intTypePromotion=3

Ứng dụng công nghệ gis và viễn thám trong xây dựng bản đồ vùng phân bố rong biển ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
80
lượt xem
12
download

Ứng dụng công nghệ gis và viễn thám trong xây dựng bản đồ vùng phân bố rong biển ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết quả ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong xây dựng bản đồ vùng phân bố của báo cáo này sẽ góp phần phục vụ công tác quản lý xây dựng hoạch định bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi rong biển ven biển đảo Lý Sơn, cũng như định hướng chung các vấn đề trong quy hoạch bảo tồn khai thác nguồn lợi kinh tế biển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng công nghệ gis và viễn thám trong xây dựng bản đồ vùng phân bố rong biển ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Tiiu ban: Khoa hgc cong nghe Bien ISBN: 978-604-913-015-1<br /> <br /> <br /> iTNG DUNG CONG NGHE GIS VA VIEN THAM TRONG XAY DlTNG<br /> BAN DO VUNG PHAN BO RONG BIEN 6 DAO LY SON, TINH QUANG<br /> NGAI<br /> APPLICATION OF GIS AND REMOTE SENSING TECHNIQUES FOR<br /> MAPPING THE DISTRIBUTION AREA OF SEAWEED IN LY SON<br /> ISLAND, QUANG NGAI PROVINCE<br /> Vo Xuan Mai, Hoang Cong Tin, Le Nhu- Hau, Biii Minh Ly,<br /> Tran Quang Thai, Vo Thanh Trung, Ngo Thanh Triic, Vu Thj Mff<br /> Vien Nghien cim va Lfng dung Cdng nghe Nha Trang. 02 Hiing Vuong, Nha Trang, Khanh<br /> Hda<br /> Trudng Dai Hoc Khoa Hoc Hue. 77 Nguyen Hue, Thanh phd Hue<br /> Email: voxiianmai&.nitra.ac.vn<br /> Tom tat:<br /> Cdng nghi GIS (Geograhic Information System) vd vien thdm (remote sensing)<br /> da tra thdnh ky thuat dugc irng dung rdng rdi trong nhieu linh vuc kinh ti xa hdi<br /> ciing nhu la nhirng cdng cu uu viit trong qudn ly tdi nguyen mdi truang biin tren<br /> the giai. Vi the, cdng nghe GIS vd vien thdm da dugc ung dung trong dieu tra<br /> ddnh gid ngudn lgi rong biin a ddo Ly San (Cu Lao Re) - xd An Hai vd An VTnh -<br /> nhdm xdy dung qui trinh thu thdp dir lieu, md hinh hda vd hiin thi da lieu khdng<br /> gian. Bdo cdo cung cdp nhiing ddn lieu buac ddu vi hiin trgng dia hinh ddy ven<br /> ba, viing phdn bd thdm thue vdt, viing phdn bd rong biin vd thdnh phdn lodi rong<br /> bien. Trong dd, ngdnh rong Dd 32 lodi, ngdnh rong Ndu 13 lodi, ngdnh rong Luc<br /> 12 lodi (trong khudn khd chuyen dieu tra khdo sdt thdng IV ndm 2010 thudc di tdi<br /> "Nghien cuu hiin trgng phdn bd vd gidi phdp bdo vi ngudn lgi rong Dd").<br /> Kit qud irng dung cdng nghe GIS vd vien thdm trong xdy dung bdn do viing<br /> phdn bd cua bdo cdo ndy se gdp phdn phuc vu cdng tdc quan ly xdy dung hogch<br /> dinh bdo vi vd phdt trien bin virng ngudn lgi rong bien ven bien ddo Ly San, ciing<br /> nhu dinh hudng chung cdc vdn de trong quy hogch bdo tdn khai thdc ngudn lgi<br /> kinh te biin.<br /> Abstract:<br /> Geographic Information System (GIS) and remote sensing techniques have<br /> been extensively applied for social economic fields as well as one of the useful<br /> methods to manage resources of marine environment in the world. Hence, GIS<br /> and remote sensing have applied to survey and evaluation of the seaweed<br /> resources in Ly Son Island (Cu Lao Re) An Vinh and An Hai commune to set the<br /> process of data collecting, modeling and displaying spatial data. The report<br /> presents the initial scientific results on the status of coastal bottom topography,<br /> the distribution of marine plant, the distribution of seaweeds and seaweed species<br /> as 32 species of Rhodophyta phylum, 13 species of Phaeophyta phylum, 12<br /> species of Chlorophyta phylum (In the project "Research on status of distribution<br /> and the solution of the red algae resource protection" the subject of the survey<br /> and evaluation in April 2010).<br /> The results in application of remote sensing and GIS techniques in this report<br /> would contribute to management, orientaion action plan to protect and<br /> sustainable ultilize of coastal seaweed resources in Ly Son island as well as<br /> 248<br /> Hgi nghi Khoa hgc ky niem 35 ndm Vien Khoa hgc vd Cong nghe Viet Nam - Hd Ngi 10/2010<br /> <br /> <br /> <br /> general orientation for issues in the conservation plan of the economic<br /> exploitation from marine resources.<br /> 1. Mddau<br /> Huyen dao Ly Son each bd tir cang Sa Ky - Binh Chau den cang huyen dao khoang<br /> 29km thudc tinh Quang Ngai, dugc thanh lap cap huyen tir nam 1992. Dien tich ciia huyen<br /> khoang 9,97 km^, gdm dao Ldn (Ly Son, cii lao Re) va dao Be (cii lao Bd Bai) d phia Bac dao<br /> Ldn. Dieu kien tu nhien thuan lgi, cau tnic dja hinh ven bien dao dugc bao boc dan xen nliiing<br /> quan xa san hd, rong bien va ed bien quanh dao. Nhu cac bai trieu ddc thoai cd nod keo dai tir<br /> 1 - 2 km tao ra mot he sinh thai viing trieu ven dao rat da dang va phong phii [2]. Do dd, khu<br /> vuc nay da dugc cac nha khoa hoc quan tam nghien cim d nhieu ITnh vuc khac nhau nhu:<br /> khao cd, dja hinh do sau [7], ngudn lgi thirc vat bien, khai thac ngudn lgi che bien va djnh<br /> hudng xay dung mot trong 16 khu bao tdn bien Viet nam [1].<br /> Ben canh dd,<br /> viec nghien ciiu dac diem ikn OO DIA HiNH HUrEN oAo Lf SON T I N H OUANG NGil<br /> <br /> <br /> <br /> phan bd thanh phan loai<br /> rong bien, cd bien d<br /> huyen dao Ly Son ciing<br /> da dugc tien hanh bdi<br /> nhieu tac gia trudc day VONO NGHIEN ciiu<br /> <br /> <br /> <br /> nhu Chu The Cudng & SS>-'^'-*'**a^.*« "•«•:'«<<br /> • IWWI' 10»-»TF i»*'»*r.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hinh 2. Bdn dd phdn lap vimg hgp phdn day Hinh 3. Bdn do kit qud phdn bd cdc thdnh<br /> tir cdc band phd cua dnh vien thdm phdn nin day<br /> <br /> 251<br /> Tiiu ban: Khoa hgc cong nghe Bien ISBN: 978-604-913-015-1<br /> <br /> <br /> 3.3.2. Hien trgng vimg phdn bd thdm rong bien phdn tich tir dnh viin thdm<br /> Tir cac nguIn tu lieu vdi cac the loai anh Landsat, anh Google Earth toan sac, ban dd<br /> giiy va sl lieu khao sat tir cac diem, tuyen tram, viing dieu tra hien trang va diem kiem chimg.<br /> Cdng nghe vien tham va GIS da dugc ung dung theo cac qui trinh phan tich va giai doan anh.<br /> Tren co sd dilm chia khda tach cac td hgp band phd bing phep phan lap Maximum<br /> Likelihook (Edmun et ai 2000 [3], Nyoman et ai 2003 [4], Tdng Phude Hoang Son 2004 [8]).<br /> Kit qua budc diu cho thiy viing phan bd cac tham rong biin (theo thdi diem anh) tren nen<br /> hgp phin day quanh dao Ly Son (Hinh 4 (1, 2, 3, 4) va hinh 5) cd dien tich khoang 289,3ha.<br /> Trong dd, vimg phia Bic cd dien tich khoang 81,67ha, viing phia Ddng cd dien tich 78,83ha;<br /> viing phia Nam cd dien tich 52,52ha; va viing phia Tay cd dien tich 76,33ha. Tren co sd cac<br /> dur lieu dien tich tham rong dugc giai doan ket hgp vdi dir lieu khao sat thirc dja ta cd the danh<br /> gia hien trang san lugng ngudn lgi rong d dao Ly Son.<br /> : rr. TT-<br /> • ' -<br /> <br /> <br /> ^<br /> ,ii A/IHAi .:BlnliW(ihi ',, -'<br /> <br /> <br /> i^*r^^^^'"^^^ ' ^<br /> * n<br /> -'v,.<br /> ^ ' ' ^ ^ Vilng ph4n bS thim long bitfrt<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hinh 4. Kit qud dnh gidi dodn phdn lap theo Hinh 5. Kit qud bdn do phdn bd thdm rong<br /> cdc band phd (A.I dark substract, A. 2,3,4 dnh biin phdn lap tir ngudn dnh viin thdm<br /> td hgp mdu RGB)<br /> 4. Ket luan<br /> Dudi sir hd trg ciia cdng nghe vien tham va GIS, cae ban dd chuyen de viing phan bd<br /> hgp phan day da dugc xay dimg vdi dien tich khu vuc khoang 880,7ha.Trong dd, tham rong<br /> chilm 32,84% (289,3ha), rong xen lan trong cd chilm 18,87% (161,2ha), cd 21,45%<br /> (188,9ha). Vdi ket qua ban dau danh gia tai thdi diem dieu tra cho thay san lugng ciia nhdm<br /> rong Dd kinh te dat dugc khoang 4,48 tan.<br /> <br /> <br /> TAI LIEU THAM KHAO<br /> 1. Chu The Cudng, Nguyen Van Tiln, Nguyen Huy Vlt. Hien trang cd biin dao Ly Son<br /> - Quang Ngai, 2005. Hdi thao qude gia Da dang Sinh hgc Viet Nam: 20-24. Nghien<br /> cim, Giang day, Dao tao: 6, download website https://tailieu.vn/xem-tai-lieii/<br /> 2. Nguyen Hiiu Dai va Pham Hiiu Tri, 2001. Ngudn lgi rong biin dao Ly San. Tuyin tap<br /> Nghien cim Biin. Tap 11: 121-134. Nxb. Khoa hoc Ky thuat. Tp. Ho Chi Minh.<br /> 3. Edmund P. G., Peter J. M., Alandair J. E. and Christopher D. C , 2000, Remote<br /> Sensing Handbook for Tropical Coastal Management. UNESCO.<br /> 4. Nyoman Radiarta, Nitin Kumar Tripathi And Frederic Borne (STAR), K.R. Jensen<br /> (ITCZMP) - AIT, 2003. Coral Reef Habitat Mapping: A Case Study in Mensanak<br /> Island- Senayang Lingga, Riau Province, Indonesia. Map Asia 2002, August 7.<br /> 5. Le Nhu Hau, 2006, Dae dilm sinh hoc va ngudn lgi chi rong Cau {Gracilar Greville)<br /> d Viet Nam: 150 (Luan van Tiln ST, Vien Hai Duong Hgc Nha Trang)<br /> 6. Le Nhu Hau, Ting Phude Hoang Son, Vd Xuan Mai, 2009, LTng dung tu lieu vien<br /> tham khao sat phan bl cua tham rong Mo ven bien tinh Khanh Hda. Tuyin tap Hdi<br /> <br /> 252<br /> Hgi nghi Khoa hgc ky' niem 35 ndm Vien Khoa hgc vd Cong nghe Viet Nam - Hd Ngi 10/2010<br /> <br /> <br /> <br /> Nghj Khoa Hoc Toan Qude ve Sinh hoc Bien va Phat trien Ben vung. Nxb. Khoa hoc<br /> Tu nhien va Cdng nghe: 574-580.<br /> 7. Le Nhu Nga, Nguyen Thi Kim Nga, 2007, Bathymetry Mapping from Satellite Images<br /> for Ly Son Island, Quang Ngai Province, VNU JOURNAL OF SCIENCE. Earth<br /> sciences, T.xxIII, NOI: 51-58.<br /> 8. Tong P. H. S., Auda Y., Populus J.,Aizpuru M., Al Habshi A., Blasco F.. 2004,<br /> Assessment from space of mangroves evolution in the Mekong delta, in relation with<br /> extensive shrimp-farming. International Journal of Remote Sensing 2004, (25). 21, p.<br /> 4795-4812.<br /> 9. Uy ban Khoa hgc va Ky thuat Nha nude, 1981, Quy pham dieu tra tdng hgp bien<br /> QPVN, Phin Rong biin, tr. 1-79.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 253<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản