Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 11

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

80
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 11: Tung tích bí kíp - Đại sư huynh... Đại sư huynh đến tự bao giờ... Là tự đại sư huynh đến đón muội hay do sư phụ sai phái... Khác với ánh mắt lạnh lùng vẫn dành cho Mạnh Đạt Nhân ngay từ lúc đầu, trang kiếm khách nhất mực anh tuấn nọ lập tức bao phủ toàn thân Bạch Quan Nguyệt bằng ánh mắt nhìn ấm áp:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 11

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Möôøi Moät TUNG TÍCH BÍ KÍP -Ñ aïi sö huynh? Ñaïi sö huynh ñeán töï bao giôø? Laø töï ñaïi sö huynh ñeán ñoùn muoäi hay do sö phuï sai phaùi? Khaùc vôùi aùnh maét laïnh luøng vaãn daønh cho Maïnh Ñaït Nhaân ngay töø luùc ñaàu, trang kieám khaùch nhaát möïc anh tuaán noï laäp töùc bao phuû toaøn thaân Baïch Quan Nguyeät baèng aùnh maét nhìn aám aùp: – Ñaõ quaù chaäm so vôùi haïn kyø muoäi phaûi ñeán Tam Ñieäp Coác. Ta ngaïi muoäi gaëp phaûi chuyeän baát traéc neân ñaõ xin sö phuï cho ñi tìm muoäi. Baïch Quan Nguyeät khoâng coøn chuùt naøo veû böôùng bænh nhö Maïnh Ñaït Nhaân töøng muïc kích. Naøng coù phaàn doãi hôøn khi thuaät cho ñaïi sö huynh nghe chuyeän ñaõ xaûy ra ôû thuûy traïi Hoaøng Haø. – ... Muoäi ñaõ moûi moøn troâng chôø sö phuï vaø chö vò sö huynh ñeán giaûi nguy. Nhöng cuoái cuøng muoäi phaûi töï lo lieäu. Vò ñaïi sö huynh laïi lieác nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Lieäu muoäi coù bieát roõ lai lòch cuûa y tröôùc khi chaáp nhaän ñeå y goïi muoäi laø chuû nhaân? Maïnh Ñaït Nhaân leân tieáng: – Mang aân cöùu maïng, taïi haï... Y quaùt: – Ta chöa hoûi ngöôi voäi gì ngöôi xen vaøo? Hay ngöôi nghó ai cuõng tin nhö Baïch sö muoäi, ñeå ngöôi muoán löøa doái theá naøo cuõng ñöôïc? Maïnh Ñaït Nhaân khoâng hieåu sao boãng ñeå côn giaän döõ boäc phaùt: – Caùc haï aên noùi neân bieát lieäu lôøi. Döïa vaøo ñaâu caùc haï baûo taïi haï ñaõ doái löøa leänh muoäi? Y cöôøi laïnh: – Goïi Baïch sö muoäi laø chuû nhaân ñaùng lyù ra ngöôi phaûi leã ñoä vôùi ta laø ñaïi sö huynh cuûa Baïch sö muoäi. Thaùi ñoä cuûa ngöôi caøng khieán ta theâm nghi ngôø. – AÉt haún ngöôi phaûi laø keû ba ñaàu saùu tay neân ngöôi môùi daùm doái löøa Baïch sö muoäi cuûa ta. Ñeå xem ngöôi coù coâng phu cao minh ñeán baäc naøo! Ñôõ! Noùi theá naøo laøm theá aáy y xuaát kyø baát yù tuoát kieám vaø phoùng nhanh moät chieâu vaøo Maïnh Ñaït Nhaân. Nguoànï: MAI HOA TRANG 123 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Veùo... Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Phaûi thöøa nhaän kieám phaùp cuûa moät ñaïi ñeä töû Coân Luaân phaùi quaû nhieân coù choã lôïi haïi, ngay khi y phoùng kieám thì muõi kieám cuûa y chæ trong gang taác laø chaïm vaøo Maïnh Ñaït Nhaân. Theo baûn naêng Maïnh Ñaït Nhaân ñöa chaân dòch boä traùnh. Theá nhöng, veát noäi thöông do luùc giao ñaáu vôùi Haø Töû Kieân vaãn chöa coù dòp ñieàu trò phaûn öùng cuûa Maïnh Ñaït Nhaân khoâng coøn linh hoaït nhö töøng coù. Keát quaû ngoïn kieám kia chæ chòu döøng laïi khi coù tieáng Baïch Quan Nguyeät hoâ hoaùn: – Ñöøng laáy maïng y, ñaïi sö huynh! Vì y laø... Ñaïi sö huynh cuûa naøng vaãn ñöa kieám ngang töû huyeät cuûa Maïnh Ñaït Nhaân: – Muoäi baûo y laø ai? Baïch Quan Nguyeät coù phaàn luùng tuùng khi coá yù giaûi thích: – Ñaïi sö huynh cuõng bieát roài, y laø noâ boäc cuûa muoäi, ñaâu ñaùng ñeå ñaïi sö huynh löu taâm... Y thu kieám veà cöôøi ngaïo maïn vôùi Maïnh Ñaït Nhaân: – Moät keû voâ duïng nhö ngöôi khoâng xöùng goïi Baïch sö muoäi laø chuû nhaân. Baây giôø ñaõ coù ta laø baïn ñoàng haønh cuøng Baïch sö muoäi, ngöôi coù theå ñi ñöôïc roài. Maïnh Ñaït Nhaân chôït nhìn Baïch Quan Nguyeät: – Chuû nhaân thaät söï khoâng caàn tieåu nhaân nöõa? Naøng luùng tuùng khoâng bieát ñoái ñaùp theá naøo. Ñaïi sö huynh naøng leân tieáng thay: – Vôùi thaân phaän laø ñaïi sö huynh cuûa Baïch muoäi khoâng leõ ta khoâng theå giaûi boû vieäc Baïch sö muoäi thu nhaän ngöôi laøm noâ boäc ñöôïc sao? Y quay sang Baïch Quan Nguyeät caát gioïng hoûi: – Lieäu ta coù quyeàn thay Baïch sö muoäi laøm chuû vieäc naøy? Naøng boái roái: – Nhöng muoäi phaûi... Nhöng y coù höùa vôùi muoäi. Maïnh Ñaït Nhaân giuùp naøng thoaùt caûnh boái roái: – Moät lôøi ñaõ höùa taïi haï quyeát khoâng queân. Theá naøo taïi haï cuõng phaûi ñeán Tam Ñieäp Coác. Y quaéc maét: – Ngöôi ñeán ñoù laøm gì? Khoâng coù ngöôi ôû ñoù cuõng quaù ñuû chuyeän raéc roái roài. Nguoànï: MAI HOA TRANG 124 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Tuy vaäy Baïch Quan Nguyeät vaãn gaät ñaàu chaáp thuaän lôøi höùa cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Sau ñoù naøng baûo: – Neáu ñaïi sö huynh cuûa ta ñaõ coù yù nhö vaäy töø nay ngöôi khoâng caàn goïi ta laø chuû nhaân nöõa. Naøng quay sang thoû theû vôùi ñaïi sö huynh: – Muoäi vaãn thích hôn neáu luùc naøo cuõng ñöôïc ñi beân caïnh ñaïi sö huynh. Chuùng ta ñi thoâi. Con ngöôøi vò ñaïi sö huynh kia thaät laï luøng, vöøa môùi nhoeûn mieäng cöôøi vôùi Baïch Quan Nguyeät ñoù, y ñaõ thay ñoåi thaùi ñoä thaät nhanh: – Ta ñaõ noùi roài, neáu thaáy ngöôi beùn maûng ñeán Tam Ñieäp Coác, chôù traùch kieám phaùp Phi Vaân cuûa ta voâ tình. Höø! Nhìn theo hoï boû ñi vai keà vai khoâng hieåu sao Maïnh Ñaït Nhaân chôït coù caûm nhaän vöøa bò maát ñi ñieàu gì ñoù thaân thieát. Khoâng theå hieåu ñoù laø söï maát maùt gì, Maïnh Ñaït Nhaân buoâng tieáng thôû daøi vaø voäi tìm nôi kín ñaùo ñeå trò thöông. Trôøi saùng daàn, tieáng chim röøng líu lo goïi bình minh laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân choaøng tænh... Nhöng khi môû maét ra Maïnh Ñaït Nhaân phaûi giaät mình baät keâu: – Caùc haï laø ai? Nhö caùc haï coá yù tìm taïi haï? Ñoái dieän vôùi Maïnh Ñaït Nhaân vaø chæ caùch khoaûng ñuùng moät taàm tay moät nhaân vaät coù göông maët laïnh luøng, vôùi nieân kyû chæ ngoaøi ñoâi möôi moät ít, khoâng hieåu ñaõ xuaát hieän töø bao giôø ñang ngoài nhìn thaúng vaøo maét Maïnh Ñaït Nhaân. Nhaân vaät noï leân tieáng nhö ñaõ quen: – Ngöôi laø Maïnh Ñaït Nhaân? Maïnh Ñaït Nhaân ñöùng baät daäy vaø laäp töùc hoài boä thuû theá: – Caùc haï coù yù gì? Nhaân vaät noï cöôøi laïnh: – Yeân taâm ñi! Vì neáu caàn ta ñaõ gieát ngöôi roài. Maïnh Ñaït Nhaân bò khích noä: – Sao caùc haï khoâng xöng danh? Hay ñôïi Maïnh moã baét buoäc phaûi ñoäng thuû? – Höø! Ngöôi chöa ñuû tö caùch noùi vôùi ta caâu ñoù. Maïnh Ñaït Nhaân phaãn noä xoâng ñeán. – Coù hay khoâng caùc haï seõ bieát. Ñôõ! Nhaân vaät noï baät quaùt: Nguoànï: MAI HOA TRANG 125 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Ñöøng xuaån ñoäng. Coâng phu Baùt Quaùi Moân cuûa ngöôi baát quaù chæ caàm chöøng gaõ hoï Haø. Chöa phaûi ñoái thuû cuûa ta. Maïnh Ñaït Nhaân ruùng ñoäng: – Hoùa ra moïi haønh vi cuûa ta ñeàu bò ngöôi giaùm saùt? Phaûi chaêng caùc haï muoán nhaém vaøo Vaïn Löu Quy Toâng? Nhaân vaät noï bóu moâi: – Ñaõ bieát coù ta giaùm saùt haún ngöôi phaûi hieåu ta cuõng roõ bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng khoâng ôû tay ngöôi? Maïnh Ñaït Nhaân moät laàn nöõa ruùng ñoäng: – Vaäy yù caùc haï laø gì? Nhaân vaät noï hoûi: – Ta hoï Baïch teân Quan Nhaät. Danh xöng naøy lieäu coù gôïi cho ngöôi ñieàu gì? Maïnh Ñaït Nhaân vôõ leõ: – Baïch Quan Nhaät? Baïch Quan Nguyeät? Hoùa ra... Baïch Quan Nhaät gaät ñaàu: – Chaúng traùch ñaïi tröôûng laõo ñaõ ngaám ngaàm choïn ngöôi laøm ngöôøi seõ ñöôïc ñöa vaøo Phong Thaàn Lieân Hoaøn Ñoäng cho ngaøy ñoan ngoï saép ñeán. Ngöôi cuõng khaù thoâng tueä ñaáy. Maïnh Ñaït Nhaân moät phen nöõa phaûi giaät mình. – Noùi vaäy caùc haï laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân? Nhôø ñoù môùi bieát coâng phu xuaát xöù cuûa taïi haï laø ôø Baùt Quaùi Moân? Baïch Quan Nhaät cau maøy: – Ta xuaát hieän khoâng ñeå baøn veà xuaát xöù coâng phu cuûa ngöôi cuõng khoâng phaûi quan taâm ñeán ngöôi ñaõ ñöôïc ñaïi tröôûng laõo choïn. Ngöôi chôù voäi möøng khi bieát ta laø ngöôi cuûa Thaàn Moân. Maïnh Ñaït Nhaân gaät guø: – Taïi haï hieåu roài. Caùc haï xuaát hieän chæ vì Baïch Quan Nguyeät? Baïch Quan Nhaät cöôøi laït: – Baïch gia chæ coøn moãi huynh muoäi ta. Khoâng sai, ta thaät söï baát bình khi thaáy ngöôi coá tình doái löøa gia muoäi. Maïnh Ñaït Nhaân chôït hieåu: – Neáu taïi haï ñoaùn khoâng laàm caùc haï ñaõ muïc kích caûnh ñaïi sö huynh naøng nghi ngôø vaø cho raèng taïi haï ñaõ doái löøa leänh muoäi? Baïch Quan Nhaät phaãn noä: Nguoànï: MAI HOA TRANG 126 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Vaäy ngöôi cho ñoù laø haønh vi gì khi ngöôi cöù vôø ra veû ngu ngoác, laàn löôït doái löøa gia muoäi laàn naøy ñeán laàn khaùc? Maïnh Ñaït Nhaân thaûn nhieân: – Taïi haï khoâng heà doái löøa leänh muoäi. Baïch Quan Nhaät gaàm vang: – Vaäy thì ai coù coâng phu cao minh nhöng cöù vôø ra veû yeáu keùm? Maïnh Ñaït Nhaân khoâng chuùt nao nuùng: – Vaäy caùc haï noùi ñi, taïi haï phaûi laøm gì neáu ngay töø ñaàu leänh muoäi ñaõ nghó taïi haï laø ngöôi coù voõ coâng non keùm vaø cöù khaêng khaêng ñoøi giaûi cöùu taïi haï? Baïch Quan Nhaät nghi ngôø: – Coù chuyeän naøy thaät sao? Maïnh Ñaït Nhaân nhuùn vai: – Chöùng toû caùc haï khoâng nhìn thaáy leänh muoäi cuøng bò giam vôùi taïi haï ÔÛ Haéc Thaïch Ñaûo? – Haéc Thaïch Ñaûo? Ngöôi ñaõ ñeán Haéc Thaïch Ñaûo? ÔÛ ñoù...! Maø thoâi chuyeän gì ñaõ xaûy ra giöõa ngöôi vaø gia muoäi ôû Haéc Thaïch Ñaûo? Maïnh Ñaït Nhaân khoâng theå khoâng phaùt hieän thaùi ñoä quan taâm baát bình thöôøng cuûa Quan Nhaät khi nghe noùi ñeán Haéc Thaïch Ñaûo. Giöõ kín söï phaùt hieän naøy Maïnh Ñaït Nhaân ñaùp: – Chaúng coù gì ñang noùi ngoaøi leänh muoäi luoân xem nheï taïi haï vaø sau ñoù ñôûm löôïc hôn ngöôøi baèng caùch cöùu taïi haï. Thaáy Baïch Quan Nhaät vaãn toû ra baùn tín baùn nghi Maïnh Ñaït Nhaân lieàn baûo: – Khoâng tin, sau naøy caùc haï coù theå hoûi leänh muoäi. Thöû xem coù phaûi taïi haï tuy coù mieäng nhöng khoâng theå giaûi thích raèng baûn laõnh cuûa taïi haï cao minh hôn, vaø raèng taïi haï khoâng caàn ñeán söï giuùp ñôõ cuûa leänh muoäi. Baïch Quan Nhaät gay gaét: – Nhöng sau ñoù côù gì ngöôi phaûi töï haï mình laø keû coù baûn laõnh non keùm hôn laø chuû nhaân? Maïnh Ñaït Nhaân laïi nhuùn vai: – Nhaéc ñeán ñeàu naøy, chính caùc haï phaûi coù lôøi giaûi ñaùp môùi ñuùng. Moät nam moät nöõ phaûi gaàn guõi nhau treân moät hoøn ñaûo hoang vaéng neáu khoâng coù danh phaän roõ raøng lieäu leänh muoäi coù traùnh khoûi ñieàu tieáng thò phi bò mieäng ñôøi dò nghò. Baïch Quan Nhaät laàn ñaàu tieân bò tuùng theá: – Hoùa ra ñoù laø haûo yù cuûa ngöôi? Nguoànï: MAI HOA TRANG 127 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Khoâng sai! Vaø ñoù laø nguyeân nhaân khieán taïi haï töø ñoù caøng theâm giöõ yù. Vöøa traùnh cho leänh muoäi söï beõ baøng neáu nhaän ra baûn laõnh cuûa taïi haï thaät söï cao minh hôn leänh muoäi laàm nghó, ñoàng thôøi cuõng ngaám ngaàm baûo veä söï an nguy cho leänh muoäi. Baïch Quan Nhaät chuøn gioïng xuoáng: – Chính vì theá maáy laàn ta nhìn thaáy ngöôi ñaõ maáy laàn coá tình ngaên caûn gia muoäi khoâng ñeå gia muoäi phaûi chaïm maët cung chuû Thieân Taøn Cung vaø vieän chuû Baùch Nhaân Vieän? Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu thôû daøi: – Leänh muoäi quaû laø ngöôøi böôùng bænh. Neáu khoâng nhôø may, coù leõ leänh muoäi khoù toaøn maïng giaù nhö cung chuû Thieân Taøn Cung ñoäng noä xuaát thuû. Baïch Quan Nhaät nghi ngaïi: – Nhöng sau ñoù ngöôi leûn ñi gaëp Haø Töû Kieân xem ra ngöôi ñaâu coù quan taâm chuùt naøo ñeán sinh maïng gia muoäi nhôõ gia muoäi bò vieän chuû Baïch Nhaân Vieän haï thuû? Maïnh Ñaït Nhaân phì cöôøi: – Vì taïi haï bieát roõ vieän chuû Baùch Nhaân Vieän seõ khoâng gaây khoù deã cho leänh muoäi. Baïch Quan Nhaät nhaên maët: – Ta cuõng nghe vieän chuû Baùch Nhaân Vieän noùi nhö theá. Nhöng ñaâu deã vì theá maø ngöôi voäi tin vaøo lôøi ngöôøi phoù maëc gia muoäi ñi vaøo choã hieåm nguy? Maïnh Ñaït Nhaân nhìn söõng Baïch Quan Nhaät: – Taïi haï cuõng ñaâu noùi laø taïi haï tin? Maø taïi haï bieát chaéc nhö theá. – Bieát chaéc? Döïa vaøo ñaâu maø ngöôi daùm noùi chaéc nhö theá? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi nheï: – Vaäy laø caùc haï khoâng nhaän thaáy thaùi ñoä khoan dung quaù roõ raøng cuûa cung chuû Thieân Taøn Cung daønh cho leänh muoäi? – Höø! Ta ñaâu noùi veà cung chuû Cung Thieân Taøn? Maø laø... Maïnh Ñaït Nhaân ngaét lôøi: – Goïi cung chuû Thieân Taøn Cung laø laõo höõu chöùng toû vieän chuû Baùch Nhaân Vieän coù giao tình troïng haäu vôùi cung chuû Thieân Taøn Cung. Ñoù laø chöa keå raát coù theå nhò vieän vaø nhò cung ñang ñoàng möu veà moät nhu caàu raát chung naøo ñoù. Baïch Quan Nhaät cöôøi khaåy: – Noùi veà giao tình giöõa Thieân Taøn Cung vaø Baùch Nhaân Vieän khaû dó ta coøn coù phaàn tin. Ñaâu laïi coù chuyeän Ñòa Khuyeát Cung cuøng ñi chung ñöôøng vôùi nhò vieän vaø Nguoànï: MAI HOA TRANG 128 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Cung Thieân Taøn coøn laïi? Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Caùc haï cuõng nhö taát caû moïi ngöôøi ñaõ bò veû ñoái ñòch beà ngoaøi maø cho raèng Ñòa Khuyeát Cung ñang ñoái ñaàu vôùi nhò vieän vaø moät cung coøn laïi? Baïch Quan Nhaät cöôøi thaønh tieáng: – Söï vieäc quaù roõ raøng, ta khoâng heà bò ñaùnh löøa. Chæ coù ngöôi vì quaù suy dieãn neân môùi coù yù nghó traùi khoaùy nhö theá. Maïnh Ñaït Nhaân laïi nhuùn vai: – Tin hay khoâng tuøy caùc haï. Phaàn taïi haï, cöù nghó, Ñòa Khuyeát Cung ñang möu ñoà ñoäc baù voõ laâm. Vaø ñeå ra veû duy trì chính nghóa, Ñòa Khuyeát Cung phaûi toû ra ñoái nghòch vôùi baát kyø bang phaùi naøo ngay khi xuaát hieän ñaõ manh nha boäc loä daõ taâm. Kyø thöïc, möu ñoà ñoäc baù laø cuûa nhò vieän vaø nhò cung. Baïch Quan Nhaät laàn ñaàu toû ra giaät mình vaø ñoäng taâm: – Tuy ñaây laø moät yù coù phaàn quaù voõ ñoaùn nhöng xem ra raát coù theå nhö ngöôi noùi. Thaûo naøo baát kyø boån moân xuaát hieän ôû ñaâu cuõng gaëp phaûi thaùi ñoä thuø ñòch cuûa caùc phaùi. Chôït töø xa coù moät traøng cöôøi vang ñeán: – Boïn ngöôi coù bieát thì ñaõ muoän. Chæ moät hai ngaøy nöõa thoâi Tam Ñieäp Coác seõ laø nôi boån cung thu phuïc quaàn huøng ñoäc chieám ngoâi minh chuû. Ha... ha... Maïnh Ñaït Nhaân thaát saéc: – Laø Ñòa Khuyeát Cung? Theâm moät aâm thanh the theù nöõa vang ñeán: – Tieåu töû khoâng ngôø laïi lôùn maïng. Laàn naøy ngöôi ñöøng mong thoaùt nhö chuyeän ñaõ xaûy ra ôû Haéc Thaïch Ñaûo. Maïnh Ñaït Nhaân kinh taâm bôû vía: – Laø muï Coå Myõ Kyø, vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän? Baïch Quan Nhaät voäi xoay ngöôøi goïi Maïnh Ñaït Nhaân: – Chôø gì nöõa? Mau theo ta. Vuùt! Töø khi bieát Baïch Quan Nhaät laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân bao caâu chuyeän kyø bí coù lieân quan ñeán Thaàn Moân töøng ñöôïc nghe ñaïi tröôûng laõo keå ñaõ taïo cho Maïnh Ñaït Nhaân moät aán töôïng raèng heã ai laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân ñeàu coù voõ coâng caùi theá vaø thoâng minh toät ñænh. Do vaäy moãi vieäc laøm cuûa hoï, moãi lôøi noùi cuûa hoï ñeàu ñöôïc caân nhaéc ñònh löôïng. Vì theá ngay khi nghe Baïch Quan Nhaät baûo phaûi chaïy theo, loøng ngöôõng moä vaãn hình thaønh laäp töùc xui baûo Maïnh Ñaït Nhaân phaûi chaïy theo. Baïch Quan Nhaät tuy chaïy veà tröôùc nhöng vaãn toû ra quan taâm ñeán Maïnh Ñaït Nguoànï: MAI HOA TRANG 129 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Nhaân vì duø sao coâng phu cuûa Maïnh Ñaït Nhaân cuõng coù phaàn keùm hôn. (Khuyeát Danh) Sôï Maïnh Ñaït Nhaân chaïy theo khoâng kòp, ñoâi luùc Baïch Quan Nhaät phaûi ñöùng laïi chôø. Moät laàn nhö theá ngay khi Baïch Quan Nhaät döøng laïi chôø vaø luùc Maïnh Ñaït Nhaân vöøa ñuoåi kòp tôùi laäp töùc ôû phía sau coù traøng cöôøi the theù cuûa muï Coã Myõ Kyø vang leân: – Phía tröôùc laø vöïc thaúm hai beân thì laø hai vaùch ñaù döïng ñöùng, hai ngöôøi coøn choã chaïy nöõa hay sao? Ha...ha... Vuùt! Maïnh Ñaït Nhaân quay laïi thaáy Coå Myõ Kyø tuy ñaõ hieän thaân nhöng vaãn ung dung ñöùng yeân nhìn Maïnh Ñaït Nhaân vaø Baïch Quan Nhaät hai ngöôøi. Chöa heát treân ñaàu moät taûng ñaù khaù cao caùch choã Maïnh Ñaït Nhaân, ñöùng khoaûng baûy tröôïng chieàu cao moät nhaân vaät che kín dieän maïo laïi baát ra traøng cöôøi ngaïo ngheã: – Khoâng chaïy ñaâu laïi chaïy ngay vaøo tuyeät loä. Xem ra neáu hai ngöôi khoâng ngoan ngoaõn thuùc thuû, coù leõ vöïc Tieâu Hoàn kia seõ laø nôi hai ngöôi taùng thaân. Ha... ha... Löôùt maét nhìn quanh ñòa hình Maïnh Ñaït Nhaân caøng theâm kinh taâm ñoäng phaùch khi nghe Baïch Quan Nhaät quaùt leân giaät gioïng: – Phaûi khai huyeát loä! Ñaùnh! Vaø Baïch Quan Nhaät tung ngöôøi lao thaät nhanh veà phía Coå Myõ Kyø. Vuùt! Vuø... Ngay laäp töùc Maïnh Ñaït Nhaân coù caûm nhaän toaøn thaân chôït giaù laïnh, ñeán thaàn trí cuõng ñoâng cöùng laïi nhö saép chìm vaøo voâ thöùc. Chæ duy nhaát moät nhaän thöùc laø coøn toàn taïi vôùi Maïnh Ñaït Nhaân. Baïch Quan Nhaät duø coù baûn laõnh tuyeät phaøm thì luùc naøy ñoái vôùi Maïnh Ñaït Nhaân, Baïch Quan Nhaät vaãn chöa ñaùng ñeå xem laø ngöôøi thaàn thoâng quaûng ñaïi, tuùc trí ña möu, baát lyø haønh söï naøo cuõng ñuùng. “Nguy maát” yù nghó naøy chôït ñeán laøm Maïnh Ñaït Nhaân tænh laïi, hoaøn hoàn laïi “ta phaûi töï nghó caùch cöùu ta vaãn hôn laø cöù troâng chôø vaøo nhöõng haønh vi gaàn nhö muø quaùng cuûa hoï Baïch” AÀm! AÀm! Tieáng chaán kình kinh thieân ñoäng ñòa laøm Maïnh Ñaït Nhaân phaûi ñöa maét nhìn. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân moät laàn nöõa ñaønh phaûi chaáp nhaän theâm moät söï thaät veà con ngöôøi Baïch Quan Nhaät. Hoï Baïch chöa ñuû baûn laõnh ñeå ñoái phoù vôùi Coå Myõ Kyø vieän chuû Cöûu U Quyû Ñieän. Ñoù laø chöa keå ñeán nhaân vaät che kín dieän maïo treân kia chöa lieân thuû sinh maïng cuûa Baïch Quan Nhaät vaø baûn thaân Maïnh Ñaït Nhaân thaät söï khoù baûo toaøn. Nguoànï: MAI HOA TRANG 130 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Sau khi öôõn ngöïc hít vaøo moät hôi thaät daøi. Maïnh Ñaït Nhaân chôït hoâ hoaùn: – Döøng tay! Coå Myõ Kyø cöôøi the theù: – Sao roài, tieåu töû? Döôøng nhö ngöôi coù yù gì muoán ñeà xuaát? Naøo, haõy noùi xem naøo. Baïch Quan Nhaät nhôø ñoù coù cô hoäi nhaûy luøi laïi. Y vöøa thôû hoån heån vöøa leân tieáng traùch Maïnh Ñaït Nhaân: – Sao ngöôi khoâng cuøng ta xuaát thuû? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi göôïng vaø noùi baèng gioïng quaû quyeát: – Phaûi bieát töï löôïng söùc Baïch huynh! Tình theá naøy duø muoán hay khoâng chuùng ta phaûi chaáp nhaän söï thaät duø chuùng ta coù lieân tay cuõng khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa hoï. Vuùt! Nhaân vaät che kín dieän maïo kia chôït töø treân cao nhaûy xuoáng, phoâ dieãn cho Maïnh Ñaït Nhaân vaø Baïch Quan Nhaät thaáy khinh thaân tuyeät phaùp ñaõ ñaït möùc thöôïng thöøa. Nhaân vaät noï phaùt ra nhöõng tieáng cöôøi khuøng khuïc xuaát phaùt töø trong mieäng: – Tri kyû tri bæ baùch chieán baùch thaéng, tieåu töû ngöôi bieát theá laø toát. Vaäy ngöôi coù yù gì? Maïnh Ñaït Nhaân coá nhìn chaêm chaêm vaøo nhaân vaät noï nhö muoán nhìn thaáu suoát dieän maïo thaät cuûa ñoái phöông qua lôùp luïa che kín beân ngoaøi: – Toân giaù laø cung chuû Ñòa Khuyeát Cung? Nhaân vaät noï quaéc maét: – Ngöôi hoâ hoaùn baûo phaûi döøng tay chæ ñeå hoûi caâu ngu ngoác theá ö? Baïch Quan Nhaät vuït quaùt: – Coù laø cung chuû Ñòa Khuyeát Cung hay khoâng thì ñaõ sao? Coù taøi haõy cuøng Baïch moã phaân cao thaáp? Nhöng Baïch Quan Nhaät chöa kòp xuaát thuû thöïc hieän nhö lôøi noùi, Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ leân tieáng: – Tröôùc luùc taïi haï tieát loä veà nôi caát giaáu bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng ñöông nhieân caàn phaûi toû töôøng ai ñang cuøng taïi haï thöông löôïng. Lôøi noùi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân khieán Baïch Quan Nhaät naûy ngöôøi. Y quay nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Noùi sao? Hoùa ra ngöôi bieát roõ nôi caát giöõ Vaïn Löu Quy Toâng bí kíp? Maïnh Ñaït Nhaân coá tình khoâng ñeám xæa ñeán thaùi ñoä giaän döõ cuûa hoï Baïch cöù traàm gioïng baûo nhaân vaät che kín dieän maïo: Nguoànï: MAI HOA TRANG 131 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Toân giaù muoán hay khoâng muoán chieám höõu Vaïn Löu Quy Toâng bí kíp? (Khuyeát Danh) Muï Coå Myõ Kyø caát gioïng the theù xen vaøo: – Taùnh maïng cuûa ngöôi hoaøn toaøn phuï thuoäc do boïn ta ñònh ñoaït. Ngöôi chæ caàn khai ra nôi caát giöõ bí kíp laø ñuû côù gì phaûi ñoøi bieát laõo höõu cuûa baûn nhaân coù laø cung chuû Ñòa Khuyeát Cung hay khoâng? Thaät baát ngôø Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc quay qua quaùt naït muï: – Ta ñaâu caàn muï xen vaøo? Moái haän bò muï giam ôû Haéc Thaïch Ñaûo aét seõ coù ngöôøi tìm ñeán muï röûa haän. Phaàn ta muï töôûng ta noùi cho muï bieát veà nôi caát giöõ chaân kinh ö? Ta chæ noùi cho cung chuû Ñòa Khuyeát Cung bieát thoâi. Bò Maïnh Ñaït Nhaân quaùt naït, Coá Myõ Kyø nghieán raêng keøn keït: – Ngöôi vaãn daùm xuùc phaïm ta ö? Ñöôïc tröôùc khi tìm dieät laõo taëc kia ta thaät söï muoán xem coi ngöôi coù laù gan lôùn ñeán chöøng naøo. Höø! Vöøa noùi muï vöøa tieán daàn veà phía Maïnh Ñaït Nhaân coù veû nhö muï saép söûa ra tay laáy maïng Maïnh Ñaït Nhaân. Thoaùng nhìn thaáy nhaân vaät che maët kia vaãn ñöùng yeân baát ñoäng, Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc luøi laïi saùt mieäng vöïc: – Tuy ta khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa muï nhöng muï ñöøng laàm, chæ coù ta môùi coù quyeàn töï quyeàn ñònh ñoaït sinh maïng cuûa ta. Höø! Baèng ñoäng thaùi kheõ ruøn ngöôøi xuoáng, ra boä daïng saép söûa nhaûy xuoáng vöïc Tieâu Hoàn möu keá maïo hieåm cuûa Maïnh Ñaït Nhaân vaäy maø coù keát quaû. Nhaân vaät che kín dieän maïo giaät gioïng goïi: – Chaäm ñaõ! Baûn nhaân chính laø cung chuû Ñòa Khuyeát Cung. Khoâng phaûi ngöôi muoán cuøng baûn nhaân thöông löôïng sao? Maïnh Ñaït Nhaân tuy trong loøng ñaéc yù nhöng ngoaøi maët vaãn toû ra quyeát lieät: – Sao ñeán luùc naøy toân giaù môùi leân tieáng? Phaûi chaêng vì toân giaù thaät söï khoâng phaûi laø cung chuû Ñòa Khuyeát Cung vaø khi thaáy cô hoäi chieám höõu bí kíp saép bò maát neân coá tình maïo nhaän? Nhaân vaät noï cöôøi laïnh: – Baûn nhaân thöøa hieåu ngöôi ñang toan tính ñieàu gì. Ngöôi muoán nhìn roû lö sôn chaân dieän muïc cuûa baûn nhaân? Keá cuûa ngöôi thaät aáu tró ñöøng mong... Maïnh Ñaït Nhaân ngaét lôøi: – Taïi haï chöa heà bieát gì veà dieän maïo cuûa cung chuû Ñòa Khuyeát Cung duø coù thaáy dieän maïo thaät cuûa toân giaû cuõng khoâng ích gì. Nhöng taïi haï coù caùch phaân bieät hö thöïc seõ roõ toân giaù coù ñuùng laø cung chuû Ñòa Khuyeát Cung hay khoâng. Nhaân vaät noï ñoäng taâm: – Laø caùch gì? Nguoànï: MAI HOA TRANG 132 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Khoâng phaûi cung chuû Ñòa Khuyeát Cung ñaõ luyeän coâng phu Voâ Minh Thaàn Coâng ñoù sao? Taïi haï muoán thaáy toân giaù phoâ dieãn coâng phu ñoù. Nhaân vaät noï gaät guø: – Nhöng lieäu ngöôi coù theå phaân bieät ñöôïc theá naøo laø coâng phu thaät hay khoâng? Maïnh Ñaït Nhaân bóu moâi: – Taïi haï ñaõ cuøng Haø Töû Kieân giao ñaáu ñöông nhieân thöøa bieát ñaâu laø coâng phu Voâ Minh thaät. Duø toân giaù coù muoán maïo nhaän cuõng khoâng theå doái löøa taïi haï. Nhaân vaät noï gaät guø: – Ra laø vaäy! Caùch phaân bieät cuûa ngöôi keå cuõng hay. Ñöôïc! Baûn nhaân ñaâu ngaïi chuyeän phoâ dieãn. Xem ñaây! Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc ngaên laïi: – Chôø ñaõ! Toát hôn heát toân giaù neân choïn vaùch ñaù naøy laøm ñoái töôïng phoâ dieãn coâng phu. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân ñöa tay chæ vaøo vaùch ñaù beân taû caùch mieäng vöïc khoâng xa. Nhaân vaät noï caû cöôøi: – Ngöôi thaät kheùo veõ chuyeän! Ñöôïc vaùch ñaù ôû ñaây hay ôû kia ñoái vôùi baûn nhaân khoâng thaønh vaán ñeà. Xem ñaây! Vaø laõo phaùt kình, moät luoàng kình nheï nhaøng nhö voâ löïc. Viu... Vaùch ñaù ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân chæ coù khoaûng caùch ngoaøi ba tröôïng so vôùi nôi nhaân vaät noï ñöùng. Tuy theá ñuùng nhö nhaân vaät noï ñaõ töï phuï, khoaûng caùch coù nhö theá naøo cuõng khoâng theå gaây khoù deã cho coâng phu Voâ Minh cuûa laõo ta. AÀm! Vaùch ñaù bò chaán ñoäng vôõ moät maûng lôùn, nhöõng maûnh vôõ thi nhau rôi xuoáng vöïc. AØo...aøo... Nhaân vaät noï ñaéc yù hoûi: – Ñaõ ñuùng laø coâng phu Voâ Minh chöa? Maïnh Ñaït Nhaân chaàm chaäm hít vaøo moät hôi: – Taïi haï roõ roài toân giaù ñích thöïc laø cung chuû Ñòa Khuyeát Cung. Nhöng raát tieác taïi haï khoâng theå cuøng cung chuû thöông löôïng neáu cöù ñeå muï voâ sæ kia hieän dieän ôû ñaây. Coå Myõ Kyø bieán saéc ñònh quaùt. Nhaân vaät noï nhanh mieäng vaø cöôøi: Nguoànï: MAI HOA TRANG 133 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Quaû nhieân baûn nhaân ñoaùn khoâng sai. Vaø baûn nhaân bieát theá naøo tieåu töû ngöôi cuõng duøng ñeán keá ly giaùn naøy. Ha...ha...! Baûn nhaân ñaønh ñeå ngöôi thaát voïng thoâi! Vì baûn nhaân khoâng theå... Maïnh Ñaït Nhaân nhuùn vai: – Tuøy cung chuû thoâi! Neáu ñoåi laïi laø cung chuû lieäu cung chuû coù cam taâm tieát loä moät ñieàu hoaøn toaøn coù lôïi cho keû thuø maø cung chuû gheùt cay gheùt ñaéng hay khoâng? Rieâng taïi haï thì khoâng! Cheát thì cheát, taïi haï quyeát khoâng taïo cô hoäi cho keû thuø. Coù veû nhö ñaõ hieåu Maïnh Ñaït Nhaân ñang coù aâm möu gì vaø seõ coù lôïi ra sao neân Baïch Quan Nhaät ñaønh ñöùng laëng chôø xem söï vieäc. Nhaân vaät noï haáp haùy maét: – Ngöôi noùi nhö theá coù veû nhö ngöôi chöa coù ñònh kieán naøo veà boån cung, cho duø La Caûnh Thaân coù laàn suyùt laáy maïng ngöôi? Maïnh Ñaït Nhaân cau maët: – Haønh vi cuûa La Caûnh Thaân ñöông nhieân coù khieán taïi haï Oaùn haän. Tuy nhieân coù nghó laïi môùi bieát La Caûnh Thaân laøm nhö theá laø ñuùng loãi laø loãi cuûa taïi haï. Coøn veà ñònh kieán ö? Coù ñaáy! Nhaân vaät noï xoï hai tia maét rôïn ngöôøi: – Coù? Nhö theá naøo? Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Laø Ñòa Khuyeát Cung duø coù laøm gì ñi nöõa, muïc ñích laø giuùp taïi haï ñoøi laïi coâng baèng. Khoâng phaûi theá sao? Nhaân vaät noï thu muïc quang veà: – Döôøng nhö luùc môùi vöøa roài, lôøi ngöôi noùi vôùi hoï Baïch kia veà boån cung coù phaàn khaùc? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu nhìn nhaän: – Taïi haï khoâng phuû nhaän ñieàu naøy. Vaø neáu caàn taïi haï vaãn daùm laäp laïi, raèng Ñòa Khuyeát Cung quaû nhieân ñang coù möu ñoà ñoäc baø voõ laâm. Tuy nhieân... Thaàn quang gheâ rôïn cuûa nhaân vaät noï baén ra loang loaùng: – Sao? Maïnh Ñaït Nhaân doõng daïc: – Thöû nghó xem, Ñòa Khuyeát Cung duø coù ñoäc baù voõ laâm hay khoâng naøo coù lieân quan gì ñeán taïi haï? Noùi cho ñuùng hôn taïi haï chæ caàn tìm ra hung thuû gieát y vaø baùo phuïc gia thuø baáy nhieâu ñoù laø ñuû. Ñòa Khuyeát Cung cho ñeán nay vaãn giöõ nguyeân chuû tröông ñaõ höùa vôùi taïi haï, vaãn muoán giuùp taïi haï truy tìm hung thuû. Vaäy cung chuû noùi ñi, taïi haï neân coù ñònh kieán nhö theá naøo veà Ñòa Khuyeát Cung? Nguoànï: MAI HOA TRANG 134 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Laàn thöù hai nhaân vaät noï thu thaàn quang veà: (Khuyeát Danh) – Nghóa laø ngöôi vaãn muoán boån cung giuùp ngöôi truy tìm hung thuû? Vaø vì theá ngöôi saün saøng chæ ñieåm nôi caát giaáu bí kíp cho boång cung? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Cuõng phaûi keå theâm ñoù laø ñeàn aân tha maïng cuûa Haø Töû Kieân. Vì neáu y cöù quyeát lieät ñoøi gieát taïi haï nhö La Caûnh Thaân töøng haønh ñoäng... chaéc chaén taïi haï seõ nghó phuï töû y chính laø keû thuø. Vaø töø ñoù taïi haï seõ khoâng bao giôø tieát loä nôi aån giaáu bí kíp cho keû thuø, nhö luùc naõy taïi haï noùi. Noùi ñeán ñaây Maïnh Ñaït Nhaân coøn coá tình nhìn sang Coå Myõ Kyø. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân thaät söï ñaéc yù vì thaáy muï ta daàn daàn thaát saéc khi nghe cung chuû Ñòa Khuyeát Cung thaûn nhieân baûo muï: – Thaät khoâng phaûi chuùt naøo phieàn Coå tyû tyû rôøi khoûi nôi naøy cho. Muï laäp töùc coù phaûn öùng: – Laõo höõu... Cung chuû Ñòa Khuyeát Cung tieán ñeán choã muï vaø coá tình ñöùng ñoái dieän vôùi muï nghóa laø quay löng haún veà phía Maïnh Ñaït Nhaân vaø Baïch Quan Nhaät. Caû hai chæ nghe laõo leân tieáng maø khoâng heà thaáy baát kyø bieåu hieän naøo qua göông maët, cuï theå laø qua ñoâi maét cuûa laõo: – Kìa Coå tyû tyû. Khoâng leõ tyû tyû chôø baûn nhaân phaûi duøng Voâ Minh Thaàn Coâng ñeå tieãn tyû tyû ñi hay sao? Baûn nhaân ñaâu theå trôû maët vôùi Coå Tyû Tyû phaûi theá khoâng? Qua saéc dieän maáy laàn thay ñoåi cuûa muï Coå Myõ Kyø caû Baïch Quan Nhaät laãn Maïnh Ñaït Nhaân thöøa bieát laø laõo cung chuû ñaõ duøng aùnh maét ñeå ra hieäu cho muï. Do vaäy duø dieãn bieán tieáp theo sau coù xaûy ra theá naøo ñi nöõa caû hai ñeàu hieåu raèng laø hoï ñang dieãn troø. Vaø dieãn coù ñaït hay khoâng laø tuøy theo haønh ñoäng cuûa hoï coù thaät hay khoâng vaø thaät ñeán möùc ñoä naøo. Muï Coå Myõ Kyø ñang giaän döõ: – Laõo höõu ñònh ñoäc chieám bí kíp ö? Khoâng deã nhö theá ñaâu. Cung chuû Ñòa Khuyeát Cung daèn gioïng: – Nhöng tieåu töû kia chæ muoán tieát loä cho baûn nhaân. Khoâng leõ Coå tyû tyû khoâng thöøa nhaän söï thaät? Ñoaùn bieát laø hoï seõ ñoâi co theâm hoài laâu nöõa tröôùc khi muï Coå Myõ Kyø giaû vôø giaän döõ boû ñi, Maïnh Ñaït Nhaân voäi thì thaàm noùi vöøa ñuû cho Baïch Quan Nhaät nghe: – Khi coù cô hoäi Baïch huynh neân laäp töùc cao chaïy xa bay. Baïch Quan Nhaät cuõng thì thaøo: – Coøn ngöôi? Nguoànï: MAI HOA TRANG 135 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 14. Vaïn Löu Quy Toâng Maïnh Ñaït Nhaân baûo: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Taïi haï bieát töï lo lieäu. Yeân taâm ñi taïi haï seõ thoaùt. Neáu caàn Baïch huynh cöù ñeán Tam Ñieäp Coác tìm taïi haï. Ñuùng luùc roài kìa... Maïnh Ñaït Nhaân vöøa döùt lôøi thì nghe cung chuû Ñòa Khuyeát Cung lôùn tieáng quaùt naït muï Coå Myõ Kyø: – Coå tyû tyû thaät söï muoán baûn nhaân ñoäng thuû môùi chòu ñi? Ñöôïc! Vaäy ñöøng traùch baûn nhaân trôû maët. Xem ñaây! Viu... Maïnh Ñaït Nhaân phaûi thöøa nhaän möùc ñoä dieãn xuaát cuûa hoï cöù y nhö thaät. Ngay khi laõo cung chuû thi trieån coâng phu Voâ Minh thì muï Coå Myõ Kyø cuõng toû ra khoâng keùm quyeát lieät. Muï quaùt: – Boån vieän chuû sôï ngöôi sao? Ñôõ! Vuø... AÀm! Ñeå gioáng vôùi söï thaät hôn, sau chieâu ñaàu, muï Coå Myõ Kyõ tuy loaïng choaïng nhöng vaãn hung haêng lao ñeán: – Ngöôi chæ coù theå chieám höõu moät mình khi naøo ngöôi ñaõ baïi boån vieän chuû. Ngay baây giôø thì chöa ñaâu! Ñôõ! Vuø... Laõo cung chuû quaùt leân thònh noä: – Baûn nhaân caøng nhaân nhöôïng ngöôi caøng laán löôùt. Laàn naøy thì khaùc. Xem chieâu! Viu... AÀm! AÀm! Quaû nhieân laàn naøy muï Coå Myõ Kyø laûo ñaûo nhieàu hôn vaø taïo cô hoäi cho laõo cung chuû ñeán truy böùc: – Thöû xem ngöôi coøn mieãn cöôõng ñöôïc bao laâu? Ñôõ! Viu... Muï Coå Myõ Kyø bieác saéc ñaønh phaûi rít leân: – Ngöôi...! Höø! Ñöôïc laém! Moái haän naøy ta quyeát phaûi ñoøi laïi. Taïm bieät! Vuùt! Ñuùng luùc muï Coå Myõ Kyø lao ñi Baïch Quan Nhaät sau caùi nhìn thaàm caên daën Maïnh Ñaït Nhaân phaûi caån troïng cuõng baát ngôø lao ñi! Vuùt! Nguoànï: MAI HOA TRANG 136 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 15. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Laõo cung chuû phaùt hieän ñònh xuaát kình ngaên caûn Baïch Quan Nhaät chôït nghe Maïnh Ñaït Nhaân reo leân: – Thaàn coâng cuûa cung chuû quaù voâ thöôïng! Ñöôïc thaáy muï phaûi thaùo chaïy nhö theá naøy taïi haï thaät haû daï. Nhö vaäy laø muï seõ khoâng daùm quay laïi, taïi haï coù theå tieát loä choã caát giöõ bí kíp cho cung chuû ñöôïc roài! Cung chuû mau laïi ñaây! Laõo cung chuû thoaùng löôõng löï. Xuaát thuû vôùi Baïch Quan Nhaät thì sôï Maïnh Ñaït Nhaân nhaân cô hoäi naøy maø chaïy thoaùt seõ boû troán, vaäy laø maát cô hoäi bieát nôi haï laïc cuûa bí kíp. Coøn neáu khoâng ngaên caûn Baïch Quan Nhaät caâu noùi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân dó nhieân caøng laøm Coå Myõ Kyø khoâng chaïy thì thoâi, moät khi ñaõ chaïy thì phaûi chaïy cho xa ñeå ñöøng Maïnh Ñaït Nhaân phaùt hieän muï leûn quay laïi, nhö vaäy, vò taát Coå Myõ Kyø daùm xuaát hieän ñeå thay laõo ngaên caûn Baïch Quan Nhaät? Ñöôïc ñieàu naøy thì chæ maát ñieàu kia. Cuoái cuøng khi nhaän ra raèng khoâng theå moät luùc ñaéc thuû caû hai ñieàu, laõo ñaønh ñeå Baïch Quan Nhaät chaïy chæ quan taâm moät mình Maïnh Ñaït Nhaân. Nhìn vaøo aùnh maét laõo Maïnh Ñaït Nhaân bieát neáu Maïnh Ñaït Nhaân boû chaïy hoaëc khoâng tieát loä choã caát giaáu bí kíp nhaát ñònh seõ bò laõo laáy maïng. Coá tình trì hoaõn Maïnh Ñaït Nhaân nghieâm maët nhìn laõo: – Coøn moät nguyeân do nöõa taïi haï khoâng muoán muï Coå Myõ Kyø nghe bieát. Chaúng hay cung chuû coù theå laøm khoâng? Khoâng coøn ngaïi Maïnh Ñaït Nhaân giôû troø laõo gaät ñaàu: – Neáu laø chuyeän coù lieân quan ñeán bí kíp baûn nhaân seõ nghe: Maïnh Ñaït Nhaân haï thaáp gioïng: – Ñöông nhieân laø coù lieân quan! Cung chuû aét bieát taïi haï coøn coù moät vò ñaïi cöûu teân laø Toân Baèng? – Bieát! Sao? Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Luùc ôû Haéc Thaïch Ñaûo do bò muï khoáng cheá taïi haï coù noùi cho muï bieát bí kíp laø do Toân Baèng giöõ. – ngöôi noùi laø bí kíp ñoù hieän giôø vaãn coøn ñang ôû choã Toân Baèng? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Khoâng sai! Cho duø muï ñaõ tìm ra nôi aån cuûa Toân Baèng nhöng taïi haï bieát roõ nguyeân nhaân khieán muï vaãn khoâng tìm thaáy quyeån bí kíp vaø vaãn ñeà quyeát Toân Baèng khoâng heà caát giöõ bí kíp. – Laø nguyeân do gì? – Ñoù laø vieäc Toân baèng tuy coù caát giöõ bí kíp nhöng vaãn chöa theå luyeän coâng trong bi kíp. – Ngöôi noùi roõ xem naøo? Nguoànï: MAI HOA TRANG 137 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 16. Vaïn Löu Quy Toâng Maïnh Ñaït Nhaân giaûi thích: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Vieäc phaàn moä cuûa song thaân bò ai ñoù khai quaät thieån nghó vì keû ñoù muoán tìm bí kíp. – Baûn nhaân bieát vieäc ñoù roài. Vaø ngöôi nghó ñoù laø Toân Baèng laø ngöôøi quaät maõ? – Cuõng coù theå! Do vaäy chính Toân Baèng phaûi laø ngöôi caát giöõ chaân kinh. Laàn ñaàu tieân sau moät luùc laâu nghe Maïnh Ñaït Nhaân noùi laõo höø laïnh: – Neáu vaäy sao Toân Baèng khoâng theå luyeän chaân kinh? Ngöôi khoâng thaáy ñeàu ñoù quaù ö maâu thuaãn aø? Bieát laõo ñaõ heát nhaãn naïi Maïnh Ñaït Nhaân voäi noùi: – Taïi haï coù theå giaûi thích nguyeân do khieán Toân Baèng khoâng theå luyeän coâng ñöôïc. Vaø neáu muï Coå Myõ Kyø bieát ñöôïc ñieàu naøy, hieän chæ coù muï laø bieát roõ nôi Toân Baèng töøng aån naùu, muï seõ phoûng tay treân cuûa cung chuû. – Ngöôi giaûi thích thöû xem? Maïnh Ñaït Nhaân hít vaøo moät hôi: – Toân giaù coù bieát quyeån bí kíp ñöôïc bao beân ngoaøi baèng moät maûnh bìa da. – Sao? – Chính taïi haï ñaõ töøng giao maûnh bìa da ñoù cho Toân Baèng. – Sao nöõa? – Do vaäy taïi haï nhôù raát roõ, maûnh bìa da ñoù döôøng nhö coù hai lôùp. – Vaäy thì sao? – Toân giaù khoâng nghi ngôø chuùt naøo sao? Phaàn chuû yeáu caàn thieát cho vieäc luyeän coâng töø bí kíp nhaát ñònh naèm trong maûnh bìa da. Nhö vaäy chæ coù toân giaù tìm ñeán ñoù thu hoài maûnh bìa maø Toân Baèng cho raèng vaät voâ duïng theá naøo cuõng vaát ñi... Laõo baät cöôøi: – Ngöôi ñoaùn thaät chuaån xaùc! Töø baáy laâu nay baûn nhaân cuõng cho raèng nhaát ñònh ôû maûnh bìa da theá naøo cuõng coù ñieàu bí aån. Ñieàu naøy chöùng toû ngöôi thaät söï thoâng minh! Ha... ha... Maïnh Ñaït Nhaân vôø cuùi thaáp ñaàu voøng tay thi leã: – Toân giaù chæ quaù khen! Laõo chôït ñanh gioïng: – Vì ngöôi quaù thoâng minh ngöôi neân bieát baûn nhaân coù löu ngöôi laïi thì chæ laø löu hoïa. Vaäy cho neân... Maïnh Ñaït Nhaân vôùi hai tay ñaõ ñöa saün ra phía tröôùc vuït quaùt: – Ñöông nhieân taïi haï bieát! Ñôõ! Nguoànï: MAI HOA TRANG 138 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 17. Vaïn Löu Quy Toâng Vuø... Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân phaùt kình ñieàu naøy laøm cho laõo cung chuû coù moät thoaùng ngôõ ngaøng. Do vaäy khi laõo phaùt kình thì laõo chæ laø ngöôøi phaùt ñoäng sau chaán kình khoâng ñuû maïnh nhö yù laõo muoán. Laõo cuõng quaùt: – Ngöôi caøng muoán cheát! Ñôõ! Vuø... AÀm! Maïnh Ñaït Nhaân bò chaán kình haát bay veà phía mieäng vöïc. Töù chi huô loaïn, Maïnh Ñaït Nhaân gaàm vang, trong khi toaøn thaân cöù tieáp tuïc rôi xuoáng vöïc Tieâu Hoàn: – A... a... a... Ñaéc yù vì bieát theá naøo Maïnh Ñaït Nhaân cuõng cheát laõo cung chuû cöôøi vang: Ha... ha... Nghe theo tieáng cöôøi cuûa laõo moät luùc sau muï Coå Myõ Kyø laàn doø xuaát hieän. Muï hoûi: – Theá naøo? Tieåu töû baûo sao? Laõo nhìn muï: – Coå tyû tyû coù tin hay khoâng tieåu töû baûo bí kíp vaãn coøn trong tay Toân Baèng caát giöõ? Muï giaän döõ: – Tieåu töû noùi doái. Neáu vaäy sao Toân Baèng vaãn chæ laø keû taàm thöôøng, vöøa thaáy ta ñaõ boû chaïy, khoâng heà coù chuùt bieåu hieän naøo cho thaáy y ñaõ luyeän qua coâng phu ôû bí kíp. Laõo gaät guø: – Ta cuõng nghó theá, neân ñaõ ñaùnh tieåu töû bay xuoáng vöïc. Muï nghieán raêng: – Vaäy laø phaûi trôû laïi töø ñaàu. Vaø manh moái duy nhaát luùc naøy chæ coøn laïi laø gaõ Toân Baèng. Laõo laåm baåm: – Muoán tìm y caàn phaûi baét ñaàu töø choã y aån naùu. Muï baûo: – Ta bieát choã ñoù. Laø moät coác nuùi voâ danh ôû Quaùt Thöông Sôn. Laõo gaät ñaàu: Nguoànï: MAI HOA TRANG 139 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 18. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Ta seõ cho moân nhaân boån cung ñeán ñoù luøng suïc, chæ phieàn Coå tyû tyû chæ roõ ñòa ñieåm: – Cöù ñeán ñaây... ñeán ñaây... laø seõ phaùt hieän choã coù coác nuùi. Ñoaïn muï nhìn quanh: – Coøn gaõ hoï Baïch ñaâu? Laõo nhìn muï vaø laéc ñaàu: – Gaõ cuõng boû chaïy ngay khi Coå tyû tyû vôø chaïy. Neáu Coå tyû tyû khoâng bieát gì chöùng toû gaõ ñaõ chaïy thoaùt. Coâng phu cuûa Thaàn Moân kyø thöïc vaãn coù choã lôïi haïi. Muï nhìn laõo: – Baây giôø laõo höõu ñònh laøm gì? Laõo cöôøi: – Ñeán Tam Ñieäp Coác! Ha...ha... oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 140 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2