intTypePromotion=1
ADSENSE

Vận dụng hệ số ký tự 8 bit trong thiết kế máy thu phát part3

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

48
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý thuyết cơ sở thiết kế. Giới thiệu tổng quát về máy phát từ 16 bit (Word Generator). Đề nghị máy phát từ bằng linh kiện điện tử. Phát trển máy phát từ đề nghị 8 bit thành máy thu phát ký tự 8 bit.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vận dụng hệ số ký tự 8 bit trong thiết kế máy thu phát part3

 1. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:16 CHÖÔNG 2 CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN
 2. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:17 2.1.DAØN YÙ NGHIEÂN CÖÙU.  Lyù thuyeát cô sôû thieát keá.  Giôùi thieäu toång quaùt veà maùy phaùt töø 16 bit (Word Generator).  Ñeà nghò maùy phaùt töø baèng linh kieän ñieän töû.  Phaùt treån maùy phaùt töø ñeà nghò 8 bit thaønh maùy thu phaùt kyù töï 8 bit.  Tính toaùn thieát keá maùy thu phaùt kyù töï 8 bit..  Thieát keá khoái nguoàn.  Thieát keá khoái xöû lyù döõ lieäu .  Thieát keá khoái baøn phím vaø maøn hình hieån thò.  Thieát keá khoái giao tieáp vôùi thieát bò ngoaïi vi.  Xaây duïng chöông trình Monitor.  Thi coâng.  Höôùng daãn söû duïng maùy thu phaùt kyù töï 8 bit. 2.2.ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU. Ñeå thöïc hieän ñeà taøi naøy, caàn phaûi coù ñoái töôïng nghieân cöùu cuï theå, coù nghóa laø phaûi coù moät thieát bò thöïc taäp ñieån hình cuï theå. Ñeå coù theå töï tay thaùo raùp, nghieân cöùu, quan saùt caáu truùc, tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng vaø vaän haønh thieát bò hoaït ñoäng. Ñieàu ñoù seõ taïo cô sôû cho vieäc thieát keá sau naøy. Nhöng thöïc teá ñieàu ñoù khoâng thöïc hieän ñöôïc, bôûi vì khoâng thieát bò naøo caû keå caû taøi lieäu coù lieân quan. Do ñoù ngöôøi thöïc hieän quyeát ñònh choïn thieát bò moâ phoûng mang teân “Maùy phaùt töø” 16 bit (Word Generator) trong phaàn meàm moâ phoûng maïch EWB 5.0 (Electronics Work bench) laøm ñoái töôïng nghieân cöùu cho ñeà taøi. Ñaây laø thieát bò maø tröôùc ñaây coù laàn ñaõ ñöôïc ñeà caäp ñeán ôû caùc phaàn tröôùc. 2.3.PHÖÔNG PHAÙP VAØ PHÖÔNG TIEÄN NGHIEÂN CÖÙU.  Phöông phaùp: Tham khaûo taøi lieäu: bao goàm caùc taøi lieäu coù lieân quan ñeán ñeà taøi nhö : vi maïch soá, kyõ thuaät, vi xöû lyù, kyõ thuaät laäp trình hôïp ngöõ, truyeàn soá lieäu. Quan saùt: söû duïng phaàn meàm EWB 5.0 kích laáy maùy phaùt töø 16 bits (Word Generator) ra maøn hình soaïn thaûo vaø keát noái thieát bò vaøo maïch ñieän moâ phoûng cuï theå. kích hoaït cho thieát bò hoaït ñoäng ôû caùc cheá ñoä SETP, CYCLE, BREAK PIONT, BURST, PATTERN, quan saùt quaù trình hoaït ñoäng vaø ghi nhaän. Thöïc nghieäm: söû duïng kít vi xöû lyù 8085A keát hôïp vôùi kit môû roäng baøn phím vaø hieån thò. Taïm goïi laø kit vi xöû lyù 8085A môû roäng ñeå vieát chöông trình Monitor, chöông trình cho cheá ñoä STEP, CYCLE, BURST, PATTERN vaø caùc phím chöùc naêng khaùc cuûa thieát bò.
 3. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:18  Phöông tieän: Söû duïng maùy vi tính PC ñeå quan saùt, söû duïng maùy phaùt töø 16 bits trong phaàn meàm EWB 5.0. Ngoaøi kit vi xöû lyù môû roäng 8085A ngöôøi thöïc hieän coøn phaûi söû duïng theâm caùc Testboard, boä thöïc taäp vi maïch ñeå vieát thöû nghieäm caùc chöông trình coù lieân quan ñeán 8255A, 8253, 8251A, chöông trình queùt baøn phím vaø hieån thò cho 8279, thöû nghieäm caùc vi maïch 74221, 74244, MC 1488, MC 1489, 4017, … 2.4.THÔØI GIAN NGHIEÂN CÖÙU. Thôøi gian phaân boá thöïc hieän ñeài taøi trong 6 tuaàn leã nhö sau:  Tuaàn 1: Laäp ñeà cöông toång quaùt.  Tuaàn 2: Thu thaäp taøi lieäu.  Tuaàn 3: Laäp ñeà cöông chi tieát.  Tuaàn 4, 5, : Khai trieån ñeà cöông vaø ñaùnh maùy (vieát xong phaàn naøo gôûi ñi ñaùnh maùy phaàn ñoù).  Tuaàn 6 : Chænh söûa, ñònh daïng, in aán, ñoùng bìa vaø noäp ñeà taøi. Do thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi töông ñoái ngaén, neân phaûi chôø ñeán ngaøy noäp ñeà taøi, vaø trong thôøi gian chôø baûo veä luaän vaên toát nghieäp, ngöôøi thöïc hieän ñeà taøi môùi baét tay vaøo thöïc hieän coâng vieäc thi coâng maùy thu phaùt kyù töï 8 bit.
 4. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:19 CHÖÔNG 3 LYÙ THUYEÁT CÔ SÔÛ THIEÁT KEÁ
 5. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:20 3.1.GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VEÀ MAÙY PHAÙT TÖØ 16 BIT (WORD GENARATOR). 3.1.1.Giôùi thieäu. Maùy phaùt töø laø teân goïi cuûa moät trong nhöõng thieát bò (Instruments) moâ phoûng phuïc vuï caáp phaùt nguoàn maõ nhò phaân 16 bit cho caùc maïch ñieän moâ phoûng trong phaàn meàm EWB 5.0 (Electronics Workbench). Ñaây laø phaàn meàm hoå trôï cho vieäc giaûi tích maïch treân maùy tính, gioáng nhö caùc phaàn meàm khaùc nhö Circuit Maker, Pspice…phuïc vuï cho vieäc giaûng daïy vaø hoïc taäp cuûa sinh vieân ngaønh kyõ thuaät Ñieän töû. Hình 3.1.Hình daïng maùy phaùt töø 3.1.2.Ñaëc ñieåm. Maùy phaùt töø coù chöùc naêng phaùt kyù töï maõ nhò phaân 16 bit vaø maõ ASCII. YÙ nghóa caùc chuù thích treân maët maùy phaùt töø:  INITIAL: hieän thò ñòa chæ ñaàu vuøng döõ lieäu soaïn thaûo (maõ Hexa).  FINAL :hieån thò ñòa chæ cuoái vuøng döõ lieäu soaïn thaûo(maõ Hexa).  EDIT : hieån thò ñòa chæ döõ lieäu hieän haønh(maõ Hexa).  CURRENT: hieån thò döõ lieäu döôùi daïng maõ hexa .  BINARY : hieån thò giaù trò caùc bit maõ nhò phaân phaân 16 bit.  ASCII : hieån thò döõ lieäu daïng ASCII.  FREQUENCY : hieån thò taàn soá laøm vieäc töø 1HZ ñeán 999MHZ. 3.1.3.Hoaït ñoäng. Maùy phaùt töø coù caùc chöùc naêng hoaït ñoäng cô baûn thoâng qua caùc hoäp thoaïi sau:  Caùc cheá ñoä hoaït ñoäng : CYCLE: maùy seõ phaùt laàn löôït maõ nhò phaân töø ñòa chæ ñaàu vuøng döõ lieäu soaïn thaûo ñeán ñòa chæ cuoái roài quay trôû veà ñòa chæ ñaàu tieáp tuïc voøng laäp. STEP: moät kyù töï maõ nhò phaân 16 bit seõ ñöôïc phaùt ra moãi khi kích hoaït vaøo hoäp thoaïi STEP.
 6. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:21 BREAK POINT: cho pheùp ñaët caùc ñieåm döøng taïi caùc ñòa chæ soaïn thaûo. Khi ñoù maùy phaùt seõ phaùt maõ kyù töï töø ñòa chæ ñaàu vuøng soaïn thaûo ñeán ñieåm döøng ñaàu tieân neáu tieáp tuïc taùc ñoäng BREAK POINT thì maùy seõ tieáp tuïc phaùt maõ kyù töï cho ñeán ñieåm döøng tieáp theo. BURST:maùy seõ phaùt maõ kyù töï töø ñòa chæ ñaàu vuøng döõ lieäu soaïn thaûo ñeán ñòa chæ cuoái vaø sau ñoù quay trôû veà döøng laïi taïi ñòa chæ ñaàu vuøng döõ lieäu soaïn thaûo. PARTERN: khi kích hoaït vaøo hoäp thoaïi naøy seõ xuaát hieän moät danh saùch caùc hoäp thoaïi khaùc nhö : SHIFT LEFT: dòch traùi vuøng döõ lieäu.  SHIFT RIGHT: dòch phaûi vuøng döõ lieäu.  UP COUNTER: ñeám leân.  DOWN COUNTER: ñeám xuoáng.  CLEAR BUFFER: xoùa vuøng ñeäm döõ lieäu.  OPEN: cho pheùp môû moät phaàn meàm khaùc trong cuøng moâi tröôøng laøm  vieäc. SAVE : löu tröõ taøi lieäu vaøo ñóa.  INTERNAL :heä thoáng hoaït ñoäng vôiù xung Clock beân trong EXTERNAL :heä thoáng hoaït ñoäng vôùi xung Clock beân ngoaøi :cho pheùp xung clock taùc ñoäng theo caïnh leân hoaëc caïnh xuoáng DATA READY : bao goàm 16 ngoõ song song ra ñeå keát noái vôùi maïch ñieän moâ phoûng vaø caùc ñeøn traïng thaùi cuûa caùc bit nhò phaân töông öùng. 3.2.ÑEÀ NGHÒ MOÄT MAÙY PHAÙT TÖØ 8 BIT BAÈNG LINH KIEÄN ÑIEÄN TÖÛ. 3.2.1 Lyù do ñeà nghò : Ñeà nghò ôû ñaây ñoàng nghóa vôùi thay theá töông ñöông, coù nghóa laø ngöôùi thöïc hieän muoán thay theá Maùy Phaùt Töø trong phaàn meàm EWB 5.0 baèng moät Maùy Phaùt Töø töông ñöông nhöng ñöôïïc thieát keá vaø laép raùp töø linh kieän ñieän töû chuyeân duïng. Thay theá ñeå laøm gì ?. Trôû laïi yeâu caàu thöïc teá ñaët ra ôû phoøng thöïc taäp Vi Maïch ñaõ ñöôïc neâu ra tröôùc ñaây. Ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu treân thì khoâng coù giaûi phaùp naøo khaùc hôn laø thöïc hieän giaûi phaùp treân. Lyù do ñeà nghò Maùy Phaùt Töø 8 bit thay vì 16 bit laø nhaèm muïc ñích deã daøng cho vieäc choïn löïa caùc linh kieän xöû lyù döõ lieäu 8 bit. Bôûi vì ngöôøi thöïc hieän coù yù ñònh öùng duïng kyõ thuaät Vi xöû lyù ñeå thieát keá. Ñoàng thôøi nhöõng gì ñöôïc ñeà nghò, choïn löïïa trong phaàn naøy seõ ñöôïc söû duïng laøm neàn taûng cô sôû cho caùc thieát keá sau naøy. Nhöng tröôùc heát laø xaây döïng sô ñoà khoái töông thích, xaùc ñònh linh kieän töông öùng cho caùc khoái
 7. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:22 3.2.2 Ñeà nghò Maùy Phaùt Töø 8 bit baèng sô ñoà khoái: Hình 3.2.Sô ñoà khoái maùy phaùt töø ñeà nghò 8 bit Khoái nguoàn: cung caáp naêng löôïng cho heä thoáng hoaït ñoäng.  Khoái xuû lyù döõ lieäu: thöïc hieän vieäc xöû lyù thoâng tin vaø ñieàu khieån caùc hoaït  ñoäng cuûa thieát bò do ñoù ngöôøi thöïc hieän ñaët teân cho noù laø khoái vi xöû lyù cho caùc thieát keá sau naøy. Khoái baøn phím vaø hieån thò: laø khoái xuaát nhaäp cô baûn trong caùc heä vi xöû lyù,  coù chöùc naêng nhaän caùc giaù trò nhaäp vaøo töø baøn phím vaø hieån thò caùc giaù trò thoâng tin leân maøn hình. Khoái taïo xung Clock: cung caáp caùc giaù trò taàn soá theo yeâu caàu.  Khoáigiao tieáp ngoaïi vi:trao ñoå thoâng tinvôùi thieát bò beân ngoaøi.  3.2.3. Ñeà nghò Maùy Phaùt Töø 8 bit baèng linh kieän ñieän töû. Vieäc ñeà nghò Maùy Phaùt Töø 8 bit baèng linh kieän ñieän töû phaûi ñaûm baûo caùc chöùc naêng cuûa noù. Ñoàng thôøi deã daøng cho ngöôøi söû duïng thao taùc deã daøng trong khi soaïn thaûo döõ lieäu. 3.2.3.1. Giaûi phaùp ñeà nghò cho khoái nguoàn. Trong phaàn meàm EWB 5.0 thì vieäc caáp nguoàn cho Maùy Phaùt Töø ñöôïc thöïc hieän baèng caùch click chuoäc vaøo bieåu töôïng coâng taéc ñoùng môû nguoàn ñieän POWER / PAUSE. Coøn ôû ñaây, caàn coù nguoàn cung caáp cuï theå vaø phaûi thoûa caùc yeâu caàu veà:  Ñieän aùp cung caáp ngoõ ra phaûi oån ñònh.  Khaû naêng khaùng nhieãu cao.  Ñaùp öùng doøng taûi cho toaøn thieát bò.  Coù nguoàn döï phoøng (Back up) neáu trong heä thoáng coù söû duïng boä nhôù RAM.
 8. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:23 3.2.3.2.Giaûi phaùp ñeà nghò cho khoái xöû lyù döõ lieäu. Trong khoái xöû lyù döû lieäu thoâng thöôøng bao goàm caùc thaønh phaàn chuû yeáu sau :  Ñôn vò xöû lyù döû lieäu.  Boä nhôù heä thoáng.  Maïch giaûi maõ ñòa chæ .  Caùc ngoaïi vi phoái gheùp. Nhö ñaõ giôùi thieäu ôû phaàn ñaàu, ñeå hoaït ñoäng ñöôïc caùc cheá ñoä nhö: STEP, CYCLE, BURST, PATTERN, BREAK PIONT hay chuyeån ñoåi soá Hex, ASCII thaønh maõ nhò phaân 16 bit, hieån thò giaù trò döõ lieäu, ñòa chæ soaïn thaûo leân maøn hình laøm vieäc, dòch traùi, dòch phaûi vuøng döõ lieäu …Ñaây laø moät chöùc naêng thuoäc veà xöû lyù döõ lieäu vaø thi haønh chöùc naêng. Coù nhieàu loaïi linh kieän xöû lyù döõ lieäu 8 bit chuyeân duïng coù khaû naêng ñöôïc caùc chöùc naêng treân nhö: Z80, 8085A, caùc hoï MC 6800 … caùc hoï vi ñieàu khieån nhö: 8031, 8951, 8051… ÔÛ ñaây, do baûn chaát ñeà taøi laø xöû lyù döõ lieäu 8 bit do ñoù ngöôøi thöïc hieän quyeát ñònh choïn linh kieän 8085A laøm ñôn vò xö û lyù trung taâm, hôn nöõa ñaây laø linh kieän ñaõ ñöôïc tìm hieåu qua vaø bôûi tính phoå duïng cuûa noù. Boä nhôù heä thoáng bao goàm caû boä nhôù ROM vaø RAM, ôû heä thoáng naøy tuøy thuoäc vaøo dung löôïng chöông trình MONITOR vaø caáu hình cuûa thieát bò maø choïn dung löôïng boä nhôù cho phuø hôïp. Phaàn maïch giaûi maõ ñòa chæ coù nhieàu phöông phaùp ñeå thöïc hieän nhö duøng vi maïch chuyeân duïng, duøng EPROM , duøng coång logic. 3.2.2.3. Giaûi phaùp ñeà nghò cho khoái baøn phím vaø hieån thò. Trong caùc heä thoáng vi xöû lyù, baøn phím vaø maøn hình hieån thò laø thieát bò xuaát nhaäp chuû yeáu phuïc vuï cho vieäc thoâng tin giöõa ngöôøi söû duïng vaø thieát bò. Ñaûm baûo cho vieäc thay theá töông öùng vôùi caùc tính naêng hieän haønh, ñoàng thôøi ñaûm baûo cho ngöôøi söû duïng nhaän bieát ñöôïc ñieàu ñang thöïc hieän laø maøn hình hieån thò (Monitor) cuûa maùy vaø baøn phím (Keyboard) cho pheùp ñöa döõ lieäu soaïn thaûo vaøo maùy.  Maøn hình hieån thò (Monitor). Maøn hình hieån thò cho bieát traïng thaùi, cheá ñoä hoaït ñoäng hieän haønh cuûa thieát bò. Ñeå ñaùp öùng cho vieäc hieån thò ñòa chæ soaïn thaûo (Address), döõ lieäu (Data), taàn soá hoaït ñoäng (Frequency)… coù nhieàu phöông phaùp thöïc hieän:  Duøng maøn aûnh tinh theå loûng (LCD) (Lyquid Crystal Display).  Duøng LED 7 ñoaïn (Seven Segmen LED).  Duøng boùng ñeøn hình CRT (Cathod Ray Tube).  Duøng ma traän LED (Matrix LED).
 9. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:24 Trong ñaëc ñieåm hieån thò cuûa thieát bò naøy, thì vieäc hieån thò laø caùc con soá thaäp phaân (Decemal) hay caùc soá thaäp luïc (Hexa) cho ñòa chæ, döõ lieäu vaø taàn soá. Do ñoù giaûi phaùp löïa choïn hieån thò laø duøng LED 7 ñoaïn vaø caùc LED ñôn saéc ñeå ñaùp öùng cho phaàn hieån thò.  Baøn phím (Keyboard). Coù nhieàu daïng baøn phím ñöôïc söû duïng khaù phoå duïng nhaèm ñaùp öùng cho vieäc nhaäp caùc giaù trò soaïn thaûo trong thöïc teá nhö:  Duøng loaïi phím maøng (Mem brane).  Duøng loaïi phím ñieän dung (Capacitive).  Duøng loaïi phím ñieän trôû.  Duøng loaïi phím hieäu öùng Hall. Ñoái vôùi thieát bò naøy ñeå deã daøng cho vieäc thao taùc aán phím khi soaïn thaûo vaø tính phoå bieán ôû thò tröôøng, neân ngöôùi thöïc hieän choïn giaûi phaùp duøng baøn phím ñieän dung (Loaïi baøn phím cuûa maùy vi tính). Sô ñoà boá trí maøn hình hieån thò (Monitor) vaø baøn phím (Keyboard). Hình 3.3.Sô ñoà boá trí maøn hình hieån thò vaø baøn phím cho maùy phaùt töø ñeà nghò  Ngoaøi caùc phím soaïn thaûo phuïc vuï cho vieäc nhaäp döõ lieäu nhö: töø phím soá 0 …F. Hay caùc phím chöùc naêng, heä thoáng coøn coù theâm caùc phím môû roäng khaùc. Phím TAB cho pheùp xaùc ñònh vuøng laøm vieäc baèng di chuyeån daáu
 10. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:25 “ ” ñeán caùc vuøng soaïn thaûo caàn thöïc thi thay cho con troû treân maøn hình maøn vi tính.  Phím SHIFT môû roäng theâm caùc chöùc naêng cho thieát bò (trong thieát bò naøy phím naøy khoâng ñöôïc söû duïng).  Phím RESET ñaët laïi toaøn boä heä thoáng.  Phím PAUSE cho pheùp döøng taïm thôøi. Do tính haïn cheá cuûa maøn hình LED 7 ñoaïn, do ñoù ñeå thöïc hieän ñöôïc chöùc naêng BREAK PIONT trong phaàn maøn hình hieån thò coù theâm 2 LED 7 ñoaïn ñeå xaùc ñònh caùc ñieåm döøng cuûa chöùc naêng naøy, ñöôïc chuù thích laø SET. PATTERN ñoù laø chuù thích cho 2 LED 7 ñoaïn ñeå xaùc ñònh caùc traïng thaùi cuûa cheá ñoä PATTERN. Ñoàng thôøi treân baøn phím coù theâm hai phím SET vaø CLEAR ñeå phuïc cho chöùc naêng BREAK PIONT. Trong phaàn ñeà nghò naøy, ngöôøi thöïc hieän khoâng ñeà caäp ñeán hai chöùc naêng: SAVE vaø OPEN cuûa cheá ñoä PATTERN. Trong ñoù, coøn coù theâm 8 LED 7 ñoaïn ñeå hieån thò giaù trò cuûa caùc bit nhò phaân. 3.2.2.4. Giaûi phaùp ñeà nghò cho khoái giao tieáp ngoaïi vi. Khoái naøy coù nhieäm vuï trao ñoåi thoâng tin vôùí caùc thieát bò ngoaïi vi beân ngoaøi nhö:giao tieáp vôùi maùy vi tính, thieát bò cuøng loaïi, hoaëc caùc thieát bò thöïc taäp khaùc ôû phoøng thöïc taäp vi maïch. Ñoái vôùi ñeà taøi naøy chæ giôùi haïn trong phaïm vi giao tieáp vôùi thieát bò thöïc taäp cuøng loaïi. Do ñoù coù theå choïn löïa moät trong caùc vi chuyeân duïng maïch sau:  Vi maïch choát 74LS373 (choát theo möùc döông), 74 LS374 (choát theo söôøn döông).  Söû duïng vi maïch laäp trình 8255A ( duøng caùc Port I/O cuûa 8255A). Giaûi phaùp löïa choïn linh kieän cho khoái giao tieáp vôí thieát bò ngoaïivi duøng khaù phoå duïng laø duøng vi maïch choát 74LS373. Sô ñoà maïch ñieän nguyeân lyù cho caùc khoái seõ ñöôïc trình baøy cuï theå trong chöông 4. 3.3. PHAÙT TRIEÅN MAÙY PHAÙT TÖØ 8 BIT ÑEÀ NGHÒ THAØNH MAÙY THU PHAÙT KYÙ TÖÏ 8 BIT. Töø moät Maùy Phaùt Töø 8 bit ñeà nghò ñaõ ñöôïc xaây döïng baèng linh kieän ñieän töû, ñaûm baûo ñöôïc caùc chöùc naêng töông öùng vôùi Maùy Phaùt Töø trong phaàn meàm EWB 5.0. Tuy nhieân noù chæ môùi cho pheùp phaùt maõ kyù töï 8 bit ôû cheá ñoä song song khoâng baét tay. Do ñoù moät yeâu caàu ñöôïc ñaët ra laø caàn coù moät thieát bò coù khaû naêng thu phaùt döõ lieäu 8 bit ôû cheá ñoä:  Truyeàn maõ kyù töï 8 bit noái tieáp.  Truyeàn song song coù baét tay.
 11. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:26  Tryeàn noái tieáp, ñoàng boä vaø baát ñoàng boä.  Ñoàng thôøi coù khaû naêng giao coù tieáp baét tay vôùi thieát bò thöcï taäp cuøng loaïi, kit Vi xöû lyù 8058A, boä thöïc taäp vi maïch, boä thí nghieäm vi xöû lyù, hay caùc thieát bò thöïc taäp ôû phoøng thöïc taäp vi maïch. Xuaát phaùt töø yeâu caàu vöøa ñaët ra vaø döïa treân cô sôû neàn taûn nhöõng gì cuûa moät maùy phaùt töø ñeà nghò 8 bit vöøa xaây döïng ñöôïc, seõ tieán haønh boå sung theâm ñeå thieát keá hoaøn chænh thieát bò nhaèm ñaùp öùng cho nhu caàu thöïc taäp vi maïch ôû thöïc Taát nhieân laø seõ coù thay ñoåi ít nhieàu trong vieäc xaùc ñònh giaûi phaùp choïn löïa cho vieäc thieát keá, choïn linh kieän cho caùc khoái trong thieát bò ñeå cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu ñaët ra vaø ñieàu kieän thöïc teá. 3.3.1. Sô ñoà khoái cuûa Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 bit.
 12. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:27 Hình 3.4.Sô ñoà khoái caáu truùc maùy thu phaùt kyù töï 8 bit
 13. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:28 CHÖÔNG 4 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ MAÙY THU PHAÙT KYÙ TÖÏ 8 BIT
 14. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:29 4.1. THIEÁT KEÁ KHOÁI NGUOÀN. Ñeå heä thoáng hoaït ñoäng oån ñònh, khoái nguoàn giöõ vai troø quan troïng trong vieäc cung caáp moät ñieän aùp DC lieân tuïc, coá ñònh cho toaøn boä heä thoáng. 4.1.1. Sô ñoà khoái cuûa nguoàn cung caáp. Hình 4.1.Sô ñoà khoái nguoàn  Boä nguoàn trong heä thoáng cung caáp caùc nguoàn  Nguoàn cung caáp cho caùc linh kieän laäp trình nhö: vi xöû lyù, ngoaïi vi, caùc ñeøn led, ROM, RAM…  Nguoàn döï phoøng (Back up) cho boä nhôù RAM.  Ñoái vôùi heä thoáng naøy, boä nguoàn phaûi taïo ra caùc caáp ñieän aùp:  +5V cho caùc IC cuûa hoï Intel (vi xöû lyù 8085A, 8255A…) vaø caùc hoï TTL  ± 12VDC cho IC kích phaùt ñöôøng truyeàn kyù töï (MC1488, MC 1489). Trong ñoù caáp ñieän aùp +5VDC laø caàn ñoä oån ñònh cao nhaát ñeå heä thoáng hoaït ñoäng oån ñònh. 4.1.1.1. Choïn löïa bieán aùp cho heä thoáng.  Do trong thieát bò coù söû duïng nguoàn moät chieàu ñoái xöùng : +12V vaø 12V  Neân trong boä nguoàn söû duïng bieán aùp nguoàn ñoâi coù ñieåm giöõa 0V (bieán aùp vi sai)  Caùc thoâng soá ñaëc tính caàn quan taâm khi choïn bieáp aùp laø:  Ñieän aùp hieäu duïng sô caáp: 220V  240V.  Ñieän aùp hieäu duïng thöù caáp goàm 24VAC.  Doøng taûi ngoõ ra laø 1A. 4.1.1.2 Maïch chænh löu vaø loïc nguoàn.  Coù nhieàu daïng linh kieän chænh löu laø:  Duøng Diode.  Duøng boä chænh löu caàu. Tuy nhieân daïng chænh löu diode laø thoâng duïng nhaát ñoàng thôøi cuõng laø caùch choïn löïa cho boä chænh löu trong khoái nguoàn.  Boä loïc nguoàn DC coù nhieàu daïng thoâng duïng ñöôïc duøng trong caùc thieát bò nhö:  Loïc duøng tuï ñieän.  Loïc duøng keát hôïp ñieän trôû – tuï ñieän (R – C).  Loïc keát hôïp ñieän trôû, cuoän caûm, tuï ñieän (R – L – C).  Tuy nhieân giaûi phaùp löïa choïn ôû ñaây laø duøng tuï ñieän.
 15. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:30 4.1.1.3. Maïch oån aùp DC.  Caùc daïng oån aùp DC ñöôïc duøng phoå duïng trong thöïc teá laø:  OÅn aùp duøng diode oån aùp (Diode Zener).  OÅn aùp duøng Transistor.  OÅn aùp duøng maïch tích hôïp (IC Regulator). Do yeâu caàu veà möùc ñoä oån ñònh, ñoä chính xaùc cuûa möùc ñieän aùp neân duøng IC oån aùp ñeå thieát keá cho maïch. Hôn nöõa trong caùc IC oån aùp ñeàu coù maïch baûo veä ngaén maïch beân trong vaø baûo veä choáng quaù taûi do nhieät. Trong boä nguoàn naøy linh kieän IC oån aùp ñöôïc duøng laø hoï 78H05, 78H12, 79H12. 4.1.2. Sô ñoà maïch nguyeân lyù khoái nguoàn. Do trong heä thoáng coù söû duïng boä nhôù RAM do ñoù caàn nguoàn döï phoøng (Back up) Hình 4.2.Sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän nguoàn 4.2. THIEÁT KEÁ KHOÁI XÖÛ LYÙ DÖÕ LIEÄU. Trong heä thoáng naøy khoái xöû lyù döû lieäu thöïc hieän caùc chöùc naêng löu tröõ nhaän, xöû lyù caùc giaù trò thoâng tin theo chöông trình nhaäp vaøo töø baøn phím, thoâng vaø thi haønh caùc chöùc naêng töông öùng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2