intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSố: 23/2009/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNHVề việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tran Quyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

82
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh về giá ngày 10 tháng 5 năm 2002; Căn cứ Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế, Tài chính, Lao động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSố: 23/2009/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNHVề việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND

  1. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Số: 23/2009/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
  2. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: 23/2009/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh về giá ngày 10 tháng 5 năm 2002; Căn cứ Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí; Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3906/TTr-STC ngày 24 tháng 12 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh như sau: 1. Sửa đổi, bổ sung khoản C1 mục C như sau: a) Sửa đổi điểm 151 khoản C1 mục C như sau: - Điện giải đồ (Na+ hoặc K+ hoặc Cl-) mức giá 12.000 đồng. b) Bổ sung vào khoản C1 mục C điểm 151a như sau: “151a. Điện giải đồ 3 thông số (Na+, K+, Cl-) mức giá 36.000 đồng”. 2. Sửa đổi, bổ sung điểm 155 khoản C1 mục C: - Các xét nghiệm chức năng gan sau: BILIRUBIN toàn phần/trực tiếp/gián tiếp; các enzym PHOSPHATAZA kiềm; TRANSAMINAZA; SGOT; SGPT mức giá 15.000 đồng. 3. Sửa đổi, bổ sung điểm 10 mục G:
  3. - Chạy thận nhân tạo sử dụng dung dịch Acetat mức giá: 300.000 đồng/lần. - Chạy thận nhân tạo sử dụng dung dịch Bicarbonat mức giá: 400.000 đồng/lần. Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nơi nhận: - Như Điều 2; KT. CHỦ TỊCH -TT TU, TT HĐND tỉnh; PHÓ CHỦ TỊCH - Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); - CT, các PCT. UBND tỉnh; - Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp (kiểm tra); (Đã ký) - Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre; - Website Chính phủ; - Sở Tư pháp (tự kiểm tra); - Trung tâm công báo (02 bản); Nguyễn Văn Hiếu - Phòng Tiếp dân (để niêm yết); - N/c TCĐT, VHXH; -Lưu VT.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2