Ứng dụng KIT 8051 dùng để chuyển đổi A/D-D/A, chương 14

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
84
lượt xem
18
download

Ứng dụng KIT 8051 dùng để chuyển đổi A/D-D/A, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lưu đồ chương trình chính: START Khởi động 8255-1 MODE0 Nạp địa chỉ cho kênh đầu tiên vào r7 Chương trình xoá 8LED Chương trình hiển thị thứ tự kênh chọn tại LED 8 Chương trình chuyển đổi dât Chương trình xuất dât ra DÁ Chương trình đổi HE-BCD~ Chương trình giải mã LED 7 đoạn Chương trình hiển thị Chương trình delay Khởi động Pot C Kiểm tra nhấn phím PC4 = 0 Y Tăng R7 để dò kênh kế N R7= 08 Y 2 – Lưu đồ chương trình con chuyển đổi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng KIT 8051 dùng để chuyển đổi A/D-D/A, chương 14

 1. Chöông 14 THIEÁT KEÁ PHAÀN MEÀM I – LÖU ÑOÀ GIAÛI THUAÄT 1 – Löu ñoà chöông trình chính: START Khôûi ñoäng 8255-1 MODE0 Naïp ñòa chæ cho keânh ñaàu tieân vaøo r7 Chöông trình xoùa 8LED Chöông trình hieån thò thöù töï keânh choïn taïi LED 8 Chöông trình chuyeån ñoåi data Chöông trình xuaát data ra D/A Chöông trình ñoåi HEX-BCD Chöông trình giaûi maõ LED 7 ñoaïn Chöông trình hieån thò Chöông trình delay
 2. Khôûi ñoäng Port C Kieåm tra nhaán phím N PC4 = 0 Y Taêng R7 ñeå doø keânh keá N R7= 08 Y 2 – Löu ñoà chöông trình con chuyeån ñoåi: START Nhaäp keânh caàn queùt r7  a Khôûi ñoäng Port B Ghi A vaøo 0809 Choïn keânh Khôûi ñoäng 0809
 3. Chuyeån ñoåi N keát thuùc Y END
 4. II- CHÖÔNG TRÌNH: Chöông trình chính chuyeån ñoåi A/D – D/A: ORG 4000H MOV A, #91H ; Khôûi taïo 8255-1 port A MOV DPTR, #8003H MOV @DPTR, A X1 : MOV R7, #00H ; Naïp ñòa chæ ñeå choïn keânh queùt X2: LCALL CLEAR ; Goïi chöông trình xoùa LCALL DISPLAY – 1 ; Hieån thò soá keânh choïn ôû LED LCALL CHUYENDOI ; Goïi chöông trình chuyeån ñoåi LCALL OUT ; Goïi chöông trình xuaát ra D/A LCALL HEX – BCD ; Goïi chöông trình chuyeån soá hex sang BCD LCALL DECODE ; Goïi chöông trình giaûi maõ 7 ñoaïn LCALL DISPLAY – 2 ; Goïi chöông trình hieån thò döõ lieäu vöøa chuyeån ñoåi LCALL DELAY ; Goïi chöông trình delay MOV DPTR, #8002 ; Kieåm tra nhaán phím MOV A, @DPTR ANL A, 02H JNZ X2 INC R7 ; Taêng leân ñeå doø keânh keá
 5. CJMP 08, X2 ; Kieåm tra ñaõ doø heát keânh chöa LJMP X1 ; quay trôû laïi ************************************************ *********** Caùc chöông trình con phuïc vuï cho chöông trình chính ************************************************ *********** Chöông trình con xoùa vuøng data hieån thò cho 8 keânh töø 5000h – 507Fh ORG 4880H MOV DPTR, #5000H ; Duøng ram ngoaøi ñeå löu tröõ MOV A, #00H MOV R0, #80H ; Xoùa töø 5000h ñeán 507Fh CLE1: MOVX @DPTR, A INC DPTR DJNZ R0, CLE1 RET ************************************************ *********** Chöông trình con thöïc hieän quaù trình chuyeån ñoåi keânh thöù n trong R7 ************************************************ *********** ORG 4500H
 6. MOV A, R7 ;Choïn keânh thöù n, ALE =0 MOV DPTR, A ; Ñieàu khieån quaù trình chuyeån ñoåi cho keânh thöù n ORL A, #10H ; Cho ALE =1 MOVX @DPTR, A ORL A, #20H ; Cho ALE =1, ST =1 MOVX @DPTR, A NOP NOP NOP CLR A ; Cho ALE =0, ST =0 MOVX @DPTR, A ; Kieåm tra quaù trình chuyeån ñoåi keát thuùc hay chöa CTC1: MOV DPTR, #PORTC MOVX A, @DPTR ANL A, #01H JZ CTC1 ; Neáu chöa xong thì quay laïi ; Xong quaù trình bieán ñoåi baét ñaàu nhaän döõ lieäu MOV DPTR, #PORTA MOVX A,@DPTR RET ************************************************ *********** Chöông trình hieån thò thöù töï soá keânh choïn ************************************************ *********** ORG 4100H
 7. MOV A, #80H ; Choïn vò trí led ñeå hieån thò MOV DPTR, C001 MOVX @DPTR, A MOV A, R7 MOV 83, 43 ; Naïp byte cao ñòa chæ chöùa maõ hieån thò MOV 82, A ; Naïp byte thaáp ñòa chæ chöùa maõ hieån thò MOV A, @DPTR ; Hieån thò ra Led MOV DPTR, C000 MOVX @DPTR, A LCALL DELAY RET ************************************************ *********** Chöông trình xuaát ra D/A ************************************************ *********** ORG 4200H MOV R0, A ; Caát döõ lieäu vaøo thanh ghi R0 MOV A, #80 ; Khôûi taïo 8255 – 2 Mode 0 MOV DPTR, A003 MOV @DPTR, A MOV A, R0 ; Naïp trôû laïi döõ lieäu vaøo thanh ghi A
 8. MOV DPTR, A000 ; Xuaát döõ lieäu ra Port A MOV @DPTR, A RET ************************************************ *********** Chöông trình chuyeån soá HEX sang soá BCD ************************************************ *********** ORG 4600H MOV DPTR, #5008H MOV B, #10 ; Naïp 10 vaøo thanh ghi B DIV AB MOV R0, A ; Caát taïm A sang R0 MOV A, B MOVX @DPTR, A ; Caát data ñôn vò vaøo 5008H INC DPTR ; Taêng leân ñeå löu haøng chuïc MOV A, R0 ; Laáy laïi data haøng chuïc, haøng traêm MOV B, #10 ; Naïp 10 vaøo thanh ghi B DIV AB MOV R0, A ; Caát taïm A sang R0 MOV A, B MOVX @DPTR, A ;Caát data haøng chuïc vaøo 5009H
 9. INC DPTR ;Taêng leân ñeå löu haøng traêm MOV A, R0 ;Laáy laïi data haøng traêm MOVX @DPTR, A ;Caát data haøng traêm vaøo 500AH RET ************************************************ *********** Chöông trình giaûi maõ 7 ñoaïn ************************************************ *********** ORG 4700H MOV R0, #08H ;Quaûn lyù byte ñòa chæ thaáp MOV DPTR, #5000H DECO1:PUSH 82 ; Caát DPTR PUSH 83 ;Caát DPTR MOV DPTR, #5000H MOV A, R0 MOVC A, @A+DPTR MOV DPTR, #0200H MOVC A, @A+DPTR POP 83H POP 82H MOVX @DPTR, A INC DPTR INC R0 CJNE R0, #0BH, DECO1 RET
 10. ************************************************ ******** Chöông trình hieån thò ************************************************ ******** ORG 4800H MOV R0, #87H ; Töø ñieàu khieån 8279 MOV R1, #00 ; Ñòa chæ töông ñoái vuøng data DISP: MOV DPTR, #CW79 ; Ñòa chæ ñieàu khieån 8279 MOV A, R0 MOV @DPTR, A MOV DPTR, #5000H MOV A, R1 ;Chuyeån ñòa chæ töông ñoái töø R1 sang A MOVC A, @A+DPTR ;Laáy byte döõ lieäu MOV DPTR, #DT79 ;Ñòa chæ hieån thò 8279 MOVX @DPTR, A DEC R0 INC R1 CJNE R1, #08, DISP RET ************************************************ *********** Vuøng chöùa maõ hieån thò keânh choïn taïi LED 8 ************************************************ ***********
 11. ORG 4300H 4300 3F 4301 06 4302 5B 4303 4F 4304 66 4305 6D 4306 7D 4307 07 ************************************************ *********** Chöông trình con delay ************************************************ *********** ORG 488CH MOV 7DH, #05H DEL3: MOV 7FH, #0A0H DEL2: MOV 7EH, #0FFH DEL1: DJNZ 7EH, DEL1 DJNZ 7FH, DEL2 DJNZ 7DH, DEL3 RET
 12. KEÁT LUAÄN Sau 6 tuaàn thöïc hieän ñeà taøi döôùi söï höôùng daãn cuûa thaày Leâ Thanh Ñaïo em nhaän thaáy kieán thöùc cuûa mình ñaõ ñöôïc cuûng coá vaø môû roäng hôn. Tuy vaäy ñeà taøi vaãn coøn raát nhieàu thieáu soùt, vì theá em raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp chaân thaønh cuûa quyù thaày coâ ñeå ñeà taøi ngaøy caøng trôû neân phong phuù vaø hoaøn thieän.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản