Vấn đề 5: Đại cương về kim loại (2 câu)

Chia sẻ: PHAN VAN TU | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
510
lượt xem
276
download

Vấn đề 5: Đại cương về kim loại (2 câu)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu gồm 40 câu trắc nghiệm môn hóa học ôn thi đại học, cao đẳng để bạn tham khảo. Tài liệu có đáp án để bạn kiểm tra lại bài giải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vấn đề 5: Đại cương về kim loại (2 câu)

  1. VẤN ĐỀ 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (2CÂU) Câu 1:Điện phân dd chứa a mol CuS04 và b mol NaCl (với điện cực trơ có m/n) .Để dd sau đp làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là : A.a=2b B.b=2a C.b2a Câu 2:Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4 và điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian pin đó phóng điện thì khối lượng A. điện cực Zn giảm còn khối lượng điện cực Cu tăng. B. cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng. C. điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực Cu giảm. D. cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm Câu 3:Cho 2,13g hh gồm Mg,Cu,Al t/d hết với oxi dư thu được 3,33g hh các oxit.Thể tích dd hh gồm HCl1M và H2SO4 0,5M vừa đủ để pư hết với hh oxit là A.90 ml B.57ml C.75 ml D.50 ml Câu 4:Điện phân dd hh gồm CuCl2 ; HCl ; NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp. Hỏi trong quá trình điện phân pH của dd thế nào?A.không thay đổi B.tăng lên. C.giảm xuống. D.lúc đầu tăng sau đó giảm Câu 5:điện phân 200ml dung dịch AgNO 3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2 M với điện cực trơ thì I=0,804 A ,hiệu suất 100%; sau thời gian t, ta ngắt dòng điện lấy catot tăng lên 3,44 gam. T/gian đp là: A.3600” B.7200” C.4800” D.5400”. Câu 6: Khi điện phân có màng ngăn, điện cực trơ của dung dịch 1 muối, giá trị pH ở khu vực gần 1 điện cực tăng lên.Dung dịch muối đem điện phân là:A. NaNO3 . B. AgNO3 . C. NaCl . D. CuSO4 . Câu 7: Cho 6,72 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 18. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là A. FeO; 75%. B. Fe2O3; 50%. C. Fe2O3; 65%. D. Fe3O4; 75% Câu 8: Một vật được chế tạo từ hợp kim Fe-Cu.Vật này để trong không khí ẩm,vật sẽ: A. không bị ăn mòn B. ăn mòn hoá học. C. ăn mòn điện hoá. D.ăn mòn vi sinh vật. Câu 9: Điện phân dd muối nitrat của kim loại M với điện cực trơ. Sau một thời gian t,ta ngắt dòng điện thấy trong dd vẫn còn ion Mn+ ; lượng khí bay ra ở anot là 2,24 lít(đktc) và ở catôt tăng thêm 12,8g . Kim loại M là : A.Ag B.Au. C.Cu. D.Fe. Câu 10: Cho 2,8 gam hh Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300ml dd H2SO4 0,1M thì khối lượng hh các muối sunfat khan tạo ra là :A.3,8. B.4,8. C.5,2. D.4,8. Câu 11:Điện phân 500ml dd CuSO4 0,4M với cường độ I=10A trong,ta thấy có 560ml khí(đktc)thoát ra ở anot .Giả thiết rằng các điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%.khối lưọng catot tăng lên và thời gian điện phân t là: A.3.2gam;16/5//. B.6.4gam;16/5//. C.4,8gam;16/5//. D.3,2gam;16/15//. Câu 12: Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 0,2M và AgNO3 0,1M với cường độ dòng điện I= 3,86 A. Tính thời gian điện phân để được một lượng kim lọai bám trên catot là 1,72 g ?A. 250 s ; B. 1000 s ; C. 500 s ; D. 750 s Câu 13: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện I= 9,65 A. Khối lượng Cu bám bên catot khi thời gian điện phân t1=200s và t2=500s (với hiệu suất 100%) lần lượt là A. 0,32g và 0,64 g ; B. 0,64 g và 1,28 g ; C. 0,64 g và 1,32 g ; D. 0,32 g và 1,28 g Câu 14: Phương pháp thủy luyện là phương pháp dùng kim lọai có tính khử mạnh để khử ion kim lọai khác trong hợp chất nào: A.muối ở dạng khan; B.dung dịch muối; C.Oxit kim lọai; D.hidroxit kim lọai Câu 15: Một sợi dây phơi quần áo bằng đồng được nối với một sợi dây nhôm. Có hiện tượng gì xảy ra ở chỗ nối hai kim lọai khi để lâu ngày trong không khí ẩm ? A.Chỉ có sợi dây nhôm bị ăn mòn; B.Chỉ có sợi dây đồng bị ăn mòn; C.Cả hai sợi dây đồng thời bị ăn mòn; D.Không có hiện tượng gì xảy ra; Câu 16: Cho 6 dung dịch: FeCl3, AlCl3, CuCl2, AgNO3, ZnCl2, MgSO4. Nếu thêm dung dịch NaOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 6 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là A). 2. B). 4. C). 1. D). 3. Câu 17: Một tấm kim loại Au bị bám một lớp Fe ở bề mặt. Ta có thể rửa lớp Fe để loại tạp chất trên bề mặt bằng dung dịch nào sau đây :A.ddCuSO4 dư B.ddFeSO4 dư C.ddFeCl3 dư D.ddZnSO4 dư Câu 18: Ngâm một thanh sắt vào dung dịch chứa 9,6 gam muối sunfat của kim lọai hóa trị II, sau khi kết thúc phản ứng thanh sắt tăng thêm 0,48 gam. Vậy công thức hóa học của muối sunfat là A.CuSO4 B. CdSO4 C. NiSO4 D. ZnSO4 Câu 19: Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng thì màu xanh của dung dịch không thay đổi. Nhận định nào sau đây là đúng?A. lượng Cu bám vào catot bằng lượng Cu tan ra ở anot B. thực chất là quá trình điện phân nước C. không xảy ra phản ứng điện phân D. Cu vừa tạo ra ở catôt lại tan ngay Câu 20: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I), Zn-Fe (II), Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: A. I; II và IIIB. I; II và IVC. I; III và IVD. II; III và IV Câu 21: Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3, Cu và FeCl3, BaCl2 và CuSO4, Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là:A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 22 :Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10 %, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là:A. 101,48 gam.B. 101,68 gam.C. 97,80 gam.D. 88,20 gam.
  2. Câu 23: Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2. B. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2.C. Fe(NO3)2 và AgNO3. D. AgNO3 và Zn(NO3)2. Câu 24: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dd Y. Dung dịch Y có pH bằng A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 25:Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là A. Ba, Ag, Au. B. Fe, Cu, Ag C. Al, Fe, Cr. D.Mg, Zn, Cu Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hh X gồm Al và Sn bằng dd HCl (dư), thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là A. 3,92 lít. B. 1,68 lít. C. 2,80 lít. D. 4,48 lít. Câu 27: Hoà tan 17 gam hỗn hợp NaOH, KOH, Ca(OH)2 vào nước được 500 gam dung dịch X. Để trung hoà 500 gam dung dịch X cần dùng 400 gam dung dịch HCl 3,65%. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thu được khối lượng muối khan là A. 316 gam. B. 24,4 gam. C. 15,8 gam. D. 12,2 gam. Câu 28:Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một dung dịch chứa ba ion kim loại. Trong các giá trị sau đây, giá trị nào của x thỏa mãn trường hợp trên?A. 1,5. B. 1,8. C. 2,0. D. 1,2. Câu 29:Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Zn-Cu là 1,1V; Cu-Ag là 0,46V. Biết thế điện cực chuẩn E0 + Ag Ag = +0,8V. Thế điện cực chuẩn E0 + Zn và ECu+ Cu có giá trị lần lượt là: Zn 0 A. +1,56V và + 0,64V B. -1,46V và - 0,34V C. -0,76V và + 0,34V D. -1,56V và + 0,64V Câu 30 : Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là A. 5,4. B. 7,8. C. 10,8. D. 43,2 Câu 31: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại anôt xảy ra A. sự oxi hoá ion Cl-. B. sự oxi hoá ion Na+. C. sự khử ion Cl-. D. sự khử ion Na+.. Câu 32: Cho hh bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dd AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 32,4. B. 64,8. C. 59,4. D. 54,0. Câu 33: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:- Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc);- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc).Giá trị của m là A. 22,75 B. 29,43. C. 29,40. D. 21,40. Câu 34: Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 ;2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2.Phát biểu đúng là: A. Tính khử của Cl- mạnh hơn của Br -. B. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn của Cl2. C. Tính khử của Br- mạnh hơn của Fe2+. D. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+. Câu 35: Tiến hành bốn thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4; - Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 36: Cho suất điện động chuẩn Eo của các pin điện hoá: Eo(Cu-X) = 0,46V; Eo(Y-Cu) = 1,1V; Eo(Z-Cu) = 0,47V (X, Y, Z là ba kim loại). Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là A. Z, Y, Cu, X. B. X, Cu, Z, Y. C. Y, Z, Cu, X. D. X, Cu, Y, Z. Câu 37: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: A. Cu, Fe, Zn, MgO. B. Cu, Fe, ZnO, MgO. C. Cu, Fe, Zn, Mg. D. Cu, FeO, ZnO, MgO. Câu 38: Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O), người ta hoà tan X bởi dung dịch chứa (6a + 2b + 2c) mol HNO3 được dung dịch Y, sau đó thêm (giả thiết hiệu suất các phản ứng đều là 100%) A. c mol bột Al vào Y. B. c mol bột Cu vào Y. C. 2c mol bột Al vào Y. D. 2c mol bột Cu vào Y. Câu 39: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là A. Cu(NO3)2. B. Fe(NO3)3. C. HNO3. D. Fe(NO3)2. Câu 40: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là A. 90,27%. B. 12,67%. C. 82,20%. D. 85,30%.
  3. Đáp án : 1D2A3C4B5B6C7B8C9C10C11A12D13B14B15A16A17C18A19A20C 21C22A23A24D25B26C27B28D29C30A31A32C33A34D35B36B37A38B39D40A

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản