intTypePromotion=1

Vai trò FDI trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam - 6

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
57
lượt xem
11
download

Vai trò FDI trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam - 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đổi mới hoàn thiện các chính sách Tiếp tục nghiên cứu và sớm cho sửa đổi một số chính sách nhằm tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chẳng hạn sửa đổi bổ sung một số chính. - Tiếp tục thực hiện lộ trình giảm chi phí đầu tư. Điều chỉnh giá phí các loại hàng hoá, dịch vụ để sau một thời gian về cơ bản áp dụng một mặt bằng giá cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. trước mắt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò FDI trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam - 6

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đổi mới hoàn thiện các chính sách Tiếp tục nghiên cứu và sớm cho sửa đổi một số chính sách nhằm tạo th êm điều kiện thu ận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngo ài. Ch ẳng hạn sửa đổi bổ sung một số chính. - Tiếp tục thực hiện lộ trình giảm chi phí đ ầu tư. Điều chỉnh giá phí các loại hàng hoá, dịch vụ đ ể sau một thời gian về cơ bản áp dụng một mặt bằng giá cho các doanh nghiệp trong nư ớc và doanh nghiệp đ ầu tư nước ngoài. trước mắt thực hiện giảm giá cư ớc viễn thông, vận tải hàng không, giảm giá thuế đất… Tạo điều kiện giúp doanh nghiệp giảm cih phí đầu vào đ ể tăng sức cạnh tranh, từ đó h ấp dẫn các dự án đầu tư mới. - Đối với tiền thuê đ ất có thể miễn giảm tiền thuê đ ất trong một sóo năm để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, giải quyết dứt điểm tình trạng giải phóng mặt bằng đ ền bù đang b ị ách tắc cho việc triển khai dự án. Tiếp tcụ ban hành văn bản hướng dẫn về điều kiện, thủ tục th ế chấp quyền sử dụng đất. - Cải tiến công cụ thuế sửa đổi thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngo ài, xây dựng chính sách thuế khuyến khích sản xuất phụ tùng linh kiện, nâng cao tỉ lệ nội đ ịa hoá. Hoàn chỉnh hệ thống thuế xuất khẩu, thuế VAT, thuế tiêu thụ đ ặc biệt, hoàn thiện các quy định về hợp đồng kinh tế, sở hữu trí tuệ, cải tiến hệ thống tín dụng, bảo h ành đầu tư, phá sản đối với các doanh nghiệp ĐTNN. - Cho phép các doanh nghiệp tham gia trực tiếp thu ê lao động để sản xuất, gảim dần tình trạng các doanh nghiệp FDI phải sử dụng lao động qua các tổ chức cung ứng của Việt Nam hiện nay. Để làm được vấn đề này cần xem xét sửa đổi lại quy định tại bộ 46
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com luật lao động theo h ướng cho phép các doanh n ghiệp đ ầu tư nước ngoài được trực tiếp thuê lao động, đồng thời cần kết hợp với các giải pháp khác để đảm bảo trật tự an ninh xã hội. 3. đối với việc lựa chọn các đối tác nước ngoài Cần xác đ ịnh chiến lược lâu d ài là dành sự ưu tiên hơn cho việc thu hút các nhà đầu tư thuộc các Công ty xuyên quốc gia lớn, thực thụ, tiến tới xoá bỏ tình trạng thu hút các nhà đ ầu tư thiếu năng lực hoặc làm trung gian môi giới đ âù tư. Thu hút được các nh à đ ầu tư thuộc các Công ty xuyên quốc gia, các tập đoàn kinh tế lớn đồng nghĩa với việc bắt tay làm ăn hợp tác được với những chủ sở hữu mạnh, có năng lực ngăn ngừa, chống đỡ, đ iều chỉnh, khắc phục hiệu quả của những biến động lớn có thể xảy ra. Một trong những điều kiện có tính chất quyết đ ịnh khả năng thu hút các Công ty xuyên quốc gia lớn đ ến đầu tư là ph ải có các doanh nghiệp đối tác trong nước đủ mạnh về nhiều mặt. Và để có được các doanh nghiệp loại n ày, Nhà nước ta cần có sự lựa chọn, hỗ trợ, đầu tư xây dựng tạo cho những điều kiện, cơ hội thử thách và phát triển. Chúng ta còn có sự đầu tư thích đáng đ ể sớm hình thành được các tập đoàn kinh tế hùng m ạnh làm trụ cột cho sự phát triển kinh tế nước nh à, vừa đủ sức vươn ra ho ạt động có h iệu quả trên thị trường quốc tế. 4. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Đối với thị trường đầu tư, cần có sự nghiên cứu phân tích một cách nghiêm túc các đối tác đầu tư lớn nhất thế giới như Mỹ, Nhật Bản, EU. tuy nhiên các nước này đ ầu tư vào ASEAN và Việt Nam rất d è d ặt. Hiệp định thương mại có hiệu lực nếu công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh ở Mỹ, Nhật, Châu âu, Việt Nam sẽ thu hút sức mạnh của các Công ty xuyên quốc gia của các trung tâm kinh tế lớn n ày. Do để làm được điều 47
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com này cần phải có sự quan tâm phối hợp của tất cả các cơ quan nhà nước, đồng thời phải được triển khai đồng bộ với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, đ ịa phương. Thành lập bộ phận xúc tiến đ ầu tư tại các bộ, ngành, tổng Công ty lớn, tại một số cơ quan đại diện ở một số địa bàn trọng đ iểm nước ngo ài.. để chủ động vận động đối với từng dự án, đầu tư có tiềm năng. ở Việt Nam đ ể tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả hoạt động FDI cần có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa các bộ ngành: Bộ ngoại giao, bộ kế hoạch và đầu tư, các bộ ngành kinh tế và các bộ khác, đặc biệt là bộ kế hoạch và đ ầu tư, bộ thương mại. II. Biện pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả sử dụng FDI 1. Tạo điều kiện để thực hiện các dự án. Tốc độ thực hiện dự án đầu tư là một yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả đầu tư, quá trình thực hiện càng nhanh thì dự án càng đi vào sản xuất đem lại hiệu quả. Trên thực tế trong những năm vừa qua, tiến độ thực hiện các dự án đ ầu tư trực tiếp nước ngoài chưa đ ược nhanh chóng. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, các nhà đầu tư còn gặp một số trở ngại như: thủ tục hành chính rườm rà… để cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài triển khai thực hiện nhanh chóng, sớm phát huy hiệu quả, chúng ta cần thiết phải tháo gỡ những trở ngại trên đ ây, ch ấm rứt tình trạng dây dưa kéo dài trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cùng với việc cải tiến các thủ tục h ành chính, hoàn thiện các văn bản pháp quy và hướng dẫn thi h ành đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngo ài. Chúng ta cần thiết phải cải tạo và xây dựng mới cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế nói chung và đầu tư trực tiếp nư ớc ngoài nói riêng. Cả hai yếu tố của môi trường đầu tư 48
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com nói trên có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả đầu tư trực tiéep nước ngoài, đối với các nhà đầu tư nước ngoài cũng như đối với cả chúng ta. Cần tháo gỡ những trở ngại, chấm dứt những tình trạng dây d ưa kéo dài trong việc giải quyết vấn đ ề FDI. 2. Qu ản lý Nhà nư ớc. Một công cụ quan trọng nhất để nhà nước thực hiện vai trò kinh tế là việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, ban hành chính sách và luật pháp. Để quản lý tốt hoạt động đ ầu tư trực tiếp nư ớc ngo ài, từng bước đưa vào quy hoạch thống nhất, thời gian qua cơ quan quản lý nh à nước về hợp tác đầu tư đ ã phác th ảo chiến lược hợp tác đầu tư nư ớc ngo ài là hết sức quan trọng, đã vạch ra phương h ướng, mục tiêu và các biện pháp chủ yếu cho hoạt động đ ầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Thẩm đ ịnh dự án đ ầu tư là khâu đ ầu tiên xác đ ịnh hiệu quả của một dự án đầu tư trực tiếp nư ớc ngo ài. Công việc này đ òi hỏi phải được tiến hành nhanh chóng và chu ẩn xác, muốn có kết quả tốt yêu cầu phải có đầy đủ thông tin cần thiếtd, những kiến thức khoa học về kinh tế kỹ thuật. Qu ản lý dự án giấy phép đầu tư là công đoạn khó kh ăn nhất, chiếm thời gian và công suất nhất trong to àn bộ quy trình quản lý nhà nư ớc, nó quyết đ ịnh thành công và hiệu quả của hoạt động dự án đ ầu tư. Việc buông lỏng quản lý dự án sau giấy phép đầu tư đã gây ra nhiều khó kh ăn trở ngại cho việc triển khai thực hiện dự án một cách có hiệu quả, đ ây cũng là nguyên nhân đổ bể của một số dự án đầu tư và một số các vi phạm đáng tiếc của nhiều xí nghiệp có vốn đ ầu tư nước ngoài, như vi ph ạm chế độ tuyển dụng lao động, tiền lương cho cán bộ và công nhân… 49
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Công tác tổ chức cán bộ là một yếu tố quyết định nhất trong công tác quản lý nh à nước. Hiện nay đ a có khoảng 5000 cán bộ hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực hợp tác đầu tư. Hầu hết số cán bộ nàychưa có kiến thức và kinh nghiệm đầu tư nước ngoài, ít hiểu biết kỹ thuật ngoại ngữ kém. Nhưng họ lại được nhận một công việc khó khăn, mới mẻ vượt quá sức của họ như được cử vào hội đồng quản trị, làm giám đốc hoặc phó giám đốc xí nghiệp liên doanh. Họ không hiểu rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và nghiệp vụ chuyên môn lại phải đối mặt với các nh à kinh doanh sừng sọ lõi đ ời nên không trách khỏi bị thua thiệt. Hơn nữa, nhiều cán bộ của ta trong liên doanh chỉ lo toan cho đồng lương và lợi ích của riêng mình, thiếu quan tâm đến lợi ích của nhà nước, của người lao động và không ít các bộ của ta bị mua chuộc, mắc bệnh tham nhũng. Tình trạng trên đây là nguyên nhân chính gây thiệt thòi lớn cho chúng ta trong quá trình hợp tác đ ầu tư với nước ngoài. Để đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài, chúng ta cần đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng và đào tạo cán bộ. 3. Tăng kh ả năng tiếp nhận đầu tư. Kh ả năng tiếp nhận nước ngoài của nền kinh tế nói chung và của từng doanh nghiệp là một nhân tố quyết định hiệu quả đầu tư FDI sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi chúng ta có khả năng tiếp nhận tốt và ngược lại, chúng ta có thể bị "bội thực" hoặc phụ thuộc vào bên ngoài nếu như chúng ta có ít khả năng tiếp nhận FDI. Để tiếp nhận một cách có hiệu quả FDI, đòi hỏi phải có một tỷ lệ kỹ thuật m à vốn nước ngoài rót vào và trong từng giai đoạn cụ thể nhưng vấn đề là làm thế nào đ ể huy động vốn trong nước đủ đáp ứng nhu cầu đ ầu tư một cách chủ động. Điều đó phụ thuộc trước hết vào tốc độ tăng trưởng kinh tế sau đó là các biện pháp chính huy đ ộng vốn tích luỹ trong nội bộ nền kinh tế. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế th ì mối tương quan giữa vốn đầu tư 50
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com trong nước và vốn đầu tư nước ngoài không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nước ngoài mà nó còn ảnh hưởng đến sự phát triển lâu d ài của nền kinh tế. Theo chúng tôi thì nhân tố quyết định đến sự phát triển lâu dài và ổn định nền kinh tế phải là đ ầu tư trong nước, còn đầu tư nước ngoài cũng luôn là nhân tố quan trọng. Về năng lực tiếp nhận đầu tư n ước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, sự yếu kém về mọi mặt của bên đối tác Việt Nam trư ớc các đối tác đầu tư nước ngoài hùng mạnh là một bâts lợi lớn của chúng ta. Những khoản mất mát, thua thiệt không thể coi là học phí được nữa m à nso là những cái giá phải trả cho sự non yếu của chúng ta. Trong các doanh nghiệp liên doanh, phần góp của b ên Việt Nam còn thấp, trung bình ch ỉ khoảng 25%. Phần góp vốn ít không chỉ có nghĩa là ph ần lợi nhu ận đ ược chia thấp, mà quan trọng hơn về lâu d ài là quyền chi phối hoạt động kinh tế của cơ sở kinh doanh thuộc về các chủ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Để hạn chế sự chi phối của các bên đối tác Việt Nam cần tăng tỷ lệ góp vốn trong các liene doanh với nước ngoài, về lâu dài có thể mau lại cổ phần của bên nư ớc ngoài. Để tăng cường tiềm lực kinh tế của các doanh nghiệp Việt Nam hiện tại cũng như trong tương lai, ngoài sự lỗ lực của bản thân các doanh nghiệp, nó cần thiết phải giúp đỡ của nhà nư ớc. Bằng các chính sách kinh tế vĩ mô, nh à n ước cần toạ điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng sức mạnh kinh tế. Đây là công việc mang tính chiến lược, nó phục vụ cho lợi ích lâu dài của chúng ta trong hợp tác đ ầu tư với nước ngoài, cũng như trong quá trình phát triển kinh tế. Mỗi doanh nghiệp là một tế b ào kinh tế, tế bào ấy có khoẻ thì cơ t hể kinh tế mới khỏe mạnh được. 51
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com kết luận Trên cơ sở sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất sự thay thế nhau của các phương thức sản xuất xã hội, quốc tế hoá đ ời sống kinh tế là một xu hướng khách quan là sự phát triển tất yếu của nền sản xuất xã hội. Trong quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế, hoạt động đầu tư nước ngo ài có vị trí và vai trò ngày càng quan trọng, đã và đang là nhân tố cơ b ản cấu thành và quy định xu hướng phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế, mặt khác nó là nhân tố thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới của các nước đ ang phát triển. Và trên cơ sở đó , đầu tư nư ớc ngoài cũng ở sjư chuyển biến thay đổi về phương thức quy mô, cũng nh ư xu hư ớng vận động. Xu hướng n ày là khách quan tuy nhiên những diễn biến cụ thể lại chịu sự chi phối trực tiếp của rất nhiều nhân tố chính trị - xã hội khác nữa. Ho ạt động đầu tư trực tiếp nư ớc ngo ài đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của Việt Nam, vào quá trình CNH - HĐH đất nước, ĐTNN đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của nư ớc ta tránh tình trạng tụt hậu so với các nước khác. Và thực sự đưa lại những đ iều kiện cơ bản như nguồn vốn, kỹ thuật, quản lý… đ ể đẩy nhanh sự nghiệp CNH - HĐH, đưa ra thành một nước công nghiệp. Cơ hội thu hú đầu tư trực tiếp nước ngo ài của Việt Nam trong những n ăm tới và rất thu ận lợi. Chúng ta cần phải biết phát huy những lợi thế của mình ba nỗ lực, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực bên ngoài, trong đó có ĐTNN. Bên cạnh đó cần phải khắc phục những tiêu cực của ĐTNN và ĐTNN phải thực sự có tác dụng góp phần vào quá trình CNH - HĐH theo hướng tiến bộ, theo đ ịnh hướng xã hội chủ nghĩa. tài liệu tham khảo Sách: 52
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1. giáo trình kinh tế chín h trị Mác - Lênin - NXB - GD 2. Giáo trình đ ầu tư 3. Kinh tế học của P.A Samuellson (2 tập) 4. Lênin toàn tập tập 27 5. Đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế - Vũ Xuân Tư ờng 6. Đầu tư trực tiếp nước ngoài với công cuộc CNH - HĐH ở Việt Nam Tạp chí: 1. kinh tế châu á - Thái Bình Dương số 1 ( 30) tháng 2 -2001 2. Phát triển kinh tế số 128, tháng 6 - 2001 3. Nh ững vấn đ ề kinh tế thế giới số 6 (86) 2003 53
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2