Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 22

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

70
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 21: Mã Bình sơn Thủy Bạc cốc theo sự mường tượng của Mạnh Đạt Nhân thì đó phải là nơi có nguồn nước. Và ở Mã Bình sơn này nếu muốn tìm nơi có nguồn nước đương nhiên Mạnh Đạt Nhân phải để tâm đến những con suối bất luận là lớn hay nhỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 22

  1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Hai Möôi Hai THUÛY BAÏCH COÁC M oät thaân caây roãng ruoät, bò muïc ôû giöõa töø beân trong nhöng moïi daùng veû vaø beân ngoaøi cho thaáy caây vaãn soáng, vaãn sinh soâi phaùt trieån, quaû laø ñieàu kyø laï hieám thaáy. Nhöng kyø laï hôn laø phaàn roãng thaân caây sau khi thoâng taän ñaát thì taïi ñoù laïi xuaát hieän ñòa ñaïo. Vì laø ñòa ñaïo ngaàm döôùi neàn ñaát vaø chaïy xuyeân qua caùnh röøng daãn ñeán taän chaân nuùi, neân töø beân treân vaø töø töù phía coù nhöõng reã caây xuaát hieän loâ nhoâ, ngoaèn ngoeøo vaø chaèng chòt ngay trong ñòa ñaïo laø ñieàu khoâng traùnh khoûi. Nhö vaäy, chính nhöõng reã caây naøy voâ tình gia coá, laøm vöõng cho ñòa ñaïo, khoâng ñeå ñòa ñaïo bò ñoå uïp xuoáng, chöùng toû ai laø chuû nhaân cuûa ñòa ñaïo ñaõ löôøng tröôùc ñöôïc moïi vieäc, bieát lôïi duïng ñòa hình töï nhieân vaø am hieåu khaù nhieàu veà thuaät kieán taïo môùi daùm laäp ñòa ñaïo ngay döôùi khu röøng. Moät ngöôøi coù taâm cô ñaùng phuïc! Vaø do bieát chaéc ñòa ñaïo seõ toàn taïi laâu daøi haàu, nhö laø vónh vieãn, chuû nhaân nôi naøy ñaõ toû ra haøo phoùng khi thi thoaùng ñính moät vieân daï minh chaâu vaøo phaàn voøm baèng reã caây, ñoâi ba tröôïng moät vieân, ñuû ñeå taïo aùnh saùng huyeàn aûo giuùp vieäc ñi laïi ñöôïc deã daøng. Ñaây chính laø ñieàu maø Maïnh Ñaït Nhaân duø coù giaøu söï möôøng töôïng ñeán ñaâu cuõng khoâng theå naøo ngôø ñeán. AÙnh saùng phaùt ra töø nhöõng vieân daï minh chaâu ñaõ laø huyeàn aûo, theá maø khi lôùp aùnh saùng môø môø toû toû naøy hoaëc roïi tröïc tieáp hoaëc haét boùng cuûa nhöõng reã caây naøy vaøo nhöõng taàng reã caây keá caän, hình daïng do möùc ñoä töông phaûn cuûa aùnh saùng taïo thaønh ñaõ khieán lôùp reã caây ngoaèn ngoeøo chaèng chòt thaønh nhöõng hình aûnh thieân hình vaïn traïng. Vaø nhöõng hình aûnh naøy seõ tuøy theo muïc quang cuûa moãi ngöôøi maø coù daùng veû khaùc nhau. Chính Traàm Boäi Uyeån ñang thì thaøo nhö laø ñeå traán an Maïnh Ñaït Nhaân: – Ngöôøi naøo laàn ñaàu tieân ñi vaøo ñòa ñaïo naøy cuõng vaäy, hình aûnh cuûa nhöõng reã caây raát deã taïo caûm giaùc ngöôøi ñoù ñang ñoät nhaäp vaøo nôi löu nguï cuûa ñuû loaïi quaùi xaø. Maïnh thieáu hieäp coù ñôûm löôïc hôn ngöôøi aét khoâng phaûi vì theá maø sôï? Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu, mæm cöôøi: – Coâ nöông ñaõ khoâng sôï, côù chi taïi haï sôï? Maø naøy leänh toân coù yù gì khi kieán taïo ra ñòa ñaïo naøy? Naøng baûo: – Gia gia khoâng heà kieán taïo ra ñòa ñaïo naøy. Noù ñaõ coù saün, gia gia chæ laø ngöôøi phaùt hieän. Nguoànï: MAI HOA TRANG 253 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Laø ñòa ñaïo daãn töø Thuûy Baïc Coác, nôi leänh toå löu nguï ñeán taän khu röøng ö? Naøng ngaäp ngöøng giaûi thích: – Choïn Thuûy Baïc Coác nôi aån thaân, gia gia tieåu nöõ coù aån tình khoù thoå loâ. Ñeå roài sau ñoù, lo sôï seõ coù ngaøy ñòch nhaân phaùt hieän vaø truy saùt, gia gia ñaõ boû coâng nghieân cöùu ñòa hình quyeát tìm moät nôi ñeå ñaøo thoaùt neáu ngaøy maø gia gia lo sôï seõ xaûy ra thaät söï seõ ñeán, vaø ngöôøi ñaõ tìm thaáy ñòa ñaïo naøy. Ñoái vôùi gia gia, caû ñòa ñaïo laãn ngöôøi ñaõ taïo ra ñòa ñaïo ñeàu kyø bí nhö nhau. Ñeán noãi coù laàn gia gia nhaän ñònh nhöõng reã caây xuaát hieän trong ñòa ñaïo cuõng coù theå laø pho voõ hoïc thöôïng thöøa, ñöôïc chuû nhaân coá tình löu laïi. Maïnh Ñaït Nhaân chôït hít vaøo moät hôi: – Leänh toå laø cao nhaân aån theá, neáu leänh toå nhaän ñònh nhö vaäy nhaát ñònh ñoù phaûi laø pho voõ hoïc thöôïng thöøa. Chæ tieác, coù ñieàu leänh toå vaãn chöa bieát pho voõ hoïc aáy laø gì vaø chuû nhaân, ngöôøi ñaõ löu laïi laø ai. Traàm Boäi Uyeån baát giaùc nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Gia gia laø ngöôøi raát kyø laï, baûn thaân khoâng bieát voõ coâng, nhöng laïi am hieåu raát nhieàu veà nhöõng ñaïo lyù voõ coâng. Vaø chöa bao giôø tieåu nöõ taùn ñoàng vôùi nhaän ñònh naøy cuûa gia gia. Khoâng leõ Maïnh thieáu hieäp cuõng nhaän ra nhöõng hình daïng thieân hình vaïn traïng cuûa nhöõng nhaùnh reã kyø quaëc naøy laø chieâu thöùc voõ hoïc? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi göôïng: – Coâ nöông noùi theá naøo cuõng ñöôïc, cho taïi haï laø ngöôøi coù taâm thaàn baát oån cuõng khoâng sao. Kyø thöïc khoâng hieåu sao vöøa nhìn thaáy nhöõng hình daïng kyø quaùi naøy, moät laø taïi haï caûm thaáy quen quen, hai laø taïi haï nghó coù leõ chuùng coù hình daïng gioáng nhöõng chieâu thöùc voõ hoïc. – Quen? cuûa Maïnh thieáu hieäp laø gì? Maïnh Ñaït Nhaân chôït hoûi thay vì giaûi thích nhö Traàm Boäi Uyeån ñang chôø ñôïi: – Coâ nöông cuõng ñaõ ñeán Tam Ñieäp Coác, vaäy coâ nöông coù nhìn thaáy nhöõng daáu veát voõ hoïc coù löu laïi ôû ñoù? Luùc gaëp Maïnh thieáu hieäp ôû ñaùy vöïc, tieåu nöõ coù nghe thieáu hieäp ñeà caäp ñeán chuyeän naøy. Vaø ñoù laø nguyeân nhaân khieán Ñòa Khuyeát Cung ñeà quyeát ngöôøi cuûa caùc phaùi traêm naêm tröôùc bò thaát tung laø do Thaàn Moân haï thuû. Coøn nhìn thaáy ö? Vaäy thì chöa. Sao? Maïnh Ñaït Nhaân laïi cöôøi göôïng: – Taïi haï muoán noùi, neáu nhöõng daáu veát ñoù ñoái vôùi moïi ngöôøi chæ laø daáu veát coøn löu laïi sau moät traän loaïn chieán thì khoâng hieåu sao ñoái vôùi taïi haï ñoù laø nhöõng tuyeät thöùc voõ hoïc. Naøng kinh ngaïc: – Nhöõng chieâu thöùc cuûa caùc phaùi ñaõ thaát truyeàn? Maïnh thieáu hieäp muoán aùm Nguoànï: MAI HOA TRANG 254 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) chæ nhöõng chieâu thöùc gaàn ñaây thieáu hieäp vaän duïng, laàn löôït bò nhieàu ngöôøi cho ñoù laø coâng phu töø bí kíp Vaïn Löu, kyø thöïc laø do thieáu hieäp thöùc ngoä töø nhöõng daáu veát ñoù? Tuy gaät ñaàu nhöng Maïnh Ñaït Nhaân laïi hoûi: – Coâ nöông coøn nhôù nhöõng thi theå khoâng ñaàu maø chuùng ta phaùt hieän döôùi vuõng buøn hay khoâng? Naøng ruøng mình: – Nhôù. Sao? – Moãi thi theå coù moãi tö theá cheát khaùc nhau, ñieàu naøy khoâng laø khaùc thöôøng ö? Naøng toû ra kinh ngaïc: – Nhöõng tö theá khaùc nhau ö? Laàn ñoù, do khoâng daùm nhìn neân tieåu nöõ khoâng heà bieát. Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Ñuùng laø nhöõng tö theá khaùc nhau. Vaø nhöõng tö theá naøy seõ laø ngaãu nhieân hoaëc hoaøn toaøn bình thöôøng ñoái vôùi moïi ngöôøi, cuõng nhö nhöõng daáu veát coù löu ôû Tam Ñieäp Coác. Nhöng ñoái vôùi taïi haï... – Laïi laø nhöõng chieâu thöùc voõ hoïc? Maïnh thieáu hieäp aét phaûi laø ngöôøi raát ñam meâ voõ hoïc neân môùi coù theå nhìn vaøo ñaâu cuõng cho ñoù laø chieâu thöùc voõ hoïc? Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu vaø thôû daøi: – Taïi haï tuy khoâng ñam meâ voõ hoïc nhöng do caàn phaûi coù voõ hoïc hôn ngöôøi neân taïi haï phaûi chuù troïng. Coøn veà vieäc nhìn vaøo ñaâu cuõng nghó laø chieâu thöùc, noùi thaät, chuyeän naøy laø coù nguyeân nhaân. – Nguyeân nhaân gì? – Coâ nöông coøn nhôù, khi chæ phaùt hieän nhöõng thi theå khoâng ñaàu taïi haï coù noùi thieáu maát hai? – Coù! – Vì cung chuû Ñòa Khuyeát Cung coù baûo, toân tröôûng cuûa laõo cuõng ñaõ maát tích ôû ñoù, vaäy laø chí ít thieáu ñi thi theå cuûa ngöôøi naøy. – Ñuùng vaäy! – Keá nöõa, cung chuû Ñòa Khuyeát Cung coøn khaêng khaêng baûo ñoù laø haønh vi cuûa Thaàn Moân, laø do Thaàn Moân haï thuû haõm haïi caùc phaùi... – Hung thuû sau khi haõm haïi aét phaûi boû ñi, ñöông nhieân khoâng theå coù thi theå löu laïi. – Nhöng raát tieác cuõng nhö soá thi theå bò vuøi döôùi buøn, nhöõng daáu veát ñöôïc taïi haï xem laø daáu veát voõ hoïc cuõng chæ coù taùm loaïi. Nguoànï: MAI HOA TRANG 255 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Thieáu hieäp noùi laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân laàn aáy khoâng coù ngöôøi xuaát hieän? Vaø nhaân vaät hoï Töø, toân tröôûng cung chuû Ñòa Khuyeát Cung cuõng khoâng hieän dieän? – Khoâng phaûi nhö vaäy! Coâ nöông haõy nghe vaø phaân bieät cho roõ. Daáu veát tuy löu laïi nhieàu nhöng chæ coù taùm loaïi laø ñöôïc taïi haï nhìn ra nhö chieâu thöùc voõ hoïc löu laïi. Vaø ñeán ñaây, taïi haï chôït coù yù nghó ngöôøi cuûa thaát ñaïi moân phaùi vaø Caùi Bang phaûi chaêng ñeán Tam Ñieäp Coác laø ñeå hôïp löïc saùng laäp ra moät loaïi coâng phu chung cho caùc phaùi, sau ñöôïc hieåu ñoù laø Vaïn Löu Quy Toâng? – Ñaõ coù bí kíp Van Löu xuaát hieän ñieàu naøy haõy cöù cho laø chaéc chaén. Sao nöõa? Maïnh Ñaït Nhaân nghieâm gioïng: – Hoï laøm nhö theá aét phaûi coù yù ñoà. Laø yù ñoà gì? Ñoäc baù voõ laâm hay ñeå ñoái phoù chung vôùi moät keû thuø? – Hoï laø taùm ngöôøi thuoäc taùm moân bang phaùi khaùc nhau, baûo hoï coù yù ñoà ñoäc baù laø khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc. – Khoâng sai! Vaäy laø hoï muoán choáng ñoái vôùi ai ñoù! Laø ai? Thaàn Moân hay ngöôøi hoï Töø? – Ñieàu naøy thì...! Thieáu hieäp nghó sao? Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Taïi haï thaät khoâng daùm ñoaùn böøa neáu ngöôøi cuûa caùc phaùi ñoù tröôùc khi cheát vaãn khoâng coá löu laïi nhöõng tuyeät kyõ cuûa hoï. Ngöøng moät luùc Maïnh Ñaït Nhaân chôït tieát loä: – Hoï bò thaûm saùt neân khoâng theå löu khaåu quyeát. Trong tình theá caáp baùch hoï ñaønh vaän duïng tuyeät kyõ, coá yù löu laïi daáu veát voõ hoïc vaøo vaùch ñaù. Bôûi ñoù, tö theá cuûa hoï luùc bò haï saùt chính laø nhöõng tö theá coù lieân quan ñeán nhöõng chieâu thöùc tuyeät kyõ. Vaø ñoái phöông do khoâng nhaän ra ñieàu naøy neân sau khi ñoaït maát thuû caáp cuûa hoï ñaõ neùm taát caû nhöõng thi theå khoâng ñaàu vaøo buøn. Thaät may, nhôø coù lôùp buøn bao boïc vaø gìn giöõ, nhöõng thi theå naøy sau moät traêm naêm vaãn toàn taïi. – Vaø Maïnh thieáu hieäp do ñaõ nhìn thaáy nhöõng tö theá cheát cuûa töøng ngöôøi, lieân töôûng ñeán vôùi töøng cuïm daáu veát coù löu ôû Tam Ñieäp Coác, thaáu trieät ra nhöõng chieâu thöùc tuyeät kyõ? Maïnh Ñaït Nhaân thöøa nhaän: – Ñuùng vaäy! Vaø töø ñoù taïi haï coù thöû suy dieãn theá naøy. Ngöôøi cuûa caùc phaùi vì muoán ñoái phoù vôùi keû thuø chung ñaõ hieäp löïc taïo ra bí kíp Vaïn Löu. Keû thuø ñöôïc tin ñaõ xuaát hieän thaûm saùt hoï vaø ñoaït luoân bí kíp. Ngöôøi cuûa Thaàn Moân sau ñoù tuy coù ñeán nhöng laø ñeán ñeå ñoái phoù vôùi teân aùc nhaân naøy. Coù theå do cuoác chieán dieãn ra raát khoác lieät, keùo daøi thôøi gian, ñuû cho caû hai vöøa ñaùnh vöøa chaïy ñuoåi nhau khaép nôi. Keát quaû, caû hai duø ñaõ cheát hay sau ñoù moãi ngöôøi boû moät neûo, thi theå cuûa hai nhaân vaät naøy khoâng heà coù ôû Tam Ñieäp Coác. Nguoànï: MAI HOA TRANG 256 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Do vöøa di chuyeån vöøa ñoái ñaùp neân ngay khi Maïnh Ñaït Nhaân döùt lôøi lieàn coù thanh aâm vang leân taùn döông: – Daùm suy dieãn nhö ngöôi tuy coù hôi lieàu lónh nhöng laïi coù söùc thuyeát phuïc, ngöôøi coù trí thoâng tueä nhö ngöôi bình sinh laõo phu ñaây chöa heà gaëp. Maïnh Ñaït Nhaân môùi vôõ leõ khi nghe Traàm Boäi Uyeån baät keâu: – Gia gia! Gia gia laïi ñeán ñaây ñeå nghieàn ngaãm voõ hoïc, voâ tình ñaõ nghe caû roài sao? Ñòa ñaïo vaãn coøn keùo daøi vaø ngay khi Traàm Boäi Uyeån döùt lôøi thì töø sau moät chuøm reã caây chaèng chòt coù moät laõo nhaân xuaát hieän. Laõo nhaân nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Neáu laõo phu nghe khoâng laàm, ngöôi nhôø ngaãu nhieân am hieåu tuyeät kyõ caùc phaùi, nhö ôû bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng cuõng ñaõ ghi? Maïnh Ñaït Nhaân chöa kòp ñaùp lôøi, Traàm Boäi Uyeån boãng töï thoaùt ra khoûi tay Maïnh Ñaït Nhaân vaø chaïy ñeán choã laõo nhaân: – Gia gia coù veû khoâng haøi loøng khi thaáy Uyeån Nhi töï ñoäng ñöa Maïnh thieáu hieäp ñeán ñaây? Gia gia neân hieåu cho, do baát caån Uyeån nhi ñaõ vöôùng ñoäc khí cuûa vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän, ñaønh phaûi nhôø Maïnh thieáu hieäp ñöa veà. Laõo nhaân toû veû kinh ngaïc: – Haøi töû ñaõ vöôùng phaûi ñoäc khí Cöûu U Quyû Voâ Thöôøng? Bao laâu roài? Maïnh Ñaït Nhaân coù dòp leân tieáng: – Tieàn boái! Duø vaõn boái ñaõ vaát vaû kieâm trình nhöng vaãn ñeå leänh ñieät toân chi trì tình traïng nay ñeán ba ngaøy. – Ba ngaøy? Thaät sao? Traàm Boäi Uyeån keâu leân: – Döôøng nhö gia gia khoâng tin? Gia gia voán tinh thoâng y lyù, khoâng theå khoâng töï xem ra ñieàu ñoù? Phaùt hieän ra laõo nhaân chôït coù nuï cöôøi nöûa mieäng, Maïnh Ñaït Nhaân trong moät thoaùng mô hoà chôït nhaän ra moät ñieàu kyø laï. Maïnh Ñaït Nhaân voäi nhìn Traàm Boäi Uyeån: – Traàm coâ nöông! Coù ñieàu naøy taïi haï khoâng theå khoâng hoûi, chaúng phaûi coâ nöông ñaõ bieát tröôùc trong chöôûng Cöûu U Quyû Voâ Thöôøng cuûa muï Coå Myõ Kyø laø coù khí ñoäc sao? Côù sao coâ nöông... Naøng töôi cöôøi giaûi thích: – Tieåu nöõ ñaõ bieát vaø ñaõ ñeà phoøng. Nhöng do phaùt hieän Maïnh thieáu hieäp ñang côn nguy caáp, tieåu nöõ laïi voäi phaùt chieâu giaûi nguy luùc nguyeân khí chöa ñuû phuïc hoài, vaäy laø ñoäc khí coù cô hoäi xaâm nhaäp. Nguoànï: MAI HOA TRANG 257 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  6. Vaïn Löu Quy Toâng Maïnh Ñaït Nhaân laïi hoûi: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Vaäy thì laï quaù! Ñaõ truùng ñoäc laïi luoân bò hoân meâ nhöng sao töø luùc chui vaøo ñòa ñaïo cho ñeán giôø taïi haï coù caûm nhaän coâ nöông caøng luùc caøng nhö ñöôïc phuïc hoài? Chôït nhaän ra ñieàu kyø laï naøy, Traàm Boäi Uyeån cuõng toû ra kinh ngaïc: – Ñuùng laø nhö vaäy! Maõi lo chuyeän troø cuøng thieáu hieäp, tieåu nöõ cuõng khoâng nhaän ra baûn thaân caøng luùc caøng tænh taùo daàn. Sao laï vaäy gia gia? Caâu cuoái cuøng vì muoán hoûi laõo nhaân neân naøng ñöa maét nhìn laõo nhaân. Vaø khi naøng thaáy laõo nhaân khoâng hieåu sao cöù maõi nhìn Maïnh Ñaït Nhaän vôùi aùnh maét ngôø vöïc thaät khoù laàm laãn, ñeå laõo nhaân taïm khuaây khoûa vaø chôø luùc ñöôïc nghe naøng giaûi thích töôøng taän, naøng chôït keâu leân vaø chuyeån ñoåi ñeà taøi: – Gia gia vaãn thích ngaém nhìn hình thuø cuûa boä reã kyø laï naøy? Vaäy laø töø ñaây gia gia seõ khoâng phaûi ngaém nhìn moät mình roài. Maïnh thieáu hieäp ñaây, coù theå noùi laø tri aâm tri kyû vôùi gia gia. Vì thoaït nhìn qua ñuû loaïi hình thuø cuûa caùc nhaùnh reå Maïnh thieáu hieäp cuõng coù caûm nhaän ñoù laø nhöõng chieâu thöùc voõ hoïc nhö gia gia vaäy. Ñoaïn naøng quay nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – ÔÛ khaép ñòa ñaïo chæ coù boä reã caây gia gia ñang ngaém laø coù hình thuø kyø laï nhaát, ñöôïc gia gia cuûa tieåu nöõ quan taâm nhieàu nhaát. Thieáu hieäp haõy mau laïi ñaây vaø thöû nhìn coi. Bieát ñaâu coù theâm thieáu hieäp, gia gia seõ nhaän ra ñaây coù phaûi laø chieâu thöùc voõ hoïc hay khoâng vaø laø chieâu thöùc gì? Maïnh Ñaït Nhaân do nhaän ra thaùi ñoä thieáu thieän caûm cuûa laõo nhaân neân khoâng daùm ñaùp öùng lôøi goïi nieàm nôû cuûa naøng: – Ñaõ coù leänh toå ôû ñaây, taïi haï naøo daùm... Nhöng laõo nhaân boãng gaät ñaàu: – Ngöôi cuõng cho chuùng coù hình thuø voõ hoïc? Vaäy thì thöû xem ngöôi nhaän thaáy gì ôû boä reã caây kyø laï nhaát naøy? Sau moät thoaùng phaân vaân Maïnh Ñaït Nhaân mieãn cöôõng tieán laïi gaàn choã laõo nhaân ñang ñöùng. Vaäy maø khi quan saùt boä reã caây khaép löôït, thaùi ñoä mieãn cöôõng cuûa Maïnh Ñaït Nhaân bieán ñi. Thay vaøo ñoù Maïnh Ñaït Nhaân vöøa chuù muïc vöøa ñi voøng voøng quanh chuøm reã. Chuøm reã aên thoâng töø treân xuoáng xoaén laáy nhau vaø len loõi ñan xen vaøo nhau, taïo thaønh moät chuøm reã haàu nhö thoáng nhaát, vöøa to vöøa kyø laï. Thaùi ñoä cuûa laõo nhaân chôït thay ñoåi: – Ngöôi phaùt hieän ñieàu gì? Maïnh Ñaït Nhaân noùi qua hôi thôû coù phaàn naøo huït haãng: Nguoànï: MAI HOA TRANG 258 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Neáu ôû nhöõng nhaùnh reã caây khaùc ñöôïc mang yù nghóa laø nhöõng chieâu thöùc voõ coâng thì cuïm reã to lôùn naøy phaûi ñöôïc xem laø taâm phaùp luyeän coâng. Gioïng laõo nhaân chuøng laïi: – Ngöôi coù theå nhaän ra ñoù laø taâm phaùp, taïi sao? Maïnh Ñaït Nhaân ngaäp ngöøng: – Thaät laø khoù lyù giaûi trong vaøi lôøi ngaén goïn, chæ bieát raèng vaõn boái caûm thaáy quen, cöù nhö ñaõ töøng nhìn thaáy ôû ñaâu roài thì phaûi. – ÔÛ ñaâu? Maïnh Ñaït Nhaân do cuõng muoán giaûi thích roõ hôn neân ñònh traàm tö suy nghó. Naøo ngôø, Traàm Boäi Uyeån boãng baät cöôøi: – Thaät khoâng khaùc naøo tri aâm phuøng tri kyõ. Xem gia gia kìa, duø coù quan taâm ñeán ñaâu cuõng ñöøng queân thaùi ñoä ñoái vôùi khaùch, huoáng chi khaùch ñaây coøn laø aân nhaân cuûa Uyeån Nhi. Gia gia khoâng ñònh môøi Maïnh thieáu hieäp vaøo thaêm Thuûy Baïc Coác cuûa chuùng ta sao? Nghe theá laõo nhaân thoaùng nhaên maët. Nhöng sau ñoù laõo nhaân chôït mæm cöôøi baûo Traàm Boäi Uyeån: – Haøi töû noùi cuõng phaûi. Naøo! Haøi töû mau quay veà chuaån bò ñaày ñuû caùc thöù noäi toå vaø thieáu hieäp ñaây seõ töø töø veà sau, sau khi ñi thaêm thuù khaép nôi. Töôi cöôøi naøng nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Ñaõ coù gia gia ñöa ñöôøng nhaát ñònh thieáu hieäp seõ coù dòp nhìn ngaém khaép nôi, quanh Thuûy Baïc Coác naøy. Thay vì laøm phieàn nhò vò, tieåu nöõ xin ñöôïc veà tröôùc, chuaån bò saün böõa tieäc taåy traàn, möøng thieáu hieäp ñeán Thuûy Baïc Coác. Heïn gaëp laïi! Naøng nhanh nheïn ñi cöù nhö chöa heà truùng ñoäc. Nhìn theo laõo nhaân chôït laåm baåm: – Ñoäc khí cuûa Cöûu U Quyû Vieän thaät khoâng theå giaûi tröø. Tieåu lieãu ñaàu coù veû nhö khoâng coù hieän töôïng truùng ñoäc. Thieáu hieäp giaûi thích theá naøo? Döùt lôøi laõo nhaân vöøa thaû chaân böôùc ñi vöøa coá yù chôø nghe Maïnh Ñaït Nhaân giaûi thích. Maïnh Ñaït Nhaân ñöông nhieân phaûi theo böôùc laõo nhaân: – Ngöôøi tinh thoâng y lyù nhö tieàn boái aét phaûi coù ñieåm naøo ñoù nghi ngôø? Hoaëc giaû leänh ñieät toân chæ bò vöông ñoäc nheï, sau ñoù chaân löïc baûn thaân töï vaän haønh khu truïc? – Ngöôi coù noùi Uyeån nhi töøng hoân meâ vaø coù theå ñaõ keùo daøi ñeán taän luùc môùi ñaây? Maïnh Ñaït Nhaân nhôù laïi: Nguoànï: MAI HOA TRANG 259 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Tuy vaäy thænh thoaûng leänh ñieät toân ñöôïc hoài tænh. (Khuyeát Danh) – Thöôøng vaøo luùc naøo? – Neáu vaõn boái nhôù khoâng laàm thì thöôøng vaøo nhöõng luùc vaõn boái baét buoäc phaûi ñoái ñòch. – Coù keû ñòch truy ñuoåi ö? – Coù! Ñeàu laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân. Laõo nhaân bieán saéc: – Vaø chuùng cuõng ñeán ñaây? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Ñuùng vaäy! Vaø laø do ñích thaân moân chuû Thaàn Moân laõnh xuaát. – Moân chuû Thaàn Moân? Laø ai? – Moät myõ phuï, vaõn boái chöa haân haïnh ñöôïc bieát teân. – Goïi laø myõ phuï aû phaûi ñeïp laém phaûi khoâng? – Ñeïp! Vaø coù phaàn ma mî. – Theá naøo laø ma mî? – Muï coù caùi cöôøi meâ hoàn vaø coù caùi nhìn nhö thu hoàn nhieáp phaùch. Laõo nhaân chôït traàm gioïng: – Ngöôi gaëp aû roài? – Ñaõ gaëp vaø suyùt bò haïi baèng moät coâng phu goïi laø Hoùa Nguyeân Chæ Löïc. Laõo nhaân boãng ruùng ñoäng: – Hoùa Nguyeân Chæ Löïc? Leõ naøo... chính laø aû? Maïnh Ñaït Nhaân ñoäng taâm: – Laø ai tieán boái? Laõo nhaân khoâng hoài ñaùp, chæ di chuyeån nhanh hôn: – Mau theo laõo phu! Laõo nhaân di chuyeån tuy nhanh nhöng döôùi maét Maïnh Ñaït Nhaân thì laõo nhaân roõ raøng laø ngöôøi khoâng bieát voõ coâng nhö Traàm Boäi Uyeån töøng noùi. “Ngöôøi khoâng bieát voõ coâng nhöng laïi am hieåu voõ hoïc vaø say meâ nghieân cöùu voõ hoïc keå cuõng laï? Vaäy thì ai ñaõ chæ ñieåm voõ hoïc cho Traàm Boäi Uyeån maø coøn laø thöù voõ hoïc khaéc cheá voõ coâng cuûa Thaàn Moân? Laø moät ngöôøi khoâng bieát voõ coâng nhö gia gia naøng ö?” Quan taâm ñeán laõo nhaân Maïnh Ñaït Nhaân cuõng quan taâm ñeán ñòa hình nôi ñang ñöôïc laõo nhaân ñöa ñeán. Ñòa ñaïo tuy ñoät ngoät chaám döùt nhöng do quang caûnh vaãn aâm u neân neáu khoâng ñeå yù coù leõ Maïnh Ñaït Nhaân khoâng nhaän ra. Caû hai ñang xuyeân qua xuyeân laïi giöõa nhieàu khe ñaù, chöùng toû hoï ñang ôû ngay Nguoànï: MAI HOA TRANG 260 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  9. Vaïn Löu Quy Toâng chaân nuùi Maõ Bình. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Thay cho nhöõng reã caây xuø xì luoân xuaát hieän ôû trong ñòa ñaïo thì vaøo luùc naøy ñaây nhöõng loaïi daây leo hoang daïi ñaõ thi nhau buoâng xuoáng töø traàn ñaù beân treân. Khoâng khí aåm öôùt daàn voâ tình nhaéc Maïnh Ñaït Nhaân nhôù ñeán ñòa danh Thuûy Baïc Coác. Maïnh Ñaït Nhaân phaù vôõ söï im laëng: – Sao goïi laø Thuûy Baïc Coác, tieàn boái? Laõo nhaân ñöa maét lieác xeùo Maïnh Ñaït Nhaân: – Nôi laõo phu aån laø döôùi chaân moät ngoïn thaùc ngaàm. Buïi nöôùc bay tung toùe vaø khoâng coù choã thoaùt neân caûnh quang nhö ñöôïc phuû moät lôùp baïc. Thuûy Baïc Coác laø do laõo phu töï ñaët. Coøn teân thaät cuûa noù laø Naïi Haø Coác, yù muoán noùi ai ñaët chaân ñeán cuõng nhö ngöôøi saép böôùc qua caàu Naïi Haø, chuaån bò vaøo Quyû Moân Quan. Maïnh Ñaït Nhaân laåm baåm: – Naïi Haø Coác? Moät ñòa danh xöng mang hôi höôùng coûi u minh. Ñoaïn Maïnh Ñaït Nhaân ñöa maét nhìn quanh: – Chöøng naøo chuùng ta seõ ñeán? Tieáng thaùc ñoå nghe vaãn coøn xa, chöøng nhö tieàn boái ñang ñöa vaõn boái voøng veà phía haäu? Laõo nhaân coù phaàn mieãn cöôõng khi ñöa tay chæ baâng quô: – Vöôït qua choã khuaát kia ñi theâm moät ñoaïn ngaén nöõa laø ñeán. Nghe vaäy, bieát vaäy, Maïnh Ñaït Nhaân chaân böôùc ñi loøng haùo höùc chôø mong nhìn thaáy moät khung caûnh ñöôïc phuû lôùp hôi nöôùc môø traéng. Nhöng thay vì nhìn thaáy khung caûnh ñang töôûng töôïng ñoù thì Maïnh Ñaït Nhaân chôït nghe laõo nhaân baûo: – Thieáu hieäp nhaän ñònh khoâng sai! Ñaây laø loái ñi voøng daãn ñeán phía sau nôi laõo phu löu nguï. Thieáu hieäp chæ caàn ñi xuyeân qua ñoäng khaåu ñoù laø ñeán. Maïnh Ñaït Nhaân hoaøi nghi: – Tieàn boái seõ khoâng ñi cuøng? Laõo nhaân laéc ñaàu: – Khoâng! Ngay khi bieát boïn Thaàn Moân tìm ñeán, laõo phu hieän laø gia chuû ñöông nhieân phaûi nghó tìm caùch ñoái phoù. Seõ baát tieän neáu ñeå thieáu hieäp bieát laõo phu ñònh ñoái phoù baèng caùch naøo. Toát hôn heát thieáu hieäp cöù ñeán Thuûy Baïc Coác tröôùc, Uyeån Nhi coù hoûi, thieáu hieäp chæ caàn ñaùp vaäy laø ñuû. Ñaõ töøng thaáy laõo nhaân coù yù nghi ngôø, Maïnh Ñaït Nhaân duø laø ngöôøi ña nghi ñeán ñaâu cuõng ñaâu daùm ñeå loä cho laõo nhaân bieát. Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh ñöa chaân böôùc vaøo ñoäng khaåu laõo nhaân vöøa chæ. Nguoànï: MAI HOA TRANG 261 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Saép böôùc loït vaøo ñoäng khaåu, Maïnh Ñaït Nhaân boãng quay laïi vôùi moät caâu hoûi chôït baät ra: – Vaõn boái chôït nhôù ra moät ñieàu coù phaûi tieàn boái laø Traàm Quaân? Khoâng hieåu do caâu Maïnh Ña ït Nhaân hoûi hay do chaân saép böôùc vaøo ñoät nhieân quay laïi, Maïnh Ñaït Nhaân thaáy laõo nhaân bieán saéc. Vaø ñeå che daáu, laõo nhaân cöôøi göôïng: – Nhöõng nghi vaán cuûa thieáu hieäp roài seõ ñöôïc laõo phu giaûi thích. Heïn gaëp laïi. Khoâng chuùt nghi ngôø Maïnh Ñaït Nhaân cuõng caùo töø vaø böôùc vaøo ñoäng khaåu. Moät böôùc, hai böôùc... Moät tröôïng, hai tröôïng... Caûnh quang xung quanh Maïnh Ñaït Nhaân chôït bieán ñoåi. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân nhìn ñaâu cuõng thaáy nhöõng hình traïng kyø quaùi... Haù mieäng ra ñònh keâu, hy voïng seõ ñöôïc laõo nhaân giaûi thích sao laïi coù hieän töôïng naøy. Maïnh Ñaït Nhaân chôït giaät mình khi nghe roõ thanh aâm cuûa laõo nhaân vang leân vôùi traøng cöôøi ñaéc yù: – Khoâng phaûi ta seõ giaûi thích nhöõng nghi vaán cuûa ngöôi maø chính ngöôi seõ phaûi ñaùp laïi nhöõng nghi vaán cuûa Traàm Quaân laõo phu. Ha...ha... Maïnh Ñaït Nhaân hoang mang. oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 262 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2