intTypePromotion=1

Ứng dụng công nghệ bê tông đần lăn trong xây dựng đập bê tông trong lực ở Việt Nam-Những vấn đề cần trao đổi

Chia sẻ: Tran Duy Ba Ba | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
84
lượt xem
34
download

Ứng dụng công nghệ bê tông đần lăn trong xây dựng đập bê tông trong lực ở Việt Nam-Những vấn đề cần trao đổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp xác định cường độ bê tông yêu cầu( cường độ thiết kế) và quy định về điều kiện nghiệm thu cường độ. -Lựa chọn vật liệu đầu vào để chế tạo bê tông RCC; - Quy trình thiết kế cấp phối bê tông RCC; - Kiểm soát chất lượng bê tông RCC, đặc biệt là chất lượng bê tông thân đập...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng công nghệ bê tông đần lăn trong xây dựng đập bê tông trong lực ở Việt Nam-Những vấn đề cần trao đổi

 1. old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold. øng dông c«ng nghÖ bª t«ng ®Çm l¨n trong x©y dùng ®Ëp bª t«ng träng lùc ë viÖt nam - nh÷ng vÊn ®Ò cÇn trao ®æi TS. NguyÔn Quang HiÖp – ViÖn KHCN X©y dùng old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.
 2. old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold. 1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ bª t«ng ®Çm l¨n trong x©y dùng ®Ëp bª t«ng träng lùc ë ViÖt Nam + Bé NN&PTNT: Dù ®Þnh ¸p dông ë B¸I th−îng (2001), T©n giang, Lßng S«ng (2002) + ViÖn KHCN X©y dùng – Bé X©y dùng: Hîp t¸c víi TEPCO n¨m 1999-2001 old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.
 3. old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold. §Ëp RCC do EVN ®Çu t− x©y dùng §Ëp thuû ®iÖn Pleikrong ®ang x©y dùng (2003-2007) §Ëp thuû ®iÖn Av−¬ng ®ang x©y dùng 2004-2008 old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.
 4. old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold. Mét sè ®Ëp RCC ®∙ thiÕt kÕ vµ ®ang thi c«ng ë n−íc ta STT Tªn c«ng ChiÒu cao ®Ëp N¬i x©y dùng Tinh tr¹ng x©y dùng trinh (m) hiÖn nay Đang thi c«ng Bản Ch¸t 1 130.0 Lai Ch©u Đang thiÕt kÕ 2 Lai Ch©u 130.0 Lai Ch©u Đang thi c«ng 3 S¬n La 138.0 S¬n La Đang thiÕt kÕ 4 Trung S¬n 90.0 Thanh Hãa Đang thi c«ng Bản VÏ 5 136.0 NghÖ An Binh ĐiÒn Đang thi c«ng 6 75.0 HuÕ H−ng ĐiÒn 7 82.5 HuÕ ChuÈn bÞ thi c«ng Đang thi c«ng Quảng Nam 8 A V−¬ng 82.0 Đang thi c«ng Quảng Nam 9 S«ng Tranh 2 95.0 Đang thiÕt kÕ Quảng Nam 10 S«ng Bung 4 110.0 ĐÞnh B×nh B×nh ĐÞnh Đang thi c«ng 11 50.5 Đang thi c«ng 12 Sª San 4 71.0 Gia Lai Đ∙ thi c«ng xong 13 Pleikrong 71.0 Kontum Đång Nai 3 L©m Đång Đang thi c«ng 14 108.0 Đång Nai 4 L©m Đång Đang thi c«ng 15 128.0 old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.
 5. old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn trao ®æi 2.1 VÒ tiªu chuÈn thiÕt kÕ, thi c«ng vµ nghiÖm thu + ViÖt Nam (CVC) + Mü, Trung Quèc + Mü (RCC): EM,CRD, EP, ASTM, ACI + Liªn Bang Nga: CHИП (Thñy ®iÖn H−¬ng §iÒn, TT- HuÕ). + Trung Quèc: DL/T5005-92, SL 48-94, SL 53-94…. old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.
 6. old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold. 2.2 VÒ thiÕt kÕ mÆt c¾t ®Ëp 7 Lç thu n−íc 2 10 Lç thu n−íc BTCT M250 (B8) RCC cÊp phèi 2 (B6) 50-54m RCC Y 'c = 23 MPa RCC cÊp phèi 3 (B4) 138 Hành lang kiÓm tra BT lãt CVC CVC M200 90 20-25m + Cã hay kh«ng t−êng chèng thÊm th−îng l−u? + Ph©n vïng bª t«ng? + §−êng b∙o hoµ, ¸p lùc ®Èy næi + HÖ sè thÊm K hoÆc ®é chèng thÊm B old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.
 7. old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold. 2.3 VÒ c−êng ®é bª t«ng yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn nghiÖm thu c−êng ®é Tiªu chuÈn ViÖt Nam Tiªu chuÈn Mü σ, -> (nc, m, Kn) -> f’c σ, -> (nc, m, Kn) -> Rn (Rb) C−êng ®é trong kÕt cÊu (Rb) – C−êng ®é bª t«ng trong kÕt cÊu f’c C−êng ®é mÉu ®óc trong khu«n (Rbn)= γ Rn (Rb) Rtcn Trô -> LËp ph−¬ng f’c (specified strength)= f’c (core) x γ Rtcn (Rbn) M (B) f’c (core)= Design Strength M = Rtb B= 95% old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.
 8. old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold. Tiªu chuÈn ViÖt Nam Tiªu chuÈn Mü Rcp = Ryc + 1.64 S f’cr = f’c + p S old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.
 9. old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold. + KÝch th−íc mÉu ?, Dmax > 50mm + HÖ sè p + f’c (core, mould?) +σ f’c vµ s Rn (Rb)? + Tû lÖ kÕt qu¶ thö (test result) > Ryc hay f’c old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.
 10. old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold. 2.4.VÒ lùa chän vËt liÖu chÕ t¹o RCC - Cèt liÖu lín: Dmax > 60mm, R ®¸ gèc < 60MPa - Cèt liÖu nhá: Hµm l−îng h¹t ≤ 0,075mm = 6 -18% C¸t xay hay C¸t xay kÕt hîp c¸t tù nhiªn - Phô gia kho¸ng : + Tro bay LOI > 6% + L−îng dïng: 6,58.10 −5 * x + 5,81.10 −5 * y + 2,06.10 −5 * z + 1,8.10 −4 * t *m n= −4 −4 −4 1,7.10 * p + 2,94.10 * q + 1,87.10 * s + Pu gi¬ lan: §a d¹ng - Phô gia ho¸ häc: KÐo dµi ®«ng kÕt old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.
 11. old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold. 2.5. VÒ quy tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ cÊp phèi bª t«ng -CVC: 3-4 cÊp phèi - RCC: + HiÖn nay: 200-300 cÊp phèi + Quy tr×nh thiÕt kÕ dù kiÕn: a. Lùa chän N, CKD,PGK,C/CL b. Tèi −u ho¸ c¸c thµnh phÇn: N=f(Vc, γ, R) CKD = f(R,Vc, γ) PGK = f(R, Vc,γ) C/CL = f(Vc, γ) old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.
 12. old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold. 2.6. VÒ KiÓm ®Þnh chÊt l−îng bª t«ng Rbn g= Rb old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.
 13. old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold. Khoan lÊy lâi RCC ®Ëp thuû ®iÖn A V−¬ng old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.
 14. old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold. C−êng ®é RCC mÉu khoan lâi ®Ëp A-V−¬ng Rn = 20-30 MPa C−êng ®é kÐo däc trôc mÉu khoan lâi ®Ëp A-V−¬ng Rk =0,70 – 2,0 MPa old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.
 15. old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold. 2.7. VÒ gi¸ thµnh RCC Gi¸ thµnh vËt liÖu RCC kh«ng rÎ h¬n CVC ®¸ lín Tèc ®é thi c«ng - CVC: 35.000-40.000m3/th¸ng - RCC(Pleikrong): 37.000m3/th¸ng RCC(S¬n La) dù kiÕn: 90.0000m3/th¸ng old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.
 16. old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold. 3.KÕt luËn C¸c vÊn ®Ò ®∙ ®−îc ®Ò cËp tíi sÏ gîi më cho c¸c nghiªn cøu vµ tham luËn tiÕp theo gåm : + X¸c ®Þnh mÆt c¾t ®Ëp tèi −u ; + Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c−êng ®é bª t«ng yªu cÇu ( c−êng ®é thiÕt kÕ ) vµ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn nghiÖm thu c−êng ®é ; + Lùa chän vËt liÖu ®Çu vµo ®Ó chÕ t¹o bª t«ng RCC ; + Quy tr×nh thiÕt kÕ cÊp phèi bª t«ng RCC ; + KiÓm so¸t chÊt l−îng bª t«ng RCC, ®Æc biÖt lµ chÊt l−îng bª t«ng th©n ®Ëp ; Trªn hÕt lµ nhu cÇu cÊp b¸ch cÇn sím biªn so¹n 1 hÖ tiªu chuÈn ®ång bé vµ thèng nhÊt vÒ thiÕt kÕ, thi c«ng vµ nghiÖm thu trong x©y dùng ®Ëp bª t«ng ®Çm l¨n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kü thuËt vµ kinh tÕ cña ViÖt Nam . old.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản