Văn bản pháp luật trong quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình

Chia sẻ: Lotus_123 Lotus_123 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
206
lượt xem
83
download

Văn bản pháp luật trong quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hiện các quy định của Luật Xây dựng, Nghị định, Thông tư hướng dẫn về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, UBND Thành phố đã ban hành các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố (Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND ngày 08/10/2007 về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố; Quyết định 122/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 ban hành quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản pháp luật trong quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình

 1. CHÖÔNG TRÌNH BDNV GIAÙM SAÙT XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH CHUYEÂN ÑEÀ VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT TRONG QUAÛN LYÙ ÑAÀU TÖ & QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG VAØ VAÄN DUÏNG VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT TRONG HOAÏT ÑOÄNG GIAÙM SAÙT www.chinhphu.vn NGÖÔØI SOAÏN : PGS. TS. NGUYEÃN VAÊN HIEÄP www.moc.gov.vn nvhiep89@yahoo.com www.mpi.gov.vn tamchinxba@yahoo.com www.monre.gov.vn 0903 706 108 – 35 268 879 www.mof.gov.vn www.mot.gov.vn www.molisa.gov.vn www.moit.gov.vn www.mic.gov.vn www.agroviet.gov.vn www.tcxdvn.xaydung.gov.vn 09 - 2012 1
 2. PHAÀN I PHAÙP LUAÄT TRONG QLDA ÑAÀU TÖ VAØ QLCLCTXD I- QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN VAØ QUAÛN LYÙ CLCTXD – MUÏC TIEÂU VAØ YÙ NGHÓA: COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG COÙ NHÖÕNG ÑAËC ÑIEÅM:  TÍNH ÑÒNH TRÖÔÙC, VÌ COÂNG TRÌNH CHÖA THAØNH HIEÄN THÖÏC, CHÆ COÙ TREÂN BAÛN VEÕ,  CÑT ÑAÕ PHAÛI ÑÒNH GIAÙ, CHOÏN THAÀU TÍNH ÑÔN CHIEÁC (KHOÂNG SX HAØNG LOAÏT; CUØNG MAÃU, CL VAÃN DEÃ KHAÙC NHAU)  TÍNH HIEÄP ÑOÀNG (PHOÁI HÔÏP NHIEÀU NGAØNH, CHUYEÂN NGAØNH)  TÍNH AN TOAØN: NHIEÀU NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG; SÖÏ COÁ COÙ THEÅ GAÂY THAÛM HOÏA  TÍNH QUY MOÂ (ÑÔN GIAÛN, PHÖÙC TAÏP, COMPLEX): TÍNH TOÅ HÔÏP (NHIEÀU COÂNG NAÊNG)  TÍNH PHÖÙC TAÏP; KHOÂNG CHO PHEÙP COÙ THÖÙ PHAÅM, PHEÁ PHAÅM; KHOÙ KIEÅM TRA ÑÖÔÏC  CHAÁT LÖÔÏNG CHÍNH XAÙC KHI ÑAÕ THI COÂNG XONG. TÍNH COÁ ÑÒNH: KHOÙ DI DÔØI  TÍNH ÑAËC THUØ: C/PHÍ XD HÌNH THAØNH VAØ CHÍNH XAÙC HOÙA DAÀN THEO TÖØNG BÖÔÙC TK  CHÒU AÛNH HÖÔÛNG QUAN TROÏNG CUÛA CUÛA THÔØI TIEÁT, CUÛA THIEÁT BÒ THI COÂNG.  NGÖÔØI LAO ÑOÄNG VAØ THIEÁT BÒ LUOÂN DI ÑOÄNG  NGÖÔØI LAO ÑOÄNG ÍT ÑÖÔÏC ÑAØO TAÏO BAØI BAÛN  TÍNH RUÛI RO CAO, KHOÙ PHOØNG NGÖØA TUYEÄT ÑOÁI   KHI MAÁT AT HAY GAÂY RA SÖÏ COÁ, KHAÉC PHUÏC TOÁN KEÙM, PHÖÙC TAÏP, CHI PHÍ LÔÙN. PHAÛI “LAØM ÑUÙNG, LAØM TOÁT, NGAY TÖØ ÑAÀU” (DO RIGHT, DO WELL AT THE START) ÔÛ TAÁT CAÛ  CAÙC KHAÂU, TRONG TIEÁN TRÌNH ÑT-XD; GIAÙM SAÙT PHAÛI COÙ QUY TRÌNH QLDA KHOA HOÏC, KHAÛ THI, CH/CHEÕ, NHAÈM Ñ/BAÛO THÖÏC HIEÄN CT ÑAÏT YEÂU CAÀU, ÑUÙNG THÔØI HAÏN, ÑAÛM BAÛO CHAÁT LÖÔÏNG VÔÙI GIAÙ CHAÁP NHAÄN ÑÖÔÏC, AN TOAØN VAØ KHOÂNG XAÂM HAÏI MT. 2
 3. RIEÂNG VIEÄC QL DÖÏ AÙN, QLCL CAÀN THOÂNG QUA TÖ VAÁN QLYÙ DA, KSÑG TVGS CHUYEÂN  NGHIEÄP COÙ NAÊNG LÖÏC PHUØ HÔÏP (XH HOÙA) GIUÙP CÑT – CAÀN CHEÁ TAØI MAÏNH ! SONG SONG ÑOÙ LAØ VIEÄC AÙP DUÏNG CNXD VAØ QLCLCTXD PHUØ HÔÏP THOÂNG LEÄ K/VÖÏC VAØ  Q/TEÁ, Ñ/BAÛO Y/C BEÀN VÖÕNG, THAÅM MYÕ, ÑOÄ TIN CAÄY CAO MAØ VAÃN KINH TEÁ. 5 ÑIEÀU KIEÄN CÔ BAÛN ÑEÅ KIEÅM SOAÙT ÑÖÔÏC TIEÁN ÑOÄ VAØ CHAÁT LÖÔÏNG LAØ:   CON NGÖÔØI (QUAN TROÏNG NHAÁT) – HAY LAØ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC  THIEÁT BÒ  NGUYEÂN VAÄT LIEÄU BAN ÑAÀU  PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN  HEÄ THOÁNG VAÊN BAÛN (TIEÂU CHUAÅN, QUY CHUAÅN, TAØI LIEÄU PHAÙP QUY). VAØ CAÛ 5 ÑK ÑEÀU PHAÛI VAÄN HAØNH CUØNG MÖÙC ÑOÄ, THÖÔØNG XUYEÂN 5 TIEÂU CHÍ ÑEÅ GS LAØ: TIEÁN ÑOÄ, C/LÖÔÏNG, GIAÙ THAØNH, AN TOAØN, MOÂI TRÖÔØNG  4 NOÄI DUNG GS LAØ : KIEÅM TRA, ÑOÂN ÑOÁC, CHÆ ÑAÏO, ÑAÙNH GIAÙ  TRONG HOAÏT ÑOÄNG XAÂY DÖÏNG, QLCL TRONG GIAÙM SAÙT PHAÛI TIEÁN HAØNH TÖØ KHI KHÔÛI  COÂNG XAÂY DÖÏNG, XUYEÂN SUOÁT TÖØNG COÂNG ÑOAÏN, KIEÅM SOAÙT ÑÖÔÏC; PHÖÔNG CHAÂM NGAÊN NGÖØA SAI PHAÏM, TAI NAÏN, SÖÏ COÁ TÖØ ÑAÀU LAØ CHÍNH CHAÁT LÖÔÏNG CTXD LAØ LÔÏI ÍCH BEÀN VÖÕNG CUÛA QG, CUÛA CAÙC THAØNH PHAÀN KINH TEÁ, DO  VAÄY CAÙC HÑXD PHAÛI ÑÖÔÏC GIAO CHO NHÖÕNG TOÅ CHÖÙC, CAÙ NHAÂN ÑUÛ NAÊNG LÖÏC, KINH NGHIEÄM ÑEÅ THÖÏC HIEÄN (PHUØ HÔÏP HOÄI NHAÄP KHU VÖÏC). QLNN CHÆ COØN HÖÔÙNG DAÃN VAØ KIEÅM TRA THÖÏC HIEÄN LAØ CHÍNH, KHOÂNG LAØM THAY;  PHAÙP LUAÄT ÑANG DAÀN COÙ CHEÁ TAØI ÑUÛ MAÏNH VAØ ÑAÛM BAÛO NHÖÕNG THOÂNG TIN CAÀN THIEÁT THEO PHAÙP LUAÄT QUY ÑÒNH ÑEÁN ÑÖÔÏC CAÙC CÑT VAØ TIEÁP TUÏC SÖÛA ÑOÅI CAÙC QUY ÑÒNH PHAÙP LUAÄT ÑEÅ ÑAÛM BAÛO HOÄI NHAÄP ÑAÀY ÑUÛ. 3
 4. II- NHÖÕNG TOÀN TAÏI TRONG LÓNH VÖÏC QUAÛN LYÙ ÑT–XD VAØ QLCLCTXD: ÑOÁI VÔÙI COÂNG TRÌNH SÖÛ DUÏNG VOÁN NS, THÖÔØNG CLCT TRUNG BÌNH VAØ YEÁU, KEÙO DAØI  TIEÁN ÑOÄ: YÙ THÖÙC TRAÙCH NHIEÄM TRÖÔÙC COÄNG ÑOÀNG COØN KEÙM; CAÛ NEÅ. THAÁT THOAÙT VAØ LAÕNG PHÍ COÙ GIAÛM, NHÖNG CHÖA NHIEÀU CÔ CHEÁ THÖÔÛNG, PHAÏT; BOÀI THÖÔØNG THIEÄT HAÏI, BOÀI THÖÔØNG GPMB: ÑANG TIEÁN ÑEÁN  SOØNG PHAÚNG (NÑ 84/2007/NÑ-CP; NÑ 23/2009/NÑ-CP, NÑ 69/2009/NÑ-CP) – VAÃN CHÖA XAÙC ÑÒNH ÑÖÏC GIAÙ BOÀI THÖØNG THÒ TRÖÔØNG, TRONG ÑIEÀU KIEÄN BÌNH THÖÔØNG. CAÙC HAØNG HOÙA KHAÙC, GIAÙ THÒ TRÖÔØNG; SAÛN PHAÅM XD THÌ TÍNH TOAÙN CHI LI CAÙC CHI  PHÍ, ÑÒNH MÖÙC, ÑÔN GIAÙ, THIEÁT BÒ COØN LUÙNG TUÙNG TRONG XAÙC ÑÒNH GIAÙ, DEÃ THAÁT THOAÙT. CHI PHÍ VAÃN COØN THAÁP, CHÖA TÍNH ÑAÀY ÑUÛ, CHÖA THEO KÒP GIAÙ XD, TÖ VAÁN CUÛA KHU  VÖÏC, THOÂNG LEÄ QUOÁC TEÁ (LAO ÑOÄNG REÛ ?) CHEÂNH LEÄCH LÖÔNG TÖ VAÁN TRONG NÖÔÙC, NÖÔÙC NGOAØI COØN QUAÙ CAO, BAÁT HÔÏP LYÙ  NHÖÕNG RUÛI RO VAØ NHIEÀU CHI PHÍ ÔÛ HIEÄN TRÖÔØNG, “ÑAÅY” NHAØ THAÀU CHÒU  CÑT (HAY TVQLDA) VAØ TVGS CHÖA LAØM HEÁT TRAÙCH NHIEÄM TRONG PHOØNG TRAÙNH THAÁT  THOAÙT, LAÕNG PHÍ VOÁN NS. MOÄT SOÁ KHAÙC CHÖA ÑUÛ NAÊNG LÖÏC, CHÖA TAÄN TAÂM THANH TOAÙN CHAÄM, QUYEÁT TOAÙN KEÙO QUAÙ DAØI: QUAN LIEÂU (ÑOÅI: NÑ 112/2009/NÑ-CP)  VI PHAÏM HÑ ÔÛ TAÁT CAÛ CAÙC BEÂN, ÑAËC BIEÄT LAØ VOÁN NS: KHOÂNG TOÂN TROÏNG NHAU  GIAO VIEÄC, CHOÏN THAÀU CHÖA XEÙT KYÕ NAÊNG LÖÏC TAØI CHAÙNH, KINH NGHIEÄM  ÑOÁI VÔÙI COÂNG TRÌNH VOÁN NGOAØI NS CÑT CHÖA THUEÂ GS; CHÖA YÙ THÖÙC VEÀ TÖ VAÁN  QLCL, QLDA CHO COÂNG TRÌNH ÑAÀU TÖ DO NGAÏI TOÁN KEÙM CTXD XAÛY RA SÖÏ COÁ KHI XAÂY CHEN COØN NHIEÀU: BIEÄN PHAÙP THI COÂNG  MUA BH TRONG HOAÏT ÑOÄNG XAÂY DÖÏNG CHÖA THEO THOÂNG LEÄ KHU VÖÏC VAØ QUOÁC TEÁ  NGÖÔØI COÂNG NHAÂN XD CHÖA ÑÖÔÏC QUAN TAÂM MUA BAÛO HOÄ, BHIEÅM ÑAÀY ÑUÛ, ÑAËC  BIEÄT Ñ/V COÂNG TRÌNH NHOÛ. 4
 5. III- NAÊNG LÖÏC CHUÛ THEÅ: (CHUYEÅN ÑOÅI DAÀN, ÑEÅ HOÄI NHAÄP) III.1. VEÀ CÑT CUÛA DÖÏ AÙN VOÁN NHAØ NÖÔÙC: CHÖA QUY ÑÒNH NAÊNG LÖÏC CUÏ THEÅ 1. VOÁN NSNN: NGÖÔØI QÑÑT QUYEÁT ÑÒNH CÑT TRÖÔÙC KHI LAÄP DÖÏ AÙN ÑT TTCP QÑÑT: CÑT LAØ BOÄ NGAØNH TW; UBND TÓNH, THAØNH PHOÁ THUOÄC TW, DNNN  BOÄ TRÖÔÛNG, CÔ QUAN CAÁP BOÄ, CHUÛ TÒCH UBND CAÙC CAÁP QÑÑT: CÑT LAØ ÑÔN VÒ  QUAÛN LYÙ, SÖÛ DUÏNG COÂNG TRÌNH NEÁU CHÖA XAÙC ÑÒNH ÑÔN VÒ QUAÛN LYÙ, SÖÛ DUÏNG COÂNG TRÌNH HAY ÑÔN VÒ ÑOÙ  KHOÂNG ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN LAØM CÑT, NGÖÔØI QÑÑT GIAO CHO ÑÔN VÒ COÙ ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN LAØM CÑT NEÁU ÑÔN VÒ QUAÛN LYÙ, SÖÛ DUÏNG CT KHOÂNG ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN LAØM CÑT, ÑVÒ PHAÛI CÖÛ  NGÖÔØI THAM GIA CÑT VAØO VÒ TRÍ PHUØ HÔÏP TRONG QUAÙ TRÌNH THÖÏC HIEÄN DA. NGÖÔØI THAM GIA PHAÛI LAØ NGÖÔØI QLYÙ, SÖÛ DUÏNG CT VEÀ SAU, HAY COÙ CHUYEÂN MOÂN PHUØ HÔÏP VÔÙI TÍNH CHAÁT CUÛA DA (HAY THUEÂ TVQLDA) NEÁU KHOÂNG XAÙC ÑÒNH ÑÖÔÏC CÑT, NGÖÔØI QÑÑT UÛY THAÙC CHO ÑÔN VÒ KHAÙC ÑUÛ  ÑIEÀU KIEÄN LAØM CÑT (COÙ THEÅ LAØ CAÙC BQLDA DO NGÖÔØI QÑÑT THAØNH LAÄP, ÑUÛ Ñ/KIEÄN THÖÏC HIEÄN); COÙ THEÅ HÑOÀNG VÔÙI 1 TOÅ CHÖÙC COÙ ÑUÛ Ñ/KIEÄN ÑEÅ LAØM CÑT HAY ÑOÀNG THÔØI LAØM CÑT. CAÙC BQLDA Q, H VAÃN TOÀN TAÏI TIEÁP. THÖÏC TEÁ, BQLDAÑTXD Q, H, SÔÛ, NGAØNH ÑANG ÑÖÔÏC ÑOÅI TEÂN THAØNH BQLÑT, ÑEÅ VAÃN  TIEÁP TUÏC ÑÖÔÏC LAØM CÑT PHAÏT CÑT (CHAÄM TIEÁN ÑOÄ, CL THAÁP...) RAÁT ÍT; CÑT PHAÏT CAÙC BEÂN COØN YEÁU; KHOÂNG  ÑUÛ RAÊN ÑE. 2. VOÁN TÍN DUÏNG: CÑT LAØ NGÖÔØI VAY VOÁN 3. VOÁN KHAÙC: CÑT LAØ CHUÛ SÔÛ HÖÕU VOÁN HAY NGÖÔØI ÑUÛ Ñ/KIEÄN THEO QUI ÑÒNH P/LUAÄT. 4. CÑT (NÑ 12/2009, NÑ 112/2009 VAØ NÑ 85/2009) ÑÖÔÏC GIAO TRAÙCH NHIEÄM RAÁT NHIEÀU NHÖNG KHOÂNG QUY ÑÒNH NAÊNG LÖÏC CUÛA CÑT, KHI DAÑT VOÁN NN VAÃN COØN NHIEÀU. 5
 6. III.2. TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG: CAÙC NOÄI DUNG COØN TOÀN TAÏI THUEÂ PHAÙP NHAÂN, THUEÂ NGÖÔØI NGAÉN HAÏN  TOÅ CHÖÙC LOÕNG LEÛO, CHUÛ YEÁU LAØ DN VÖØA VAØ NHOÛ. ÍT COÙ HEÄ THOÁNG ISO  MOÄT CAÙ NHAÂN THÖÏC HIEÄN NHIEÀU DÖÏ AÙN (QLDA, GIAÙM SAÙT, THIEÁT KEÁ, ÑAÁU THAÀU…)  KEÙM NGOAÏI NGÖÕ; VOÁN ÍT  ÑOÄC QUYEÀN, KHOÂNG LAØNH MAÏNH TRONG CAÏNH TRANH  KHOÂNG MUA HAY MUA THAÁP B/HIEÅM SP; KHOÂNG MUA BAÛN QUYEÀN PHAÀN MEÀM  THIEÁT BÒ YEÁU, THIEÁU  TRAÙCH NHIEÄM KHOÂNG CUÏ THEÅ, PHAÏT VI PHAÏM COØN NHEÏ  CHÖA CHUYEÂN MOÂN HOÙA, CN HOÙA; NHAÄN VIEÄC QUAÙ NAÊNG LÖÏC, KINH NGHIEÄM  TÖ VAÁN QLDA ÑOÄC LAÄP COØN YEÁU VAØ CHÖA PHOÅ BIEÁN – TV ÑAÁU THAÀU YEÁU  CHÖA TIEÁP CAÄN THOÂNG LEÄ QUOÁC TEÁ VAØ KHU VÖÏC  LÖÔNG TAÂM NGHEÀ NGHIEÄP COØN YEÁU. THIEÁU VAI TROØ CUÛA HOÄI NGHEÀ NGHIEÄP   KHEÙP KÍN, CAÛ NEÅ, THOÛA HIEÄP, THAÄM CHÍ LAØ “SAÂN SAU” CUÛA CÑT III.3 DOANH NGHIEÄP XAÂY DÖÏNG: NAÊNG LÖÏC VAØ THIEÁT BÒ YEÁU, THIEÁU  NHAÄN VIEÄC QUAÙ NAÊNG LÖÏC, KINH NGHIEÄM  CHÖA TRANG BÒ HEÄ THOÁNG QLCL RIEÂNG; CHÖA QUAN TAÂM QUAÛN LYÙ VEÀ ATLÑ  KHI TRIEÅN KHAI HAY THAY ÑOÅI NHAÂN LÖÏC VAØ THIEÁT BÒ SO VÔÙI HOÀ SÔ DÖÏ THAÀU  VOÁN ÍT; VI PHAÏM TIEÁN ÑOÄ LAØ CHUÛ YEÁU NHAÁT  SEÕ COÅ PHAÀN HOÙA DAÀN HAÀU HEÁT CAÙC DNNN, TIEÁN ÑEÁN TÖ NHAÂN HOÙA, XHH  CHÖA XAÙC ÑÒNH ROÕ THEÁ NAØO LAØ BAÙN THAÀU - ÑAÁU THAÀU HÌNH THÖÙC COØN NHIEÀU  CHÖA MUA BHYT – BHXH NGÖÔØI LÑ - CHUÛ YEÁU LAØ KHOAÙN VIEÄC, KHOAÙN CAÛ THIEÁT BÒ.  6
 7. IV- HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC CAÙC CAÁP COØN BAÁT CAÄP: CHÖA ÑAÅY MAÏNH XAÕ HOÄI HOÙA; CAÙCH QL COØN NAËNG BAO CAÁP; QUAÙ NHIEÀU DA SÖÛ  DUÏNG VOÁN NS HAØNG NAÊM LUAÄT PHAÙP BAN HAØNH CHAÄM, KHOÂNG CHUYEÂN NGHIEÄP, CHÖA ÑAÀY ÑUÛ, HAY THAY  ÑOÅI, BOÅ SUNG; KHIEÁM KHUYEÁT, THAÄM CHÍ MAÂU THUAÃN NHAU; CHÖA HOÄI NHAÄP. QH ÑANG DÖÏ KIEÁN CHUYEÅN SANG GIAO TOÅ CHÖÙC CHUYEÂN MOÂN SOAÏN THAÛO VBPL VAÊN BAÛN PL: “KHOÂNG ÑAÅY ÑUÛ, KHOÂNG ROÕ RAØNG, KHOÂNG CUÏ THEÅ, KHOÂNG TÖÔNG  THÍCH, KHOÂNG MINH BAÏCH, KHOÂNG TIEÂN LIEÄU, KHOÂNG HÔÏP LYÙ, KHOÂNG HIEÄU QUAÛ VAØ KHOÂNG HIEÄU LÖÏC” (KH-ÑS 18-6-2012). XÖÛ PHAÏT CHÖA COÙ TÍNH RAÊN ÑE; VAÃN COØN VAÄN ÑOÄNG LAØ CHÍNH (DAÂN TRÍ !)  TRÌNH TÖÏ ÑT - XD COØN PHÖÙC TAÏP, NHIEÀU TAÀNG NAÁC, NHIEÀU ÑÔN VÒ (PHAÀN IV)  NOÄI DUNG HÔÏP ÑOÀNG CHÖA CHAËT CHEÕ, CHÖA CHUAÅN HOÙA CAO (FIDIC)  HIEÄU QUAÛ DA SAU ÑAÀU TÖ, CHÖA ÑÖÔÏC ÑAÙNH GIAÙ ÑAÀY ÑUÛ, KHOA HOÏC, CHÍNH XAÙC.  NGUOÀN NHAÂN LÖÏC:  - ÑAØO TAÏO KHOÂNG ÑAÀY ÑUÛ, KHOÂNG BAØI BAÛN - TAÙI ÑAØO TAÏO CHÖA ÑÖÔÏC COI TROÏNG - NAÊNG LÖÏC CHUYEÂN MOÂN COØN NGÖÔÏC HAY CHÖA ÑAÙP ÖÙNG YEÂU CAÀU THÖÏC TEÁ – THIEÁU THÖÏC TIEÃN - THIEÁU HIEÅU BIEÁT LUAÄT PHAÙP - ÑAÏO ÑÖÙC NGHEÀ NGHIEÄP CHÖA CAO - LAÕNH ÑAÏO CAÙC CHUÛ THEÅ COØN CHÖA CAÄP NHAÄT KIEÁN THÖÙC - LÖÔNG THAÁP ! - CHÖA ÑAÅY MAÏNH THI TUYEÅN CAÙN BOÄ – COÂNG CHÖÙC. VAÊN HOÙA CÖ DAÂN ÑOÂ THÒ COØN THAÁP TRONG KHI DAÂN SOÁ TAÊNG MAÕI.  TIEÂU CÖÏC, THAM NHUÕNG COØN NHIEÀU (CHÆNH ÑOÁN).  7
 8. V- XAÂY DÖÏNG KHOÂNG PHEÙP, SAI PHEÙP - SÖÏ TOÀN TAÏI: VI PHAÏM XAÂY DÖÏNG KHOÂNG THEÅ XAÛY RA TRONG 1 NGAØY, 1 TUAÀN, 1 THAÙNG MAØ THÖÔØNG LAØ NHIEÀU THAÙNG, CAÀN PHAÛI QUAÛN LYÙ HIEÄU QUAÛ, COÙ TRAÙCH NHIEÄM: QUY HOAÏCH PHAÂN KHU 1/2000 CHAÄM ÑÖÔÏC PHUÛ KÍN NEÂN LUÙNG TUÙNG KHI CAÁP PHEÙP;  HAØ NOÄI VAØ TPHCM THÍ ÑIEÅM TT CHUYEÂN NGAØNH XD CAÁP Q, H, P, X: NGUOÀN NHAÂN LÖÏC !?  GIAO HEÁT TRAÙCH NHIEÄM CHO THANH TRA P, X: CHÖA KHAÛ THI VÌ NAÊNG LÖÏC HAÏN CHEÁ; YÙ THÖÙC CHAÁP HAØNH TRAÄT TÖÏ KYÛ CÖÔNG TRONG ÑOÂ THÒ ÑOÂNG DAÂN COØN THAÁP (DAÂN TRÍ).  TRONG KHI NHU CAÀU ÔÛ NGAØY CAØNG CAO. NGÖÔØI DAÂN CAÛ ÑÔØI XD NHAØ 1 LAÀN, DEÃ THAY ÑOÅI, YÙ TÖÔÛNG, DAÃN ÑEÁN SAI PHEÙP; CAÀN COÙ SÖÏ PHOÁI HÔÏP, NGAÊN CHAËN QUYEÁT LIEÄT, HIEÄU QUAÛ TÖØ CHÍNH QUYEÀN ÑÒA  PHÖÔNG Q, H – NGAY TÖØ ÑAÀU; VÌ XAÂY DÖÏNG KHOÂNG PHEÙP THÖÔØNG DAÃN ÑEÁN HAÏ TAÀNG KT, XH KHOÂNG ÑAÙP ÖÙNG; CÔ CHEÁ CÖÔÕNG CHEÁ, KHI XAÛY RA VI PHAÏM, COØN CHAÄM, LUÙNG TUÙNG, NEÅ NANG;  BAÛN VEÕ GPXD COØN QUY ÑÒNH QUAÙ CHI TIEÁT - TRAÙCH NHIEÄM TV CHÖA ROÕ RAØNG;  TT CHUYEÂN NGAØNH XD CHÖA ÑUÛ CHUYEÂN MOÂN, NGHIEÄP VUÏ, KINH NGHIEÄM VAØ ÍT BÒ XÖÛ  LYÙ TRAÙCH NHIEÄM KHI THÖÏC HIEÄN KHOÂNG TROØN, KHI LÖÔNG COØN THAÁP; GIAÙ BÑS QUAÙ CAO, SINH “NHU CAÀU” TAÊNG HIEÄU QUAÛ SDÑ, DEÃ DAÃN ÑEÁN SAI PHAÏM; TOÁC ÑOÄ ÑOÂ THÒ HOÙA QUAÙ NHANH, DAÂN SOÁ TAÊNG NHANH, HAÏ TAÀNG KHOÂNG ÑAÙP ÖÙNG;  ÑAÕ COÙ NÑ 23/2009/NÑ-CP VAØ TT 24/2009/TT-BXD NHÖNG CAÀN XÖÛ PHAÏT NAËNG HÔN  TRONG VI PHAÏM XAÂY DÖÏNG, SAU ÑOÙ LAØ HIEÄU QUAÛ THÖÏC THI PHAÙP LUAÄT (XÖÛ LYÙ TRAÙCH NHIEÄM CAO). 8
 9. VI- HÌNH AÛNH BAÁT CAÄP TRONG QLHTKT; QLHTXH; QLÑT; GIAÙM SAÙT DÖÏ AÙN VOÁN NGAÂN SAÙCH: ÑOÂ THÒ LOÄN XOÄN, NGOÅN NGANG (TP.HCM) 9 9
 10. KEÏT XE NOÄI THÒ; UØN TAÉC THÖÔØNG XUYEÂN 10 10
 11. HIEÄU QUAÛ CHOÁNG NGAÄP CHÖA CAO 11 11
 12. CHAÁT LÖÔÏNG HOAØN THIEÄN KHOÂNG ÑAÏT, VAÃN NGHIEÄM THU 12 12
 13. CHAÁT LÖÔÏNG CAÙC RÔØ GA TREÂN MAËT ÑÖÔØNG PHAÛI ÑAÏT YEÂU CAÀU NGHIEÄM THU 13 13
 14. 14 14
 15. NHAØ SIEÂU MOÛNG TAÏI HAØ NOÄI 15 15
 16. NHAØ SIEÂU MOÛNG TAÏI HAØ NOÄI (ÑANG THI COÂNG) 16 16
 17. KYÛ LUÏC SIEÂU MOÛNG – ÑÖÔØNG NGOÂ VAÊN NAÊM – P. BEÁN NGHEÙ – TP.HCM (2012) 17 17
 18. “NHAØ SIEÂU CAO” (ÑAÏI LOÄ ÑOÂNG TAÂY) 18 18
 19. 19 19
 20. “LOÃ HOÅNG TRAÙCH NHIEÄM” CAÙC BEÂN LIEÂN QUAN TREÂN ÑÖÔØNG 20 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản