Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn bản cam kết về tài sản

Chia sẻ: Dao Ngoc Bich Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

985
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản cam kết về tài sản được ban hành theo quyết định 123/2005/QĐ-UBND ngày 15/07/2005.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản cam kết về tài sản

  1. Mẫu số 41-CC/TSVC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- VĂN BẢN CAM KẾT VỀ TÀI SẢN Tại Phòng Công chứng số ........ thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), tôi laø: Ông (Bà) ................................................................................................................................. Sinh ngày: ............................................................................................................... Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày ...................... tại .................... Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)............................................................................................................................ ................................................................................................................................. Coù     hồng ) laø: vôï (c ....................................................................................................... Sinh ngày: ............................................................................................................. Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày ...................... tại .................... Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú) ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số .......................... ngày .................................. do Uỷ ban nhân dân ..................................................... cấp. Tôi cam keát vaø chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà nhöõng noäi dung cam kết sau ñaây: 1. Taøi saûn:(liệt kê cụ thể tài sản và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu) .......................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... do vợ (chồng) tôi là bà (ông) ……………………………….… mua hoaøn toaøn baèng tieàn rieâng (hoặc được cho tặng riêng ...)............................ ....................................................................................................... toâi khoâng coù baát cöù söï ñoùng goùp naøo ñoái vôùi vieäc mua taøi saûn neâu treân; 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Mẫu số 41-CC/TSVC 2. Oâng ( Baø) …………..…………………. laø chuû sôû höõu taøi saûn ………………………..…....... vaø ñöôïc toøan quyeàn thöïc hieän caùc quyeàn cuûa chuû sôû höõu ñoái vôùi taøi saûn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät, toâi cam keát khoâng coù baát kyø tranh chaáp, khieáu naïi nào; 3. Việc cam keát nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Cam keát này sẽ bị vô hiệu nếu có sở sở xác định việc laäp cam keát nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản; 4. Những thông tin về nhân thân trong cam keát này là đúng sự thật; 5. Văn bản cam keát naøy ñược lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc; 6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung cam keát nêu trên; 7. Các cam kết khác ... T«i   ®∙   ®äc   v¨n   b¶n   cam   kÕt   vÒ   tµi   s¶n,   ®ång   ý  toµn bé néi dung ghi trong v¨n b¶n vµ ký vµo v¨n b¶n  nµy tríc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn. HoÆc cã thÓ chän mét trong c¸c trêng hîp sau ®©y: T«i   ®∙   ®äc   V¨n   b¶n   cam   kÕt   vÒ   tµi   s¶n,   ®ång   ý  toµn   bé   néi   dung   ghi   trong   V¨n   b¶n   vµ  ký,  ®iÓm   chØ  vµo V¨n b¶n nµy tríc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn; T«i   ®∙   ®äc   V¨n   b¶n   cam   kÕt   vÒ   tµi   s¶n,   ®ång   ý  toµn   bé   néi   dung   ghi   trong   V¨n   b¶n   vµ  ®iÓm   chØ   vµo  V¨n b¶n nµy tríc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn; T«i ®∙ nghe C«ng chøng viªn ®äc V¨n b¶n cam kÕt  vÒ tµi s¶n, ®ång ý toµn bé néi dung V¨n b¶n vµ ký vµo  V¨n b¶n nµy tríc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn; T«i ®∙ nghe C«ng chøng viªn ®äc V¨n b¶n cam kÕt  vÒ tµi s¶n, ®ång ý toµn bé néi dung V¨n b¶n vµ ký,  ®iÓm   chØ   vµo   V¨n   b¶n   nµy   tríc   sù   cã   mÆt   cña   C«ng  chøng viªn; T«i ®∙ nghe C«ng chøng viªn ®äc V¨n b¶n cam kÕt  vÒ tµi s¶n, ®ång ý toµn bé néi dung V¨n b¶n vµ ®iÓm  chØ   vµo   V¨n   b¶n   nµy   tríc   sù   cã   mÆt   cña   C«ng   chøng  viªn; Tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên; Tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên; 2 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Mẫu số 41-CC/TSVC Tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên; Ngêi lËp v¨n b¶n cam kÕt vÒ tµi s¶n (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ. ……………………………………………...) (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn) Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh. (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng) Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh Chứng nhận: - Văn bản cam   keát  được ông (baø)…………....…........…….. tự này nguyện laäp, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung  cam   keát; - Tại thời điểm công chứng, ông (bà) …………...............……...... có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; - Nội dung Văn bản  cam   keát  hợp với pháp luật, đạo đức xã hội; phù - Ông (bà)……....…………….. đã đọc lại Văn bản cam   keát  này, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký vào Văn bản  trước sự có mặt của tôi;   Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây: - Ông (bà) ……...……………. đã đọc lại Văn bản cam   keát này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản  đã ký, điểm chỉ vào Văn bản và trước sự có mặt của tôi; - Ông (bà) ………….……………… đã đọc lại Văn bản cam   keát này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản  đã điểm chỉ vào Văn bản  ước và tr sự có mặt của tôi; 3 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
  4. Mẫu số 41-CC/TSVC - Ông (bà) …………………... đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản cam keát , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; - Ông (bà) ……………………đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản cam keát , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; - Ông (bà) ………………….. đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản cam keát , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; - Ông (bà) ………………... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản đã ký và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi; - Ông (bà) ………………... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi; - Ông (bà) ……………….. đã nghe người làm chứng đọc Văn bản cam kết này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi; +Văn bản cam keát này được lập thành ............. bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ......trang), cấp cho : + ............................................................ bản chính + Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. Số công chứng .............................. , quyển số ..................TP/CC- .............. Công chứng viên (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 4 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2