Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vật lý đại cương - Phân cực ánh sáng phần 1

Chia sẻ: Pham Xuân Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

127
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'vật lý đại cương - phân cực ánh sáng phần 1', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý đại cương - Phân cực ánh sáng phần 1

  1. Bμi gi¶ng VËt lý ®¹i c−¬ng T¸c gi¶: PGS. TS §ç Ngäc UÊn ViÖn VËt lý kü thuËt Tr−êng §H B¸ch khoa Hμ néi
  2. Ch−¬ng 6 nh÷ng tÝnh chÊt tõ cña c¸c chÊt
  3. Tính chất từ thể hiện qua việc hút các vật liệu Fe r Khi nằm trong từ trường ngoài B0 mọi chất đều bị từ hoá và trong chúng có một r' từ trường phụ riêng hay véc tơ c.− từ B => Từ trường tổng hợp trong chất là: rr r B = B0 + B ' NghÞch tõ ThuËn tõ r B0 bB0 r r B r B r' r' B B B r' B r r' r r' B0 ↑↑ B B0 ↑↓ B S¾t tõ B>b0 nhiÒu
  4. 1. Bản chất của từ tính: Các điện tử quay quanh hạt - nhân giống như một dòng điện + i tròn và gây ra momen từ quÜ r r PmL ®¹o cña ®iÖn tö PmL H TÇn sè ev v Dßng do i = ef = quay cña f = 2 πr ®iÖn tö 2 πr ®iÖn tö M«men ®éng r Momen từ quÜ r r = iS l−îng: r PmL r L = r × mv ®¹o của điện tử dt ev 2 evr = iSdt = πr = L=rmv PmL 2πr 2
  5. r r er HÖ sè tõ c¬: PmL e PmL = − L r =− 2m 2m L • Các điện tử có spin với số lượng tử er spin ms↑ hoặc ms↓ các momen spin r PmS = − S tạo ra các momen từ spin quÜ ®¹o: m ms ↑ ms ↑ - - + + - ms ↓ He H L = l(l + 1) .h C¬ häc l−îng tö cho thÊy: M«men ®éng l−îng S = s(s + 1) .h M«men Spin
  6. h h= H»ng sè Planck 2π r Tổng hợp các momen từ cña ®iÖn tö Pami thành m«men từ của nguyên tử thø i r ∑ Pami VÐc t¬ tõ ho¸ = m«men r J= ΔV tõ cña ®¬n vÞ thÓ tÝch ΔV r r r VÐc t¬ tõ ho¸ tổng cộng J = J L + J S → Dẫn đến tính chất từ của các chất r χm r r r J = χm H J = D−íi t¸c dông cña B0 μ0 tõ tr−êng ngoμi χ §é tõ ho¸ m
  7. χm
  8. Momen từ cảm ứng nguyên tử 2 2 e ZB0 2 e ZB0 PmCU = ΔI.Sdt = ΔI.πρ = − ρ =− 2 2 4m e 6m e < x >=< y >=< z >=< r > / 3 Độ từ hoá của 2 2 2 2 ρ 2 =< x 2 > + < y 2 >= 2 < r 2 > / 3 vật liệu μ0J χm = Trong đó J m«men tõ một B0 đơn vị thể tích mẫu. Nếu momen từ quĩ đạo spin bằng không ( Trong trường hợp số điện tử luôn chẵn nh− tinh thể khí 2 n 0e Z trơ He) thì χm = − < r > μ0 < 0 2 6m e Đây là nghịch từ lý tưởng.
  9. 3. Thuận từ: Khi đặt trong từ trường ngoài, monen từ của mạch điện và từ trường tương tác với nhau, rr năng lượng tương tác bằng: W = − P .B m m VÐc t¬ tõ ho¸ của nguyên tử r r r e Pma = PmL + PmS ; Pma = − mμ B ; μ B = h 2m e B0=0, do tác động của nhiệt độ các momen từ nguyên tử có định hướng hỗn loạn và tổng của chúng bằng 0. B0≠ 0, các mô men từ nguyên tử tương tác với từ trường ngoài như các mô men từ của các dòng điện, tổng hợp các mô men từ khác không.
  10. B0≠ 0 B0=0 Năng lượng tương tác: Trong từ trường các momen từ nguyên tử có 2 mức năng lượng ε = ±μ B . B Phân bố của chúng tuân theo hàm phân bố Boltzmann ở nhiệt độ T, Các hạt có momen từ thuận theo từ trường: n = n 0 exp(μ B .B k B T ) (μ B .B k B T )
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2