intTypePromotion=1
ADSENSE

UML – OOAD phân tích thiết kế phần mềm - Chương 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

119
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khung nhìn và các biểu đồ trong UML 3.1. Cấu trúc UML Một hệ thống đ-ợc phân tích d-ới các góc độ khác nhau: yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, cách tổ chức hệ thống. Vì vậy để mô hình hoá hệ thống một cách chi tiết, UML định nghĩa cấu trúc khung nhìn (view). Mỗi khung nhìn là cách nhìn hệ thống d-ới những góc độ khác nhau, bao gồm những biểu đồ khác nhau. Khung nhìn ng-ời dùng Khung nhìn cấu trúc ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: UML – OOAD phân tích thiết kế phần mềm - Chương 3

  1. Ch−¬ng 3. Khung nh×n vµ c¸c biÓu ®å trong UML 3.1. CÊu tróc UML Mét hÖ thèng ®−îc ph©n tÝch d−íi c¸c gãc ®é kh¸c nhau: yªu cÇu chøc n¨ng, yªu cÇu phi chøc n¨ng, c¸ch tæ chøc hÖ thèng. V× vËy ®Ó m« h×nh ho¸ hÖ thèng mét c¸ch chi tiÕt, UML ®Þnh nghÜa cÊu tróc khung nh×n (view). Mçi khung nh×n lµ c¸ch nh×n hÖ thèng d−íi nh÷ng gãc ®é kh¸c nhau, bao gåm nh÷ng biÓu ®å kh¸c nhau. (User model view, Use case view, Scenario view ) Khung nh×n ng−êi dïng (Logical View, Structure model view, Static view) Khung nh×n cÊu tróc (Behavioral model view, Dynamic hoÆc Process ) Khung nh×n ®éng th¸i (Implementation model, Component view) Khung nh×n thùc thi (Deployment View, Environment model view) Khung nh×n triÓn khai Khung nh×n ng−êi dïng Khung nh×n thùc thi BiÓu ®å c¸c líp BiÓu ®å thµnh phÇn BiÓu ®å c¸c ®èi t−îng Khung nh×n ng−êi dïng BiÓu ®å c¸c tr−êng hîp sö dông Khung nh×n ®éng th¸i Khung nh×n triÓn khai BiÓu ®å diÔn tiÕn BiÓu ®å tr¹ng th¸i dÞch chuyÓn BiÓu ®å ph©n bæ BiÓu ®å ho¹t ®éng H×nh 3.1. CÊu tróc khung nh×n lµ c¸ch nh×n hÖ thèng ®øng vÒ phÝa ng−êi sö dông. Khung nh×n ng−êi dïng Nã bao gåm c¸c vÊn ®Ò vµ c¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò theo tõng ng−êi sö dông hay nhãm ng−êi sö dông riªng lÎ. Khung nh×n nµy bao gåm biÓu ®å c¸c tr−êng hîp sö dông. lµ c¸ch nh×n hÖ thèng vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò theo Khung nh×n cÊu tróc cÊu tróc tÜnh. Khung nh×n nµy cã thÓ xem lµ c¸ch nh×n hÖ thèng theo c¸ch nh×n tÜnh hay vËt lý. Khung nh×n nµy bao gåm c¸c biÓu ®å líp vµ biÓu ®å c¸c ®èi t−îng. lµ c¸ch nh×n hÖ thèng vµ gi¶i quyÕt theo hµnh vi, giao Khung nh×n ®éng th¸i l−u øng xö cña c¸c ®èi t−îng hay lµ c¸ch nh×n ®éng. Khung nh×n nµy gåm c¸c c¸ch nh×n ®éng, c¸c qu¸ tr×nh, sù ®ång thêi, hîp t¸c. Khung nh×n nµy http://www.ebook.edu.vn 43
  2. bao gåm biÓu ®å diÔn tiÕn, biÓu ®å hîp t¸c, biÓu ®å tr¹ng th¸i, biÓu ®å ho¹t ®éng. lµ c¸ch nh×n hÖ thèng theo c¸c m« ®un, ch−¬ng tr×nh Khung nh×n thùc thi con, hÖ con (c¸ch nh×n theo cÊu tróc) vµ c¸c hµnh vi (c¸c luång thùc hiÖn). Khung nh×n nµy bao gåm biÓu ®å c¸c thµnh phÇn. lµ c¸ch nh×n hÖ thèng theo sù ph©n bæ c¸c cÊu tróc vµ Khung nh×n triÓn khai hµnh vi vµo c¸c thµnh phÇn vËt lý nh− thÕ nµo. Khung nh×n nµy bao gåm biÓu ®å ph©n bæ. 3.2. C¸c lo¹i biÓu ®å vµ ký hiÖu Trong UML ®Þnh nghÜa chÝn lo¹i biÓu ®å - BiÓu ®å c¸c tr−êng hîp sö dông - BiÓu ®å líp - BiÓu ®å ®èi t−îng - BiÓu ®å diÔn tiÕn - BiÓu ®å céng t¸c - BiÓu ®å tr¹ng th¸i - BiÓu ®å ho¹t ®éng - BiÓu ®å thµnh phÇn - BiÓu ®å ph©n bæ 3.2.1. BiÓu ®å líp BiÓu ®å líp lµ biÓu ®å dïng ®Ó m« h×nh ho¸ cÊu tróc tÜnh cña hÖ thèng. Nã miªu t¶ c¸c líp, c¸c giao tiÕp (interface), sù céng t¸c vµ c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn trong m« h×nh. BiÓu ®å nµy dïng ®Ó m« t¶ sù céng t¸c, c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c líp. Mét biÓu ®å líp gåm c¸c thµnh phÇn: líp, quan hÖ Líp ®¹i diÖn cho mét tËp c¸c ®èi t−îng cã ®Æc tÝnh t−¬ng tù nhau, ký hiÖu líp nh− sau Tªn líp C¸c thuéc tÝnh C¸c thao t¸c H×nh 3.2. Ký hiÖu líp Quan hÖ gåm c¸c lo¹i quan hÖ kÕt hîp, quan hÖ kÕt tËp, quan hÖ tæng qu¸t ho¸. http://www.ebook.edu.vn 44
  3. lµ quan hÖ vÒ mÆt cÊu tróc gi÷a hai hoÆc gi÷a mét vµ Quan hÖ kÕt hîp nhiÒu líp hoÆc ®èi t−îng. Trªn quan hÖ kÕt hîp cã thÓ cã hai tªn theo hai h−íng ng−îc chiÒu nhau. B¶n sè (multiplicity) ®−îc m« t¶ trong quan hÖ kÕt hîp vÝ dô (0..1). Quan hÖ kÕt hîp ®−îc ký hiÖu nh− sau. Sinh viªn Tr−êng Ng−êi 0...1 C¬ quan Gi¸o viªn sö dông H×nh 3.3. Quan hÖ kÕt hîp lµ tr−êng hîp riªng cña quan hÖ kÕt hîp. Nã ph¶n ¸nh Quan hÖ kÕt tËp quan hÖ toµn thÕ, bé phËn. Quan hÖ kÕt tËp ®−îc biÓu diÔn § é ng c¬ 1 1 ¤ t« 1 B ¸ nh xe 4 H×nh 3.4. Quan hÖ kÕt tËp Quan hÖ tæng qu¸t ho¸ lµ quan hÖ gi÷a líp ®Æc biÖt h¬n vµ líp kh¸i qu¸t h¬n, quan hÖ tæng qu¸t ho¸ cßn ®−îc hiÓu nh− quan hÖ kÕ thõa. 3.2.2. BiÓu ®å c¸c tr−êng hîp sö dông. BiÓu ®å c¸c tr−êng hîp sö dông ®−îc t¹o nªn tõ ba yÕu tè c¸c t¸c nh©n, c¸c tr−êng hîp sö dông vµ c¸c quan hÖ. ®−îc biÓu diÔn b»ng mét h×nh nh©n nhá, diÔn t¶ cho mét vai trß T¸c nh©n cña mét ng−êi hay mét vËy cã t−¬ng t¸c víi hÖ thèng. T¸c nh©n H×nh 3.5. Ký hiÖu t¸c nh©n ®−îc biÓu diÔn b»ng mét h×nh oval, ®ã lµ diÔn t¶ kh¸i Tr−êng hîp sö dông qu¸t cña nh÷ng kÞch b¶n mµ hÖ thèng cã thÓ t−¬ng t¸c víi mét t¸c nh©n. http://www.ebook.edu.vn 45
  4. Tªn tr−êng hîp sö dông H×nh 3.6.Ký hiÖu tr−êng hîp sö dông Quan hÖ biÓu diÔn b»ng mét mòi tªn nèi mét t¸c nh©n víi mét tr−êng hîp sö dông hoÆc nèi mét tr−êng hîp sö dông víi mét tr−êng hîp sö dông kh¸c. C¸c quan hÖ ®−îc sö dông lµ quan hÖ trao ®æi, quan hÖ dïng, quan hÖ më réng. Quan hÖ trao ®æi (kÕt hîp) nèi mét t¸c nh©n víi mét tr−êng hîp sö dông khëi ph¸t bëi ®Çu mèi ®ã. ¸t khëi ph Tr−êng hîp t¸c nh©n sö dông H×nh 3.7. Quan hÖ trao ®æi Quan hÖ sö dông (phô thuéc) nèi hai tr−êng hîp sö dông, biÓu diÔn mét tr−êng hîp sö dông nµy bao gåm hµnh vi cña tr−êng hîp sö dông kia. >>
  5. Th«ng ®iÖp ®¬n thÝch hîp víi c¸c hÖ thèng chØ cã mét luång ®iÒu khiÓn duy nhÊt, t¹i mét thêi ®iÓm chØ cã mét ®èi t−îng ho¹t ®éng. Mét th«ng ®iÖp ®¬n ®−îc göi tõ mét ®èi t−îng ho¹t ®éng sang mét ®èi t−îng kh«ng ho¹t ®éng th× sÏ kÝch ho¹t ®èi t−îng nµy. Th«ng ®iÖp ®¬n ®−îc ký hiÖu b»ng mét h×nh mòi tªn. §èi t−îng göi §èi t−îng nhËn chuyÓn giao ®¬n H×nh 3.9.Ký hiÖu th«ng ®iÖp ®¬n Th«ng ®iÖp ®ång bé sÏ khëi ®éng thao t¸c ë ®èi t−îng nhËn chØ khi ®èi t−îng nhËn tiÕp nhËn th«ng ®iÖp. Khi mét th«ng ®iÖp ®−îc göi ®i ®èi t−îng göi bÞ phong to¶ cho ®Õn khi ®èi t−îng nhËn tiÕp nhËn th«ng ®iÖp. Th«ng ®iÖp ®ång bé ®−îc ký hiÖu b»ng mét h×nh mòi tªn cã g¹ch chÐo. §èi t−îng göi §èi t−îng nhËn chuyÓn giao ®ång bé H×nh 3.10.Ký hiÖu th«ng ®iÖp ®ång bé Th«ng ®iÖp kh«ng ®ång bé: Mét ®èi t−îng göi mét th«ng ®iÖp kh«ng ®ång bé nã kh«ng ®îi th«ng ®iÖp t¶ lêi mµ tiÕp tôc qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Ký hiÖu b»ng h×nh nöa mòi tªn. §èi t−îng göi §èi t−îng nhËn chuyÓn giao kh«ng ®ång bé H×nh 3.11.Ký hiÖu th«ng ®iÖp kh«ng ®ång bé Th«ng ®iÖp h¹n ®Þnh thêi gian : Khi mét ®èi t−îng göi mét th«ng ®iÖp nµy ®Õn ®èi t−îng nhËn, ®èi t−îng nhËn bÞ phong to¶ trong mét thêi gian ®Þnh tr−íc nÕu ®èi t−îng nhËn kh«ng tiÕp nhËn th«ng ®iÖp th× ®èi t−îng göi sÏ ®−îc gi¶i phãng. §©y lµ mét tr−êng hîp riªng cña th«ng ®iÖp kh«ng ®ång bé. Ký hiÖu b»ng mét h×nh mòi tªn cã vßng trßn. http://www.ebook.edu.vn 47
  6. §èi t−îng göi §èi t−îng nhËn chuyÓn giao h¹n ®Þnh thêi gian H×nh 3.12.Ký hiÖu th«ng ®iÖp h¹n ®Þnh thêi gian Th«ng ®iÖp ®Ö quy: khi mét ®èi t−îng göi mét th«ng ®iÖp cho chÝnh nã, th«ng ®iÖp nµy ph¶i lµ th«ng ®iÖp ®ång bé. Mét lo¹i biÓu ®å liªn quan ®Õn biÓu ®å diÔn tiÕn lµ biÓu ®å hîp t¸c. BiÓu ®å nµy còng diÔn t¶ sù t−¬ng t¸c gi÷a mét nhãm c¸c ®èi t−îng nh−ng trong biÓu ®å diÔn tiÕn dµn tr¶i c¸c th«ng ®iÖp theo trôc thêi gian, cßn trong biÓu ®å hîp t¸c ®ùoc biÓu diÔn theo kh«ng gian. 3.2.4. BiÓu ®å tr¹ng th¸i Trong c¸c biÓu ®å diÔn tiÕn vµ hîp t¸c chØ m« t¶ c¸c t−¬ng t¸c gi÷a c¸c ®èi t−îng nh×n tõ bªn ngoµi, ë ®©y sÏ m« t¶ øng xö, hµnh vi cña ®èi t−îng khi tiÕp nhËn c¸c th«ng ®iÖp. Cã hai lo¹i ®èi t−îng lµ ®èi t−îng bÞ ®éng vµ ®èi t−îng chñ ®éng. §èi t−îng bÞ ®éng lµ lo¹i ®èi t−îng cã hµnh vi kh«ng ®æi. Khi c¸c ®èi t−îng nµy tiÕp nhËn mét th«ng ®iÖp nã sÏ ph¶n øng gièng nhau kh«ng phô thuéc vµo thêi gian vµ tr¹ng th¸i cña ®èi t−îng. §èi t−îng nµy ph¶n øng c¸c th«ng ®iÖp vµ nã còng cã thÓ göi c¸c th«ng ®iÖp ®Õn c¸c ®èi t−äng kh¸c. C¸c ®èi t−îng nµy kh«ng cã ®êi sèng thùc sù. §èi t−îng chñ ®éng lµ c¸c ®èi t−îng cã hµnh vi thay ®æi. Khi mét th«ng ®iÖp ®−îc tiÕp nhËn c¸c ®èi t−îng nµy ph¶n øng l¹i c¸c th«ng ®iÖp ®ã kh¸c nhau tuú theo tr¹ng th¸i cña nã lóc ®ã. C¸c ®èi t−îng nµy lµ c¸c ®èi t−îng cã ®êi sèng thùc sù. Khi mét th«ng ®iÖp göi ®Õn ®èi t−îng sÏ lµm thay ®æi tr¹ng th¸i cña ®èi t−îng vµ mét sè thao t¸c ®−îc kÝch ho¹t ®Ó ®¸p øng l¹i th«ng ®iÖp ®ã. BiÓu ®å tr¹ng th¸i sÏ m« t¶ hµnh vi øng xö cña c¸c ®èi t−îng chñ ®éng. BiÓu ®å tr¹ng th¸i gåm c¸c tr¹ng th¸i, c¸c dÞch chuyÓn vµ c¸c sù kiÖn. Tr¹ng th¸i cña mét ®èi t−îng cã ®Æc tÝnh kÐo dµi trong thêi gian vµ tÝnh æn ®Þnh, nghÜa lµ t¹i mét thêi ®iÓm ®èi t−îng ph¶i cã mét tr¹ng th¸i nhÊt ®Þnh kh«ng tån t¹i tr¹ng th¸i kh«ng x¸c ®Þnh vµ tr¹ng th¸i ®ã tån t¹i trong mét kho¶ng thêi gian, trong kho¶ng thêi gian ®ã hµnh vi cña ®èi t−îng lµ kh«ng ®æi. Sè c¸c tr¹ng th¸i cña mét ®èi t−îng ph¶i lµ h÷u h¹n. Cã ba lo¹i tr¹ng th¸i lµ tr¹ng th¸i ®Çu, tr¹ng th¸i kÕt thóc vµ c¸c tr¹ng th¸i trung gian. Mçi biÓu ®å tr¹ng th¸i cã mét tr¹ng th¸i ®Çu, kh«ng hoÆc nhiÒu tr¹ng th¸i kÕt thóc. Tr¹ng th¸i trung gian Tr¹ng th¸i ®Çu Tr¹ng th¸i kÕt thóc http://www.ebook.edu.vn 48
  7. H×nh 3.13. Ký hiÖu c¸c tr¹ng th¸i C¸c ho¹t ®éng cña ®èi t−îng bªn trong mét tr¹ng th¸i ®−îc biÓu diÔn ë c¸c tr¹ng th¸i, cã ba lo¹i ho¹t ®éng : entry, exit, on, do. Tr¹ng th¸i A entry: on Sù kiÖn: exit H×nh 3.14. BiÓu diÔn c¸c ho¹t ®éng bªn trong tr¹ng th¸i Ho¹t ®éng biÓu diÔn b»ng tõ kho¸ entry lµ ho¹t ®éng vµo tr¹ng th¸i. VÝ dô tr¹ng th¸i nhËp mËt khÈu, ho¹t ®éng vµo tr¹ng th¸i lµ ho¹t ®éng ®Þnh d¹ng c¸c ký tù nhËp vµo d−íi d¹ng Èn. Ho¹t ®éng biÓu diÔn bµng tõ kho¸ exit lµ ho¹t ®éng ra khái tr¹ng th¸i. Trong tr¹ng th¸i ë vÝ dô trªn tr−íc khi ra khái tr¹ng th¸i nhËp mËt khÈu ph¶i ®Þnh l¹i chuÈn th«ng th−êng cho viÖc nhËp ký tõ bµn phÝm kh«ng hiÓn thÞ d−íi d¹ng Èn n÷a. C¸c ho¹t ®éng biÓu diÔn b»ng tõ kho¸ “on: sù kiÖn” lµ c¸c ho¹t ®éng cña ®èi t−îng khi tiÕp nhËn mét sù kiÖn nh−ng kh«ng lµm thay ®æi tr¹ng th¸i. Ho¹t ®éng biÔu diÔn b»ng tõ kho¸ “do” lµ c¸c ho¹t ®éng khi ®èi t−îng ®ang ë tr¹ng th¸i ®· cho. C¸c ho¹t ®éng nµy cã thÓ bÞ ng¾t khi cã sù kiÖn lµm dÞch chuyÓn tr¹ng th¸i. C¸c ho¹t ®éng nµy cã thÓ lµ tuÇn tù vµ ®−îc kÝch ho¹t ngay khi ho¹t ®éng vµo tr¹ng th¸i hoµn thµnh. Khi kÕt thóc ®èi t−îng ra khæi tr¹ng th¸i mµ kh«ng cã sù kiÖn bªn ngoµi. B−íc dÞch chuyÓn nh− thÕ gäi lµ dÞch chuyÓn tù ®éng. Mçi tr¹ng th¸i cã thÓ cã nhiÒu tr¹ng th¸i con vµ ®−îc gäi lµ tr¹ng th¸i kÐp. Trong mçi tr¹ng th¸i kÐp cã thÓ cã tr¹ng th¸i b¾t ®Çu gi¶. dïng ®Ó ghi nhí tr¹ng th¸i ®−îc dïng trong c¸c tr¹ng th¸i History Indicator kÐp. Ký hiÖu b»ng vßng trßn nhá vµ ch÷ H bªn trong. Nã ®−îc dïng khi cã mét sù kiÖn x¶y ra lµm thay ®æi tr¹ng th¸i, tr¹ng th¸i hiÖn t¹i sÏ ®−îc göi ®Õn History Indicator khi kh«i phôc l¹i tr¹ng th¸i sÏ ®−îc kh«i phôc l¹i ®óng tr¹ng th¸i tr−íc khi sù kiÖn x¶y ra. C¸c dÞch chuyÓn biÓu diÔn sù thay ®æi tr¹ng th¸i, c¸c b−íc dÞch chuyÓn lµ tøc thêi v× ®èi t−îng lu«n ph¶i ë trong mét tr¹ng th¸i x¸c ®Þnh A B H×nh 3.15. Ký hiÖu b−íc dÞch chuyÓn http://www.ebook.edu.vn 49
  8. C¸c sù kiÖn xÈy ra trong hÖ thèng vµ g©y nªn sù dÞch chuyÓn tr¹ng th¸i. §èi víi ®èi t−îng sù tiÕp nhËn mét th«ng ®iÖp lµ mét sù kiÖn, còng cã thÓ cã nhiÒu th«ng ®iÖp kh¸c nhau nh−ng cã cïng hiÖu qu¶ vÒ hµnh vi cña ®èi t−îng ®−îc xem lµ mét sù kiÖn, còng cã thÓ mét sù kiÖn ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch tiÕp nhËn mét sè th«ng ®iÖp. C¸c rµng buéc lµ ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh dÞch chuyÓn cã xÈy ra hay kh«ng khi cã sù kiÖn. 3.2.5. BiÓu ®å ho¹t ®éng BiÓu ®å ho¹t ®éng m« t¶ hµnh vi bªn trong cña mét ph−¬ng thøc hay mét tr−êng hîp sö dông. BiÓu ®å ho¹t ®éng lµ mét tËp hîp c¸c ho¹t ®éng liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c dÞch chuyÓn. BiÓu ®å ho¹t ®éng còng cã thÓ xem lµ mét d¹ng cña biÓu ®å tr¹ng th¸i, ë ®©y tÊt c¶c c¸c dÞch chuyÓn ®Òu lµ dÞch chuyÓn tù ®éng Trong biÓu ®å ho¹t ®éng c¸c ho¹t ®éng ®−îc ®Æt trong c¸c swimlane (ph©n luång c«ng viÖc). Mét swimlane lµ mét nhãm c¸c ho¹t ®éng ®−îc tæ chøc theo nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau vÝ dô lµ nhãm ho¹t ®éng thùc hiÖn bëi cïng mét ®èi t−îng, hay cïng mét nhãm c¸c ®èi t−îng hay nhãm ®èi t−îng ®−îc thùc hiÖn cïng mét n¬i. Mét biÓu ®å ho¹t ®éng cã nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau nh− m« t¶ c¸c ho¹t ®éng cña mét thao t¸c, m« t¶ c¸c ho¹t ®éng bªn trong ®èi t−îng. 3.2.6. BiÓu ®å c¸c thµnh phÇn BiÓu ®å c¸c thµnh phÇn diÔn t¶ kiÕn tróc logic cña hÖ thèng lµm c¬ së cho viÖc thùc hiÖn. BiÓu ®å thµnh phÇn ba gåm c¸c m« ®un, c¸c qu¸ tr×nh nhiÖm vô, ch−¬ng tr×nh chÝnh, c¸c ch−¬ng tr×nh con, c¸c hÖ con. C¸c m« ®un biÓu diÔn cho mét lo¹i phÇn tö vËt lý tham gia trong viÖc x©y dùng hÖ thèng tin häc. Nã cã thÓ lµ mét tÖp, mét th− viªn t¶i ®éng. Th«ng th−êng mçi líp trong m« h×nh ®−îc thùc hiÖn b»ng hai m« ®un lµ ®Æc t¶ (chøa giao diÖn líp) vµ th©n (chøa phÇn thùc hiÖn cña líp ®ã). §Æc t¶ Th©n Kh¸i l−îc H×nh 3.16. Ký hiÖu m« ®un Gi÷a c¸c m« ®un nµy cã c¸c quan hÖ, ®ã lµ quan hÖ kh¸ch hµng/ cung øng. Quan hÖ nµy ®−îc biÓu diÔn b»ng mòi tªn ®øt qu·ng. C¸c nhiÖm vô lµ c¸c thµnh phÇn cã luång ®iÒu khiÓn riªng. C¸c nhiÖm vô cã thÓ chøa trong c¸c thµnh phÇn kh¸c. http://www.ebook.edu.vn 50
  9. C¸c ch−¬ng tr×nh chÝnh lµ ®iÓm vµo cña c¸c øng dông. H×nh 3.17. Ký hiÖu ch−¬ng tr×nh chÝnh C¸c ch−¬ng tr×nh con lµ nhãm cña c¸c thñ tôc vµ c¸c hµm kh«ng thuéc vµo c¸c líp C¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng cã thÓ ®−îc nhãm l¹i vµ mét nhãm nh− vËy ®−îc gäi lµ hÖ thèng con. HÖ thèng con chøa c¸c thµnh phÇn hay c¸c hÖ thèng con kh¸c. H×nh 3.18 Ký hiÖu hÖ thèng con 3.2.7. BiÓu ®å ph©n bæ BiÓu ®å ph©n bæ cho thÊy c¸c lo¹i thiÕt bÞ vËt lý kh¸c nhau tham gia vµo hÖ thèng vµ sù ph©n bæ c¸c ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn ®−îc lªn c¸c thiÕt bÞ ®ã. Trong biÓu ®å ph©n bæ c¸c thiÕt bÞ vµ bé xö lý ®−îc biÓu diÔn b»ng mét nót. Gi÷a c¸c nót cã c¸c kÕt nèi, c¸c kÕt nèi nµy th−êng lµ hai chiÒu. http://www.ebook.edu.vn 51
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2