Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 33

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

76
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 33: Cửu Trùng công phu Chàng kịp lai tỉnh để nhìn thấy Hoàng Kim Hoán, Bạch Quan Nhật và vị Ngũ chuyên sứ đang hợp lực để khai mở cơ quan cuối cùng vào Thần đàn. Ở phía sau, lục chuyên sứ đang liều mạng cố bảo vệ cho Trầm lão nhân và Bạch - Trầm nhị cô nương đã hôn mê, trước sự uy hiếp của Âm Dương nhị quái.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 33

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Ba Möôi Ba CÖÛU TRUØNG COÂNG PHU C haøng kòp lai tænh ñeå nhìn thaáy Hoaøng Kim Hoaùn, Baïch Quan Nhaät vaø vò nguõ chuyeân söù ñang hôïp löïc ñeå khai môû cô quan cuoái cuøng vaøo Thaàn Ñaøn. ÔÛ phía sau, luïc chuyeân söù ñang lieàu maïng coá baûo veä cho Traàm laõo nhaân vaø Baïch – Traàm nhò coâ nöông ñaõ hoân meâ, tröôùc söï uy hieáp cuûa AÂm Döông Nhò Quaùi. Cuïc dieän ñaõ laâm vaøo tình theá beá taéc neáu cô quan khoâng kòp khai môû vaø luïc chuyeân söù khoâng theå chi trì laâu hôn. Maïnh Ñaït Nhaân loaïng choaïng ñöùng leân. Ñuùng luùc naøy laõo Hoaøng baät quaùt moät tieáng kinh thieân ñoäng ñòa: – Khai...! Caïch! Keït... keït... Cô quan phaùt ñoäng, Hoaøng Kim Hoaùn, Baïch Quan Nhaät vaø nguõ chuyeân söù laäp töùc nhaûy luøi veà phía luïc chuyeân söù ñang moät mình ñoái ñòch: – Taát caû mau chaïy vaøo Thaàn Ñaøn! – Nhanh leân, keûo khoâng kòp! – Nhò Quaùi caùc ngöôi muoán cheát! AØo... AØo... Vuø... Vuø... Nguõ chuyeân söù thì nhaác Traàm laõo nhaân vaø Traàm Boäi Uyeån leân, Baïch Quan Nhaät lo cho Maïnh Ñaït Nhaân vaø Baïch Quan Nguyeät. Chæ coù laõo Hoaøng laø phaùt kình hieäp löïc vôùi luïc chuyeân söù quaät vaøo Nhò Quaùi AÂm Döông. AÀm! AÀm! Ñeán löôïc laõo Hoaøng laûo ñaûo. Vaø thaät laï luïc chuyeân söù vaãn bình an, choäp giöõ laõo Hoaøng vaø chui nhanh vaøo bí moân ñang giai ñoaïn töø töø ñoùng laïi. Vuùt! AÂm Döông Nhò Quaùi phaãn noä lao theo. Vuùt! Vuùt! Taâm cô maùy ñoäng, sôï Nhò Quaùi neáu kòp theo vaøo, aét taát caû seõ nguy, Maïnh Ñaït Nhaân chôït vuøng thoaùt khoûi tay Baïch Quan Nhaät, sao ñoù lieàu lónh lao ngöôïc vaøo Nhò Quaùi: – Nhò aùc ma! Ñôõ! Nguoànï: MAI HOA TRANG 387 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Vuø... Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Caû hai cuøng cöôøi khaønh khaïch: – Tieåu töû muoán cheát! Ha... ha... AØo... AØo... AÀm! AÀm! Moät keát quaû thaät baát ngôø, tuy Maïnh Ñaït Nhaân bò chaán bay thaät maïnh veà phía haäu nhöng vaãn laøm cho cöôùc löïc cuûa Nhò Quaùi phaàn naøo chaäm laïi. Cô quan cuõng ñeán luùc kheùp laïi hoaøn toaøn, voâ tình nghieán ñuùng vaøo giöõa löng Nhò Quaùi. Keït... Keït... Bò bí moân nghieán caøng luùc caøng chaët, Nhò Quaùi ñau ñôùn ñeán phaûi gaøo vang: – A... a... – A... a... Tieáng gaøo nhoû daàn roài im baët, ñeå laïi noãi kinh hoaøng cho moïi ngöôøi tröôùc caùi cheát khoâng theå naøo bi thaûm hôn cuûa Nhò Quaùi. Baïch Quan Nhaät theø löôõi: – Neáu chuùng ta cuõng chaäm chaân nhö Nhò Quaùi... Maïnh Ñaït Nhaân chôït hoái haû chaïy ñeán choã Hoaøng Kim Hoaùn: – Hoaøng tieàn boái ñaõ bò nhieãm ñoäc coâng, caàn phaûi hoùa giaûi ngay. Keå caû Traàm laõo nhaân... Baïch Quan Nhaät vì theá phaûi ngöøng ngay caâu oaùn thaùn. Thay vaøo ñoù, y phì cöôøi vaø xua tay ngaên chaøng laïi: – Khoâng phaûi phieàn ñeán Maïnh huynh ñeä nöõa. Maïnh huynh ñeä ñaõ maát maùu khaù nhieàu, haø haø... Khoâng lyù naøo ñieàu ñoù laïi khoâng ñem ñeán lôïi ích gì sao? Vaø y quay qua laïi luïc chuyeân söù: – Ñaøm luïc huynh! Phieàn luïc huynh ra tay dieäu thuû cho. Tröôùc aùnh maét kinh ngaïc cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, vò luïc chuyeân söù hoï Ñaøm thaûn nhieân töï raïch coå tay vaø cho maùu huyeát baûn thaân vaøo mieäng Traàm laõo nhaân, Boäi Uyeån, Quan Nguyeät vaø Hoaøng Kim Hoaùn. Chæ ñeán khi boán nhaân vaät naøy tuaàn töï hoài tænh vì bao Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi thaâm nhaäp ñeàu ñöôïc hoùa giaûi, Maïnh Ñaït Nhaân môùi vôõ leõ: – Thaûo naøo Baïch huynh vaãn toû ra bình thaûn. Ñaøm luïc huynh vaäy laø cuõng coù taám thaân baùch ñoäc baát xaâm? Ñaøm luïc chuyeân söù khoâng hieåu sao boãng len leùn nhìn Maïnh Ñaït Nhaân, sao ñoù Nguoànï: MAI HOA TRANG 388 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám chuyeån aùnh maét qua vò nguõ chuyeân söù. (Khuyeát Danh) Phaùt hieän thaùi ñoä kyø laï naøy cuûa hoï Ñaøm, Baïch Quan Nhaät haù mieäng ñònh noùi thì laïi thaáy aùnh maét cuûa Ñaøm luïc chuyeân söù ñaõ chuyeån qua Traàm laõo nhaân cuøng nhöõng ngöôøi vöøa ñöôïc y duøng maùu huyeát baûn thaân giaûi ñoäc. Söï vieäc caøng theâm laï khi moïi ngöôøi nhìn thaáy nguõ luïc nhò chuyeân söù ñoät ngoät phuïc ngöôøi quyø xuoáng tröôùc maët Traàm laõo nhaân: Maïnh Ñaït Nhaân caûn thaáy ruùng ñoäng, voït mieäng kheõ hoûi: – Nhò vò coù thaùi ñoä naøy phaûi chaêng... Hai vò chuyeân söù ñoàng loaït gaät ñaàu. Vaø hoï vaãn quyø khi laàn löôïc leân tieáng phaùt thoaïi. Nguõ chuyeân söù leân tieáng tröôùc: – Khoång Gia Laäp vaãn luoân khieáp sôï taâm cô quaù ö maãn tieäp cuûa Maïnh thieáu hieäp. Vaø baây giôø, Ñieàn Haï Haàu naøy caøng theâm hieåu boïn chuùng sôï nhö theá cuõng phaûi. Ñaøm luïc chuyeân söù thì cuùi guïc ñaàu: – Traàm laõo moân chuû! Haønh vi ñaày nhaân nghóa cuûa Maïnh thieáu hieäp, coäng vôùi nhöõng quan taâm cuûa moïi ngöôøi ñang cho thuoäc haï roát cuoäc ñaõ caûm hoùa thuoäc haï vaø Ñieàn nguõ huynh. Kyø thöïc... Hoaøng Kim Hoaùn giaät mình: – Ta hieåu roài! Giaûi thoaùt ñöôïc cho boïn ta chæ laø keá cuûa hoï Khoång? Nguõ chuyeân söù Ñieàn Haï Haàu thöøa nhaän: – Khoâng sai! Nhöng y ñaõ laàm laãn khi choïn thuoäc haï vaø Ñaøm luïc ñeä ñeå giao phoù thöïc hieän möu keá. Ñaõ quaù laâu, haàu heát chuùng huynh ñeä boån moân ñeàu bò y che maét. Ñeán hoâm nay, moät phaàn thì nhôø lyù do nhö Ñaøm luïc ñeä vöøa phaân baøy, phaàn thì boïn thuoäc haï vöøa nhìn thaáy keát cuïc bi thaûm cho nhöõng ai töøng bò y löøa mò. Boïn thuoäc haï noùi ra söï thaät naøy khoâng phaûi ñeå caàu xin bao dung cuûa Traàm laõo moân chuû vaø moïi ngöôøi, nhöng laø... Traàm laõo nhaân lo laéng xua tay: – Chuû yù cuûa hoï Khoång laø gì? AØ, khoan ñaõ, boïn ngöôi ñöùng leân ñi. Bieát toäi vaø bieát thaønh taâm phuïc thieän, ñuû cho thaáy boïn ngöôi laø nhöõng ngöôøi boån moân ñang caàn. Naøo, ñöùng leân ñi! Moïi chuyeän cöù töø töø noùi. Caûm kích vaø thaønh khaån, Ñieàn Haï Haàu lieàn noùi roõ yù ñoà cuûa Khoång Gia Laäp: – Hoï Khoång vaø hoï Haø do voäi neân ñaõ tuyeån choïn nhaàm ngöôøi. Keát quaû, coù gaõ tieåu töû hoï Vi... Ñieàn Haï Haàu ñöa maét lieác nhìn Baïch Quan Nguyeät: – Tieåu töû naøy chính laø ñaïi sö huynh cuûa coâ nöông? Nghe noùi, tieåu töû chính laø Nguoànï: MAI HOA TRANG 389 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) taâm phuùc cuûa laõo Voâ Cöïc, vaø chính laõo Voâ Cöïc töøng gaây thaûm aùn kinh hoaøng cho nhaø hoï Baïch naøo ñoù ôû taän Haø Nam. Baïch Quan Nhaät giaät thoùt ngöôøi: – Nhaø hoï Baïch ôû Haø Nam. Hoùa ra toaøn boä Baïch gia cuûa ñeä laø do... laø do... Maïnh Ñaït Nhaân noân noùng xen vaøo: – Thuø nhaân cuûa hoï Baïch gia vaäy laø roõ roài. Baïch huynh haõy coá neùn laïi, chuùng ta caàn phaûi nghe Ñieàn nguõ huynh noùi heát, xem chuû yù cuûa hoï Khoång laø theá naøo. Khoâng chöøng, chính ñænh Thaàn Minh naøy hieän laø thieân la ñòa voõng, hoï Khoång ñaõ boá trí taát caû nhaèm huûy dieät chuùng ta. Hoaøng Kim Hoaùn tröøng maét nhìn Ñieàn – Ñaøm, hai nhaân vaät vöøa boû choã toái veà choã saùng: – Maïnh Ñaït Nhaân ñoaùn nhö theá, ñuùng hay sai? Hai ngöôi mau noùi ñi. Ñaøm luïc chuyeân söù gaät ñaàu: – Ñuùng vaäy! Hoï Khoång ñaõ choân raát nhieàu hoûa döôïc quanh ñaáy. Y khoâng muoán sau tieåu töû hoï Vi laïi coù theâm ai khaùc ñöôïc choïn laøm moân chuû boån moân... Maïnh Ñaït Nhaân boàn choàn: – Taïi haï thöøa hieåu Khoång Gia Laäp coù muïc ñích gì. Ñieàu taïi haï caàn phaûi bieát ngay baây giôø laø nhò vò ñöôïc leänh phaûi phaùt hoûa khi naøo vaø ñaâu laø nôi coù choân hoûa döôïc? Baïch Quan Nhaät thaät söï hoát hoaûng: – Ñuùng theá! Ñoù laø ñieàu caàn phaûi bieát vaø chuùng ta caàn loaïi boû soá hoûa döôïc ñoù ngay. Ñieàn Haï Haàu mæm cöôøi: – Baát taát phaûi lo. Y choân hoûa döôïc ôû ñeä tam quan. Ñieàn moã ñöôïc leänh, chôø khi taát caû chui vaøo ñeä thaát quan môùi chaâm hoûa phaùt ñoäng. Neáu nhö Ñieàn moã khoâng thöïc hieän, hoûa döôïc ñaâu theå töï ñoäng phaùt hoûa? Taát caû vuït thôû phaøo nheï nhoõm. Tuy theá Maïnh Ñaït Nhaân caøng theâm lo sôï. Chaøng nhìn moïi ngöôøi: – Khoång Gia Laäp ñaõ töøng am hieåu thuaät boá trí cô quan cuûa Vuõ Vaên gia. Y thöøa khaû naêng laøm cho hoûa döôïc töï phaùt ñoäng maø khoâng caàn ngöôøi chaâm hoûa. Huoáng chi, saùt nhaân dieät khaåu vaãn laø thuû ñoaïn y thöôøng duøng. Ñieàn – Ñaøm nhò vò chöa haún laàn naøy ñöôïc y buoâng tha. Theo taïi haï chuùng ta neân nhanh choùng quay ra ngoaøi, traùnh hoïa dieät thaân do hoï Khoång coá tình boá trí. Moïi ngöôøi ñeàu kinh taâm ñoäng phaùch. Hoaøng Kim Hoaùn baøng hoaøng: Nguoànï: MAI HOA TRANG 390 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Maïnh tieåu töû suy ñoaùn raát ñuùng. Nhöng chuùng ta ñaâu theå quay laïi ngay luùc naøy? Baïch Quan Nhaät gaät ñaàu nhieàu löôït: – Khoâng sai! Theo saép ñaët cuûa toå sö boån moân, moät khi ñaõ vaøo Thaàn Ñaøn, ngöôøi loït vaøo chæ coù theå quay ra vôùi ñieàu kieän phaûi vöôït qua ít nhaát laø ñeä nhaát quan. vaø loái ra laïi khaùc hoaøn toaøn vôùi loái ñaõ vaøo. Ñoù laø lyù do cô quan luùc naõy chæ khai môû neáu döôùi söï hôïp löïc cuûa ít laém laø ba nhaân vaät coù baûn laõnh töông ñoái cao thaâm cuûa boån moân. Loâi Ñoàng leân tieáng: – Coøn nöõa, chuùng ta ñaâu theå tin hoï Khoång chæ choân hoûa döôïc ôû ñeä tam quan. Theo thuû ñoaïn cuûa hoï Khoång maø noùi, y coù theå choân hoûa döôïc ôû moät nôi nhöng laïi chæ ñieåm cho Ñieàn – Ñaøm nôi khaùc. Nhö vaäy, vieäc chuùng ta thoaùt ra töø baát cöù quan aûi naøo cuõng tieàm taøng moái nguy khoù löôøng. Ñaøm luïc chuyeân söù tænh ngoä: – Khoâng sai! Neáu hoï Khoång thaät söï coù yù saùt nhaân dieät khaåu, ôû ñeä tam quan baát quaù chæ laø daây daãn hoûa. Coøn hoûa döôïc choân ôû ñaâu, coù leõ chæ coù y bieát roõ. Moïi ngöôøi cuøng hoang mang, lo sôï. Thaät may, Maïnh Ñaït Nhaân laïi leân tieáng, neâu roõ chuû yù: – Thaùi Cöïc Ñoà cuûa Vuõ Vaên gia taïi haï töøng xem qua. hay hôn heát, chuùng ta neân ñeán ngay ñeä tam quan. Raát coù theå taïi haï seõ döïa vaøo vò trí saép ñaët daây daãn hoûa ñeå ñoaùn bieát nôi hoï Khoång boá trí cô quan phaùt ñoäng hoûa döôïc. Hoaøng Kim Hoaùn thaéc thoûm möøng: – Ngöôi cuõng am hieåu thuaät boá trí cô quan? Vaäy thì hay quaù! Laõo quay qua Traàm laõo nhaân: – Traàm moân chuû... Traàm Quaân thôû daøi: – Ñaønh laøm theo lôøi tieåu töû thoâi. Vaäy laø thôøi gian daønh cho Boäi Uyeån tham luyeän coâng phu boån moân keå nhö bò huûy boû. Vieäc choïn Boäi Uyeån laøm moân chuû keá nhieäm cuõng baát thaønh. Chaøng giaät mình: – Noùi sao? Hoùa ra nhaân vaät saép ñöôïc chö vò tuyeån choïn chính laø... Hoaøng Kim Hoaùn xua tay: – Chuyeän baát thaønh coøn noùi ñeán laøm gì! Moïi ngöôøi mau theo ta! Ñeán ñeä nhaát quan, nôi coù thaïch moân luùc naøo cuõng khai môû, tuy khoâng phaûi laø nôi caàn ñeå maét nhöng do caän troïng Maïnh Ñaït Nhaân cuõng nhìn vaøo. Nguoànï: MAI HOA TRANG 391 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Tieän theå, Traàm laõo nhaân giaûi thích cho Boäi Uyeån nghe: (Khuyeát Danh) – ÔÛ ñeä nhaát quan coù ghi laïi khaåu quyeát veà voõ hoïc daønh cho nhöõng ñeä töû laàn ñaàu nhaäp moân. cuõng may, Uyeån nhi ñaõ nghe gia gia chæ ñieåm qua roài. Coøn Hoaøng Kim Hoaùn thì doø hoûi Maïnh Ñaït Nhaân: – Ngöôi coù phaùt hieän ñieàu gì khoâng? Chaøng ñaùp: – Coù leõ Khoång Gia Laäp khoâng choïn nôi naøy. Vì vieäc vöôït qua ñeä nhaát quan haàu nhö quaù deã. ÔÛ ñeä nhò quan cuõng vaäy, sau moät luùc nghieâng ngoù. Maïnh Ñaït Nhaân vaãn chöa phaùt hieän ñieàu gì, ngoaïi tröø nhöõng khaåu quyeát voõ hoïc voâ tình nhìn thaáy laøm chaøng ñoäng taâm. Taát caû ñeán ñeä tam quan. Hoaøng Kim Hoaùn baûo: – Ñeä töû boån moân phaûi coù ñuû noäi löïc sau khi vöôït nhò quan môùi coù theå khai môû cô quan böôùc vaøo ñeä tam quan. Do laàn naøy chuùng chæ chuû yeáu tìm nôi choân hoûa döôïc neân ñoäng taùc ñoù laø khoâng caàn. Töï ta seõ khai môû cô quan. Vôùi noäi löïc thöôïng thöøa, Hoaøng Kim Hoaùn ñöông nhieân ung dung khai môû ñeä tam quan. Khoâng phaùt hieän hoûa döôïc, chæ coù daây daãn hoûa nhö Ñieàn Haï Haàu töøng noùi, Maïnh Ñaït Nhaân chôït baûo, sau moät luùc cau maøy suy nghó: – Coù ba daây daãn hoûa, khoâng hieåu hoï Khoång choân hoûa döôïc ôû ba quan aûi naøo? Töù nguõ luïc hay nguõ luïc thaát? Baïch Quan Nguyeät thaàm thì: – Neáu laø thaát baùt cöûu thì sao? Boåi Uyeån lo ngaïi: – Cuõng coù theå laø luïc thaát baùt? Hoaøng Kim Hoaùn nhaên maët: – Y ñaõ vaøo ñöôïc choán naøy, vieäc y choân hoûa döôïc ôû ñaâu tha hoà y choïn. Thaät khoù ñoaùn bieát ñaâu laø choã y choïn. Maïnh Ñaït Nhaân sau moät luùc ngoù quanh, cuõng tình côø ñoïc qua khaåu quyeát voõ hoïc Cöûu Truøng, chôït ñoäng taâm keâu leân: – Phaûi roài! Muoán vaøo Thaàn Ñaøn, cô quan chæ coù theå khaûi môû neáu ñöôïc ba nhaân vaät coù coâng löïc thaâm haäu hieäp laïi phaùt ñoäng? Khoång Gia Laäp leûn vaøo baèng caùch naøo? Nghe theá, moïi ngöôøi ngô ngaùc. Nguoànï: MAI HOA TRANG 392 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Maõi sau ñoù môùi nghe Traàm laõo nhaân môû mieäng: (Khuyeát Danh) Ta cuõng töøng suy nghó veà chuyeän naøy. Vò moân chuû keá tuïc ta laø moân chuû ñôøi thöù taùm, aét haún ñaõ bò aû Thanh Thanh möu haïi luùc y ñang ñoät phaù ba quan aûi cuoái cuøng. cuõng töøng vöôït quan ñeä thaát quan, leõ naøo ôû ñeä thaát quan coøn coù loái bí aån daãn vaøo Thaàn Ñaøn? Chaøng cau maët: – Nhöng Khoång Gia Laäp laïi khoâng ñuû naêng löïc ñeå böôùc vaøo hai quan aûi cuoái cuøng. Ñieàu naøy cho thaáy, neáu ñeä thaát quan laø nôi y coù theå ñoät nhaäp, y khoâng daùm thieát laäp cô quan ôû ñoù. Vì nhö theá y seõ töï haïi chính y. Vaäy chæ coøn coù ba quan aûi coøn laïi, luïc nguõ töù? Baïch Quan Nhaät thôû daøi: – Ngöõ naøy, coù leõ chính ta ñaønh phaûi laàn löôït xem qua töøng quan aûi thoâi. Hoaøng Kim Hoaùn taùn ñoàng: – Ñaønh phaûi nhö theá thoâi! Vaø hoï laïi böôùc ñeán ñeä töù quan. Ngay khi Hoaøng Kim Hoaùn vaän löïc khai môû, moïi ngöôøi lieàn nhìn thaáy moät thi theå naèm baát ñoäng. Baïch Quan Nguyeät thaát thanh: – Chính laø y? Ñaïi sö huynh cuûa muoäi. Quan Nhaät thôû daøi vaø laéc ñaàu: – Y ñaõ coá luyeän coâng, moät vieäc ngoaøi khaû naêng, y ñaõ bò ñöùt ñoaïn kinh maïch maø cheát! Chôït Maïnh Ñaït Nhaân hoâ hoaùn: – Coù manh moái roài! Khoång Gia Laäp coù choân hoûa döôïc ôû ñaây nhöng vaãn chöa thieát laäp cô quan ôû nôi naøy. Moïi ngöôøi kinh hoaøng nhìn vaøo choã môùi vöøa ñöôïc chaøng phaùt hieän. Laàn theo moái daây daãn hoûa, chaøng baûo: – Y choân hoûa döôïc ôû höôùng Taây Baéc. Traàm laõo nhaân giaät mình: – ÔÛ ñoù chæ coù nhò quan cuoái cuøng, ñeä baùt vaø ñeä cöûu. khoâng leõ Khoång Gia Laäp ñaõ coù caùch ñoät phaù maø khoâng caàn khai môû cô quan? Hoaøng Kim Hoaùn laëng ngöôøi: – Neáu ôû ñeä thaát cô quan coù loái bí aån daãn vaøo, coù theå ôû hai quan aûi cuoái cuøng cuõng coù. Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Duø theá naøo, giôø chuùng ta cuõng bieát y choân hoûa döôïc ôû ñaâu. Chæ caàn chuùng ta Nguoànï: MAI HOA TRANG 393 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) ñöøng ñoäng vaøo cô quan cuû hai quan aûi cuoái cuøng, hoûa döôïc seõ khoâng bò phaùt ñoäng vaø chuùng ta seõ an toaøn. Moïi ngöôøi gaät guø taùn ñoàng. Tuy nhieân, Baïch Quan Nhaät boãng cheùp mieäng: – Neáu hoï Khoång boá trí nhö theá hoùa ra y chæ muoán ñoái phoù vôùi nhaân vaät ñöôïc tuyeån choïn laøm moân chuû thoâi sao? Leõ naøo laïi ñôn giaûn vaäy? Maïnh Ñaït Nhaân giaät mình: – Baïch huynh noùi khoâng sai! Haïng coù taâm cô nham hieåm nhö y aét khoâng haønh söï ñôn giaûn nhö vaäy. Theo taïi haï, chuùng ta neân laàn löôïc xem qua töøng cöûa aûi thì hôn. Caån taéc voâ öu! Ñi naøo! Nhöng keát quaû chæ laø söï thaát voïng. ÔÛ ba quan aûi nguõ luïc thaát, Maïnh Ñaït Nhaân khoâng phaùt hieän baát kyø ñieàu gì khaû nghi. Moïi ngöôøi döøng laïi ôû ñeä baùt quan. Hoaøng Kim Hoaùn thôû daøi: – Quan aûi naøy chæ coù Traàm laõo moân chuû tröôùc kia môùi coù ñuû naêng löïc khai môû. Ngaët noåi, hieän giôø Traàm laõo moân chuû ñaõ thaát taùn voõ coâng, vieäc khai môû... Maïnh Ñaït Nhaân chôït keâu: – Coù daây daãn hoûa chui qua khe ñaù naøy. Trong ñeä baùt quan quaû nhieân coù choân hoûa döôïc. Baïch Quan Nhaät ngô ngaùc: – Vaäy hoï Khoång ñoät nhaäp vaøo baèng caùch naøo? Ñieàn Haï Haàu thôû daøi: – Y ñoät nhaäp nhö theá naøo thì khoâng quan troïng. Chuû yeáu, chuùng ta khoâng phaùt ñoäng cô quan thì lieäu hoûa döôïc coù töï ñoäng khai hoûa khoâng? Chaøng traàm gioïng: – Coù ñaáy! Quan Nguyeät giaät mình: – Coù ö? Sao huynh bieát? Chaøng nhìn naøng, coù phaàn ngôõ ngaøng vì naøng vöøa thay ñoåi loái xöng hoâ – Cöù theo caùch boá trí daây daãn, y ñaõ thieát laäp moät cô quan raát tinh vi. Neáu luùc naõy chuùng ta ñöøng khai môû baûy cô quan ñaàu thì baây giôø chuùng ta coù theå boû ñi luùc naøo cuõng ñöôïc. Nhöng do chuùng ta ña nghi, hay tính theo hoï Khoång thì chuùng ta quaù toø moø, ñaõ laàn löôïc loït vaøo vaø xem qua moïi kinh vaên voõ hoïc ôû baûy quan aûi ñaàu neân baây giôø duø chuùng ta khoâng vaøo ñeä baùt quan thì cuõng vaäy, hoûa döôïc ñaõ bò phaùt ñoäng, khoù coù theå bieát luùc naøo chuùng seõ noå tung. Nguoànï: MAI HOA TRANG 394 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Hoaøng Kim Hoaùn thaát ñaûm: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Cô quan ñeå phaùt ñoäng hoûa döôïc ñaõ bò chuùng ta laøm cho ñoäng roài sao? Chaøng cöôøi göôïng: – Laø loãi ôû taïi haï. Neáu... Quan Nhaät keâu oai oaùi: – Coù caùch naøo ngaên khoâng cho hoûa döôïc phaùt noå? Maïnh huynh ñeä mau nghó ñi! Nhaát ñònh coù caùch! Chaøng traàm gioïng: – Coù vaø vaãn kòp neáu ngay baây giôø chuùng ta loït vaøo ñeä baùt quan ñeå caét boû daây daãn. Quan Nguyeät keâu: – Caét ñoaïn daây ngoaøi naøy thì sao? Chaøng laéc ñaàu: – Ñaây laø daây daãn töø ñeä baùt quan sang ñeä cöûu quan. Coù caét dôû ñaây, hoûa döôïc ôû ñeä baùt quan cuõng noå. Boäi Uyeån kinh haõi: – Laøm caùch naøo baây giôø? Gia gia cuûa muoäi laïi khoâng coøn naêng löïc khai môû thaïch moân ôû ñeä baùt quan naøy. Ñieàn Haï Haàu traùn ròn moà hoâi: – Hay chuùng ta ñoàng hieäp löïc? Traàm Quaân laéc ñaàu: – Khoâng oån! Muoán phaùt ñoäng phaûi coù noäi löïc thuaàn nhaát, vaø ñeàu laø noäi löïc cuûa nhöõng ngöôøi luyeän qua coâng phu Cöûu Truøng taàn thöù baûy. ÔÛ ñaây e chæ coù Hoaøng laõo ñeä laø luyeän qua. Nhöõng ngöôøi coøn laïi muoán giuùp cuõng khoâng ñöôïc. Loâi Ñoàng ñang ñöôïc Ñaøm luïc chuyeân söù coõng treân löng vuït ñeà xuaát: – Chaïy laø thöôïng saùch! Maïnh Ñaït Nhaân quaùt ngang: – Khoâng kòp roài! Ñaõ coù muøi hoûa döôïc boác chaùy, chuùng ta coù muoán boû chaïy cuõng quaù muoän. Moïi ngöôøi ñoàng loaït keâu leân: – Vaäy phaûi laøm sao? Khoâng leõ taát caû ñeàu phaûi cheát? Ñoät nhieân Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Taïi haï seõ thöû khai môû cô quan. Chö vò mau luøi laïi! Hoaøng Kim Hoaùn tuy luøi nhöng vaãn toû ra kinh ngaïc: Nguoànï: MAI HOA TRANG 395 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Ñaõ baûo muoán phaùt ñoäng cô quan caàn phaûi coù coâng phu Cöûu Truøng ít nhaát laø ôû taàn thöù baûy, ngöôi... Chaøng quaùt to: – Taïi haï töï tin coù theå laøm ñöôïc. Luøi laïi mau! K... h... a... i... Keït... keït... Thaïch moân bò khai môû daàn. Vaø moïi ngöôøi thaáy theá kinh ngaïc vaø caøng bò haønh vi kyø laï cuûa Maïnh Ñaït Nhaân laøm ngô ngaån. Chaøng lao vaøo ñeä baùt quan thaät nhanh. Chæ chôùp maét sau, chaøng quay trôû ra: – Ñaõ caét ñöôïc roài! Nhöng daây daãn hoûa daãn ñeán ñeä cöûu quan khoâng phaûi chæ coù moät daây. Caàn phaûi khai môû luoân ñeä cöûu quan. Vaø chaøng laïi chaïy ñeán ñeä cöûu quan, cuõng vaän löïc, cuõng quaùt: – K... h... a... i...! Chæ moät luùc sau ñoù, khi Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ chui vaøo ñeä cöûu quan moïi ngöôøi ngöôøi môùi nghe chaøng goïi: – Chö vò coù theå vaøo ñöôïc roài! Moïi hoûa döôïc vaäy laø ñaõ bò cheá ngöï. Hoï böôùc vaøo vaø ñöông nhieân phaûi nhìn thaáy boä coát khoâ ñang ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân nhìn ngaém. Hoaøng Kim Hoaùn thaàm thì: – Ñaây laø di coát cuûa moân chuû boån moân ñôøi thöù taùm. Quan Nhaät nghieán raêng: – Coù di töï cho thaáy tieàn moân chuû ñaõ bieát keû haõm haïi chính laø muï Thanh Thanh. Traàm Quaân hoang mang nhìn ngay vaøo Maïnh Ñaït Nhaân: – Coâng phu cuûa boån moân ôû baûy taàng ñaàu khoâng leõ ngöôi chæ caàn nhìn qua laø am hieåu vaø coù theå vaän duïng ñöôïc ngay? Hôn nöõa, luùc ngöôi vaän duïng noäi löïc ñeå khai môû hai quan aûi cuoái cuøng döôøng nhö ngöôi khoâng coøn noäi thöông. Söï thaät laø theá naøo, tieåu töû? Chaøng nhìn Traàm laõo nhaân, phaùt hieän moïi ngöôøi cuõng ñang nhìn chaøng nghi hoaëc. Chaøng mæm cöôøi: – Traàm laõo nhaân, chö vò! Moïi ngöôøi tin hay khoâng cuõng ñöôïc, taïi haï chæ bieát noùi ra söï thaät maø thoâi. Vaø söï thaät ñoù laø taïi haï quaû ñaõ deã daøng thaáu trieät baûy taàng ñaàu cuûa coâng phu Cöûu Truøng. Khoâng nhöõng theá, noäi thöông cuûa taïi haï cuõng ñöôïc bình phuïc. Coøn ñaâu laø nguyeân do, thì ñaây, xin haõy nghe giaûi thích. AÀm! AÀm! Nguoànï: MAI HOA TRANG 396 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hai tieáng chaán ñoäng long trôøi lôû ñaát chôït vang leân vaø töø ñeä thaát quan boãng coù nhieàu ngöôøi xuaát hieän. Taát caû cuøng nghe Khoång Gia Laäp vaø Haø Töû Giang laàn löôït quaùt: – Tieåu töû! Ngöôi ñaõ phaù hoûng cô quan, huûy luoân keá cuûa Khoång Gia Laäp ta? – Cuõng laø ngöôi saùt haïi Nhò Quaùi? Laàn naøy ngöôi vaø baèng höõu ngöôi phaûi cheát! Gieát... AØo... Vuø... oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 397 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2