Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyết sơn phi hồ - quyển 2

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

224
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 6: Miêu Cô Nương Ðối Diện Hồ Lang ...Nghe chuyện một hồi lâu, mọi người càng thấy khâm phục nhân cách của Hồ Nhất Ðao. Ðược biết Tuyết Sơn Phi Hồ là con trai ông ta, trong lòng ai nấy đều dấy lên một tình cảm khác thường. .. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyết sơn phi hồ - quyển 2

 1. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 2) 1 MUÅC LUÅC CHÛÚNG 6 ...........................................................................................................................2 CHÛÚNG 7 ......................................................................................................................... 23 CHÛÚNG 8 ......................................................................................................................... 53 CHÛÚNG 9 ......................................................................................................................... 76 CHÛÚNG 10 ..................................................................................................................... 100 http://ebooks. vdcmedia. com
 2. Kim Dung 2 CHÛÚNG 6 Nghe chuyïån möåt höìi lêu, moåi ngûúâi caâng thêëy khêm phuåc nhên caách cuãa Höì Nhêët Àao. Àûúåc biïët Tuyïët Sún Phi Höì laâ con trai öng ta, trong loâng ai nêëy àïìu dêëy lïn möåt tònh caãm khaác thûúâng. Tuy gùåp anh ta chûa chùæc àaä coá lúåi gò song bêët giaác moåi ngûúâi àïìu khao khaát àûúåc gùåp möåt lêìn, laåi nghô chuã nhên núi àêy múâi khùæp lûúåt caác cao thuã àïí chuêín bõ nghïnh chiïën thò e rùçng baãn lônh anh chaâng àoá hùèn cuäng khöng thua keám gò phuå thên anh ta. Miïu Nhûúåc Lan böîng hoaãng höët noái: - Öi trúâi! Caác cao thuã àûúåc chuã nhên núi naây múâi àïën cuâng cha töi àïìu chûa lïn nuái! Nïëu bùæt gùåp Tuyïët Sún Phi Höì úã dûúái nuái, ùæt seä àöånh thuã. Cha töi khöng biïët Höì gia laâ con trai cuãa Höì Nhêët Àao baá baá, nïëu öng giïët mêët Höì gia thò biïët laâm thïë naâo? Bònh A Tûá cûúâi nhaåt: - Miïu àaåi hiïåp tuy coá tiïëng khùæp thiïn haå khöng ai àõch nöíi, nhûng nïëu baão möåt nhaát kiïëm giïët àûúåc Höì tûúáng cöng thò cuäng chûa chùæc! Khi cûúâi, vïët seåo daâi keáo trïn cú thõt lïn caâng khiïën khuön mùåt ngûúâi naây xêëu xñ, ghï súå. Bònh A Tûá laåi noái: - Höm nay Höì tûúáng cöng lïn nuái, möåt laâ do vêån ruãi cuãa chuã nhên núi naây, hai laâ muöën tòm Miïu àaåi hiïåp tó thñ baáo thuâ. Chó vò töi têån mùæt thêëy möëi giao tònh thên thiïët giûäa hai võ Höì, Miïu nùm xûa, biïët keã mûu haåi Höì àaåi gia thûåc ra laâ ngûúâi khaác. Töi coá khuyïn Höì tûúáng cöng àûâng laâm khoá dïî cho Miïu àaåi hiïåp, nhûng tûúáng cöng noái chó muöën hoãi trûåc tiïëp Miïu àaåi hiïåp cho roä raâng maâ thöi. Sau úã dûúái nuái, töi gùåp thêìy lang Diïm Cú naây. Tuy xa caách àaä hún hai chuåc nùm song töi vêîn nhêån àûúåc öng ta. Khi töi http://ebooks. vdcmedia. com
 3. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 2) 3 theo lïn nuái, àöët thûâng leo nuái, àöí hïët lûúng thûåc àïí cho moåi ngûúâi cuâng chïët àoái núi naây, cuäng kïí laâ baáo àaáp àûúåc ún nghôa cuãa Höì àaåi gia àöëi vúái töi. Mêëy lúâi àoá khiïën moåi ngûúâi nghe xong àûa mùæt nhòn nhau, thêìm nghô nùm xûa Baão Thuå tham cuãa haåi ngûúâi, nay phaãi chïët laâ àaáng lùæm. Coá àiïìu nhûäng ngûúâi khaác chùèng liïn quan gò túái chuyïån àoá maâ cuäng phaãi boã maång núi naây thò thêåt oan uöíng quaá. Nhòn neát mùåt cuãa moåi ngûúâi, Baão Thuå biïët hoå rêët oaán traách mònh, laäo beân àûáng lïn cêìm lêëy baão àao vaâ höåp sùæt, noái to: - Viïåc höm nay, chuáng ta phaãi àöìng têm hiïåp lûåc, cuâng tòm caách xuöëng nuái thöi. Coân tïn àöåc aác naây... Noái chûa dûát, böîng nghe tiïëng vöî caánh, möåt con böì cêu trùæng bay vaâo àaåi saãnh, àêåu trïn baân. Miïu Nhûúåc Lan mûâng rúä noái: - A! Con chim àaáng yïu quaá! Cö bûúác túái àûa tay nheå nhaâng nêng con chim lïn, vuöët ve lûng chim. Chúåt thêëy chên chim buöåc möåt súåi dêy, súåi dêy tûâ chên chim thoâng ra têån ngoaâi cûãa. Miïu Nhûúåc Lan beân keáo vaâo. Súåi dêy rêët daâi, keáo möåt thöi möåt höìi maâ vêîn chûa thêëy àêìu dêy. Cö naãy yá toâ moâ, luön tay keáo dêy, nhûng súåi dêy naây dûúâng nhû daâi vö têån. Àiïìn Thanh Vùn bûúác túái keáo giuáp. Hai ngûúâi thu vïì mêëy chuåc trûúång, böîng thêëy dêy húi nùçng nùång, xem ra àêìu dêy phña kia coá buöåc vêåt gò àoá. Vu quaãn gia mûâng quaá, kïu to: - Chuáng ta àûúåc cûáu röìi! Moåi ngûúâi àöìng thanh hoãi: - Sao cú? Vu quaãn gia àaáp: - Con böì cêu naây do baãn trang nuöi, duâng àïí baáo tin giûäa trïn nuái vaâ dûúái nuái. Nhêët àõnh laâ anh em baãn trang úã dûúái nuái phaát hiïån dêy leo nuái àaä bõ chùåt àûát nïn thaã chim cho bay lïn, àêìu dêy buöåc möåt vêåt gò àoá àïí cûáu chuáng ta xuöëng nuái àêy. http://ebooks. vdcmedia. com
 4. Kim Dung 4 Nghe cêu àoá, Bònh A Tûá biïën sùæc mùåt, gêìm lïn möåt tiïëng röìi nhaâo túái toan giêåt àûát súåi dêy. Ên Caát àûáng gêìn nhaâo ngûúâi ra chêån ngay trûúác mùåt, hai tay gaåt ngaä Bònh A Tûá. Àiïìn Thanh Vùn noái: - Cö nûúng, cêín thêån khöng thò àûát dêy àêëy! Miïu Nhûúåc Lan gêåt àêìu. Súåi dêy tuy maãnh, nhûng rêët bïìn chùæc, hai ngûúâi caâng keáo caâng thêëy nùång tay maâ súåi dêy khöng hïì àûát. Keáo möåt laát nûäa, Miïu Nhûúåc Lan àaä caãm thêëy moãi, Àaâo Tûã An noái: - Miïu cö nûúng nghó ài, àïí töi keáo cho. Noái röìi, Tûã An bûúác túái àoán lêëy súåi dêy. Nguyïîn Sô Trung, Taâo Vên Kò, Lûu Nguyïn Haåc vaâ mêëy ngûúâi nûäa àaä chaåy ra ngoaâi cûãa tûâ naäy àïí xem súåi dêy kia buöåc vêåt gò cûáu hoå. Àaâo Tûã An vaâ Àiïìn Thanh Vùn keáo möåt luác nûäa thò chúåt nghe ngoaâi cûãa coá tiïëng reo mûâng êìm ô. Tay hoå lêåp tûác nheå böîng, xem chûâng vêåt buöåc kia àaä àûúåc keáo lïn. Moåi ngûúâi coân trong saãnh keáo hïët ra ngoaâi. Nguyïîn Sô Trung vaâ Taâo Vên Kò àûáng úã meáp vûåc, tay hoå luên phiïn lïn xuöëng bêån röån khaác thûúâng, thò ra vêîn coân àang keáo dêy. Súåi dêy maãnh nöëi vúái möåt súåi dêy to hún, khi súåi dêy to hún thu hïët thò keáo theo möåt dêy chaäo cûåc lúán. Moåi ngûúâi reo hoâ röìi cuâng xuám tay buöåc súåi chaäo vaâo hai cêy thöng lúán bïn búâ vûåc. Lûu Nguyïn Haåc noái: - Chuáng ta xuöëng thöi! Àïí töi xuöëng trûúác! Noái röìi hai tay nùæm lêëy chaäo, toan thaã mònh xuöëng nuái. Àaâo Baách Tuïë vöåi quaát: - Haäy khoan! Sao laåi laâ ngûúi xuöëng trûúác? Ai biïët ngûúi xuöëng túái dûúái êëy seä laâm caái troâ quyã quaái gò? Lûu Nguyïn Haåc vùån laåi: - Nïëu àuáng nhû ngûúâi lúâi ngûúi noái thò sau naâo? http://ebooks. vdcmedia. com
 5. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 2) 5 Àaâo Baách Tuïë sûäng ngûúâi ra, thêìm nghô ngûúâi naâo trïn àónh nuái naây cuäng khöng cöng têm, chùèng ai tin ai, bêët kïí ai xuöëng trûúác thò ngûúâi xuöëng sau àïìu khöng yïn loâng. Laäo bõ hoãi àöåp möåt cêu nhû vêåy thêåt cuäng khoá traã lúâi. Taâo Vên Kò noái: - Àïí mêëy cö nûúng xuöëng trûúác, coân nam tûã chuáng ta phaãi ruát thùm àïí phên àõnh trûúác sau. Huâng Nguyïn Hiïën nhoã nheå noái: - Thïë naây nheá! Thiïn Long Mön, êím Maä Xuyïn traåi cuâng Bònh Thöng tiïu cuåc chuáng töi, möîi phaái luên phiïn xuöëng nuái möåt ngûúâi. Moåi ngûúâi cuâng giaám saát thò chùèng coân súå ai gian traá àûúåc nûäa. Nguyïîn Sô Trung noái: - Thïë cuäng àûúåc! Baão Thuå àaåi sû, xin ngaâi traã laåi chiïëc höåp sùæt ài. Noái röìi bûúác sêën túái, chòa tay vïì phña Baão Thuå. Luác àêìu, moåi ngûúâi chó lo àïën söëng chïët an nguy, bêy giúâ àaåi naån àaä qua múái laåi nghô àïën caái cuãa baáu àoá. Vöën dô moåi ngûúâi chó biïët chiïëc höåp sùæt laâ baáu vêåt khaác thûúâng cuãa giúái voä lêm, nhûng ruát cuåc khaác thûúâng úã àiïím naâo, quyá baáu àïën mûác naâo hoå àïìu khöng biïët. Àïën khi biïët àêëy laâ thanh quên àao cuãa Sêëm Vûúng àïí laåi thò àaä thêëy vêåt naây khöng phaãi têìm thûúâng, laåi nghe Bònh A Tûá noái thanh quên àao êëy coá liïn quan àïën kho baáu lúán cuãa Sêëm Vûúng, moåi ngûúâi múái caâng noáng loâng, àoã mùæt. Caác cuå giaâ khaáo nhau rùçng sau khi Sêëm Vûúng tiïën vaâo kinh thaânh, caác àaåi tûúáng dûúái quyïìn laâ boån Lûu Töng Mêîn vú veát caác nhaâ àaåi thêìn tön thêët triïìu Minh, cuãa baáu lêëy àûúåc chêët cao nhû nuái; chùèng bao lêu bõ àaánh baåi, tûâ àêëy söë cuãa baáu naây cuâng kho taâng nhiïìu nùm cuãa hoaâng thêët trong cung nhaâ Minh àïìu biïåt vö tung tñch. Nïëu nhúâ thanh àao vaâ chiïëc höåp sùæt maâ àaâo àûúåc kho baáu thò trïn àúâi naây coân coá cuãa caãi naâo saánh ngang àûúåc nûäa? Baão Thuå cûúâi nhaåt: http://ebooks. vdcmedia. com
 6. Kim Dung 6 - Thiïn Long Mön caác ngûúi coá taâi àûác gò maâ àoâi àöåc chiïëm baão àao? Thanh àao naây cuãa Thiïn Long Mön àaä nùæm giûä hún möåt trùm nùm röìi, bêy giúâ cuäng nïn àöíi chuã ài thöi! Nguyïîn Sô Trung ngaåc nhiïn, tia mùæt dûä dùçn. Ên Caát, Taâo Vên Kò khöng heån maâ cuâng sêën túái möåt bûúác, àûáng bïn caånh Nguyïîn Sô Trung. Baão Thuå ngûáa mùæt noái: - Chû huynh àïå muöën giúã voä phaãi khöng? Nhúá nùm naâo Thiïn Long Mön nhúâ àao maâ àûúåc cuãa baáu, nay laåi vò àao maâ mêët cuãa baáu, nhû vêåy cuäng cöng bùçng lùæm maâ! Boån Nguyïîn Sô Trung caã giêån, chó muöën nhaâo túái bùm cheám laäo sû giaâ naây thaânh mêëy khuác röìi àoaåt lêëy baão àao, song vò súå voä cöng cao siïu cuãa laäo nïn khöng daám àöång thuã. Trûúác aánh mùæt saáng quùæc nhòn chùçm chùçm cuãa laäo, hoå àaânh phaãi lui laåi mêëy bûúác. * * * Trong möåt luác trïn àónh nuái tuyïët yïn lùång nhû túâ, chúåt Cêìm Nhi, cö hêìu gaái cuãa Miïu Nhûúåc Lan chó xuöëng nuái, kïu lïn: - Tiïíu thû tröng kòa, hònh nhû coá ngûúâi àang lïn! Moåi ngûúâi höët hoaãng, nghô thêìm: “Sao chuáng ta chûa xuöëng nuái maâ laåi coá ngûúâi lïn thïë nhó?". Hoå uâa caã túái bïn meáp vûåc nhòn xuöëng dûúái, chó thêëy trïn súåi dêy chaäo coá boáng aáo trùæng àang leo lïn nhanh vun vuát. Àõnh thêìn nhòn kô thò ra laâ möåt ngûúâi àaân öng mùåc aáo trùæng. Àiïìn Thanh Vùn noái: - Miïu cö nûúng, phaãi lïånh tön khöng? Miïu Nhûúåc Lan lùæc àêìu: - Khöng phaãi, cha töi khöng bao giúâ mùåc aáo trùæng caã. Trong luác hai tiïíu thû noái chuyïån, ngûúâi mùåc aáo trùæng àaä leo túái gêìn thïm. Vu quaãn gia goåi to: - Naây, tön giaá laâ ai àêëy? http://ebooks. vdcmedia. com
 7. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 2) 7 Chúåt nghe lûng chûâng nuái chúåt vang möåt traâng cûúâi, tiïëng cûúâi sang saãng laâm chêën àöång caã hang nuái. Trong chöëc laát, khùæp sûúân nuái àêu àêu cuäng êm vang tiïëng caã cûúâi. Thêëy Baão Thuå tay bûng höåp sùæt àûáng bïn búâ vûåc, Nguyïîn Sô Trung kheä keáo tay Taâo Vên Kò, chó vaâo lûng Baão Thuå röìi vai phaãi nhuán lïn laâm àöång taác hñch. Taâo Vên Kò hiïíu yá, biïët sû thuác ra lïånh cho mònh hñch laäo ngaä xuöëng nuái, thêìm nghô tïn troåc giaâ naây baãn lônh cao cûúâng àïën mêëy thò tûâ àónh nuái cao vaån trûúång ngaä xuöëng, laâm sao giûä nöíi maång söëng? Höåp sùæt vúái baão àao coá rúi xuöëng cuäng khöng hoãng, lêìn sau xuöëng nuái tòm laâ àûúåc. Nguyïîn Sô Trung, Taâo Vên Kò gêåt àêìu vúái nhau röìi cuâng àöìng thúâi giú chên xöng thùèng túái sau lûng Baão Thuå. Luác naây, Baão Thuå chó caách meáp vûåc chûâng hai gang tay, àang chùm chuá nhòn phña dûúái nuái, khöng hïì biïët coá ngûúâi àang àöåt ngöåt aám haåi úã phña sau. Àïën khi nghe tiïëng chên thò Nguyïîn, Taâo hai ngûúâi àaä xöng túái ngay sau lûng. Baão Thuå àang kinh ngaåc trûúác thêìn thaái, thên phaáp leo nuái cuãa ngûúâi àaân öng aáo trùæng thò chúåt caãm thêëy bõ àaánh tûâ àùçng sau. Hoaãng höët, trong luác nguy cêëp, laäo beân tröí ngay cöng phu "Thiïët baãn kiïìu", ngaã ngûúâi vïì bïn traái. Cöng phu "Thiïët baãn kiïìu" naây vöën laâ tuyïåt chiïu cûáu maång traánh aám khñ cuãa keã àõch. Thûúâng luác êëy aám khñ àïën quaá nhanh, khöng kõp voåt lïn hoùåc traánh sang bïn caånh, àaânh chó göìng ngûúâi röìi bêët thêìn ngaã ngûúâi ra phña sau àïí aám khñ trûúåt qua mùåt, coân hai chên vêîn baám chùæc mùåt àêët. Cöng phu caâng cao thò lûng caâng saát àêët, cöët nhêët laâ lïn xuöëng nhanh, ngûúâi phaãi thùèng, nhû thïë goåi laâ "chên nhû theáp àuác, ngûúâi thùèng nhû vaán, vûún nghiïng nhû cêìu". Chiïu "Thiïët baãn kiïìu" naây cuãa Baão Thuå laåi khaác vúái chiïu ngûúâi ta thûúâng duâng, laäo khöng ngûãa ngûúâi vïì àùçng sau maâ laåi nghiïng sang traái, hai chên nhû àoáng àinh trïn búâ vûåc, ngûúâi vûúåt ra khoãng tröëng, coá àïën non nûãa ngûúâi nhö ra khoãi àónh nuái tuyïët phuã. http://ebooks. vdcmedia. com
 8. Kim Dung 8 Nguyïîn vaâ Taâo chaåm àûúåc vaâo lûng Baão Thuå, àang mûâng vò têåp kñch àuáng luác, chúåt thêëy vai mònh hñch túái maâ trûúác mùæt khöng hïì coá chöî chõu lûåc. Nguyïîn Sô Trung voä cöng tinh diïåu, vöåi vaâng löån möåt voâng lùn sang bïn caånh, coân Taâo Vên Kò khöng kõp thu chên, cûá xöng thùèng vïì phña trûúác nïn rúi luön ngûúâi xuöëng dûúái nuái. Moåi ngûúâi hoaãng höët kïu lïn. Baão Thuå vûún lûng àûáng thùèng laåi, miïång noái: - A di àaâ Phêåt! Töåi nghiïåp, töåi nghiïåp! Lûng laäo àaä toaát möì höi laånh. Àiïìn Thanh Vùn súå haäi, sùæp ngêët xóu xuöëng àêët. Àaâo Tûã An àûáng bïn caånh vöåi àûa tay àúä. Nhòn theo thên hònh cao lúán cuãa Taâo Vên Kò lao thùèng xuöëng dûúái, khöng ai laâ khöng kïu thêët thanh, chó chöëc laát thên hònh gaä seä naát vuån. Böîng thêëy ngûúâi aáo trùæng quùåp chùåt súåi chaäo bùçng hai chên, tay traái êën vaâo vaách àaá, súåi chaäo cuâng vúái thên hònh anh ta nhû àaánh àu, bay nhanh vïì phña Taâo Vên Kò. Luác naây, thúâi cú vaâ sûác vêån ra àïìu àuáng àöå. Ngûúâi aáo trùæng vûún tay phaãi tuám ngay àûúåc lûng aáo Taâo Vên Kò. Ngúâ àêu, gaä quaá nùång, thïë rúi rêët nhanh, chó nghe soaåt möåt tiïëng, aáo raách toaåt, gaä laåi lao xuöëng. Trong luác nghòn cên treo súåi toác, ngûúâi aáo trùæng vûún mònh giú tay, nùæm ngay àûúåc chên bïn phaãi cuãa Taâo Vên Kò. Nhûng hai ngûúâi vêîn rúi nhanh, thên hònh hoå caâng thêëy nhoã dêìn, sau mêëy chuåc trûúång thò caâng rúi nhanh hún. Ngûúâi aáo trùæng duâ coá voä cöng cao àïën mêëy thò sûác cuãa hai chên cuäng khöng quùåc nöíi súåi chaäo, xem ra chó coá buöng Taâo Vên Kò thò múái giûä àûúåc maång söëng. Trong luác moåi ngûúâi àêìu uâ mùæt hoa, böîng ngûúâi aáo trùæng vung tay phaãi, quùng Taâo Vên Kò vïì phña súåi chaäo. Taâo Vên Kò tuy höìn vña lïn mêy nhûng hai tay chaåm vaâo súåi chaäo thò lêåp tûác tuám chùåt ngay lêëy. Nhûäng ai sùæp chïët thò duâ coá vúá àûúåc coång coã raác cuäng seä nùæm giûä thêåt chùæc, àïën chïët cuäng khöng chõu buöng, àoá laâ do baãn nùng cêìu söëng. Luác naây, Taâo Vên Kò cuäng vêåy. Voä cöng cuãa gaä vöën khöng àuã àïí nùæm chùæc lêëy súåi chaäo, traánh http://ebooks. vdcmedia. com
 9. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 2) 9 cho hai ngûúâi khoãi phaãi rúi nhanh, nhûng khöng biïët sûác lûåc úã àêu maâ phuát chöëc tùng lïn àïën mêëy lêìn. Súåi chaäo laång ài, mang theo hai ngûúâi bay sang phña traái. Ngûúâi aáo trùæng vêån sûác úã lûng, löån ngûúâi laåi laâ tay traái àaä nùæm àûúåc chaäo. Anh ta noái vaâi cêu gò àoá bïn tai Taâo Vên Kò röìi vöî vöî vaâo lûng gaä. Höìn vña coân àang trïn mêy nhûng Taâo Vên Kò vûâa nghe mêëy cêu àoá chùèng khaác naâo tiïëp àûúåc thaánh chó, vöåi vaâng hai tay luön phiïn nùæm chaäo leo lïn. Àûáng bïn búâ vûåc, moåi ngûúâi têån mùæt thêëy caãnh nguy hiïím taáng àúãm kinh höìn àoá, miïång ai nêëy haá höëc. Taâo Vên Kò leo àûúåc àïën búâ vûåc, Ên Caát vaâ Chu Vên Dûúng lao ngay túái tuám chùåt hai tay gaä keáo lïn, röìi cuâng hoãi: - Ngûúâi aáo trùæng laâ ai vêy? Taâo Vên Kò thúã höín hïín àaáp: - Võ anh huâng àoá baão töi lïn baáo rùçng... Tuyïët Sún Phi Höì àaä túái! Khñ thïë cuãa ngûúâi aáo trùæng khiïën moåi ngûúâi àïìu hoaãng, àïìu sûäng ngûúâi ra möåt luác. Chúåt coá ai àoá kïu lïn "öëi chao" röìi chaåy vöåi vaâo trong trang traåi. Chùèng coân kõp nghô ngúåi, moåi ngûúâi cuâng chaåy qua cöíng. Àaâo Baách Tuïë, Lûu Nguyïn Haåc, Nguyïîn Sô Trung caã ba cuâng luác túái cöíng, ngûúâi noå chen àêíy ngûúâi kia tranh nhau vaâo trûúác. Taâo Vên Kò nhanh chên àïën àúä Àiïìn Thanh Vùn, trong luác vöåi vaâng tuái buåi àoá, gaä cuâng Àaâo Tûã An coân kõp choaãng nhau mêëy quaã. Sau möåt höìi naáo loaån, ngûúâi ngoaâi cöíng àaä chaåy vaâo hïët, chùèng coân möåt ai. Vu quaãn gia vaâ Cêìm Nhi àúä Miïu Nhûúåc Lan vaâo sau cuâng, thò vûâa vùån cöíng àoáng. Thêëy Huâng Nguyïn Hiïën àoáng cöíng, Ên Caát lêåp tûác mang gioáng cöíng ra tra ngay vaâo. Àaâo Baách Tuïë coân súå chûa àuã chùæc, lêëy thïm cöåt chöëng cheân thêåt chùåt. Luác naây, Àiïìn Thanh Vùn àaä tónh, noái: - Caái tïn Tuyïët Sún Phi Höì àoá vöën khöng quen biïët gò ta, viïåc gò phaãi súå hùæn? http://ebooks. vdcmedia. com
 10. Kim Dung 10 Nguyïîn Sô Trung lûâ mùæt: - Vöën khöng quen biïët aâ? Hûâm, cha cö tûã thuâ vúái cha hùæn, hùæn chõu tha cho cö chùæc? Lûu Nguyïn Haåc cuäng noái: - Chuáng ta laâm Bònh A Tûá bõ thûúng, tïn Tuyïët Sún Phi Höì êëy chõu boã qua sao? Àaâo Tûã An böîng chó tay ra phña àêìu tûúâng, noái: - Chuáng ta chùån chùæc cöíng, hùæn laåi khöng thïí vaâo bùçng löëi kia aâ? Nguyïîn Sô Trung àaáp: - Àuáng thïë! Àaâo thïë huynh, haäy lïn trïn cao canh chûâng! Àaâo Tûã An cûúâi nhaåt: - Nguyïîn sû thuác voä cöng cao, xin múâi haäy lïn trïn àoá! Lúâi vûâa dûát, böîng nghe rùæc rùæc mêëy tiïëng cûåc lúán, cöåt chöëng vaâ gioáng cöíng àïìu gaäy tan, röìi êìm möåt tiïëng nûäa, hai caánh cöíng lúán àaä bõ àêíy tung. Moåi ngûúâi súå haäi kïu to, uâa chaåy caã vaâo sên trong, chó möåt loaáng trïn àaåi saãnh àaä chùèng coân möåt ai. Khi thoaåt nghe Bònh A Tûá kïí nhûäng chuyïån trûúác kia cuãa Höì Nhêët Àao, moåi ngûúâi àïìu muöën gùåp ngûúâi con coân söëng soát cuãa öng, nhûng khi chñnh Tuyïët Sún Phi Höì thûåc sûå lïn nuái, têån mùæt thêëy thên thuã cuãa chaâng siïu viïåt àïën thïë, ai nêëy àïìu bêët giaác thêëy úán, laåi thêëy trong boån coá ngûúâi boã chaåy, huâ nhau súå haäi, anh súå töi caâng súå, bao nhiïu haâo khñ huâng phong thûúâng ngaây àïìu tan biïën lïn trúâi xanh têët caã. Vu quaãn gia toan tòm Baão Thuå ra chöëng choåi laåi, nhûng nhòn quanh chùèng thêëy Baão Thuå àêu, khöng biïët laäo nuáp vaâo xoá naâo, thêìm nghô "Chuã nhên giao moåi viïåc trïn trang traåi cho ta, thöi thò duâ phaãi liïìu chïët cuäng baão toaân cho àûúåc thïí diïån cuãa chuã nhên". Quaãn gia beân kheä baão Miïu Nhûúåc Lan: - Cö nûúng mau vaâo buöìng phu nhên, cuâng phu nhên traánh vaâo mêåt thêët dûúái hêìm, àûâng àïí cho ai thêëy. http://ebooks. vdcmedia. com
 11. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 2) 11 Boån ngûúâi trïn naây chùèng ai coá têm àõa töët caã, àïí töi ra gùåp Tuyïët Sún Phi Höì. Miïu Nhûúåc Lan liïëc nhòn Trõnh Tam Nûúng vaâ Àiïìn Thanh Vùn, noái: - Töi àûa hai võ naây cuâng xuöëng hêìm nheá! Vu quaãn gia vöåi vaâng lùæc àêìu, noái nhoã: - Chúá, hai ngûúâi àaân baâ êëy chùæc gò àaä laâ ngûúâi töët. Cö nûúng vaâ phu nhên àïìu laâ bêåc thiïn kim, xin àûâng àïí yá àïën ngûúâi khaác. Miïu Nhûúåc Lan noái: - Nïëu anh chaâng hoå Höì àoá muöën giïët ngûúâi àöët traåi, öng ngùn caãn àûúåc sao? Vu quaãn gia àûa tay chaåm vaâo caán thanh àao giùæt úã lûng, buöìn baä àaáp: - Höm nay laâ ngaây Vu möî lêëy caái chïët àïí baáo ún chuã. Chó cêìn phu nhên vaâ cö nûúng bònh an vö sûå laâ Vu möî khöng höí theån vúái chuã nhên röìi. Miïu Nhûúåc Lan nghô ngúåi giêy laát, noái: - Töi vaâ öng cuâng ra gùåp anh chaâng hoå Höì. Vu quaãn gia cuöëng lïn, caáu: - Miïu cö nûúng, cö nûúng khöng nghe laäo hoaâ thûúång àoá noái rùçng lïånh tön Miïu àaåi hiïåp vaâ hùæn coá möëi thuâ giïët cha àoá sao! Nïëu cö nûúng khöng chõu traánh, rúi vaâo tay hùæn thò... thò... Miïu Nhûúåc Lan cùæt ngang: - Tûâ khi töi nghe cha töi kïí chuyïån cuä cuãa Höì baá baá, töi luön mong cho con öng coân söëng trïn àúâi vaâ cuäng mong thïë naâo cuäng coá ngaây gùåp mùåt. Viïåc gùåp höm nay tuy nguy hiïím nhûng nïëu tûâ àêy khöng coân àûúåc gùåp mùåt nhau, töi seä öm hêån suöët àúâi. Mêëy lúâi naây tuy ön hoaâ hiïìn dõu song yá tûá thò rêët kiïn àõnh. Vu quaãn gia biïët khöng thïí traái lúâi, thêìm nghô: http://ebooks. vdcmedia. com
 12. Kim Dung 12 - Cö gaái naây, sûác chùèng àuã troái gaâ maâ sao duäng caãm kiïn quyïët àïën thïë! Thêåt khöng höí theån laâ con gaái Miïu àaåi hiïåp Kim Diïån Phêåt! Nhûäng laâ "Trêën Quan Àöng", "Uy Chêën Thiïn Nam", danh hiïåu kiïu àêëy, nhûng so vúái Miïu cö nûúng nïëu boån hoå khöng xêëu höí maâ chïët thò cuäng laâ boån mùåt daây maây daån quaá lùæm ! Vu quaãn gia vöën cuäng súå haäi nhûng thêëy Miïu Nhûúåc Lan thêìn sùæc àiïìm tônh thò nöîi súå giaãm ài liïìn. Öng ta buöåc chùåt laåi dêy lûng, àùåt hai cheán coá nùæp bùçng sûá hoa xanh lïn khay traâ, roát nûúác traâ vaâo röìi ài ra ngoaâi saãnh. Miïu Nhûúåc Lan theo sau. * * * Vu quaãn gia bûúác ra khoãi saãnh thêëy ngûúâi aáo trùæng nghoaãnh mùåt ra phña ngoaâi, hai tay chöëng naånh, ngûãa mùåt nhòn trúâi, beân noái to: - Höì àaåi gia xa xöi àïën àêy, chuáng töi khöng nghïnh àoán tûâ trûúác, xin thûá löîi. Noái xong, dêng traâ túái. Ngûúâi aáo trùæng nghe tiïëng Vu quaãn gia liïìn quay àêìu laåi, nhòn ngay thêëy Miïu Nhûúåc Lan. Cö tiïíu thû xinh xùæn thanh nhaä naây coá veã yïëu úát maâ yïu kiïìu, mùæt trong nhû sao xa, ngûúång nguâng e theån àûáng àoá khiïën chaâng bêët giaác ngêín ngûúâi. Miïu Nhûúåc Lan thêëy ngûúâi àoá rêu quai noán àêm tua tuãa, toác rêåm nhûng khöng tïët bñm, àïí lêåt ngang dûång ngûúåc nhû coã röëi thò cuäng kinh ngaåc. Tûâ nhoã cö àaä coá tònh caãm thûúng xoát tiïëc nuöëi cho con trai Höì Nhêët Àao; möîi khi nghô àïën àïìu thûúng y bõ ngûúâi ta bùæt naåt ngûúåc àaäi àuã àiïìu. Nay múái àûúåc gùåp mùåt, cö khöng ngúâ y laåi laâ möåt trang nam tûã maånh meä dûä dùçn nhû vêåy, trong loâng khöng khoãi vûâa kinh hoaâng, vûâa thêët voång. Song cö laåi nghô thêìm: “Höì Nhêët Àao baá baá dung maåo oai nghiïm, con trai baá baá sinh ra cuäng phaãi nhû vêåy, coá gò laâ laå? Chó vò lêu nay mònh nghô nhêìm vïì y maâ thöi". http://ebooks. vdcmedia. com
 13. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 2) 13 Nghô vêåy, cö liïìn bûúác túái cuái chaâo, miïång kheä noái: - Tûúáng cöng vaån phuác! Höì Phó vúái biïåt hiïåu Tuyïët Sún Phi Höì lêìn naây àïën lïn nuái cêìm chùæc seä quyïët àêëu möåt trêån söëng maái vúái caác cao thuã tuå têåp trïn àónh nuái, naâo ngúâ ngûúâi trïn trang traåi ra gùåp laåi laâ möåt cö tiïíu thû xinh àeåp, chaâng bêët giaác ngaåc nhiïn thêìm nghô "Cûá àïí xem hoå giúã quyã kïë gò!". Àoaån cuäng vaái chaâo laåi, noái: - Taåi haå Höì Phó xin chaâo! Daám hoãi quyá tñnh cao danh cuãa cö nûúng? Vu quaãn gia àûa mùæt ra hiïåu cho Miïu Nhûúåc Lan, ngêìm baão cö bõa ra caái tïn giaã, chúá coá àïí löå mònh laâ con gaái Miïu Nhên Phûúång. Naâo ngúâ Miïu Nhûúåc Lan dûúâng nhû khöng hiïíu yá, noái luön: - Höì thïë huynh, chuáng ta thuöåc hai hoå coá möëi giao tònh nhiïìu àúâi nay, tiïëc laâ chûa tûâng gùåp mùåt nhau bao giúâ àêëy thöi. Töi hoå Miïu. Höì Phó thêëy úán laånh trong loâng nhûng khöng hïì àïí löå ra neát mùåt, hoãi tiïëp: - Cö nûúng laâ thïë naâo vúái Miïu àaåi hiïåp Kim Diïån Phêåt? Àûáng bïn caånh Miïu Nhûúåc Lan, Vu quaãn gia cuöëng lïn, vöåi giêåt vaåt aáo cö, song cö vêîn khöng àïí yá, àaáp: - Kim Diïån Phêåt laâ gia phuå cuãa töi. Höì Phó giêåt mònh, nghô thêìm "thò ra laâ cö ta", miïång noái: - Cúá sao lïånh tön khöng ra tûúng kiïën? Vu quaãn gia súâ tay vaâo caán àao, súå Höì Phó xuêët thuã mûu haåi. Khi liïëc mùæt nhòn Miïu Nhûúåc Lan, öng thêëy thêìn sùæc cö vêîn nhû thûúâng, bêët giaác than thêìm: “Cö gaái naây nhoã tuöíi khöng hiïíu biïët gò thêåt! Àûáng trûúác mùåt laâ keã coá möëi thuâ cha bõ giïët, thïë maâ cö ta vêîn chùèng biïët trúâi cao àêët daây chi hïët, noái toaåc chên tûúáng cuãa mònh! Laåi nghe cö àaáp: http://ebooks. vdcmedia. com
 14. Kim Dung 14 - Cha töi chûa lïn nuái. Nïëu öng biïët Höì thïë huynh laâ con trai keã thuâ thò duâ coá viïåc cêìn kñp lúán nhû trúâi cuäng gaác laåi àïí túái àêy gùåp mùåt. Höì Phó lêëy laâm laå, hoãi: - Cö nûúng biïët thên thïë cuãa taåi haå maâ lïånh tön laåi khöng biïët laâ cúá laâm sao? Miïu Nhûúåc Lan àaáp: - Cuäng chó vûâa nghe lïånh hûäu hoå Bònh noái múái biïët àoá thöi! Höì Phó noái: - A, thò ra Bònh Tûá thuác thuác àïën àêy röìi. Öng êëy àêu? Vu quaãn gia sûäng ngûúâi, liïëc nhòn quanh àaåi saãnh nhûng khöng thêëy boáng daáng Bònh A Tûá àêu. Vïët maáu tûúi loang trïn àêët vêîn chûa khö, öng thêìm nghô: “Tûâ luác chim böì cêu tha dêy lïn, ai nêëy chó nghô àïën viïåc xuöëng nuái àïí thoaát chïët nïn quïn bùéng con ngûúâi êëy. Hùæn laâ ên nhên cûáu maång cuãa Höì Phó, nïëu hùæn coá chuyïån gò bêët trùæc, hùèn tai vaå caâng lúán hún mêët thöi!" Thêëy Vu quaãn gia nhòn vïët maáu tûúi trïn mùåt àêët röìi taái mùåt ài, Höì Phó quaát to: - Maáu cuãa Bònh thuác thuác ta coá phaãi khöng? - Phaãi aå! - Vu quaãn gia khöng daám noái döëi, àaânh lïn tiïëng àaáp. Höì Phó möì cöi cha meå tûâ nhoã, nhúâ Bònh A Tûá nuöi dûúäng cho àïën khi khön lúán, tònh caãm sêu nùång nhû cha àeã, leä naâo nghe thêëy thïë chùèng thêët kinh? Beân nhaãy voåt àïën trûúác mùåt, giú tay nùæm chùåt lêëy caánh tay phaãi Vu quaãn gia, nghiïm gioång quaát: - Thuác thuác ta úã àêu? Ra... sao röìi? Vu quaãn gia caãm thêëy àau àúán khaác thûúâng, chùèng khaác gò hai goång kòm caâng keåp caâng chùåt, àaânh nghiïën rùng gùæng sûác chõu àau, möì höi traán ró ra to bùçng haåt àêåu, nhûng khöng noái àûúåc lúâi naâo. Miïu Nhûúåc Lan tûâ töën noái: http://ebooks. vdcmedia. com
 15. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 2) 15 - Höì thïë huynh bêët têët phaãi nöíi noáng, Bònh thuác êîn bònh yïn úã trong kia! Noái xong, cö chó tay vaâo cùn buöìng meá têy, Höì Phó buöng caánh tay Vu quaãn gia röìi nhuán ngûúâi "bònh" möåt nhaát, àaá tung cûãa phoâng àoá ra. Thêëy Bònh A Tûá nùçm trïn giûúâng thúã nùång nhoåc, Höì Phó mûâng quaá goåi: - Thuác thuác khöng viïåc gò chûá? Tûâ naäy úã trong buöìng, Bònh A Tûá àaä nghe tiïëng Höì Phó, beân àaáp nhoã: - Khöng viïåc gò àêu, chaáu yïn têm! Höì Phó nhaâo túái trûúác mùåt, thêëy Bònh A Tûá mùåt vaâng nhû nghïå, húi thúã yïëu úát thò nöîi mûâng vûâa naäy chuyïín ngay thaânh nöîi lo. Chaâng hoãi: - Laâm sao maâ thuác thuác bõ thûúng? Vïët thûúng coá nùång lùæm khöng? Bònh A Tûá àaáp: - Viïåc naây noái ra daâi lùæm. Nïëu khöng coá Miïu cö nûúng cûáu cho thò àúâi ta khöng coân gùåp chaáu nûäa! Thò ra moåi ngûúâi thêëy chim böì cêu trùæng keáo dêy lïn thò uâa caã ra ngoaâi saãnh nhû ong vúä töí. Miïu Nhûúåc Lan thûâa cú, cuâng Cêìm Nhi vûåc Bònh A Tûá vaâo cùn phoâng meá têy. Sau àoá, Baão Thuå toan haåi tñnh maång Bònh A Tûá song tòm khöng thêëy vaâ tònh thïë khêín cêëp chùèng kõp tòm kô, nhúâ àoá Bònh A Tûá múái àûúåc baão toaân. Höì Phó gêåt àêìu, lêëy tûâ trong tuái ra möåt viïn thuöëc maâu àoã, boã vaâo miïång Bònh A Tûá, noái: - Thuác thuác haäy uöëng viïn thuöëc trõ thûúng naây. Thêëy Bònh A Tûá àaä nuöët viïn thuöëc, Höì Phó múái yïn têm trúã ra ngoaâi saãnh vaái daâi Miïu Nhûúåc Lan möåt caái, noái: - Àa taå cö nûúng àaä cûáu maång thuác thuác töi. Miïu Nhûúåc Lan vöåi vaái àaáp lïî, noái: http://ebooks. vdcmedia. com
 16. Kim Dung 16 - Bònh thuác thuác laâ ngûúâi nhiïåt thaânh, tiïíu muöåi lêëy laâm khêm phuåc. Chuát cöng nhoã àoá coá gò àaáng nhùæc túái àêu? Höì Phó noái: - Söëng chïët laâ viïåc lúán, sao laåi coá thïí laâ cöng nhoã àûúåc? Taåi haå caãm kñch vö cuâng. Miïu Nhûúåc Lan thêëy daáng veã chaâng thö kïåch, song noái nùng rêët nho nhaä beân noái: - Höì thïë huynh tûâ xa àïën àêu maâ trang traåi laåi khöng coá gò khoaãn àaäi. Cêìm Nhi, mang rûúåu ra àêy! Höì Phó noái: - Chuã nhên núi naây coá heån seä gùåp vaâo chiïìu nay, sao àïën luác naây vêîn coân chûa ra mùæt? Miïu Nhûúåc Lan àaáp: - Chuã nhên vò coá viïåc gêëp phaãi xuöëng nuái, coá thïí giûäa àûúâng gùåp chuyïån gò àoá khöng kõp trúã vïì nïn lúä heån vúái thïë huynh, tiïíu muöåi xin taå löîi trûúác. Thêëy naâng ûáng àöëi phaãi pheáp, Höì Phó caâng lêëy laâm laå, thêìm nghô: “Hoå Miïu, Phaåm, Àiïìn xûa nay vêîn cho laâ lùæm nhên taâi, laâm sao boån nam tûã àïìu nuáp phña sau àïí cho cö thiïëu nûä chên yïëu tay mïìm nhû thïë naây ra chöëng àúä? Cö gaái laåi toã ra khöng hïì súå ta, leä naâo cö ta voä nghïå cao cûúâng maâ cöë yá giêëu kô khöng àïí löå ra?". Nghô túái àêy, thêëy Cêìm Nhi tay àúä caái khay göî, trïn khay laâ möåt höì rûúåu lúán vaâ möåt cöëc uöëng rûúåu. Cêìm Nhi tay traái àúä khay, tay phaãi roát rûúåu ra cöëc, tûúi cûúâi noái: - Höì tûúáng cöng, gaâ võt thõt caá cuâng rau quaã trïn nuái àïìu bõ Bònh thuác thuác cuãa ngaâi àöí ài hïët röìi. Xin löîi nheá, àaânh múâi ngaâi cheán rûúåu suöng naây vêåy! Höì Phó thêëy caái khay vûâa vùån úã giûäa chaâng vaâ Miïu Nhûúåc Lan, lêåp tûác giú tay traái kheä àêíy meáp khay, caái khay xö thùèng vaâo vai Miïu Nhûúåc Lan. Cuá àöí naây tuy tûåa höì xuêët thuã rêët nheå maâ thûåc laâ mûúån sûác àaánh ngûúâi. Ngûúâi bõ àaánh nïëu khöng biïët maâ chöëng àúä thò chùèng khaác naâo bõ binh khñ saát thûúng. Miïu Nhûúåc http://ebooks. vdcmedia. com
 17. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 2) 17 Lan höng biïët voä nghïå nïn chó theo leä tûå nhiïn nhuán nhûúâng möåt chuát chûá khöng biïët xuêët chiïu hoaá giaãi sûác maånh àoá, xem ra lêìn naây naâng khöng traánh khoãi bõ thûúng. Vu quaãn gia thêët kinh. Tûå biïët voä cöng cuãa mònh thua keám Höì Phó rêët xa, duâ coá bêët chêëp tñnh maång xöng túái cûáu viïån cuäng chùèng àûúåc viïåc gò, àaânh kïu to: - Öi chao! Chó thêëy hai ngoán tay traái cuãa Höì Phó àaä nhanh nheån phi thûúâng nñu laåi caái khay. Àöång taác naây phöëi húåp cûåc chuêín, meáp khay chó vûâa àuã chaåm nheå vaâo aáo ngoaâi cuãa Miïu Nhûúåc Lan thò dûâng ngay. Naâng khöng hïì biïët rùçng chó trong nhaáy mùæt naâng àaä ài möåt voâng tûâ söëng túái chïët vaâ tûâ chïët trúã vïì coäi söëng. Höì Phó noái: - Lïånh tön ài khùæp thiïn haå khöng ai àõch nöíi, laâm sao laåi khöng truyïìn voä cöng cho cö nûúng? Vöën tûâng nghe trong kiïëm mön cuãa Miïu gia, con trai con gaái àïìu àûúåc truyïìn nhû nhau cú maâ? Miïu Nhûúåc Lan àaáp: - Cha töi quyïët yá hoaá giaãi möëi oaán thuâ nhùçng nhõt hún möåt trùm nùm nay cho nïn kiïëm phaáp cuãa nhaâ hoå Miïu àïën cha töi thò dûát, khöng coân truyïìn cho con chaáu nûäa. Höì Phó rêët ngaåc nhiïn, tay cêìm cheán rûúåu cûá àïí ngang lûng chûâng, laát sau múái àûa lïn möi uöëng röìi noái to: - Miïu Nhên Phûúång, Miïu àaåi hiïåp! Hay lùæm, quaã laâ xûáng àaáng vúái hai chûä "àaåi hiïåp"! Miïu Nhûúåc Lan noái: - Töi tûâng nghe cha töi kïí chuyïån cuãa lïånh tön ngaây trûúác. Luác êëy lïånh àûúâng múâi cha töi uöëng rûúåu, ngûúâi xung quanh àïìu noái àïì phoâng trong rûúåu coá thuöëc àöåc. Cha töi noái: “Höì Nhêët Àao laâ anh huâng trong thiïn haå, quang minh löîi laåc, haá chõu giúã thuã àoaån àï tiïån àoá sao?". Höm nay tiïíu muöåi múâi thïë huynh uöëng rûúåu. Höì http://ebooks. vdcmedia. com
 18. Kim Dung 18 thïë huynh cuäng àiïìm nhiïn uöëng caån, leä naâo khöng súå ngûúâi khaác aám haåi hay sao? Höì Phó cûúâi, lêëy tûâ trong miïång ra möåt viïn thuöëc maâu vaâng, noái: - Tiïn phuå truáng gian kïë cuãa keã khaác maâ chïët, nïëu töi khöng àïì phoâng chùèng phaãi ngu ngöëc hay sao? Viïn thuöëc naây giaãi àöåc rêët töët, chêët àöåc naâo cuäng khöng xêm haåi àûúåc. Coá àiïìu vûâa naäy nghe cö nûúng noái, hoaá ra loâng daå töi múái thûåc heåp hoâi! Noái xong, chaâng tûå roát thïm cheán rûúåu nûäa vaâ uöëng caån. Miïu Nhûúåc Lan noái: - Trïn nuái khöng coá gò àïí nhùæm, thûåc laâ xem thûúâng khaách. Tiïíu muöåi lûúång heåp, laåi khöng thïí böìi tiïëp bêåc quên tûã. Ngûúâi xûa tòm hûáng uöëng rûúåu bùçng thú phuá, nay tiïíu muöåi coá möåt cêy àaân, xin gêíy möåt khuác mua vui, nhûng chó e laâm raát tai mùæt thöi. Höì Phó mûâng rúä noái: - Xin àûúåc nghe khuác àaân! Cêìm Nhi khöng àúåi chuã sai baão àaä vaâo phoâng trong öm ra möåt cêy àaân cöí, àùåt lïn baân, laåi thay möåt loâ hûúng múái. Miïu Nhûúåc Lan buöng lúi cöí tay, "tònh tang, tònh tang" daåo lïn mêëy tiïëng röìi àaân tiïëp, sau àoá vûâa gaãy àaân vûâa khe kheä haát: Ngaây sau àaåi haån Miïång khaát lûúäi khan Höm nay vui veã Àïìu cuâng hó hoan Traãi qua non cao Coã Chi lêåt ngang Tiïn öng Vûúng Kiïìu Cho thuöëc möåt hoaân Haát àïën àêy, tiïëng daân coân vang maâ lúâi lúâi haát àaä dûát. http://ebooks. vdcmedia. com
 19. TUYÏËT SÚN PHI HÖÌ (quyïín 2) 19 Höì Phó traãi qua bao khöí naån thúâi niïn thiïëu, chó biïët chuyïn têm luyïån voä, hún hai mûúi tuöíi múái hoåc chûä nhûng cuäng nghe hiïíu baâi ca cö gaái haát haát laâ khuác Thiïån tai haânh, möåt baâi haát chuã khaách àaáp tùång nhau trong yïën höåi thuãa xûa. Nhûng tûâ àúâi Haán, Nguyå trúã vïì sau ñt ngûúâi daåo haát, khöng ngúâ höm nay lïn nuái baáo thuâ laåi gùåp àûúåc möåt viïåc giaâu phong võ cöí xûa àïën thïë. Trong taám cêu naâng haát, böën cêu trûúác khuyïn múâi khaách têån hûáng uöëng rûúåu, böën cêu sau chuác tuång khaách trûúâng thoå. Vûâa naäy, Höì Phó ngêåm viïn thuöëc giaãi àöåc trong miïång thò vûâa hay trong cêu haát cuäng coá nhùæc àïën thuöëc tiïn Linh Chi, nhû thïë laâ haâm hai nghôa vêåy. Chaâng ben vöî nheå vaâ ngêm theo: Tiïëc tay aáo ngùæn Caánh tay laånh ran Theån khöng vêåt laå Baáo àaáp Triïåu Tuyïn... Lúâi ngêm naây coá nghôa chuã nhên ên cêìn tiïëp àoán khiïën khaách tûå theån khöng coá vêåt gò xûáng baáo àaáp. Miïu Nhûúåc Lan nghe chaâng àaáp laåi cuäng bùçng lúâi ca trong khuác Thiïån tai haânh thò rêët vui, thêìm nghô: "Ngûúâi naây vùn voä song toaân, nïëu cha mònh biïët Höì baá baá coá ngûúâi con nöëi doäi nhû thïë ùæt laâ sung sûúáng lùæm!". Liïìn àoá naâng haát nöëi: Trùng taâ, Bùæc Àêíu Treo ngang lan can Baån thên àïën cûãa Àoái chùèng kõp ùn Mêëy cêu naây yá noái tuy trúâi àaä töëi, nhûng coá khaách àïën thùm, chuã nhaâ mûâng quaá chùèng kõp ùn cúm. Höì Phó cuäng tiïëp lúâi Ngaây vui vöën ñt Buöìn khöí nhiïìu maâ Lêëy gò khuêy hoaã Rûúåu, àaân, haát ca http://ebooks. vdcmedia. com
 20. Kim Dung 20 Hoaâi nam taám võ Vui àaåo quïn haâ Cûúäi xe saáu röìng Chúi chöën mêy xa Böën cêu cuöëi cuâng ngoã yá chuác chuã nhaâ thaânh tiïn trûúâng thoå, tûúng ûáng vúái lúâi chuác luác àêìu cuãa chuã nhaâ. Höì Phó ngêm xong nêng cheán rûúåu uöëng caån röìi voâng tay àûáng chúâ. Miïu Nhûúåc Lan cuäng phêíy dêy ngûâng àaân, àûáng lïn. Hai ngûúâi ngoaãnh mùåt vaâo nhau maâ thi lïî. Höì Phó àùåt cheán lïn baân noái: - Chuã nhên trang traåi höm nauy chûa vïì kõp, vêåy ngaây mai töi xin àïën thùm. Noái xong, chaâng raão bûúác túái cùn phoâng phña têy, coäng Bònh A Tûá lïn lûng, kheä cuái chaâo Miïu Nhûúåc Lan röìi ra khoãi àaåi saãnh. Miïu Nhûúåc Lan ra cöíng tiïîn thò chó thêëy lûng chaâng thêëp thoaáng bïn búâ vûåc röìi chaâng theo dêy tuöåc xuöëng dûúái chên nuái. Naâng lùång leä ngêy ngûúâi nhòn tuyïët trùæng phuã khùæp nuái. Cêìn Nhi lïn tiïëng nhùæc: - Tiïíu thû nghô gò thïë? Mau vaâo nhaâ ài, laånh àêëy! Miïu Nhûúåc Lan àaáp: - Ta khöng thêëy laånh. Thûåc ra loâng cö àang nghô gò cö cuäng khöng biïët. Cêìm Nhi giuåc àïën lêìn thûá hai, cö múái chêåm raäi trúã vaâo trong phoâng. Vaâo túái àaåi saãnh, cö thêëy moåi ngûúâi ngöìi àêìy caã saãnh. Thò ra vûâa naäy hoå tröën mêët tùm mêët tñch, trong chöëc laát khöng biïët laåi tûâ àêu keáo ra. Ai nêëy nhao nhao hoãi: - Hùæn ài röìi aâ? - Hùæn noái nhûäng gò? - Hùæn baão khi naâo quay laåi? - Hùæn lïn nuái àïí baáp thuâ phaãi khöng? http://ebooks. vdcmedia. com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2