intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng KIT 8051 dùng để chuyển đổi A/D-D/A, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

74
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch bên trong của một chân pỏt mô tả ngắn gọn trong hình 43.. Khi ghi lên một chân của cổng, dữ liệu được chốt vào bộ chốt. Chốt lái một tranitó thường nối với chân của cổng. Nhờ đó có thể kéo được 4 tải LS ở các cổng Pỏt 1, 2 , 3 và 8 tải LS ở Pỏt. Lưu ý Pỏt 0 có điện trở kéo lên, ngoại trừ khi dùng nó với chức năng vừa là bú địa chỉ, vừa là bú dữ liệu ngoại. Tuỳ theo đặc tính bên trong của tải mà ta có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng KIT 8051 dùng để chuyển đổi A/D-D/A, chương 6

  1. Chương 6: CAÁU TRUÙC COÅNG XUAÁT NHAÄP Maïch beân trong cuûa moät chaân port moâ taû ngaén goïn trong hình 4.3. Khi ghi leân moät chaân cuûa coång, döõ lieäu ñöôïc choát vaøo boä choát. Choát laùi moät transitor thöôøng noái vôùi chaân cuûa coång. Nhôø ñoù coù theå keùo ñöôïc 4 taûi LS ôû caùc coång Port 1, 2 , 3 vaø 8 taûi LS ôû Port. Löu yù Port 0 coù ñieän trôû keùo leân, ngoaïi tröø khi duøng noù vôùi chöùc naêng vöøa laø bus ñòa chæ, vöøa laø bus döõ lieäu ngoaïi. Tuøy theo ñaëc tính beân trong cuûa taûi maø ta coù theå theâm vaøo ñieän trôû keùo leân beân ngoaøi.
  2. Bus noäi cuûa 8051 Vcc Ñoïc Ñoïc D choát chaân Chaâ n Choát Por t Ghi Choát Hình 4.3 Sô ñoà maïch port Vieäc ñoïc choát ñöôïc phaân bieät laøm hai, ñoù laø ñoïc töø choát vaø ñoïc töø chaân. Söï phaân bieät naøy nhaèm choáng tröôøng hôïp chaäp maïch do quaù taûi gaây neân. Leänh ñoïc moät bit coång (ví duï MOV C, P1.1) seõ ñoïc chaân cuûa coång. Trong tröôøng hôïp naøy, choát phaûi ñöôïc giöõ ôû möùc cao, neáu khoâng FET seõ daãn vaø ngoõ ra xuoáng möùc thaáp. Taát caû caùc choát cuûa port ñeàu ñöôïc set khi reset heä thoáng. Nhö vaäy caùc chaân choát ñeàu ñöôïc duøng nhö ngoõ vaøo maø khoâng caàn phaûi set choát. Tuy nhieân, neáu ñaõ xoùa choát (ví duï CLEAR P1.1) khoâng theå ñoïc döõ lieäu ñuùng töø chaân port tröø khi set choát trôû laïi. IV – TOÅ CHÖÙC BOÄ NHÔÙ Haàu heát caùc boä nhôù caùc vi xöû lyù ñeàu döïa theo caáu truùc Von Neuman veà phaân chia vuøng nhôù cho chöông trình vaø döõ lieäu. Ñieàu naøy cho pheùp chöông trình ñöôïc löu giöõ trong ñóa vaø chæ load vaøo boä nhôù moãi khi thi haønh. Do ñoù döõ lieäu vaø chöông trình ñeàu naèm trong RAM. Ñoái vôùi vi ñieàu khieån thì khaùc, CPU
  3. ñöôïc coi laø heä thoáng maùy tính. Noù laø trung taâm cuûa thieát bò ñieàu khieån. Noù bò giôùi haïn veà boä nhôù. Chöông trình ñieàu khieån naèm trong ROM. Vì lyù do naøy maø boä nhôù cuûa vi ñieàu khieån 8051 döïa theo caáu truùc Harvard ñeå phaân chia vuøng chöông trình (code maõ leänh) vaø döõ lieäu. Nhö ñaõ moâ taû ôû baûng 4.2 caû hai vuøng maõ leänh vaø döõ lieäu ñeàu naèm ôû boä nhôù noäi. Tuy nhieân caû hai cuõng coù theå môû roäng ra boä nhôù ngoaøi, coù theå leân ñeán 64Kb cho vuøng ñòa chæ. Boä nhôù noäi goàm coù ROM noäi (chæ ñoái vôùi 8051/8052) vaø RAM ngoaïi. RAM chia thaønh nhieàu vuøng: vuøng daønh cho muïc ñích naøo ñoù, vuøng coù theå truy xuaát bit, caùc khoái (bank) thanh ghi, vaø caùc thanh ghi ñaëc bieät. Coù hai ñieàu ñaùng löu yù ôû ñaây: (a) caùc thanh ghi vaø caùc coång xuaát nhaäp ñeàu ñöôïc phaân chia ñòa chæ vaø coù theå truy xuaát chuùng nhö nhöõng vuøng khaùc. (b) stack thöôøng ñöôïc phaân chia vaøo RAM noäi hôn laø vuøng nhôù ngoaøi. Ñaây laø moät ñaëc ñieåm cuûa vi ñieàu khieån. Hình 4.4 moâ taû boä nhôù cuûa 8031 (khoâng coù ROM noäi) Hình 4.5 moâ taû chi tieát veà vuøng nhôù döõ lieäu noäi. Caùc vuøng nhôù ñöôïc moâ taû döôùi ñaây. Vuøng toång quaùt Vuøng RAM naøy chieám 80 bytes töø ñòa chæ 30H ñeán ñòa chæ 7FH. Vuøng nhôù 32 bytes beân döôùi cuõng coù theå ñöôïc duøng nhö vuøng naøy maëc duø noù ñöôïc duøng cho muïc ñích khaùc. Baát kyø vò trí naøo trong vuøng naøy ñeàu coù theå truy xuaát töï do baèng ñòa chæ tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp. Ví duï ñeå ñoïc noäi dung byte nhôù noäi cuûa ñòa chæ 5FH vaøo thanh ghi ACC, ta duøng leänh sau: MOV A, 5FH ;
  4. Leänh naøy chuyeån moät byte döõ lieäu söû duïng ñòa chæ tröïc tieáp ñeå xaùc ñònh ñòa chæ nguoàn (5FH). RAM noäi cuõng coù theå ñöôïc truy xuaát baèng ñòa chæ giaùn tieáp thoâng qua R0 vaø R1 (chæ hai thanh ghi naøy maø thoâi). Ví duï leânh sau seõ thöïc hieän coâng vieäc gioáng nhö ví duï treân MOV R0, 5FH ; MOV A, @R0 ; Leänh ñaàu tieân naïp giaù trò 5FH cho thanh ghi R0. Leänh thöù hai duøng chuyeån döõ lieäu ñöôïc chæ ra bôûi R0 vaø thanh ghi tích luyõ (ACC). FFFF FFFF Vuøng Vuøng maõ leänh döõ lieäu FF Truy xuaát Truy xuaát thoâng qua RD vaø WR PSEN 0000 0000 Vuøng nhôù noäi Vuøng nhôù ngoaøi Hình : 4.4 Toùm taét vuøng nhôù 8031
  5. Vuøng nhôù coù khaû naêng truy xuaát bit: 8051 coù taát caû 210 vò trí coù theå truy xuaát bit. Trong ñoù coù 128 bits (16 bytes) töø ñòa chæ 20H ñeán 2FH vaø caùc bit thuoäc caùc thanh ghi chöùc naêng. Khaû naêng truy xuaát bit baèng caùc phaàn meàm laø moät ñieåm maïnh cuûa vi ñieàu khieån. Bits coù theå ñöôïc set, clear, and, or, v.v… baèng moät leänh ñôn. Vuøng nhôù naøy coù theå truy xuaát nhö bytes hoaëc bit. Ví duï ñeå set bit 67H ta duøng leänh sau: SETB 67H ; So vôùi boä nhôù bit laø bit coù troïng soá lôùn nhaát cuûa bytes 2CH, do ñoù ta cuõng coù theå set noù baèng leänh sau: MOV A, 2CH ; ORL A, #10000000B ; MOV 2CH, A ; Hôn theá nöõa caùc I/O ports cuûa 8051 coù theå truy xuaát bit, laøm ñôn giaûn vieäc xuaát nhaäp töøng bit. Vuøng nhôù naøy coù theå xuaát nhaäp töøng byte tuøy theo leänh. Caùc ngaên thanh ghi (Register banks): 32 butyes naèm ôû cuoái vuøng RAM noäi laø caùc ngaên thanh ghi. Taäp leänh cuûa 8051 chæ truy xuaát 8 thanh ghi trong vuøng naøy, töø R0 ñeán R7. Taïi moät thôøi ñieåm chæ truy xuaát ñöôïc moät ngaên thanh ghi maø thoâi. Caùc thanh ghi naøy coù ñòa chæ maëc ñònh 00H ñeán 07H khi reset heä thoáng (bank 0). Leänh sau ñaây ñoïc noäi dung byte nhôù coù ñòa chæ 05H vaøo thanh ghi tích luyõ. MOV A, R5 ; Leänh treân chæ chieám moät bute söû duïng ñòa chæ thanh ghi. Dó nhieân coâng vieäc treân coù ñöôïc thöïc hieän baèng moät leänh hai bytes söû duïng ñòa chæ tröïc tieáp:
  6. MOV A, 05H ; Roõ raøng leänh söû duïng thanh ghi R0 ñeán R7 ngaén hôn vaø nhanh hôn so vôùi leänh töông ñöông söû duïng ñòa chæ tröïc tieáp. Caùc ngaên thanh ghi coù theå thay ñoåi baèng caùch set laïi thanh ghi traïng thaùi chöông trình (PSW.3 PSW.4) trong chöông trình. Giaû söû sau khi cho pheùp söû duïng bank 3 thanh ghi R5 luùc naøy coù ñòa chæ 20H. Leänh sau ghi noäi dung thanh ghi ACC vaøo vò trí 18H(R3) MOV R3, A;
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2