Bài thu hoạch: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh

Chia sẻ: Vn3s Vn3s | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
1.073
lượt xem
260
download

Bài thu hoạch: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh là đạo đức, văn minh vì vậy cần phải nhận thức từ bản thân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thu hoạch: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh

 1. Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” ĐẢNG BỘ………………………                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ …………….. …………., ngày …… tháng ……… năm 2010 BÀI THU HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” Họ và tên: ……………………………………. Sinh hoạt tại chi bộ: ……………………….. Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau: 1. Nhận thức về  ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập  và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta  ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và  tấm gương  đạo  đức Hồ  Chí  Minh. Kết quả  bước  đầu  đã  tạo  được sự  chuyển biến quan  1
 2. trọng trong nhận thức,  ý  thức rèn luyện, tu dưỡng  đạo  đức, lối sống của  đội ngũ  cán bộ,   đảng viên và nhân dân. Năm 2010, tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận  động học tập và  làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh, trong tòan Đảng, tòan Dân trriển khai học tập  chuyên đề “về  xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”  nhằm  đẩy mạnh việc xây dựng tổ  chức  Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh,  đội ngũ  cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn  thành nhiệm vụ  cách mạng giai  đoạn mới cả  về  chính trị, tư  tưởng và  trách nhiệm của  mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây   dựng  Đảng, nâng cao năng lực lãnh  đạo và  sức chiến  đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo  niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ,   đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại   hội lần thứ XI của Đảng. 2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong  sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh  đạo  đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự  đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng  lực và sức chiến  đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ  nâng  cao tầm trí  tuệ. Mỗi cán bộ   đảng viên, mỗi tổ  chức  đảng, cấp ủy  đảng phải quán triệt tư  tưởng Hồ  Chí  Minh về  xây dựng  đảng, chung tay xây dựng  đảng ta thực sự  trong sạch,  vững mạnh “ là   đạo  đức, là  văn minh” . Trong giai  đoạn hiện nay cần tập trung các nội  dung và công việc chính sau:: ­ Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các   chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, Đảng bộ   và UBND phường năm 2010 . ­ Quan tâm  đến công tác xây dựng  Đảng, thực sự  coi xây dựng  Đảng là  nhiệm vụ  then  chốt  ở  tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất lượng sinh  hoạt chi bộ, mỗi cán bộ   đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ  chức của  Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần  xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phường xuất sắc. ­ Tiếp tục  đổi mới phương thức lãnh  đạo của  Đảng:  đổi mới phương thức lãnh  đạo của  Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo; tăng cường sự lãnh đạo của  Đảng đối với   Mặt trận Tổ  quốc Việt Nam và  các  đoàn thể  chính trị­ xã  hội của  địa phương nhằm tạo  được sức mạnh tổng lực chung quanh  Đảng bộ  chăm lo công việc của nhân dân  ở   địạ  phương. 2
 3. ­  Xây dựng mối quan hệ  máu  thịt giữa  Đảng với dân; các quyết  định chủ  trương  được  thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có   mục tiêu vì dân; cán bộ, Đảng viên, công chức phải là công bộc của dân. Đảng phải chăm  lo xây dựng  đội ngũ   đảng viên thực sự  có  năng lực làm tròn chức năng người lãnh  đạo,  người  đầy tớ  của nhân dân; tạo mọi  điều kiện  để  nâng cao dân trí; thực hiện triệt  để   phương tram “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần   tích cực chống tệ  quan lieu, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi  điều  kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng. – Trong năm 2010, tham gia tổ chức tốt  Đại hội Chi bộ,  Đảng bộ 2010 – 2015, các  đảng  viên, cán bộ  tham gia thảo luận các báo cáo, văn kiện  đại hội  Đảng bộ  các cấp  đạt kết   quả tốt. Đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ  vững kỷ cương, coi trọng chất lượng. Nâng cao tinh thần phê và tự  phê,  đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm, kết quả lãnh  đạo  của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. Chú  trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ   được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt   xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng đoàn kết qui tụ, vận dụng tốt tư tưởng   tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là  văn minh. 3. Tự  liên hệ  bản than có những  ưu điểm, nhược  điểm qua việc học tập chủ   đề  tư  tưởng  tấm gương  đạo  đức Hồ Chí Minh về  xây dựng  Đảng ta thật sự  trong sạch vứng mạnh là   đạo đức, là văn minh : a. ưu điểm : ­ Về  ý  thức rèn luyện, tu dưỡng  đạo  đức thường xuyên : là  cán bộ  phụ  trách nhận hồ  sơ  một cửa, hang ngày luôn tiếp xúc và  giải quyết công việc cho nhân dân, tôi luôn luôn  gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên, làm tròn nhiệm vụ được Đảng  và chiín quyền giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoà nhã than ái với  đồng nghiệp, hết long vì nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối   sống, tác phong của một  đảng viên. Khôgn ngừng học tập nâng cao trình  độ  về  chuyên  môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. ­ Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc : 3
 4. + Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sang tạo, có năng suất, chất  lượng, hiệu quả cao; Biết quý trọng công sức lao  động và tài sản tập thể, của nhân dân;  Không xa hoa, lãng phí , không phô trương hình thức. + Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; Thẳng thắn, trung thực bảo vệ  công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn,  không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích, không bao che, giấu khuyết điểm….. + Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không  đi  đôi với làm, noó   nhiều làm ít. + Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan. ­ Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bin và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ   Chí Minh : + Bản than tôi tự  luôn  đặt mình trong tổ  chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc,  pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất  phát từ  những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người than trong  gia đình giữ gìn  đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá. b. Nhược điểm : ­ Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể. 4. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống cảu bản thân theo gương  chủ tịch Hồ Chí Minh : Phấn  đấu hoàn thành tốt và  giữ  vứng những kết quả   đã   đạt  được. Luôn là  người gương  mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. Luôn gương mẫu trong  các hoạt động, tích cực vận dụng sang tạo trong giải quyết công việc của nhân dân, phải  luôn nêu gương về mặt đạo dức, giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản. Rèn luyện kỹ  năng trong  đấu tranh phê bình và  tự  phê bình, mạnh dạn góp  ý  cho  đồng  nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ. Với truyền thống, kinh nghiệm và  bản lĩnh suốt 80 năm qua, dưới  ánh sang tư  tưởng Hồ  Chí Minh, ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã  hội, như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 5. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới : 4
 5. Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi  đảng viên và cán bộ phải thật sự   thấm nhuần đạo đức cách mạng”. Mỗi cán bộ,  đảng viên, phải thật sự  thấm nhuần  đạo  đức cách mạng. “Thật sự” nghĩa là  phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại, không phải vì   danh vọng cá nhân, mà phải: “Quyết tâm suốt  đời  đấu tranh cho  Đảng, cho cách mạng.   Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện  tốt  đường lối, chính sách của  Đảng.  Đặt lợi  ích của  Đảng và  của nhân dân lao  động lên  trên, lên trước lợi  ích riêng của cá  nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ  nhân dân. Vì  Đảng, vì  dân mà  đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”;  đó  là “tiêu chuẩn số  một của người cách mạng”. “Thấm nhuần”  đạo  đức cách mạng là  có  lẽ  sống, niềm tin,   luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ   nghĩa xã hội và giải phóng loài người. Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Sự  gương mẫu của cán bộ,  đảng viên có  tác  động mạnh mẽ  tới quần chúng trong thực   hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công  việc, thực hiện “đảng viên  đi trước, làng nước theo sau”. Theo Hồ Chí Minh,  đây là   điểm  khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: “Bọn phong kiến, ngày xưa nêu   cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để   phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực   hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”. Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người   đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh“, mỗi đảng viên có đầy  đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên  và  cán bộ: “Trọng lợi  ích của  Đảng hơn hết. Ngoài lợi  ích của dân tộc, của Tổ  quốc, thì   Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra   trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo   đức cách mạng, thật sự  cần kiệm liêm chính, chí  công vô  tư. Phải giữ  gìn  Đảng ta thật  trong sạch, phải xứng  đáng là người lãnh  đạo, là người  đầy tớ  thật trung thành của nhân  dân. 5
 6. Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” (Bài 2) ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Phú Thịnh, ngày 30  tháng 03  năm 2010 BÀI THU HOẠCH VÀ ĐĂNG KÝ LÀM THEO Họ  và  tên : Quách Thị  Ngọc Nga – Chi bộ: Trường TH Lộc Thịnh –  Đảng bộ: xã  Phú   Thịnh. 6
 7. I/ Nhận thức của cá nhân qua học tập chuyên đề về “Xây dựng Đảng ta trong sạch  vững mạnh là đạo đức, là văn minh”: *Xây dưng  Đang ta trong sach vững manh: Trước lúc  đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị   ̣ ̉ ̣ ̣ lãnh tụ  kính yêu của  Đảng và  dân tộc ta  đã  căn dặn: “Phải giữ  gìn  Đảng ta thật trong   sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.  Chủ tịch Hồ Chí Minh  đã  hiểu rất rõ vai trò của  Đảng với sự nghiệp cách mạng của dân   tộc. Thực tiễn 80 năm qua, từ ngày thành lập Đảng đến nay cho thấy, vận mệnh của dân   tộc ta đã gắn liền với vận mệnh của Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều   kiện quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.  Để  xây dựng  Đảng vững mạnh, ngang tầm với  đòi hỏi của  dân tộc và  thời  đại,  đặc biệt là  trong  điều kiện  Đảng cầm quyền,  Đảng phải thật trong  sạch. Sức sống, sự lớn mạnh của  Đảng phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa  Đảng  với nhân dân. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc đã chứng minh: bất cứ   ở   đâu và  bất cứ  lúc nào,  Đảng liên hệ  chặt chẽ  với quần chúng,  được quần chúng tin  tưởng, ủng hộ thì Đảng vững mạnh, lãnh đạo cách mạng thành công; còn nếu xa rời quần  chúng, không được quần chúng tin tưởng,  ủng hộ thì sẽ suy yếu, giảm sút sức chiến  đấu  và có khi vấp phải thất bại. Muốn vững mạnh, muốn được quần chúng tin tưởng,  ủng hộ,  Đảng phải luôn trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành  của nhân dân. Quan  điểm cách mạng  đó  là  nguyên nhân, là  nguồn gốc sâu xa tạo nên  sức mạnh của Đảng để Đảng lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập   nên những kỳ  tích vĩ   đại“Dễ  trăm lần, không dân cũng chịu, khó  vạn lần dân liệu cũng   xong”.  Sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân cho thấy, Đảng luôn vì dân, đặt dân ở vị trí là gốc,  Đảng không phải  ở  trên dân mà   ở  trong dân.  Đảng và  dân gắn bó, hòa quyện là  một,   không tách rời và không thể  tách rời. Xây dựng  Đảng trong sạch, vững mạnh là việc của  Đảng, của mỗi cán bộ,  đảng viên nhưng  đó  cũng là  việc của dân. Xây dựng  Đảng trong  sạch, vững mạnh cũng thể hiện mối quan hệ giữa Đảng với dân; không phải “đóng cửa lại”   7
 8. để xây dựng Đảng mà phải xây dựng Đảng từ phong trào hành động cách mạng của quần  chúng nhân dân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thắng lợi trong quá trình lãnh   đạo cách mạng của Đảng chính là Đảng đã biết phát huy trí tuệ của toàn dân vào việc xây   dựng đường lối của Đảng. Đảng tin dân, đưa mọi vấn đề để dân góp ý, thảo luận và cùng   tìm cách giải quyết, từ   đó  có  những quyết sách  đúng  đắn. Một  Đảng trong sạch  để  cho  dân tin yêu phải gồm những  đảng viên trong sạch, có lý tưởng, đạo đức cách mạng, cần,  kiệm, liêm, chính, chí công vô tư vì đảng viên chính là cầu nối giữa Đảng với dân. Là “đầy  tớ” của nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải tận tụy phục vụ nhân dân, một lòng một dạ   vì lợi ích của nhân dân.  Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phải kiên quyết đưa những đảng viên thoái hóa,  biến chất ra khỏi  Đảng. Theo Chủ  tịch Hồ  Chí  Minh, nguyên nhân sâu xa khiến người   đảng viên mắc những căn bệnh nguy hiểm như  kiêu ngạo, hống hách, tham  ô, lãng phí  chính là chủ nghĩa cá nhân. “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ   đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất  định hôm nay và ngày mai vẫn  được mọi người yêu   mến và  ca ngợi nếu lòng dạ  không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ  nghĩa cá  nhân”.  Để   đáp  ứng yêu cầu của tình hình mới,  Đảng phải xây dựng, chỉnh  đốn  để  ngày càng vững  mạnh về mọi mặt. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một trong những vấn đề có ý   nghĩa quyết định đối với thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. *Đang la  đao  đức, la văn minh:  Đạo  đức, theo  ý  nghĩa thông dụng là  tập hợp những  ̉ ̀ ̣ ̀ quan  điểm, tư  tưởng, tình cảm thể  hiện ra  ở  hành vi của một giai cấp, tầng lớp, của một   người, một tổ  chức xã hội hay nghề nghiệp nhất  định (đảng chính trị, cơ  quan nhà nước,  hội, đoàn…) đối với thế giới tự nhiên, xã hội, con người. Đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam là đạo đức của giai cấp công nhân kết hợp nhuần  nhuyễn với tinh hoa đạo đức truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, nó là sự thể hiện   bản chất, tư cách, sứ mệnh cao cả và bổn phận của Đảng đối với nhân dân, Tổ quốc. Hồ  Chí Minh đã khẳng định: Đảng ta là một đảng chân chính cách mạng “Đảng không phải là   một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho   Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Người còn nói: Đảng cũng ở trong xã hội mà  ra và Đảng là do mỗi một đảng viên, do nhiều đảng viên kết lại mà thành. Vì vậy, mỗi một   đảng viên trước hết phải là một công dân có đạo  đức (đạo  đức làm người, đạo  đức công   dân)  đồng thời phải thấm nhuần  đạo  đức cách mạng bởi theo logic của sự  phát triển thì  người ta ai cũng vậy, trước tiên là phải biết làm việc, có biết làm việc thì mới biết làm người  và có biết làm một người chân chính thì mới biết làm một đảng viên, cán bộ tốt, tức là biết   làm một chiến sĩ cách mạng, một đảng viên của một Đảng chân chính cách mạng. Mỗi đảng viên trước hết phải là người có đạo đức công dân, gương mẫu làm tròn bổn phận  công dân, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Tất cả mọi cán bộ, đảng viên dù làm   công tác  đảng hay công tác chính quyền, dù  ở  bất cứ  cương vị  nào  đều do yêu cầu của  cách mạng mà tổ chức phân công. Theo Hồ Chí Minh, dù là chủ tịch nước, uỷ viên các cấp   8
 9. bộ Đảng hay bộ trưởng cho đến nhân viên lái xe, quét rác… tất cả đều phải rèn luyện đạo  đức cách mạng, đều phải toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Văn minh là một khái niệm  động. Về  đại thể, người ta cho rằng loài người  đã trải qua ba   giại  đoạn văn minh chủ  yếu: văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp và  văn minh  hậu công nghiệp. Trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, khi Người nói  “Đảng ta  là văn   minh” có thể bao gồm một số nội dung sau đây: Đảng ta là văn minh bởi vì ở thời điểm khó khăn, đen tối, bế tắc nhất của xã hội Việt Nam  (đầu thế  kỷ  20),  Đảng  đã ra đời với tư  cách là  tổ  chức chính trị  tiền tiến có tính vượt trội   (văn minh) so với mọi tổ chức chính trị đã xuất hiện trong cùng thời kỳ đó. Đảng ta là văn minh bởi vì nó là một tổ chức chính trị chân chính, trung thực, trung thành,  quang minh chính  đại, chung thuỷ, trước sau như  một  đều nhất quán một tinh thần yêu  chuộng hoà bình, tôn trọng công lý  và  chính nghĩa, vì   độc lập cho Tổ  quốc, tự  do, hạnh  phúc cho đồng bào mình và có quan hệ chân thành, bình đẳng, hữu nghị, hợp tác cùng có  lợi với các dân tộc và  tất cả  các quốc gia trên thế  giới.  Đảng văn minh là  bởi  Đảng kiên  quyết cự tuyệt thói cơ hội, mị dân, giáo điều, bảo thủ, dối trá, lừa gạt, thất tín, tiền hậu bất  nhất, nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo… Đảng ta là văn minh là bởi vì  Đảng là một tổ  chức cách mạng, kiên trì  cải tạo xã hội cũ,   phá bỏ  mọi cái lạc hậu; kiên trì  chống lại cuộc sống mất nhân tính; nó  nhân danh chính  nghĩa và vì chính nghĩa mà chống phi nghĩa, tức là đấu tranh chống mọi biểu hiện của cái   ác. Vì vậy, bản thân Đảng là một lực lượng tiên tiến, là bộ phận tinh hoa của xã hội, là một  tập thể đại diện cho văn minh và nhân danh văn minh để chống dã man, tàn bạo. Đảng ta là văn minh là bởi vì bản chất của Đảng, mục tiêu lý tưởng của Đảng không phải   chỉ nhằm đập tan, phá bỏ cái cũ xấu xa, lạc hậu mà chủ yếu là kiến tạo và dựng xây một  xã hội mới tốt đẹp, nhân đạo hoàn bị tiến tới một nền văn minh mới – văn minh cộng sản   chủ nghĩa. Cuộc vận  động “Học tập và  làm theo tấm gương  đạo  đức Hồ  Chí  Minh”  đang  được thực  hiện sâu rộng trong  Đảng và  trong toàn xã  hội sẽ  thúc  đẩy bước chuyển biến mới trong  công tác xây dựng và  chỉnh  đốn  Đảng, tăng cường sự  thống nhất  đoàn kết trong  Đảng,  làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân   vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, đáp ứng lòng mong  mỏi của nhân dân. II­Liên hê ban thân: ̣̉ Ưu điểm : 9
 10. ­Trong công tac, sinh hoat: Tuân theo pháp luật Nhà nước, tuân theo kỷ luật lao động. Giữ  ́ ̣ gìn trật tự  chung.  Đóng góp  để  xây dựng lợi  ích chung. Hăng hái tham gia công việc  chung, bảo vệ tài sản công cộng. Lam viêc co chât lương, co hiêu qua. ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ­Trong xây dưng chi bô:  Vững vang về  tư  tương chính trị, có   đạo  đức cách mạng trong  ̣ ̣ ̀ ̉ sáng, có  tầm trí  tuệ, luôn gắn bó  với nhân dân. Có tình  đồng chí  thương yêu giúp nhau   cùng tiến bộ, phê bình chân thành. Nhược điểm: ­Trong công tac, sinh hoat: Chưa vân đông đươc quân chung ( GV trương ) trong công tac  ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ung hô đong gop xây dưng nha tinh thương do xa phat đông. Chưa thưc sự tiêt kiêm trong  ̉ ̣́ ́ ̣ ̀̀ ̃ ́ ̣ ̣ ́ ̣ đơi sông sinh hoat gia đinh. ̀ ́ ̣ ̀ ­Trong xây dưng chi bô: Chưa thưc hiên tôt công tac bôi dương giup đỡ quân chung la lực  ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̃ ́ ̀ ́ ̀ lương trung kiên. Trong công tac xây dưng chi bộ vưng manh chưa tham mưu cung chi bô  ̣ ́ ̣ ̃ ̣ ̀ ̣ đê đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học. ̉ III­Đăng ky  để  gop phân xây dưng chi bộ  trong sach, vững manh   “la  đao  đưc là   ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ văn minh”: Để thể hiện quyết tâm phấn đấu theo tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho Đảng ta ngày càng   xứng đáng là đạo đức, là văn minh tôi xin đăng ký: Tích cực xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ, cùng với chi bộ  thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ cụ thể của bản thân; ra sức học tập, nghiên   cứu Chủ  nghĩa Mác­Lênin,  Tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  để  nâng cao nhận thức, lý  luận, góp  phần cùng toàn  Đảng  đấu tranh sắc bén, có sức thuyết phục  để  bảo vệ Chủ nghĩa Mác­ Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát huy yếu tố tích cực chủ quan, bằng hành động   tự giác để góp phần phòng, chống tham nhũng. Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học, theo hướng sát dân, sát   cơ sở, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tăng cường trách nhiệm cá nhân.   Thực hiện một cách thường xuyên và  nghiêm chỉnh tự  phê  bình và  phê  bình là  cách tốt  nhất để củng cố và phát triến sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Người viết:  Quách Thị  Ngọc Nga – Chi bộ: Trường TH Lộc Thịnh –  Đảng bộ: xã  Phú  Thịnh. 10
 11. 11
 12. Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” (Bài 3) THÀNH ỦY THÀNH PHỐ BIÊN HÒA                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI   Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2010 BÀI THU HOẠCH  HỌC TẬP CHỦ ĐỀ TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA THẬT SỰ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH  “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” Họ và tên: TRẦN THỊ VƯƠNG NHI,   Chi  bộ: trường THPT Nguyễn Trãi 1. Nhận thức của cá nhân qua học tập chuyên đề vê “Xây dựng Đảng ta trong sạch  ̀ vững mạnh là đạo đức, là văn minh” 1.1. Xây dưng Đang ta trong sach vững manh ̣ ̉ ̣ ̣ Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và  dân tộc ta đã căn  dặn: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy  tớ  trung thành của nhân dân”.  Để  xây dựng Đảng vững mạnh, ngang tầm với đòi hỏi của  dân tộc và  thời  đại,  đặc biệt là  trong  điều kiện  Đảng cầm quyền,  Đảng phải thật trong  sạch. Sức sống, sự lớn mạnh của  Đảng phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa  Đảng  với nhân dân. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc đã chứng minh: bất cứ   ở   đâu và  bất cứ  lúc nào,  Đảng liên hệ  chặt chẽ  với quần chúng,  được quần chúng tin  tưởng, ủng hộ thì Đảng vững mạnh, lãnh đạo cách mạng thành công; còn nếu xa rời quần  chúng, không được quần chúng tin tưởng,  ủng hộ thì sẽ suy yếu, giảm sút sức chiến  đấu  và có khi vấp phải thất bại. Muốn vững mạnh, muốn được quần chúng tin tưởng,  ủng hộ,  12
 13. Đảng phải luôn trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành  của nhân dân, “Dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.  Sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân cho thấy, Đảng luôn vì dân, đặt dân ở vị trí là gốc,  Đảng không phải  ở  trên dân mà   ở  trong dân.  Đảng và  dân gắn bó, hòa quyện là  một,   không tách rời và không thể  tách rời. Xây dựng  Đảng trong sạch, vững mạnh là việc của  Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên nhưng đó cũng là việc của dân. Một trong những nguyên  nhân dẫn đến sự thắng lợi trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng chính là Đảng đã   biết phát huy trí tuệ của toàn dân vào việc xây dựng đường lối của Đảng. Một Đảng trong  sạch để cho dân tin yêu phải gồm những đảng viên trong sạch, có lý tưởng, đạo đức cách  mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư  vì  đảng viên chính là cầu nối giữa Đảng với   dân. Là “đầy tớ” của nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải tận tụy phục vụ nhân dân, một  lòng một dạ vì lợi ích của nhân dân. Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phải kiên quyết đưa những đảng viên thoái hóa,  biến chất ra khỏi  Đảng. Theo Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh, nguyên nhân sâu xa khiến người  đảng viên mắc những căn bệnh nguy hiểm như  kiêu ngạo, hống hách, tham  ô, lãng phí  chính là chủ nghĩa cá nhân. “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ   đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn  được mọi người yêu   mến và  ca ngợi nếu lòng dạ  không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ  nghĩa cá  nhân”.  Để  đáp  ứng yêu cầu của tình hình mới,  Đảng phải xây dựng, chỉnh  đốn  để  ngày càng vững  mạnh về mọi mặt. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một trong những vấn đề có ý   nghĩa quyết định đối với thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. 1.2. Đang la đao đức, la văn minh:  ̉ ̣̀ ̀ Đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam là đạo đức của giai cấp công nhân kết hợp nhuần   nhuyễn với tinh hoa đạo đức truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, nó là sự thể hiện   bản chất, tư cách, sứ mệnh cao cả và bổn phận của Đảng đối với nhân dân, Tổ quốc. Hồ  Chí Minh đã khẳng định: Đảng ta là một đảng chân chính cách mạng “Đảng không phải là  một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho  Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Người còn nói: Đảng cũng ở trong xã hội mà  ra và Đảng là do mỗi một đảng viên, do nhiều đảng viên kết lại mà thành. Vì vậy, mỗi một   đảng viên trước hết phải là một công dân có  đạo đức (đạo  đức làm người, đạo đức công  dân)  đồng thời phải thấm nhuần  đạo  đức cách mạng bởi theo logic của sự  phát triển thì  người ta ai cũng vậy, trước tiên là phải biết làm việc, có biết làm việc thì mới biết làm người  và có biết làm một người chân chính thì mới biết làm một đảng viên, cán bộ tốt, tức là biết   làm một chiến sĩ cách mạng, một đảng viên của một Đảng chân chính cách mạng. Trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, khi Người nói  “Đảng ta là văn minh” có thể bao  gồm một số nội dung sau đây: 13
 14. Đảng ta là văn minh bởi vì ở thời điểm khó khăn, đen tối, bế tắc nhất của xã hội Việt Nam  (đầu thế  kỷ  20),  Đảng  đã ra đời với tư  cách là  tổ  chức chính trị  tiền tiến có tính vượt trội   (văn minh) so với mọi tổ chức chính trị đã xuất hiện trong cùng thời kỳ đó. Đảng ta là văn minh bởi vì nó là một tổ chức chính trị chân chính, trung thực, trung thành,  quang minh chính  đại, chung thuỷ, trước sau như  một  đều nhất quán một tinh thần yêu  chuộng hoà bình, tôn trọng công lý  và  chính nghĩa, vì   độc lập cho Tổ  quốc, tự  do, hạnh  phúc cho đồng bào mình và có quan hệ chân thành, bình đẳng, hữu nghị, hợp tác cùng có  lợi với các dân tộc và  tất cả  các quốc gia trên thế  giới.  Đảng văn minh là  bởi  Đảng kiên  quyết cự tuyệt thói cơ hội, mị dân, giáo điều, bảo thủ, dối trá, lừa gạt, thất tín, tiền hậu bất  nhất, nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo… Đảng ta là văn minh là bởi vì   Đảng là một tổ  chức cách mạng, kiên trì  cải tạo xã hội cũ,   phá bỏ  mọi cái lạc hậu; kiên trì  chống lại cuộc sống mất nhân tính; nó  nhân danh chính  nghĩa và vì chính nghĩa mà chống phi nghĩa, tức là đấu tranh chống mọi biểu hiện của cái   ác. Vì vậy, bản thân Đảng là một lực lượng tiên tiến, là bộ phận tinh hoa của xã hội, là một  tập thể đại diện cho văn minh và nhân danh văn minh để chống dã man, tàn bạo. Đảng ta là văn minh là bởi vì bản chất của Đảng, mục tiêu lý tưởng của Đảng không phải   chỉ nhằm đập tan, phá bỏ cái cũ xấu xa, lạc hậu mà chủ yếu là kiến tạo và dựng xây một  xã hội mới tốt đẹp, nhân đạo hoàn bị tiến tới một nền văn minh mới – văn minh cộng sản   chủ nghĩa. Cuộc vận  động “Học tập và  làm theo tấm gương  đạo  đức Hồ  Chí  Minh”  đang  được thực  hiện sâu rộng trong  Đảng và  trong toàn xã  hội sẽ  thúc  đẩy bước chuyển biến mới trong  công tác xây dựng và  chỉnh  đốn  Đảng, tăng cường sự  thống nhất  đoàn kết trong  Đảng,  làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân   vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, đáp ứng lòng mong  mỏi của nhân dân. 2.  Ý  kiến  đề  xuất của cá  nhân  để  góp phần xây dựng  Đảng ta thật sự  trong sạch,  vững mạnh, ‘là đạo đức, là văn minh” 2.1.  Để   Đảng thật sự  trong sạch, vững mạnh, “là   đạo  đức, là  văn minh” chúng ta  cần làm những việc sau  ­ Suốt đời phấn đấu hi sinh cho lí tưởng của Đảng. ­ Tuyệt đối trung thành với Đảng với sự nghiệp cách mạng. ­ Đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết. ­ Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. 14
 15. ­ Có đời tư trong sáng, là tấm gương sáng trong cuộc sống để nhân dân tin và noi theo. ­ Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân. ­ Luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt. ­ Phải có phong cách tốt, sâu sắc, tỉ mỉ. ­ Mỗi Đảng viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân,  chứ  không phải “dán lên trán hai chữ  cộng sản” là   được dân tin, dân yêu, dân kính, dân   phục. ­ Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân, “…không ngừng nâng cao đời sống  của nhân dân”. 2.2. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới phù hợp với nhiệm vụ công tác của  bản thân và đề xuất kiến nghị để thực hiện tốt nội dung trên Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác: “Mỗi  đảng viên và cán bộ phải thật sự   thấm nhuần đạo đức cách mạng”. Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người  đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh”, mỗi đảng viên có đầy đủ   cả đức và tài, trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và  cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng   không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước,   lợi  ích của cá  nhân lại sau”. Mỗi  đảng viên và  cán bộ  phải thật sự  thấm nhuần  đạo  đức  cách mạng, thật sự  cần kiệm liêm chính, chí công vô  tư. Phải giữ  gìn  Đảng ta thật trong  sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. TRẦN THỊ VƯƠNG NHI,   Chi  bộ: trường THPT Nguyễn Trãi 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản