intTypePromotion=3

Ứng dụng cơ điện tử trong nghiên cứu, chế tạo trạm trộn bê tông tự động..

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

2
929
lượt xem
303
download

Ứng dụng cơ điện tử trong nghiên cứu, chế tạo trạm trộn bê tông tự động..

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc ứng dụng cơ điện tử trong nghiên cứu chế tạo, các sản phẩm khoa học công nghệ cao như: Trạm trộn bê tông tự động, Bơm bê tông tự động là định hướng quan trọng góp phần nâng cao mức độc hiện đại, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường thiết bị xây dụng trong và ngoài nước. Bằng việc ứng dụng kỹ thuật đo lường và điều khiển điện tử hiện đại, công nghệ thông tin, và kiến thức, kinh nghiệm trong thiết kế và chế tạo cơ khí......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng cơ điện tử trong nghiên cứu, chế tạo trạm trộn bê tông tự động..

  1. øng dông c¬ ®iÖn tö trong nghiªn cøu, chÕ t¹o tr¹m trén bª t«ng tù ®éng vµ b¬m bª t«ng cña ViÖn M¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp (IMI) Ths. Hoµng ViÖt Hång ViÖn M¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp Email : ttc.imi@.hn.vnn.vn Tãm t¾t ViÖc øng dông C¬ §iÖn tö trong nghiªn cøu chÕ t¹o, c¸c s¶n phÈm khoa häc c«ng nghÖ cao nh−: Tr¹m trén bª t«ng tù ®éng, B¬m bª t«ng tù ®éng lµ ®Þnh h−íng quan träng gãp phÇn n©ng cao møc ®é hiÖn ®¹i , kh¶ n¨ng canh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr−êng thiÕt bÞ x©y dùng trong vµ ngoµi n−íc. B»ng viÖc øng dông kü thuËt ®o l−êng vµ ®iÒu khiÓn ®iÖn tö hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ th«ng tin, vµ kiÕn thøc, kinh nghiÖm trong thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o c¬ khÝ, ViÖn IMI ®· chÕ t¹o thµnh c«ng Tr¹m trén bª t«ng tù ®éng n¨ng suÊt 15- 60m3/h, B¬m bª t«ng n¨ng suÊt 60-85m3/h. C¸c s¶n phÈm nµy lµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ cao tiªu biÓu cña ViÖn ®· ®−îc chuyÓn giao cho s¶n xuÊt . The application Mechatronics in researching, manufacturing Automatic concrete batching plants and concrete pump of Institute for Machinery and industrial instruments (IMI) Abstract The application mechatronics in researching, manufacturing automatic concrete batching plants and concrete pumps is the very important orientation to upgrade modernization levels and competition abilities of construction equipments market in and out of countries. Applying modern measuring techniques, electronic controlling systems, informatics and experiences in designing and manufacturing industrial equipments, IMI is specialized in reseaching, manufacturing the automatic concrete batching plants with the various rated output of 15- 60m3/h and concrete pumps with capacity of 60-85m3/h. The typical high technology products were transfered into production. Trong nh÷ng n¨m ®æi míi võa qua, tr−íc nh÷ng ®ßi hái cÊp b¸ch vÒ s¶n l−îng, chÊt l−îng bª t«ng xi m¨ng vµ b¬m bª t«ng phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong c¶ n−íc, ViÖn M¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp ( IMI ) - Bé c«ng nghiÖp ®· tù ®Çu t− kinh phÝ nghiªn cøu vµ øng dông thµnh c«ng mét sè c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau ®Ó nghiªn cøu, thiÕt kÕ, chÕ t¹o cung cÊp cho thÞ tr−êng c¸c tr¹m trén bª t«ng xi m¨ng tù ®éng ( TTBT ) c«ng suÊt 15 ÷60 m3/h vµ b¬m bª t«ng tù ®éng n¨ng suÊt 60÷85m3/h. Tr¹m trén bª t«ng xi m¨ng tù ®éng vµ b¬m bª t«ng tù ®éng lµ c¸c s¶n phÈm c¬ ®iÖn tö ( mechatronic ) cã hµm l−îng khoa häc c«ng nghÖ cao, øng dông nhiÒu thµnh tùu trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau : C¬ khÝ - §iÖn tö - Thuû khÝ - C«ng nghÖ th«ng tin ®· ®−îc chuyÓn giao cho s¶n xuÊt vµ cã ®ñ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng thay thÕ hµng nhËp ngo¹i. Cho ®Õn nay, ViÖn IMI ®· nghiªn cøu, thiÕt kÕ, chÕ t¹o ra h¬n 20 s¶n phÈm c¬ ®iÖn tö ®¸p øng ®−îc c¸c ®ßi hái cña thÞ tr−êng, trong ®ã s¶n phÈm tr¹m trén bª t«ng tù ®éng lµ s¶n phÈm tiªu biÓu nhÊt.
  2. Trªn c¬ së øng dông c¸c c«ng nghÖ míi trong thiÕt kÕ chÕ t¹o hÖ khung dÇm kh«ng gian chÞu lùc phøc t¹p vµ c¸c kü thuËt trén bª t«ng tiÕn tiÕn n¨ng suÊt cao, c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ cña TTBT ®−îc nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ gi¶i quyÕt ®−îc c¸c yªu cÇu ®Æt ra cho viÖc s¶n xuÊt bª t«ng chÊt l−îng cao. HÖ thèng khung TTBT cã d¹ng khung dÇm chÞu lùc nhiÒu nót, ph©n bè t¶i träng ®Òu vµ ®−îc chia thµnh c¸c m« ®un. C¸c m« ®un ®−îc nèi ghÐp víi nhau b»ng mèi ghÐp bu l«ng nªn th¸o l¾p vµ söa ch÷a dÔ dµng. ThiÕt bÞ trén bª t«ng ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn t¶i träng lín, thay ®æi liªn tôc vµ ma s¸t gi÷a vËt liÖu trén víi hÖ thèng c¸nh trén lín nªn g©y ra hiÖn t−îng mµi mßn lín. Nguyªn lý trén c−ìng trôc ®øng hoÆc c−ìng bøc hµnh tinh ®−îc øng dông t¹o ra c¸c vßng xo¸y khi trén nªn ®é ®ång ®Òu c¸c thµnh phÇn vËt liÖu cao. CÊu h×nh cña TTBT cã kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, thÝch øng víi ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn trong n−íc vµ phï hîp víi nhiÒu d¹ng mÆt b»ng s¶n xuÊt. HÖ thèng ®iÒu khiÓn TTBT ®−îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng cña c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn, mµ tr−íc tiªn lµ lµm chñ kü thuËt ®Þnh l−îng hiÖn ®¹i, bao gåm c¸c viÖc thiÕt kÕ chÕ t¹o vµ øng dông c¸c hÖ thèng c©n ®iÖn tö chuyªn dông cã ®é chÝnh x¸c vµ æn ®Þnh cao, viÖc x©y dùng vµ tÝch hîp qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn ®Þnh l−îng tèi −u nh− ®iÒu khiÓn thÝch nghi, bï trùc tiÕp dßng liÖu trÔ, kÕt hîp xö lý triÖt ®Ó c¸c nhiÔu ®Æc thï cña tõng hÖ thèng thiÕt bÞ c¬, c¬ - ®iÖn, ®iÖn tõ,... Tõ ®ã ®· t¹o ra vµ ph¸t triÓn mét hÖ thèng ®Þnh l−îng më, cã tÝnh linh ho¹t cao nhê kh¶ n¨ng thay ®æi nhanh chãng cÊu h×nh hÖ thèng nh− sè ®iÓm c©n ( Multi-points), sè thµnh phÇn cña tõng ®iÓm c©n (multi-components), ph−¬ng ph¸p ®Þnh l−îng c©n ( c©n hoÆc ®o dßng liÖu ). H¬n n÷a nh÷ng kü thuËt xö lý sè liÖu hiÖn ®¹i nhÊt cho bª t«ng xi m¨ng chÊt l−îng ®Æc biÖt nh− xö lý theo ®é Èm, xö lý theo ®é sôt,... còng ®· ®−îc IMI nghiªn cøu øng dông thµnh c«ng. øng dông kü thuËt sè vµ PLC ( Programable Logical Controller ) ®· mang l¹i cho hÖ thèng ®iÒu khiÓn TTBT cña IMI mét lo¹t c¸c −u ®iÓm : CÊu tróc hÖ thèng gän nhÑ, v÷ng ch¾c ho¹t ®éng æn ®Þnh h¬n, c«ng t¸c thiÕt kÕ, l¾p r¸p, b¶o tr×, chuÈn ®o¸n lçi, söa ch÷a thuËn lîi vµ nhanh chãng h¬n,...HÖ thèng ®iÒu khiÓn dïng PLC còng mang l¹i kh¶ n¨ng linh ho¹t cao trong thay ®æi, n©ng cÊp cÊu h×nh hÖ thèng cho TTBT cña IMI. KhÝ nÐn ¸p suÊt cao ®−îc øng dông lµm nguån ®éng lùc cho c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh. Sö dông hîp lý c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn khÝ cho hÖ thèng c¬ cÊu chÊp hµnh vµ ®éng lùc ®· t¹o ra sù ho¹t ®éng tin cËy, chÝnh x¸c cho toµn tr¹m. ViÖn IMI còng ®· øng dông hiÖu qu¶ CNTT vµo c¶ hai kh©u ®iÒu khiÓn - gi¸m s¸t - thu thËp d÷ liÖu ( t−¬ng ®−¬ng c¸c hÖ SCADA cì võa ) còng nh− hç trî s¶n xuÊt cho TTBT. Víi nh÷ng thµnh c«ng lín trong viÖc øng dông khoa häc c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ hiÖn ®¹i vµ s¶n xuÊt tr¹m trén bª t«ng, viÖn tiÕp tôc triÓn khai nghiªn cøu, chÕ t¹o vµ cung cÊp cho thÞ tr−êng b¬m bª t«ng tù ®éng. B¬m bª t«ng tù ®éng còng lµ mét s¶n phÈm c¬ ®iÖn tö bao hµm nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau : C¬ khÝ, tù ®éng ho¸, thuû lùc. B¬m bª t«ng lµ thiÕt bÞ vËn chuyÓn bª t«ng t−¬i ®Õn vÞ trÝ cã kho¶ng c¸ch xa nhÊt lµ 400m vµ cao nhÊt lµ 200m kÓ tõ vÞ trÝ ®Æt b¬m nªn thiÕt bÞ nµy ®Æc biÖt cÇn thiÕt trong thi c«ng cÇu bª t«ng vµ c¸c nhµ cao tÇng. Ngoµi ra, thiÕt bÞ ph¶i cã kh¶ n¨ng di ®éng tèt ®Ó cã thÓ dÔ dµng vËn chuyÓn ®Õn c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau t¹i c«ng tr−êng x©y dùng. HÖ thèng thiÕt bÞ chÝnh cña b¬m bª t«ng bao gåm : §éng c¬ ch¹y b»ng dÇu diesen, b¬m dÇu thuû lùc, khèi ®iÒu ®iÒu khiÓn thuû lùc, hÖ thèng xi lanh thuû lùc, xi lanh dÉn bª t«ng, c¸c c¬ cÊu b¸o møc vµ h¹n vÞ, hÖ thèng khung ®ì, c¸c c¬ cÊu di chuyÓn ... vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn tö. C¸c kÕt cÊu c¬ khÝ cña b¬m ®−îc thiÕt kÕ , chÕ t¹o ch¾c ch¾n, ®ñ ®é bÒn víi kÝch th−íc nhá gän lµm viÖc trong m«i tr−êng rung ®éng vµ va ®Ëp nhiÒu. C¸c c¬ cÊu chÞu mµi mßn nh− c¸c xi lanh dÉn bª t«ng, buång trén bª t«ng ®−îc lµm b»ng vËt liÖu chÞu mµi mßn. HÖ thèng ®iÒu khiÓn b¬m bª t«ng ®−îc x©y dùng trªn c¬ së øng dông kü thuËt PLC ®· mang l¹i cho hÖ thèng ®iÒu khiÓn b¬m bª t«ng cña IMI mét lo¹t c¸c −u ®iÓm : CÊu tróc hÖ thèng gän nhÑ, v÷ng ch¾c ho¹t ®éng æn ®Þnh h¬n. HÖ thèng ®iÒu khiÓn më cã kh¶ n¨ng lËp tr×nh tÝch hîp nhiÒu chøc n¨ng.
  3. HÖ thèng thuû lùc ¸p suÊt cao ®−îc øng dông lµm nguån ®éng lùc cho c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh. HÖ thèng thuû lùc ®−îc thiÕt kÕ ®ñ ¸p suÊt vµ l−u l−îng ®Ó b¬m cã thÓ ho¹t ®éng ®¹t n¨ng suÊt yªu cÇu. Sö dông hîp lý c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, van thuû lùc cho hÖ thèng c¬ cÊu chÊp hµnh vµ ®éng lùc ®· t¹o ra sù ho¹t ®éng tin cËy, chÝnh x¸c cho b¬m bª t«ng. N¨m 1995, ViÖn ®· tù bá vèn vµ huy ®éng vèn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó chÕ t¹o tr¹m trén bª t«ng xi m¨ng vµ b¬m bª t«ng ®Çu tiªn. ChØ trong n¨m ®Çu tiªn ViÖn ®· ký hîp ®ång kinh tÕ cung cÊp 07 tr¹m trén, 02 b¬m bª t«ng. TÝnh ®Õn nay, ViÖn ®· cung cÊp gÇn 200 tr¹m trén bª t«ng xi m¨ng c¸c lo¹i chiÕm trªn 90% thÞ phÇn toµn quèc, vµ 12 b¬m bª t«ng mang l¹i cho ViÖn trªn 200 tû ®ång hîp ®ång kinh tÕ. Tr¹m trén do ViÖn chÕ t¹o cã gi¸ thµnh kho¶ng 1,1 tû ®ång, trong ®ã phÇn tù chÕ t¹o trong n−íc chiÕm trªn 90% gi¸ thµnh cña s¶n phÈm. Do vËy, ViÖn ®· tiÕt kiÖm ®−îc cho ®Êt n−íc trªn 200.000 USD/ 1 s¶n phÈm. S¶n phÈm do ViÖn chÕ t¹o cã ®é hiÖn ®¹i t−¬ng ®−¬ng víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i nhËp tõ ch©u ©u nh−ng gi¸ thµnh chØ b»ng 25÷40% gi¸ nhËp ngo¹i. Th«ng sè kü thuËt cña c¸c lo¹i Tr¹m trén bª t«ng. Th«ng sè kü thuËt §V BM-15TC BM-20 BM-30 BM-45 BM-60 Dung tÝch thïng trén c−ìng bøc lÝt 500/750 500/750 750/1000 1000/1500 1000/1500 3 N¨ng suÊt bª t«ng ®Æc øng víi t/g m 10÷15 15÷20 25÷30 40÷45 52÷60 trén (30s – 45s ) ChiÒu cao miÖng x¶ bª t«ng mm 1880 3850 3850 3850 3850 C©n cèt liÖu kg 850 1200 1500 2200 2800 Sè thµnh phÇn cèt liÖu 2 2(3) 3 3 3 C©n xi m¨ng kg 200 300 400 500 600 Sè thµnh phÇn xi m¨ng (cho phÐp 1 1 2 2 2 ®Õn) C©n n−íc kg 150 200 250 300 350 3 PhÔu chøa cèt liÖu m - 10 15 20 20 Sil« chøa xi m¨ng T - 20 40 40 40(80) VÝt t¶i xi m¨ng xiªn T/h 20 20 25 30 30 VÝt t¶i xi m¨ng ®øng T/h - 20 20 25 25 3 GÇu cµo c¸t ®¸: (tuú chän) m /m - 0.25/10 0.3/12 0.35/12 0.4/15 Dung tÝch gÇu/chiÒu dµi cÇn C«ng suÊt ®iÖn tiªu thô kW 42 45 62 70 85 §iÖn ¸p lµm viÖc V/Hz 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 C«ng suÊt m¸y ph¸t ®iÖn cÇn thiÕt kV 100 125 150 175 200
  4. Th«ng sè kü thuËt cña c¸c lo¹i b¬m bª t«ng. Th«ng sè kü thuËt Lo¹i tr¹m b¬m THP 60 THP 85 3 N¨ng suÊt lý thuyÕt lín nhÊt m /h ChÕ ®é I 60 85 ChÕ ®é II 40 52 ¸p suÊt lý thuyÕt lín nhÊt Bar ChÕ ®é I 75 71 ChÕ ®é II 111 121 §−êng kÝnh xi lanh chuyÓn bª t«ng mm 180 200 Hµnh tr×nh xi lanh chuyÓn bª t«ng mm 1400 1400 Sè hµnh tr×nh HT/phót ChÕ ®é I 22,5 32 ChÕ ®é II 15 20 §éng c¬ Deutz Diesel Model kw BM4L101 BM6L101 C«ng suÊt ®éng c¬ 3 3 84 141 ¸p suÊt thuû lùc lín nhÊt cho nhãm b¬m bar 300 310 ¸p suÊt thuû lùc lín nhÊt cho bé khuÊy bar 250 250 ChiÒu cao b¬m lín nhÊt m 100 120 ChiÒu xa b¬m lín nhÊt m 400 500 Dung tÝch thïng chøa dÇu lÝt 350 500 Tèc ®é di chuyÓn (trªn ®−êng) lín nhÊt km/giê 25 25 Khèi l−îng tæng céng kg 5200 5600 Tr¹m trén bª t«ng tù ®éng 60 m3/h B¬m bª t«ng tù ®éng 60 ÷85 m3/h
  5. §Þa chØ liªn hÖ : T¸c gi¶. Th¹c sü . Hoµng ViÖt Hång. C¬ quan .ViÖn M¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp. Add. 46 L¸ng h¹ - §èng ®a - Hµ néi Tel . 04.8351006 fax. 04.8344975 Email . ttc.imi@.hn.vnn.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản