intTypePromotion=1

Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên khoáng sản huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
10
lượt xem
0
download

Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên khoáng sản huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này trình bày kết quả phân tích thực trạng quản lý hoạt động khoáng sản và xây dựng một nền tảng cơ sở dữ liệu, công cụ trực tuyến phục vụ khảo sát thu thập, cập nhật thông tin của các điểm khai thác khoáng sản ngoài hiện trường phục vụ công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản huyện Tuyên Hóa bằng công nghệ GIS (ArcGIS Desktop, ArcGIS Online, Survey123).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên khoáng sản huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

 1. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế Tập 15, Số 2 (2020) ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH Trần Đức Chiến1, Nguyễn Quang Tuấn2* 1Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình 2Khoa Địa lý - Địa chất, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế *Email: nguyenquangtuan@hueuni.edu.vn Ngày nhận bài: 14/9/2019; ngày hoàn thành phản biện: 19/9/2019; ngày duyệt đăng: 02/10/2019 TÓM TẮT Huyện Tuyên Hóa có tiềm năng về tài nguyên khoáng sản có thể phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở quy mô lớn. Tuy nhiên, thực trạng cơ sở dữ liệu về khoáng sản đang sử dụng được quản lý ở nhiều dạng và hình thức khác nhau, thiếu đồng bộ dẫn đến việc tra cứu thông tin còn gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản còn nhiều bất cập, hạn chế. Chính vì vậy, Bài báo này trình bày kết quả phân tích thực trạng quản lý hoạt động khoáng sản và xây dựng một nền tảng cơ sở dữ liệu, công cụ trực tuyến phục vụ khảo sát thu thập, cập nhật thông tin c a c c điểm khai th c kho ng sản ngoài hiện trường phục vụ công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản huyện Tuyên Hóa bằng công nghệ GIS (ArcGIS Desktop, ArcGIS Online, Survey123). Từ khóa: GIS, ArcGIS online, Survey123, quản lý khoáng sản, Tuyên Hóa. 1. MỞ ĐẦU Tuyên Hóa là huyện miền núi phía Tây Bắc c a tỉnh Quảng Bình có đa dạng và phong phú về tài nguyên khoáng sản. Trong đó, tài nguyên đ vôi, c t và sét có trữ lượng lớn, đ điều kiện để phát triển công nghiệp xi măng và vật liệu xây dựng với quy mô lớn. Các mỏ vật liệu xây dựng đã và đang được khai thác phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế c a huyện. Nguồn tài nguyên khoáng sản này được x c định là tiềm năng, thế mạnh c a địa phương để đ p ứng cho mục tiêu phát triển. Trong những năm qua, công t c quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn đã được tăng cường và ngày càng chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, thực tế vấn đề quản lý hiện trạng và quy hoạch thăm dò, khai th c, sử dụng khoáng sản trên địa bàn huyện trong những năm qua vẫn chưa thực sự hiệu quả. Hệ thống cơ sở dữ liệu để quản lý chưa được xây dựng cụ thể, việc tiếp cận cơ sở 195
 2. Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên khoáng sản huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình dữ liệu bản đồ còn hạn chế, khó tra cứu do nguồn tài liệu ch yếu ở c c cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, lưu trữ dưới nhiều hình thức khác nhau (bản đồ giấy, bản đồ số dưới các phần mềm kh c nhau như MapInfo, Microstation, AutoCad,... và c c văn bản có liên quan), cũng như chưa có sự thống nhất về hệ quy chiếu - hệ tọa độ. Trước thực trạng quản lý đó, sự cần thiết phải hoàn thiện cơ sở dữ liệu và xây dựng công cụ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản rất có ý nghĩa thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Trong nghiên cứu này đã ứng dụng bộ công cụ GIS (ArcGIS Desktop, ArcGIS online, Survey123) để biên tập, xây dựng dữ liệu, công cụ nhập liệu ngoài hiện trường nhằm giúp cho công tác quản lý quy hoạch, khai thác hữu hiệu và bền vững, đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản với mong muốn đưa ra những quyết định nhanh chóng, chính xác và tiện lợi. 2. DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Dữ liệu Để đ p ứng mục đích nghiên cứu, dữ liệu đã được thu thập bao gồm: - Cơ sở dữ liệu (CSDL) bản đồ nền bao gồm: Hành chính, địa hình, th y văn,< - CSDL bản đồ chuyên đề bao gồm: Bản đồ quy hoạch khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2020, bản đồ cấp phép khai th c,< Định dạng dữ liệu c a các loại bản đồ thu thập ở định dạng số, lưu trữ trên phần mềm Microstation , MapInfo và từ c c văn bản có liên quan. Dữ liệu thuộc tính được thu được từ c c cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) về khoáng sản như: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT), Phòng TN và MT huyện Tuyên Hóa và một số cơ quan có liên quan. 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1. Phương ph p thu thập thông tin, số liệu a. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu sơ cấp: Phương ph p điều tra khảo sát ngoài thực địa được sử dụng để điều tra các thông tin chính xác với thực tế về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội c a các khu vực mỏ khai thác khoáng sản (KTKS) trong quá trình đ nh gi thực trạng khai thác. Kết hợp với các công cụ, thiết bị hiện đại, sử dụng các kiến thức chuyên gia để bổ sung, kiểm chứng thông tin trong CSDL được xây dựng. b. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu thứ cấp Việc thu thập thông tin, số liệu, tài liệu ở c c đơn vị trên địa bàn huyện Tuyên Hóa và tỉnh Quảng Bình có liên quan đến công tác quản lý về hoạt động khoáng sản nhằm tăng dày nguồn thông tin, dữ liệu không gian và thuộc tính. 196
 3. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế Tập 15, Số 2 (2020) 2.2.2. Phương ph p tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau bằng những phương ph p kh c nhau, để làm cơ sở so s nh trong khi phân tích, đ nh gi : Xử lý logic đối với những thông tin định tính. Xử lý toán học đối với những thông tin định lượng: kết hợp sử dụng phần mềm Microsoft Excel và GIS để xử lý, thống kê số liệu. 2.2.3. Phương ph p bản đồ và GIS Phương ph p bản đồ được sử dụng trong quá trình vạch tuyến khảo sát và xây dựng các lớp bản đồ chuyên đề. Sử dụng các phần mềm biên tập bản đồ hành chính, bản đồ quy hoạch và cấp phép KTKS đảm bảo tuân th các quy phạm hiện hành. Xây dựng CSDL GIS về khoáng sản được lưu trữ, quản lý và thể hiện trên ứng dụng ArcGIS Online. Ứng dụng Survey123 for ArcGIS làm công cụ khảo sát hiện trường để cập nhật, thu thập thông tin. 2.2.4. Phương ph p chuẩn hóa dữ liệu bản đồ Dữ liệu bản đồ được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, cần chuẩn hóa theo chuẩn dữ liệu c a ESRI. Để thực hiện chuyển đổi CSDL bản đồ từ file *.dgn và *.tab sang *.shape file, sử dụng phần mềm FME Quick Translator. Việc xây dựng hệ quy chiếu và tọa độ VN2000 trong FME trên cơ sở Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12/7/2000 c a Th tướng Chính ph và Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 c a Bộ Tài nguyên Môi trường về việc sử dụng hệ tọa độ chuẩn Quốc gia và sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000. 2.2.5. Phương ph p lấy ý kiến chuyên gia Từ các kết quả nghiên cứu c a đề tài, tiến hành tham khảo thêm ý kiến c a các chuyên gia là người hướng dẫn khoa học, các nhà khoa học c a trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; các cán bộ chuyên môn c a các Sở có liên quan, phòng ban huyện Tuyên Hóa, cán bộ có kinh nghiệm về thực trạng hoạt động khoáng sản (HĐKS) cũng như xem xét tính khả thi c a các giải pháp quản lý được đề xuất sau khi nghiên cứu. 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1. Thực trạng quản lý HĐKS tại huyện Tuyên Hóa 3.1.1. Công t c ban hành văn bản QLNN về khoáng sản theo thẩm quyền Trong quá trình thực hiện công tác QLNN về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2012 - 2018, UBND huyện đã ban hành trên 70 văn bản theo thẩm quyền, từng bước đưa công t c QLNN về khoáng sản trên địa bàn ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả và đúng luật. 197
 4. Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên khoáng sản huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 3.1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản UBND huyện thường xuyên chỉ đạo Phòng TN và MT ch trì và phối hợp với các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Khoáng sản và c c văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân làm th tục thăm dò, khai th c, sử dụng khoáng sản theo quy định. 3.1.3. Thực hiện lập, phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai th c và sử dụng khoáng sản UBND huyện tích cực phối hợp với sở TN và MT cấp phép khai thác và sử dụng khoáng sản theo thẩm quyền. Tiến hành rà soát, lựa chọn c c điểm khoáng sản bổ sung, điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở đ nh gi tổng hợp các vấn đề có liên quan và đề xuất Sở TN và MT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. 3.1.4. Công tác cấp phép thăm dò, khai th c kho ng sản - Công tác cấp phép thăm dò kho ng sản: Đến tháng 6/2018, UBND tỉnh Quảng Bình đã cấp 130 giấy phép thăm dò kho ng sản với tổng diện tích là 608,57 ha. Trong đó, huyện Tuyên Hóa có 31 giấy phép được cấp, tổng diện tích thăm dò 175,30 ha. - Hoạt động cấp phép KTKS: Tính đến tháng 6/2018, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 102 giấy phép khai thác (GPKT) khoáng sản còn hiệu lực, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 16 giấy phép, tổng diện tích 737,25 ha; UBND tỉnh cấp 87 giấy phép, tổng diện tích là 362,64 ha. Trong đó, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa được Bộ TN và MT cấp 04 GPKT, diện tích 159,47 ha; UBND tỉnh cấp 26 GPKT, tổng diện tích 128,64 ha. 3.1.5. Công tác thanh tra, kiểm tra, gi m s t c c quy định pháp luật trong HĐKS UBND huyện đã tích cực phối hợp với Sở TN và MT kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản đối với các mỏ trên địa bàn huyện nhằm chấn chỉnh hoạt động khoáng sản. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện c c quy định c a pháp luật trong HĐKS c a các tổ chức, c nhân trên địa bàn huyện. Giai đoạn 2012 đến nay, UBND huyện đã thành lập 11 Đoàn kiểm tra liên ngành huyện kiểm tra HĐKS trên địa bàn huyện, trong đó có 08 đoàn kiểm tra liên ngành truy quét, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển, tập kết cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn huyện, xử lý 140 trường hợp, thu nộp ngân sách 385 triệu đồng. 3.1.6. Công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai th c UBND huyện đã quan tâm, theo dõi, chỉ đạo sâu s t để tổ chức thực hiện đồng loạt nhiều biện pháp mạnh trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai th c và đã đạt được những kết quả tích cực. Thường xuyên chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác QLNN về khoáng sản, kịp thời kiểm tra, đình chỉ và xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Ban hành Phương án số 635/PA-UBND ngày 30/11/2017 về phương n bảo vệ khoáng sản chưa khai th c trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. 198
 5. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế Tập 15, Số 2 (2020) 3.1.7. Hiện trạng môi trường trong HĐKS trên địa bàn nghiên cứu Hiện nay, HĐKS trên địa bàn huyện ch yếu là khai th c đ vôi, c t, sét làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường. Hầu hết c c cơ sở khai thác và chế biến bằng công nghệ cũ và đang dần được đầu tư đổi mới theo hướng hiện đại nhưng còn chậm. Mặc dù công tác QLNN về HĐKS ngày càng chặt chẽ, nhận thức c a ch cơ sở HĐKS đã được nâng cao và yêu cầu chất lượng môi trường sống c a người dân nơi có HĐKS ngày càng tăng nhưng HĐKS tại địa phương vẫn tồn tại nhiều yếu tố tiềm ẩn t c động đến chất lượng môi trường [2]. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong HĐKS bao gồm việc phát thải một khối lượng lớn chất thải rắn, khí bụi; phá vỡ cảnh quan khu vực. Hoạt động khai thác, chế biến, tuyển quặng còn thải ra những chất thải độc hại làm ô nhiễm nguồn nước, đe dọa đến môi trường sinh thái và th y sinh trên lưu vực rộng lớn. C c t c động diễn ra lâu dài, ảnh hưởng tới sức khỏe c a công nhân trực tiếp khai th c và dân cư khu vực mỏ. 3.2. Hiện trạng quy hoạch khoáng sản và cấp phép KTKS huyện Tuyên Hóa 3.2.1. Hiện trạng quy hoạch khoáng sản Quy hoạch thăm dò, khai th c, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2025 được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 có 186 mỏ khoáng sản với tổng diện tích 2.312,48 ha. Trong đó, huyện Tuyên Hóa quy hoạch 39 điểm mỏ với diện tích 175,30 ha. Bảng 1. Số lượng và diện tích mỏ quy hoạch khoáng sản tỉnh Quảng Bình Số lƣợng mỏ quy hoạch Tổng diện tích (ha) TT Loại khoáng sản Quảng Tuyên Quảng Tuyên Bình Hóa Bình Hóa 1 Đ làm VLXD thông thường 59 18 1.290,13 460,65 2 Sét gạch ngói 23 02 243,90 13 3 Cát, sỏi làm VLXD thông thường 54 12 389,43 44,3 4 Đất làm vật liệu san lấp 48 06 302,73 50,4 5 Titan 01 0 141,00 0 6 Mangan 01 01 31,44 31,44 Tổng cộng 186 31 2.312,48 175,30 Nguồn [4] 3.2.2. Hiện trạng cấp phép KTKS Trên địa bàn huyện Tuyên Hóa được Bộ TNMT cấp 04 GPKT, diện tích 159,47 ha; UBND tỉnh cấp 26 GPKT, tổng diện tích 128,64 ha, cụ thể: 199
 6. Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên khoáng sản huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình Bảng 2. Thống kê số lượng giấp phép HĐKS trên địa bàn huyện Tuyên Hóa Số Diện tích TT Loại khoáng sản Trữ lƣợng Công suất lƣợng (ha) I Bộ TNMT cấp phép 4 159,47 (tấn) (tấn/năm) 1 Đ vôi nguyên liệu xi măng 2 93,61 114.683.400 4.021.200 2 Đ sét xi măng 1 34,29 8.457.120 422.856 Đ vôi để phục vụ cho công 3 1 31,57 35.460.643 1.800.000 nghiệp luyện nhôm II UBND tỉnh cấp phép 26 128,64 (m3) (m3/năm) 1 Đ làm VLXD thông thường 16 108,17 25.750.116,82 1.095.000 2 Sét gạch ngói 01 2,03 76.976 8.200 3 Cát làm VLXD thông thường 09 18,44 747.201 64.000 Nguồn: [2] 3.3. Xây dựng CSDL phục vụ công tác QLNN về HĐKS huyện Tuyên Hóa 3.3.1. Xây dựng chuẩn dữ liệu về không gian a. Chuẩn về mặt cơ sở toán học bản đồ Cơ sở dữ liệu bản đồ được sử dụng phải đ p ứng được về cơ sở toán học thuộc hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 106 múi 30. Dữ liệu bản đồ có mức độ chi tiết tương đương tỷ lệ 1/50.000 đối với bản đồ địa hình, địa chất, hành chính; mức chi tiết tương đương tỷ lệ 1/1.000 đối với bản đồ kho ng sản. b. Chuẩn về nội dung dữ liệu: Cơ sở dữ liệu bao gồm các nhóm lớp dữ liệu như sau: địa hình, hành chính, th y văn, quy hoạch khoáng sản, cấp phép KTKS. c. Chuẩn về phương pháp thể hiện dữ liệu: Tất cả c c đối tượng bản đồ thuộc các lớp bản đồ được biên tập theo quy định Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 c a Bộ TNMT ban hành. d. Chuẩn về khuôn dạng dữ liệu: Cơ sở dữ liệu bản đồ có định dạng *.shp (ESRI) c a phần mềm AcrGIS. e. Chuẩn về mô hình dữ liệu: Dữ liệu bản đồ được mô tả theo dữ liệu vector, thể hiện dưới 3 dạng đối tượng: điểm, đường, v ng. Mô hình này thể hiện được đầy đ nhất dữ liệu địa lý. Nó cho phép không chỉ mô tả vị trí, hình dạng c a đối tượng không gian mà nó còn miêu tả mối quan hệ về không gian với c c đối tượng khác nữa. 3.3.2. Chuẩn dữ liệu thuộc tính Sau khi xây dựng dữ liệu không gian, việc cập nhật dữ liệu thuộc tính cũng cần phải được tuân th theo c c định dạng dữ liệu cho từng thông tin, cụ thể ở bảng 3. 200
 7. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế Tập 15, Số 2 (2020) Bảng 3. Chuẩn dữ liệu thuộc tính Lớp thông Loại dữ Tên thuộcTính Tên trƣờng Độ rộng tin liệu Bình độ Binh_do Integer 10 Địa hình Cao độ Cao_do Float 10 Điểm độ cao Diem_do_cao Integer 10 Thủy văn Tên sông Ten_song Text 50 Tên xã Ten_xa Text 50 Hành chính Diện tích Dien_tich Float 20 xã Địa danh Dia_danh Text 50 Điểm trụ sở hành chính Tru_so_UBND Integer 10 Vị trí cấp phép Vi_tri_CP Text 50 Đơn vị được cấp phép Don_vi_CP Text 30 Quyết định cấp phép QD_CP Text 20 Ngày cấp phép Ngay_CP Date ID_cấp phép ID_CP Text 10 Điểm góc Goc_CP Interger 10 Hiện trạng Vĩ độ Vi_do Interger 20 khoáng sản Kinh độ Kinh_do Interger 20 Diện tích S Fload 10 Trữ lượng địa chất Tru_luong_DC Fload 10 Trữ lượng khai thác Tru_luong_KT Fload 10 Công suất Cong_suat Fload 10 Thời hạn khai thác Thoi_han_KT Loại khoáng sản Loai_KS Text 100 Khu vực khoáng sản Khu_vuc Text 100 ID_Quy hoạch ID_QH Interger 10 Điểm góc_QH Goc_QH Interger 10 Vĩ độ Vi_do Interger 20 Quy hoạch Kinh độ Kinh_do Interger 20 khoáng sản Mô tả Mo_ta Text 250 Kết nối hạ tầng Ket_noi_ha_tang Text 250 Diện tích S Fload 10 Loại đất Loai_dat Text 10 Tài nguyên dự báo TN_du_bao Fload 10 3.4. Kết quả xây dựng CSDL về khoáng sản huyện Tuyên Hóa 3.4.1. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu 201
 8. Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên khoáng sản huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình Thu thập CSDL (*.dgn, *.tab
 9. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế Tập 15, Số 2 (2020) các khu vực khai thác khoáng sản. Sử dụng chức năng trong ArcGIS Online để tạo trực tiếp dữ liệu được lưu trữ. Với tính năng Smart Mapping, giao diện tự động lựa chọn ký hiệu hóa t y theo thông tin đang có trong dữ liệu. Ta có thể truy vấn thông tin thuộc tính c a dữ liệu bằng phím chức năng. Hình 3a. Đăng nhập ArcGIS Online Hình 3b. Nhập dữ liệu từ file Hình 4. Dữ liệu hiển thị trên nền bản đồ c a ArcGIS Online 3.5.2. Khảo sát hiện trường bằng ứng dụng Survey123 a. Khái quát về tạo bảng hỏi Trên thanh chức năng c a ứng dụng Survey123 chọn Create Survey để tạo biểu mẫu. Có 2 lựa chọn trong việc tạo biểu mẫu là thực hiện ngay trên website hoặc sử dụng App Desktop, mỗi lựa chọn có mỗi chức năng nhất định. Tại giao diện chính có c c lựa chọn để tạo ra c c câu hỏi với hình thức trả lời kh c nhau. Chúng ta lựa chọn c c dạng câu hỏi ph hợp với nhu cầu dữ liệu cần thu thập. Sau khi hoàn thành bảng hỏi, chia s và thu thập dữ liệu. C c thông tin, dữ liệu được trình bày có thể ở dạng bảng, biểu đồ sẽ được tự động tạo khi có dữ liệu từ người trả lời và được trình bày ở c c Tab Analyze và Data trên thanh chức năng. 203
 10. Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên khoáng sản huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình Hình 5a. Lựa chọn hình thức tạo biểu mẫu Hình 5b. C c dạng câu hỏi b. Tạo bảng hỏi cập nhật thông tin phục vụ quản lý HĐKS tại huyện Tuyên Hóa Từ những ưu điểm c a ứng dụng Survey123 for ArcGIS, tác giả đã xây dựng mẫu bảng hỏi để cập nhật, thu thập thông tin c a c c điểm khai th c kho ng sản c a huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Sử dụng công cụ Publish ta có kết quả bảng hỏi trên nền tảng web và thiết bị di động như sau: Hình 6. Bảng hỏi cho việc quản lý HĐKS Bảng hỏi có thể được chia s bằng liên kết hoặc mã QR. C c câu trả lời sau khi được hoàn thành bởi người thực hiện sẽ hiển thị trong tab Data. 4. KẾT LUẬN Trên cơ sở các thông tin về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản thu thập được, nghiên cứu đã ứng dụng phần mềm ArcGIS Online để tiến hành xây dựng bản đồ phục vụ công tác QLNN về khoáng sản trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. 204
 11. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế Tập 15, Số 2 (2020) Nghiên cứu này đã xây dựng được CSDL về khoáng sản c a huyện Tuyên Hóa với các thông tin cần thiết liên quan đến hiện trạng và quy hoạch khoáng sản, từ đó có thể hỗ trợ công tác quản lý hoạt động khoáng sản một cách trực quan, nhanh chóng cũng như khai th c thông tin phục vụ báo cáo hiện trạng, quy hoạch khoáng sản. Với ứng dụng Survey123 for ArcGIS làm công cụ khảo sát hiện trường có thể nhanh chóng cập nhật, thu thập thông tin c a c c điểm khai th c kho ng sản c a huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình phục vụ hiệu quả cho công tác kiểm tra thực địa khu vực hoạt động khoáng sản để x c định ranh giới được cấp phép nhanh chóng, thuận lợi khi sử dụng các thiết bị di động thông minh. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Nguyễn Ngọc Thạch (2012). Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. [2]. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình (2018). Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh,bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025, Quảng Bình. [3]. Nguyễn Quang Tuấn, Dương Thanh Hải, Phạm Nguyễn Kim Tuyến, Lương Tiến Mạnh, Trần Thị Hường (2016). Ứng dụng GIS trong công tác quản lý và chia s thông tin địa chính huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Nghiên cứu thí điểm tại xã Quảng Xuân), Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2016, Thành phố Huế, tr. 763 - 770. [4]. UBND huyện Tuyên Hóa (2017). Báo cáo về việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai, khoáng sản và đầu tư xây dựng trên đại bàn huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. [5]. UBND tỉnh Quảng Bình (2018). Quyết định số 35/2018/QĐ- UBND ngày 20/12/2018 phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025, Quảng Bình. 205
 12. Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên khoáng sản huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình APPLICATION OF GIS TECHNOLOGY IN MINERAL RESOURCES MANAGEMENT, TUYEN HOA DISTRICT, QUANG BINH PROVINCE Tran Duc Chien1, Nguyen Quang Tuan2* 1Resources and Environment Department, Tuyen Hoa district, Quang Binh province 2Faculty of Geography and Geology, University of Sciences, Hue University *Email: nguyenquangtuan@hueuni.edu.vn ABSTRACT Tuyen Hoa district has a potential of mineral resources to develop the construction material production industry on a large scale. However, the current status of the database of minerals used is managed in many different forms and format, lack of synchronization leading to difficulties in searching information. The State management of mineral activities is still inadequate and limited. Therefore, this paper presents the results of analyzing the current status of mineral activity management and building an online database and tool to collect and update information related to minerals mining areas for mineral activities management in Tuyen Hoa district with GIS technology (ArcGIS Desktop, ArcGIS Online, Survey123). Keyword:GIS, ArcGIS online, Survey123, mineral management, Tuyen Hoa. Trần Đức Chiến sinh ngày 10/5/1987 tại Quảng Bình. Năm 2010, ông tốt nghiệp cử nhân Địa lý. Từ 2012 đến nay ông công t c tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Lĩnh vực phụ trách: Môi trường, Kho ng sản, Biến đổi khí hậu. Nguyễn Quang Tuấn sinh ngày 25/06/1977 tại Hà Tĩnh. Năm 2001, ông tốt nghiệp cử nhân Địa lý; Năm 2005 tốt nghiệp thạc sĩ Địa lý tự nhiên; Năm 2014 Tốt nghiệp tiến sĩ Địa lí tự nhiên; Năm 2018 ông được phong học hàm Phó gi o sư. Từ năm 2001đến nay, ông công t c tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý tự nhiên, Sinh th i cảnh quan, quy hoạch sử dụng đất, tai biến thiên nhiên Bản đồ, Viễn th m, GIS và hạ tầng dữ liệu không gian (SDI). 206
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2