Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyết sơn phi hồ - quyển 1

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:163

224
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 1: Quần Hùng Tranh Ðoạt Cái Hộp Sắt ..." Vút " một tiếng, một mũi tên gắn lông chim được bắn lên từ phía sau hẻm núi phía Ðông, bay vùn vụt ngang bầu trời xuyên vào cổ con chim nhạn đang bay... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyết sơn phi hồ - quyển 1

 1. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 1) 1 MUÅC LUÅC CHÛÚNG 1 ...........................................................................................................................2 CHÛÚNG 2 ......................................................................................................................... 41 CHÛÚNG 3 ......................................................................................................................... 65 CHÛÚNG 4 ....................................................................................................................... 101 CHÛÚNG 5 ....................................................................................................................... 134 http://ebooks. vdcmedia. com
 2. Kim Dung 2 CHÛÚNG 1 "Vuát" möåt tiïëng, möåt muäi tïn gùæn löng chim àûúåc bùæn lïn tûâ phña sau heãm nuái phña àöng, bay vuân vuåt ngang bêìu trúâi xuyïn vaâo cöí con chim nhaån àang bay. Con chim bõ truáng tïn löån mêëy voâng trïn khöng trung röìi rúi xuöëng mùåt àêët phuã tuyïët. Caách khoaãng mêëy chuåc trûúång vïì phña têy, böën kõ maä giêîm trïn tuyïët trùæng xoaá, àang phi ngûåa gêëp. Nghe tiïëng tïn bùæn, hoå khöng heån nhau maâ dûâng ngûåa. Böën con ngûåa àoá àïìu laâ loaåi ngûåa hay, cao lúán beáo mûúåt, vûâa dûâng cûúng laâ dûáng laåi ngay. Khaách cûúäi ngûåa àaä àiïu luyïån, ngûåa laåi àïìu huêën luyïån kô, nïn vûâa goâ cûúng laâ hoå tûâ trïn yïn cûúng nhaãy xuöëng ngay, rêët thuêìn thuåc. Böën ngûúâi thêëy con chim nhaån bõ truáng tïn rúi xuöëng, buång àaä khen thêìm, àang muöën xem ngûúâi bùæn muäi tïn àoá laâ ai. Chúâ möåt luác, vêîn khöng thêëy ai tûâ heãm nuái ài ra, chó nghe thêëy tiïëng voá ngûåa. Ngûúâi bùæn tïn àoá àaä tûå boã ài röìi. Trong söë böën ngûúâi khaách àoá, coá möåt ngûúâi cao tuöíi, gêìy, veã mùåt minh mêîn, duäng maänh, öng húi nhñu löng maây, röìi nhaãy lïn mònh ngûåa phi vaâo heãm nuái. Ba ngûúâi kia cuäng phoáng theo. Reä qua ròa nuái, chó thêëy phña trûúác mùåt khoaãng möåt dùåm, coá nùm kõ maä àang phi ngûåa gêëp, voá ngûåa laâm tuyïët bùæn toeá, búâm ngûåa trùæng nhû cûúác tung theo gioá. Thêëy khöng àuöíi àûúåc, ngûúâi cao tuöíi kia phaãy tay noái: - Ên sû huynh, boån naây coá veã taâ mön! Võ "Ên sû huynh " cuäng laâ möåt ngûúâi coá tuöíi, húi beáo, àïí ria meáp, mònh khoaác chiïëc aáo ngoaâi bùçng da baáo, tröng diïåu böå giöëng möåt nhaâ buön giaâu coá, nghe öng giaâ gêìy kia noái thïë, gêåt gêåt àêìu, dûâng ngûåa quay vïì chöî con chim nhaån, vung roi ngûåa àaánh böåp möåt tiïëng, àêåp xuöëng àêët phuã tuyïët, khi cêy roi vung lïn, ngoån roi http://ebooks. vdcmedia. com
 3. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 1) 3 àaä cuöën àûúåc con chim nhaån röìi. Öng ta lêëy tay cêìm lêëy caán muäi tïn àûa lïn xem röìi böîng kïu thêët thanh: - Öi! Ba ngûúâi kia nghe thêëy tiïëng kïu, cuâng phoáng ngûåa laåi gêìn. "Ên sû huynh" neám con chim nhaån vaâ caã muäi tïn kia sang cho öng giaâ gêìy kia, kïu lïn: - Nguyïîn sû huynh, xem ài! Öng giaâ gêìy kia giú tay traái àúä, vûâa nhòn thêëy muäi tïn àaä kïu lïn: - Àêy röìi, mau àuöíi theo!- Röìi quay àêìu ngûåa, àuöíi theo trûúác. Döëc nuái mïnh mang tuyïët trùæng xoaá, xung quanh khöng möåt boáng ngûúâi, nïn àuöíi theo dêëu vïët dïî daâng. Hai ngûúâi coân laåi àïìu àang tuöíi traáng niïn. Möåt ngûúâi cao lúán, tröng rêët oai nghiïm; coân ngûúâi kia têìm thûúác, mùåt húi taái, muäi bõ laånh àoã ûãng. Böën ngûúâi cuâng huyát tiïëng saáo, böën con ngûåa thúã caã ra khoái, rêìm rêåp saãi bûúác àuöíi theo. Höm àoá laâ ngaây rùçm thaáng ba nùm Caân Long thûá böën mûúi taám àúâi Thanh. Ngaây naây úã Giang Nam àaä têëp nêåp lùæm röìi. Nhûng úã vuâng àêët laånh leäo dûúái chên nuái Trûúâng Baåch ngoaâi quan aãi thò tuyïët múái bùæt àêìu tan, chûa thêëy khöng khñ xuên àêu. Mùåt trúâi úã phña àöng nhö lïn sau nuái, aánh saáng vaâng nhaåt chiïëu xuöëng, khöng thêëy êëm aáp gò. Trong nuái tuy laånh, nhûng böën ngûúâi kia phoáng ngûåa ài gêëp, nïn chùèng bao lêu àaä toaát möì höi traán. Ngûúâi àaân öng cao lúán cúãi aáo khoaác ngoaâi, àùåt trïn yïn ngûåa. Bïn trong mònh mùåc möåt aáo daâi bùçng luåa xanh loát da, lûng àeo trûúâng kiïëm, löng maây nhñu laåi, mùåt àêìy veã tûác giêån, mùæt nhû muöën toeá lûãa, khöng ngûâng giuåc ngûåa phoáng nhanh. Ngûúâi naây laâ Taâo Vên Kò biïåt hiïåu laâ Àùçng Long Kiïëm, chûúãng mön múái nhêån chûác cuãa Bùæc töng Thiïn Long Mön úã Liïu Àöng. Thiïn Long Mön gioãi caã vïì quyïìn, kiïëm, nhûäng chiïu thûác http://ebooks. vdcmedia. com
 4. Kim Dung 4 anh ta hoåc àûúåc àïìu rêët thaânh cöng. Ngûúâi mùåt trùæng laâ Chu Vên Dûúng biïåt hiïåu laâ Höìi Phong Kiïëm, sû àïå anh ta. Ngûúâi cao gêìy laâ Nguyïîn Sô Trung biïåt hiïåu laâ Thêët Tinh Thuã, sû thuác cuãa hoå, coá thïí coi laâ àïå nhêët cao thuã cuãa Bùæc töng Thiïn Long Mön. Coân ngûúâi àaân öng giaâ coá daáng dêëp phuá thûúng laâ Ên Caát biïåt hiïåu Uy Chêën Thiïn Nam, chûúãng mön cuãa Nam töng Thiïn Long Mön. Viïåc lêìn naây coá quan hïå rêët trong àaåi vúái caã hai phña Nam Bùæc trong Thiïn Long Mön, nïn öng ta múái ài nghòn dùåm àûúâng xa, àïën têån vuâng ngoaâi quan aãi naây. Ngûåa böën ngûúâi cûúäi àïìu laâ loaåi ngûåa töët úã vuâng ngaoâi quan aãi, nûúác chaåy rêët nhanh, sau khi phoáng möåt maåch, vûúåt qua baãy, taám dùåm, thò nùm ngûúâi cûúäi ngûåa phña trûúác chó coân caách hoå khöng xa. Taâo Vên Kò cao gioång kïu: - Naây, caác huynh àïå haäy dûâng laåi àaä naâo! Nùm ngûúâi kia cûá phúát lúâ, coân thuác ngûåa phoáng nhanh hún. Taâo Vên Kò nghiïm gioång quaát: - Nïëu khöng dûâng bûúác, thò àûâng traách chuáng ta vö lïî! Chó nghe thêëy möåt ngûúâi ài phña trûúác, tùåc lûúäi möåt caái, ghòm ngûåa quay mònh laåi, coân böën ngûúâi kia vêîn tiïëp tuåc phoáng ài. Taâo Vên Kò phoáng ngûåa ài trûúác, thêëy ngûúâi kia giûúng cung bùæn, muäi tïn nhùçm vaâo ngûåc anh ta. Taâo Vên Kò voä nghïå cao cûúâng laåi gan daå, chùèng àïí yá gò àïën muäi tïn àoá, vêîn vung roi goåi to: - Naây, coá phaãi Àaâo thïë huynh àoá khöng? Ngûúâi kia tröng rêët khöi ngö tuêën tuá, löng maây xïëch ngûúåc, khoaãng hai ba, hai böën tuöíi, ùn mùåc rêët goån gaâng. Nghe tiïëng goåi cuãa Taâo Vên Kò, thò cûúâi lúán röìi kïu lïn: - Nhòn muäi tïn naây! Vuát, vuát, vuát, ba muäi tïn chia thaânh ba ngaã trïn, giûäa, dûúái liïn tiïëp bùæn ra. Taâo Vên Kò khöng ngúâ ba muäi tïn cuãa anh ta laåi bùæn nhanh nhû vêåy, trong loâng húi kinh ngaåc, vöåi vung roi ngûåa, àaánh rúát hai muäi tïn bùæn theo ngaã trïn vaâ dûúái, tiïëp àoá keáo cûúng ngûåa, àïí muäi tïn thûá ba ài saåt dûúái buång ngûåa, chó caách buång ngûåa coá vaâi têëc. http://ebooks. vdcmedia. com
 5. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 1) 5 Ngûúâi thanh niïn kia cûúâi ha haã, quay àêìu ngûåa, chaåy tiïëp vïì phña trûúác. Taâo Vên Kò àanh mùåt laåi, àõnh phoáng ngûåa àuöíi theo, thò Nguyïîn Sô Trung goåi: - Vên Kò, bònh tônh naâo, noá khöng bay lïn trúâi àûúåc àêu! Noái àoaån, nhaãy xuöëng ngûåa, nhùåt ba muäi tïn rúi trïn tuyïët, quaã nhiïn hoaân toaân giöëng muäi tïn vûâa bùæn truáng con chim nhaån. Ên Caát hêìm hêìm neát mùåt, hûâ möåt tiïëng röìi noái: - Àuáng laâ thùçng ranh êëy röìi. Taâo Vên Kò noái: - Àúåi sû muöåi möåt laát, xem cö êëy coân noái gò khöng! Böën ngûúâi àúåi chûâng khoaãng ùn xong bûäa cúm, thò nghe thêëy tiïëng voá ngûåa lïn àûúâng. Taâo Vên Kò söët ruöåt noái: - Àïí töi ài xem sao! Röìi vöî ngûåa quay àêìu laåi. Nguyïîn Sô Trung nhòn theo sau lûng thúã daâi: - Cuäng khoá traách àûúåc anh ta. Ên Caát noái: - Nguyïîn sû huynh noái gò vêåy? Nguyïîn Sô Trung lùæc àêìu khöng àaáp. Taâo Vên Kò phoáng ngûåa àûúåc vaâi dùåm thêëy möåt con ngûåa xaám khöng ngûúâi cûúäi àang dûáng trïn tuyïët. Möåt cö gaái mùåc aáo trùæng, quyâ möåt chên xuöëng tuyïët. Taâo Vên Kò goåi: - Sû muöåi coá chuyïån gò thïë? Cö gaái khöng àaáp, àöåt nhiïn dûáng thùèng dêåy, trong tay cêìm möåt vêåt vaâng oáng, lêëp loaáng dûúái aánh nùæng. Taâo Vên Kò laåi gêìn, nhêån lêëy, thêëy laâ möåt cêëy buát nhoã bùçng caán vaâng, daâi chûâng ba têëc, àêìu buát nhoån hoùæt, àûúåc chïë taåo tinh xaão. Trïn caán buát coá khùæc möåt chûä "An" beá xñu. Cêy buát bùçng vaâng http://ebooks. vdcmedia. com
 6. Kim Dung 6 naây bïì ngoaâi tûúãng laâ möåt thûá àöì chúi, nhûng cuäng coá thïí duâng laâm aám khñ. Taâo Vên Kò bêët giaác húi cau maây hoãi: - ÚÃ àêu ra vêåy? Cö gaái àaáp: - Sau khi moåi ngûúâi ài khoãi, muöåi mau theo sau ngay, böîng coá möåt keã phi ngûåa àuöíi theo sau. Con ngûåa àoá chaåy rêët nhanh chó chöëc laát lûúát qua ngûúâi muöåi, ngûúâi phi ngûåa vung tay möåt caái, neám cêy buát naây vïì phña...vïì phña muöåi... Noái àïën àêëy àöåt nhiïn mùåt cö ûãng àoã, êëp uáng khöng noái tiïëp àûúåc. Taâo Vên Kò chùm chuá nhòn cö ta, chó thêëy trïn laân da trùæng múä maâng cuãa cö, thêëp thoaáng coá maâu phêën höìng, àöi mùæt húi cuåp xuöëng, xinh àeåp nhû caác cö gaái àang xêëu höí, thêëy thêëp thoãm sinh nghi hoãi: - Muöåi coá biïët ngûúâi chuáng ta àuöíi theo laâ ai khöng? Cö gaái noái: - Ai cú? Taâo Vên Kò laånh luâng noái: - Muöåi khöng biïët thêåt aâ? Cö gaái ngêíng àêìu lïn àaáp: - Sao muöåi biïët àûúåc? Taâo Vên Kò noái: - Laâ ngûúâi trong traái tim muöåi àoá! Cö gaái buöåt miïång: - Àaâo Tûã An aâ? Noái xong mùåt cö böîng ûãng àoã. Taâo Vên Kò sa sêìm mùåt: - Huynh vûâa baão àoá laâ ngûúâi trong tim muöåi, maâ muöåi àaä noái ngay ra laâ Àaâo Tûã An röìi. http://ebooks. vdcmedia. com
 7. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 1) 7 Cö gaái nghe anh ta noái vêåy, mùåt caâng ûãng àoã, nûúác mùæt traâo ra tûâ àöi mùæt trong saáng. Cö giêåm chên kïu lïn: - Anh ta... anh ta... Taâo Vên Kò hoãi: - Anh ta... anh ta caái gò? Cö gaái àaáp: - Anh ta laâ... laâ chöìng chûa cûúái cuãa muöåi, àûúng nhiïn laâ ngûúâi trong tim muöåi röìi. Taâo Vên Kò tûác giêån, ruát phùæt trûúâng kiïëm. Nhûng cö gaái laåi bûúác túái, noái: - Huynh coá gioãi thò giïët muöåi ài! Taâo Vên Kò nghiïën rùng, nhòn khuön mùåt húi ngêíng lïn cuãa cö gaái, tònh caãm trong loâng traâo dêng, kïu to: - Thöi àûúåc, thöi àûúåc! - Àoaån quay kiïëm, àêm maånh vaâo ngûåc mònh. Cö gaái xuêët thuã rêët nhanh, trúã tay ruát kiïëm, ngùn caãn rêët mau leå, "choang" möåt tiïëng, hai thanh kiïëm chaåm nhau, toeá lûãa. Taâo Vên Kò hêåm hûåc: - Muöåi àaä chùèng àïí yá dïën huynh, sao coân àïí huynh söëng trïn àúâi naây maâ chõu khöí súã chûá? Cö gaái chêåm raäi tra kiïëm vaâo voã, kheä noái: - Huynh biïët röìi maâ, àoá laâ do cha muöåi hûáa gaã muöåi cho anh ta, àêu phaãi do muöåi quyïët àõnh. Taâo Vên Kò húi rûúán löng maây, hoãi: - Huynh nguyïån cuâng muöåi àïën têån chên trúâi goác bïí, êín dêåt núi rûâng sêu, trïn hoang àaão, sao muöåi khöng chõu? Cö gaái thúã daâi àaáp: - Sû huynh, muöåi biïët huynh rêët say àùæm muöåi, muöåi cuäng àêu phaãi laâ con ngöëc, sao muöåi laåi khöng biïët nhûäng àiïím maånh cuãa huynh? Nhûng huynh àang nùæm giûä cú ngúi Bùæc töng Thiïn http://ebooks. vdcmedia. com
 8. Kim Dung 8 Long Mön cuãa chuáng ta, nïëu laâm nhû vêåy, thò thanh danh cuãa mön phaái seä mêët hïët vaâ chuáng ta coân mùåt muäi naâo coân söëng trïn chöën giang höì nûäa? Taâo Vên Kò lúán tiïëng àaáp: - Duâ phaãi thõt naát xûúng tan vò muöåi, huynh cuäng cam loâng! Duâ trúâi sêåp, huynh cuäng mùåc, noái gò àïën chuyïån chûúãng mön hay khöng chûúãng mön! Cö gaái móm cûúâi, nheå nhaâng nùæm lêëy tay chaâng trai: - Sû huynh, muöåi khöng thñch caái tñnh noáng nhû lûãa, bêët chêëp têët caã cuãa sû huynh àêu. Thêëy cö gaái noái vêåy, Taâo Vên Kò chùèng thïí nöíi noáng àûúåc, àaânh thúã daâi: - Sao muöåi laåi coi caái thûá àöì chúi hùæn cho muöåi nhû cuãa quñ thïë? Cö gaái àaáp: - Ai baão laâ anh êëy cho muöåi? Muöåi coá gùåp anh ta àêu? Taâo Vên Kò noái: - Möåt vêåt àaáng giaá nhû vêåy, maâ coân coá ngûúâi duâng laâm aám khñ û? Trïn caán buát roä raâng laâ khùæc tïn anh ta, nïëu khöng phaãi hùæn thò coân ai cho muöåi? Cö gaái húân döîi àaáp: - Huynh àaä thñch àoaán moâ thò àûâng noái chuyïån vúái muöåi nûäa. Noái àoaån, cö voåt àïën bïn con ngûåa xaám, nhaãy phùæt lïn yïn röìi giêåt dêy cûúng, con ngûåa saãi chên phoáng ngay. Taâo Vên Kò vöåi vaâng lïn ngûåa àuöíi theo, thuác maånh giaây vaâo buång ngûåa, nïn chùèng mêëy chöëc àaä àuöíó kõp, röìi nhoaâi ngûúâi duâng tay phaãi toám lêëy cûúng chuá ngûåa xaám, kïu to: - Sû muöåi, haäy nghe huynh noái àaä. Cö gaái vung roi ngûåa, quêët vaâo tay anh ta, quaát lïn: - Buöng ra, àïí ngûúâi khaác tröng thêëy thò coân ra gò nûäa? http://ebooks. vdcmedia. com
 9. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 1) 9 Taâo Vên Kò khöng chõu buöng tay, "àeát" möåt tiïëng, trïn mu baân tay cuãa anh ta hùçn möåt vïåt maáu àoã tûúi. Cö gaái khöng àaânh loâng, noái: - Sao huynh cûá choåc muöåi maäi thïë? Taâo Vên Kò àaáp: - Löîi taåi huynh, muöåi cûá àaánh nûäa ài ! Cö gaái cûúâi nhaåt: - Muöåi moãi tay röìi, khöng àaánh nöíi. Taâo Vên Kò cûúâi: - Àïí huynh àêëm boáp cho. Röìi giú tay nùæm lêëy caánh tay cö. Cö gaái quêåt möåt roi vaâo àêìu, Taâo Vên Kò nghiïng àêìu traánh ngoån roi àoá, cûúâi: - Sao tay muöåi hïët moãi röìi aâ? Cö gaái nghiïm mùåt: - Àaä baão huynh àûâng àöång vaâo muöåi nûäa maâ! Taâo Vên Kò cûúâi: - Àûúåc, vêåy muöåi noái ài, chiïëc buát vaâng àoá úã àêu ra? Cö gaái cûúâi: - Laâ ngûúâi trong loâng muöåi cho àêëy. Khöng phaãi anh êëy, thò coân ai nûäa? Chùèng leä laåi laâ cuãa huynh aâ? Taâo Vên Kò chúåt thêëy nhoái trong loâng, maáu noáng böëc lïn, nöíi caáu, nhûng thêëy cö gaái cûúâi tûúi nhû hoa, àöi möi höìng húi rung àöång, àïí löå haâm rùng trùæng nhû ngoåc, thò cún giêån dûä vuåt tan biïën ngay. Cö gaái trûâng mùæt nhòn, kheä thúã daâi röìi dõu gioång: - Sû huynh, tûâ nhoã muöåi àaä àûúåc huynh hïët loâng chùm soác, huynh àöëi vúái muöåi coân töët hún caã anh ruöåt muöåi. Muöåi àêu phaãi laâ ngûúâi vö tònh, sao laåi khöng nghô àïën chuyïån baáo àaáp chûá? Huöëng höì chuáng ta... Nhûng quaã thûåc laâ muöåi rêët khoá xûã. Huynh luön quan têm baão vïå muöåi, bêy giúâ cha muöåi khöng may bõ chïët thaãm, http://ebooks. vdcmedia. com
 10. Kim Dung 10 phaái Thiïn Long Mön chuáng ta àang àûáng trûúác ngûúäng cûãa cuãa viïåc thaânh, baåi, hûng, vong. Sao huynh laåi khöng thöng caãm vúái muöåi? Taâo Vên Kò ngêín ngûúâi ra möåt luác, chùèng noái nùng àûúåc gò, röìi phêët tay traái möåt caái: - Luác naâo maâ muöåi chùèng àuáng, huynh chùèng sai! Ài thöi! Cö gaái nhoeãn cûúâi: - Khoan àaä. Naâng lêëy ra möåt chiïc khùn tay lau möì höi traán cho anh ta. - Tuyïët lúán thïë naây, ra möì höi maâ khöng lau ngay seä bõ caãm laånh àêëy. Möåt caãm giaác ngoåt ngaâo traâo dêng trong loâng, Taâo Vên Kò noái khöng nïn lúâi, moåi nöîi bûåc doåc phuát chöëc tan biïën. Anh ta giú roi quêët nheå vaâo möng ngûåa cuãa cö gaái, hai ngûúâi cuâng saánh vai nhau phoáng ài. Cö gaái tïn laâ Àiïìn Thanh Vùn, tuy coân treã, nhûng àaä rêët nöíi tiïëng trong giúái voä lêm úã miïìn quan aãi. Vò coá dung maåo xinh àeåp, laåi thöng minh lanh lúåi, nïn moåi ngûúâi trong giúái voä lêm úã Liïu Àöng tùång cho cö biïåt hiïåu "Cêím Mao Àiïu". Loaåi àiïu thûã naây chaåy trïn mùåt tuyïët rêët nhanh, laåi rêët thöng minh, lanh leå, vaâ hai chûä "Cêím Àiïu" àûúng nhiïn laâ àïí hònh dung veã àeåp cuãa cö gaái. Cha cö laâ Àiïìn Quy Nöng, múái qua àúâi khöng lêu, búãi vêåy cö vêîn mùåc àaåi tang. Hai ngûåa phoáng gêëp möåt luác, múái àuöíi kõp boån Ên Caát, Nguyïîn Sô Trung. Nguyïîn Sô Trung trûâng mùæt nhòn Taâo Vên Kò hoãi: - Sû àiïåt ài lêu vêåy, coá thêëy gò khöng? Taâo Vên Kò mùåt àoã bûâng, àaáp: - Khöng thêëy gò aå. Noái àoaån keåp àuâi vaâo mònh ngûåa, phoáng thùèng. Ài thïm vaâi dùåm nûäa, thïë nuái döëc dêìn, tuyïët phuã khaá daây, ngûåa dïî bõ trûúåt http://ebooks. vdcmedia. com
 11. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 1) 11 chên, böën ngûúâi khöng daám nhuác nhñch, cûá thaã loãng cûúng cho ngûåa ài tûâ tûâ. Sau khi voâng qua hai heãm nuái, àûúâng caâng hiïím trúã hún. Böîng nghe phña bïn traái tiïëng ngûåa hñ, Taâo Vên Kò chên phaãi nhêën vaâo baân àaåp, bay nghiïng ngûúâi, nhaãy xuöëng phña sau möåt cêy thöng lúán; naáu mònh xong, anh ta àûa mùæt nhòn vïì phña trûúác. Thêëy dûúái göëc cêy úã döëc nuái, coá buöåc nùm con ngûåa, trïn tuyïët coá möåt haâng dêëu chên ài thùèng lïn nuái, Taâo Vên Kò kïu lïn: - Hai võ sû thuác, boån giùåc àaä lïn nuái röìi. Chuáng ta mau àuöíi theo ài. Ên Caát xûa nay laâ ngûúâi cêín thêån, noái: - Nïëu àöëi phûúng coá yá duå chuáng ta àïën àêy chùæc laâ chuáng coá mai phuåc trong nuái àoá. Taâo Vên Kò noái: - Duâ laâ hang huâm öí rùæn, höm nay cuäng phaãi xöng vaâo. Ên Caát thêëy anh ta anh noái löî maäng, rêët khöng bùçng loâng, baão vúái Nguyïîn Sô Trung : - Nguyïîn sû huynh, huynh thêëy thïë naâo? Nguyïîn Sô Trung chûa kõp àaáp lúâi thò Àiïìn Thanh Vùn àaä cûúáp lúâi: - Àaä coá Uy Chêën Thiïn Nam Ên sû thuác úã àêy, duâ chuáng coá mai phuåc lúåi haåi àïën àêu cuäng chùèng súå. Ên Caát móm cûúâi noái: - Nhòn dêëu vïët cuãa chuáng, chùæc laâ ài rêët vöåi vaâng, hùèn seä khöng coá mai phuåc àêu. Thïë naây ài! - Röìi chó tay sang phaãi - Chuáng ta haäy voâng lïn theo löëi naây, röìi quay sang bêët ngúâ têën cöng boån chuáng. Taâo Vên Kò reo lïn: - Hay, kïë àoá hay lùæm! Boån Ên Caát xuöëng ngûåa, buöåc dûúái göëc cêy thöng lúán, veán vaåt aáo daâi, buöåc vaâo lûng, duâng thuêåt "àeâ tung" trong khinh cöng, lïn theo sûúân nuái bïn phaãi. Chöî àoá cêy cöëi rêåm raåp, àaá moåc lúãm chúãm, http://ebooks. vdcmedia. com
 12. Kim Dung 12 rêët khoá ài, nhûng nhúâ nhûäng vêåt che khuêët àoá maâ keã àõch khöng dïî daâng phaát hiïån àûúåc. Luác àêìu nùm ngûúâi ài theo haâng doåc, ngûúâi noå tiïëp nöëi ngûúâi kia, nhûng möåt luác sau àaä phên àõnh roä àûúåc khinh cöng ai cao ai thêëp. Ên Caát vaâ Nguyïîn Sô Trung cuâng nhau ài trûúác. Taâo Vên Kò bõ tuåt laåi sau chûâng hún möåt trûúång, coân Àiïìn Thanh Vùn vaâ Chu Vên Dûúng laåi úã sau vaâi trûúång nûäa. Taâo Vên Kò nghô thêìm: "Ên sû thuác laâ chûúãng mön cuãa phaái Nam töng, biïåt hiïåu laâ Uy Chêën Thiïn Nam, khöng biïët laâ voä cöng caánh Nam töng cuãa öng êëy so vúái caánh Bùæc töng cuãa chuáng ta thò ai cao ai thêëp àay? Höm nay ta phaãi thûã lônh giaáo xem sao". Nghô àoaån, beân àïì khñ, tùng sûác vaâo àöi chên, chaåy vûúåt lïn trûúác hai ngûúâi kia. Nghe thêëy tiïëng Ên Caát khen: - Taâo thïë huynh thên thuã khaá lùæm, thêåt laâ anh huâng khi coân treã tuöíi. Taâo Vên Kò súå öng ta àuöíi kõp, khöng daám quay àêìu laåi, chó noái: -Xin Ên sû thuác chó baão thïm! Tuy miïång noái thïë, nhûng vêîn khöng hïì dûâng chên. Chaåy möåt luác, hònh nhû nghe thêëy tiïëng chên bûúác, múái quay àêìu nhòn, bêët giaác giêåt mònh. Thò ra Ên Caát vaâ Nguyïîn Sô Trung àaä úã caách anh ta khöng xa, vöåi chaåy nhanh hún thïm vaâi trûúång nûäa. Ên Caát luön móm cûúâi, ung dung baám theo sau. Trïn nuái tuyïët phuã caâng daây hún, àûúâng nuái khuác khuyãu nïn ài rêët mêët sûác. Chó sau khoaãng thúâi gian thùæp nûãa neán nhang, Taâo Vên Kò àaä dêìn ài chêåm laåi. Chúåt caãm thêëy coá húi êëm phña sau gaáy, nhû húi thúã cuãa ngûúâi khaác, anh ta àõnh quay àêìu laåi thò coá ngûúâi vöî nheå vaâo vai phaãi vaâ nghe tiïëng Ên Caát cûúâi noái: - Anh baån treã, cöë lïn ài! Taâo Vên Kò giêåt mònh, àïì khñ voåt maånh lïn phña trûúác. Lêìn voåt naây tuy àaä boã xa hai ngûúâi kia àûúåc hún mûúâi trûúång, nhûng àaä thêëy tim àêåp maånh, húi thúã höín hïín, àêìu toaát möì höi. Àûa tay aáo lau möì höi traán, nhúá laåi caãnh Àiïìn Thanh Vùn lau möì höi cho http://ebooks. vdcmedia. com
 13. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 1) 13 mònh vûâa röìi, anh ta bêët giaác móm cûúâi, nhûng laåi nghe tiïëng chên àaåp tuyïët úã phña sau, thò ra boån Ên Caát àaä àuöíi túái núi röìi. Ên Caát thêëy Taâo Vên Kò voåt ài luác nhanh luác chêåm, biïët ngay anh ta khöng thïí laâ àöëi thuã vïì khinh cöng cuãa mònh, chó thêëy Thêët Tinh Thuã Nguyïîn Sô Trung lùång leä ài saát bïn mònh, khi chaåy nhanh, öng ta cuäng ài nhanh, khi chaåy chêåm, öng ta cuäng chaåy chêåm, xem ra sûác lûåc coân dû, chûa duâng hïët, múái thêìm nghô "Höm nay coá leä hai chuá chaáu hoå thûã sûác laäo giaâ naây àêy". Nghô àoaån, hñt maånh möåt húi, röìi thi triïín khinh cöng maâ mònh àaä khöí luyïån mêëy chuåc nùm trúâi, chên hêìu nhû khöng chaåm àêët, lûúát nhanh trïn sûúân nuái àêìy tuyïët trùæng. Thiïn Long Mön àûúåc saáng lêåp tûâ àêìu àúâi Thanh, vöën chó coá möåt chi. Àïën nhûäng nùm Khang Hi, hai àaåi àïå tûã cuãa chûúãng mön bêët hoaâ, nïn khi chûúãng mön chïët ài chia thaânh hai chi Nam töng, Bùæc töng. Voä cöng cuãa Nam töng chuá troång nhanh nheån duäng maänh, coân Bùæc töng laåi chuá troång vûäng vaâng, hiïím hoác. Chiïu thûác cuãa hai phaái naây vöën hoaân toaân giöëng nhau, nhûng khi sûã duång laåi rêët khaác nhau. Mön khinh cöng leo nuái vöën laâ súã trûúâng cuãa Nam töng. Ên Caát uy beáo, nhûng tûâ khi thi triïín têm phaáp baãn mön thò lanh leå hún caã loaâi khó vûúån. Trong khoaãng khùæc àaä vûúåt xa Taâo Vên Kò hún möåt dùåm. Nguyïîn Sô Trung thò vêîn tiïëp tuåc ài kïì bïn. Àaä mêëy lêìn Ên Caát tùng töëc àõnh boã Nguyïîn Sô Trung rúát laåi song lêìn naâo cuäng vêåy, múái chó vûúåt àûúåc qua vaâi trûúång laâ Nguyïîn Sô Trung laåi vûäng vaâng theo kõp ngay. Chó coân caách àónh nuái vaâi ba dùåm, Ên Caát móm cûúâi: - Nguyïîn sû huynh! Hai ta thûã àoå xem ai seä len túái àónh nuái trûúác? - Àïå sao theo nöíi Ên sû huynh! - Nguyïîn Sô Trung àaáp - Chúá nïn khaách khñ thïë! - Ên Caát dûát lúâi röìi lao mònh ài nhanh nhû muäi tïn bêåt khoãi dêy cung, trong khaãng khùæc, àaä chó caách àónh nuái coá vaâi trûúång. Ngoaái àêìu nhòn laåi thò thêëy Nguyïîn Sô Trung chó caách mònh chûâng möåt trûúång, àõnh bûát lïn luön thò http://ebooks. vdcmedia. com
 14. Kim Dung 14 Nguyïîn Sô Trung àöåt nhiïn lûúát túái aáp saát Ên Caát, kheä baão: “Bïn kia coá ngûúâi àêëy " vaâ chó tay vïì phña luâm cêy bïn traái àónh nuái. Ên Caát chöåt daå thêìm nhô " Khinh cöng cuãa ngûúâi naây quaã thûåc hún hùèn ta ". Thêëy Nguyïîn Sô Trung lom khom cuái àêìu roán reán tiïën vïì phña luâm cêy, Ên Caát beân ài theo. Àûáng sau luâm cêy, hai ngûúâi nêëp sau möåt khöëi àaá lúán, thoâ àêìu ra quan saát, thêëy phña dûúái thung luäng lêëp loaáng aánh àao kiïëm vaâ coá nùm ngûúâi àang tuå têåp chöî sêu nhêët. Ba ngûúâi àang cêìm binh khñ chia nhau àûáng gaác úã ba ngaã àûúâng vaâo, dûúâng nhû súå coá ngûúâi laå xöng túái. Coân hai ngûúâi kia möåt ngûoâi cuöëc àêët, möåt ngûoâi cêìm xeãng, àang hò huåc àaâo àêët bïn möåt cêy to. Roä raâng laâ hai ngûúâi naây biïët coá keã àõch àang àuöíi saát, cú höåi àïí àaâo búái rêët ngùæn nguãi, nïn hoå laâm luön tay, keã cuöëc ngûúâi xuác gêëp gaáp khaác thûúâng. Ên Caát noái nhoã: - Hai ngûúâi àoá àûúng nhiïn laâ cha con hoå Àaâo úã êím Maä Xuyïn röìi, nhûng coân ba keã kia laâ ai thïë? Sô Trung kheä àaáp: - Àoá laâ ba chuã traåi úã êím Maä Xuyïn àêëy, àïìu laâ nhûäng cao thuã àêëy. - Thïë thò vûâa kheáo! Nùm choåi nùm - Ên Caát noái - Ên sû huynh aå! Huynh vaâ àïå cuângVên Kò, ba chuáng ta cöë nhiïn laâ khöng súå gò boån hoå, nhûng coân Vên Dûúng vaâ Thanh Vùn thò coân non. Nïn bêët ngúâ haå thuã trûúác hai tïn, ba tïn coân laåi dïî thanh toaán hún! Ên Caát cau maây: - Nïëu giúái giang höì khaáo nhau caánh Thiïn Long Mön chuáng ta coá rònh moâ àaánh tröåm, haá chùèng àïí thiïn haå cûúâi nhaåo chuáng ta hay sao? Sô Trung laånh luâng àêëp: - Cûá giïët saåch! Nhöí coã nhöí caã rïî, àïí baáo thuâ cho Àiïìn sû huynh! Chuáng ta khöng noái ra chuyïån naây thò ai biïët nûäa maâ ngaåi? http://ebooks. vdcmedia. com
 15. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 1) 15 Ên Caát noái: - Cha con hoå Àaâo coá thêåt sûå laâ khoá àöëi phoá khöng? Sô Trung gêåt àêìu, ngûâng laåi giêy laát, noái tiïëp: - Nïëu àêëu tay àöi, thò àïå khöng daám chùæc thùæng. Ên Caát biïët tûâ khi chûúãng mön phaái Bùæc töng laâ Àiïìn Quy Nöng qua àúâi, thò chó coân coá Sô Trung laâ cao thuã söë möåt cuãa mön phaái. Nghe noái, khi Àiïìn Quy Nöng coân söëng, cuäng phaãi nïí Sô Trung vaâi phêìn. Vûâa naäy, khi so taâi khinh cöng leo nuái, hònh nhû öng ta cuäng coá yá nhûúâng mònh, nïn múái úã thïë ngang taâi ngang sûác nhû vêåy. Nïëu öng ta döëc toaân lûåc thò e mònh thua mêët, nghô vêåy, beân gêåt àêìu: - Àïå chó laâ khaách. Vêåy Nguyïîn sû huynh haäy quyïët àõnh ài! Sô Trung nghô thêìm " hûâ, vêåy laâ nhaâ ngûúi muöën laâm anh huâng, coân àïí ta laâm tiïíu nhên àêy " vaâ yïn lùång. Luác naây Taâo Vên Kò múái àïën. Laát sau, Chu Vên Dûúng, Àiïìn Thanh Vùn cuäng lêìn lûúåt àïën núi, Sô Trung kheä noái: - Ên sû huynh, Vên Kò vaâ töi seä cuâng phoáng chuyâ têím àöåc haå ba tïn àûáng gaác àaä, röìi chuáng ta haäy vêy àaánh cha con hoå Àaâo. Ba ngûúâi chuáng töi ra tay röìi thò Vên Dûúng vaâ Thanh Vùn tiïëp ûáng luön! Böën ngûúâi nghe dùån doâ xong, lêåp tûác nheå bûúác khom ngûúâi sau nhûäng taãng àaá, tiïën xuöëng thung luäng. Àiïìn Thanh Vùn tiïën theo sau Nguyïîn Sô Trung, kheä goåi: - Nguyïîn sû thuác! Sô Trung dûâng laåi: -Sao thïë? - Nïn bùæt söëng cha con hoå Àaâo!- Thanh Vùn noái. Sô Trung gûúâm gûúâm, àöi mùæt löå àêìy troâng trùæng, gioång kheä trêìm hùèn xuöëng: - Chaáu laåi coân àõnh bïnh vûåc cho thùçng giùåc Àaâo Tûã An aâ? http://ebooks. vdcmedia. com
 16. Kim Dung 16 - Chaáu vêîn coá caãm giaác khöng phaãi laâ anh ta- Thanh Vùn noái. Nguyïîn Sô Trung àanh neát mùåt, ruát tûâ trong thùæt lûng ra muäi tïn buöåc löng chim àûa cho Thanh Vùn vaâ noái: - Chaáu haäy so saánh xem! Àêy laâ muäi tïn maâ thùçng giùåc kia vûâa naäy bùæn con nhaån àêëy! Àiïìn Thanh Vùn cêìm muäi tïn, múái nhòn thoaáng qua, bêët giaác hai tay run run, Taâo Vên Kò àûáng bïn chó maãi ngùæm cö ta, khöng mêëy àïí yá keã àõch nûäa. Thêëy Tûã An phen naây khoá maâ giûä àûúåc tñnh maång; bûåc laâ vò thêëy Thanh Vùn coân böåc löå tònh yá sêu àêåm vúái tïn êëy. Vên Kò tñnh tònh noáng nêíy, caâng nghô caâng àiïn àêìu, àang àõnh noái mêëy lúâi giïîu cúåt thò Nguyïîn Sô Trung àaä vöî vaâo vai, chó tay vïì phiaá lûng ngûúâi àang àûáng gaác úã meá àöng. Luác naây, Àiïìn Thanh Vùn vaâ Chu Vên Dûúng àaä raåp ngûúâi xuöëng vaâ dûâng laåi. Sô Trung, Ên Caát, Vên Kò möîi ngûúâi phên cöng nhau nhùçm vaâo möåt àõch thuã, ai nêëy àïìu cêìm ba quaã chuyâ àöåc, nheå bûúác tiïën gêìn muåc tiïu. Thûá aám khñ naây laâ möåt tuyïåt kyä cuãa Thiïn Long Mön lûu truyïìn tûâ nhiïìu thïë hïå, khi phoáng ài vûâa dïî truáng àõch laåi vûâa nhanh, coá chêët àöåc rêët maånh, ai bõ neám truáng, chó ba canh giúâ laâ chïët, lúåi haåi vö cuân g, nïn giúáñ giang höì àùåt tïn noá laâ " Truy mïånh àöåc long chuyâ ". Taâo Vên Kò nghô thêìm: " Sû thuác baão mònh haå tïn àûáng phña àöng, nhûng mònh seä kïët liïîu thùçng giùåc Àaâo Tûã An trûúác, vûâa laâ baáo thuâ cho sû mön, vûâa laâ nhöí àûúåc caái gai trûúác mùæt. Nïëu cûá àïí cho sû thuác bùæt söëng noá, lêìn lûâa ùæt lùæm chuyïån, khöng hiïíu sû muöåi coân gêy thïm chuyïån gò nûäa àêy?". Quyïët àõnh nhû thïë röìi, anh ta tiïën caâng gêìn, caách chûâng khöng túái nùm chuåc bûúác chên thò nùçm raåp xuöëng theo doäi chùåt têëm lûng Àaâo Tûã An àang nhêëp nhöím. Chó àúåi Nguyïîn Sô Trung vêîy tay ra leånh laâ caã ba quaã chuyâ seä lêåp tûác cuâng neám ra. Böîng nghe " choaãng " möåt tiïëng, lûúäi cuöëc trong tay Àaâo Tûã An böí truáng möåt vêåt bùçng sùæt trong höë àêët. Nguyïîn Sô Trung àaä giú tay traái, http://ebooks. vdcmedia. com
 17. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 1) 17 sùæp sûãa phaát lïånh thò böîng nghe mêëy tiïëng "vuát...vuát. . " tûâ trong àöëng tuyïët bïn caånh àöåt nhiïn bay ra baãy, taám muäi aám khñ nhùçm vïì phña boån Àaâo Tûã An nùm ngûúâi. Nhûäng muäi aám khñ naây nhû àöåt nhiïn trong loâng àêët ài ra, khöng hïì coá möåt dêëu hiïåu khaã nghi gò caã. Thêåt laâ laå luâng ngoaâi sûác tûúãng tûúång. Cha con hoå Àaâo quaã laâ voä cöng phi thûúâng. Tuy aám khñ àûúåc phoáng ra úã khoaãng rêët gêìn vaâ bêët ngúâ vö cuâng, song hoå rêët nhanh giú cuöëc xeãng lïn gaåt àûúåc hïët caã! Möåt trong ba ngûúâi àûáng canh ngûãa ngûoâi lùn xuöëng raänh traánh hai muäi tïn nhoã bay saåt qua àêìu vaâ bïn cöí, may mùæn thoaát chïët. Coân hai ngûúâi kia thò möåt truáng phi tiïu, möåt truáng phi àao àïìu vaâo phña sau tim, guåc ngay trïn mùåt tuyïët khöng kõp kïu lêëy möåt tiïëng. Sûå viïåc diïîn ra quaá nhanh. Cha con hoå Àaâo têët nhiïn hoaân toaân bêët ngúâ, maâ ngay caã boån Nguyïîn Sô Trung cuäng vö cuâng kinh ngaåc. Cha cuãa Àaâo Tûã An, tûác Trêën Quan Àöng Àaâo Baách Tuïë chûãi mùæng: - Luä chuöåt naâo daám giúã troâ cùæn tröåm thïë haã? Gioång laäo vang rïìn nhû sêëm, duäng maänh vö cuâng. Tûâ trong àaám tuyïët bïn caånh coá böën ngûúâi nhaãy ra, àao kiïëm lêëp loaán g. Böën ngûúâi naây vöën súám biïët cha con hoå Àaâo thïë naâo cuäng àïën àêy, nïn àaä àaâo höë àïí nêëp vaâ chúâ àúåi mêëy ngaây nay röìi. Hoå ngöìi rònh trong höë, trïn caânh laá coá tuyïët phuã kñn, chó àïí húã vaâi löî nhoã àïí thúã, nïn ai maâ àûúåc? Cha con hoå Àaâo buöng ngay cuöëc xeãng xuöëng, vöåi lêëy binh khñ giùæt bïn mònh ra. Àaâo Baách Tuïë sûã cêy roi sùæt nùång mûúâi saáu cên, coân Àaâo Tûã An coá möåt thanh maä têëu. Coân ngûúâi lùn xuöëng khe nuái laâ Maä traåi chuã vò súå bïn àõch àuöíi theo têën cöng nïn tiïëp tuåc lùn thïm mêëy voâng nûäa múái nhöím dêåy. Maä traåi chuã tay vêîn cêìm möåt àöi xñch chuyâ. Phña bïn kia, ngûúâi thûá nhêët xöng ra gêìy goâ àen nheãm. Àoá laâ Huâng Nguyïn Hiïën, Töíng tiïu àêìu cuãa tiïu cuåc Bònh Thöng úã Bùæc Kinh. Ngûúâi naây tinh thöng mön Àõa Àûúâng Àao. Sún traåi êím Maä Xuyïn àaä rûâng cûúáp mêët cuãa öng ta möåt chuyïën haâng lúán maâ öng http://ebooks. vdcmedia. com
 18. Kim Dung 18 ta nhêån traách nhiïåm baão vïå. Huâng Nguyïn Hiïën àaä giúã hïët moåi mûu lûúåc ra maâ khöng sao àoâi laåi àûúåc. Búãi thïë hai bïn vêîn thuâ oaán nhau. Ngûúâi tiïëp theo laâ möåt phuå nûä chûâng ba hai, ba ba tuöíi. Maä traåi chuã nhêån ra àoá laâ Song àao Trõnh Tam Nûúng. Chöìng baâ ta vöën laâ möåt tiïu àêìu cuãa tiïu cuåc Bònh Thöng, àaä boã maång vò truáng àao khi bõ Traåi chuã êím Maä Xuyïn cûúáp haâng höìi naâo. Ngûúâi thûá ba laâ möåt hoaâ thûúång to beáo, tay cêìm giúáñ àao vaâ möåt ngûúâi nûäa sùæc mùåt àoã tña sûã duång möåt àöi gêåy sùæt. Khöng roä hai ngûúâi naây ai, coá leä hoå àïìu laâ caác cao thuã maâ tiïu cuåc Bònh Thöng múâi àïën mai phuåc úã àêy àïí baáo thuâ xûa. Àaâo Baách Tuïë quaát lúán: - Tûúãng laâ ai? Hoaá ra laâ tïn baåi tûúáng dûúái tay laäo phu! Ngoaâi loaâi chuöåt hoå Huâng kia, coá ai trong giúái voä lêm giúã troâ bêín thóu naây ra nûäa? Tuy àêy laâ lúâi chó mùæng Huâng Nguyïn Hiïën, song Ên Caát nghe xong bêët giaác cuäng àoã mùåt. Liïëc nhòn Sô Trung, thêëy öng ta chùm chuá quan saát caã hai bïn àang àöëi mùåt nhau dûúái thung luäng, hònh nhû khöng nghe thêëy mêëy cêu naây. Huâng Nguyïn Hiïën noái gioång nhoã nheå: - Àaâo traåi chuã! Taåi haå xin giúái thiïåu võ naây laâ Tônh Trñ àaåi sû úã chuâa Baách Höåi, tónh Sún Àöng. Coân võ naây laâ Lûu Nguyïn Haåc àaåi nhên, laâ thõ vïå haång nhêët úã kinh, sû huynh àöìng mön vúái taåi haå. Mong hai bïn seä laâm quen vúái nhau. Àaâo Baách Tuïë thên hònh cao lúán, gioång noái nhû sêëm rïìn, coân Huâng Nguyïn Hiïën dûúâng nhû tûúng phaãn. Möåt ngûúâi thò cûáng rùæn, möåt ngûúâi thò mïìm deão, cûá nhû laâ trúâi sinh ra àïí maâ àöëi choåi vúái nhau. Àaâo Baách Tuïë mùæng luön: - Àöì nhaäi nheáp! Haäy cuâng ra tay ài! Chuáng ta seä laâm quen bùçng binh khñ vêåy! Thïë laâ vung roi sùæt quêåt dûá vaâo khoaãng khöng, thaânh tiïëng rñt vuâ vuâ, àuã thêëy thêìn lûåc kinh ngûúâi. Huâng Nguyïn Hiïën vêîn thaãn nhiïn noái kheä: http://ebooks. vdcmedia. com
 19. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 1) 19 - Taåi haå laâ baåi tûúáng dûúái tay cuãa Àaâo traåi chuã, àêu daám àoå sûác. Taåi haå chó xin ban cho möåt thûá thöi! - Thûá gò? - Àaâo Baách Tuïë gùçn gioång. Huâng Nguyïn Hiïën chó vaâo caái höë àang àaâo dúã noái: - Chñnh laâ caái thûá úã àêëy naây! Àaâo Baách Tuïë kheä vuöët chuâm rêu rêåm maâu xaám baåc, khöng noái khöng rùçng, vuåt thùèng möåt roi. Huâng Nguyïn Hiïën neá ngûúâi traánh àûúåc, kïu lïn: - Xin haäy khoan àaä! - Ngûúi coân àõnh noái gò nûäa? - Baách Tuïë quaát. - Taåi haå àaä àúåi úã àêy ba ngaây ba àïm, àïí chúâ Àaâo traåi chuã àïën - Nguyïn Hiïën traã lúâi - nïëu khöng nïí mùåt Àaâo traåi chuã vaâ cöng tûã, thò taåi haå àaä súám lêëy noá ài röìi. Nhûäng àöì vêåt úã àêy vöën khöng phaãi laâ cuãa êím Maä Xuyïn, maâ xûa nay vêîn do Thiïn Long Mön cai quaãn. Nay dêîu coá àöíi chuã, cuäng khöng coá gò khöng öín. Àaâo Tûã An noái: - Huâng tiïu àêìu noái nùng hay nhó? Mïnh möng ngaân dùåm tuyïët bùng úã vuâng nuái naây...nïëu caác ngûúi àaä súám biïët chöî chön, sao khöng lêëy trûúác ài? Trõnh Tam Nûúng noáng loâng baáo thuâ cho chöìng, beân noái luön: - Daâi lúâi maâ laâm gò? Ra tay ài thöi! Dûát lúâi phi luön ba muäi phi àao " vuâ vuâ vuâ " nhùçm vaâo Maä traåi chuã. Maä traåi chuã vung àöi thiïët chuyâ gaåt rúi àûúåc hai muäi, coân muäi thûá ba bay quaá nhanh sùæp cùæm vaâo ngûåc, khiïën Maä traåi chuã vöåi choaäi hai tay laâm súåi xñch nöëi àöi chuyâ vùæt ngang ngûåc, vûâa kheáo chùæn àûúåc muäi àao. Maä traåi chuã co chuyâ bïn traái, vung chuyâ bïn phaãi vuåt laåi Trõnh Tam Nûúng. Trõnh Tam nûúng nhanh nheån haå thêëp ngûúâi cuái àêìu neá traánh, song àao muáa tñt theo thïë " gioá xoaáy " àêm thùèng vaâo buång hoå Maä. Maä traåi chuã vung chuyâ traái phaá àûúåc thïë àao àoá. http://ebooks. vdcmedia. com
 20. Kim Dung 20 Khi thêëy hai ngûúâi àoå sûác, Tônh Trñ hoâa thûúång liïìn vung giúáiàao böí thùèng vaâo Àaâo Baách Tuïë. Trêën Quan Àöng khöng hïì neá traánh maâ vung ngang roi àaánh luön; roi sùæt va vaâo giúái àao toeá ra nhûäng àöëm hoa lûãa. Hoâa thûúång thêëy caánh tay tï daåi, lûúäi àao bõ meã mêët möåt miïëng. Àaâo Tûã An muáa àao xöng vaâo Huâng Nguyïn Hiïën, thïë laâ saáu ngûúâi chia thaânh ba àöi quyáït lêëy tñnh maång nhau trïn vuâng àêët àêìy tuyïët phuã. Lûu Nguyïn Haåc cêìm döi gêåy sùæt àûáng ngoaâi quan aãi thêëy hoaâ thûúång khöng phaãi laâ àöëi thuã cuãa Àaâo Baách Tuïë, beân goåi to: - Àaåi sû haäy lui ra, nhûúâng laåi cho töi gùåp Trêën Quan Àöng! Song, hoâa thûúång vêîn coân ham àaánh, Lûu Nguyïn Haåc beân bûúác vöåi lïn, duâng tay phaãi àêåp maånh vaâo vai laâm hoâa thûúång loaång choaång ngaä nhoaâi ra chûâng ba bûúác chên. Böîng hoâa thûúång nghe tiïëng rñt gioá cuãa lûúäi àao böí xuöëng, vöåi ruåt àêìu traánha. Thò ra Àaâo Tûã An nhêån thêëy hoaâ thûúång ngaä beân böí ngay möåt nhaát. Tônh Trñ hoâa thûúång huá vña, ngûúâi vaä möì höi, hêìm hêìm nöíi giêån vaác giúái àao trúå chiïën cho Huâng Nguyïn Hiïën àaánh Àaâo Tûã An. Lûu Nguyïn Haåc voä cöng hún hùèn sû àïå, dêîu roi sùæt cuãa Àaâo Baách Tuïë coá queát ngang doåc, Nguyïn Haåc vêîn vûäng vaâng àoán àaánh. Gêåy sùæt giú thùèng àûán g, roi sùæt va àaánh “choang” möåt tiïëng. Nguyïn Haåc àiïìm nhiïn thêëp cêy gêåy sùæt bïn phaãi chùån ngang thên roi sùæt cuãa àöëi phûúng, röìi vung gêåy traái böí vaâo àêìu. Àaâo Baách Tuïë múái àoå coá vaâi chiïu vúái Nguyïn Haåc biïët ngay höm nay mònh gùåp phaãi kònh àõch, beân döëc hïët tinh thêìn giúã tuyïåt kô Luåc Húåp Tiïn Phaáp, möåt roi quyïët àêëu ngang ngûãa vúái hai gêåy cuãa Nguyïn Haåc. Sau möåt höìi nûäa, Lûu Nguyïn Haåc dêìn aáp daão. Baách Tuïë chó coân nùång vïì chöëng àúä, rêët ñt àaánh traã àûúåc. Riïng Àaâo Tûã An phaãi möåt choåi hai nïn bõ döìn vaâo thïë bñ, chó tröng chúâ vaâo àiïìu duy nhêët laâ Maä traåi chuã mau haå àûúåc àöëi thuã laâ Trõnh Tam Nûúng àïí sang àaánh Huâng Nguyïn Hiïën thò baãn thên múái coá cú haå àûúåc võ hoaâ thûúång. Song hònh nhû Trõnh Tam Nûúng http://ebooks. vdcmedia. com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2