intTypePromotion=1
ADSENSE

Vấn đề xây dựng Đảng trong tác phẩm “Di chúc” của Hồ Chí Minh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

13
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản Di chúc trở thành di sản tinh thần vô cùng quý giá, kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung tư tưởng cốt yếu định hướng phát triển lâu dài cho cách mạng Việt Nam. Bài viết tập trung nghiên cứu vấn đề xây dựng Đảng thông qua tác phẩm Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vấn đề xây dựng Đảng trong tác phẩm “Di chúc” của Hồ Chí Minh

  1. VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG TÁC PHẨM “DI CHÚC” CỦA HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HẰNG Khoa Giáo dục Chính Đã 45 năm trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa chúng ta. Người để lại cho muôn đời sau một bản Di chúc thiêng liêng. Bản Di chúc trở thành di sản tinh thần vô cùng quý giá, kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung tư tưởng cốt yếu định hướng phát triển lâu dài cho cách mạng Việt Nam. i o t p trung nghiên cứu v n đ x d ng Đảng thông qua t c ph m i chúc của chủ tịch ồ Chí Minh. x d ng Đảng, i chúc , Chủ tịch ồ Chí Minh .M Đ U Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử phản ánh t p trung nh t tư tưởng, đạo đức và tác phong của Người, thể hiện tinh thần trách nhiệm lớn lao, lo lắng mọi b đến tương lai của dân tộc ta, của chế độ xã hội chủ nghĩa v lo i người. Tư tưởng trong Di chúc thể hiện nguyện vọng, ý chí và quyết t m đ u tranh cho s nghiệp giải phóng dân tộc, thống nh t nước nhà. Với ý nghĩa đặc biệt đó m i chúc của Người hiện na cũng như sau n không những chỉ là của nhân dân Việt Nam mà còn dành cho t t cả dân tộc, c c đảng đang đ u tranh vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, dù ở châu Á, châu Âu hay ở b t cứ nơi n o trên c c lục địa . .V NĐ N Đ N TRON T C P M C C C C TC C MN Một trong những giá trị to lớn trong bản i Chúc của Người đó l công trình to lớn v xây d ng và củng cố Đảng cầm quy n. Chính ngay trong bản Di chúc thiêng liêng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định: Đảng ta là một Đảng cầm quy n . Để đ p ứng được nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, Đảng phải luôn vững mạnh v chính trị, tư tưởng, tổ chức và gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng nâng cao bản ch t giai c p công nhân, l y chủ nghĩa M c-Lênin làm n n tảng tư tưởng. Làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Di chúc cũng nên lên những v n đ cốt yếu của công tác xây d ng Đảng, đó l : iữ gìn mối đo n kết trong Đảng, th c hiện nguyên tắc t p trung dân chủ, nguyên tắc t phê bình và phê bình, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chiến lược, là công việc thường xu ên để giữ vững vai trò lãnh đạo và cầm quy n của Đảng. S nghiệp cách mạng là một s nghiệp b n bỉ, dài lâu, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ kh c. Đảng cầm quy n phải chăm lo ph t triển l c lượng cho hiện tại và chu n bị cho tương lai một thế hệ trẻ vừa hồng vừa chu ên , có như v y mới th c hiện th nh công lý tưởng xây Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sinh viên năm học 2015-2016 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, tháng 12/2015, tr: 307-310
  2. 308 T N d ng một xã hội mới, tiến bộ, văn minh. C ch mạng Việt Nam không thể tách rời cách mạng thế giới. S vững mạnh của Đảng còn được khẳng định trong mối quan hệ đo n kết chặt chẽ với c c đảng cộng sản và bè bạn quốc tế. Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng v xây d ng Đảng giữ một vị trí vô cùng quan trọng; Người coi đó là công việc h ng đầu của Đảng ta. Bởi lẽ, Đảng ta là một đảng cầm quy n; để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang đó, Đảng phải được xây d ng th t s trong sạch, vững mạnh. Th c hiện Di chúc của Bác, trong suốt 40 năm qua, Đảng ta luôn t p trung vào công tác xây d ng, chỉnh đốn Đảng, coi đó l nhiệm vụ then chốt. Nét nổi b t trong công tác xây d ng Đảng l , Đảng đã hết sức chú trọng đến việc củng cố, giữ vững và phát huy s đo n kết thống nh t trong Đảng; nguyên tắc t p trung dân chủ được ph t hu v có cơ chế để th c hiện; các tổ chức cơ sở đảng được chăm lo x d ng. năng l c lãnh đạo và sức chiến đ u không ngừng n ng cao; đại bộ ph n cán bộ, đảng viên luôn giữ được vai trò ti n phong, gương mẫu, t n tụy với công việc, gắn bó với nhân dân, tích c c tham gia vào s nghiệp cách mạng của Đảng... Đi u đó đã l m cho Đảng ta có đủ sức mạnh để lãnh đạo nh n d n vượt qua bao gian nan, thử th ch, đưa c ch mạng đi từ thắng lợi n đến thắng lợi khác. Trong v n đ xây d ng Đảng vững mạnh cần phải gạt bỏ được mọi ý định đa đa ngu ên, đa Đảng của các thế l c thù địch. Cuộc đ u tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta từ giữa thế kỷ XIX khi th c dân Ph p x m lược cho đến những năm đầu của thế kỷ đã chứng kiến biết ao thăng trầm của lịch sử, cả những thành công và th t bại. C c phong tr o êu nước diễn ra liên tục, sôi động, như: u T n, Đông Kinh Nghĩa Thục, đến cuộc khởi nghĩa ên i... đ u không thành công. Nguyên nhân có nhi u, nhưng su cho cùng l chưa có một đường lối đúng v một đảng ti n phong dẫn đường. Trước những th t bại đau đớn của các vị êu nước ti n bối, cảnh nhân dân sống cuộc đời nô lệ, lầm than dưới ách thống trị của th c dân, phong kiến tàn bạo, Nguyễn Ái Quốc đã qu ết t m ra đi tìm đường cứu nước. Với h nh trang an đầu l lòng êu nước, thương dân nồng nàn, sâu sắc, khát vọng giành lại độc l p, t do cho dân tộc, Người đã đến với chủ nghĩa M c – Lê-nin và truy n bá, v n dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam; kết hợp với phong tr o công nh n v phong tr o êu nước để thành l p nên Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng của giai c p công nh n, đại biểu cho lợi ích nhân d n lao động và toàn dân tộc. Trong qu trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã đ ra được Cương lĩnh, đường lối chiến lược, s ch lược đúng đắn, sáng tạo qua từng thời kỳ; tìm ra con đường để giải phóng dân tộc, giải phóng giai c p, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Nhân dân ta, dân tộc ta đ u hiểu rằng, từ khi có Đảng, lịch sử đ u tranh của dân tộc luôn gắn li n với lịch sử của Đảng Cộng sản; những ước thăng trầm của cách mạng đ u ghi d u s gắn bó máu thịt của Đảng với dân, dân với Đảng. Trong tiến trình đ u tranh cách mạng dưới s lãnh đạo của Đảng, cũng có thời kỳ có nhi u đảng đi cùng chi u với Đảng, như: Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ; thừa nh n vai trò lãnh đạo của Đảng
  3. V NĐ N Đ N TRON T C P M C C C C MN 309 Cộng sản, sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, họ đã t nguyện tuyên bố kết thúc. Song, cũng có những đảng ph i đối l p đi ngược chi u với lợi ích của nhân dân, của dân tộc đã trở thành những tổ chức chính trị phản động, đi theo đế quốc, th c d n để chống lại nhân d n, nên đã ị lịch sử lần lượt đ o thải và tan rã cùng với những th t bại của các thế l c thù địch chống phá cách mạng nước ta. Th c tiễn lịch sử Việt Nam từ ngày có Đảng đã chỉ ra rằng, s nghiệp cách mạng của nh n d n ta hơn 80 năm qua chỉ có một đảng lãnh đạo v l Đảng cầm quy n - Đảng Cộng sản Việt Nam. ưới s lãnh đạo của Đảng, quy n làm chủ của nhân dân không ngừng được phát huy; đời sống chính trị - tinh thần của mọi công d n được cải thiện; sức mạnh khối đại đo n kết toàn dân tộc ng c ng được củng cố vững chắc, bảo đảm cho dân tộc ta vượt qua muôn v n khó khăn, thử thách trong công cuộc xây d ng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đưa s nghiệp đổi mới phát triển, hướng tới mục tiêu d n gi u, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh . S lãnh đạo của Đảng đã được toàn dân ghi nh n v coi đó l đảng của mình; được ghi vào trong Hiến ph p, l m cơ sở pháp lý cho Đảng thể hiện vị trí, vai trò lãnh đạo đối với Nh nước và xã hội. Mới đ , Đảng v Nh nước ta đã đưa ra l y ý kiến nhân d n đóng góp v o thảo sửa đổi Hiến pháp năm 99 ; trong đó, đại bộ ph n nh n d n đã đồng tình và nh t trí cao việc thừa nh n vai trò lãnh đạo của Đảng được ghi trong Đi u 4 Hiến ph p năm 99 (sửa đổi). Để làm tốt vai trò lãnh đạo Nh nước và xã hội, Đảng phải gắn bó m t thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu s giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân v những quyết định của mình. Cùng với đó, Tổ chức của Đảng v đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp lu t. Từ s phân tích th c tế trên, có thể khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là l c lượng duy nh t lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đi u đó đã trở thành t t yếu lịch sử, khách quan, tuyệt nhiên không phải do ai p đặt, mà do nhân dân l a chọn, lịch sử thừa nh n. .K T U N Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nh nước, xã hội là s l a chọn đúng đắn của lịch sử. Trong qu trình lãnh đạo, Đảng không tránh khỏi những sai lầm, khuyết điểm, nhưng đó cũng chỉ là những v n đ cụ thể trong quá trình phát triển. Mọi mưu đồ lợi dụng đi u đó để đòi đa ngu ên, đa đảng l không thể ch p nh n được. V n đ đặt ra hiện nay là t p trung xây d ng Đảng th t s trong sạch, vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, xứng đ ng với s kỳ vọng của nhân dân. Th c hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh v công tác xây d ng Đảng gắn với đ y mạnh l m theo t m gương đạo đức của Người là thời cơ v đi u kiện thu n lợi để Đảng ta tiếp tục xây d ng, chỉnh đốn, đ p ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng l c lãnh đạo, sức chiến đ u của Đảng và củng cố ni m tin của nh n d n đối với Đảng trong s nghiệp xây d ng và bảo vệ Tổ quốc.
  4. 310 T N TÀI LỆU THAM KHẢO [1] Đảng Cộng sản Việt Nam ( 006). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, H Nội. [2] Đảng Cộng sản Việt Nam ( 008). Văn kiện Hội ngh lần thứ sáu Ban Chấp hành T ung ương khoá X, N Chính trị Quốc gia, Nội. [3] Hồ Chí Minh (2011). Toàn tập, N Chính trị Quốc gia, Nội. LÊ TH H NG SV lớp GDCT 3, Khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm, Đại Học Huế ĐT: 0975 4 4 570, Email: hangmun05@gmail.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2