Uống rượu thế nào để không hại sức khỏe?

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
54
lượt xem
11
download

Uống rượu thế nào để không hại sức khỏe?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rượu bia là đồ uống không thể thiếu trong mỗi cuộc vui, nhưng mỗi người nên tự ý thức cho sức khỏe, không uống vượt quá mức khuyến cáo, để rồi phải nhập viện vì say xỉn, ngộ độc thì người cười, kẻ chê, chưa kể để lại hậu quả rất nặng nề cho sức khỏe

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Uống rượu thế nào để không hại sức khỏe?

  1. U ng rư u th nào không h i s c kh e? Cu i năm, các b a nh u t t niên v i cơ quan, b n bè liên miên khi n không ít ngư i say x n t i m c ph i nh p vi n. V y làm th nào v a có ni m vui bên chén rư u, v a không gây h i cho s c kh e? Rư u bia là u ng không th thi u trong m i cu c vui, nhưng m i ngư i nên t ý th c cho s c kh e, không u ng vư t quá m c khuy n cáo, r i ph i nh p vi n vì say x n, ng c thì ngư i cư i, k chê, chưa k l i h u qu r t n ng n cho s c kh e Ng c rư u - chuy n không còn l Rư u lâu nay tr thành u ng không th thi u trong các cu c vui, nh u nh t. Và các v ng c rư u cũng liên t c x y ra, nhưng v i ph n l n t lưu linh, khi ã nâng chén “dô” thì dám kh ng nh, ch ng ai trong s h thoáng nghĩ v nguy cơ ng c rư u.
  2. nh: Inmagine V vi c x y ra g n nh t, là hôm 1/2, 22 trư ng h p say x n, có bi u hi n ng c rư u như choáng, t c ng c, ói m a... ã ư c ưa n b nh vi n Cam Ranh (Khánh Hòa) và B nh vi n a khoa t nh Ninh Thu n. T t c các n n nhân u trú t i thôn Ma Trai, xã Phư c Chi n, huy n Thu n B c (Ninh Thu n). Ngoài ra hàng ch c ngư i khác b ng c nh ã ư c khám và u ng thu c gi i c t i tr m y t xã Phư c Chi n. Trư c ó vài ngày, t i a phương này cũng ã x y ra v ng c t p th làm 5 ngư i ch t. Sau v ng c rư u t p th này, cũng úng vào th i i m áp T t, nên d dàng có th b t g p b t c quán ăn nào
  3. cũng ông ngh t ngư i ang “rô” c ng ly trong bu i liên hoan t t niên. Và trong s ó, ai không “kìm” ư c mình, u ng th phanh t có ngư i g p n n. M i ây, Trung tâm ch ng c (B nh vi n B ch Mai) ã ã c p c u cho m t sinh viên năm th nh t, trong tình tr ng n m “th ng c ng” và ã có bi u hi n th hôn mê khi ư c ưa t i vi n do u ng quá nhi u rư u trong bu i chia tay liên hoan b n bè v ngh T t. Khi t nh l i, b nh nhân này không th ng mình ph i nh p vi n, vì t trư c t i nay, anh luôn “n i danh” là cây rư u, u ng rư u như u ng nư c lã mà không say x n. Theo TS Ph m Du , ng c rư u b t u hay g p th i i m c n T t, kéo dài n h t c nh ng ngày ngh l . Do ngư i Vi t có thói quen, năm m i i chúc T t các gia ình u có ti t m c “c ng ly” chúc nhau năm m i s c kh e d i dào, tài l c t n t i. Có nh ng trư ng h p i chúc T t theo oàn th , cơ quan, m i cá nhân sau m t bu i sáng i chúc T t u ng n hàng 20 - 30 chén rư u, trong khi ó l i không ăn u ng t t d n n say bí t , n vài ngày sau ngư i v n còn b n r n, m t m i. L i chúc s c kh e, tài l c
  4. chưa “linh nghi m” ã th y t n thêm ti n vì nh p vi n, và s c kh e rõ là gi m sút r t nhi u, th m chí gây nh hư ng lâu dài n trí não n u b ng c n ng. U ng rư u v i nư c ng t càng d “ng m” Không như m t b a nh u lai rai bình thư ng, thư ng ch u ng 1 - 2 lo i rư u trong b a ti c. Còn u ng rư u trong ngày T t l i khác, n m i nhà l i là lo i rư u khác nhau, ngư i thì rư u ngo i, ngư i thì rư u ngô c s n, ngư i l i rư u dân t c ngâm t c kè, pha m t g u… n m i nhà, v a c ng ly, chưa k p g p ăn ã v i i nhà khác. U ng rư u trong tình tr ng b ng lép k p khi n rư u càng nhanh h p thu, d n n say m m. Theo BS. Du , u ng rư u nhi u ã nguy hi m, nhưng u ng rư u l i pha v i nư c có gaz như soda, nư c ng t óng chai l i càng nguy hi m hơn, nh t là v i nh ng ngư i có ti n s au d dày. S k t h p này khi n không ít ngư i ph i nh p vi n trong tình tr ng au b ng vã m hôi, ngư i run l y b y do au d dày. Nguy hi m hơn, không ch d ng l i chuy n say r i t nh, mà vi c n ng c n trong máu cao nh hư ng r t nhi u
  5. n th tr ng chung. n ng th p, rư u kích thích gây hưng ph n, có c m giác thư giãn, ph n ch n, nói nhi u... và ngư i say thư ng coi nh nh ng hành vi có h i cho s c kho . Ví d lái xe nhanh, không an toàn, sinh ho t tình d c không an toàn, nói năng c c l c, lãnh m v i ngư i thân, tiêu xài phung phí, th ơ v i công vi c ho c b gi m kh năng lao ng…N u v n ti p t c u ng, n ng rư u trong máu tăng lên, s có các bi u hi n như: hoang tư ng, o th , o thính, co gi t/ ng kinh, viêm a khoa th n kinh… N ng c n trong máu quá cao có th d n t i hôn mê và t vong. V lâu dài, rư u làm thoái hoá não b , gây các bi u hi n như parkinson, r i lo n trí nh , r i lo n tâm th n... Nh t là tình tr ng rư u th công v n tràn lan như hi n nay, nên trong rư u chưa ư c tinh ch , v n còn nhi u ch t c r t nguy h i cho s c kh e. Th y thu c nhân dân Nguy n Xuân Hư ng (Ch t ch H i ông Y Vi t Nam) ã t ng ch ng ki n b nh nhân ng c rư u t vong sau vài phút ư c ưa n vi n, do tình tr ng b nh quá n ng n .
  6. Nhưng nguy hi m nh t v n là lo i rư u pha v i methanol tăng n ng c a rư u. áng nói là r t khó phân bi t lo i rư u này v i rư u n u thông thư ng. Nên khi u ng ph i gây lo ng cho ng, hoa m t... thì nhi u ngư i nghĩ là say rư u, ch n m ngh vài ti ng là h t say nên r t nguy hi m, do ng c rư u pha methanol lâu s khi n ngư i b nh rơi vào tình tr ng nguy hi m do r i lo n i n gi i, tím tái, hôn mê, t t huy t áp và có th t vong. nh: Inmagine U ng bao nhiêu là ? Theo các chuyên gia y t , ngay c khi s d ng nh ng lo i rư u có ch t lư ng t t, nhưng u ng quá li u lư ng cũng s
  7. có tác h i n s c kho , vì th nên u ng lư ng v a không gây h i cho s c kh e. Trên th gi i, các nư c dùng “ ơn v rư u” là m t ơn v o lư ng dùng quy i các lo i rư u bia v i nhi u n ng khác nhau. “ ơn v rư u” thư ng có t 8-14g rư u nguyên ch t ch a trong dung d ch ó. M i ơn v tương ương 270ml bia, ho c 1 chén rư u vang 125ml, hay 1 chén rư u m nh 25ml. V i nam gi i không nên u ng quá 3 ơn v rư u/ngày, tương ương là không quá 800ml bia m i ngày (không quá hai c c bia hơi), không quá 3 chén rư u m nh, và không quá 375ml rư u vang… i v i nam. Còn v i n gi i, không nên u ng quá 2 ơn v rư u/ngày.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản