[]; Write('Hay go E de thoat khoi chuong Assign(f,inp); Reset(f); trinh: '); While not SeekEoF(f) do Repeat begin ch:=readkey; Readln(f,a); If (a>=0)and(a
 19. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG 6) (* Nhaäp moät xaâu toaøn caùc chöõ caùi CÊU TRóC D÷ LIÖU KIÓU *) RECORD Uses Crt; 1)(* Nhaäp danh saùch hoïc sinh töø Const A:set of baøn phím *) char=['a'..'z','A'..'Z']; Uses Crt; Var ch: char; Const n=15; st: string; Type Danhsach=record BEGIN holot: string[25]; Clrscr; ten: string[10]; st:=''; tuoi: 0..99; Writeln('Nhap vao mot xau toan cac lop: string[3]; chu cai:'); End; Repeat Var ds: array [1..n] of Danhsach; ch:=Readkey; i : byte; If ch in A then BEGIN begin ClrScr; st:=st+ch; write(ch); Writeln('Hay nhap danh sach hoc sinh End : '); Else if ch#13 then Write(#7); Writeln; If ch=#0 then ch:=Readkey; For i:=1 to n do Until ch = #13; Begin END . Writeln('Thong tin hoc sinh thu 7)(* loai bo cac phan tu khoi tap hop ',i); *) Write('Cho ho lot : '); Uses Crt; Readln(ds[i].holot); Var tap: set of char; Write('Cho ten : '); ch: char; Readln(ds[i].ten); BEGIN Write('Cho tuoi : '); tap:=[]; Readln(ds[i].tuoi); Writeln('Nhap cac phan tu cho mot Write('Cho lop : '); tap hop cac ki tu: '); Readln(ds[i].lop); Repeat Writeln; ch:=ReadKey; End; tap:=tap+[ch]; Writeln('Danh sach hoc sinh :'); Writeln(ch); For i:=1 to n do Until not(ch in ['a'..'z']); With ds[i] do Writeln('Cac phan tu cua tap hop Writeln(holot:20,ten:10,tuoi:4,lop:5); la:'); Writeln; For ch:='a' to 'z' do Write('Bam Enter de ket thuc...'); If ch in tap then Write(ch,' '); Readln; Writeln; END. Writeln('Ban muon bo cac phan tu nao 2) (* Doc tu mot file ban ghi *) khoi tap hop:'); Uses Crt; Repeat Const n=5; ch:=ReadKey; Type Danhsach=record tap:=tap-[ch]; holot: string[25]; Writeln(ch); ten: string[10]; Until not(ch in ['a'..'z']); tuoi: 0..99; Writeln('Cac phan tu con lai cua tap lop: string[3]; hop la:'); end; For ch:='a' to 'z' do Var ds: Danhsach; If ch in tap then Write(ch,' '); i: byte; Readln; f: file of Danhsach; END . BEGIN ClrScr; Writeln('Danh sach hoc sinh tu file bai2.dat'); Writeln; Assign(f,'bai2.dat'); Reset(f); Ph¹m T¨ng Tïng 19
 20. ¦íc m¬ + Tù tin + QuyÕt t©m + Kiªn tr× + BÒn bØ + Kiªn ®Þnh – Chñ quan = THµNH C«NG For i:=1 to n do holot: string[25]; Begin ten: string[10]; Read(f,ds); tuoi: 0..99; With ds do lop: string[3]; Writeln(holot:20,ten:11,tuoi:4,lop:5); diem: real; End; End; Close(f); Writeln; Var ds: array [1..100] of Danhsach; Write('Bam Enter de ket thuc...'); f: file of Danhsach; Readln; n: integer; END . Procedure Nhap; Begin 3) (* Doi kieu ban ghi *) Assign(f,'bai4.dat'); Reset(f); Uses Crt; n:=0; Type Danhsach1=record While not Eof(f) do holot: string[25]; Begin ten: string[10]; n:=n+1; Read(f,ds[n]); tuoi: 0..99; End; lop: string[3]; Close(f); End; End; Danhsach2=record hoten: string[35]; Procedure Timgioi; tuoi: byte; Var i: integer; khoi: byte; max10,max11,max12: real; lop: char; l: string; End; Begin Var ds1 : Danhsach1; max10:=0; max11:=0; max12:=0; ds2 : Danhsach2; For i:=1 to n do With ds[i] do f1 : file of Danhsach1; Begin f2 : file of Danhsach2; l:=copy(lop,1,2); c : integer; If BEGIN (l='10')and(diem>max10)and(diem>8.0) ClrScr; then max10:=diem Writeln('Ghi tu file bai3.dat sang Else If bai3n.dat:'); (l='11')and(diem>max11)and(diem>8.0) Writeln; then max11:=diem Assign(f1,'bai3.dat'); Reset(f1); Else If Assign(f2,'bai3n.dat'); (l='12')and(diem>max12)and(diem>8.0) Rewrite(f2); then max12:=diem; While not Eof(f1) do End; Begin Writeln('Hoc sinh gioi nhat khoi 10 Read(f1,ds1); : '); With ds1 do For i:=1 to n do With ds[i] do Begin If ds2.hoten:=holot+ten; (copy(lop,1,2)='10')and(diem>=max10) val(copy(lop,1,2),ds2.khoi, then c); Writeln(holot:20,ten:10,tuoi: ds2.tuoi:=tuoi; 4,lop:5,diem:5:1); ds2.lop:=UpCase(lop[3]); Writeln('Hoc sinh gioi nhat khoi 11 Write(f2,ds2); : '); End; For i:=1 to n do With ds[i] do End; If Close(f1); Close(f2); (copy(lop,1,2)='11')and(diem>=max11) Writeln; then Writeln('Bam Enter de ket thuc!'); Writeln(holot:20,ten:10,tuoi: Readln; 4,lop:5,diem:5:1); END . Writeln('Hoc sinh gioi nhat khoi 12 : '); 4) (* Khen thuong va len lop *) For i:=1 to n do With ds[i] do Uses Crt; Type Danhsach=record Ph¹m T¨ng Tïng 20
Đồng bộ tài khoản